ü/iarinezaken. 1 Correspondentie. Uit Leger en Vloot. Uit onze SVSoppentrommeL 13 TEJ 003L.Ö^LTH51>JC'0TT^:.AI\ri,Ze X7Ctn Bondag 3 September 3 Q TL G ter 2o klasse A. Goud sw aard zal 29 Dec. met het stoomschip „Oranje" zijn bestemming Do le luitenant der inf. C. Si ss el aar, 'die voor vijf jaren wordt gedetacheerd bij'het lexer in Nod.-lr.dië, zal 3 November met het stoomschip „Prinses Juliana" zijn bestemming yolgen. Ingedeeld. Do officier van gezondheid 2e kl. O.-I. leger 3C. Muller is bij het 7o regiment infante rie ingedeeld. Terugverwacht. De officier-machinist 2e kl. J. Smit wordt binnenkort uit Oóst-Indië terugverwacht. Verschillende Berichten. Naar do V. K. Cl verneemt zal luit.-kolonel jhr A. K F. Graswinckel, thans toegevoegd 'aaii den inspecteur der inf., binnenkort be- noynd worden tot commandant van een regi ment van heb wapen. Kapitein der inf. R. B. van Wulfften Paltlic thans werkzaam te Middelburg, wordt tijdelijk geplaatst bij de Stelling van. Amster dam. De le-luit. der inf. van hét O.-I. leger L. 'A. van den Bossche, gedetacheerd bij het in- terneeringsdepöt in de legerplaats bij Zeist, is bevorderd tot kapitein. De le-luit. A. W. Claasen, van het in- B'iructie-bat. to Kampen, is benoemd tot adju dant-van het korps, ter vervanging van den tot kapitein benoemden le-luit.-adjudant J. Nijdam. Naar de Avp. verneemt, zullen de dienst plichtigen der militielichting 1908 omstreeks 13.0 October van'het veldleger overgaan naai de landweer. IKOSSCHE LEGER. Ongehuwde personen en weduwnaars zond er kin- dsren, Nederlanders niet jonger dan18 en niet ouder .dan 36 jaar, kunnen een zesjarige verbintenis by genoemd Leger aangaan; handgeld 400 I Gegadigden kunnen zich daartoe aanmelden,hat- z jj bij de Agenten voor den Kolonialen Militairen l Dienst te Amsterdam, Den Daag, Rotterdam, jVenlo, Amersfoort, Breda, Zwolle, Groningen, iHengele (GA, hetzij °P het Gemeentehuishunn'cr 'woonplaats, alwaar bescheiden worden verstrekt en reisgeld om naar Nymegen te reizen. I Vrijwilligers, Militie, Landweerplichtigen en jLandstgrmpUcli légen, thans in militairen dienst, kunnen voor zbs jaren overgaan of voor twee, drie of 4 Jaran worden gedetacheerd, premie 400.voor zes Jaren en voor detacheering voor den duur van 2, 3 of 4 jaren, rasp. 300,400.— en 500. Gehuwde onderofficieren met een klein gezin kunnen voor 3 of 4 jaren worden gedetacheerd 01 j voor zes jaren overgaan. Om gedetacheerd té worden, moet men 8J maand iu dienst zyn Aanmelding behoort te geschiedenby den Compagnies-Commandant of den sergeant- majoor, die dan wel voorhetoverigezal zorgdragen. Handgeld en premie worden bjj definitieve aan neming in hun geheel uitbetaald. Aanbrengpremie voor burgers, die nog niet hebben gediend ƒ10.en Ivoor hen die in dienst zijn en geen rang bekleeden -* 20-Als aanbrenger kan ieder militair (geen j familielid zijnde) optreden. (Adv.) Transport naar Oost-lndië. Nominatieve staat van het transport, hetwelk 22 September 1916 ónder bevel van den luit. ter zee der 2e klasse L. A. v a n Boven, per stoomschip Krtehdlnu, van de Stoomvaartmaat- sclfappy Nederland naar O o s t-I n'd i 8 zal ver- trekken. Stmb. No. Rang of Sthnd Namen Breve Afkomstig van: Machinist T. Talboo 298 Sergeant- E. S 9)1 e ff er machinist 1 31075 Ssrgeant- tornra. J. Mastenbroek J 208G id. B. Baak jl 25160 Torpedist- insjoór J. Bouwen Koningin 31605 Sergt.torp. ,T. K. Zuuring Emma 3260a Korpe.i'. mach.'2e kl. G. F. van Berkum l 303 L6 id. H. Siersma 5 31304 id. J, M. Stolk 1 52126 Korpor.- J. Kater 1 tqrpe-l. A, A. Bruin- li oul I 1851 id. Uit den zeedienst verwijderd. Do mot het s s. „Ophir" jl. Dinsdag uit Oosb-Incüö aangekomen 16 schepelingen (ma trozen 2e en 3e kl. en 1 marinier) zijn gister morgen to Iiellevoetsluis hit den zeedienst verwijderd wegens „verregaande plichtsverza king als militair". Deze schepelingen hadden deelgenomen aan de bekende ongeregeldheden to Soerabaja. ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK per brief wordt niets beantwoord, Alle vragen «orden regelmatig en zoo spoedig mo ge 1 ij k en geheel kosteloos door ons op do bourt afgedaan, zoodat het overbodig is nog wsdsr eens bij nader schrijven antwoord te ver zoeker». 1 Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt a p a r t „Do Soldater.courant" toego* stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt, Cscf steeds uw juiste en volledige mili tairs adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. F. S., Bergen op Zoom. Van de toelage wordt 25 in rekening gebracht bij de bere kening vgn de vergoeding. Red. A. v. V., Ede. lo.. Kunt gij van den burge- meester van uwe woonplaats een bewijs beko men, waaruit blijkt dab gij bedrijfsleider zijt, dan Kunt gij tot uwen compagnies-commandant het verzoek richten, voor bijzonder verlof in aanmerking te mogen komen. 2o. Voor eene plaatsing bij de artillerie-inrichtingen te Delft Of aan de Hembrug kan rechtstreeks een ver zoekschrift tot de directie dier inrichtingen to Hembrug worden gericht, onder overlegging van diploma's en getuigschriften. Het perso neel van dio inrichtingen is vrijgesteld van landstormdienst. Red. H. R. G., Baarle-Nassa'u. Zijt gij hoofd van eene zaak, dan hebt gij volgens de regeling dor periodieke, verloven werkelijk recht op 2 X 2 dagen verlof per maand. Richt een verzoek schrift tot den Opperbevelhebber van Laud- en Zeemacht onder overlegging van de verklaring van den burgemeester van uwe woonplaats, iwaaruit blijkt, dab g\j inderdaad hoofd eeuer Zaak zijt. R e d. .T. v. <1. H._ Prinsenliage. lo. Wij betwijfe len, of gij kans zult hebben vergoeding te be komen gedurende de twee maanden, voordat de beslissing is genomen. Hebt gij goede motieven, dan leunt gij een verzoekschrift door tusschen- komst van don oonsul aan het D. 'v. O. richten. 2o. Wy' raden u aan te informeeren bij ecu militairen tandarts. Red. W. L., Sittard. Richt een verzoekschrift tot uw korpscommandant om weder de gewone diensten te mogen, medemaken. Red. J., Sittard. Wij radon u aan by uwen ebe: te informeeren. R e d. W. M., Middelburg. Van -tevoren moet g,j u van een Duitschen pas voorzien, anders loopt gij leans aan den grens opgehouden te worden. It ed. M. K., Delft. Het io t.er beoordeeling van den burgemeester van uwe woonplaats, of gij voor vergoeding in aanmerking zult komen. Richt I dus een yer&oejisohiïffc tot dien burgemeester. H. D., Alkmaar. Gij zoudt kunnen probeeren met iemand uit het Noorden te ruilen en daar na een gemotiveerd verzoekschrift aan den Oje perbevelhebber van Land- cn Zeemacht kun nen indienen. Red. F. C. van G., Breda. De régeling. betreffen de het periodieke verlof sedert 1 Juni J.l. in werking, is nog 6teeds van kracht. Red- F. W., Oosterhout. Do belangen van den dienst brengen mede, dat do m.licichchting 1999 nog niet bjj de landweorbataljoms over gaat. R e d. J. G.. 's-Gravenzande. Op grond van de om standigheid, dat uw vriend geen byzondore in komsten meer geniet, kan liy een vorzoeit- schrift tot den burgen^ftester richten, om weder voor de hoogero vergoeding in aanmerking te mogen komen. R o d. W. O., Beek. Wy vernemen, dat ie militie- lichting 1908 (landweerlichting 1916 c.) met 1 October a.s. mot onbepaald klein verlof naar huis zal gaan. Red. J. S., Vught. Gij zijt niet te beschouwen ari hoofd van een gezin 011 hebt mitsdien geen recht op het periodieke verlof van 2x2 dagen per maand. Red. Nacht. Prinsenhage. Richt een verzoekschri't tot den burgemeester van Zegge om voor uwe ouders voor vergoeding in aanmerking te mo gen komen. R e d. F. Gi'oede. Noch als koopvaardijmatroos, noch als machinist der koopvaardij zal er kam» bestaan onbepaald verlof te bekomen. R e d. A. v. D., Dongen. Het is ons nog niet be kend, wanneer de lichting 1908 der bereden wapens met onbepaald klein verlof naar huis zal gaan. R e a. H. J. v. B., Utrecht. Omdat gij sedert 1 Augustus 1914 als milicien-sergeant ondor de wapenen zijt en dus op 1 Augustus 1916 twee jaar onafgebroken als onderofficier hebt dienst gedaan, hebt gij op grond van artikel 2 en 3 en tabel Litt. A. van het boekwerk R. b. o. m. met ingang van 1 Aug. 1916 recht op eene jaarwedde naar reden van f 5C0. Red. P. J. F., Numansdorp. Ook aan ongehuwden, wier ouders in het buitenland wonen, kan bui- teulandsch verlof worden verleend. Red. J. v. M.( Waalwijk. Indien gij u niet kunt vereenigen met bet bedrag der vergoeding, dan kunt gij een bezwaarschrift richten t-ot de Commissie van Voorlichting in zake ba- zwaarschriften wegens vergoeding aan kost winners voor uwe provincie. Dit bezwaarschrift te zenden aan den Voorzitter van die Commis sie in de hoofdplaats van uwe provincie. Red. E. H. L. H-, 2de Gompie, II Batalj. 13 R.-I lo. Naar de regeling der militaire verloven zijn de reisdagen in het hijzonder verlof in begrepen. Dat gij vroeger een afzonderlijken, reisdag genoot, moet 'dus als een gunst worden beschouwd. 2o. Omdat gij uitstel van eerste oefening hebt gehad, behoort gij tot de militie- lichting 1912 en gaat te gelegener tijd met die lichting met klein verlof. Red. A. H., Ter Aar. Wij zouden u aanraden, klachten door middel van een request ter ken nis te brengen aan den M. v. O. Een request aan den M. v. O. behoeft niet langs den 'hiëraroliieken weg te worden ingediend. Red. J. B. B., Assen. Do regeling der periodieke verloven van vrijwillig dienende militairen, waartoe ook gij behoort,; geschiedt voor uwe categorie van miltairen door den inspecteur van den Geneeskundigen dienst der Land macht. Als ongehuwde hebt gij eenmaal per maand recht op vrij vervoer voor Rijksreke ning naar uwe woonplaats. Red. L. v. d. W.J Schoondijke. Wie ermede be doeld worden met „de miltairen, in overeen komstige verhouding tegenover eenig gezin verheerende1' (d"us gezinshoofden) is niet -uit? •gemaakt. Heb ware gewensoht, dat een juiste uitleg werd gegeven. Richt een verzoekschrift tot den Opperbevelhebber van L. en Z. Red. A. J. v. M., Middelburg. Examen-eisohen voor kommies-verificateur houdt in vergelij kend examen over de vakken dfie-jarigen cur sus H- B. R, Tijd en plaats worden in do Staatscourant bekend gemaakt. Yereischten zijn, dat men is ongehuwd en lichamelijk ge schikt. Men moet ouder dan 16 jaar zijn en het 19e jaar niet zijn overschreden. Voor het examen adspirant-verificateur wordt vereischt do ken nis der belastingwetten. Na dit examen te hebben afgelegd, krijgen do adspi ran (-verifi cateurs een rangnummer. Dg adsp.-verifica teur, dio geacht worden de geschiktheid voor verificateur niet te bezitten, wordt tot. kom mies-verificateur benoemd. Het salaris van adspirant-verificateur bedraagt 800 's jnurs, na 4 jaar 1000. Daarna wordt men verifica teur. Tot kommies-verificateur zijn benoem baar bommiezen, die voldaan hebben aan een 'examen waarvan Oiet programma wordt vast gesteld. Zij mogen niet ouder dan 40 jaar zijn. Rod. O. H. C., Veldleger. Op grond van ad. art. 49 Reglement van Administratie kan aan sol daten, die met verlof vertrekken, en tijdig voor den inkoop, op de wijze door den com mandant der conjpagiiie te bepalen, den wensch te kennen geven, op den middag voor afgaande aan den dag, waarop het verlof in gaat geen middageten te nuttigen, in plaats van levensmiddelen, de vergoeding daarvoor worden toegekend. Volgens punt 7o. van L. O. 1916 B. No. 18 geldt het aantal niet genoten middagrantsoenen als grondslag voor hot aan tal malen, dat de vergoeding voor het gemis van levensmiddelen onder de daarvoor gestol de voorwaarden moet worden toegekend. Hier uit volgt n. o. m., dat er geen bezwaar tegen bestaat, om ook over de pemiissedagen mena- gegeld toe te kennen, en mag n. o. m. wel aangenomen worden, dat do vroegere aan schrijving van April 1915 haar nut heeft ver loren. Over den extra-reisdag zal zeer zeker menagegeld uitbetaald mogen worden. Deze is een officieele verlofdag. Een' algetneene uniforme regeling zou echter zeer gewenscht zijn. In verband hiermede wordt aangeraden, een verzoekschrift aan het D. v. O. te richten ten einde eeno beslissing uit te lokken, om trent het toekennen van menagegeld geduren de de permissïedagen en op den extra-reisdag. Rod. F., Roosendaal. Richt een verzoekschrift tot den M. v. O. om gedurende den tijd welken gij onwettig in de gevangenis hebt doorgebracht, soldij te mogen genieten of wol eeno vergoeding te mogen ontvangen. Red. C. B., Terheyden. Voor plaatsing bij do mili taire 1 uchtvaartaf deeling verwijzen wij u naar ons blad no. 272. R ed. W. G.. Veldleger. Richt-een verzoekschrift tot den Opperbevelhebber van Land- en Zee macht, verder verwijzen wij u naar ons blad no. 229. Red. J. M>, Ottersum. De regeling der periodieke verloven is niet van kracht, voor de militairen, dienstdoende als hulpkommies. Deze genieten een verlof van twee dagen per maand. Red. B. v. d, M., Milligen. Wendt u tot een con sulaat om een pas te bekomen naar het land waar gij u heen wilt begeven. Rod. W. v. P., Borsscle. Bij terugkomst in Neder land zal uw vriend als deserteur worden aan gehouden en voor den krijgsraad moeten ver schijnen. Red. J. M. B., Soesterbèrg. Het is ter beoordeeling van den burgemeester in hoeverre vergoeding wordt toegekend. Kunt gij u met dit oordcel niet vereenigen, dan kunt gij een bezwaarschrift richten tot de Commissie van Voorlichting in zake bezwaarschriften wegens vergoeding aan kostwinners voor uwe provincie. Dit "bezwaar schrift te zenden aan den voorzitter van die Uommissie in do hoofdplaats ,vau uwg provincie, - - -v Jlpdi H. D., Veldleger. Richt een yerzoekschrift tot den burgemeester van uwe woonplaats om r vergoeding voor uwo echtgenoot© in aan merking te mogen komen. Gij hebt hooger be roep bij do Commissie van Voorlichting enz. R d. J. W. v, d. Z., Leiden. Hot is ons nog niet heleend, wanneer do lichting 19Ü9 der bereden wapens met onbepaald (klein) verlof naar huis zal gaan. R o d. I». N., Bergen op Zoom. Richt een verzoek schrift tot do directie dor Artillerie-Inrichtin gen ondor opgaaf van diploma's en getuigschrif ten. Rod. J. 8,, Sirjanskuid. Indien gij zelf wegens ziekte op advies van den doktor verlenging van verlof verkrijgt, hebt gij voor don duur van dat verlof recht op soldij en menagegeld. Red. J. K. v. d. N., Breda. Het is ter booordee- ling van den burgemeester van uwe woonplaats, ©t gij voor vergoeding in aanmerking zult komen. Richt een verzoekschrift tot dien bur gemeester. Red. A. R., 's-Gravenhage. Voor overplaatsing bij de zeemilitie zal niét vGel kans bestaan. Gij kunt echter een poging wagen, door een ver zoekschrift te richten tot den Opperbevelhebber van L. en Z. R ed. J. K., Veldleger. Wij vernemen, dat do mili tielichting 1908 (landweerlichting 1916c met 1 October a.s. met onbepaald (klein) verlof naar huis zal gaan. Red. J. C. H., Breda. Richt een verzoekschrift tot den commandant der Koloniale Reserve, of er vacatures zijn voor wachtmeesters der cavalerie. Red. W. H.. Geertruidenbcrg. Het is ons nog niet bekend, wanneer de 'lichting 1908 der bereden wapens met onbepaald klein verlof naar huis zal gaan. Red., fcL. H., Oieterwiik. Richt een verzoekschrilt langs den hiërarchieken weg tot u-.v korps oom in an dant, om op grond van het advies van den officier van gezondheid, bij het Depot te mogen worden overgeplaatst. Red. •J. E., Purmerend. Er kan kaas of koek wor den gegeven. De verstrekking daarvan is echter ter beoordeeling van den commandant. Red. O. W., Buesum. Is men in voorloopïg arrest gesteld, dan houdt de mobilisatietoelage met üen vijfden dag van dat arrest op. R ed. J. v. B., Rijen. Richt een verzoekschrift tot den burgemeester van uwe woonplaats om voor vergoeding voor uwe moeder in aanmerking te mogen komen. Red. J. C. KL, Neuzen. Een sergeant, die zieken verlof heeft verkregen, behoudt alleen do eer ste vier dagen van dat verlof het menagegeld en eventueel do mobilisatietoelage. Voorts beeft bij recht op de volle jaarwedde. Red. A. v. D. Veldleger. Gij moet zelf rechtstreeks een verzoekschrift tot den ontvanger der directe belastingen richten, om bij het hijzonder verlof voor vrij vervoer in aanmerking te mogen ko men. Red. M. B, 1914, Sprang. Gij zult weinig kans kans hebben verlof te bekomen. Wellicht kunt gij voor uw© ouders in aanmerking komen voor vergoeding wegens kostwinnerschap. Richt daartoe een verzoek tot den burgemeester van do gemeente, waar gij voor de militie zijt in geschreven. Red. M. V., Kampen, lo. Het kerkbezoek mag n.o.m. niet worden tegengegaan, tenzij de dienstbelangen zich om de een of andere reden er tegen zouden verzetten. 2o. Bij verblijf in een militaire ziekoninfich- ting staat het periodieke verlof stil. Reu. B. te K., Leiden. De „Gids voor den Zieken drager" zegt o.a., dat de ziekendragers, die niet als zoodanig dienst doen, bij hunne compagnie blijven ingedeeld. Hieruit volgt, dat zieken dragers de gewone diensten moeten medomaken, als zij geen ziokendragersdiensten hebben té yervullen. Red. H. v. S., Roosendaal. Als hospitaalsoldaat, die 84 maand onder de wapenen is verbleven, hebt gij in de tegenwoordige omstandigheden recht op acht en twintig cent inkomsten per dag. Richt een verzoek tot uw compagnies commandant. om deze bezoldiging te mogen ontvangen. Red. H. S., Amersfoort, lo. Bij verblijf in een 'kantoniiements-ziekemnrichting, geniet de kor poraal oene soldij van acht cent per dag en ge durende de eerste vier dagen tevens mobilisatie toelage. 2-0. Na eindiging van uwe vrijwillige dienst verbintenis, behoort gij tot den landstorm, jaarklasse 1916, en moet dan onder de wapenen blijven. 3o. Te veel uitgekeerde soldij moet worden terugbetaald. Men lean echter zijn compagnies commandant verzoeken, do terugbetaling in kleino bedragen te mogen doen. Red. Jager L. te Loosduinen. Bedoelde militaire circus staat onder leiding van den le luitenant der Veld-Artilleries J. W. Butner en is samen gesteld uit personeel en paarden van den artil- Ierie-munitie-trein der Ille Divisie. Red. Pakje In den trein laten liggen. Op 4 Juli beb ik een pakje laten liggen in den trein BussumAmsterdam, inhoudende een korte grijze broek, een schako, een scheermes en eenig© brieven met portretten. Beleefd ver- z-dek ik om inlichtingen, daar ik het heb -mede genomen voor eenigo kameraads, bij overplaat sing onzer compagnie. 1 H. T. ES, 3e Comp. le Bat. 4e Reg. Inf. le Div. Veldleger. De Olympische Spelen. Men meldt ons De Nationale Olympische Spelen 4 cok, Zaterdag en Zondag, onze officieren mee doen, en waarbij Zondag bezoek is te ver wachten van de Ministers van Ocfrlog en Ma rine, zijn Woensdag in het Stadion te Amster dam begonnen. Niet onder 'een gelukkig ge sternte, "ais men daags van een gesternte mag spreken. Integendeel onder stortbuien, zware regenvlagen, en wind. Toch is er gespeeld, al begon men laat, des middags eerst, en er kwam zelfs publiek. Maar do ware stemming was'er niet. Er is gevoetbald op het achter terrein, dat doorweekt was; het voorterrein, niét veel beter, wilde men sparen voor do vol gende belangrijker dagen. Veel zullen we van dezen- regendag maar niet vertellei>. Belang wekkend was wel de strijd tussohen de Til- burgsche club „Willem li." (kampioen voor Nederland) cn do Groniugscho „Be Quick". De eerste won met 41. vooral door haar beter samenspel, waaraan bij de Groningers nog al wat mankeerde. Wel hadden deze laatsten '.eer goede spelers, vooral hun doelverdediger nas bijzonder goed. Maar bij het treurige weer m' 't slechte veld, mag men zich niet te veel ver laten op dén algemeenen indruk, Woensdag ontvangen. Donderdag, Koninginnedag. dadelijk in den morgen reeds, beter weor, een - ranje zonnetje, cn de dag zelfs tot laat in den avond is een prachtige .geweest. In'het Stadion had 's voormiddags de voetbalwedstrijd plaats - as- schen Sparta" (Rotterdam) en „Go Ahead"' (Deventer). Sparta" bleef, behalve het laatste kwartier,- ver in do meerderheid toen kwamen de mannen van Deventer goed uit en traden aanvallend op. maar konden aan den stand niets meer veranderen en verkregen zelfs geen tegenpunt. Sparta" won met 20. Om één uur begon de korfbalwedstrijd tus- Ischen „D. V. D." en „Vitesse". Het werd een zeer warme strijd en van weerszijden wsrd ka-rd gekampt.. Doch de Amsterdamscke ver- ecniging „D. V. D." bleek verreweg de moer- dere en won met 40. Zondag a s. zullen dc Olympische Spelen be zocht worden door den Minister v»u Oorlog cn door den Minister van Marino. De burger- en dc militair© elftallen, die Zondag a.s. oen cricketwedstrijd zullen spelen, zijn als volgt samengesteld Nederlondsch burger-elftal; C. J. Posthuma (aanvoerder), jhr. mr. O. Feith, jhr. C. W. Feith, Fokker, de Beurs Jr., J. Hisgen, J. Rincker, Eigeman, Van Manen, Van Wave/en en G. van der Schouw. Reserves E. Koldert, Van der Leo cn Krusoman. Nederlandsoh Militair elftal: O. Menton (aanvoerder), L>. Kassier, T. Kesa- ler, K. van Loon, II. van Boovon, mr. G. Ham burger, L. Heemskerk, W. van Spengler, J. Offerman, P. H, Crcmers en J. Grootmeycr. In een der zolen van het Stadion wordt tij dens de Olympische spelen een tentoonstelling gehouden van proef vliegtuigen en wat daar aan annex is. Het zaaltje ziet er uitmuntend uit en bevat op proefrlicgtuigengebied alles wat mogelijkerwijze verzameld kon worden. Den heer E. Fuld, bestuurslid van de P.A.S, C., komt grootendeels de eer van dit werk toe. Er zijn ook con paar vliegtuigen in mode!een tweetal Fokkers cn een Albatros. Verder staat onder ©en stolp een model van den ballon „Am sterdam" en een model van een Paraeval. Eenig© hoogvliegers (model Lindcnborg, pa- raplui© en diamantv 1 ieger) voltooien do schoo- no verzameling, die het bekijken overwaard is. „De Vrije Club" te Halfweg. Men schrijft ons uit Halfweg; '0 Begon den laatsten tijd bij ons te Half weg erg saai te worden. Do mooie zomeravon den, weinig in getal en waarvan we dus ook niet veel hebben kunpen genieten, zijn voorbij, zoodat we ons nu weer binnenshuis moeten zien te vermakeu. Maar hoef! Wij schijnen een beetje stiefmoederlijk be deeld te worden. De gezellig© avonden, zoo tal rijk den militairen aangeboden, waren bi;j ohs excepties. Doch daar komt het „Comité voor ontwikkeling en ontspanning van de gemobili seerde troepen, afdeeling „Voor do forten" Haarlem" ons plotseling verrassen en wel met een gratis toonccluitvoering, te geven door „De Vrij© Club". Toen wij dezen naam boorden, wisten wij genoeg. Do eenigo malen, dat dit gezelschap te Halfweg in de Suikerfabriek (waar wij genoodigd waren) optrad, waren wij gètuige van hun keurig spel. 'z Was dan ook geen wonder, dat de zaai van het Roomsch-Katholiek Militair Tehuis, dat ons gratis hiervoor was afgestaan, reeds een half uur voor den aanvang tjokvol was. Opgevoerd zou worden: „Het Familiekind", klucht in drie bedrijven. Onze hooggespannen verwachting werd zelfs overtroffen. Alles te beschrijven zou te omslachtig worden. Een •compliment aan. dit zoo gezellig© clubje, dat met zooveel toewijding z'n krachten ten beste ye.it te geven. Do spelers waren uitstekend berekend voor hun taak. In 't bijzoüder Ons compliment aan mejuffrouw Joh. Ploegman, die do regie op zich had genomen. Ónder zulk cene ieiding moest de avond wel schitterend slagen. Na hot eerst© bedrijf werd door den weled. heer Dieserink namens het Comité vcor ont wikkeling en ontspanning van de gemobiliseer de troepen, afdeeling „Voor do forten", „Haarlem"/©en woord van hulde gebracht aan het gezelschap, in 't bijzonder aan mejuffrouw Ploegman, wien niets te veel was geweest en nog steeds niets te veel is, «m voor de gemohiliseei- de Nederlnndsche jongens avonderl als deze samen te stellen. Spreker overhandigde haar namens het Comité een prachtigen krans, ter wijl daarna door hem allen militairen een gratis consumptie werd aangeboden. Na afloop werd door onzen commandant, den majoor Buitendijk, een woord van dank ge bracht aan directrice en leden van het gezel schap. En wij kunnen thans niets anders doen dan „Do Vrije Club" onzen welgemeenden dank tg betuigen voor den nooit te vergeten avond. En dia neg: moge het niet bij dezen oenen avond blijven. IVi; hopen, dat de welecl. Heer Di'ese- riuit ons nog eens zulk een avond zal aanbie den. (Halfweg'3 militairen zijn 'door „de club" zoo gemakkelijk te bereiken.) Met Alexander Hanslick kunnen w© zeggen: „De avond was „.kolossaal". A la Marie^kun- non we „niks meer" verlangen dan een zeer spoedig „wederzien". „Do Vrije Club" te Laren. Men schrijft ons: Donderdagavond gaf het bij de militairen welbekende tooneel-ensenible „De Vrije Club", te Amsterdam, een goedgeslaagde uitvoering -in do cantine van liet, kamp te Laren. Opge voerd werden bet blijspel in 2 bedrijven „Leon me je vrouw" van Desvallières en een klucht in 1 bedrijf „Rustige Luitjes", van Vulcanue. Hoewel de aankleeding van het tooneel nogal primitief was, werd er vlot gespeeld, en heeft- liet donderend applaus na elk bedrijf den spelenden wel bewezen, dat zij de stampvolle zaal weder een genocgelijken avond hebben bezorgd. Voor menschlievend hulpbetoon. Bij Kon besl. is als blijk van goedkeuring en tevredenheid de z i 1 v eren eerepenning voor menschlievend hulpbetoon en een loffelijk ge tuigschrift toegekend aan: A. J. Bode- ra e ij e r, meester-geweerinaker 17-o regiment inf., 's-Hcrtogenbcsch, wegens met levensge vaar verrichte redding van een kind uit de Dommel aid., 2 Juli; de bronzen eerepenning voor menschlievend hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift toegekend aan: E. Martens, mil.-korp. art.-mimitiotrein 4e div., wegens met levensgevaar tot stqan brengen van een span. hollende paarden met bespanning onder do gem. Vlijmen, 24 Mei, onder zoodanige om standigheden, dat daardoor personen uit on middellijk levensgevaar zijn gored; H. Th. do Graaf, eerg. 2de reg. vest.-art., fort bij Hoofddorp, wegens met levensgevaar verrichte redding van een drenkeling uit het water van de Lijnbaansgracht te Amsterdam, 28 MeiG. O. 18 w a ge r m a n, mil. cav.-reor.-depot Amersfoort, wegens met levensgevaar ver richte redding van een drenkeling uit de Vlierbeek aldaar, 2 Juni; G. Ver burg, zeemil.-stoker, a. b. H. M. „.Schorpioen" wegens met levensgevaar verrichte redding van een kind uit de Marinehaven to Helle- voctsluis, 13 Juni. Verslag van den voetbalstr d 2e Comp. (17e) Mitr, Peloton (Ha). Mil. Bcrtus, 2-III-7 R. I., schrijft ons: O11 precies half 7 blies de scheidsrechter op stellen. Wij brachten het volgende elftal in het veld: W. Knoop, Sergt. Pols, H. Heuvelmans. Kraaijeveld, Schuur, Koorneef, v. Pijnen, v. d. Kolk. Sergt. Spek. v. d. Heijden, v. Bennekom. Al spoedig bleek, dat we sterker waren dan onze tegenpartij. Mooi werden de ballen opge bracht, "doch de goal word telkens op de ver keerde plaats gezocht. Eindelijk wist Sc-iuur uit een mcoion voorzet een doelpunt te maken. Even verslapten we nu. Onze keeper kreeg nu gelegenheid zijn hoedanigheid als keeper te i,oe nen. Nu, het moet gezegd worden, Knoop is een kalme, zekere doelman. We vertrouwen hem .de plaats onder do lat dan ook ten volste toe. Lang duurde echter die verslapping niet. Telkens zat nu onze voorhoede, dio goed ge- voocl werd door de achterhoede, op. vijandelijk teriein. Doch de mitrailleurs waren lang niet voor de poes l Ook zij deden menigen gevaarlij ken uitval. Zij mochten echter tot nu toe niet het genoegen smaken te doelpunten., Hierop tra^ de rueb in. Sonsatic Moeder had al 't mogelijk© gedaan om haar jongen in slaap to krijgen, maar zonder gevolg. Een gekraak luider dan gewoonlijk, drong plot seling van het dichtbij gelegen spoorwegstation tot de slaapkamer door en maakt© den jongen heclomaal wakker. „Was dat ccn bom, mammie!'", fluisterde het Engelüche joggi© opgewonden. „Neen", antwoordde z© „Wees maar niet bang; hier zullen geen bommen vallen." „Waar vallen z© dan, mommie?", vroeg hij. „Oh, ergens in Frankrijk of aan d© kust. Iri iqfler geval ver weg," antwoordde de moeder vaag en kalmeeretxl. De jongen werd nu heclcmaal klaar wakker' en zei opgewonden „Kunnen w© niet in de vaeantic dadrheen gaan, waar bommen vallen, mammie? Of waar zo vanuit do zc© op ons schieten Definitie. „Pa, wat is een dilettant? „Een dilettant, jongen, is iemand, dip voor zijn pleizier speelt, maar lang niet altijd voor het pleizier van een ander." Geen wonder. Poolreiziger: „.Neen, ik denk er ni 't aan om ooit weer dcc! t© nemen aan zoo 11 pool expeditie. Do aardigheid is er tegenwoordig, na at dio ontdekkingen, totaal af. Dio sneeuw velden, die ijsbergen, liet laat me alles even koud." Hot langste dier. Weet jij, wat het langst© dier (er we reld is Nu, ik zou denken oen giraffe. No©n. een leeuw is langer. Och kom, ct-r» leeuw! Zeker, di© is nog u cl (I) langer dag ©on eeuw! Allemaal onschuldig. De zakkonrolicr. ik ben iu «J-; gcvaiiggnia gekomen, orudat ik cnkc'.o maJuu heb mi: tast. Do brandstichter. En ik, omdat ik meer licbt wild© verspreiden. Do wiseelvervalacher. En ik, omdat ik in verstrooidheid een geldswaardig pappot bvb öndertn-kend mot mijn pseudoniem. D© inbreker. En ik, omdat ik een goud- jraudswinkel wild© openen. Een rooloiscüondo. Redicn.dc: ,.-Er is een man in do spreek kamer, mynheer, dio had oen .boodschap voor u". Hoor: „Ik kom dadelijk bij hem. Geef hem mr.ar vnvt een stoel." Bcdi'-nde: ..Dat heb ik al gedaan, mijnheer, maar daar hoeft io niet genoeg aan, zegtrie. Hij zegt. dat-i(wir hard over denkt om het. heclo meubilair Theo to nemen, want dat is nog al niet betaald en hij heeft do kwitantie in z'n zak... Forsch werd na de rust het spol voortgezet. Do mitrailleurs wilden den achterstand inha len, de „2g Comp." wild© den voorsprong vor- grooten. Voor het laatste zorgde 6crgt. Öpak, die zijn plaats ook wel waard is. Ofschoon hij een kwaden tegenstander had, wist hij hem toch te „nemen", en plaatst© mot een kal men, harden schuiver het leder in liet doel (20).- Vlak na den uittrap werd onze achterhoede, di© met aergt. Pols als ster goed voldeed, ge passeerd, cn onze keeper verrast door een hard schot van de mitrailleurs. (21). N11 werd or een oogenblik wat heen en weder getrapt, totdat dc bal den rechtsbuiten (dio gewoonlijk beter speelt) mooi voor den voet kwa men het dorde punt was er (3-1). Dat was to veel voor do tmeefib pootige) mitr. Krachtig drongen zij nu op. Steeds meer wer den we ingesloten, totdat ©en doorbraak volgde. Met medewerking van Kraayeveld (een van de hardste werkers!) wist Bergt. Spek den bal t© bemachtigen en ten tweede mak- joeg hij hom (don bal) door de goal. Nog 5 minuten waren te spelen. Nog even spanden de sportieve mitr'. hun laatst© klachten in (wat ons bijna nog een tegenpunt zou kosten)' en do scheidsrechter floot eindigen. Met een welverdiend© overwinning togen wo huiswaarts. Goed zoo, Jui. Go hobt u kranig gehouden. Do tweede overwinning van 3 wed* brij den is binnen. Allen deden hun hesiEnkele sterren schit terden zelfs. Lr.ten ivo steeds zoo goed elkan der begrijpend doorgaan. Dan kunnen wc ge rust nog zwaarder» wedstrijden aan. Benno- kom, blijf j© een volgenden koereen beetje beier op je plaats? Dat is wel zoo goed, vriend Tevens onzen dank aan enkele supporters, die zich de moeite getroostten over tc koeien en nan den heer Redacteur voor plaatsing van dit stukje Gaarne geven wij den sportievcn mitrailleurs gelegenheid revanche tc nemen. BERTÜS. Kampioenschap gewonnen door: 4o Comp. le Sat. 5© Reg. inf. Men meldt ons^uit het 5e Reg. Infanterie: Na eerst van d© 3de Comp. en daarna van de 2d© Comp. respectievelijk gewonnen te heb ben met 1—0 cn 3—0, kwamen, wc den volgen den dag in de demi-finale tegen de sterkste Comp. van het 3d© Bat. en klopten deze met 30. Dienzelfden <lag speelden we de f:na'© tegen den Staf, welk© bestaat uit do Telefoon en Mitrailleur-afdeeling-, dit elftal werd alge meen als het sterkst© beschouwd van het 5de Reg. Ondanks het zeer slecht© weer, zoodat deze wedstrijd op het laatst meer op een waterpolo-, dan op een voetbalwedstrijd geleek, wonnen wij buiten ieders verwachting mot 20, hetgeen te danken is aan het harde werken en volhouden van het heele elftalhierdoor wer den we kampioen van liét 5e Rog. Inf. en wonnen den eersten prijs. Dam- en Schaakclub 11-7 Reg. inf. Secretaris A. Esmann, II-7 R.-I., schrijft ons Ik kan u mededeelon dat ons lid Slier gister avond weer een séance gaf in de cantine welk© te 8.30 begon aan 11 horden, T© 10.30 was do uitslag: gewonnen 9" partijen en verlo ren 2 partijen. Morgenavond geeft Posiner in de cantine eveneens eeft simultaan-séanse. Hoogachtend, Dam ©n SJphaakclub II R.-I. A. ESMANN, secr. Het vertrek van korporaal Beuksring. Men schrijft ons uit Afd. 6 VIII Inf. Brig. Wij brengen hulde aan korporaal Beukering voor den steun, dien wij in aile opzichten ge noten. Hij was een raadsman en tevens een kameraad voor de jongens van Afdeeling 4 I van liet Depot der VIII Infanterie Brigade. Wij hopen dat het onzen korporaal goed gaat bij zijn overplaatsing, maar ook, wanneer hij binnen korten tijd weer in het burgerleven is teruggekeerd. Dikwijls zullen wij terugdenken aan het goede, dat hij deed voor zijn jongens. Nog maals hulde aain onzen korporaal en aller be^£e wenschen in zijn verder leven, want dat heeft hij aan zijn vaderland wel verdiend. Namens Afd. 6. Militair Sportfeest tc Ede. Men meldt ons: Woensdagmiddag heef: te Ede vanwege het 4c Regiment. Veld-artüleri© een groot militair sportfeest plaats gehad, dat, niettegenstaan de het slecht© weder, uitstekend geslaagd is. In het le nummer, wedstrijden ^iet aange spannen stukken, word de 1© prijs behaald door Batterij 3 B., do 2© pr. door batterij 1 A.do 3e pr- door batterij 4 B. en do 4© pr. door batterij -3 A. Do - uitslag van het springen- met drieën naast elkaar was ais vclgt: _lo pr. wacht meesters Beekman) Koek en Yrugteveon, en do 3o pr. Van de Velde, Van den Berg en Qoékel. ,f. In het nummer Jacütsprmgen voor orticie- ren met kornetten waren do prijswinnersle pr le luit. Dudok van Heel, 2e pr. le luit. Dekker en 3e pri kornet baron van Hogen- °Hierop volgde een jaehtrit voor onderoffi cieren. Dit nummer went-in vier groepen ver reden, waarvan de uitslag was als volgt: 1© groep, lo pr. Erkelens, 2e pr. v, d. Ham en 3o pr, Heukels2© groep, le pr. Steek, 2e pr. Zondaar en 3e pr. Wijnen; 3e groep lo pr. Wijenberg, 2e pr. De Jong en 3e pr. Van. Vark, en 4e groep le pr. Mink, 2e pr. Sauren en 3e pr. Kempen. Teesiag pensioen. Vanwege de Koninklijk© Yereeniging van gepensioneerde Onderofficieren en Minderen van het Nederlandsch© leger, is aan d© ljplp- behoevendc leden een verhoogiug op het pen sioen-uitgekeerd van 50, f 40 en f 30, af hankelijk yap den rang in het leger bekleed. V/io holgt ons? Mij. A. don Hoedt, 8-84 L.Wd., schrijft ons: Als gpyolg van mijn ingezonden stuk in du Sofdatoucourant ran Zonapg j.i. stel len velen zich gaarne disponibel ons «1 helpen bij d© ver spreiding van ccnigc Mobilisaties'hotsen, waar van hot ba'.ig soldo ton goed»' zal komaa cunige Landweermcnschen, di© wegens togen- slag jn zaken in militairen dienst moeten blij ven. Oolj van vel»- hooggeplaatst© superieuren ontvingen wij blijken van belangstelling. Aan allen mijn oprechten dank. Toch moet ik u allen, kameraden, nogmaals komen opwekken, i .r inoot nog meer gedaan worden, willen wij liet doel bereiken. Én liet kan ook. Dat hebben wij gezien in October 1911 toen honderdduizenden Bclgisi-h© vrouwen, mannen en kinderen de HollaudScho grenzen overschreden om hier in ons gastvrij vader land een onderkomen to zoeken. Hot gehculo leger was toen één in zijne spontane uiting, om de noodlijdenden te helpen. Wii hebum ons 1 niet ontzie* ons eigen rantsoen, i. -ldij en riaep- I gelegenheid te geven ar.u hen, die van alles- be roofd wuron. Elle- Hollander vocLk- instiyetma-- I tig, dat li jij moest helpen, cn zij deden het; I zelf ontbering lijdende, geheel belangeloos.... Het was ons karakter. Vel© onschuldige Duitschc kindertjes, op wio liet schrijnende oorlog*. in al zvr; zwaarte I kwam drukken,'kwamop stil cn bedeesd bij I ons, om ccn aalmoes snjoohon. Hun eigen va der en moeder kondqn liet hun niet geren. Met open armen hebben wij z© ieroir. m-eo, lom do onschuldige wezentjes eom::-n tijd aan warmen boezem tc koesteren. Do dank u-itlityj naïeve kindcroogcn is ons voldoende. Tvrco jaren lang zijn wij thans gemobiliseerd. Vel© der ouderen zijn gehuwd cn telkens wan neer' zij rnct pcriodrek verlof thuis zijn, Ktcbxyi onschuldige kinderhandje-; zich van vreugd© n^ar hen op, het is hun vader, end© vrouw ont vangt met een lach haar man. Doch z.jti vertrek uilen zich di© kinderoogje© ir.-.z tra-, nen, wijl hij heengaat, v.Q.-ns hulp en steun zij nog niet kunnen missen. Mc: koortsachtig .ongeduld hebben zij einde lijk allen don verbeid, -ner.rop hij. „bun koning", :n den jTring z'jncr familie zóu kun nen torugkceraa. Het mocht evenw» I niet zoo wezen. Dc tijd was aangebroken, doch hij.meest noodzakelijk in dienst blijven, omdat hij niet bij mach'." was de zaken in stand te houden, door verblijf in militairen dienst. Hij mag toch niet de zijnen, welke hij o zoo liefneoft, aan een bitter© arjuoede ten prooi geven? KameradenWij vragen n met vee!. Wi^ zul len u straks een boekje prevntoeren, door ccn uwer kameraden geschreven over den mobilisa tietijd, groot 48 pagina's druk, in sierlijken omslag, dat om do 14 dagen zal verschijnen tot en mot 39 deeltjes, waarmede? het werk com pleet Elk dezer deeltjes herat een. afgewerkte episode uit ons mobilisatie!dvak, en kost tx ..'■echts 29 cent por deeltje. Wil men verzekerd ziin van een geregeld©, ontvangt zoo kan u zich-voor f 2 cp In t complete' wou!-: zbonnoeror: of f 1 ji. r p aller, ringen, franco per post, bij vooruitbetaling. Met u dit werkje aan te schaffen en bet bij al uw makkers warm aan t© bevelen, he'.pt ook u die vaders terugkccren iu hunne gezinnen, en zal u den hartelijken dank uit dankbar© kirt- deroogen bcloonen. Willen wij tot ons doel konion, geef u alJqa dan tijdig o;j als abonné'a op dit work, dat om- '1 Oct. verschijnt, dan aBeesx kunnen siken. strceks wij ons dcoj berci Wat u kan en heeft gedaan voor do arm© vluchtelingen en arme. onschuldige Dcitscho kinderen, wilt u toch zeker niet aan uw eigen collcira's weigeren? Welaan danGeeft u allen op als abonn$, of helpt ons tegen ruim© provisie bij de versprei-, ding bij uw oyderdcol. Gaarne hen ik geijegen u alle gewenschte ia- lichtingen hieromtrent te verschuilen. Met kam. gr. A. DEN HOF.DT, 34e L.W. Bat, 3© Comp,- H ulde aan eten redder. Mil H. J. Westorveld schrijft ons uit Nis- Pfn Tijdens oen zvemocfening in do Beek onder dö gemeente Nispon waagdo mil.-sold. Be ij? zich to ver in het diep© water en bon den wal niet meer bereiken en verdweon in do diepte. Door tegenwoordigheid van gey&t van den mi!, ziekendrager Jacobus Knuijt, dio juafc ter plaatse aanwezig was, mocht het gelukken den drenkeling behouden op het drogo t© brengen. Prentbrlefkaarler.-ruil. 39 Oogst 1910. Hooggeachte Heer Manassen, Ik beschouw het als mijn plicht u eerbiedig te danken voor de groot© welwillendheid tact dewelke u mijn opstelletje ©ver prentbriefkaar ten hebt opgenomen. Ui: ruim 1 9 verschillep-, de plaatsen ontving ik ran vriendelijk© wapen broeders mooi© cn interessant© kiekjes. Aan aile* heb ik in ruil eene aanzie h'.skaart gezon den. Wanneer ik later mijn album zal' open slaan, en de heerlijke gezichten Van ons klein, maar nan monumenten en sieve dorpsgezich ten zoo rijk landje, aan vrienden en ken pis sen zal too oen, zal ik i'-vess de goede.collega»- van heinde en verre gc-denken, die mij hielpen mijne verzameling te verrijken. Wie wil do goedheid hebben mij nog een aan3ichtsfcnar:je te sturen uit Terneuzen, Axc-1 en omstreken? Ook uit de provinciën Friesland. Groningen, Drente. Ovirij:- ;-l c-it Gelderland ontving ik zeer weinig. Welke col lega's zijn zoo vriendelijk mij nog aanziebts- kaarten te sturen? Eik dorps- of stadsgezicht, iiefst evenwel kerk met omgeving, wordt met den grootsten dank aanvaard, natuurlijk ook uit Zuid- Noord-Holland, Utrecht, Noord- Brabant en het schilderachtig© Zuid-Limburg. Aan allen mijn welgemeendc-a dank bij voor baat. Aanvaard, Hooggeacht© Heer Manassen, met jnijne eerbiedige dankbetuigingen, d« ver zekering miiner hoogachting, Mil. S. BOK, 2/1 Ragt. Grenadiers, Te Divisie .Veldleg©^

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3