OP ZEE. 2 S:QX-jir>Ari:°-iSSII>ürO'0>"0 "FS- AuT^TI* Tra.rv Woensdag 16 A.-u.<?-«j|.sstia.!g 3. 1 6 Aan het lia'iasnschs front. We govcii óen kaartje van het strijdterrein aan do Isonzo, waarop men do plaatsen vindt, d:o in do laatste dagen-zoovaak zijn genoemd. De Oostenrijkers hebben kier nieuw© .tolHngeu ingenomen, waar zij ziek stevig iiol-ben ingegraven. Do lijn dier stel lingen gaat van dan Cabrielo over San Daniolo naar San Marco, alle plaatsen, zoo als men ziet, ten oosten 'van Görz. Daar wacht en de Oosten rijkers nu de Italiaanscke aanvallen af. parade, zelfs bij een para do heb ik nog nooit zulk eon recht gelid gaaien. Van tijd tot tijd zakken er enkelen ineen of wankelen of vallen zacht voorover op hun ge zicht, maar de l\jn beweegt zich voorwaarts. Ik hoci e n officier lachend roepen: „Links, iechts, links rechtsje bent uit den pas O'Reil ly en dan schatert er iemand. Nu Joiacn wij bij het bosch. Ik laat mijn wanuc!st >1: vallen, grijp naar mijn revolver en snel voor mijn soldaten uit, die met gevelde bajonet achter mij het kreupelhout; intrekken; wij verwachten ecu kogelregon en dan de char ge. klaar er gebeurt niets, Onze artillerie heeft het hoschjo c-riioongeveegd en er is geen levende Duitscher in overgebleven. Dat klinkt saai, niet? Maar het is nog niet afgclcopen, want ais wij uit het bosch komen, worden wij met een waren stortvloed van machine? v. eer- en geweervuur begroet, zoodat wij ons ru::n ingraven. Ik kr. g bevel noar het bosch terug te gaan, waar wij ons moeten ingraven. Do Duitschers hebben een groot aantal machinegeweren! op dat bo: h gericht, zoodat wij het er warm krij gen. Kunt go u voorstellen, dat iemand pro beert door een April-regenbui te loopen zonder een spatje regen te krijgen? Daarop komt het ongeveer neer. Een officier wordt langs mij weggedragen; reu vr.n mijn beste vrienden. Hot was zijn eerste en laatste gerecht. Dan wordt do adjudant weggedragen. Hij z;fc gelukkig nog overeind, ofschoon zijn linker been er vreemd bijhnngt en zijn gezicht erg wit is; maar hij wakkert zijne manschappen aan c:> glimlacht. Overal om mij heen vallen do mannen neer en ik vraag mij af, hoeveel of- fieicren onze compagnie verloren heeft. Dan komt de bevelvoerende officier naar mij toe wandelen, even kalm en rustig als in <!o kazerne ca toch is 1 ;j niet alleen midden ia het gevecht geweest en draagt hij de gehcclo Verantwoordelijkheid voor den troep, maar nog steeds fluiten do kogels met hun „fit! fit!" j voortdurend om ons heen. „Heor eens", zegt hij, „het gaat uitmuntend niet- den aanval op' die loopgraven, en ik wilde, dat je een boodschap aan den brigade-chef ging brengen. Kom mee naar den weg, dan zal ik je allt-s zeggen". II m zoo volmaakt rustig en zoo opgewekt, dat ik mij afvraag„is dat nu de oorlog ec kan er werkelijk gevaar bestaan hebben?" en dat, terw ,j! er nog voortdurend mannen voor over vallen op hun gezicht. Dit bewijst, hoe- i veei de persoonlijkheid van den bevelvoerenden officier - uor de troepen beteekent. Uien samen aan den stoffigen weg, hij 'dc bevelvut rends officier er ik een jong tweede- ntje, liij oen soldaat met veel ondervin ding cn a advocaat, die pas den vuurdoop jheelt gekregen on hij spreekt met mij alsof ik 'zijn gcüjke ware.*' Dc gemoedsstemming van de soldaten. „Een van de dingen", schrijft de Temps", die in dezen verschrikkelijken oorlog het meest is de uitstekende gemoedsstemming der aobiatau door alle phasen van den strijd! Trou wens dezo geestestoestand is bij ons om zoo te zeggen 1' gendari.sciimen vindt dien icioig in de ge v< e! its verhalen van den ouden tijd, zoowel als m ilc: tijdperken der rovolutie en van Napo leon. Maar nooit is hij zoo karakteristiek ge weest als nu gedurende dezen loopgraven oorlog, waarin het geduld en de vroolijkheid ;er soldaten op zoo'n zware proef worden sinds eenige dagen vinden wij een weerklank van deze goede stemming bij de Engelsche sol daten, voor zoover wij er over kunnen oordee- Icn uit dc verhalen in de bladen, welke ons be reiken van de overzijde van het Kanaal. Onze vrienden hebben evenmin iets verloren van hun geest on humor, welke'de aanschouwing van liet leven bij hen opwekt; en die door dezen oorlog no2 verscherpt is! Gevatte antwoorden van de „Tommies", woordjes hier en daar ge hoord in de vuurlinie, altijd zijn ze satirisch, «scherp cn juist! Zoo bijv. bii liet beleg van Mor.trnv :mtoen con soldaat in den arm ge- woud v.-crd en den arm wrijvend, tussclien He tonden bromt..Men zou waarlijk zeggen, dat de oorlog verklaard wasDan die chef van oen bataillon, die met een pijp tusschen do tanden op de afuit van zijn kanon gezeten, bij ieder scliot, dat hij afvuurt, telt: „Een tveé drieviervijfOf doj gevangene, die vrildo vluchten, maar door den Engelschen schildwacht weer teruggevoerd wordt met een goed gemil.ten slag met de kolf van zijn geweer, en mét dit enkele woord mot verachting uitgo- TRwoken „gedisqualificcofd". Bij ieder beeld van deze tragedie met haar honderd verschillende bedrijven, hoort men steeds het juisto woord, dat getuigt van do voortreffelijke gemoedsstemming van onze „geallieerden". 4 RUSLAND. Van hot Oostelijk oorlogsterrein. Het Russische offensief. PETROGRADDe herdenking door de troepen van den verjaardag van den zich op het oorlogstooneal bevindenden groob- vor&'-troo!isopv©lger Alexis viel gelukkigor- vijzo samen met den val van den laats ten sector van het machtig versterkte bolwerk dat de vijand van de Pripet tot de grens van Roemenië in den winter aanlegde. Zaterdag zijn na een krachtige inspanning zeven weken door de troepen van de generaals Tsjersotsjof en Sakorof, onder lei ding van generaal Broesilof, de versterkte dorpen. Klüiadd, Voribiefka, Pzebrof, Yczerna, Pokropiona Kozlofhet vor- eberkto bosoh Eoerkanof en de hcelo linie van de Sti7pa in onze" handen gevallen. Aldus aan beide flanken ingedrukt, is de hcolo hoofdstelling van deai vijand, in don winter voor Tarnopoï en Boetsjatsj aango- I'egd, in onze macht. Do dappere troepen van generaal Let- sjisky hebben de stad Nad/warna en bet dorp Fitkof bezet cn forceerden de rivier Systritza So'ot-viarknja- PETROG RAD. Bij Novo G roedok. Goro- distji en Stobtsy kruisten vijandelijke vlie gers boven onze stellingen. Tien bommen werden op oen hospitaalcompagnie geworpen bij do hoeve Adamof ten W. van Mir. Eeu Duitsche vlieger, die boven de stad Nizniov verscheen, werd in do lucht aangevallen door onzen vlieger, kapitein Kroutenu, en na een kort gevecht neergeschoten. Wij maakten de vliegers krijgsgevangen en na men bezit van do machine. In den hacht van 11 Aug. werd de aal moezenier Anatoile bij Krevo in de dij door eon ontplofbaren kogel getroffen terwijl bij gewonden bijstond nabij de ijzerdraadver sperring. Aan den bovenloop van de Sereth wierpen de troepen van generaal Sacharof den vij and uit een reeks versterkte stellingen en bereikten de lijn der dorpen Zvyjen, 01e- jocnen, Bsiovitsja en Bialkovtsje. De door- broking van het Strypafront dwong den vijand zijn krachtig versterkte stellingen te ontruimen. Bij de vervolging van den vijand veroverden de troepen van generaal Tsjer- batschof hot dorp ezerna en hun opmarsch voortzettende naar het westen, bereikten zij den bovenloop van de Strypa van het dorp Plavoetsja Firefc Vielka tot Plotytsje, waar zij op den westelijken, rechteroever overgin gen. Ten zuiden van Plotytsje bereikten wij de lijn van het dorp Sloboda Zlota Oefsie en naderden wij het dorp Podgaitzy en het gehucht Holhotsje. Onze troepen, die den beoedenloop van de Koropetsj overschreden, vervolgen den p janden en maakten zich meester, van diens versterkte hoogtestelling tusschen de Koro petsj, de Zlota Lipa en de Khorojoüka en bereikten den Dn jest et bij Mariampol. PETROGRAD. Onze overgang over de rivieren de Strypa, de Koropetsj en de Zlota Lipa duurt voort. Wij namen het dorp Podgaitzy en aan den Dnjester bezette our.e cavalerie de stad Mariampol. In bet gebied van de Bystrzyca verdreven wij den vijand van den linkeroever van de Bystrzyca Solotvinska. Bij deze operatie maakte een regiment 12 officieren en 1000 nxtn krijgsgevangen en veroverde een loop- gravenkanon en zeven mitrailleurs. PETROGRAD. Den Hen Augustus ope reerde een Belgische gepantserde auto met groot succes bij Tsebrof. Onze troepen slaan voortdurend bruggen over de Bystrzyca Nadwornianka en de Bystrzca Solotvinska en trekken over die rivieren naar den westelijken bever; de vij and houdt dezen brugslag onder vuur en schiet op de troepen, die overtrekken, van de hoogten op den westelijken oever van de Bystrzyca Solotvinska.. Ten zuiden van Delatyn bij de Karpatben blijven wij oprukken bij Vorokhta, Ma- goory, Jablonitza. Wij versterkten bier eenige hoogten en verijdelden alle pogingen van den vijand om het offensief te nemen. Welbewust van het belang van den laat- sten sector van de winterstelliug van den vijand trachten alle legers in hun rappor ten de veroverde tropeeën op te som men. Zoo maakte een afdeeling. van het leger van generaal Sacharof tusschen 411 Aug. 304 officieren en 16,594 soldaten krijgsge vangen, en veroverde vier kanonnen, 47 mitrailleurs en 16 bommenwerpers. De troe pen van generaal Tsjerbachof namen sinds 4 Augustus 1263 officieren en 55,158 man gevangen en veroverden 55 kanonnen, 24 mitrailleurs, 29 bommenwerpers en mij- nenwerpers, benevens 128 artilleriecaissons. De troepen van generaal Letchitsky namen 110 Augustus 141 officieren en 10,450 man gevangen en veroverden negen kanon nen en 77 mitrailleurs. BERLIJN. Front-von Hindenburg: Bij Doebczyczy aan de Stroemien ten W. van het Nobelmeer en ten Z. van Zarecze tracht ten Russische afdeelingen tevergeefs tot den aanval over te gaan. In den Stochod-boog ten O. van Kowel werden tijdens een korten aanval 170 Rus sen gevangen genomen en verschillende machinegeweren buitgemaakt. Aan beide kanten van Froscianiee, ten W. van Zalocze, werden sterke vijandelijke aanvallen afgeslagen. Onze vliegerseskaders venden de laatste dagen aan do liju KowclSamy en ten N. daarvan in de omvangrijke trcepenkampen weder belangrijke mikpunten, die dan ook ruimschoots gebombardeerd werden. Ten N. van Sokoel werd in een luchtgevecht een Russisch vliegtuig neergeschoten. Front-Aartshertog Karei: Ten, Z. van Zalocze werd Vrijdagavond nog zwaar ge vochten. Overigens kwam de infanterie ten N. van de Karpathen niet in actie. De reeds begonnen bewegingen worden volgens het voorbereid plail ten uitvoer gebracht. In de Karpathen maakten wij tijdens de onder het optrekken plaats hebbende aanvallen- ten Z. van Zabie 700 gevange nen en veroverden 3 machinegeweren. Aan weerszijden van den Capoelheuvel zijn de Duitsche troepen in gevecht ge raakt, WEENEN. Officieel. Front-Aartshertog Karl: Ten zuidoosten van de Worochta handhaafden onze troepen zich in hun stel lingen tegen nieuwe hevige aanvallen. De vijand leed oen volledig echec. Vlak weste lijk van Stanislau werden twee Russische divisies in verbitterden, dag en nacht du- renden strijd teruggeslagen. Ten oosten van den Dnjester stonden aan onze zijde slechts numeriek- zwakkere strijd krachten in gevecht. Front-Hindenburg: Westelijk en noord westelijk van Zalotsje sloeg het leger van generaal Böhm-Ermolli opnieuw massa-aan vallen af. Bij Brody schoot een O.-H. vlieger een vijandelijk A1 batroevliegtuig in brand; de machine stortte omlaag. In Wolhynië en aan de Stocbod nam de actie af. Het- is met zekerheid vastgesteld, dat bij de laatste groote, volkomen mis lukte aanvallen van den .vijand tegen het j Stochod-front ook alle afdeelingen van de Russische garde in den strijd werden ge zonden en dat dezo daarbij nog zwaarder verliezen lGden dan'do andere legerkorpsen. Do Turken In Caliclë, BERLIJN. Het „Berliner Tagcblatt" verneemt uit het oorlogsperskwirtier, dat de transporten van Turksche troe pen op groote schaal dezer dagen be gonnen zijn. Het vraagstuk van het vervoer van zoo groote massa's over een af. stand van 200 kilometer werd zonder moeite opgelost. Op de bepaalde tusschenstatione komt de ©one trein na den andere aan. De treinen bestaan voor liet grootst© deel uit Duitsche en Oostênrijkscho wagens. Da Turksohe troepen bestaan bijna allen uit onge mannen tugschon 25- or. 35-jarigeu leeftijdnagenoeg ailen komen uit de Aziali6oh© provinciën en er zijn vel© Ara bieren onder. Do correspondent van liet ,,Berl. Tagc blatt" heeft verschillende dezer Turken ge sproken, di© reeds aan het kanaal van Suez of in Gallipoli gevochten hadden. De uitrus ting der Turken is fonkelnieuwhandige, merkwaardig oostersch© spaden ©n lichte ransels vallen bijzonder op. De troepen heb ben muildieren meegevoerd, waarvan het tuig in uitstekenden staat verkeert. De af- deelin-g'machinegeweren die in verschillende wagens ondergebracht werd, schijnt geheel naar Duitsch model georganiseerd t> zijn. LONDEN. De „Daily Mail"' meldt uit Odessa, dat er in Turkije een nieuwe mobi lisatie plaats heeft., om versche reserves voor Galicie te verkrijgen. Yewal (Demal?) pasja is benoemd tot opperbevelhebber van het Turksche leger in Galicië. ITALIË. Aan het Italiaansche front. WEENEN. Officieel. In den sec tor tusschen de zee en het Wippach- dal zijn verschillende pogingen der Italianen om onze nieuwe stellingen te na deren door ons vuur verijdeld. Op de hoog ten ten oosten van Görz sloegen onze troe pen weder een krachtigen aanval af. Zij namen hierbij tien officieren en 140 man gevangen. De Monte San Gabriele en de Monto Santo staan onder hevig vijandelijk artillerievuur. Aan het Tirolerfront leverden kleine on dernemingen ons S9 gevangenen af, onder 'wie 5 officieren. Eén mitrailleur werd buit gemaakt. AVEENEN. Officieel. De Italianen Helen met sterke strijdkrachten aan op ons nieuw front tusschen do zee én den Monte San Gabriele. In den sector ten oosten van bet Valoneda! moesten onze troepen verschillende aanvallen af-, slaan. Tot zoor heftigen strijd kwam het weer op de hoogten ten oosten van Görz, waar zeven hevige stormaanvallen van den vijand onder zware verliezen mislukten. Sinds het begin van den Italiaanschen aan val bleven 5000 gevangenen, o.w. ruim 100 officieren, in onze handen. ROME. Officieel. In het Karstge-bied trokken onze troepen Vrijdag vooruit en veroverden de westelijk© hellingen van de Nadlocem (hoogte 212) en 'den top van de Conihrid, die door den vijand hardnekkig werden verdedigd. In den vroegen morgen bezetten wij Oppacchiasella. Wij maakten 270 gevange nen en vermeesterden drie veldkanonnen en een groote hoeveelheid munitie voor artil lerie van gemiddeld en zwaar kaliber. In de streek van Görz houdt de vijand, die versterkingen kreeg, nog altijd stand op den heuvelkrans ten oosten van de stad", daarbij beschermd door enfileer-vuur van de zware artillerie, geplaatst op het plateau van Bainaizza. Langs het overige front "artillerie-actie en krachtige activiteit van den yijand aan zijn verdedigingswerken. Aan de Boven-Boite vermeesterden ónze troepen een nieuwe stelling aan den Tofana. Iu* den afgeloopen nacht hebben vijande lijke vliegtuigen weer een aanval gedaan beven Grado. Er vielen geen slachtoffers, noch werd schade aangericht. ROME. Officieel. Aan den Beneden- Isonzo behaalden onze onvermoeibare troe pen Zaterdag nieuwe successen. In den Monfalcone-sector veroverden zij na twee dagen verbitterd strijden de toppen van hoogte 121 en van Debclimeer noordelijk trokken zij Vaüone door in de geheele lengte en bezatten het terrein tot eeu K.M. oostelijk van Oppacchiaila. Aan den noordelijken rand van het Karst plateau werd de berg Nadloceur (hoogte 212), door den vijand met uiterste krachtsinspanning verdedigd, veroverd door de infanterie van de 23ste divisie, die 1565 gevangenen, o.w. 57 officieren, maakte en twee kanonnen van middelbaar kaliber, be nevens eenige mitrailleurs veroverden. In het hoogtegebied ten oosten van Görz werd hoogte 174 veroverd ten noorden van Tivoli; hier werden 533 gevangenen ge maakt en eenige mitrailleurs veroverd. Verder op het front de gewone actie van den vijand, die overal werd afgeslagen. Sinds 6 Aug. werden in het geheel 15.393 gevangepen gemaakt, o.w. 330 officieren. Veroverd werden 16 kanonnen, talrijke mitrailleurskrijgstuig van allerlei soort werd op het slagveld en in de depóts van Görz gevonden. Vijandelijke vliegers wierpen in den af geloopen nacht {alrijk© bemmen op Grado en Campo Alto, waarbij drie matrozen wer den gewond. Een onzer klein© luchtschepen verbrandde. De inneming van Cörz. LONDEN. D© „Daily Mail" ver neemt uit Milaan de volgende bijzonder heden over de inneming van Görz. De Ita liaansche troepen deden ©en dusdanig vuur op den vijand ontbranden, dat deze in allerijl, op de vlucht sloeg. Zoo overhaast ging alles in zijn werk, dat d© bruggen, waarop de Oostenrijkers in wanhoop hunne mijnen wierpen, nauwelijks beschadigd wer den. Den geheelen Woensdag door trokken de Italiaansche troepen over de bruggen. Het meest geweldige moment brak echter aan teen de artillerie voorbij trok. De Oos- stenrijkers hadden op de toppen van den Monte Santo en de San Gabriele post gevat en zoodra de kanonnen longs de bruggen debouchecrden, openden zij een helsch vuur, in de hoop de Italiaansche artillerie het ver der trekken te kunnen beletten. De kanon niers wisten zich echter in den vuurregen een weg te banen. 'Toen de Italianen de stad binnen trok ken, vonden zij er meer dan 7000 vluchte lingen. De Oostenrijkers hebben .veel munitie ach ter gelaten, die onmiddellijk te gebruiken is. Meer dan 50 zware kanonnen werden buitgemaakt. Het aantal krijgsgevangenen is tot boven 15.000 gestegen. Ten O. van Görz achtervolgde de'dappere Italiaansche cavalerie den vluchtenden vijand, die neer gesabeld of gevangen genomen werd. In het .Oostenrijkscha vlieg park' bij Asso- vizza sloeg de bemanning haastig op de vlucht en liet de daar "ebouwde loodsen aan hun lot over. Do luchtaanval op Venetië, WEENEN. Officieel. In den nacht van 10 op 11 .Aug. herhaalden onze marine- vliegers lam aanval op Venetië. Hot arsenaal, het station en de buitenforten wer den overvloedig met bommen bestrooid. En met succes: branden in het arsenaal en op het Stationsemplacc-ment konden, niettegenstaande dn slagregens van een onweer, met zekerheid worden vastgesteld. Do lfichtschiploods hij Campo Allo kreeg een treffer. Verder werden de batterijen van Grado cn aan den Isonzomond met succes gebombardeerd. Niettegenstaande het zeer Ongunstige weer en het hevige afweer- vuur. zijn alle vhogera ongedeord teruggekeerd. WEENEN. (Officieel). In den nacht van 12 op- 13 Augustus werden de luchtschip- loodsen van Campo Aito by Venetië door vliegers volkomen vernield. In een loods had oen ontploffing plaats en sloegen de vlammen 500 hoog uitde andere loods verbrandde zonder ontploffing. Tegelijkertijd werden do vliegtuigloodsen- van Gorzo benevens de bafc- tprijstellingon gebombardeerd door andere vliegers. Een half dozijn branden werd gecon stateerd. Een derde escadrille maakte treffers in do batterijen aan den Isonzomond en op militaire gebouwen in Piorls en San Canzia. Alle vliegers kwamen, niettegenstaande het hovige afwoervuur, ongedeerd terug. ROME- Het Oostenrijksolie bericht om trent den luchtaanval op Venetië op 10 Aug. zegt, dat verschillende plaatsen van militairen aard dooi bommen getroffen zijn. Dit is onjuist,de geworpen bommen hebben alleen enkele lichte branden veroor zaakt in do stad. waarvan dé ernsrigrt© was oen ontstaan op clou koepel van de kerk San Pietro Castcllo- BULGARIJE. In don Balkan. SOFIA. Op 9 Aug. beschoot do vijande lijke artillerie gedurende den ganschea dag onafgebroken onze vooruitgeschoven stellin gen ton -ruiden cn zuidwesten van het Doiramneerer werden echter geen infan- torieafueslingen waargenomen- De beschie ting werd gedurende een deel van den nacht voortgezet. Onze artillerie antwoordde niet. Den volgenden dag opende de vijand op dezelfde stellingen een hevig artillerievuur, dat van vijf uur tot half negen 's morgens duurde. Onder dekking van dit vuur nader den vijandelijke aanvalskolonnes. Onze artillerie 'verstrooide deze infanterie door spervuur en bracht den vijand groote verlie zen toe; vervolgens werd vuur gebracht op de vijandelijke batterijen, die tot zwijgen werden gebracht. Tegen vier uur iu den middag begon de vijand opnieuw onze stellingen te beschie ten, maar zijn infanterie beproefde geen tweeden aanval. Al deze operaties waren zuivere schijnbewegingen. Een vijandelijke afdeeling trachtte de hoogte ten noordwesten van het dorp Pa- hovo te veroveren, doch zij werd in een tegenaanval teruggeworpen en leed verlie zen. Op het overige front zwakke artillerie actie en 'voor ons gunstig verloopende ge vechten tusschen verkenningsaf deelingen. EGYPTE. Aan het Sucz-kanaal. KAIRO. Sinds 4 Aug. werden de Turken verdreven uit hun acht-erhcedestellingen bij Kaha Oghratina en Birelard en vervolgd over een afstand van 50 mijlen van bet ka naal. Zij streden in hun achterhoedegevech ten zeer handig. Wij maakten tot dusverre 3534 krijgsgevan genen, o.w. 305 gewonden waren, 's Vijands totale verliezen worden geschat op 6 tot 7000 man. Wij veroverden tot dusverre vier kanonnen, acht mitrailleurs, 1600 geweren, een millioen patronen, een groote hoeveel heid equipementstukken cn andere voor raden. LONDEN. Officieel. De Britsche troepen zetten do vervolging van de Turkesche ach ter hoede voort. VEREÖÜIGDE STATEN De publicatie van de jonssie Lusitania-nota. WASHINGTON. Het staatsdepartement deelt mccle, dat ten gevolge van ©en ver gissing van de zijde van een ondergeschik ten ambtenaar van heb departement ©en geheel verkeerde indruk is gevestigd aan gaand© de aanstaande regeling van de ,,Lusitania"-quaestie. Het schijnt, dat Amerika de zaak nog niet als afgedaan beschouwt. De ambtenaren van het staatsdeparte ment zeggen, dab de oorzaak van de ver gissing een brief is van heb departement aan de Duitsche ambassade, opgesteld door ©en ondergeschikt ambtenaar en ondertee- kencl óf door minister Lansing of den raads adviseur van het departement Polk, en waarbij aan de Duitsche ambassade machti ging wordt gevraagd tot publicatie van een der over de ,,Lusitan;a"-quacstie gewisselde nota's. De Duitsche ambassade verleende die machtiging en stelde voor tegelijkertijd de laatste Duitsche nota van 16/2 openbaar te maken. De Amerikaansche regeering heeft op dit voorstel niet geantwoord. Torpedojager gezonken. Het Zondag te Hoek van Holland bin nengekomen Engelsche stoomschip Grena dier" van New Castle rapporteert, dat Zon dagmorgen t© 8 uur op 8 mijlen bewesten het lichtschip „Maas" een het convooi bege leidende torpedojager op een mijn is geloo- pcn. De equipage werd door drie booten van een anderen torpedojager gered. De torpe dojager is gezonken. Vermoedelijk is het gezonken schip de Engelsche torpedojager „Lasso", waarvan, blijkens een ander bericht, een sloep te Hoek van Holland is aangebracht. Zeven mijl buiten het lichtschip zit een wrak, waarvan twee masten boven water uit steken. Dc torpedoboot G. 15 heeft in IJmuiden aangebracht een scheepsboot met inventaris, oen reddingvlotje .en eenige zwemgordels van de „Lasso", Getorpedeerde schepen. LONDEN, Uit Port Vendres wordt ge mold, dat heb Spaansche s.s. „Ganekogorfca Mendi" getorpedeerd werd. (De „Ganckogorta Mendi", bruto 3061 ton groot en in 1908 gebouwd, behoorde te Bilbao thuis. Zij bevond zich op de reis van dc Tyne naar Savona. Red.) LONDEN. Het Fransche zeilschip „An nette Marie"; het Franscho Stoomschip „Henri Elisa"; het stoomschip „Robert" en het stoomschip „.San Barn ar do" van Glasgow zijn gezonken de bemanning van het laatste schip is geland. LONDEN. Volgens een Llovd-bericht uit Barcelona werd de Italiaansche stoomboot „Scbastïano" op 40 mijlen afstand van Kaap San Sebastian door een onderzeeër tot zinken gebracht. Do bemanning wordt naar Barcelona gebracht. (Do „Sebastiano", in 1897 gebouwd, was 3995 ton groot en behoorde aan de firma Fratelli Bianchi te Genua. Zij bevond zich thans op de reis yan New-York naar dc Middcll. Zee. Red.) MARSEILLE. Het Japansche s s. „Ten- mei Maru" is in de Middeüandsche Zeo ge- torpedeerd. De 'bemanning is hier aan land gebracht. (De „Tenmei Maru", groot bruto 3360 ton en in 1889 gebouwd, behoorde aan de Hakuyo Ki:-:en Kobushiki Kaiska te Ushioye. Het stoomschip kwam deze reis van Wlaöivostock. Red.) KOPENHAGEN. Het Deensche s.s. „Dannevang", met een lading gezaagd hout van Haparanda naar Hull, is in de Noord zee door een duikboot getorpedeerd. De .bemanning is gered. De „Ems" BERLIJN. Do „Nordd, Allg. Ztg." schrijft naar aanleiding van het in den trond horen van de „Ems"Uit he* ter beschikking van de Duitsche regeering zijnde bewijsmateriaal blijkt, dat da Hamburg- sche stoomboot „Ems", die op 18 Juni 1016 in de nabijheid van de Horub Tango vuurtoren aan de Zweedsche kust door een duikboot word aangevallen, zioli ten tijde van don- aanval bin nen de Zweedscho territoriale wateren bevond. Dat do duikboot een Engelsche was kan na hetgeen kon werden vastgesteld, niet meer worden betwijfeld. Een ontploffing op zoe. KRISTIANSUXD. Het tusschen Kr.'s- tiansund en Ilögeuas varende Zweed- sche stoomschip „Enid" bracht zes tien man van bet s.s. „Ragnarck" uit Bergen aan boord van het Oxoer loods- schip. De „Ragnarck" vertrok 5 Augus tus 's avonds vaji Gothenburg met een lading stukgoederen naar Rouaau en zonk 7 Augustus midden iu de Noordzee binnen twee cn een halve mi nuut, na een ontploffing. De bemanning werd door een Zweedschen schoener opge nomen en later op de „Enid" onderge bracht. Daar de ontploffing in het achter deel van het schip plaats vond, was zij naar de meening van den kapitein niet het ge volg van een mijn werking, maar van een helsche machine, die in het ruim was ver borgen. Schip in brand. ATHENE. De liner„Eleftheria", van Saloniki naar Volo met een lading petro leum en 1200 passagiers, meest gedemobi liseerde Grieksche soldaten, is ter hoogte van Skiathos in brand gc-raakt. De ketels ontploften. Veertig man werden gedood en velen gowohd. De gezagvoerder slaagde erin het schip op het strand te zetten.' Z. K. H. Prins Hendrik op reis. Men schrijft ons uit Zurich d.d. S Aug. Prins Hendrik der Nederlanden is nu al ruim een maand kurgast in Zwitserlandwij hebben over zijn verblijf niet geschreven dat zou niet passen bij een vreedzame ontspan ning in de bergen. Toch zou het. ook weer een •tekortkoming aanbelangstelling lijken, als hier met geen enkel woord van zijn reis werd gerept. De Zwitsersche bladen hebben trou wens l)et zwijgen al sedert lang gebroken. Toch is hun een aardig incident ontgaan. Toen namelijk de prins in dc eerste dagen van zijn aankomst in Zurich zijn intrek nam in Hotel Baur au Lac, heeft actieve hotel reclame dat. onmiddellijk in de „Neue Ztircher Ztg." bekend gemaakt. Toentertijd was het weer echter ongunstig, en zoo bleef Prins Hendrik wel langer dan hem lief was in Zu rich ploistoren. In breeder volksklingen van Zurich ging vveldra het gerucht van „een hoog bezoek" bij Baur. Eenigo dagen daarna had het gerucht een vasten vorm aangenomen. Onze prins wasde koning van Grieken land geworden. En meteen brachten een paar heet-gebakerde krantjes ook al beschouwin gen over, wat do koning van Griekenland in deze voor zijn land zoó benarde dagen wel in Zurich mocht komen zoeken! Sedert enkele dagen lezen wij nu weer den naam van prins Hendrik in de Zwit-sersche bladen. Eerst werd bericht over zijn aan komst in het Kuliu Hotel van Sankt-Morïtz. Dat was natuurlijk reclame van den liotel- secretaris. Daarop volgden de sport-berich- ten. En hier. moet de nadruk erop gelegd wor den, dat het geen reclame is. Als wij lezen, dat do prins met zijn vertrouwden "gids 1.1. Zaterdag den Piz Corvatsch, en gisteren met een versterkte gidsen-ploeg den Palu gemaakt heeft, dan is d3t geen reclame. Zwijgende, eenvoudige berggidsen maken geen reclame. Het is vooral de liefde van den Zwitser voor zijn bergen, een stuk nationale trots tevens, die hom noopt getuigenis af te leggen, dat ook deze bezoek©" een borg-vriend isook een man, die zich wil inspaïmen en ernstige moei lijkheden getroosten om te genieten, wat den Zwitser het ogsto is, als vrijo man te staan in het. puursie hemelsblauw. Als oen eigenaardigheid kan hier nog ge meld worden, dat voor enkele weken, toen ae zomer zijn intocht in de bergen deed. en de eerste sneeuw begon te smelten, van den bovengenoemden Piz Corvatsch een geweldige lawine naar beneden ging, waardoor een arven-woud van meer dan vierduizend stam men ontworteld ©n in het dal ten zuiden van Sa-nkt-Moritz neergesmeten werd. Nog liggen daar honderden stammen in een wilden chaos over elkander, en op de bergflanken, waar langs do weg naar den Hahnen-se© voert, ziet men nog de boom-tronken, sommigo van een hal ven meter dik, die als lucifers zijn afge knakt. Maakt Prins Hendrik nog een uitstapje naar het nabij-gelegon Maloja (Maloggia) dan is hem daar gelegenheid geboden oen stuk in teressante greis-bevestiging te bezichtigen. De hoog© flanken van het Bergell zijn n.l. niet loopgraven en prikkeldraad tegen een Italiaanschen opmarsoh over Chiavonr.a met alpinen durf in staat van verdediging ge bracht. Vervalschte Consenten. Dezeer dagen is, naar „De Tel." meldt, te Laren (N.-H.) door dri©.rechercheurs uit Amsterdam iemand gevangen genomen, verdacht van namaak van consenten ten bedrage van duizenden guldens. Bij het zien der rechercheurs vluchtte hij, doch werd door schoten in de lucht tot overgave gedwongen. Per auto is hij naar Amster dam vervoerd. Wij vernemen dat de man, die te Bla- ricum woont, voor een bedrag van onge veer f 35.000 aan vervalschte consenten -an den man heeft gebracno. De man is gearresteerd op verzoek van de Haagsche justitie, en terstond na aankomst te Amsterdam naar Den Haag opgezonden. Het arbeidsgeschil aan de Hembrug. Asn de Artillerie-inrichting aan de Hom- brug kwamen in den laatsten tijd partieel© stakingen voor, cn naar aanleiding daarvan hoeft do direct:© oen kennisgeving doen aan plakken, waarbij zij meedeelt, dat ieder, die staakt, onmiddellijk zal worden ontslagen. Zij hoopt daardoor althans die plotseling© kleine stakinkjes, zooals zij in korten tijd eenige malen hebben plaats gehad, t© hebben onderdrukt, zonder dat zij daarmede den werklieden de gelegenheid wenscht te ontno men om over hun grieven met de directie te conrerecren. De toestand aan de Hembrue is schrijft liet „Ifdbkl." ©enigszins ingewikkeld ton gevolge van d© omstandigheid dat er dri© categorieën van arbeiders werken. Van de ongeveer 4000 arbeiders zijn er ongeveer dui zend in vasten dienst. Dezo zijn georgmi- s©©rd in den Algcmeenen Xe'derlandsehen Kykswerkledencoud. Een tweede eat©r-0rio omvat de losse werklieden, die in een afzon derlijken hond zijn vereenigd, en ten slotte zijn er nog een twaalf-, dertienhonderd man. die eigenlijk gemobiliseerd zijn, maar vrijheid hoboen. gekregen om aan deArtillerie-inrich ting te werken. Zij zijn geen militair, maar staan gedeeltelijk toch onder militaire tucht Indien er oen staking kwam, zouden zij go- dwongen kunnen worden om to blijven werken maar dar. ïjiet moor tegen het loon dat- zij thans gemeten, maar tegen gewone soldij. Ook kunnen zij, wanneer zij aan do Hembrus ont slag nemen of krijgen, geen andere betrekking zoekenzy bomen dan direct weer bij den troep. Intusschen schijnt het conflict nog zeer goed voor oplossing vatbaar en is men op don weg dor onderhandeling. Vrijdagmiddag had de directie dor artillerie-inrichtingen een confe rentie met den Minister van Oorlog. Verder hoeft hot hoofdbestuur van den Rijkswerk- Iiedcnhcnd een onderhoud gehad met de directie der Artillerie-Inrichtingen. Daarbij word door de directie de toezeg ging gedaan, dat geleidelijk overgegaan zal worden tot een loonsverhooging, voor zoover de reglementen het toelaten. Ook is in over weging een beter vervoer van de werklieden per trein van de Herabrug naar Amsterdam. Tot dusver moest een gedeelte per boot naar Amsterdam terugkeer en. Een verandering in den arbeidstijd zal echter niet tot etand kun nen komen, daar de Minister van Oorloe vast houdt aan een bepaalde productie per dag. De afd „Zaandam" van den „Alg. Ned. Rijkswerklieden bond" heeft te Zaandam een vergadering gehouden, waarop zonder hoofde lijk© stemming de volgende motie werd aange nomen „Do buitengewone ledenvergaderingen van de afdeelingen Amsterdam en Zaan dam van den Algem. Ned. Rïjk-swerklieden- bond, gehouden op Zondag 13 Augustus te Amsterdam en te Zaandam gehoord hebbende de mededeelimgen van liet hoofdbestuur in zako de talrijke bemoeiingen voor lotsverbetering voor de Rijkswcrklieden constatoeren dat de Regeering en Di rection n et voldoende tegemoet komen aan de bil'ijko ©n rechtvaardige eischen om afdoende verhetering te brengen in do positie cn de arbeidsvoorwaarden, zoowel van het losse als het vaste personeel in 'Rijksdienst, niettegenstaande herhaal- -delijk gedurende de mobilisatie is aange- dronaendringt or hij Regeering en Sta- ten-Gcneraal krachtig Op aan, een© voor- lóopige loonsverhooging tot stand te bren gen. in afwachting van een algeheel© her ziening der arbeidsvoorwaarden in ver band met het rapport der Staatscommissie van Rijkswërkliedcn draagt het hoofdbestuur op, met alle haar ten dienste staande middelen do actie voor lotsverbetering krachtig voort te zetten en besluit deze motie to publicceren en ter kennis te brengen van de Regeering, Kamer en hoofden van inrichtingen." In het gebouw van den R.-K. Volksbond werd te Zaandam een vergadering gehouden an de afdeeling St. Caspar van den Ned. R.-K. Volksbond, waarin de te Zaandam wonende R.-K. Rijkswcrklieden zijn georgani seerd. Hierbij wareii ook do R.-K. losse arbei ders der artillerie-inrichtingen genoodigd, die zich na eenige besprekingen eenparig bij St. Caspar aansloten. Ten opzichte van het hangend© conflict werd besloten een afwachtende houding aan te nemen. De afdeeling zal te dezen opzichte haar eigen weg gaan ea blijven ijveren voor een erbetering der loonen in verband met een erkorting van arbeidstijd en opheffing voor do losse arbeiders van de vorplichte pensioen storting of verlenging van den opzeggingster mijn. In Handwerkers Vriendenkring, waar de Bond van Loss© Rijkswcrklieden een druk bezocht© vergadering hield, werd be sloten op een verzoek van de „Chr. Rijks- werkliedenvereeniging". onder-afdeeling van do afd. Zaandam van Patrimonium en dat samen werking beoogde, in te gaan. Tevens is een uit voerig schrijven aan don „Algêmeene Rijks- wei'kliedonliond" gericht, waarin er c,p g»,_ wezen wordt, dat die Bond ten onrecht© be weert, dat de organisatie der losse werklied-n op stel en sprong een staking wil organisee- ren, dat hot moment te ernstig is om tusschen do organisaties van Rijk werklieden to twisten en mitsdien de Ri.jksworklïedcnbond tot ^menwerking in dc rctie wordt uitgenoodigd. "oorts verklaart de Bond van Losse Rijks werklieden voort tc gaan met kracht to ijveren voor een spoedige algemoene verbetering der arbeidsvoorwaarden aan de Ilembrug. Lederzaken. Uit de Staatscourant. Bij K. B. is met 17 Sept. a.s. aan den le luit. op non-act; II. J. J u t a, van hot wapen der inf., eervol ontslag nit denmil. dienst verleend, met toek. van een pensioen van 553 's jaars. Bij K. B. zijn benoemd, bij het pers. van den geneest, dienst der landm., tot off. van gez. 2e kl.s de studenten in de geneesk. (artsen) O. E g g i n k en T. E. Kempers. Bij IC. U. is ing. 1 Sept. aan A. B u y- t en dijk, hoofd v. ond. a/d. Cadettenschool, op verzoek, ter zake van lichaanisgebr.eervol ontslag verlecntL Decentralisatie var. de behandeling der vezocken om zakenverlof. Het lid der Tweede Kamer van de Staien- Ger.eraal, de heer Duymaer van Twist zond 26 Juii j'.l. de volgende vragen in: lo. Kan do Minister thans reeds mededee- ling doen of de Legerorder B no. 131 van' 15 Mei 1916, in werking getreden 1 Juni daar aanvolgend, welk© beoogd© decentralisatie te brengen in de behandeling der yerzooken om

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2