Fnesche ieratei G. TREURNIET, Deze Cliocoiade is van beslist PRIMA KWALITEIT, W0EDZAAH en ¥ERB¥Ef?!€EIW! Waarom is Gemengd Nieuws. Schaakspel. Marijs G ot. per stuk. 1 -■ Het was ecu klein 'lief meisje van omstreeks M twintig jaar, Flink gezet mot mooie blonde lokken, Op haai- word ik dus mesjokken. Nu heb ik al reeds zes maanden gewacht, En dag en nacht aan dat meisje gedacht. Eindelijk kwam zij eens naar IJsondijke, lk stond natuurlijk al vroeg bij de tram to ki.jkon Want een uitstapje met haar zou mij lijken. Zoo gedacht zoo gedaan Met haar dus uit 't wandelen gegaan. Een poosje gepraat over koetjes, knlfjos en andere dingen, Maar in 't laatst moest ik toch over do liefdo beginnen, En tot mijn spijt zei ze net als tegen andere lieeren „Neo L., ik heb nog geen idee in hot vor keeren f" Daar' stond ik mot een hoofd vol rare gedachten, En vroeg treurig: lieb ik daar nu oen half jaar op moeten wachten, Doch eindelijk brak het uur weer aan, Dat ik van liaar zou scheiden gaan, Ik wist niet, 't was voor altijd misschien, Maar op 't laatst riep zo nog: ,,dag L.tot ziens Toen hervatte ik weer den moed, 1 En schroef haar oen briefjo mot spoed. Nu wacht ik op antwoord vol ongeduld en vreezen, I En zal het verloop misschien in do Soldaten krant laten lezen. Dan zal ik nu eindigen met den raad aan alle maal Wacht nooit zoolang mot een meisje te vragen als Milicien Soldaat L. v. d. WAAL, lies. Dat. III 4o Comp. Waar blijft de Vrede? (Van don mil. W. Vaandrager.) Reeds twee jaren zijn er heengegaan, En 'brachten kommer en ellende aan, 'Nog duutt steeds do wreedo oorlog voort, En woedt .in bijna elk Europeescli oord. Ginds ver in het Ooston op het oorlogsveld; Daar valt menig strijder voor 't 'land als oen held, Daar in liefc Westen is menig kerk en huis Vernield, verbrand en fijn gemaakt tot gruis. Dier staat een trotsdh Daleis in 't Vorstelijk s-Gravenhage, Als den .gewijd symbool van hoogste Humani teit, Do vredegalmen, ver' zijn torens uit gedra- dragon, Verkonden 't blij geloof in 'smcnschen majes teit. .To groot is volk'ren moord al op onze aard gerezen, ,Te lang zet d'oorlogsfakkel d'Aardo in feilen •brand, Te lang reeds worden zij, die broeders moes ten wezen Te groot is völk'renmoord al op onze aard land. O, Broederbaat, die reeds van d'oorsprong der geslachten De welvaart en 't geluk der menselien bobt verzaakt, - Zie heol den jammerpoel, die door uw booze machten Gods schoone wereld t-ot een helle heeft) ge maakt. Niet goed zou zijn 11. ,Pb4immers cr zou volgen 12. Lb7 :f, Kh8; 13. Dbl. 12. Dc2 x (13 Le7—hl Vit heeft een leelijke zwakt© op c3. van welke Zwart op zeer juiste wijze weet gebruik te maken. 13. Tal—cl Tf8d8 14. Dd3c2 Lc8d7 hi n del ijk kan het paard zich wederom be wegen, maar do vreugdo is van korten duur, immers cr volgt: 13- Ta8-lr8 en nu is het Paard opnieuw aan zijn plaats gebonden. 1(5. Pf3e5 Wit kan het vovlies van een stuk niet ver hinderen. *6- Pdö x e3 17. Pe.5cl Te8xc4! IS. b3 x el Ld7—a4 En hiermede is Wit's Dame mat gezet en de partij beslist. Wit geeft natuurlijk op. Stelling na 18. Ld7al Goede opl. ontv. van N. .T. van N. Duiv» G. Hustinx, beiden to Vcnlo; Soli aak trio, dus do medewerking van den sleepbootkapitein ingeroepen, teneinde hulp te verkrijgen voor nog goede opl. ontv raeijer, Vlissingen. van No. 5 van 1'. Duitc- s I -"6v,vvrvu, u^uuijtut) umijj iu vei niijgen vuur i-Gravenhage" B. M. Muyzes, Haarlem. Als- de opvarenden van het eCn of ander tot zinken .i. »..i gebracht vrachtschip. Dankbare weezen. Twee oud-weezen van hot Ned. Ilorv. Wees huis to 's-Gravenhage hebben tiit Sitoebondo (Java) aan den regent-boekhouder een wissel groot 600 toegezonden,'uit dankbaarheid voor do opvoeding, jaren geleden in het Weeshuis door hen genoten. Over de grens gekomen, Dinsdagmiddag zijn te Assen aangekomen drie Engelseho krijgsgevangenen, die uit hot kamp bij Diepholz in Duitsehland ontvlucht waren en to Ter Apol over do grens zijn gekomen. Te 'fi-Heerenbcrg is een Duitsch deserteur over de grens gekomen. Zie ginds dien ruite2drom, inrennond op een and'rcn. .Vertrappend wat er bloeide in vredig, stillen tuin, Verwondend, ple'tterend en moordende elkan- d'ren, Het werk van God en mensok vernietigend tot puin. Zio 't bloed-door weekte veld, bezaaid met menschenlij'ken, Hoor 'fc jannnerkoor van wie daar dood'lijk zijn verminkt. Van wie zoo menigeen, alvorens te bezwijkt Den bitt'ren lijdenskelk tot op 'den bodem drinkt. Denk aan den tranenvloed, die dierbaren v gieten, Aan hot' verweesde kind, aan do geliefde vrouw, Die do gevallenen in wanhoop achterlieten Gedompeld voor altijd in naineloozen rouw. De sohoonste zegepraal zij nimmermeer be vochten, Op 't slagveld, rood van bloed, of in een zeo van leed, De gloriekrans word' eens dien held alleen geschonken, Die als apostel voor den wereldvrede streed. Eens is de worstelstrijd der volk'ren uitge streden, Die alle eeuwen door onz' afkomst heeft ont- eerd, Dan wordt de God van Vrede en liefde aan gebeden, Door allen in zijn rijk, in de Natuur ver eerd. Dan straalt de Vrodeszon weer lachend over d'Aarde, Van 'smensohen adeldom het sohoonst .getui- - gen is, Geen sonib're nacht, zoo zwart, waaruit geen morgen klaarde liet Goddelijke lioht verwint do Duisternis. Dan rijst een gouden eeuw weer stralend aan de kimmen Een nieuwe levensleer wast hloesemend op, Dan zien wij 't menschendom gestadig op waarts klimmen, Naar 't Goddelijke Licliit, dat blinkt op den hoogsten top. W. VAANDRAGER, Mil. lo Heg. Vest.-Art, 'AUefi, deze rubriek betreffende, te richten aan den heer B. J. van Trotsenburg, Johannes Verhulststraat 76, Amsterdam. In Juli 1914 had te Berlijn eene ontmoeting laats van den wereldkampioen dr. E. Lasker en den Cubaansdien meester 'Capablanca. Las ker n.l. was voornemens naar het congres van den Duitsches schaakbond te Mannheim te gaan, alwaar de oprichting van een internationalen hond van schaakmeesters aan de ordo zou wor den gesteld. Zoals aan zoovele andere plannen heeft de rampzalige wereldoorlog ook aan dez# voornemens ecu einde gemaakt. Hoevele jaren zullen or nu moeten verloopen voor de tijd wederom rijp zal zijn voor internationale bon don P Bovengenoemde bond nu interesseerde ook Capablanca en zoo waren beide meesters te Berlijn gekomen, ten einde onderling overleg te plegen. Een schaakvriend maakte van deze gelegenheid gebruik om een prijs uit te loven voor tic-n snelpartijen tussohen beide meesters. Er werd overeengekomen hoogstens vijf secon den bedenktijd per zet. toe te staan. Niettegenstaande dit snelle tempo werden toch vrij goede partijen 'geleverd, vooral het spel van Capablanca muntte uit door do afwe zigheid van fouten. Het resultaat was, dat Capablanca wón met G\- tegen 34 punt. In een dor partijen kwam men tot het navol gende Eindspel. ZwartDr. E. Lasker. Zwart. Victorla-Bron, Oberlahnstein. Men meldt ons: Men zal zich herinneren, dat den 5en Januari van dit jaar een groote brand woedde aan de Boompjes te Rotterdam, v aardoor ook een ge deelte van do pakhuizen der Yictoria-Bron al daar beschadigd werd. Thans is dat gebouw weder opnieuw opge trokken en werd het ondergedeelte als pakhuis ingericht, hetwelk nu ook door deze Noderland- schc onderneming in gebruik is genomen, waar mede baar opslagplaats voor bet uit Oberlahn stein, met baar eigen Rijnschepen aangevoerd wordende Victoria-Water, belangrijk werd uit gebreid. LUCHTVAART. Brindejonc des Moulinaïs f. Naar we reeds in een vorig nummer meld den is de welbekende Fransche aviateur Brin dejonc des Moulinais bij Verdun doodgevallen. Men zal zich hier in I-Iolland do verschijning an dozen jeugdigen Franschman nog wel her inneren. Hij kwam in Juni 1913 bij Den Haag neerstrijken, komende van Kopenhagen. Het 6taat ons nog voor den geest, als ware het gisteren gebeurd. In do duinen aan den zoom van de residentie stonden we te wachten, vlak bij liet groote wit-linnen kruis, daar door de zorg Van de Koninklijke Vereeniging voor de Luchtvaart gespreid om den komenden gast de landingsplek te wijzen. Hij bad toen zijn vermaarde rondvlucht bijna tot een eind gebracht, was van Parijs gevlogen naar Johannisthal, van daar naar Warschau, verder naar Petersburg, toen over de Oostzee naar Stockholm, via de Sond naar Kopenhagen en toen naar Den Haag, vanwaar hij den tocht naar Parijs zonder eenig ongeval aflegde. Die groote luchtreis was wel de voornaamste prestatie van dezen jeugdigen Franschman, toen nog slechts 20 jaar oud. En thans is ook hij gevallen als slachtoffer va,n den grooten oorlog, tegelijkertijd met Mare Bonnier, ook al een der voornaamste Fransebe vliegers. Frankrijk wordt wèl zwaar getroffen door het verlies van zooveel koene luchtvaar der s, die zoovele malen de eer van hun vaderland ophielden gedurende de uiterst snelle ontwikkeing van de luchtvaart. Aangespoeld. Men meldt ons uit Noordwijk-aan-Zeo: Maandagnamiddarr spoelden aan het strand naar den kant vah Zandvoort voel goederen aan. Margarine, schecpsbrood, kaas, enz Verder wrakhout, waarbij een Engelsche boei. Tevens vond men twee lijken. Men brengt dit in verband met hot treffen der Engelsche en Duitscho vloot. Door den bliksem getroffen. Zondagavond werd te Deventer de 15-jarige U. S., die met' eenige kameraden onder een boom stond, door den bliksem getroffen. In be wustelozen toestand werd hij naar bet zieken huis gebracht, waar bleek dat zijn lichaam op eenige plaatsen geschroeid was. Zijn kleeven en schoenen waren geheel vernield. De toestand van den knaap is thans redelijk. Flets en auto. Binnen enkele dagen tijds heeft nu op den Amersfoortschen straatweg bij Naarden het derde ongeval plaats gehad tusschen fiets en auto. Maandagmorgen kwam van een zijweg de fiets rijder Van Gennep, toen uit de richting Laren even voorbij „De Bongerd" een auto naderde. Aangezien de auto zeer snel reed en de straat weg voor zulk- verkeer te smal is, kwam de fietsrijder onder de auto. De fiets werd ver brijzeld en de auto ging over liet been en de borst van den heer Van Gennep. Zwaar licha melijk letsel bekwam hij niet, doch nadat hij verhonden was, trad telkens nog bewusteloos heid in, zoodat de geneesheeren ook hersen schudding vermoedden. Betere regeling van het verkeer en bepalingen tegen het snel rijden zijn op dien weg dringend noodzakelijk. zwart onkruidzaad,-voornamelijk van' bolder, 13 K G. syeloonstof en fr*i kal, stroo en zand, 22 K G. grof flinke stukken steenkool, glas, Uit vroeger dagen. In hot stadje Brcdevoort (gem. Aalten), eer tijds de hoofdplaats van do heerlijkheid van dien naam en waar men thans bezig is met het, leggen der gasleidingen, doen zich bij liet gra ven allerlei historische merkwaardigheden voor. Nu eens komt men' terecht op deu ouden stads muur, dan weer vindt men midden in een straat de overblijfselen vau een brug enz. De verduistering van 13.000. Do Amsterdamsche politie, die de verduis tering te onderzoeken bad van f 13,000, door middel van een valschelijk inge vulde cheque ten nadeele van de Am sterdamsche Bank gepleegd, had van den inmiddels gearresteerden dader verno men, dat een gedeelte van he£ geld in andere banden was. Inderdaad is bet gelukt de beide helers te arresteeren. Op hen werd nog ruim 1300 gevonden, zoodat in totaal 2500l van de verduisterde f 13,000 zijn terecht gekomen. Een ernstige vechtpartij. In den nacht van Zondag op Maandag werd op het zoogenaamde Eiland te Vlissingen een infanterist, die met zijn meisje uit was, lastig gevallen door enkele marine-matrozen, waar door een vechtpartij ontstond. Bij die vecht partij werden twee matrozen ernstig verwond. Na door dr. Colder, marine-dokter te zijn ver bonden, werden zij per brancard naar het St. Joscph-ziekehhuis vervoerd. Ook liet meisje hacl een snijwond aan den rechterarm bekomen. Gas of Petroleum. Den lsten September zal naar het ,,Hbl." verneemt, de gasprijs te "Wijk-bij-Duurstede ge- brncht worden van f 1 op f 2.60 per kubioken meter, waardoor het gemeentebestuur de aan geslotenen aan het, buizennet d<?r acetyleengas- fabriek wil dwingen van gasverbruik af te zien en zich te behelpen niet petroleumlicht. Waar om? Omdat do earbidprijs tijdens den heer- schenden oorlog ongeveer vijfmaal is gestegen en het aanschaffen van carbid voor de gemeente een te groote uitgave wordt. Nu heeft men zooveel besteld, dat dezen winter voor de straatverlichting (die al tot een minimum is gereduceerd) gas kan geproduceerd worden. De acetylcengasfabrick is voor de gemeente een strop. De galanteriewinkels maken «uikjrs, want iedereen schaft aan om vuil als uil, n.l. bont, steen, ijzer, alsmedo lijnkoek, maïskolven en t ven- dien eenige moeren en draadnagels, LIS K G haver, maïs en gerst, 187 K.G. stukjes van dat koren en brokjes tarwe, 50 K,G. uilig verleren bij het zuiveren; dó lichte stofjes en. pUnteu- deeltjes. En dat alles wérd en wordt, met uiU mtlenng van ijzer, lieel netjes dooi'eengemaiin en toe bereid, als do reiniging achterwege blijft. Eet smakelijk Ruim een twintigste deel is geon tarwe en de helft van dien „afval" behoort stellig niet in brood thuis. Smokkelen. Aan de grens te Beek bij Nijmegen hebben do- rijksambtenaren Dinsdagmorgen in oen wagen waarmede een verluiisboedel uit Duitseh land' zou worden gebaald, een dubbelen bodem en dubbele wanden ontdekt, die opgevuld waren met 55o pond leer eu, een groote Hoeveel heid margarine, vet, olie, meel, enz. Alleen het leér.had een waarde van ruim f 1000. Alles wprd; in besljfg genomen en tegen den vervoerder is procesverbaal opgemaakt. („N. R. Ct.") Duitsclicrs beten op Jiet bombardemem^m^ 'Jo( minst© infanteric-actie volgen. T"n N v» de Somme v.olen do D.iiUcher. Dinsdaghij het vallen van den avond na een zorgvuldige voorbereiding van de zijde der ar-' t'.ler e Vu Z. va:, Estrées en ten W. van Sok-' court de loopgraven aan, welke d,. Frnnschei.' clou 21 Augustus j.J. veroverd hadden. Het gc- 1U 0I' Cul:ele P,1,ltei1 vasten voet te "nge: In Laatste Berscfifen. Inlijving militielichting 1916. In de hierna genoemde tijdvakken zullen van de militielichting 1916 worden inge lijfd: de sectoren van Be.llay,. Asscvjllers on. Libons heeft een vrij levendig artillericgotecht; plaats. In do Vogezen w isten do Franschen met bo hulp van granaatvuur een Duitsche aanval op de loopgraaf ten Z. van den Hartmanusweiler- kopf af te slaan. Op het overige gedeelte van het front was do nacht betrekkelijk kalm. Aan het Somme-front schoot adjudant Dorme zyn vijfde Duitsclie vliegtuig neder dat. in de richting van Moislaius ten N.O. van l'eronne terecht kwam. Vier andere Duitscho toestellen, die door Fransche vliegers bescho ten werden, moesten met zware schade naar hunne linies tcrugkeeren. LONDEN. Officieel. Generaal Haig meldt Twee vijandelijke, tegenaanvallen werden ten Z. van Thiepval met zware verliezen voor de- Dultschers afgeslagen. PARIJS. De Franseh-Britsche troepen, maakten nieuwe vorderingen aan het Êoinme- front; do vooruitgang is langzaam maar zeker, en bereikt iederen dag liet; doel sedert .liet .be gin van het offensief op 1 Juli vastgesteld. Drie aanvallen der Fransclie infanterie leid den Dinsdag tot- drie successen, waardoor zij tot op eenige honderden meters van Olery kw a men. De Engelsehen gingen krachtig vooruit; zij kwamen ten N.W. van Pozières en op de hoogvlakte van Thiepval. Andere aanvallen brachten de Engelschen in de nabyheid van vijf dorj>en, Guillemont, 1. In het tijdvak van 25 October 1916: ->«m nji aorpen, de dienstplichtigen toegewezen aan het Guichy, Martehpuich, Courceletto en Thiepval, derde bataljon van een der regimenten BERLIJN Officieel. Tusschen Thepval en grenadiers en jagers of van een der over.gc, p<»«™ d«LEngalacho aanvallen zonder e i -ö succes herhaald. Ton O. van Ovillers hadden regimenten infanterie, met uitzondering J herhaalde nachtgevechten plaats. Ten O. van van heil die in het bezit zijn van het in art. ]iet Foureauxbosch en bij Maurepas mislukten. 70 der Militiewet bedoelde bewijs van voor- vijandelijke ondernemingen met handgranaten, geoefendheid. Do artillerie ontwikkelt voortdurend krach- Dezo laatsten zullen twee maanden later tige actie, worden ingelijfd; I ,Ten Z. van. de Somme, bij Estrées. b. de thans nog niet opgeroepen dienst plichtigen, die zijn toegewezen hetzij aan de regimenten veld-artillerie, hetzij aan het korps rijdende artillerie; 2. in het tijdvak van 16—20 Oct., de dienstplichtigen toegewezen aan de regi menten vesting-artillerie en bestemd voor liet laatst in te lijven gedeelte 3. in het tijdvak van 16 Nov. de thans nog' niet opgeroepen dienstplichtigen toe- gewezen aan de regimenten huzalren. Alleen om zeer gewichtige redenen waaronder, in dit geval ook studiebelangen [•kunnen worden gerekend kan aan deze in te lijven dienstplichtigen uitstel van eerste-oefening worden verleend, indien zij daartoe alsnog ten spoedigste zelf hun ver langen bij (ongezegeld) verzoekschrift aan den Minister van Oorlog te kennen geven, "«f sJssfe abcdefgh wit. Wit: Capablanca. Wit is aan den zet en wint. Gaarne laten- wij de oplossing aan onze lezers over en vermelden deze over 1-1 dagen. V it moet oppassen, dat zwart niet pat komt te staan. Opl. 1. 3,d7, 1. Ld7, van No. 6 (G. Hustinx, Venlo). dreigt 2. Dg7± èn 2. Tf3± Tg82. Tf3± of 2. Df5± Tb3 (Lb32. Do7± Opl.» van No. 7 (B. Bos, Oosterhout.) 1. La5, dreigt 2. d8P± 1. La5, Td72, Ld7 -Lc72. Pa7 Tc8; 2. dc8:D willekeurig; 2. d8P±. Een aardige opgave, jammer echter is het probleem incorrect, want 1. Leo voert eveneens tot mat in twee zetten. Goede opl. ontv. van No. 6 van B. Bos, Oos terhout; B. 31. Muvzèo, IlaarleniSohaaktrio 's-Gravenhage" (Abbink, Siemerink en korpl. Ch. v. d. Peppel)H. Schouten, Schoonhoven. Een ontsporing. Zondagochtend ontspoorden op het station KeulenEhrenfeld vier wagens van een binnenkomenden militairen trein. Twee militairen werden zeer licht gewond. De materieel© schade is gering en het verkeer werd niet gestremd. Er wordt een onder zoek ingesteld. Een Zeppelin. Men meldt ons uit IJmuiden: De kapitein van het van Sundsvall to IJmuiden aangekomen Zweedsche stoomschip „Gothia" rapporteert, dat hij op ongeveer drie uur afstand West van JJmuidcn een ^rooto Zeppelin van circa 700 voet lengte op een flinke hoogte zag naderen, die naar een Nederlandscho sleepboot met twee schoorsteenen, doch van onbekende merken, koerste. Na bij deze sleep boot te zijn aangekomen, daalde de Zeppelin en draaide eenige malen dicht boven de sleepboot been en weer, alsof de commandant de sloep, boot wilde praaien. Even dnarna vloog de Zep pelin weder hooger en verdween met groote vaart in westelijke richting, nagestoomd door do sleepboot, die mot volle kracht stoomde. Vermoedelijk heeft de Duitsche commandant „e Egyptische duisternis, die' daar na 1 September gaat heer- schen. En ook de petroleumhandelaren zullen lachen om het wijs besluit vaD den Raad. Door een luik gevallen. Te Middelburg is de 40-jarige vrouw van den boekdrukersknecht V. in haar woning in de St. Pieterstraat door een luik gevallen, in be- wusteloozen toestand naar liet Gasthuis ge bracht en aldaar Maandagmorgen overleden. Een Nederlander in Duitsehland gevangen genomen. De dienstman D. Buter te Winschoten ver trok 31 Juli van daar, voorzien van een goeden pas, naar Duitsehland. Hij had een opdracht van een Nederlandsch ingezeten aanvaard, om uit Bremen een inboe del to verzenden naar Zeist. Een tante van dezen woonde daar en wilde zich metterwoon vestigen te Zeist. Onder den inboedel waren veel antiquiteiten, waarvoor Buter in het bij zonder zorg zou dragen. Er word sedert niets van hem gehoord, tot dat dozer dagen zijn vrouw een brief, geda teerd 7 Aug., van hem ontving uit de Polizei- Gefangniss te Berlijn. Hij schrijft daarin, dat het zoo hard voor hem is in de gevangenis to zijn opgesloten zon der dat hij weet waarom. Intusscheb heeft hij goede hoop voor de toeknmst en de menschen daar zijn goed voo? hem. Alleen ondervindt hij veel last er mee, dat hij do Duitsche taal niet verstaat. Verder solirijft hij over allerlei huiselijke zaken en verzoekt hij telegrafisch het aches van een Duitsohcr. die lnng tc Winschoten vertoefde ori die Buter goed kei de. Dit adres van den heer Fi'crioks, tijdelijk vertoevende in het hotel „Weinberg" te Wccnen, is hom opgegeven. Waarschijnlijk hoopt Buter, dat die hem be hulpzaam zal kunnen zijn bij zijn poging om ij to komen. Slechte regeeringstarwe. De „Brlelsche Courant" schrijft: Op aanvraag en kosten van een der gemeen ten on Yoome en Putten, werd een partij var. 10,000'K.G. regeeringstarwe te Rotterdam ge zuiverd. Het brood, dat veelal slecht van kleur, samenhang on smaak is, bevat stoffen, dia niet bepaald tot de voedingsmiddelen voor men selien worden gerekend. Men oordcele Lit de 10,000 K.G. ruw© tarwe cram 92 K.G. stuk omtrent het werkelijk bestaan van de reden der aanvrage. In het verzoekschrift behoort te worden vermeld de gemeente voor welke de dienst plichtige is ingeschreven, alsmede het korps en het korpsonderdeel waaraan hij is toe gewezen. De dienstplichtigen zullen echter reke ning moeten houden met de mogelijkheid, dat het uitstel wordt ingetrokken, zoodra de omstandigheden daartoe aanleiding mochten geven. (St.-Ct.) UIT DE STAATSCOURANT. Benccmd tot officier van administratie 3e klasse bij de zeemacht de adspirant-admi- nistrateurs' le afd. Koninklijk Instituut der Marine te Willemsoord, A. J. Poll, A. Lens veld. H, Ra de maker en A. A. C. B o 1. Militaire sportdemonstratïe. Te Haarlem ving Dinsdag het eerste deel aan van de sportdemonstratio voor militairen, wedstrijden,'die aan bet groote militaire sport- feest-, dat de volgende maand in 's-Graven hage zal worden gehouden, voorafgaan. Onge veer 600 man nemen doel aan de kampen, die ook Woensdag plaats hadden. Tegenwoordig waren de brigade-commandant kol. Opborst, de regimentscommandant van het 10e regiment, en nog eenige hoofdofficie ren. De wedstrijden, die plaats hadden op het terrein voor do Cavalerie-kazcrne. werden ge- honden onder leiding van de kapiteins Rijk, Van Beugen Bik, en de luitenants v. d. Veer, Eldormans en Komette. Verschillende oefeningen werden vereischt, zooals: klimmen over touwen, springen, pols- stokspringen, werpen met speren, staven, discus, kogelstooten en vrije- en ordeoefenin gen. De deelnemers zijn verdeeld in 12 ploe gen van 50 man. Alleen die ploeg, die don eer sten prijs behaalt, gaat in 's-Gravenhage kampen. Het Engelsch-Fransche offensief. PARIJS, Ten N van de Somme; waar de Fransclio artillerie op krachtdadige wijze de Duitsche artillerie beschoot, bombai-deerde deze .laatsto gedurende Woensdagnacht de eerste Fransche linies aan de verbindingswegen ten noorden ea ten zaden van Maurepas. De kleine gedeelten eener loopgraaf, D4-Opening. Gespeeld ia 't toumooi te Praag, 13 April 1915. Wit: F. Tesak. Zwart; T. Sika. 1. <12—di d7i—d-5 2. Pgl—f3 Pg8—f6 3. e2e3 c7e6 Nu Wij> verzuimt door 3.c2c4, Damegam- biet te spelen, liad Zwart dit kunnen doen, door 3.,c7c5. Deze zez wordt aanbevolen door dr. Tarrasch. 4. c2c4 Lf8e7 5. Pblc3 0—0 6. b2—b3 Daar Wit hij den 3en zet zijn Damelooper heeft, ingesloten, zoo blijft hem niet anders over dan dezen Looper naar b2 te ontwikkelen. A Is Zwart eerder c7eö gespeeld had, dan zou Zwart nu door cd4: de diagonaal alk8 door een witten pion kunnen verstoppen. 6. PI >8rl7 7. Lfld3 e7cö 8. d4Xcö Hierdoor verhindert Wit den tegenstander diagonaal alli8 op de bovengenoemde wijze ADVERTENTIE^. tot Kommies, Keur meester, Gemeente- klerk, Telegrafist. Studie ongeveer 1 jaar. f 1,50 per maand. H. M. v. cl. VEER Roe-Valkstraat 14, Rotterdam. lol biedt zicli een. Bestaat er bjj een der korpsen var het Leger eene vacature voor eer gehuwd persoon, die vroeger al; Hospitaal-kok heeft gediend? Verzoeke by bevestiging mede- deeling aan M.. C. GRAVETH, Nymegen, 2e Walstraat 85. Alles wat U van Koek en Sanket behoort te weten is, dat het komt uit de Fabriek 1.1. A. v. d. BURG, Z. O. Binnensingel 1 F, DEN HAAG. Tabak- en Sigarenfabrikant, Westeinde OEN HAAG. Tel. H. 2959. jaren Cantine-laverancier. werden -"in zich sedert 21 Aug. Franschen ophielden, gezuiverd; 3 officieren en 143 man vielen ons daarbij in handen. Rechte van de Maas werd een vijandelijke aanval met handgranaten in den sector Fleury afgeslagen. In het Bergwoud hadden kleine infanteriege- vechtcn plaats met voor ons guustigen afloop. Het Russische offensief. BERLIJN. Officieel. Van de zee tot aan de Karpathen geen bijzondere gebeurtenissen. In het gebergte breidden wij onze stelling aan de Stara Wipczyna uit door het bestormen van nieuwe vijandelijke posities, wij maakten daar bij 200 gevangenen, onder wie een geheele staf van een bataljon, en maakten twee mitrailleurs buit. Tegenaanvallen werden afgeslagen. Aan beide zijden van de Sarny Tsjevemosj hadden Russische pogingen om hun stellingen te heroveren geen succes. De strijd In den Balkan. P-VRIJS. Do operaties aan hot front van 'Saloniki worden door de geallieerden krachtig voortgezet. De plaatsing eener infanteriebezet- ting op de zuidelijke helling van den berg Beles wordt als een belangrijk succes beschouwd. De vooruitgang der Bulgaren op do buitenste vleu gels, door een gebied, waarin slechts zwakke voorposten stondon, heeft geen militaire betee- kenis. Voor den westelijken vleugel belemmert in geen enkel opzicht de actie der geallieerden, wijl dat een zuiver Grieksch terrein is, dat 100 K.M. van de basis to Saloniki gelegen is. SOFIA. Aan de Stroema brachten wij don vijand Dinsdag een échec toe. Hij redde zich door de vlucht op den rechteroeverde geheele omgeving van de dorpen Enihoj, Nevoiin, To- palovo is met lijken van vijanden overdekt. Tot dusverre telden wij 400 dooden, o.w. verschil lende officieren. "Wij maakten acht. mitrailleurs en een menigte geweren, granaten, verder artilleriemateriaal, wagens cinz. buit en voer den 190 ongekwetst© gevangenen, o.w. vier offi cieren mee. De talrijke uitrustingstukken, welke bet slagveld bedekken, toonen aan welk een volkomen nederlaag de vijand leed. Een af- deeling cavalerie, welke door een handige ma noeuvre van onze cavalerie in het vuur van onze infanterie werd gelokt, werd volkomen vernietigd. Volgens de moclecleelingcn van krijgsgevangenen opereerde in deze sector be halve de cisteren genoemdo brigade, een En- gelsch regiment. De aanvallen, welke de' Fran schen sinds tien dagen tegen oiizo stellingen ten zuiden en westen van Doiran doen, mis lukten volkom en. oilier door geschiedde het ver moedelijk, dat de staf van generaal Sarrail do bezetting meldde van punten, wclko altijd in het bezit der Franschen waren, zoo o.a. bet station van Doiran en het dorp Doloedjeli, dat de vijand verloor. Onze troepen begroeven vijf tig doodo Franschen aan den rechter-Vardar- oever. In den loop van den aanval op de Mayodagh en omgeving maakten wij een afdecling krijgs gevangen en veroverden een mitrailleur. Do Franschen lieten 70 lijken achter. De rechter vleugel zet de operatics voort. De „Doslero". LCLKA. Het bla<| ..-UorrstiP''flnmmnr" 'be richt, (lat het Duitvbe s.s. ..Desiero" op 18 Aug. door een Russisch© duikboot even binnen d'ï territoriale wateren, nabij Hudiksvall, waar het voor anker lag, opgebracht en naar Abo ;evoerd is. MPT 811 CE ADVER TEERDERS IN DE SOLDATEN-COURANT. Het kost niets II Wilt u nog gaarne iets loeren, om u algemeen te ont wikke len of wat u infambacht en bedrjjf van vee! nut kan zijn Wilt u een betrekk. als kommies, hulpkeurm.. beambte bij posterijen, enz? Wilt u in 1917 examen afleggen voor onderv.? Wenscht u Fc*.« D. ot Eng. te leeren? We zenden u geh. k'óstel. een les v. onze curs. Schr. dus terst. aan P. BOER, N -Amsterdam. i do zet met goed n- Zwar te verstoppen, maar toch zooals trouwens zeer spoedig zal blijken krijgt na dezen afruil de overmacht in het cen trumde groote be teekenis hiervan blijkt wederom schitterend uit liet verdere verloop van deze partij. Beter ware zeker geweest 8 Lb2. .8. Pd7 x ©5 9. c-4 x d5 Dd8a5 Zwart heeft reede dc-ji aanval. 10. Lel—b2 Pf6 x do 11. Ddl—c2 i*c5 x d3f WETTIG GEDEPONEERD zoo gewild? Goede waar voor H weinig geld! Overal verkrijgbaar. GQTJRvan Varijcaetg» ao Augustus 1 x o

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4