£2 5QBS SOIjDAtjuNCOPRAWI1 "^7"x*ijdeigr SO .A. ueria. saxeis 1916 Bijna eiken dag hebben er luchtgevechten plaats. Van belang zijn die in den regel niet; het geldt bijna steeds om een vijabdelijken vlieger te verhinderen de eigen versterkingen to bespieden. Toch heeft de strijd voor eon dor beiden vaak een nood lottige» afloop. Op onze plaat hierboven zien wij een Duitschen vlieger in gevecht gewikkeld mot een vijandelijken. do menschen zullen zeggen: zie .ie wel, in Holland is het al niet boter dan hij ons. Maar zij, die even doordenken, begrijpen wel dat in Holland liet volk te hoop liep, omdat zon der noodzaak door regeerLngs-domheden er ge brek kwam, terwijl in Duitschland het gebrek lieerscht; omdat er iu het land eenvoudig geen yoorradon genoeg aanwezig zijn. Men hoort dan ook den boelen dag en overal praten over d©u hongersnood en dit vooral is het wat de volksstemming bitter slecht maakt. Wie men ook spreekt, de soldaten die van het front komen, ol; de vrouwen, de ouderen en do ,,gerekiamcerden", die thuis gebleven zijn, allen zijn verbitterd en in do hoogste mate ontevreden ik heb nog nooit zoo hooren snau wen en grommen als nu in Duitschland overal. En dan ook hoort men overal en van ieder „Och, als de vrede toch maar spoedig komt", en: „Hot kan nu toch werkelijk niet meer lang duren". Maar vraagt men aan de gewone menschen, wat zo dan willen, ja, dan weten ze het niet. "VVel weten ze, dat alles radikaal anders moet worden en dat er groote opruiming moet worden gehouden onder hen die verant woordelijk zijn voor dezen toestand. Daaronder begrijpt men ook de meerderheidsleiders der sociaaldemokratie. De vroeger zoo populaire Solieidemaün vooral is nu een der best-gehato lieden. Er heeft een algemeene radikaliseering van do geesten plaats gegrepen, niet alleen in do partij, maar ook daarbuiten en onder hen, die van het front kwamen, is, voor zoover ik met hen sprak, blijkbaar hetzelfde hot geval. Men is ook over den militairen gang van zaken, zeer ontevreden. Aan schelden op de steeds terugtrekkende Oostenrijkers, die .slappe kolonne'% geen gebrek. De vergeef- sc-ho opoffering van tienduizenden en nog eens tienduizenden voor Verdun onder liet eere- kommando van den kroonprins wekt algemeen toornige gevoelens. Op oen groote overwinning hoopt'niemand meer. Hoogstens heeft men i:og hoop op een redelijken afloop van den oorlog, maar dan v-ooral liefst maar gauw. Hit die stemming komen ook de herhaalde groote betoogingen voort, waax-van men soms eerst 3 of 4. dagen later' in de millioenenstad toevallig hoort, omdat de kranten er geen woord over mogen berichten. Maar ik bob er zelf een aezieii op den Alcxanderpla/tz ter ge- üegenheitf van liet Liebkneehtproces. Hoe men <iè brtookenis van die betoog in gen kan ontken nen'begrijp ik nier. Het -reusachtige plein was stampvol betoogenden, waaronder zeer veel vrouwen. Znodru de politic aanrukte, hief men de betcoging op, en de schoten en sabelhouwen der politie maakten dan ook alleen slachtoffers onder de opgeschoten jongens, die op de be- toiMü'ucc wari-n komen toeloopen. Als Wendell, 3:et Rrksdoglid, de stakingen ten gunste van T.ïebkno-hti 'tegenspreekt mot de mededeeling dot aan do A.~E. G. (Allgeimein© ElokbrïziiÉUs- r-:o!lsr!ia{t) bc-t aantal" stakers betrekkelijk 3i ie f groot «was, heeft hij gelijk, ranar lnj bad pi; moeten bijvoegen, dat onder bet personeel der A. E. Q. bet ..gele" element altijd sterk vcrteienwoordigd is, en dat bij de kolossale werkplaatsen van Siemens, van Löw© evenals bijv. aan de groote geweerfabnek in Ntedcr- Schönoweide nagenoeg alles dien dag gestaakt {Heeft. De houding onder do Berlijnv-hc- arbei der-; is zeer rehelsoh en uit wat ik v»n andere steden en van het front hoorde, blijkt dat daar ook de uce-t van diepgaande ontevredenheid steeds meer toeneemt. Het „moreel" der Duitsche troepen. ..Heulers'-' speciale correspondent in het En gels:, he hoofdkwartier in Frankrijk zegt. dat de Engelschen de laatste twee dagen misschien ICO!» ongewende manschappen van de uitge lezen troepen die togen de Engelschen strij den, gevangen hebben genomen. Het moreel der' Duitscho troepen blijkt steeds zwakker tc worden. Do mannen vragen zich af, waartoe bet dient, verder te strijden. Overgave en deser tic komen veel meer voor <lan vroeger. De gevangenen verklaren dat'deze moedeloos heid zich in het leger steeds meer uitbreidt en dar dit hieraan te wijten is. dat het uithou dingsvermogen der troepen tenslotte, na al den strijd en alio ontberingen, uitgeput mald^ Bovendien zijn zii zeer onder den indruk van hef feu-. <lnt alle Duitsche tegenaanvallen ge durende de natste dagen aan het Somma-front zonder resultaat zijn gebleven en, op één na. waarbij een onbetockenend succesje behaald werd, door heb vuur der geallieerden, misluk- Eg orpsib'iG der QosleDriiksche ioapgraven. De Italiaauscho journalist Barzini seint aan de „CorriMe deila Sera" belangwek kende bijzondorheden over de verovering van hoogte 121, vermeld in het legorbericht van 13 Aug. Na een hevig bombardement, waardoor de vik.-.v'cüiko loopgraven worden vernield, ging infj nteris over tor een verwoeden suormloop. Teen de stormeolonnes dicht bij de stelling waren doorgedrongen, werden plotseling de stukgoseiioten iooTJgruveji weer bevolkt, en jr.itraïih-ura en geweren hielden ©en vreeselijke nlachtin'' onder do aanvallers, die gedwongen Varen aan den voet van de stelling zich zoo góed en zoo kwaad als heb ging, 'in té graven. Niemand kon hun to hulp komen. Zij waren vlak bij den vijand, zoodat de Italiaansohe ar- rj0 niet beiden kon kom on. De aan vat was volkomen tot staan gebracht;. De aan-, rukkende versterkingen stootten op een hevig spervuur. Tot n. slotte de Italianen, na hcr- jr -j -che aanvallen, in de stolling wisten te komen. En toen kon men zich reken- Bchuo "cvc-n vr.n de reden der moeilijkheden, Vioji-.o men ontmoet had: het m i trail leur em placement. waartegen de aanval was gericht goveesv, was voorzien van schijn-mitrailleurs. Toen nu de Italianen daartegen stormliepen, v zij door de werkelijke mitrailleurs, var. van do opstelling nioi door de Italiaauscho artillerie was gevonden, in de flank beschoten. De uiigegrave» kelders en onderkomens waren zoodanig gemaakt, dat de Italiaauscho arbille- ze niét ken beschadigen, zoodat toen de liaikmr.seho infanterie i na een geduchte artil- riovcorhoroiding ten aanval oprukte, de >st.enHikers uit hun schuilplaatsen to voor- echijn k wanton en de vernielde loopgraaf on verwachts weer geheel met verdedigers bezet vs». I'.en doolhof van gangen leidde van de loopgraven naar groote uitgegraven kelders, waarin geheel© bataljons konden verblijven. Do RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogsierrein. Het Russisch© offensief. WEENEN. (Officieel.) Let/er front 'van aartshertog Karl: Bij Zabiec Bystraec en in •de buurt van den Tartarenpas werden ver scheiden aanvallen dor Russen afgeslagen. Ten zuidwesten van Zielone namen de O.-H. troepen in met succes geleverde ge vechten 100 man gevangen en maakten zij twoa mitrailleurs buit. Lcgcrfront-von Hindenburg In den sec tor TerebelnikiBieniahai hervatte de vijand zijn -aanvallen op het -leger van Bökm-Ermolli. Behalve een smal stuk loop graaf, om hetwelk nog gestreden wordt, zijn alle stellingen, niettegenstaande de Rus sen zich zware offers getroostten,, in han den der bondgonooten Aan den van Sarny naar Kowel loopenden spoorweg en bij Schmolory verloor de vijand eenige vooruitgeschoven loopgraven. Twee mitrailleurs werden buitgemaakt. Bij Roedka Tsjerewiszoze deden de Russen ook Maandag zeer krachtige pogingen om terrein te winnen, zij werden echter overal teruggeslagen, verloren duizenden man schappen en lieten twee. officier-en en 270 man, benevens vier machinegeweren in han den van de troepen der bondgonooten. BERLIJN. Officieel. Front-von Hin denburg: Aan den Stochod zetten de Russen hunne hardnekkige aanvallen voort in de streek van Roedka Tsjer- vitsjie. Beiersche ruiterij en Oostenrijksch- llongaarsche dragonders slcc-gen eiken aan val met zware verliezen voor den vijand af 2 officieren en 270 .man werden gevangen genomen, vier mitrailleurs buit gemaakt. Bij een met succes bekroonde onderno ming tegen vijandelijke voorposten bij Smolary werden 50 gevangenen en 2 mitrailleurs genomen. Aan de Loezk en de Graherlca en meer naar het zuiden werden Russische aanvallen reeds door ons spervuur afgeslagen. Bij Preuiabi en Zwyzyn drong de tegenstander over korten afstand in onze loopgraven bin nen bij Zwyzyn werd hij er nog niet weder uit verdreven. Herhaalde tegenaanvallen aan beide zijden van de Czarny Tsjerenosj tegen onze nieuwo stellingen op do Stefan ski- en Rretsja-hoogten hadden geen succes. PETROGRAD. Officieel. Aan de Stochod duren de gevechten bij Toboly en Raedka Tsjervistsjie vooi'twij won nen terrein in enkele sectoren. Op 18 en 19 Augustus- maakten wij hier 16 offi cieren en ruim 1350 soldaten krijgsgevan gen, terwijl wij een kanon, 18 mitrail leurs, vier bommenwerpers' en vier zoek lichten, benevens een groote hoeveelheid projectielen en geweerpatronen. Ten westen van Nadvornaya wonnen wij terrein en bezetten wij een reeks hoogten. In de richting ^van Koety namen wij be zit van Eereskoel en Jablonitsja aan de Tsjeremosj en van eenige hoogten ten westen van Eereskoel. Alle vijandelijke aanvallen op de hoogten texi zuidwesten van den Tomnatikberg wer den afgeslagen. Belgen aan het Russische front. Zooals men weet, hebben bij den laatsten can val dei- liassen aan het Üosterfronb in "YVolliynie en Galici'é Belgisch© detachementen goeden dienst gedaan bij de troepen van gene raal BroussilofBij den aanvang van het offensief werd bet Belgisch corps der auto kanonnen en autoniitrailieuses lof lijk in liet officieel communiqué. Vermeld. Onlangs wor den alweer twee citaties ter eere van de Bel gen door do Russen gedaan. .,Den 11 Augus tus, zegt een mededeeling uit Petrograd, is een Belgische gepantserde automobiel het vijandelijke gebied met groot succes binnenge varen, dichtbij de stad Sebrov, ten zuiden heuvel verborg zoodoende een geheel© onder- aardsohe stad. De wanden van deze kelders waren met hout bekleed; talrijke electrische lampen leverden een overvloedige verlichting; door ventilators werd do luolit ververscht en waterleidingen waren aangebracht voor den aanvoer van frïsch drinkwater. In die kelders bevond zich alies wat men in een „lieusche" kazerne vindt, chambrées, officiers!ogics, le~ vensmiddelendepöis, wapenkamers enz. Ie aanvalsmethode dor Enplssb. In de ,,Bcrl. Börsenkurier" leest men: In do Duitsche legerberichten van het Engelscbe front, leest men steeds 'weer, dat do vijand ruimschoots gebruik gemaakt beeft van gas en rook. Deze wijze van aanvallen heeft zich bij de Engelsehen bijzonder ontwikkeld. Een aanval wordt eerst door een trommelvuur van eenige uren voorbereid. Reeds onder dit vuur worden uit de stelling gas- en rookwolken op do vijandelijke loopgraven losgelaten. Hoofd voorwaarde is daarbij natuurlijk, dat do wind op de vijandelijke loopgraven staat. Vaak is het reeds voorgekomen dat onder hot loslaten van bet gas de wind omsloeg en dit de eigen loopgraven binnendrong. Had men dan niet te voren de gasmaskers voorgedaan, dan zou den in de eigen loopgraven de verwoestingen zijn aangericht, die men don vijand bad toe gedacht. "Als vier of vijf rookwolken losgelaten zijn, komen do Engelschen uit hun loopgraven te voorschijn. Daar men bij ons natuurlijk tegen gas gewapend is, hebben do rookwolken niets uitgewerkt. De voorwaarts dringende infanterie wordt door do goed schietende artil lerie krachtig ondersteund. Ook deze bedient zioli van verdoovende middelen, zij vuurt met zwavelgranatendie Amerikaansch fabrikaat zijn. Van spaarzaamheid met ammunitie wgeb da En^elfidhe artillerie mot en zii friiiint van Delattyn, in do strook van do Karpa- thenwouden." Twee dagen daarna seinde men uit de Russisohe hoofdstad: „Den 13 Augus tus, bij de verovering van hot gehucht Ziib'o- rof, op do Strypa, heeft zich eep compagnie Belgische cycli sten onderscheiden, die de auto-kanonnen vergezelde, en dio er veel toe bijgedragen heeft om het gehucht in to nemen.". ITALIË. Aan het Italiaansche front. ROME. De acties van de beiderzijdscho artillerie met het doel den versberkings- arbeid van de tegenpartij te belemmeren duren voort. Vijandelijke batterijen hebben het hospi taal te Görz beschoten, waardoor eenige hos pitaalsoldaten werden gekwetst. TURKIJE. De strijd in Azië. PETROGRAD. Aan het Kaukasus-front De gevechten in de richting van Diarbekir ontwikkelen zich in het voordeel der Russen. Dezen maakten zich meester van oen groote uitgestrektheid vijandelijk grondgebied ten westen van het Wan-meer, waar zij een ge- heele compagnievan het 17e regiment ge vangen naxnen. Ten westen van den Euphraat namen de Russen 10 officieren, één officier van ge zondheid en 215 manschappen gevangen en maakten zij vier mitrailleurs en drie lichte kanonnen buit. In PerziëIn de buurt' van Oesjnoe sloe gen Russische troepen Turksche cavalerie terug. Bij Kalapassowa drongen de Russen den vijand ver terug in westelijke richting. BULGAR8JS. De strijd in den Balkan. SOEIA. Officieel. Maandag rukten onze in het Stroemadal tusschen Tachyiio en Boetkovomeer opereerende troepen vooruit en wierpen den vijand terug op den rechteroever van de Stroema. Wij bezetten op den linkeroever de dorpen Hasnater, Baraklidyvencya, Koemli, Elis- san, Tod'erovo Nevelin Jenikoj, Karadjokoj, Bala Christien Karnila, waar wij ons vast zetten. Wij sloegen de Fransche brigade- Persier uiteen, die bestond uit het le, 4e en 8e regiment Afrikaanse!]e Jagers, drie Zouavenbataljons en een afdeeling rijdende artillerie. Wij maakten daarbij veertig ge vangenen, o.w. een compagniescoinmaxidant, een afdeeling cavalerie met de paarden. De Fransehen lieten vele dooden en gewonden op het slagveld achter. In het Vardardal de gewone artillerie- actie, op den rechtervleugel werd Maandag het offensief voortgezet. Onze zuidelijk van Fiorina opereerendo troepen veroverden de Malarlakam en marckeereii verder zuid waarts. De oostelijk in de richting van Fiorina, Banila Gornit, Schevo, Ostrovo vcortrukkende troepen vielen een krachtig versterkte vijandelijke stelling aan op de Nitsji-Planinakam, die door de Servische Donaudivisie werd verdedigd. Maandag- avond te zes uur maakten wij ons meester van de stelling en van het dorp Gornit- schevo, waar wij een geheel© compagnie met drie officieren gevangen namen. Da vijand trekt in oostelijke richting te rug. Onze opmarsch duurt voort, BERLIJN. Officieel. Op het Bal kanfront werden alle Servische stellingen aan de Malka- en Nidze Planina genomen. De aanval werd voortgezet. Herhaaldelijk werden de tegen aanvallen van den vijand aan de Dsjemat Jeri en in het Moglena-gebied bloedig afgeslagen. Tusschen Boctkova en het Tahinos-ineer werden Fransche strijdkrachten over 'de Stroema geworpen. Meer naar het oosten werd de kam van de Smyjnica Planina bezet. PARIJS. De bladen begroeten het begin van het algemeene offensief aan het front van Saloniki als de opening van oen nieuwe phase in de ge schiedenis van den Balkan, waartoe Sar- rail overging, na xnaanden van voorberei ding. Yrij in zijn bewegingen, opgesteld voor een sterke basis, beschikkende over een krachtig spoorwegnet en maritieme communicatiemiddelen, gaat het leger van Saloniki tot den aanval over. De ontwik keling van de operaties wordt met groot vertrouwen tegemoet gezien. Sarrail be schikt over voldoende troepen om tegen Bulgarije op te treden. SALONIKI. (Officieel.) Geen verande- rini aan het Dciranfront. Wij vernielden een spoorwegbrug. Aan het Stroema-front stuitte de Engel scbe artillerie den opmarsch van den vijand. Schermutselingen in de richting van clc Kopriwa-brug. Groepen vijanden, die aan don arbeid wa ren, werden uiteengedreven. Bulgarije en Roemenië. SOFIA. Minister-president Kadoslawof zeide tot een medewerker van „Az Est" Onze ver ook niet nooclig te lubben. De aarivalstaktiek van de Engelscbe artille rie is zeer verschillend van de onze. Het is in het algemeen cl© zoogenaamde boerontaktiek, die zij in den oorlog in Zuid-A frika heeft ge leerd en waaraan vooral door Kitchener veel waarde werd gehecht. Deze taktick heeft ook een tijd lang bij ons grooten invloed gehad. Wij hébben ze echter spoedig weer opgegeven en zijn tot onze oude wijze van aanvallen terug gekeerd, die zoo voortreffelijk gebleken is. Het zwnkke'punt van de door de Engelschen gebruikte taktiek bestaat daarin, dat de voor ste fcirailleurlinies niet in staat zijn krachtig genoeg t© vuren. Verschillende af deelingen, die ongeveer op 300 meter afstand achter elkaar volgen, tenzij dan dat het terrein verloovlooft door dekkingen deze afstandexi t© verkorten, gaan achter elkander tot den' aanval over. Zooals bij ons tracht men hot vuur zoolang mogelijk uit to stellen. Na een grondige voorbereiding door geweervuur, gaat men bij sprongen vooruit, en er snellen steeds slechte kleine groepen van twintig tot dertig man vooruit. Men streeft er naar, de troepen zoo op te stellen, dat zij zoo weinig mogelijk van het machinegeweer- vuur to lijden hebben. Do Engelschen hebben een merkwaardig© be kwaamheid ontwikkeld in het aanleggen van verdedigingswerken. Hun loopgraven richten zich streng naar het terrein en hebben een zigzag- of kronkel vorm. Meestal liggen ze tot 300 meter toe achter den rug van de hoogt© om zich tegen do werking van artillerie to dekken. De borstweringen van do loopgraven, worden onmiddellijk in het begin van den oorlog reeds van schietgaten en staalblik voor zien. De Engelschen zijn vooral geoefend in het nachtgevecht, waaraan zij groote bctcelcc- nis hechten. Ook hot voortdurende in onrust houden van den vijand door artillerie is een taktior, die de Engelschen met .voorliefde toe- passens houding tot Roemenië is niet alleen correct, loyaal en goed, maar ook kalm en beslist. Wij zijn volkomen zeker van onze zaak, want wij weten zeker, dat Roemenië nooit door ons uit gedaagd of geprikkeld is. Hot is overbodig nog speciaal met bewijzen to staven, dat wij met Roemenië in vriendschap leven willen en zullen en Roemenië zal zijner zijds ook in zijn eigen belang zeker te onzen opzichte* hetzelfde willen. Wel hebben wij alle mogelijke voorzorgsmaat regelen genomen om ons tn beveiligen tegen elko verrassing van heb noorden uit. Ik zeg met nadruk ,,vön het noorden uit" en niet van Roemenië, want wij weten niet of het aan do Russische diplomatie al of niet zal gelukken Russische troepen door Roemenië hoen op ons af te zenden. Toen wij de genoemde maatrege len troffen, stond Roemenië, te oordeelen naai de toenmalige berichten uit dat land, voor de beslissing en Icon er nog niet gesproken worden van een definitieve verijdeling van de pogin gen der Russische diplomatie. Ten noordon. van Roemenië staat het Russi sche leger en openhartig is erkend, dat het tegen ons wil oprukken. Wij dienen ons er nauwkeurig rekenschap v(an te geven wanneer en op welke wijze dit kan geschieden en moeten dezen opmarsch tegenhouden. Met Roemenië willen en zullen wij echter in vriendschap blij ven leven. Ik geloof, dat Roemenië tevreden zal zijn over do in het noorden genomen maat regelen, daar deze geenszins tegen dit land ge richt zijn. Aan het Macedonische front vorde ren onze operaties in het zuiden, westen en oosten, zonder dat wij de gevoeligheid van het Gricksého leger in oenigerlei opzicht krenken. Jiet bestuur van de door ons in Grieksch Ma cedonië bezette plaatsen blijft volkomen Grieksch, want wij willen geen plaateen in Grieksoh-Macedonië bezetten, maar ons slechts een weg hanen naar de in Grieksch-Macedoni- sche plaatsen binnengedrongen Entente troepen en doze geheel en al uit den Balkan verdrijven. Wij zijn vol vertrouwen-, hoogst waarschijnlijk zal do nederlaag van de E n- t e n t o in Macedonië nog veel grooteren in vloed hebben op den loop van den wereldoorlog dan de verijdeling van do Dardanellen-actie." GRIEKENLAND. Griekenland en de opmarsch der Bulgaren. PARIJS. De Grièksch© pers betoont zich zeer opgewonden over den opmarsch dei- Bulgaren in Macedonië. De Goenaristisch© or ganen schijnen alle hoop gevestigd te hebben op de geallieerden en stellen voor de jongste misverstanden te vergeten. Venizelos schrijft in de „Kyrix" ,,Ik aan vaard zonder schroom de verantwoordelijkheid voor de uitnoodiging, indertijd aan de geallieer den gedaan, om troepen te landen in Mace donië. Wanneer Griekenland de politiek der libe ralen ware gevolgd, zou het thans hiet met zooveel moeilijkheden to kampen hebben en zou hot met.de Engelschen en Franschen een zekere overwinning tegemoet gaan. Wij wenschen do nederlaag van Duitschland, niet alleen wegens zijn verbond met onzen erf vijand, maar ook omdat eene overwinning van Duitschland ten gevolge zou hebben, dat het evenwicht in Europa, de eenige waarborg voor de onafhankelijkheid der kleine staten, ver broken zou worden". Italianen en Russen te Saloniki. SALONIKI. De eerste contingenten Italiaangche troepen zijn Maandag te Salo niki geland en werden geestdriftig ontvan- gen. SALONIKI. Russische troepen zijn hier aangekomen en met buitengewoon groote geestdrift door de geallieerden begroet. Hosjpitasü-kerlkschip. Het hospitaal-kerkschip ,,De Hoop" liep Maandag in IJmuidon binnen om een zieken schipper der visscherij aan wal te brengen. Duitsche onderzeeërs in actie. BERLIJN. Officieel. In verband xnet de door onze onderzeeërs behaalde successen werden naar aanleiding van een ambtelijke Engelscbe publicatie de volgende bijzonder heden op grond van intusschen ontvangen rapporten bekend gemaakt. Den 19den Augustus des middags tegen vijf uur kreeg één van onze onderzeeërs vijf kleine Eixgelsche kruisers in zicht, die door twee torpedojager-flottilles vergezeld werden en in Z.O. richting koersten. Achter deze booten stonden zes slagkrui sers met een sterke beveiliging van torpe dojagers. Het gelukte den onderzeeër op een van dio torpedojagers, die vier schoor- steexien had en oogenschijnlijk tot het Mohawk-type behoorde, aan schot te komen. Kort daarna zonk de torpedojager, terwijl zijn achtersteven hoog boven .het water uitstak. Toen spoedig daarna al de Engelsc-he schepen rechtsomkeert! maakten, viel. de onderzeeër een zich op dat oogenblik in de achterhoed.e bevindenden 25 zeemijlen loo- penden kleinen kruiser van het type der Chattam-klasse aan. Men observeerde, dat dc boot twee keer getroffen werd en wel één maal in de bak en éénmaal in de machine kamer. Het schip maakte dadelijk veel slagzij en bleef liggen. Door de sterke beveiliging der vijande lijke booten gelukte het den onderzeeër pas Ds toestand in Armenië. De „Tribune" bevat.heb volgende schrij den, dat in de „Berner Tagwacht" van 12 Augustus voorkomt en dab afkomstig is van professor dr. Forel, vroeger hoogleeraar in Ziirich Do lieer dr. Eduarcl Graeter, een Zwitser, vroeger leer aar in Aleppo (TurkSeh Klein- Azieë) bezocht mij dezer dagen en gaf me de volgende régels om ze naar believen te gebrui ken, ï-esp. te publiceeren. De inede-onderteekenaar dr. Niep age, is een D uitschei-. Beiden bobben tengevolge van de toestanden daar van hun betrekking als onderwijzer van Armeenscho kinderen te Aleppo afstand ge daan. Twee anderen, dio het stulc mede onder- tcekenden, noem ik hier niet, doch van de genoemden heb ik daartoe volmacht. Nadat het Duitsche Ministerie van Buiten- landsche Zaken het stuk reeds in October 1915 had gekregen, dóojh het verzweeg, terwijl de onderteekenaars den moed hebben., ervoor in tc staanj zou ik mijnerzijds zwijgen als een laf- Het iu dezen brief bedoelde schrijven luidt Aleppo, 8 October 1915. Wij nemen de vrijheid met ver schuldigden eerbied hét volgende aan het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te berichten: „Het schijnt ons onzo plicht, de opmerk zaamheid van het Ministerie van Buitenland sche Zaken erop te vestigen, dab aan onzen arbeid in de school voortaan de zedelijke grondslag en de achting bij de hier woonach tige bevolking moet ontbreken, wanneer de Duitsche regeering inderdaad niet in staat zou zijn, de brutaliteit te verzachten, waarmee men hier optreedt tegen de verbannen vrou wen en kinderen van gedoode Armeniërs. „Ten overstaan van de gruweltooneelen, die zich to.bjks bii ons gfihfigtóSSSfi onder 2^ uur later opnieuw een aanval op den kruiser te doen, die intusschen op sleeptouw genomen was. Kort voor de onderzeeër zijn schot loste, observeerde men, dat een torpedojager, die op 300 M. schuinsaf lag, full speed op den onderzeeër afstoomde en trachtte hem le rammen. De onderzeeër dook onmiddellijk en vernam dadelijk daarop een sterke deto natie aan de oppervlakte. De vijandelijke torpedojagers achtervolgden den onder zeeër totdat de duisternis inviel. Deze is intusschen behouden terugge keerd. De zwaarbeschadigde kleine kruiser werd later door een anderen Duitschen ondorzeeër vernield. De „Koningin Wilhelmina". De Raad van Scheepvaart heeft de volgende, uitspraak gedaan in zake het vergaan van heb stoomschip „Koningin Wilhelmina" Mode in verband mot Jiet feit, dab jaocll door hen, die zich op de. brug bevonden, noch door den uitkijk of iemand anders aan boord, een drijvende mijn of. eenig spoor van een onderzee boot of een torpedo is gezien, is de Raad van oordeel, dat de ramp is veroorzaakt doordien de „K. W." op oen onderzeesche mijn is ge- stooten. Het stuk metaal, dat in do boot van den eerste-stuurman is gevonden, is na des kundig onderzoek gebleken een stuk in elkaar gewrongen plaatijzer to zijn en is niet afkom stig van een torpedo. De reddingsmiddelen aan boord van de „K. W." waren uitstekend in orde, de vaten welke zich in do ruimen bevonden, hebben on getwijfeld medegewerkt het schip nog eenigen tijd drijvende te houden; de gezagvoerder, eerste-stuurman en'verdere leden der beman ning hebben kalm en goed hun plicht gedaan. Daar do ontploffing plaats vond bij het voor- kctelruim, werden de 3 personen, die daar dienst deden, hoogstwaarschijnlijk dadelijk ge dood en konden de pogingen, welke in het werk zijn gesteld- om hun hulp to bieden, geen goed gevolg hebben. Mails in beslag genomen. De s.s. „Rijndam". 12 dezer van Rotterdam naar New-York, en ..Prins Froderig Hendrik", 18 dezer uit West-IndiÖ te Amsterdam aange komen, hebben onderscheidenlijk te Kirkwall en te Fal-mouth de post moeten lossen. Uit Engeland. De mailboot „Prfns Hendrik" is binnenge komen met 72 passagiers, onder wie 35 ge ïnterneerde Duitschers en Oostenrijkers. KI oopvaardljmatrozerj. Do'afd. Amsterdam van den Alg. Ned. Zee mansbond meldt ons „Ten gevolge van den oorlog gebeurt het herhaaldelijk, dat dc schepen reizen maken diq zooveel maanden duren als liet vroeger weken waren, zonder dat bij aanmonstering bekend was, dat het lange reizen zouden worden. Naar aanleiding daarvan hebben wij den stoomvaartmaatschappijen te Amsterdam met uitzondering van dio waarvan de schepen geregeld op Engeland varen verzocht, met ingang van 1 September a.s. do zeelieden voor een bepaalden tijd aan te monsteren, en, wan neer binnen dien tijd de reis nog niet is vol bracht, de opvarenden naar 'Amsterdam oer:nr to zenden, met behoud van gage en toeslag tot- den dag van aankomst, of dut dan een nieuwe verbintenis wordt aangegaan tegen nader ovei- een te komen voorwaarden. Verder hebben wij aan allo stoomvaartmaat schappijen to Amsterdam - met uitzondering van de Nederland sell e Stoomvaart Maatschap pij „Oceaan", welke enkele dagen geleden voor hare op Indië varende schepen weer een ver hooging van 12 per maand heeft gegeven verzocht, do bestaand© toeslagen op de gaga» met f 15.per maand te willen verlioogsn, omdat de zeelieden er thans, trots liet groote' gevaar aan de scheepvaart verbonden en don gunstigen toestand voor het bedrijf, wat liet loon betreft slechter aan toe zijn dan voor den oorlog." Dc Noorsche schoener „Rufus". Omtrent den door de Duitschers in brand gestoken Noorschen schoener „Riifus", deelt „De Maasb." nog liet volgende mee als resul taat .van een onderhoud met den kapitein van de Rufus", die met zijn zestal manschappen in het Noorsche Zeemanshuis aan liet Willems plein te Rotterdam vertoeft. Zaterdag, 12 Augustus, ongeveer*lcwart voor elf 's morgens, aldus de kapitein, bevonden wo ons op ongeveer 60 mijlen van do Engelscho kusb*, toen een Duitsche ondorzeeër plotseling langszij van ons schip kwam. Do bevelvoeren de officier sommeerde ons, zonder -omhaal van woorden, zoo spoedig mogelijk den schoener te verlaten, waaraan we dadelijk gevolg gaven. In do haast pakten we ons goed zooveel moge lijk bij elkaar en verlieten het schip en gingen in één van do tweo booten, dio we te water hadden gelaten, en roeiden met de leege boot naar den onderzeeër. In do andere boot ging een tweetal manschappen van de bemanning van den onderzeeër, elk met een bak brand stof, en roeide naar do „Rufus", wierp brand stof op de lioutladmg én liet schip en stak hot in brand. Toen do twee manschappen weer van de „Rufus" teruggekomen waren, worden wo op sleeptouw genomen en de onderzeeër bracht ons naar den zieli in de nabijheid bevindenden Scheveningschen logger „Pctronelila", schip per 'L, de Ruyter, die ons liefderijk opnam. De onderzeeër verwijderde zich daarna. Yan den schoener zagen we do vlammen hoog opsc-hjeten, doch daar we hem weldra uit het gezicht verloren, hebben we hem niet zien zinken. Half twaalf was alles afgeloopen. De kapitein van de „Rufus", <Xe heer S. E. Gabrilsen, uitr Frederiksstad. alsook zijn be manning, waren vol lof over de uitnemende be handeling, die lnin van de bemanning van den logger was ten deel gevallen. onze oogen voltrekken, is onze arbeid in de school gedaald tot een hoon op het mensche- lijk gevoel. Hoe kunnen wij, onderwijzers, Sneeuwwitje en de zeven dwergen met onze Armenische kinderen lezen, hoe moeten wij vervoegen en verbuigen, wanneer op de open plaatsen tegen over en naast ons schoolgebouw de dood huis houdt onder de verhongerende stamgenooten van onze scholieren, meisjes, teugens, vrou wen, die haast naakt op den' grond liggen, terwijl andere tusschen ongeiukkigen, die reeds hun lijden hebben geëindigd en tusschen reeds klaar staande doodkisten hun laatsten adem uitblazen! Veertig tot vijftig skeletten blijven over, wanneer 2000 tot 3000 gezonde boerenvrouwen uit Boven-Armenië hierheen gedreven wórden. De raooien worden uitgeroeid door de-lusten hunner bewakers. De leelijken vallen aan stok slagen, honger, dorst ton offer, want terwijl ze aan den oever van het water liggen, laat men de vei'dorstendo schepsels niet drinken. Europeanen, die brood onder do hongerenden wilden verdoelen, weigerde men dat. Meer dan 100 lijken van verhongerden draagt men dage lijks uit Aleppo naar buiten. En dat alles ge schiedt onder de oogen van hooge Turksche ambtenaren. Veertig tot vijftig skeletten lig gen op een open plaats bij onze school luj elkaar. Zij zijn krankzinnig. Zij hebben ver leerd te eten. Geeft men hun brood, dan leg gen zij het onverschillig op zij. Zij kreunen zachtjes en wachten op den dood. ..Ia-&-lim el alman (de leer der Duitschers), beweren de inboorlingen, is dat. Gruwelijke vlekken dreigen het eeresohild van Duitschland te bevlekken in de toekomsti ge geschiedkundige herinnering der Ooster- sche volken. Do Duitschers, zeggen do meer beschaafden onder tïo bewoners van Aleppo, willen deze gruwelen niet. Misschien weet het Duitsche volk er ook niets van. Hoe zouden anders bij de w^brhoidslievondc Duitschers Be jongste slag in de Noordzee. LONDEN. (Officieel.) De Admiraliteit bericht: De ondorzeeër ,,E 23", di»> uit de Ncordzeo is teruggekeerd, rapporteert, dat hij in den ochtend van 19 dezer met succes een aanval heeft gedaan op een Duitech slagschip van clo Nassau-klasse. De commandant van den onderzeeër deelt mede, dat hij, toen het schip door vijf tor pedojagers terug naar de haven werd bege leid, het opnieuw aanviel en het trof met een tweede torpedo. Hij gelooft dat het- ge zonken is. Onnoodig te verklaren, dat- hel officieelo Duitsche bericht, dat een jECngelsche torpe- dojager in den grond gcbo.ord en een En gel sch slagschip beschadigd zouden zijn, to taal uit .de luclit is gegrepen. Gezonken schip, LONDEN. Lloyds bericht; Het Ita liaansche stoomschip „Erix" en het Itali aansche zeilschip „Dia" zijn gezonken. (Het s.s. „Erix", groot 923 br, tons, gebouwd in 1880, behoorde aan de Sec. Anon. di Nav. „La Sicnnia" te Trapani- Red.) Duitsch schip vermist. HERNöSAND. Volgens de „Vester Nordland-s Allehanda" is het Duitsche stoomschip „Desterro", dat op weg was naar het zuiden, sedert Donderdag van de vorige week verdwenen. De laatste maal, toen iets, van het schip vernomen \\»;rd, be vond het zich tusschen Bremö en Agö. Het - had naar Gefle geseind, dat het door een onderzeeër achtervolgd werd. Het schip had een Zweedschen. loods aan boord, die eveneens niets meer van zich heeft laten hooren. Mnisder Gort van der Lindes?, De Minister van Binnenlandsche Zaken is van zijn te Noorclwijk doorgebracht verlof teruggekomen en heeft zijne werkzaamheden aan zijn 'Departement hei-vat. Blijk van tevredenheid. H. M. de Koningin heeft, als blijk van te vredenheid over de goede zorg van de politie gedurende haar verblijf to Katwijk aan den inspecteur Vooys aldaar een gouden dasspeld niet diamanten kroon on monogram geschon ken. SSachtofrers van den nrjjSïSsriron geneeskundiigsn dienst? In de „Tel." van 20 en 2-5 Juli wordt van een overlijdensgeval van den lamlstoi mplich- tige, D. C. Schuit etn make r, een voorstel ling gegeven, welke een zeer ongunstig licht werpt op den militairen geneeskundigen dienst. Beweerd wördt, dat Schuitenmaker kort na zijn indeeling in het kamp van Luren, zware hoofdpijnen ondervond, dio maanden lang aan hielden en liem ongeschikt maakten voor deel neming aan den zwaren dienst, doc'l; dat van zijn klachten weinig of geen notitie werd ge nomen, en hij, toen zo zich herhaalden en iu Mei de hoofdpijn regelmatig aanhield, als -simulant werd beschouwd en disciplinaire straf fen en futiliteiten elkander opvolgden, zoodat ook zjjn verlof er meest bij insöhoot. Op brie ven van zijn vader aan den chef van den ge neeskundigen dienst te Laren werd pcért ant woord ontvangen en eindelijk werd Schuiten maker naai; Amsterdam overgebracht en van daar naar Oudenboscli, terwijl, toen hij 071' 21 Juli verlof kreeg en bij zijn ouders te IJinuideh thuiskwam, do huisarts een gezwel in dc-. Herse nen constateerde en een operatie- dringend nooclig werd geacht. Vóór hiertoo kon worden overgegaan, overleed hij echter; eerst drie da gen na het overlijden kwam voor do eerst© maal do militaire arts van lJmuiden officieel naar den patiënt vragen, ofschoon do burger geneesheer den militairen geneeskundigen dienst van het geval op de hoogte had gesteld en de verloftijd van den patiënt reods verstre ken was. Voorts worden uit den brief van den overledene, «an zijn vader geschreven 25 Mei, ©enige andere gevallen van beweerde slechte behandeling van militairen door de militaire geneeskundigen in het kamp van Laren opge somd. Van welingelichte zijde verneemt hot Haagsch Correspondentioiiursnu. dab deze gohcele voor stelling van zaken een volkomen onverdiende blaam werpt op den militairen geneeskundigen dienst. Vooreerst is bet onwaar, dat do sol daat Schuitenmaker van het begin van zijn verblijf in Laren' af maanden lang over zijn hoofd geklaagd bad en dat; bij nooit serieus zou zijn onderzocht. De waarheid is, dat f hij van 13 December 1915 af tot 6 Januari 191(5 met voetklachten op heb ziekenrapport kwam, dat hij op 18 Maart last had van duizeligheid en op 21. Maart klaagde overdiarrhoe. Zijn vader had toen op 24 of 25 Maart niet don chef van den geneeskundigen dienst in do legerplaats, bij 'Laren een onderhoud, doch repte daarbij met geen woord van een hoofd- pijnklncht, maar doelde medé, dot zijn zoon liet vorige jaar mot dysenterie uit Indië was gekomen, hetgeen bevestigd wcrïl door den ge neesheer dr. Veldman uit IJmuidon. Van 23 Maart tot 4 April is patiënt toen 111 obseryatio gebleven, terwijl hij zich gedurende dien tijd* herhaaldelijk ondisciplinair gedroeg. Toen hij op 13 April over hoofdpijn begon to klagen, is hij opgenomen in do ziekenbarak en ont slagen toen zijn hoofdpijn verdwenen was, ter- man© behandeling der Armenische hoogver raders berichten? Doch wellicht zijn Jo Duitsche regeering door zekere verdragen omtrent competentie do handen gebonden? Neen, wanneer liet er om gaat, dat duizen den huipcloozo vrouwen en kinderen den ze keren hongerdood 'tegemoet gevoerd worden, hebben toch do woorden „opportuun" on „verdrag omtrent competentie" geen beteeke- nis meer. Ieder beschaafd men sch is daar competent en heeft tot heiligen plicht zich er in te men gen, Onze naam in het Morgenland staat op liet spel. Ook fijner gov ooi ©11 do' Turken en. Ara bieren schudden medelijdend met het hoofd, wanneer bij het transport door de stad bru taio soldaten met knuppels op hoogzwangere vrouwen losslaan, die zich niet moor kunnen voortsleepen. Nog staan vreesclijke hecatom ben te wachten, dat toont heb in de bijlag© aangehaald© bevelschrift van Dj'emal Pasja... (den ingenieurs van don Bagdad-spoorweg. is verboden fotografieën van treinen met Arme niërs op te nemen. Alle reeds genomen foto grafische platen moeten binnen 24 uur wor den ingeleverd. Anders zal er vervolging vol gens het- krijgsgerecht plaats vindon)... een bewijs, dat men ter plaatse, waar de verant woordelijkheid ligt, het licht wel schuwt, maar toch aan deze de men'sphheid ontecrcndo tooneelon geen einde villen maken. Het is ons bekend, dat het Ministerie van Buitenlandsche Zaken van andere zijde roods uitvoerige schilderingen der toestanden hier ter plaatse ontvangen heeft. Daar echter in. de manieren van deportee- ren tot dusverre niet hot minste veranderd is. zoo voelen wij «as dubbel verplicht tot dit bericht, to moer, daar. wij 111 hét buitenland heb ontzaglijke gevaar duidelijk Inzien, dat hier den Duitechen naam dreigt. (Was göteolcend) Dn. EDUAHD GIUEXK*, DR. jfójÉSfe

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2