Autogeen-Lasschers. ONS LEGER-flEEPEN. Nederlandsch-lndië. KOOPT BU BE AOVERTEERDERS IH BE SÖLDATEHGOIIRAHT. 11. „SE FAAM Breda. Laatste Berichten. ÏËEUMT, Deze Chocolade is van beslist PRIMA KWALITEIT, VOEDZAAM en VERSTERKEND! -a ADKERTENT1EN. SCHLDERSKNECHT Privaatles 20 cent. J.J.A. v. d. BURG, Tabak- en Sigarenfabrikant. plm. Aan de Nederlandsche Staalgieterij, J. M. DE MUINCK KEIZER te Utrecht, worden gevraagd bekwame Aanmeldingen bij voorkeur persoonlijk aanhetkantoorderfabriek,tot'savonds8uur. Nederlandsche Militaire Cantinis. Leest de in de reepén verpakte Reclame-biljetten. PE SOIjDATENCOUR -A-ÜSTI* fan Woensiaag 1 6 Auguatlia 1916 Ccen kniesoor of een stakker, Neon, opgeruimd en altijd blij, ÏLiop daagl\jks hjj in onzo rij. Nu staan wo rond do doodonbaar, Do wapenbroeder", ons ontnomen, "Wordt heengebracht, tiaar ginder, daar Waar klokgelui mot doffo tonen Het sterf liod speelt de mclodij Uw tijd is om voorbij voorbijl Dim, bom, bim, bom, o kom o kom Zoo roept do klokke dringend, Hap lom raplom beaamt do trom En wij ons zelf bedwingend, Wij dragen hem, onzen lioven makker Naar 't korkiof, naar den doodenaklcer. Rust zacbt, gij bravo, jonge doode, Wij blijven u gedenken, liet scheiden valt ons zwaar, en noodo Dat w'u in d'aard verzinken Doch menig makker, met betraande oog Richt zijne blikken naar omhoog. J. KNIJFF, Mil 2o C., 2e B., L.WU. Teuwtfekkersplosg van 3-11 l-6e Reg. Inf. Ill Div. (Van mil. A. Motensscn.) Hoera voor onze dapperen, i Laat nu de vlaggen wapperen, E liWafe hielden onze jongena stand, Met ploogjes gleden zij naar hun kant. Den moed lieten zij niet zakken, Her. touw hadden zij stevig te pakken, Post en Dikke Piot van Helden, Zijn twee dapper© helden, L 'Zij werkten goed En met waren leeuwenmoed. Z-t stonden te blazen en te zwecten, 'Om do kracht der tegenpartij to meten. Ook ïrijselaar en de lango Bijl D., Deden mot al hunne krachten mee; Ze zijn beide sterk en fier, S-Hn hebben kracht voor vier. Zij zorgden ook trouw voor bunnen last, Dn hielden het touw stevig vast. Pok Van Giis en Lammers C., '.Trokken als ossen mee. ,'Zrj' deden krachtig en doden wijs, idin zoo behaalden zij den eersten' prijs. Zijn er soms jongens, dio deze ploeg eens wilden probeeren, Dan moet» ge u bij 3-III-6e R. presenteeren. Geloof mij vrij liet is geen grap, - Deze ploeg is sterk en rap. >Dus nogmaals hoera voor onze dapperen, rLaai nu de vlaggen wapperen! A. MATEUSSEN, Mil. 3-III-G R. I. Mitrailleurs van 't 11de. (Aran mil. GRATTJE.) Laat ons allen steeds gedenken, Ujt-onzen mobilisatietijd, Iemand, op wiens minste wenken, Trouw we ons wierpen in den strijd. En nu gaat hij van ons henen, ".Wooit vergeten wij den man, 'Altijd heeft de zon geschenen, Nu is elkeen bedroefd ervan. Trouw, dat hadden we u gezworen, Door uw goedheid werd gij bemind, En nu zijt gij voor ons verloren, Ja, vertrokken, heel gezwind. O, gij brave commandant, Nooit werd door ons een meer bemind; Ga dan, met onze bostq wenschen, Heil, ook aan uw vrouw en kind. GRATTJE. Rechtzaken. Krijgsraad. Yoor den krijgsraad te 's-Gravenhage stond terecht de landstormplichtige soldaat, vroeger landbouwer, afkomstig uit \\rarmenhuizen, be klaagd van lo. tweede desertie, 2o. diefstal ven 'oen heerenrijwiel, te Grootebroek, ten na deel© ran een koopman te Enkhuizen. Hij was gedeserteerd om kermis te gaan vieren te Op meer ca vandaar te Grootebroek komende, had liij daar bij de Groenteveiling; een< rijwiel weg genomen, dat hij vervolgens ta Hoorn to koop aanbood voor 50. Men wilde hem er 2-5 voor geven maar eerst de politie met de -zaak in kennis stellen. Bekl. ging kalm mede naar do politie en daar werd hot rijwiel in beslag genomen en bekl. gearresteerd. De waqrncmend auditeur-militair rar. Van Rossem eischic tegen hem lö weken militaire gevangenisstraf en 3 maanden gevangenis straf. Daarna stond terecht do 21-jarige m.ilicien- eoldaat der infanterie J. van V. arkomst-ig uit Beverwijk, beklaagd van lo. tweede desertie; So. het met woorden en gebaren dreigen van zijn meerdere in rang (een reserve-le-luite- ant). Beidaagdo was bij hot dreigen blijkbaar zeer zenuwachtig geweest en boos omdat hem een verlof om naar zijn zieke moeder te gaan was geweigerd. -Be waarnemend auditeur-militair oisehte vijf maanden militair© detentie ingaand© 25 Juni. Mr. AV. G. F. Borgerliofi Mulder, verde diger. pleitte voor wat de desertie betreft, clementie, op grond van bekl.'s zenuwaehtigen toestand en de omstandigheden waaronder het feit werd gepleegd en voor wat de bedreiging aangaat tot vrijspraak, op grond dat moet worden aangenomen dat bekl. niet gedreigd her-:':, maar slechte zenuwachtig© gebaren heeft gemaakt en ook de door hem geuit© woerden aan zijn zenuwachtigheid moeten worden toegeschreven. Nog eischt© de waarn. auditeur-militair tegen: Clir. Th. A. v. d. E., 20 jaar, geboren te Schiedam, vroeger stoker, aldaar, thans milicien-soldaat der infanterie, wegens tweede desertie, 1-5 weken militair© gevangenisstraf, in te gaan 24 Juni; cn tegen C. B., 23 jaar, p>.ii:rien-kanonnier, afkomstig uit Den Helder, geplaais# In een tuchtklasse, wegens tweede desertie, drï© maanden militaire gevangenis straf, in te gaan 18 Mei. Gemengd Nieuws. Hulpkommies gewond. D© hulpkommies D. Buter van Winschoten werd bij een verkoop onder Delfzijl van in be slag genomen smokkelwaren, met een mes ge- jvaarüjk gewond. Hij werd vervoerd naar het 'Academisch Ziekenhuis t© Groningen. Zater dag was zijn toestand vrij goed. Bij het zwemmen verdronken. Bij het zwemmen in de Lek te Schoonhoven ds de militair Goossens, van den landstorm, jaarklasso 1911. verdronken. Hij was gehuwd :n vader en afkomstig uit Geertruidenberg. Zaterdagmiddag is de korporaal der infan terie Aulkema uit Groningen bij het zwemmen ia. den Rijn onder Wagemngen verdronken. Zondagnamiddag is nabij den vuurtoren te Seheveningcn een zeventienjarige jongeling, 1 wonende in de Van R-avensteinstraat te 's-Gra- vehagè, bij het- zwemmen verdronken. Zijn lijk Vês des avonds nog niet gevonden. w »k, gem. smokkelaar in het been geschoten zonder dat dit door zijn kameraden of de kommiezen schijnt bemerkt. Hij werd c-erst eenige uren later door toeristen gevonden en nas door bloedverlies zeer --verzwakt. Vrijdag is de man 't ziekenhuis t© Didam overleden. De gc- «ffene was afkomstig uit Roeimond, aldaar ©geus smokkelen uitgewezen en bad daarom lift air© nnar bier verplaatst^ Het schijnt, dat men van overheidswege thans nog krachtiger maatregelen zal gaan nemen ter bestrijding van liet smokkelen langB de grens in de gemeente Kerkerade. Aan don zoo- gonaamden „neutrale weg" bij de IIolz, wordt nl. op hot Nederlandsch gedeelte een afrastering van ijzergaas aangebracht, waardoor daar ter plaatse elko verbinding met personen op bet Duitsch gebied onmogelijk zal zijn. Ook wordt het corps soldaat-kommiezcn nog met 'n vijf tigtal manschappen versterkt. („L. Kr.") Dg dappere Belgische geïnterneerde. W© hebben dezer dagen melding gemaakt van bet, moedig optreden van een jongen Belgischen geïnterneerde, die een op het Remrandtplein te Amsterdam op hol geslagen paard in de teugels greep en tot staan bracht. „L'Echo Beige" brengt den jongen man in een artikeltje buide; Aorts. zoo beet de Belg, heeft getoond, dat men ook in vredestijd een held kan zijn als de ge legenheid zich voordoet. Het blad deelt mee, dat Aerts meester is op de wapens en welbe kend is bij allen, die op de scbcrmzaal van zijn landgenoot van Humbeek komen. In Buenos Ayres schermmeester, kwam hij over naar rijn land, toen de oorlog uitbrak. Hij^heeft bij Ant werpen meegevochten. Aan de grens. Dezer dagen maakte een gezelschap heeren uit Tiel een uitstapjes naar Valkenburg en Kerkrade. Een hunner, dö heer G-, bood de Diiilsehe evenals de Ncderlandsche grenswacht sigaretten aan. De Duiischers namen deze aan en... hamen den heer G. gevangen, wijl bij zich op Duitsch gebied bevond! Dank zij do bemoeiingen van do Hollandscbe militairen werd bij na een half uur losgelaten. Gearresteerd. Bij het binnenkomen van den stoomkorder „Vernno", werd daor do recherche to I.Jmui- den een der schepelingen gearresteerd en ge vankelijk naar Amsterdam overgebracht. Do aangelioudeno stond reeds geruimon tijd gesignaleerd onder verdenking medeplichtig te zijn aan ©en zeer belangrijken diefstal te Am sterdam gepleegd. Twee mededaders werden reeds voor dit mis drijf veroordeeld tot gevangenisstraf van 1 jaar en zes maandon en 2 jaar. Doodslag. Een vechtpartij, zooals er dagelijks misschien in Amsterdam tientallen voorkomen, heeft dezer dagen een noodlottig verloop gehad. De 26-jarige schüdersknecht B ij 1 e v e 1 d liep in beschonken toestand des avonds door de Warmoesstraat. Op den hoek van de Wijde Stormsteeg wilde hij nog een borrel drinken, doch de kastelein weigerde hem binnen te laten. In zijn dronke- mausbaldadigheid rfioet de schilder toen in de AV. .Stormsteeg eenfietsende jongen van zijn rijwiel hebben getrokken, waarop een voorbij ganger, de 23-jarigo voerman AI. D u p a i n, den dronkeman bij zijn kraag pakte en hem tegen de keien wierp. Waarschijnlijk geschiedde dit met zeer veel kracht; Bijleveld viel op zijn achterhoofd en verloor onmiddellijk het be wustzijn. De verslageno werd binnengebracht in het café waar hem even te voren nog een borrel was geweigerd. Hij gaf toen nog eenige levensteekenen. De man werd per au>»rijran- card naar liet Binnengasthuis vervoerd, doch daar aangekomen bleken de levensgeesten reeds gewekon. De dader wachtte gewillig tot de politie kwam en hem arresteerde. De honigdauw in de eiken. In de eikenbosschcn van Gaasfcerland ver toont zich overal mee- of honigdauw. Dievenbendo te IJmuiden. In weerwil van den door de reederijen te IJmuiden in het leven geroepen particulieren naehtveihgheidsdienst is Zaterdagnacht op niet minder dan vier plaatsen aldaar ingebroken. Voor zoover nagegaan kan worden, is niet veel ontvreemd, doch duurt het onderzoek voort. Camegiefonds. Te Helmond is aan den heer F. W-ich eene som van f 1G0 en de bronzen medaille uit het Carnegie-Heldenfonds uitgereikt, wegens bet Tedilcn zijner ouders uit een brandend'huis. 'e begiftigde werd bij die daad zelf ernstig ge wond. Een Nederlander veroordeeld. Do ,,N. Tilb. Ct." meldt, dat de heer Louis Keyzer, zoon van apotheker Keyzer, te Tilburg, die reeds 4 jaren te Brussel woonde, waar hij zich ophield om een zaak over t© nemen, '11 .Maart j.l. door de Duitschers gearresteerd is, van welk feit de familie te Tilburg een dag of tien later kennis kreeg. De heer Keyzer werd aangehouden als verdacht van spionage en naar Bergen vervoerd, waar bij vernam, dat zijn arrestatie had plaats gehad „op grond van een anoniemen brief bij de commandantur te Bergen binnengekomen". Na bier drie maanden in voorlcopige hechte nis te hebben gezeten, werd zijn zaak verwezen 'naar de rechtbank te Brussel, waar deze op 21 Juli j.l. in behandeling we.J genomen. De heer Keyzer werd verdedigd door een advocaat uit Bergen, maar veroordeeld tot 12 jaren tucht huisstraf wegens het verleenen van hulp bij spionage. Na deze uitspraak van het vonnis is de heer Keyzer naar Duitsphland vervoerd, om aldaar in een van de gevangenissen te worden opge sloten. Het ministerie van buitenlandsche zaken in Den Haag en de Neder!andsehe gezant te Brus sel hebben zich met de zaak bemoeid, hoewel tot lieden zonder bevredigend resultaat. Aanrijding motorrijtuig en tram. Alen meldt ons uit Leiden: Zondagmorgen reed een motorrijtuig met aanspanwagentjo uit> do Alorsehstraat naar de Beestenmarkt toen juist de electrische tram van tegenovergestelde zijde Jvwam aanrijden. Door krachtig remmen van beide bestuurders werd een botsing voorkomen, maar de 42-jarige Alida van der Burg uit Wassenaar, die in het aanspanwagentjo zat-, sprong daaruit en ge raakte tussclien de buffers der tram bekneld. Ernstig gewond werd zij per brancard naar het Academisch Ziekenhuis vervoerd, doch kon later per rijtuig naar haar woning gebracht worden. Wegens huuropdrijving geboycot. Onlangs werd te IJmuiden eene vereeniging van huurders opgericht, welke den strijd aan bond tegen de huiseigenaars, die van den wo ningnood gebruik maakten om de huren op te drijven. De vereeniging, welke in korten tijd zeer in omvang toenam, heeft thans over een vleeschhouwer. die do huren aanmerkelijk ver hoogde, een boycot uitgesproken en gedreigd denzelfden maatregel te zullen toepassen op andere neringdoenden, die de huishuren moch ten opdrijven. Brand in een theater. Te Zaandam ontstond Vrijdagavond tijdens een voorstelling in het Apollo-theatre begin van brand, ten gevolge van het vlam vatten van een film. De operateur had de tegenwoordigheid van geest de brandend film buiten de cabine te brengen waarna de brand spoedig met behulp van in het gebouw aanwezige apj gebluscht. apparaten was Dank zij het kalmeerend optreden van en- kolen der aanwezigen werd een paniek voor komen en verlieten de toeschouwers kalm de zaal. Fruit. Hoe schaarsch op sommige plaatsen het fruit is, blijkt duidelijk hieruit, dat dezelfde boom gaarden, dio verleden jaar te Lienden f 35,000 opbrachten, nu een opbrengst leverden v 8000, niettegenstaande de prijs van het fruit hooger is dan in 1915. Uit Engeland gezot. In de „Köln. Zeitung" vinden haal van treurige ondervindingen door een Nederlander in Engeland opgedaan. Jamnier dat dit verhaal door den man, dio liet deed. niet aan een Nederlandsch in plaats van aan een Duitsch blad is gedaan.- AVij vertellen er nu van, dat deze Nederlander, Reudink geheo- ten, een kleermaker, die in Londen veel Duit- scbe klanten had, daar herhaaldelijk werd las tig gevallen, zelfs op straat, omdat hij er Duitsch uitzag" en nu 2.J maand geleden aanzegging kreeg, dat hij, wegens zijn Duitsch- gezindheid, met zijn vrouw en kinderen Enge land moest verlaten. Noch ons gezantschap noch de Nederlandsche predikant ds. Baart de la Faille kondon iets voor hom gedaan krij gen. Alet zijn vrouw en vier van zijn kinde ren werd hij naar Tilbury gebracht en daar werd hem 260 gulden Holïandsch geld afgeno men; een quitantie werd geweigerd. De oud ste zoon, die eerst in Engeland had mogen blijven, werd een maand later ook uitgezet; hem werden vijf pond afgenomen, ook zonder quitantie. Zoo goed als do vele gevallen van maanden lange gevangenhouding van Nederlanders Duitschland, loont het de moeite ook deze zaak te onderzoeken. Deze Nederlander zal zich daartoe achter tot Nederlandsche autoriteiten moeten wenden en niet tot een Duitsch blad. Een Nederlandsch gezagvoerder veroordeeld. Reuter's bijzondere dienst meldt ons, dat voor den magistraat van Edinburgh dezer dagen de zaak behandeld werd van een Nederlandsch gezagvoerder, die in strijd met de bepalingen aangaande do lichtsignalen had gehandeld. De aanklacht luidde dat, toon men den ne genden Augustus jl. vernam, dat vijandelijke vliegtuigen in aantocht waren, in de Sehotsohe haven waar de Nederlandsoho gezagvoerder met zijn boot lag, alle vaartuigen last kregen hunne lichten te dooven, hetgeen dan ook ge schiedde. Plotseling zagen mensehen aan de kust tot hunne groot© verbazing een fel licht over het water schijnen. Onmiddellijk begaf een pa trouilleboot zich naar het vaartuig en liet de lichten uit maken. Doch nauwelijks had men den steven gewend of er verscheen licht in de machinekamer. Toen de patrouilleboot daarop terug keerde, riep de gezagvoerder een der officieren ter verantwoording. De lichten wer den ten slotte gedoofd, maar, volgens de aan klacht, had het schitterende licht voor den vij and een prachtige aanwijzing kunnen zijn zich aangaande* de ligging van de havente oriëntee- ren. De gezagvoerder werd tot een hoete van 60 veroordeeld alsmede tot 14 dagen gevan genisstraf. Slachtoffers eener ontploffing. Zaterdag heeft te Boecharest, de hoofd stad van Roemenië de plechtige begrafenis plaats gehad van de slachtoffers die bij de ontploffing van de kruitfabriek het leven verloren. D ebegrafenis werd o.a. bijge woond door den koning, de koningin en den kroonprins. De minister-president Bratianu deelde tijdens de plechtigheid mede, dat op bevel des konings, "ter herinnering aan de nage dachtenis der slachtoffers, een monument- zal worden opgericht en dat de.staat voor de weduwen en weezen zal zorgen. Een rekening. Een onzer lezers schrijft: ,,Is het vrijwel al gemeen bekend, dat de rekeningen onzer voor ouders ruim omschreven werden, en dat men eindelijk begon to begrijpen dat dat alles moest dienen om de vrijwel dikke" rekening te ..begrijpen", niet iedereen zal weten dat ook nu nog de „kunst" van rekeningen schrijven niet verleerd is. Als een staaltje biervan, zend ik u bij gaan epistel. 1916 Rekening voor de firma van.... 4 Januari 18. Zegel 05 Van een gesloten bandwagen de dekzel losgémaakt do rand genageld Schar nieren vastgezet met twee crbout© slagijzer vastgezet met- crschroeven 9 crklampjes in de dekzel gelegen en janeelen genageld, de as gezet en de daden gespannen de as vermaakt en twee crbusso op^de as gemaakt do as- looper pasgeveild en goedgezet de veere op de as gesteld met twee cr: klasse én boute, de veere onder de bak gemaakt veerhando rechtgezet en de busse in de wielen gelegen, poot- stuimen verzet en aangemaakt mot boute. Een wiel cerringd en ver nieuwd met 6 cr veilingen cr drevels en wigges en de band om het wiel ge legen baklijsten enz. genageld en in orde gebracht-; wagenmaker Smids kost© 8.50 4.75 totaal 13.30 De bevolking der aarde. Verscheidene jaren geleden is men begon nen met berekenen van het aantal aardbewo ners. Alet hot uitbreken van den oorlog werden de onderzoekingen eerst- gestaakt, daarna ech ter weer voortgezet. Thans zijn ze geëindigd. Het totale aantal bedraagt volgens die bereke ningen 1800 millioen menschen. Hiervan wonen ongeveer 910 millioen, dus iets meer dan de helft, in Azië. Dit cijfer voor Azië is echter slechts door schatting verkregen, daar noch in het binnenland van China, noch in de berg streken-van Aliddel-Aeië een werkelijke volks telling mogelijk was. Europa wordt bewoond door 470 millioen menschen. Noord- en Zuid- Amerika samen door 182 millioen. Afrika door 160 millioen. In Australië en op de daartoe bo- Hoorendo eilanden wonen ongeveer 60 millioen menschen. Ook dit laatste cijfer is slechts schatting. Bij de laatste berekeningen, die omstreeks 1880 plaats hadden, was een totaal cijfer van rond 1500 millioen menschen verkre gen. De bevolking der aarde zou dus in de laatste 30 jaren met 300 millioen menschen vermeerderd zijn. Huldebetooging aan H. M. de Koningin. Ter voorbereiding van de huldebetooging aan de Koningin zal in den tuin (bij ongun stig we^r in do zaal) van het Koninklijk Zoölo gisch Botanisch Genootschap te 's-Gravenhage een zangavond gehouden worden op Donder dagavond te halfacht. Bij de huldebetooging op 31 Augustus te halfnegen vóór het Huis ten Bosch zal gezon gen worden door bet publiekWilhelmus, Ylaggelied, Al i3 ons landje, Kind van Hol land, Wij willen Holland houen en AVien Neerlandsch bloed, door de koren (4-stemmig) Gelukkig Vaderland, Aan mijn Vaderland, Hollands Vlag, De Nacht- en Een vaste Burgt (koraal). Begrafenis L. J. Clnjoolen. In tegenwoordigheid van enkele vrienden, is Maandagmorgen op Zorgvlied het stoffelijk overschot van den heer L. J. Ginjoolen. in leven-eerst officier bij de Nederlandsche Ma- rine, later werkzaam in verschillende functies bij de koopvaardij, in stilllen eenvoud ten grave gebracht. A'an hen, die met den heer Ginjoolen hadden samengewerkt, waren o. a. op het kerkhof aanwqzig de heeren J.. B.. A. Jonckheer, directeur, ©n Van der Harst, ge neesheer van de Stoomvaart-maatschappij Ne derland, en Van Dijk als vertegenwoordiger van „De Scheepsagentuur", waarvan do over ledene geruimon tijd agent en later hoofd agent to Batavia was. Op verwek van den overledene werd aan het graf niet gesproken. De zwager van den heer Ginjoolen, de heer E. Gerdes, dankte voor de betoonde belangstelling. Toch geen kermis. Ingevolge besluit van den commandant van hot veldleger zal dit- jaar te Gcndt'(Geld.geen kermis wordengehouden. Dit is in afwijking van het Raadsbesluit, dat wel kermis toestond. "Gezonken. De sleeptboot „Nocacura", kapitein Kranen- donck, is bij het binnenvaren der haven te Hansveert omgeslagen en gezonken. Do kapi tein en zijn zoon zijn verdronken. De machinist is gered. Het wrak verspert grootendeels den ingang van de haven. Maandagmorgen laveerde schipper A. Mees ter uit Heereuveen op het Zwartcwntcr ter hoogte van AVesterveld. Het 6chip werd aange varen door de Steenwijker boot, waardoor het bijna in tweeën werd gespleten. Het gelukte den sohipper nog in het riet te zeilen, waar hij thans bijna geheel onder water zit. Het schip is niet verzekerd. Verdronken. Te Clvenhout- is Zaterdagavond de soldaat Derwall, afkomstig uit Spekholzerheide, bij het zwemmen in de Mark verdronken. Broedermoord. In den nacht van Zaterdag op Zondag om streeks half twaalf gingen do twee broeders C. en J. van Munster van hot station Wijchen naar huis Op weg kregen zij revig© ruzie, met het gcvole dat do 40-jarige C. v. AI. zijn broe der, den 30-jarigen J. v. AI., met een me3 doo- clclijk jeiwondde. De dader is gevankelijk naar Arnhem ovorgebracht. Zijn kleeren waren ge heel mot bloed bedekt. Hot bevel der Fransche troepen in Macedonië. Op versoek van generaal Sarrail is generaal Cordonniir benoemd tot bevelhebber van de Franscho divisies te Saloniki, Generaal Sarrail neemt nu uitsluitend het opperbevel over alle geallieerde troepen op zich. Generaal Cordon nier is al te Saloniki aangekomen. Cordonneir, die o.a. ziali bij Verdun onderscheidde, is oak békend als militair schrijver. Hij publi ceerde o.a. studies over den Russisch-Japan- sohen oorlog. Engelsche destroyer getorpedeerd. BERLIJN. Officieel. Een onzer duikbooten torpedeerde in den voormiddag van 13 Augus tus in het Kanaal den Engelschen destroyer „Lassoo.'- Het Russische offensief. BERLIJN. Officieel. Front-v. Hindenburg: In de streek van Rohova en aan het Ochinsky- kanaal ten zuiden van het Wygonowskoje- meer zijn vijandelijke offensieve bewegingen afgeslagen. Duitsch© afdeelingen dreven ten oosten.van het kanaal Russische vooruitgescho ven troepen onder aanzienlijke vijandelijke liezen uiteen. Bij Zarecze aan den Stochod is een gevecht tegen den vooruitgedrongen vijand ten onzen gonst© beslist. Krachtige vijande lijke aanvallen werden in het bijzonder gericht tegen den sector Loezk-Graberka, ten zuiden Tan Brody. Zij werden bloedig afgeslagen. Een nieuwe aanval is daar, thans aan den gang. Frontef.nrtshertog KarlIn den 6eetor Zbo- row-Koniouky mislukten Russische aanvallen. Deolen van de vijandelijke strijdkrachten die onze linie binnenkwamen zijn door een tegen offensief weer verdreven. Er werden meer dan 300 gevangenen gemaakt. Ook ten westen van Monasterzyska deed de vijand tevergeefs een aanval. Hij leed in ons vuur groote verliezen. Het Engelseh-Fransche offensief. PARIJS. Ten N. van de Somma levendige artillerie-beschieting in de streek van Alaure- pa«. Alaandagnaoht ging kalm voorbij aan de sectoren. Ten Z. van de Somme breidden de Fran- schen hunne stellingen ten Z.AV. van Est-rées belangrijk uit, door het. in bezit nemen van verschillende gedeelten Duitsohe loopgraaf, links van den weg Fay-Denycourt, waar de Fransehen gevangenen maakten. Tusschen Oise en Aisne levendig© artillerie- strijd in den sector MouKu-Sous-toutVent. Aan den linker Alaesoever eenige schermut selingen met handgranaten nabij het reduit van Avocourt. Een Duitsch© poging tegen de Franscho loopgraven ten O. van hoogte 304 werd afge slagen in het Franscho mitrailleUrtuur. Aan den rechter Alaasoever sloegen Fran sche grenadiers twee aanvallen af, gericht door de .Duitschers op het dorp FJeury en op do Fransche stellingen ten 2f.O. daarvan. Op de rest van het front afwisselende artil leriebeschieting. BERLIJN. Officieel. Ten z.w. van den straatweg Thiepval-Pozières was hot den En gelschen Zondagmorgen gelukt in onze voorste linie over ongeveer 700 meter breedte binnen te dringen. Bij oen tegenaanval werden zij cr weder uitgedrongen. Bij Guillemont en de ten z. daaraan slui tende linie hadden groote vijaiTdelijke aanval len plaats, die met groote verliezen voor den vijand werden afgeslagen. Eveneens werden twee zeer krachtige Fransche aanvallen in den sector van Maurepas ten o. van llc-m af geslagen. Nog wordt gemeld, dat do Fransclien in den naoht van 13 Augustus het dorp Flèury en onze stellingen ten o. daarvan aanvielen, 'doch werden afgeslagen. Een vijandelijke granaataanval mislukte ten n.w. van het ThiaumonLwerk. Aan en ten z. van het Kanaal van La Bas- sée krachtige gevechtsactie. Herhaaldelijk toonden vijandelijke patrouilles groote activi teit, voornamelijk ton n.w. van Reims, waar na krachtige artillerie-voorbereiding groote verkonningsafdeelin<s?n uitrukten, wier onder neming echter geen resultaat had. Ten o. van Bapaume werd ee* Engelsch vliegtuig in een luchtgevecht gedwongen to Schepen gezonken. BERLIJN. Officieel, tien onzer duikl>ooten' bracht in het Engelsch© Kanaal van 2 tot 10 Augustus zeven Engelsche en drie Fransche zeilschepen, drie Engelsche en twee Franscho stoomschepen tot zinken LONDEN. Lloyds meldt, dat het Fransche zeilschip „Saint Gaetan", en het Italiaansche- zeilschip „Dina", benevens het Italiaansche s.s. „Nereus" gezonken zijn. (De „Nereus", groot bruto 3980 ton en in 1901 gebouwd, behoorde aan Soc. Commerciale Ital. di Nar. te Genua, Red.) Wordt gevr. 'op een dorp in Geld. een flinke tot Dec. of voor vasi werk, van goede get. voorz. Br. fr. lett. A 19, 'ede g«- Alg. Adv.-Bur. ROUAIA Amsterdam. Co., tot Kommies, Keur meester, Gemeente klerk, Telegrafist. Studie ongeveer- 1 jaar. 1,50 per maand. H. ,W. v. d. VEER Roo-Valkstraat 14, Rotterdam. BoeUiraden, Eng., Fransch, Ned. taal en Rek., samen 20 cent p. w. U ontvargt de les franco p. post, stuurt p. post uw werk in en ont vangt lid (nagezien) p. p. terug. Voor krid.; en volw., o, zoo ge makkelijk ëh vlug! Vraagt eerst maar ovei gratis Prosp. met proef. Adres: IRHOF, Amsterdam. plishtigen wordt gevestigd op hot feit, dat rij die eon ver bintenis volbrengen als matroos bij do Koninklijke Marine voor don lijd van 3'/* jaar werkelijken dienst en l1/2 jaar reservedienst vrijgesteld zijn van hunne en Alles wat U van Koek en Banket behoort te weten is, dat Biet komst uit de Fabriek an Z. O. Binnensingel 1 F, DEN HAAG. HOE M)ET IK SOLLICITEEREN? naar befekkingon in Nederland en Indië. frjjs 25 ct. Postz. worden anngenanen. Uitg. ZILVER, Claes de Vrieielaan 4«, Rotterdam. Wesfeinde DEN HAAG. Tel. H. 2959. Reedsjaren Cantine-leverancier. Men kan zich ook verbinden voor 4V2 jaar werkelijken dienst en V2 jaar reservedienst en is dan eveneens is (bij 3'/z jaar) en plm. f 550 (bij 4Vz jaar). Vraagt nadere inlichtingen par briefkaart aan den Commies van Aan neming der Marine te Willemsoord of bij het Bureau van den Plaat selijken of Garnizoens commandant. Nieuw! Concurreerend \onr jongelieden van ongeveer 20-jarigen leeftijd, reeds in den Haidel werkzaam geweest zijnde, in het bezit van eind-diploma 5-jarige H. B. S. of. Handelsschool en voldoende ervaren in de Nederlaidsche, Engelsche, "Fransche en Duitsche correspondentie en in het Italiaansch Boekhouden, bestaat gelegenheid te wordei geplaatst bij de NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ voor haren dienst in Nederlandsch-lndië. Ieflectanten gelieven zich schriftelijk aan te melden onder opgave ran referentiën. Heerlijke chocolade. Uitsluitend tem dienste wan de

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4