Legerzaken. SViarinezaken. Correspondentie. Uit onze MoppenfrommeS. Leqer en Vlooi 733Ü3 .-PA.'TEBJCOITXIAIVT van "Vari! clEtg:£3 5 Augustus 191G wijl. toen hij op 26 April en een paar dagen later wederom begon te klagen over hoofdpijn, hij nogmaals op 4 Mei ter onderzoek is opge nomen en herhaaldelijk onderzocht zonder dat zich een verschijnsel voordeed, dat opheldering voor zijn klachten kon geven. Dit herhaalde onderzoek was des to meer noodig, omdat zich in dien tijd cenigo gevallen van epidemische nekkramp 'in ons land hadden voorgedaan. Tot 14 Mei is hij aldus geobserveerd en onderzocht, hoewel zijn onzeglijk gedrag aan leiding had kunnen zijn, dat men zijn klachten als gesuggereerd had kunnen opvatten. 22, 24 en 26 Mei kwam S. met hoofdpijn op het ziekenrapport, doch op een van die dagen dat hij don chef van den geneeslc. dienst sprak, wilde hij van rust nemen niets weten en kwam om een baantje vragen. Wat do beweerde tal- looze disciplinaire bestraffingen tijdens do hoofdpijn-periode betreft, ook dit is een be sliste onwaarheid; volgens do straflijst is nij te Laren driemaal gestraft geworden. Zijn laatste straf dateerdo van IS April 1916, toon hij 8 dagen kwartierarrest kreeg wegens zijn ondisciplinair optreden in do ziekenbarak, waarin hij destijds wegens zijn diairhee in observatie -was. Dat zijn verlof, tengevolge van al deze be weerde bestraffingen er meest bij inschoot, is blijkbaar geheel verzonnen; immers van 1 April tot 1 Juni waren, gelijk nog versch in liet geheugen ligt, allo periodieke verloven ingetrokken: Wat de brieven betreffende patiënten aan gaat, deze werden alleen dan door den chef van den geneesk. dienst zelf beantwoord, als de gezondheidstoestand van don patient liet niet toeliet dat hijzelf schreef. Op den eersten brief van den vader, d.d. 19 M.ei, heeft bedoelde chef den zoon zelf hefc antwoord medegedeeld. Op een 2en brief van 26 Mei was antwoord onnoo- dig, omdat deze ontvangen werd na het vertrek yan den zoon. 'Wat de gévallen aangaat van beweerde slech te behandeling van andere patiënten, vernam 'hot C. 13. dat .in het. eeno geval, betreffende een patient die uitviel met heftig bonsen van zijn hart, terwijl hij 21 nachten politiekamer daarvoor'had gekregen, na 14 dagen observatie de opgelegde straf gehandhaafd is gebleven, omdat bij "dezen militair geen afwijkingen te constateeren waren, terwijl hij sedert dien tijd zièli'niet meer heeft ziek gemeld en allo zware diensten heeft verricht, zoodat men hier blijk baar met een simulant te doen had. Een tweede geval betrof een milicien die zich riek kwam melden, doch „dienst doen" kreeg, terwijl nog denzelfden morgen roodvonk bij hem werd geconstateerd. „Onderwijl" zoo schreef Schuitenmaker „heeft dus in het gelid zeer wol de mogelijkheid bestaan, dat hij andere jongens besmet heeft." Hieromtrent vernemen wij, dat de diagnose van roodvonk slechts ge steld kan worden als het uitslag opgetreden is en dat in het kamp van Laren omvangrijke maatregelen zijn genomen, die aan alle militai- jren bekend konden zijn, ook aan den schrijver van den briof, waardoor het gelukt is het rood vonk tot een zestal te beperken. Tn het „Tijdschrift voor Geneeskunde" van 42 'Augustus j.l! heeft dr. H. Pinkhof naar aan leiding van het geval Schuitenmaker een le venswaardige beschouwing geschreven, waarin hij tot de conclusie komt, dat slechts door een onwetende kan worden verwacht of door een kwaadwillige kan worden geöischfc, dat een her- sengezwel, een roodvonk, een appendicitis zul len worden herkend, vóórdat zij herkenbaar gijn. Wat ten slotte de grief betreft, dat de mili taire geneeskundige dienst, nadat S. te IJmui- den bij- den burgerlijken geneeskundige in be handeling was, eerst na diens overlijden naar den patiënt kwam informeeren, kan worden medegedeeld, dat Schuitenmaker (die tijdens zijn dienst hij het verlichtingspark te Amster dam zich nooit ziek heeft gemeld, ook niet den indruk heeft gemaakt van ziek te zijn en daar over nóóit gesproken heeften die vervolgens tijdens zijn detacheering te Weensdrecht één maal op 15 Juni geklaagd heeft over hoofdpij r. en dien da'g lichten dienst heeft gehad) op 21 of 22 Juni met verlof te IJmuiden aangekomen, aldaar ziek is achtergebleven, hetgeen echter eerst in de tweede week van Juli aan een der officieren van gezondheid aldaar ter oor© kwam. Toen is aan de ouders van S. toegestaan, 'dat deze hun zoon bij zich. te Imis mochten ver plegen. op voorwaarde, dat. zoo officieel van wege zijn commandant inlichtingen werden ge vraagd, naar omstandigheden zou worden ge handeld. Aangezien de geneeskundige dienst geen verzoek om inlichtingen van de zijde van ■Sehnitenmaker's commandant ontving, lag het hij do geneeskundige autoriteiten van IJmui den voor do hand, dat S. reeds naar zijn gar nizoen was teruggekeerd en bestond er geen aanleiding, om nader naar diens toestand te informeeren,, doch toen op 17 Juli van militaire zijde bij den chef van den mü. geneeslt. dienst te IJmuiden het verzoek onf inlichtingen no pens 'S.'s toestand inkwam, heeft de officier van gezondheid, die toen officieel zijn bezoek bracht ten huizo der ouders, denzelfdon dag vernomen, dat S. dien morgen te Haarlem, waar iii.j zou worden geopereerd, was overleden. In ..Het Volle" van 3 Juli j.l. wordt uit Oosfcerwijk gemeld, dat onder do oefening een milicien flauw viel, doch dat een dokter den geheel en dag niet to vinden was en. dat 's avonds 'van donzelfden dag bij het zieken rapport van 'liet bataljon do dokter opzic#i liet wachten en do 30 a 35 militairen, die zich hadden aangemeld, maar weer weg moeeten gaan. "Wat komt er op zoo'n manier yan de ge neeskundige behandeling der militairen te recht. vraagt do schrijver van dit bericht. Blijkens ingewonnen inlichtingen is de waar heid deze. dat do twee in Oostemvijk dienst doende officieren van gezondheid den ganschen 'dag in bun kantonnement aanwezig waren en <fc© bereiken waren geweest, doch dat hun hulp voor het geval van den flauwgevallen soldaat niet is ingeroepen. "Wat hot avondzickterapport betreft, dit werd tijdens .do afwezigheid met verlof van den bataljons-arts 's avonds half 8 uur gehouden, maar anders steeds om 5 uur 's middags. Door oen misverstand is den eersten dag van terug komst van den ba tal jonsarts het bataljon in de mëening geweest, dat bet rapport bepaald bleef op half's uur. maar hot feit. dat de bataljons-, arts des avonds niet gewaarschuwd is wijst er op. dat goen ernstige zieken aanwezig waren, terwijl den volgenden dag heb misverstand op geheven werd. Onzijdigheid, Onder de „Oorlogsbêsdioinvin'gen" in het tijdschrift „De Beweging" leest men do vol gende woorden van Albert Vsrwoij j^Een. beleend partijleider schreef onlangs/dat wanneer wij vallen bij de verdediging van onze onzijdigheid, wij voor „den vrede" sterven. Die is natuurlijk een drogreden. Als wij onze onzijdigheid verdedigen tegen oen indringer, dan strijden wij voor het recht heer in y>us eigen huis te zijn. Wie temidden van oorlog voerenden de onzijdigheid afkondigt, leeft dan ook niet in vrede, maar in de afwachting na een oorlogsverklaring. Hij heeft den oorlog verklaard aan ieder 'dié bij hem wil binnen dringen. Óf hij uit de bereidheid tot den oor log zal. overgaan tot do werkelijke daad, hangt verder niet van hem af, maar van anderen. Wie komt, zal hem gereed vinden. Onder sommige omstandigheden evenwel is de onzijdigheid een onmiddellijke oorlogsdaad. Het onzijdige land beschermt door zijn grenzen oen ander land, het belet vrienden elkaar te hulp tc- komen, en vijanden elkaar te bestoken, het kan door doorvoer en uitvoer van levens- en oorlogs-behoeften den oenen strijder ge rieven en den anderen afbreuk doen. Dit karakter van oorlogsdaad te zijn,_ kan te allen tijde een buur uitlokken de onzijdigheid te schenden, om van de voordeelen die het ge sloten land aanbiedt, partij te trekken. Het volk, wiens regeeriug besloten, beeft, dat bet onzijdig zal zijn, behoeft daarom niet minder, maar eer meer vastberadenheid dan een volk dat onmiddelijk oorlog voert. Het moet geen oogenblik toegeven aan de gedachte, dat liet door wie maar wil in een oorlog „gesleept" lean worden. .Het moet integendeel leven in het besef dat hot, door zijn houding zelf, vrijwillig aan den oorlog deelneemt. Het moet vrijwillig vastbesloten zijn heer en meester te blijven in eigen land en op eigen grenzen. Het moet die grenzen, zoo noodig kunnen verdedigen zonder de overprikkelde vaderlandsliefde, die in haat tegen één hijzonderen vijand wordt omgezet, maar die mét onomkoopbare liefde voor het eigene, die al het vreemde, als liet wil in dringen, weert. De Pruisische geest is ons hier ondenkbaar, nianr niet minder de Fransche of de Engelseho. Pruisen heeft de onzijdigheid van België ge schonden; maar Engeland heeft de Boerenrepu blieken verwoest, en Frankrijk heeft ons eer tijds ingelijfd. Geen enkel van deze grootc staten is voor ons betrouwbaar. Als vriend zijn zij, stuk voor stuk, ons misschien nog gevaar- Ijker don nis vijand. Mn ar als wij tneschen of tegenover bon onze houding bepaald hebben, dan vergt het handhaven van die houding, zoo lang wij zelf haar gowenêeht achten, in elk geval eerbied af." i Examen verificateur dir. betastingen enz. fn Nov. a.s. zal op nader te bepalen dag te 's-Gravenhnge wordén afgenomen het examen voor kommies-verificateur der directe belastin gen, invoerrechten en accijnzen. De verzoek schriften tot toelating moeten uiterlijk 1 Oct. op de bij par. 1 der resolutie van 25 Februari 1915 no. 114. aangegeven^ wijze bij het dep. van Financiën zijn ingekomen. Op 21 Nov. on volgende dagen zal to 's-Gravenhage worden afgenomen het vak examen van adsp.-verificateurs der invoerrech ten en accijnzen, waarvoor do verzoeken om toelating uiterlijk 1 Oct. bij het departement van Financiën worden ingewacht. („St. Ct.") Aardappeüen, Zooals bekend is, werd de vorig© week de grens gesloten voor den uitvoer van aard appelen. Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling deze voorloopig niet- te heropenen en het is zelfs niet onwaarschijnlijk, dat do geheele oogst verder in het land moet blijven. Kyopvaardij-examens, De commissie voor de stuurlieden-examens zal. aanv. 12 Sept., zitting houden te 's-Gra venhage. Aanvragen om toelating voor 2 Sept. bij den voorzitter, Van Galenstraat 21, aldaar. De commissie voor de machinisten-examens zal, aanv. 12 Sept. zitting houden te 's-Gra venhage. Aanvragen om toelating voor 2 Sep-e tember bij den voorzitter, Molenstraat 21, aldaar. Voor bijzonderheden zie „fijt.-Ct." 197. Indische regesringsteiegrammen. De correspondent van de Tel. 'te AVeltoyre- den seint, dat de Minister van Koloniën den gouverneur opdracht heeft gegeven hem in den vervolge zoo snel mogelijk en dn uit-ge- breiden vorm al het Indische nieuws te zen den. Uit de Staatscourant. Bij K. B.. is, ing. 1 Sept., benoemd b/d inf. der landweer, tot res.-kap., de gep. kap. der inf. W, F. Engelhart, v/h leger in Ned.- Indië. Landstorm.1 De Minister van Oorlog brengt in de Staats courant ter algemeen© kennis, dat nog niet kan worden bepaald wanneer de in 1889 geboren personen, cli© tot den landstorm behooren of daartoe op of na 1 September 1916 komen te behooren, in werkelijken dienst zullen worden gesteld. Behoudens onvoorziene omstandigheden zal hun opkomst in geen geval eerder -moeten plaats hebben dan in de., tweede helft van December a.s. Vermoedelijk echter zullen de meesten hunner eerst in 1917 behoeven op te komen. Zoodra de tijd van indicnststelling zal zijn bepaald, zal nadere bekendmaking volgen. Nattere uitbreiding landstorm. Bij Kon. Besl. van 18 Aug., St.hl. 413, is bepaald: lo. Behoudens het bepaalde onder 2o. behoo ren van 1 Sept. 1916 af ook tot den landstorm voor zoover zij alsdan niet reeds daartoe be hooren de personen, bedoeld in art. 1 der wet van 31 Juli 1915 ('St.bl. 345, gewijzigd bij de wet van 29 Juli 1916, St.bl. 361) die zijn geboren in 1S89. 2o. Degenen der onder lo. bedoelde perso nen, die vrijwilligen dienst bij do zeemacht, bij het leger hier te lande, bij de-,gouvernements marine in Ned.-ïndiö of/ bij de koloniale troe pen hebben vervuld en op 1 Sept. 1916 niet zijn gevestigd binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in het Koninkrijk Bcdgië, komen eerst tot den landstorm te behooren op den dag, volgen de op dien, waarop zij zich aldaar mochten vestigen. 3o. Bij de inschrijving voor den landstorm van de onder lo. en 2o. bedoelde personen kan worden afgeweken van de bepalingen van hot Landstorm-besluit, voor zoover dit door den Minister van Oorlog wordt bepaald. (St.-ct.) Commissie eindexamen Hoofdcursus. Tot leden der commissie voor hot afnemen van het eindexamen van den hoofdcursus zijn benoomd: do generaad-majooi' II. Kemper, tevens tot voorzitterde majoors N. J. Kooi man en H. J. "Voskuil, de kapiteins M. AValt- heer, P. J. M. van der Reyden,' E. C. A. La- zonder en C. M. J. Koorevanrdo le-luits. D. Buijs, G. E. A. 'Niemann, AV. Ruel Engelman, J. M. do Lange. AV. van dor Poel en G. G. P. de Reuver, cn tot lid en secretaris dr. H.'W. Walstra, leer aar aan den hoofdcursus. Het eindexamen zal worden gehouden van 1 tob en met 16 September a.s. Bovorderingen Ned.-Indië, Blijkens uit Nederlaudscli-Indië ontvangen telegrafisch bericht zijn bevorderd tot luite nant-kolonel bij héb wapen der infanterie de majoors E. M. Ca-rpentier Alt ing, A. I'ranssen HordersebL. H. Berg en J. H. R. van do riepkamp en tot kapitein bij dat wapen de le-hiitenanta F. Ruinen en E. A. van den Bossche. In voorloopig arrest. Do Minister van Oorlog heeft bepaald, dat aan do in do provoost in voorloopig arrest gestelde -militairen, indien zij zulks verlan gen, zoo mogelijk, do door hen gèwensahte lectuur on het"gebruik van schrijfgereedschap kan worden .toegestaan. Ook kan aan lien de gewone naobtligging vepstrekb worden. Vrijw, Mil. motorrijderskorps. Bij Kon. besluit is bepaald, dat het Vrijwil lig Militair Motorrijderskorp» met ingang van 28 Augustus a.s. wordt opgeheven, onder dank- lietuiging voor de aan den lando bewezen diensten. De dienstplichtige leden gaan op dien datum in gelijken rang over naar de depótafdcoling van den motordienst of naar het landstorm- korps motor- vaar. cn voerwezen. Aan hen kan onbepaald verlof worden verleend. I)e vaste loden, die een overeenkomst hebben gesloten, behouden de voor hen vastgestelde rechten, verplichtingen en vergoedingen, totdat de in hun overeenkomst vermelde termijn viyn 3 jaar zal zijn verstreken. Ontheven. Kapitein ihr, II. P. van der Miodcn, com mandant van het depót-bataljon der brigade grenadier* en jagers, zal eerstdaags in verband .rut zijn gezondheidstoestand van dezo functie ontheven worden^ Maneuvres aan de Lek. Omstreeks half September zullen langs de r-dc weder groote manoeuvres gehouden wor den, naar de „N. Ct." meldt. Naar Oost-lndië. Do luitenant-kolonel der inf. O.-I. leger W. A. H o r o 1 d zal 20 October mot het stoom schip „Sindoro" naar Indië vertrekken. Uit de Staatscourant. Bij besch. v. d. Min. v. Marine is luit. t. z. lo ld. F. J. W i 11 e v c e n met 1 Sept. gepl. in do rol van Hr. Ms. „Kon. Emma", Uit Oost-lndië terug. Luitenant ter zoo le'kl. J. C. M. AA'arn- sinck wordt in October a.s. uit Oost-lndië terugverwacht. ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen worden regelmatig en zoo spoedig mo ge I ij k en geh'eel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Scidatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Geef steeds uw juiste en volledige mili taire'adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. A. P. H., Roosendaal. JGij hebt recht op tweemaal per maand vrij vervoer voor Rijke rekening. Red. O. M. G. v, Z„ Oldebroek. De nieuwe cur sus voor militair lcok aan de Amsterdamsche Huishoudschool vangt begin September aan. Red. H. W., 's-Gravenhage. Er is ons niets offi- .cieels bekend van het naar huis zenden dor militielichtingen. Red. M. J. v. O., Veldleger. Het maximum-bedrag der vergoeding voor militiepliehtigen is 1.5® per dag. Het uit te lceeren bedrag wordt door den burgemeester vastgesteld en voor elk ge val beoordeeld. Red. J. v. d. K., Aardenburg. Gij moogt zelf geen reparation enz. aan uw geweer laten verrich ten. Hierover moet gij den officier van wa pening of den Mr. geweermaker spreken. Red. J. S-, Harskamp. Omdat 's-Gravenhage uw woonplaats is, moogt gij alleen naar die plaats vrij vervoer voor Rijksrekening genieten, dus niet naar Groningen, waar uw echtgenoot© tij. destijk verblijft. Red. Mil. B„ IJzcndijke. Gij zult den uitslag van •het onderzoek moeten afwachten, alvorens we der voor periodiek verlof in aanmerking te kunnen komen. Red. S., Princcn'nage. In verhand met de belan gen van den dienst, zult gij, ofschoon gij tot do landweer behoort, hij het veldleger inge deeld blijven. Red. G. J. N. Z., Oldebroek. Voor ontslag uit don dienst zal niet veel kans bestaan. In uw omstandigheden zondt gij misschien onbepaald verlof kunnen bekomen. Gij zoudt eene poging kunnen wagen, door een gemotiveerd verzoek schrift tot den Ar. v. O. te richten. Red. T. AL. 's-Gravenzande. lo. Is men in het genot van bijzonder verlof, dan wordt geen pe riodiek'verlof genoten; 2o. Er is nog niets van bekend, wanneer de militie-lichting 1910 met onbepaald klein vferlof haar huis zal gaan Red. L. S. Korp. B. te Ooltgensplaat. IJ moet u wenden tot den Adjunct-Directeur der Artil lerie-Inrichtingen- te Delft en in uw brief mel den, dat gij ingevolge de advertentie in „De Rohlatencourant" solliciteert om als bankwer ker geplaatst te worden. R e d. J. D. de K., Sehoondijke. Wij raden u aan, u met een verzoekschrift tot de Directie van de Artillerie-Inrichtingen te Hembrug to wen den. Red. G. K., Don Helder. Volgens de wet zijn gehuwde miliciens niet vrijgesteld van uitzen ding naar Oost-Tndië. Ook is ons geen ministerieclo bepaling bekend, die gehuwden vrijstelt. R e d. G. K., 3e Escadron, 3e Reg. Huzaren. Voor het hekomen van vergoeding voor uwe ouders moet gij zelf een verzoekschrift richten tot den burgemeester van de gemeente Amster dam, in welke gemeente gij voor do militia zijt ingeschreven. Red. D. V., Ede. Richt een yerzoek 'tot uw tegen- woordigen commandant yan het Landweer- bataljon om overplaatsing naar het bataljon van bet district, waar gij thans woonachtig zijt. Red. G. J. N. Z., Oldebroek. Hebt gij goede m oti even, dan zoudt gij een verzoekschrift om audiëntie aan den AI. y, O. kunnen rich ten. Red. A. G. v. W., Ie Cie. 3e Bat. 20e R. I. Gij kunt een verzoek om vergoeding richten tof den burgemeester van Amsterdam. Uw parti culiere inkomsten, die gering zijn .moet gij hierbij vermelden. Red. A. O. Af., Haarlem. Voor de jaren, dat gij reserveplichtig zijt, wordt geen premie uitge keerd. Red. C. L. B-, Wouw. Richt een verzoek tot den burgemeester van Hulst, om voor vergoeding in aanmerking te mogen komen. Red. J. v. V., Geertruidenberg. Tot ons leedwezen moeten wij u mededeoicn, dat er voor u geen an dele weg mogelijk is, om voor hoogere ver goeding in aanmerking te. komen, omdat reeds in hoogste instantie een beslissing is genomen. Red. W. II., Ginneken. Voor den bijslag op de vergoeding verwijzen wij u naar ons blad No. 302. Red. Sergeant V., Arnhem. In het begin van Oc tober van dit jaar. Red. P. S„\ Hellevcetsluis Voor de laatste bepa lingen betreffende vergoedingen aan kostwin ners verwijzen wij n naar ons blad 302. Red. O. den D., Nieuwe Helvoet. Wij vermeenen, dat nog een derde gedeelte in October onder da wapenen komt. Red. B te Leur. Na eindiging van uwe vrijwilli ge dienstverbintenis, zijt gij landstormplicli- tig. Red. C. P., IJmuiden. Gedurende het verblijf in een kantonnementsziekeninrichting, heeft men slechts recht op de hospitaalsoldij, die is voor soldaten f 0.04 en voor korporaals f 0.08 per dag De eerste 4 dagen bestaat bovendien recht op. f 0.10 niobilisatietoelage per dag. Red. Th. W. v. D., Numansdorp. Wij raden u aan langs den hiërarchieken weg een verzoekschrift tot uw richten om in aanmerking lo Vuogcn ko men voor eon aanstelling tot vrijwillig korpo raal-kok, nadat gij een cursus daarvoor bij do Atnstcrdamsch© Huishoudschool licht 'gevolgd. Ited. L. Tv., Roozondaal. Er is nog niets met zekerheid bekond, of de niilitielichting 1912 in hot voorjaar van 1917 mot onbepaald klein verlof zou vertrekken. Red. P. R., Bussum. AVy kunnen nog niet zeg gen, wanneer do lichting 1910 met onbepaald klein verlof naar huis zal gaan Red. B. S., Amersfoort. Is nog niet bekend. Red. J. S., Broda. De door u genoemde Maandag en Dinsdag hadt gij geen recht op verlof volgens de algerneene verlofsregeling. Red. J. W. B., Willemstad. Wij radon u aan den betrokken Inspecteur der Directe Belastingen ti verzoeken, te willen bevorderen, dat gij na 8i maand verblijf onder de wapenen, weder in uwo functie als kommies dor belastingen wordt geplaatst. Red. J. H. v. R., "Willemstad. Aan een diploma als geëxamineerd kok is niet het voorrecht van een bijzondere toelage verbonden. Red. L. D., Rotterdam. Voor het dienstdoen als ordonnans op een militair bureau bestaat geen aanspraak op een byzondere toelage. Red. 8. H., Tilburg. AV'ij betwijfelen, of er voor kans zal bestaan. Gij kunt echter een poging wagen, door een verzoekschrift langs den hiër archieken weg aan den Opperbevelhebber van L cn Z. te richten. Red, Al. Kw., 's-Gravenhage. Wij raden u aan, nog wat geduld te hebben, totdat de beslissing van den M. v. O. u heeft bereikt. Red. D. A. 8., IJmuiden. Gedurende den tijd, dat gij ziele waart, wordt de straf geschorst. Red. R. M. K. Uit uw schrijven rneencn wij te moeten opmaken, dat gij omtrent de studie voor veearts geen voldoende begrip hebt. Wij raden u aan information in te winnen bij den directeur van 's Rijks Veeartsenijschool to Utrecht. Red. R. D. De hijslag mag ten hoogste 15 pro cent bedragen van het bedrag, dat als vergoe ding volgens do bestaande besluiten en aan schrijvingen kan worden toegekend. Met inbe grip van den bijslag mag de vergoeding nimmer hooger zijn dan het wettelijk maximum van f 2 per dag. Red. G. L. A., Aardenburg. Niet de kostwinners, maar hoofden van zaken, ondernemingen of bodrijven, hebben recht op 2 X 2 dagen verlof in de maand. Red. Extra-reisdag bij het periodieke verlof. J. AV., Leiden. Het vertrek met yerlof mag behoudens het in de laatste zinsnede van dit punt gestolde plaats vinden na afloop van den dienst op den dag, aan den eersten verlof dag voorafgaande. De dienst mag in verband hiermede niet vroeger worden beëindigd dan uit anderen hoofde is bepaald. De verlofpassen of vervoer be wijzen worden aan allen, die bij het korps of onderdeel op donzelfden namiddag of avond met verlof gaan, op hetzelfde uur uitgereikt. Hiervan mag al leen worden afgeweken ten behoeve van hen, die een bijzonderen dienst hebben verricht, welke vroeger dan de algerneene dienst of oefe ning is geëindigd. Zij wier woonplaats te ver van hun garnizoen, kamp of kantonnement is verwijderd om na afloop van den dienst nog vóór 10 uur des avonds van den aan het verlof voorafgaanden dag hunne bestemming te bereiken, vertrekken den morgen van den eersten verlofdag, doch genieten op elk verlof één verlofdag meer. Red. Adres Backaert gevraagd. Ondergeteekende verzoekt beleefd opgave van het adres van Backaert, dio ongeveer in 1914 uit IndiÖ is gekomen en daarna in opleiding voor officier is gegaan. Wie kent tegenwoordig i adres II. J. DERKS le Luit. 'Artillerie, wnd. Comdt. 2-111-3 Reg. Vesting-Artillerie. Adres Bruijnseels gevraagd. Het adres van A n t. Bruijnseels wordt gevraagd door A. J. de Cock, 4e Comp. Ie Bat. 14e Regiment Infanterie. Pakjes gevonden. De volgende pakjes zijn gevonden in de trei nen der H. IJ. S. AI. en terug tc bekomen op het Garnizoensbureel Deventer: 1 Pak inhoudende 1 huikband, 2 model hand doeken, lpaar sokken gemerkt- H. V., 1 flanel, 1 roode zakdoek. 1 Pak inhoudende 1 paer schoenen no. I. K. 1172. 1 Pak inhoudende 4 paar sokken gemerkt no. 993. Pakje in den trein laten liggen. In den trein, welke Maandag 21 A.ug. te 8.19 uit Amersfoort ngar Utrecht verlrok, laten liggen een pakje, inhoudende 2 hand doeken'en eenigo zakdoeken, gemerkt H.H. Verzoeke beleefd op te zenden aan H. Hage- doora, L. S. P. kamer 23, Willemskazerne, Gorinohem. Verkeerd reismandje meegenomen. Op Zaterdagmiddag 12 Aug. heeft iemand, op de reis van Amsterdam naar Hilversum, een verkeerd reismandje medegenomen. De voorworpen, welke in het verkeerde mandje aanwezig waren, behoorden ook aan eon mili tair, daar het bevatte1 paar schoenzakjes gemerkt 4-AI.-7251. verder 1 model hemd. 1 model handdoek met hetzelfde nummer, 1 bur ger sporthemd, 1 zakdoek met- zwarten rand (gemerkt)terwijl in het goede mandje aan wezig wastwee matrozen-tricots, 1 blauwe katoenen werkbroek gemerkt 952 en 1 witte zakdoek. Gelieve het verkeerde mandje terug te zeilden aan hèt adres: Veerst-raat 31, Hil versum. J. SAP, Sergeant der Artillerie.' Vermist. Wie j.l. Donderdag 17 Aug. uit den trein GroningenLeeuwarden (vertrek Gr. 2.00 n.m., aank. Leeuw. pl.m. 3.15) bij vergissing een verkeerde overjas, genummerd 478, heeft meegenomen, of eenige 'aanwijzing aangaan de het vermiste jvleedi-ngstuk kan geven, wordt heleefd verzocht dit tc melden aan J. lest ra, sergt. Landweer Oeffeit (N. Br.). M i 81 u k t o lea. Denk er altijd r.an. mijn zoon, zei de zorg zame vader, dat beleefdheid niets kohi Dat weet ik nog niet, antwoordde hot veelbelovende jongmenwh. Waarom ischryft* u dan nooit aan het Hot van oen telegram lioug- uclitend, uw dienstwillige? Al' o r s t f a b r i c a g e. Slagoi'üzóontjc (na cenigen tijd naur dc worst- boreiding gezien tc- hebben) Vader, nu weet ik waarom er om do worjt oen vel is. AVaarom dan? Opdat niemand zal zien wat Cr in is. Dorst. Beschonkcne (langs do straat waggelend, om ringd door oen troep joelende kinderen) Kinderen,... lach niot, je weet nog niet wat dorst is Uit de school. „A'col boter wordt uit Denemarken inge voerd'', schreef een meisje in oen opstel, „om dat do Deensch" kooien moor ondernemings geest hebben en technisch beter ontwikkeld zijn dan de onze." Dé proef op de som. Ik zie hier een dame root veel gold. U zutl een rijk huwelijk doen, orakelt de waar zegster. De klant glimlacht blij. Als je d'r heel zeker van bent, leen me dan vast tien pop, ja? H o t v o r c li i 1. Thoinas, ik zou wel willen, dat je niot onder het werk floot. LoopjongenIk werk niot, ik flui» alleen maar. Niot besteld. Kellncr (die naar buiten staat te kijken) Binnen ecu paar minuten zal dc regen hier zijn, mijnheer. GustDio heb ik niet bostc-Idik wacht op biefstuk. Sign alemen t. Sohildor no. J Jiet meisje, dat je In-zig Lent te schilderen moot bijzonder mow zijn, naar ik hoor. Schilder xio. 2: Voorhoofd en oogen zijn mooi. do nou* is prachtig, 'n fijne kin en een mond als een olifant... No. IAls een olifant!... io meont toch niet... No. 2: Ik bedoel, dat cr het prachtigste ivoor in zit! Het carsio middagmaal. Jong echtgenoot hij het eerste middagmaal. Liefste, dit vlocseh... Zij.- Heb je nu, den eenden dag, al w. - aan te merken Hij: AI nor vrouwtje, ik donk er niot aan. Ik wou alleen maar zoggen nis je in bet ver volg wa'. minder zout en wat moer peper nai het vleesch wat langer liet braden n zorgde dat hot niet aanbrandt, dan zou hot misschien nog lekkerder smakon. Bevorderingen. Op den 16 Augustus 1916 zijn de milicien- soldaten D. P. AV. S t o o b e r der lichting 1914 en A. v a n A sc h der lichting 1915, aan gesteld tot milicien-korporaal bij 2-II-22 R. I. Zij blijven in onderhoud bij 4-1-22 R. I'. Ons koffieuurtje in het bosch. Korp. R. J. Kok, II-3 R. V. A„ schrijft ons: In het leven en den dagelïjkschen dienst der gemobiliseerden zijn de gezellige en aardige momenten nu niet zoo bijzonder talrijk. De da gen zijn meestal precies gelijk en do eentonig heid van den dienst heeft dikwijls een ongun- stigen invloed. Daar komt nog iets bij. In het begin der mobilisatie waren het de landsverde digers, die zich in de sympathie der burgerij mochten verheugen. Doch de ruim 2-jarige mobilisatie heeft de sympathie doen verflau wen en ware het niet, dat nog steeds nieuwe lichtingen het leger komen uitbreiden, mén zou biina vergeten zijn, dat onze weermacht nog op oorlogssterkte was en onze jongens nog steeds aan do grenzen staan. Maar gezellige, aardige oogenbükken hqibben we toch pok wel eenSj al zijn we op dit punt niet verwond, en die oogcnblikkon bewijzen weer, dat er toch nog mcnschen zijn, dio go- voelen wat zij, dio reeds zoo lang van huis zijn. •moeten (missen. En van zulk con moment wil ik thans iets verhalen. AVe waren, na bijna 2 jaar rondgezworven te hebben door hot Zuiden van ons land, weer voor een tijdlang in ons oorspronkelijk garni zoen teruggekeerd. Op een schoonen dag reden we daar door het bosch, waar ieder jaar vel© bloeke stadskinderen in do Gezondheidskolo- nies weer kleur op de wangen en glans in de "oogen krijgen. In dat bosch bevindt zich een hooge uitkijk toren, aan welks voet een aardig, rustig land huis gebouwd was. AVe kregen van onzen com mandant toestemming den toren te bestijgen en met vier man gingen we vlug de kleine, ijzeren laddertjes beklimmen, die ons naar het platvorm voerden. AVe genoten, na do vermoeiende klimpartij, van liet prachtige panorafna, dat zich aan ons oog vertoonde. Zoo ver het oog reikte niets dan groene bosschen, waart usschen hier en daar paarsche heide. In dc blauwe, wazige lucht, aan den verren gezichtseinder, staken kerktorens hunne spitsen hoog in de zonnige ruimte. Een prachtig, imposant gezicht was het daar in de luchtige hoogte en heel beneden ons lag, popperig klein, een vriendelijk boeren huisje. Een oiid vrouwtje was bezig koffie te malen, wat aan één onzer de vraag ontlokte ,,of de koffie al klaar was?" Eén der dames uit een gezelschap bij het zoccvcn genoemde rustige landhuisje riep „ja!", waarop wij na tuurlijk antwoordden: „dat wij dan dadelijk kwamen!" AAyj naar beneden en met de drie man, die bij de paarden gebleven waren, stap ten we naar het hek van de kleine villa. De vriendelijke dame, die ons daar opwachtte, schrok wel een weinig, toen zij de zeven solda ten zag naderen. Op zeven man had 7." niet gerekend, zeide ze, maar na een oogenblik be denken* zou zij de koffie klaar maken en ver wachtte ons na een half uurtje terug. - Nu, zooveel geduld hadden we wel en na ver loop van dien tijd traden wij den tuin binnen, waar heel netjes de koffietafel klaar stond, plus koekjes, plus sigaren. Men kan zich voor stellen, dat we daardoor aangenaam verrast warc-n. Het doet je immers goed, niet waar, als ie sympathie voor de militairen ziet uitkomen AA'o maakten daar dan kennis met ec-n familie uit de residentie, die oen tijdlang in de heer lijke bosschen vertoefde. AA'o namen plaats op de aangeschoven stoelen en heel genoegylijk hebben we een half uurtje doorgebracht bij de gulle, vriendelijke menschen. Een praatje over liet mooie weder, de prachtige omgeving, het genoegen van het buitenleven enz., alles onder hét genot van een kop koffie en oen sigaar. Na kartel ijken dank voor het vriendelijk onthaal, groetten wij de familie, riepen hun een vaarwel toe en in een wolk van stof zetten wij de paarden in draf en gingen weer kazerne- waarts. Ziedaar ons kofncmiriie in het bosch. AVe waren, docrr de vriendelijkheid van die familie aangenaam verrast en. brengen dan ook door middel van dit schrijven onzen welgeaneenden dank. Ten slotte wijs ik op een eigenaardig geval, Tn een onzer bladen las ik dezer dagen een artikel, ongetwijfeld geschreven door den heer, met wien wij toen kennis maakten, waar in hij ook verhaalt van onze koffievisite. En dat bracht mij op de gedachte, om door tns- schenkomst van onze soldatenpers (wa£ deftig klinkt dat, hé?) van onze ontmoeting te ver tellen en tevens onzen, dank te betuigen. En die zij hun allen hierbij gebracht Namens het personeel van den Staf II-3 R. Y. A.f R. J. K„ korporaal; Sportfeesten op 31 Augustus te Costerhout. Mil. tel. Jos. Taeymans schrijft ons uit Oosterhout: Zoonis reeds aan het slot van het verslag over de onlangs gehouden circus-voorstelling werd medegedeeld, zal voor 31 Augustus a.s. weder om een sportfeest worden georganiseerd. Be halve ruiterspelen zijn ook nog diverse wedstrij den in het programma opgenomen. De herinneringen aan het welgeslaagde feest van 31 Augustus 1915, met als slot een fraai concert in den sprookjesachtig verlichten tuin der Sociëteit, liggen nog versch in ons geheu gen en wij twijfelen dan ook niet, of do Oos- terkoutsche burgerij en militairen zullen weder om in grooten getale van hun belangstelling in den arbeid van Comité en sportcommissie doen blijken. Belangstellenden verwijzen wij naar onder staand programma: I. Springconcours. II. Voltige over losse paarden. III. Sant cóuplé ('springep met handpaard, waarop een pop wordt bevestigd). IAr." Voltige aan de longo (in 'draf cn galop en over een hindernis). - V. Béhendighei&sweiJstrijden. I. Estafetteloop over 400 a 600 Af. II. Hinderniswedloop over 200 AI. III. Toesteken. 1AT. Touwtrekken. Tevens zal des voormiddags op liet voetbal- terrein der Veroeniging „Sparta" de finale wor den gespeeld van de thans gehouden wordende competitiewedstrijden. •- Ook nu is bet Comité cr weder in geslaagd vele fraaie prijzen voor de winners beckikbaar te stellen. Een militairen-circus. Men meldt ons In verschillende groote steden zal men iels nieuws te zien krijsen. Ondr leiding van den Isten luitenant dor veldartillerie J. AV. Bnt- ner is uit personeel en paarden van den artil- 1 erie-umnitictrein van tie IIIo divisie eeiï cir cus samengesteld, dat binnenkort een rond reis zal doen door ons land en o.a. Den Haag en Rotterdam zal bezoeken. Machinebosk gevraagd. Wie kan ondergeteekende, tegen overeen te komen conditiën, helpen aan een boek voor Machinisten, (liggende machine). Adres te zea- A5^ "ntvan»ït I: proefles: i Frcuisch. 2 JJuiticb, 6 En- gelach, 4 Boekhouden, Nederlandache Taal en Rekcaos, 6 .Stenografie, 7 Schoonschrijven, 8 Aardrijkskunde. Stuur brief kaart aan Cursus „Zelfontwikkeling", iiilder- dykstr.88 Amsterdam. Aanvang 1 Septeuib. Vakken 15 elk 40 c. per maand, U8 zio prospectas. (Adv.) den met prijsopgaaf aan den mil. huz. H. C. T. Treinafdecling 2-1-2 rog, inf. ill Diwie, A'cld- leger. Dankbetuiging 4e Reg. VesL-Artlc. Ondcrgoteekenden brengen langs dezen weg hun bartel ij ken dank aan do II.H. korporaals en manschappen van do Barak A. van Afd. A voor 'het prachtige cadoau, ons aangeboden bij ons huwelijk. C. J. OOSTENDORP cn Echtgenoot©. Dankbetuiging. Ondergeteekende brengt lang* dezen weg zijn innigen dank aan H.H. officieren, onder officieren, korporaals <-n man chnppen van 4 -10 L.' AAt. Inf. voor het prachtige hulde blijk hem cn zijn echtgenoot© bij hun'huwe lijk op IC Aug. l.i. aangeboden, hierbij den wonsch uitsprekende dat kot strekken tot een blijvend bewijs van den goeden geest <'u kameraadschap op de compagnii-, E. Af OOI J en Echtgenoot©. Verzuchtir^ om vrodo. (Aran sergt. M. Luiten). Komt er dan nooit vrede weder? Do oorlog woedt zoo vrees'lijk lang, Legt men nooit de wap'v«m nericr? 't Wordt om 't harte mij zoo bang! Denk ik aan den tijd van vrede, Aan de dagen van weleer, Stijgt uit mijn gemoed do bode, Vrede, vrede keer toch wec'r! iStroomen hloed ziet men thans vloeien, A'rees'lijk werkt het moordend lood, 't Aantal dooden ziet men groeien, En hun bioed kleurt d'aarde rood. Haast ondraag'lijk is het lijden Van den vechtenden soldaat, En het eind van al dat strijden Is, dat hij zijn leven'laat. Hoort de buld'rcndo kanonnen Offers vragen voor den dood; 't Gruwelijkste wordt verzonnen, En gebezigd in den nood. Als het einde is gekomen, Dan ziet men het resultaat, Alillioenen omgekomen. En een wee uw cn weezen-staAt. U aarvoor wordt er nu gestreden? Is het wel die offefs waard Is er niet genoeg geleden? Kom dan, vrede, weer cp aard! Denk ik aan den tijd van vrede, Aan de dagen van weleer, Stijgt ui' mijn gemo.-d ->• bede:, A7rede, vrede, ïceer toch weer! AI. LUITEN, Sergt. IX I. B. Dep. Bat. Mijmeringen". (Van korp. h. s. ZVccdijk.) 't Is late avond stille... En somher is 't hier 't Is alles 'zoo koud...' zoo kille. Geen vroolijk gezang bij dc lier. Geen lieflijk gezang wordt vernevnen, Geen juichtoon klinkt door; Is 'i dan 't rijk der droornen? 'i AVelk 't al hier bekoor?? Mijmerend vol gedachten Zit hij daar terneer, 't Moedloos hoofd vol klachten, Immer in de weer. En denkend, mijrnrend, droef Naar 't dondergrauw azuur Zien zijne oogen stroef Van smart, na rust noch dutfr. Alléén en d' avond stille Alléén geen vriendenhand; Die wil voldoe* zijn wille Hem reddend uit den brand. Doch hoop, geen nood herleef' Jn het tanen van uw moed. Ziet hulp weg uw gebeef, Uw kleinheid weg met spoed. Herleef, gij troosteloozen, Leert slaan hot oog op Hem; Hij redt u van den booze, A^'il hooren zijn stem. AVeg, droeve mijmeringen, A"ol smart en droef geschrei; In plaats van ai 'deez' dingen, AA'eer juichend in de rei. Dan 't moede hoofd naar boven, Geen matte leden meer; AVi! steeds uw Schepper loven, Hij geeft de kracht u weer! ZWESDIJK. K. S. korp. Middelburg, Niet wachten. (A'an mil. sold. L. v. d. Waal.) Mijn hoofd heeft nog nooit naar het dichten gestaan, Doch als mijnheer de redacteur dit opneemt, begin ik er aan, Ten eerste moeten do lezers dan weten, Heb ik al reeds achttien m-yodnn in Zeeuwsch- Vlaanderen gezeten. Daar had ik het nog altijd naar miju zin, Al ging ik de A". nog al eens in. Alaar nu begiet 't mü toch tegen tc st3sn. En wensch ik mij zelf wel eens naa? de maan; AA'ant nu heb ik tot mijn spijt eens gefaald, En heb een strop bij rnijn liefrte gehaald. Zulks is mij nog nooit overkomen: Om mijn zinnen ro verzetten za4 ik er eens over bocmen.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3