Uit onze Moppentrommel. ^.arinezakeü. Uit Leger en Vloot. O JELS c3<r~>Tr .TT> A.TBNCOUHA JSXT van X7V7oen==iclnpr 1 6 A\igustu.g X O 1 G zakcnverlof, tot resultaat beeft gehad, dat de j beslissingen aangaande dezo bijzondere verlo- I ven binnen korteren tijd dan tot dusver ter kennis van de betrokken militairen kunnen gebracht worden 2o. Is dit, moer in het bijzonder, het geval met de verzookop voor alle andere zakenverlo- ven dan die beboeren tot het gebied van lnnd- en tuinbouw, bijenteelt, zuivelbereiding ia visschcrij, die derhalve blijkens punt 19c van voornoemde Legerorder, uitsluitend aan don Algomcenen Secretaris van het Koninklijk Na tionaal Steuncomité 1914 te 's-Gravenhage moeten worden gezonden om advies? 3o. Is do Minister bereid om, zoodra bet mocht blijken, dat deze autoriteit tot wiens arbeidsveld thans blijkbaar ook de verloven voor bank- en handelszaken en fabrieken bc- hooren. nlle de bij hem aangevraagde advie zen niet, of niet tijdig kan beantwoorden, maatregelen te nemen, waardoor de regelma tige afdoening dezer aanvragen wordt verze kerd Door den heer Bosboom, Minister van Oor log, is hierop d.d. 10 Augustus 1916 hot vol gende antwoord ingezonden lo. Aangezien door het in werking treden van L. O. 101G B. 131, in vele gevallen door de onmiddellijke commandanten van de dienst plichtigen op ren verzoek om bijzonder verlof dadelijk, dan wel na het inwinnen van een enkel advies con beslissing kan worden ge nomen, ligt het voor de hand, dat het meeren- deel der belanghebbenden-eerder dan tot dus ver met de beslissingen op hunne verzoeken in kennis kunnen worden gesteld. 2o en 3o. Nadat herhaaldelijk met den algc- meonen secretaris van hot Koninklijk Natio- nasium of H. B. S. met 5-jarigon cursus. Belanghebebnden kunnen zich, onder over legging van do stukken, in bedoeld reglement aangegeven vóór 1 September a.s. mot een wenden tot den Minister voornoemd. aanvrage \V. I)., Bergen op Z*x>m. "Wij raden u aan een bezwaarschrift in te dienen bij do commii»- sie van voorlichting in zake bezwaarschriften wegens vergoeding aan kostwinners voor "™n pr< t: mm ""r©i. Dit bezwaarschrift te zendon aan den voorzitter van die commissie in de hoofd, plaats uwer provincie. naai Steuncomité over de wijze van uitbren gen van adviezen omtrent verlofsaanvragen overleg was gepleegd,, had ten 6lolte het dezer- zijdsch schrijven van 7 Juli 191G, bureel: Ver loven aan dienstplichtigen, no. 139, ten ge volge, dat bcdooldo secretaris geen adviezen meer zal uitbrengen. Hiervoor zij verwezen naar de Nederland- sche Staatscourant van '29 Juli 1916, no. 177, en L. O. 1916 B. 194. Examen appiioatieschool Kon. Mil. Academie. Tot icden der commissie voor het afnemen van het examen aan de applicatieschool bij do Kon. Mil. Academie voor de in 1915 benoemde officieren van het leger hier te lande, zijn be noemd de generaal-majoors H. Kempers, tevens tot voorzitter, en J. XX'. P. van Hoogstraatcn <le kolonel der artillerie M. A. Elout, de gepens. kolonel der genie R. Scheffor, da luit.- kolonel der artillerie H. J. A. Faber, de majoor der infanterie IV. S. A. A. H. M. van Rijs wijk de Jong, de kapitein der infanterie H. Kooseboom, do ritmeester der cavalerie IV. J. Jeltes, de kapitein der genie J. C. Cram- winckel, do ros. kapitein der artillerie G. de Josselin de Jong, de res. ritmeester der cava lerie D. IX, Buma en de hoogleeraar C. van Aller. Als secretaris is toegevoegd dó le-luit. dor r.rtiüerio H. F. II. C. C. A. van Freytag Drabbo. K ulp-aalcczsn iers. Bij K. B. zijn de hulpaalmoezcnicrs in rang gelijkgesteld met majoor, cn zal door hen een kepi worden gedragen, alsmede onderschci- dingsteekc-nc-n cp de bloeding, zcoals dip vooi de aalmoezeniers zijn vastgesteld. („st.-ct.") Ceen vaccinedvvang. Bij ministerieel© kennisgeving wordt in her innering gebracht, dat op militairen, die ver klaren, bezwaar to hebben ogi te worden ge vaccineerd. ncclv direct noch indirect divnng mag worden uitgeoefend tot het deen onder gaan dier kunstbewerking. Op gecncrlei wijze mag aan zoodanige mili tairen in verband met door hen .ingebrachte bezwaren ken- of voelbaar worden gemaakt, dat men hun handelwijze afkeurt. Monteur draadiooze telegraphic. Ter beschikking van den gouverneur van Cura?ao kan gesteld worden iemand, niet ouder dan 40 jaren, om te worden benoemd tot op steller (monteur) aan het küststation voor draadloczc telcgraphie op dat eiland. Aanmelding vóór 1 Sept. per gezegeld ver zoek bij den minister van Koloniën. Voor bijzonderheden zie St. Ct. 1SS. Naar Oost-lndië. Den 30 Augustus vertrekt met het stoom schip „Samarinda" naar Oost-Indië een deta chement suppletietroepen,, sterk 4 ondoroffi- clcron cn 30 minderen, onder bevel van den lc luitenant der art. J. G. Boodt, die bij het Indisch leger wordt ,';edctacheerd. Do ritmeester der cavalerie O.-I. leger H. C. cle Waal zal 6 Ootober mot het stoom schip „Grotius" naar de Koloniën vertrekken. ONZE CORRESPONDEKTJERUBRIE* per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen worden regelmatig en zoo spoedig mo-i g e I ij k en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij n3der schrijven antwoord te ver- Z°\v ie DIJ zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „Co Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt Ceef steeds uw juiste en volledige mili taire'adres op. Vragen van burgors worden NIET beantwoord. XV.. Pampu». Gij zult de beslissing op uw aan het D. v. O. moeten afwachten. Red. G- F- V.. Harskamp- Gij zult weinig kans hebben om overgeplaatst te worden. Infomeer eens bij uw commandant. Red. J. K 's-Grnvcnhage. Gij zoudt een request aan het Departement van Financiën kunnen richten ten einde oen regeling tc verkrygen, zooals door u wordt gewenscht. Red. C. L., IJmuiden. Voor de regeling der perio dieke verloven, voor de militairen, die nog 8} maand onder do wapens zijn, verwijzen wij u naar punt 10 van do algemeeno vorlofsregelmg (zie ons blad no. 277). Red. J. K., Veldleger. Zie ons antwoord «nn J. L. L., Bergen op Zoom, in deze rubriek Red. P.lt-, Tilburg. Een mobilisatie-vrywilli- j ger. die dienstplichtig is, zal na eindiging der 1 :,;-ieuliohteu mcete Rod. G. H., Amsterdam. Het is voor ons een moeilijk geval. Wij kunnen niet bcoordcclen, at de reden is, dat gij niet zijt aangesteld. Vraag eens aan uw commandant of Z.XV.E.G. 0__, moeite voor u w il doen en u bij den korpscom- mobilisatie zijn gewon© militiepüohten nu eten mandant alsnog voor eene aanstelling zou wil- vervullen. Red len .«.rdr.prn. R.d I 4. B.. Herin. Bij vertak n»t „nbepnnW, J. S., Winterswijk. De nieuw model grijze klein verlof bu,tr.at liet recht op vier da«©n kepi mag zoowel in als buiten dienst gedragen soldij, menage-geld en mobilisatie toelage. Het worden. Red. i jpieeKt vanzeii, lat degene, du reeds vroeger II. B., Willemstad. Voor plaatsing bij de üi» vict dagen do militaire inkomsten liebüen Artillerie-Inrichtingen tc Hcmbrug moet gij genoten, 1 J een verzoekschrift richten tot de I ar.: rechtstreeks Directie dier Inrichtingen onder overlegging van. oventueelo diploma's en getuigschriften. Red. A. de L., Schoonhoven. Naar onze meening hebt gij recht op vergoeding. Richt een verzoek tot den burgemeester van uwe woonplaats. Red. J. G., Oud-Gastel. Uw commandant zal u voor da betrekking van ziekendrager uiter mate geschikt geacht hebben. Red. A. J. de K., St. Oedcnrode. Richt langs den J G. v. G Breda. Voor plaatsing bij de lucht- liiërarchieken weg een verzoekschrift tot den vaarLafdeelmg verwijzen wij u naar de corres- Hoofdmtendant van het Leger. Red. j,pondcntie-rubriek van ons blad no. 272. Red. J. L. L., Bergen op Zoom. Volgens do rege- c. St., Kruiningen. De door u bedoelde land- ling der algemcene verloven, w ordt tweemaal stormplichtige zal met de jaarklaesn waartoe 2 dagen verlof per maand verleend aan gezius- }nj behoort, onder de wapeóon moofcn komen ij,„n dia in overeenkomstige 1 ■oor de tweedfe meal d*arvoor in terking zullen ktmen Red. H B-, Gorinchem. Gedurende de algemeeno en uitzondering».verloven bestaat slechts 4 dagen Jiet recht op éoHij, menage-geld on mobilisa tie-toelage. Omdat u een verlof van 8 dagen is verleend hebt gij dientengevolge alleen de eerste 4 dagen van daf verlof recht op de reeds genoemd© inkomsten. Red. L. J. B Utrecht. Zie ons antwoord aan J L. L., Bergen op Zoom, in onze rubriek. Red. •én tikje o dieren I Luid hoerageroep men uit nummer gewasraeerd had. Het hoogtepunt werd wel bereikt in het „Caroussel-ryden" door een aantal miliciens, gekleed in kozakken-uniformen, waarbij de schitterend! Dat waren geen dilettanten meer, die zooveel meesterschap over hunne paaiden wisten ten toon to spreiden. Geheel los op do paarden gezeten en in vollen ren vlogen zij, zich in allerlei standen bewegend en even vóór do barricaden afstappend, over bet ter- "len rein. Zonder zadel en met slecht* een dek- ,.IL moet neg eens goed over do zaak na- kleed op den rug. lieten de berijders hunne denken, zei de grossier. Eerlijk gezegd, moet paarden verschillende figuren rijden; een poos ik bekennen, dat ik een beetje huiverig ben later werden ook kleed," gebit en tengel afgo- voor de tegenwoordige jongelui. Ze weten alles legd en vlogen zij in vollen ren. onder het beter; al.\ ze 'n week of wat in dienst zijn. zijn neiuen van hindernissen, over bet terrein, z© dikwijls nog beter in je eigen zaken thuis. Hier bleek voortreffelijk de grooto durf, z:t- dan ju zelf, ten minste, dat denken ze cn dan vastheid en rijkunst aer manschappen. Alles zouden ze wel alle* alken willen beredderen", zat er goed in en dreigde er ook al eens een i „Och, mijnheer", zei dc sollicitant, „dat.zou oogenblue stoornis tc komen in den regelmati- J mijnen opzichte geheel en al van u zelf af- gen gang, een rukje aan den teugel, één tikje hangen indien u er toe mocht overgaan mij van den zweep was voldoende om do dieren t© cngngccron, dan wil ik u wel beloven, me oogenblikkelijk to doen gehoorzamen. Luid -^o ,v-inig mogelijk met uwe zaken in te laten cn handgeklap bewezen, hoezeer <jn do rest van den tijd voor me zelf te wer- I ken". G o h e i mt „Waarom zijn do belastingen toch zoo veelkleurige costumes der Oosterlingen scherp j™?»» Zu<)itte een Amsterdammer, afstaken. Kalm en waardig en in martia.c J-a, ik )lot u vertollon fluisterde do be houding zaten zij op hunne kloppers, waar ln;)t jn>.t.n_klcrk hem geheimzinnig in het oor mee zij sierlijKO evluti-n uitvoerden en freau- j L klAt niijn geheimhouding rekc- figuren reden. Allc« ging als van een leien n(.n - ji.t wo j,adden 1 Uit do Staatscourant. Bij bosch. van den Min. van Marine zijn de navolgende plaatsingen gelast: kap.-luit. ter zee F. H. Baron van Dodcm 6 Sept. a.s. gepl. bij het Dep. van Marine; H. E. baron van A s b o k 6 Sept. a.s. n/b Hr. Ms. „Holland", als lo officier; luit-s. ter zee le kl. J. II. C o m m ij s 19 dezer belast met liet be vel over Hr. M^. „Gruno"M. H. v a n Duim 19 dozer gepl. n/b. „Holland"; H. J. Pek 1 Sept. a.s. gepl, te VlissingenH. J. Hartkamp 1 Sept. gepl. bij 's Rijks werf te Willemsoord; N. Maats 1(3 Sépt. a.s. be last met het bevel over Ilr. Ms. „T.vr"C; A. Brugman 16 Sept. belast met liet bevel over Hr. Ms. „Biinio"; J. C. Tollenaar gepl. a/b Hr. Ms. „Koningin Emma", als le officier; luit. ter zee 2e kl. C. H. Z ij 1 s t r a 21 dezer gepl. n/b Hr. Ms. „Koningin Emma''; luit. ter zee 2o kl. Kon. Marine-reserve A. D. Verschuur 1 Sept. a.s. belast mot het bevel over Hr. Ms. „Braga"off .-mach. le kl. C. F. E. Smit h, 1 Sept. a.e. gepl. bij h«,t Kon. Inst. voor de Marine te Willemsoord. Bij K. 15. is J. Ri s, arts, benoemd tot oft. V. gcz. 2de kl. b/d zeemacht. Bij K. B. is, ing. 1G Aug., aan kap. t/z. W. II. ron L e s c h c n, op verzoek, wegens langd. dienst, eervol ontslag uit den zeedienst verleend, onder toekenning van ©en pensioen van 3475 's jaars, en bevorderd: tot kap t/z., kap.- luit. t/z. A. C. de Jonchoero; tot kap.-luit. t/z., luit. t/z. 1ste kl. D. E. .Keus; tot luit. t/z. lsto kl., de id. 2de kl. J. M. de Booy. Bij K. B. zijn, ing. 17 Aug., bevorderd tot off.-mach. 2do kl., do id. 3de ld. D. M. Bot, J. W. Eibers, G. AW. W a g e- n a a r, W. G. Jacobs, J. Malice cn G. J. do Groot; ing. 20 Aug. henoemd tot off.- mach. 3de kl., de mach. O. B. Eenhoorn, H. Zeilstra, J. Terpstr», P. J. S t ro o, J. B o 11 e m a en G. A. V e r m e u- le n. Off. v. Cezondheid bij de Zeemacht. De Minister van Marine brengt ter kennis van belanghebbenden, dat dit jaar vijf studen ten in de geneeskunde aan een der Neder- landsche universiteiten kunnen worden aange nomen om voor rekening van liet departement van Marine te worden opgeleid tot officier van gezondheid 2e kl. bij de zeemacht, onder genot van subsidie van acht duizend gulden (f 8000) overeenkomstig do bepalingen van het reglement, vastgesteld by kon. besluit van 5 Augustus 1916. Voor dezo opleiding kunnen slechts in aan merking komen studenten vqren bedoeld, die een der universitaire examens hebben afge legd, derhalve geen jongelieden, dio alleen in _he$ bgiit fsjjq vaö het eindgetuigsgbrift Sc hoofden of aan hen, die in overeenkomstige verhouding tegenover eenig gezin verkeoren, alsook aan hoofden van zaken, ondernemingen of bedrijven. Kostwinners zijn dus niet als hoofden van gezinnen aan to merken. Naar onze meening kunnen echter oudste zoons tevens kostwinners van een gezin, waarvan de vader overleden is, wel beschouwd worden als hoofden van een gezin cn zouden in dat gov al ook op bovenbedoeld verlof aanspraak kunnen maken. R e d. A. B Willemstad. Zie ons antwoord nan J L. L-, Bergen op Zoom, in onze rubriek. Red. G. P., Hi!varenbeek. Naar wij vernemen, zal de laatst© ploeg van de militielichting 1916 onder de wapenen komen. Red. J. A. H., WiDomstad. Bij vertrek roet onbe- paald ver.of. bestaat wel gedurende de eerste 4 dagen recht cp sc'.dij. menagegeid en mob;li- satietoclage, maar niet op de vergoeding we géns kostwinnerschap. Deze vergoeding ein- C.ïgt cp den dag, dat het bedoelde verlof in gaat. Red. W. B., Markenbinnen. Het zal overbodig zijn moeite voor overplaatsing to doen. Gij zult daarvoor niet in aanmerking komen. Red. Ph. v. B., Brakel. Voor het verlof op Zon dag als as.g. gunstdag, verw zen wij .naar punt 5 van de rngeing dc-r algemcene verloven. Zie ons blad No. 274. Red. J H. B„ Loon op Zand. Wij radon u aan den burgemeester van uwe woonplaats een be wijs t© tragen, waaruit blijkt, dat gij bedrijfs leider zijt, en daarna tot uw compagniescom mandant het verzoek te richten om voor bij zonder verlof in aanmerking te mogen komen. Voor het behoud van militaire inkomsten, het recht op vrij vervoer en de vergoed.ng wegens kostwinnerschap, gedurende de bijzondere ver loven verwijzen wij u naar -punt 11 enz. van de regeling der militaire verloven. Zio ons biad No. 274. Red. B. C., Assen. Volgens legerorder 1916 B. No. 18 bestaat bij zieicte gedurende de eerste 4 dagen recht op mobilisatietoe]age, dus ook bij verblijf in het hospitaal. Red. G. K„ Bussum. Waarschijnlijk kunt gij in lichtingen bekomen door u persooniyk tot het Departement van Financiën te wenden. Red. A. J., Bussum. Van de aflossingen van de militieliohtngen is op 't oogenblik nog nicte te zeggen. Red. C. S., Helder. Voor de betrekking van kom mies wordt geen vrijstelling van den militai ren dienst verleend. Red. J. B., Tilburg, lo. Men moet onder de wa penen zijn, om vrijdom van briefport te ge nieten. Strikt genomen zou men dus. met verlof zijnde, dit recht niet hebben. Voor de gewone periodieke verloven zal echter wel een uitzondering gemaakt worden. 2o. Is ^ïog niet bekend. Red. T. B.. Veldleger. Vraag uw compagniescom mandant. of er r.og mogelijkheid beslaat, u in aanmerking te brengen toor ©en© aanstel ling tot hulp-kommies. Wellicht kun voor u. in verband mot uwe 6tudiè, eene uitzondornig worden gemaakt. Red. A. B., Retranchement. Verlofdagen, welke volgens den vastgestelden rooster samenval len met opgelegde straffen, uae.n voor den be trokken miljtair verloren. Red. Cantinepersoneel, Ripbergen. De maximum vergoeding voor landweerplichtigen bedraagt 2 per dag. Indien daartoe termen bestaan is de burgemeester gerechtigd, de vergoeding van hen, die bij de landweer worden overge- paatst te verhoogen, omdat do maximum-ver- goed ing voor militieplichtigen sléchts 1.50 j per dag bedraagt. Red. A. J. I., Milligen. Bij verblijf in een kan- tonnements-ziekeninrichting heeft men geen recht op de volle soldij. Men geniet als soldaat 4 cent hospi taal soldij per dag en gedurende do eerste 4 dagen ook 10 cent mobilisatietoelage. Red. XV. Th. V., Nekkerwog. Wy kunnen u niet zeggen, of de militielichting 1913 met onbe paald klein verlof naar huis zal gaan vóór de lichtingen 1911 en 12. Niet vergeten moet worden, dat do militiolichtingen 1911 en 12 vóór de mobilisatie ook reeds onder de wape nen zijn geweest. Red. J. C. W., Prineenhage. Zie het» antwoord aan J. L. L. te "Bergen op Zoom in deze ru briek. Pkcd. A. B. C. D., Kruiningen. Omdat uw ver zoek om vergoeding door den M. v. O. is afge wezen, kunt gij andere pogingen wel staken. Het aal u niet meer baten. Red. L. T., Rijen. le. Het is ons niet bekend, dat de militicliontmg 1913 tegeTyk mot die van het jaar 1910 met onbepaald klein verlof naar 'nuis zal gaan. 2e. Van de door u bedoelde twee lingbroeders zal een militie- en de ander landstormplichtig zijn. Red. J. L., Helder. Voor permissiedagen wordt geen vrij vervoer voor rekening va» het Rijk gegeven. Red. erroocden, dat cr K. D., Gorinchem. Er kan naar roze mee ning geen bezwaar togen bestaan, dat een dienstplichtig soldaat-, die 'administratief werk zaam is op t-on militair bureau, bijzonder ver lof verkrijgt, ton minste als hij voor dit verlof in de termen valt. Red. J. V. en H. K„ Hellevoetsluis. Het lijkt ons niet billijk dut de militairen, die in het hos pitaal geplaatst en daar in de menage zijn, bij de compagnie zouden moeten mcdcbctalen voor liet schillen der aardappelen. Red. J. J. v. K., Amersfoort. Omdat uwe echt genoot© woopt in uw garnizoen, is dat garni zoen uwe woonplaats, hebt gij gedurende het periodieke verlof, geen recht op vrij vervoer naar een andere plaats in ons land. Bij'ziekte van uw© ouders kan uw commandant u echter vrij vervoer geven naar de plaats waar uwe oudere wonen. Red. Pakje in trein laten liggen. Verleden week een pakje militaire goederen in den trein van Amsterdam naar Rotterdam laten liggen, gemerkt met 4 C.3.V.N. 750. Onder rembours s.v.p. terug te bezorgen. Adres mil. C. Suttorp, le Divisie Veldleger, le Bat. 4e Reg Inf. 3e Comp. dakje, geen fout werd gemaakt hier ruimschoots gelegenheid op te merken, weik een hoogen graad van volmaaktheid, van j bijna mathematische zekerheid in het uitvoe- ren der bewegingen werd bereikt. Als slotnummer kregen we nog „de Hon- gaarsche post", waarmede eveneens allo ©ei werd ingelegd. XVc kunnen niet anders zeggen, dan dat dit hippisch feest onze verwachtingen verre heeft overtroffen, want wat hier op het gebied van rij- en dresseerkunst te genieten was, in aan- I merking genomen de omstandigheden waar- j onder gewerkt moest worden, was waarlijk schitterend. Een woord vaa bijzonderen lof mag daarom den len luitenant Butner en j diens manschappen, die zóóveel wisten te be- reiken, zeker mot onthouden worden. Namens j het Comité werd luitenant Butner een fraaie lauwerkrans overhandigd. Hoezeer dit feest do belangstelling der hoog© militaire autoriteiten had, bleek .uit de j aanwezigheid van Z. E. luit.-generaal Van j Terwisga, commandant van liet veldleger, Z. E. generaal Kieynhens, chef der a:deeling i O. en O. van het algemeen hoofdkwartier, zoomede van Z.E. generaal-majoor Weber, I adjudant i.b.d. van H. M. do Koningin en commandant der 3e divisie. Medo waren aan wezig verschillende opper-, hoofd- en subal- i terne officieren. Voorts werd nog opgemerkt I het ©erelid van liet ontspanniuga-comité, J ZecrEerw. heer pastoor Juten. Do burgem ter der gemeente, jhr. v. Grotenhuis, was door ziekte tot zijn leedwezen verhinderd de voor stelling bij te wonen. Naar wij vernemen ligt het in hot voorne men van het comité ook voor 31 Augustus a.s. wedorom een eportfeest to organisceren. Gezien do groote werkkracht, dio do sport- haar kundigen leider, vaan- We hebben het geld noodig!" Uit de school. Onderwijzer. Hoe he©t het nuttig© dier, .aarvan je de boter krijgt? Discipel. De boerin. Haar vriend neen msar. w» bibliotheek heb H ij Mijnheer II- want j© boord i op steld. Hot wa* een prv den: „Voor inbriéiers" er oj». Maar op ««•kort avond vergat hij den revolver i.aar z' nlaapknmer to nemen, en dien nacht moest hc net gobuuren. Den vo!g«nden morgen benedon komende vónd hjj alles overhoop en geplunderd. Zy revolver vond hij nog op ■mtafel ligger maar ©en briefje met dezen inhoud lag e onder „Vriendelijk d-nk, maar ik gebruik altij mijn eigen buUetjes. De inbreker." Tanden kriygon. Waarom huilt dat 3. -ine kind zoo, ma Omdat 't tandj«* kryut- U heeft toch niet gehuild ma, toen verleden week ze kroeg... che Ie; de ontwikkeling van het lichaam te bevorderen, en wandeltocht te houden, na tuurlik zonder bepakking. Wofi<waar zal er gezc-gd worden „in tijd var. nood kan uien ook niet zonder bepakking loöpon", maar ik geloof dat cr in tijd van oor log ook niet zulke marschen gemaakt zullen worden, wanneer men kans beeft om na het einde van den marsch in ccn gevocht to raken. Hopende dat dit stukje onder de oogen mag komen van bevoegde autoriteiten, toeken >k met de moeste hoogachting en dankende voor dc plaatsruimte B. J HAZENBERG, 20e Reg. Inf. 2e Bat. le Comp. 4de Divisio Veldleger. (Blijkbaar heeft do inzender het over den, door ons ook in do Correspondentierubriek van No. 311 van ons blad vermelden vicrdaagschen nfstandmarscli, uitgeschreven door den N B L. O. De marsdien hebben plaats op 27, 28, 20 en d© I 30 Augustus a.s. Militairen moeten dagelijks es- J 40 K.M. met volledige bepakking afleggen. Den vierden marechdag moeten do militaire deelnemers binnen cc-n uui* na afloop van den raarsch de volgende proef hebben afgelegd: Over een afstand van 800 M. in looppas met sprongen terrein winnen, een eenvoudige hin- dornis overwinnen en daarna 200 M. in 6nel- loop afleggen. Do inzender moet daarbij dan bedenken, dat en deelneming cn du» ook stor- conunissio met R... drig Fokkinga, bij dergelijke gelegenheden j inschrijving cn deelneming cn oua ook stor- aan den dag logt. valt aan hot welslagen van i ting van inleggeld geheel vrijwillig geschieden dit feest nauwelijks te twijfelen. cn dat er waarschijnlijk groot verschil zal be- Oosterhout, 10 Augustus 1916. staan in waardeering van de bc-teekenis voor don getrainden soldaat van zulke marschen, Van hot 2 Esk. 3 Reg. Huzaren, juist in volledige uitrusting. Toch meenden wij Korp. Schinkel, 2-3 R. Huz., schrijft ons: ook des inzenders fitem te moeten laten hoo- Mijnheer do Redacteur, met dez© Len ik zoo rcn- ',Tare ■e?n °p voortaan financiee- vrij om oen kleine plaatsruimte te vragen in I» bezwaren tot deelneming aan afstandsmar- uw veelgelezen Soldatencourant" om onder- 1 senen voor gemobiliscerdcn U:t te sluiten. 6taand stukje tc plaatsen. Bij voorbaat mijn Bezoek van H. M. de Koningin. Men meldt uit Bennebroek: Vrijdagmiddag om 5 uur bracht H. M. de Koningin een bezoek aan deze ge meente cn inspecteerde H. M. het in structie-bataljon uit Kampen, dat alhier gebivakeerd was. E. M. kwam te paard cn nadat do troepen geïnspecteerd waren, wer den door de muziek eenige vaderlandscbe liede ren gespeeld, waarna H. M. zich onderhield met den burgemeester jhr. mr. L. A. van fcchuylenburch cn mevr. Willink van het Huis te Bennebroeck. Daarna vertrok H. M. weder to paard. Circus-voprstelling ta Oostcrhojt. Men meldt ons uit Oosterhout: Het Comité tot Ontwikkeling en Ontspanning der Gemob. Troepen te Oosterhout heeft met de door de militairen van den Artill.-Munitie- Trein op 8 cn 9 dezer voor militairen en bur gerij gegeven circus-voorstellingen ongetwijfeld een nieuw succes te boekon. Het was tevens weer een bewijs van de verbluffende veelzijdig heid, dio dit Comité op het gebied van ontspan ning aan den dag legt en het mag eei verheu gend feit genoemd worden, dat na 2 aar wer- kens nog «teeds met dezelfde, zoo jiet met nog mcerdero energie, aan do ontwikleling en ontspanning der troepen wordt gearbeid. Zoo hadden wy dan ditmaal bezook van het cir cus van den A. M. T. En het dient reeds da delijk gezegd, dat het van enormen durf ge tuigt, dat militairen iets dergelijks ragen te ondernemen. Men had zich waarlyk in een echt circus gewaand. Het fest werd geopend met de uitvoering van vrije- en ordeoefeningen door 24 recruten, order lei ding van wachtmeester De Voogd. Kianig za gen zij cr uit in hunne witte costunes. Met veerki-achtigen tred deden zij een© rordo over het terrein cn met veel lenigheid en roder do rythmisch-zekore leiding van wachtmester De V. werden deze oefeningen uitgevoerd Eenige fraaie standen gaven eveneens veel noois te zien. Na deze nummers voerden 4 militaren, ge zeten op paarden en in Oud-Hollandscle kleedij gestoken, een „manoeuvre h la flcche' uit. De bewegingen geschiedden op do maat dc: muziek en de uitvoering van het geheel getugde niet alleen van ernstige voorbereiding, dochook van de volkomen meesterschap die do exemtanten over hunno dieren hadden. Statig en aer, met klinkende bellen omhangen, reden zij rver het terreró, nu eens stapvoets, dan weer h vollen galoj^ tens ijl do krachtige pooten de- rossen den grond onder onze voeten deden (hennen. Daar verschijnt plotseling „Augist de Domme" cn met nog een collega verroken zij den geheclen namiddag hot talrijk© publiek, welks lachspieren danig in bewoging nken om de vole grappen en moppen, die er hn beste worden gegeven. Fraaie siukjes rijkunst waren vervogens te genieten bij do manoeuvre niet vierpannen, waarbij 4 soldaten, elk op 2 paarden staande en 4 paarden vóór dozo uit menneifle. ver- schiUoo.de sierlijk© figuren reden. Jat was waarlijk zeer fraai. Het,laatste nummer vóór de pauze ermelde kunstsprongen en salto mortales overlevende paarden, uitgevoerd door 12 korpoaals en manschappen. Voorzeker zou men hierniet ge meend hebben mot dilettanten te doen te heb ben. Eerst over 3 en vervolgens over 4, 5 en 6 naast elkander geplaatste paarden werden koen en snel en met groote zekerheid do ver schillende sprongen over de dieren gnomen. Onder de manschappen was er zelfs >en die, geheel zonder aanraking der handen, over de 6 paarden heen sprongOnder ademloee stilte werden dezo huiveringwekkende spron;cn door het talrijke publiek gevolgd, Benen Red.) 1). C. W., Zeeland. "Wij niet veel kans zal boshaan als hoefsmid ge- j plaatst te worden. Gij kunt echter oen poging ncv v- 0r- wagen, door langs den hiërachieken weg eon Ale eerst© nummer na de pauze weden verzoekschrift tot den Opperbevelhebber van toond „Zitoofcningen door 12 milicias." De Land- en Zeemacht to richten, onder overleg- vermelding .zitoeteningen" zou niet hebben ging van uw. diplopia als geëxamineerd hoef- doen vermoeden, dat hier zulk een goot© rij- smid. Red. J_ kunst zou tc zien gijn. Dat was in gg woerd dank. Daar hij ons al veel aan verschillende sport spelen gedaan wordt, o.a. aan voetballen en openluchtspelen, is bij ons het plan ontstaan om een voroeniging op te richten, waaraan ieder kan deelnemen. Waar nu voor laatstge noemde voreenigingen, alleen geoefend© sport lui in aanmerking komen, hebben wij de vcr- eeniging „Door Mobilisatie Saamverbonden" opgericht, ten doel hebbende om lange afstan den in korten tijd te loopen en tevens geoefend heid t© krijgen in uithoudingsvermogen. Het voorloopig bestuur, bestaande uit de korpU. Breeman, v. d. "Wouden en Schinkel, zal de vereen iging leiden. Begrafenis van een Belgisch officier. Men meldt ons: Dezer dagen had met buitengewone kerkelijke en militair© plechtigheden op 't katholiek© kerk hof te Rotterdam do teraardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van den Belgischen majoor E. C. L. D i e g e r i c k uit het inter- neeringsknmp te Amersfoort, die gedetacheerd was bij den interneeringsdienst tc Rotterdam. Majoor Diegerick had deelgenomen aan den strijd bij Antwerpen en v.crd daarbij geïnter neerd. Hij was niet gewond, doch een lange sle pend© rheumatischo ziekte maakte een eind aan zijn leven. Do overleden© was Ridder der Leopoldsorde, was versierd met het militair© kruis le klasse en den gedenkpenning van de regeering van koning Leopold II. Na afloop der kerkelijk© plechtigheid veree- nigden d© autoriteiten zich in de pastorie, waar door enkelen hunner woorden van hulde aan de nagedachtenis van den overledene werden ge- wijd. Inmiddels werd do stoet, d:© onder comman do stond vau majoor Ten Bosch, geformeerd. Voorop een vuurpeleton bestaande uit 2-5 man, onder de reserve-Ie luit. V. P1 eters©vervol gens de tamboers cn het uziekkorps van het landstormkorps Rotterdam; de lijkkoets waar naast .twee Belgische en twe© Ncderlanasche officieren een detachement bestaande uit een 150-tal mansehappeu onder bevel van den re serve-kapitein E. N. L. adekker; het Bel gisch muziekkorps uit Harderwijk; 400 geïn terneerde Belgen, voorop de geïnterneerde Bel gisch© studenten; een auto waarin gezeten overste Waardijk als vertegenwoordiger van den opperbevelhebber, generaal Snijders, cn daar achter een zestal gala- en een twintigtal volg- rijtuigen waarin de militaire autoriteiten en vrienden gezeten waren. De kist is bijgezet in' een crypte, voor alls te Rotterdam overleden Belgen gereserveerd, onder bepaling dat het lijk uiterlijk binnen 6 maanden na de beëindi ging van den oorlog naar Be'gië zal worden vervoerd. De 4-daagsch© marsch. Mil. B. J. Hazenberg, 1-II-20 It. I. schrijft ons: Zooals natuurlijk bij alle regimenten en on derdeden vau het Nederlandsch© leger is er bij ons regiment ool^ een oproep gedaan voor liefhebbers, die deel willen nemen aan den 4-daagschcn marsch. Nu rs hot «?en verplichting, dat lui, die daar aan deel willen nemen de som moeten storten van f 2,§0 als inleggeld. En daarvan wordt bij deelname of niet uitvallen geen cent terug betaald F.n wanneer men uitvalt moet men de reiskosten naar de plaats waar men cp het oogenblik ligt, zelf betaiesn. Welke soldaat zou in dezen duren tijd er toe komen om een rijksdaalder weg te gooien Tenminste ik noem het weggooien. En er zul len er veel wezen. Was het voor,een goed doel, dan zou ik een der eersten wezen, dia daaraan mee zo i doen. fcporc in 't leger! Uit stekend! Maar geen afmatting; dat deugt niet. Iedereen weet toch, evengoed als ik, dat men na ecu heelen dag „model.gepakt" ge marcheerd te hebben, niets meer presteer:, Zelf spreek ik uit ondervinding. Ik heb deel fenomen aan de proef voor het militair vaar- igheidsdiploma. Ook daar waren 2 marschen bij. Den ecnon dag liepen wij pl.ra. 35 K.M. En vlak daarop den. volgendon dag pl.m. 49 K.M. Toen de laatst© dag (dag van 40 K.M.) cr op zat, wat waren wij toen mans? Immers niets, gewoonweg niets! Afgemat waren wij en was, daar ben ik van overtuigd, een ieder. Zou hot dus niet beter wezen, wanneer er toch. naar gestreefd .wordt oiq in 'fc Holland- den van Oud- M. korstzwemmen, dame»; 6. 40 3 zwemmen, hei-ren; 7. schoon springen, 3 verplichte sprongen, 2 vrij© sprengee Zweef- en Keiz< rwmrong. Inschrijving bij aen secretaris K. F. van Brink, tfroda, Teteringsch© Dijk F 52. Slui ting der inschrijvingen 23 Augu*tuj '4 4. Dankbetuiging. Aan officier, ondcrof/i' i< r« n, korj manschappen» van het le l'eleton 2« Reg Huz. betuigen wij hierdoor om lijken dank voor net prachtig geschei gelegenheid van ons kuirtlyk aangc Hat zal ons strekken tol ring aan de mobilisatie en do g schap, die hcerscht in genoemd J. CRAEXi en Ec raals ca Esk. 2© ii harte- ons ter Men. herinno- iincraad- genoot©. Bond van oud-onderofficieren. Men meldt ons: In één der zalen van den Dierentuin te 's-Gravenhago werd 4e 28© jaarlijksch© alge mcene vergadering gehouden vi ninklijken Ncderlandschen Bond Onderofficieren. Vrijdagavond had in dc groot© zaal van het café Hof van Berlijn Papestraat do feestelijk© ontvangst plaats gehad van het hoofdbestuur, welke gevolgd werd door een gezellig samen- zij u, met medewerking van de cabaretclub en een mandolineclub. D© algemeeno vergadering, o.a. bijgewoond door afgevaardigden van 31 afdeelingon, werd dcor den voorzitter den heer M. G r d e s te Amsterdam met een toespraak geopend, waarin hij mededeelde bericht t© hebben ont vangen, dat do uitgenoodigde cere-voorz:tt©r, de gep. generaal-majoor R. J. graaf Schim- melpcnninck verhinderd was de vergadering bij te wonen. Sprékcr herdacht voorts het krachtig hand haven der neutraliteit door onz© re geering, de weldadigheid van ons volk, bewezen bij den watersnood en maakte hierna melding van de verrichtingen van den Bond over hot afgeloo- pen jaar, waarbij bleek, dat dc*zo thans 220G leden telt, terwijl de financieel© toestand be-J vredigend genoemd kan worden. Na o.a. verschillende overledenen w.o. kolo nel Frar.eken. oprichter van het fonds Francken-De Meester, herdacht en jubilea van verschillend© afdeelingon gememoreerd te hebben, sprak de voorzitter ten slotte de hoop uit. dat do eensgezindheid van ons volk, ook onder de oud-onderofficieren by Ipnd- en zee macht, zou gaan heerschen. Er waren teekenen. 4ie er op Wezen volgens spreker.- dat do verschillend© wreenigingen binnen afzienbaren tijd tot fusie zonden komen. Do voorzitter van de afd. Den Haag, do heer J. van Straat en. sprak thans een welkomstwoord tot het hoofdbestuur en de afgevaardigden, waarbij hij dc mededeeling deed, dat men ten gevolge van den huidigen toestand geen groote feesten had willen vieren. Vervolgens werd met do afwerking van de agenda begonnen en de verschillende verslagen goedgekeurd. Uitvoerige besprekingen volgden bij de voor stellen tot wijziging der statuten en het huis houdelijk reglement van den Bond. Ter gelegenheid van de algemcene vergade ring wordt in ccn der zalen van den Dieren tuin een postzegeltentoonstelling gehouden, met het doel geld bijeen to brengen voor het weduwenfoads. Eveneens is een aardige afdceling ingericht van huisvlijtartikelen door kinderen gemaakt. Voorts had in den tuin. grenzende aan het vergaderlokaal, een matinee plaats door het muziekkorps van het depotbataljon der Ille infanteriebrigade, welwillend aangeboden door den commandant van het bataljon, kapitein A. H. P. Blaauw. Ton slott© werd tcr eere van de vergadering in de grooto zaal van den Dierentuin een feestvoorstelling gegeven door de Cabaretclub van de afdceling Den Haag. Zwemwedstrijden te Breda. Men deelt on6 mee: Op 27 Augustus zullen te Breda, met toe stemming van den Nederlandschcn Zwembond, zwemwedstrijden gehouden worden mot een tweeledig doel: a. t© komen tot oprichting eener reddingsbrigade; b. propaganda voor de zwemsport. Het uitvoerend comité voor deze wedstrijden, bcstaando uit do heeren luitenant J. de Waal, K. F. van Brink, kapitein P. XV. Scharroo, luitenant A. Koijzer, L. A. Bartekls, luitenant A. D. C. van Zijp. E. Janssens, A. C. ran Ktinne, ondervindt Tan burger- ten zeer veel mede- Brink en H. lijk© cn militaire autoritei' werking. D© ingezetenen van Breda gaven reeds dadelijk blijk van belangstelling in deze wedstrijden dóór liet verleenen van nnanciee- len steun en het beschikbaar stellen van me- De voorzitter en eenige leden der Rotte damsche Zwemdub verklaarden zich bereid de jury zitting te nemen. Het programma, luidt als volgt 1. 200 M. borstzwemmen, heeren; 2. gekleed popduiken, heeren, zonder sprong; 3. 80 M. rugzwemmer.4. estafette zwemmen voor ploe- Rpn, yan. vijf hoeren, afstand 5x 40 M.j o, 40 Zoete Herinneringen. (\"an korp. W. J. van Zwolle en mil. A. Bragcr.) Waar blijft toch de tijd? Wij lagi-n verblijd In het dorpje, Druncn gebccten Hebben wy vier maanden versloten. 't Waren puike kwartieren. 't XVas om me© t© sieron. Maar een ding, dat haat ik. Ik hoop niet, dat hot kwaad is, Het zijn do Drunonzch© duinen. Ik zie in den slaap zelfs d© kruinen. X'eel uren zijn daar versleten En miroig kuohaneo gegoten. ()ffici«?el nebben wij vernomen, Om t© gaan kampc©ren. En Loon op 't Zand met een beaouk tc verecrco. Msar in de tent zullen wij on« vergissen, En menigmaal onz© kwartieren luisMB. XVant stonden wij 's morgens qp, Er stond reeds ccn kop Mot koffie en beschuit voor ons klaar. Doch di® tijd is voorbij. Toch hopen wij, Dat wij weer op mogen staan Om weer naar Dmnen to gaan. Lang* dezen weg brengen wy aan Den dank voor het goede am on gedaan. En ro' pen u toe met oen blij goriwd: Dat u hot gaat in het leren j^>cd. Namen» da le Compagnio Mil.-korp. XV. J. v. ZWOLLE en mil. A. BRAGI5R. Dankbetuiging. (Xran mil. J_ F. Minnaard). Mijnheer de Redacteur van <lc jjoluatenkrani, Mag ik een plaatsje in uw ve».igc!izeri blad, Dat ziju lezers vindt door heel ons Nederland, Eu di&iiyl» ©en geschnjf van den aoi iuat bevat. Hoewel geen dichter van een groot talent, Wil ik toch ook probeer©ii iets te schryven, Gedwongen door het krijgen ran een mooi present, Toen ik my bij de gehuwden ia liet lijven. Heb dank, mijn makkers, di© mij zoo bedach ten, Heb dank voor 't schoon en praihe ge schenk, Dat mij bij dagen, ja ook zelfs hij nachten, Steeds noodzaakt, dat 'k aanhoudend am u denk. Ho© menigmaal is onz© blik geslagen, Op 't uurwerk, want do tijd gaaf .snel voorbjj; Daarom de klok in 't oog, al onze lev n«.dagen, Opdat wij onzen tijd benutten; weet, dat wij Ons leven lang onz tijd moeten b<.-st«.-deu, Tot nut van ons gezin ©n van dc maatschappij. En daarom dient alle onachtzaamheid gemeden. Maar 't oog steeds op de klok ea rei ..en met Deez' les ligt in 't cadean, dat u mij h'bt'ge- Te letten op den tijd, hoe 't ook i:: t leven gaat, 't Zij 't pad langs doornen loope, of wei door groene dreven, 't Zij tijd ons vreugd© brengt, of 't zij hij won- d n «hst. - En 'k hoop dat al den tijd, dien ik op aard mag wezen, Deez' klok, die u mij schonk, mijn hui- voort- durend siert. Opdat z© zelfs in mijn grijsheid 'n herinnering i moge wezen, i XX'at door u, makkers, op mijn Ju: m'i-ens gegeven wierd. f Ook dank nog voor den stoel, die, u kunt vaat Mij ook zeer welkom was. waai. ben ik 's aronds Dan vly 'k er mij in neer. dat wil 'k n graag Want na den arbeid komt den me:: h wc] ruste toe. Ook dit geschenk is nattig en ook hc riixk, Uw keuz© was zeer pract sch, fijn e-. goed. XVant ook de rustplaat» is d(n mei steeds onontbeerlyl •ust na 't v.arkunr zoet.__ van mij en van mijn vrouwtje, En komt een uwer ook mijn woon;cr,ms eens door, Dan wip' men even aan, gerust op cigon houtje, En 't beste van mijn tafel zet ik u gaarne voor! Ja altyd zal mijn huis geopend voor u wezen, Als vriendschapsblijk aan u, g;; makkers te Oostkapel. Dat onz© vriendschap dan een b'ijvende mag wezen, Zoo zeg ik nu. als dichter, u vaarwel! J. F. MINNAARD. Oostkapelle. En zeker voor den werkman Nogmaals dan dank, Pieter Brouwer, t (Van mil. J. Kr.ijff.) Alweer-een jonge menschen'even Bii 't zwemmen, in d© diept gegaan, XVy konden hero geen redding geven. En moesten 't angstig gadeelaan, Hoe onze makker, jong aan jaren. Eecn prooi werd van de wreed© barem. "Wy treuren stil, hij was ons waard Als vriend, als wappenmakker, Hij .was steeds yroolijk, recht geaard, i

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3