Woensdag 16 Augustus 1316 No. 313. Orgaan voor Leger en VfooL Oorlogsnieuws. Ee Büzicüare Vijand. Onder redactie van D. MANASSEN. Koninginnelied. Ons Oorlogsdagboek. IT R DERDE JAARGANG. IE SOLDATENCOURANT REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALESTRINASTR. 10, AMSTERDAM. DIT RL AD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MTLITA7REN 1 CENT, VOOR BURGERS 3 CENT. ABONNEMENT BIJ VOORUIT BETALING VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR burgers/1.50P.KWARTAAL Voor Advertentie» wende nier. rich ohm Amsterdam. Prjja der Admriectiüu j-i reg deelingen op de tweede, derde en vierde j<a~: reductie. in Puteetriooatrant 10, Voor Ingezonden .ii ede- tarief. jjy abonuetueni Ziehier een der En- gelsche zware kanon nen, zooals zij thans in menigte gevonden wor den aan het Wester- front, zoowel in de Engelsche als de Fran- sche linies. Want de Engelschen, die inder daad ontzaglijk veel doen voor de voorzie ning in schietwapens en ammunitie, werken niet alleen voor hun eigen troepen, ook voor de Fransche. Onze af beelding laat een der zware Engelsche kanon- nep zien, een reuzen ding, zooals men zal opmerken. Geen won der dat in de Duitsche loopgraven de uitwer king er van merkbaar is in de platgeschoten draadversperringen en andere versterkingen. Men weet deze kanonnen thans bijzonder goed te richten, terwijl het in de lucht wijst, raakt het toch precies het punt op de aarde, waarop gemikt wordt. Door de jury voor de prijsvraag voor een Koninginnelied, uitgeschreven door de Fe deratie van R. K. Vereenigingen, is met meerderheid van stemmen bekroond de in zending onder het motto „Die zang zaait, zal zegen oogsten". Het aantal inzendingen bedroeg 122. Het bekroonde lied is van den heer J. P. J. H. Clingo Doorenbos. J>3 tekst is als volgt Wijd opent Wijd open de vensters.' or uit met de vlag, De trots van de oude Historie, 't Symbool van de Vrijheid, van Recht t en van Macht, Der echte"" Oud-Hollaudscho glorie! Wijd open de vensters er uit met de vlag Laat wapp'rep het Rood, Wit en Blauwe, 't 13 lieden de grooto cn hcorlijko dag De dag van het Huis van Nassau we! Wijd open de harten! eruit met het lied! Het klinko langs velden en wegen. Ter eere van Hollands geliefde Vorstin. Die was er Haar Land steeds ten zegen. Wijd open de harten er uit met het lied Den blik op het Rood, Wit en Blauwe; Wie heden niet zingt voelt de volks vreugde niet 'Op het feest van het Huis van Nassauwe. De centrale commissie besloot dit jaar geen prijsvraag voor compositie uit te schrijven. De verspreiding van ons blad. Ondordeelen, die met het toegezonden aan tal Soldatencouranten niet toekomen, worden verzocht een grooter aantal te willen aanvra gen, opdat alle abonné's regelmatig een eigen exemplaar kunnen bemachtigen. Wij brengen In herinnering, dat troepen- dealen, die soms door een of andere oorzaak van ons biad verstoken zijn, slechts een aan vraag tot ons te richten hebben om regelmatig, driemaal por weck, een pakket Soldatencouran ten te ontvangen. Nergens mag ons „Orgaan voor leger en vloot" ontbreken. 106de week. Van 7 Augustus tot 14 Augustus. 7 Aug. Op last van den Sjerif van Mekka wordt doaanval op Medina met kracht ondernomen ou voortgezet. De Fraurchon vermeesteren ee>i linie van Duitsche loopgraven bij het Hern botch ten O. van de hoeve Monaeu, ou maken verder vorderingen ten Z. van Thiau- mont. In-de Oost-Galicischo Ksrpa- thon veroveron de Oostenrijkers de Russische hoogte-stellingen bij Jablonica bij Worocht en teu W. van Tatarof. De Russische opmarsch in de streek aan do Grabarna en Seretli duurt voort. De Turken lie dzaken de Ru<- sen zich iu de streek van Ker- mjuidsjah terug te trekken. 6 pt Ten Z. van het La Bassée-kanaal in de omstreken van Loos leven dige artillerie-beschieting. Ten Z.W: van Guillemont wordt de Engelse!ie linie 400 yards naar voren gebracht. De Russen behalen esn groote overwinning ten Z. van den Dnjester in de richting van Tys- menitza. Het vijandelijke front is over een uitgestrektheid van 16 mijlen ingedrukt. Tloematsj en de hoogten ten Z.W. van den spoorweg KoloineaStanislau jlemberg zijn genomen,. Geen audiëntie. Blijkens bericht in de Staatscourant'' wordt Donderdag a.s. door den Minister van Oorlog geen audiëntie verleend. lie tsestand in &'eti Geen dag zonder een zegepraal, men zou dit 'tijuz-v .r de Rns:eu kunnen zeggen. Hun succes iu den strijd sedert eenige weken is inderdaad merkwaardig. Den vorigen keer meldden wij in. ons overzicht Van den toestand, dat zij Tismemca hadden ingenomen en op weg wa-ion naar Stanislau en Nadvoma. Ên zie. nauwelijks een paar dagen later, en deze pin fitsen ziim in hun handen en nog eenige andere er bij in de buurt. Het is inderdaad een nieuwe over winning der Russen en dezen juichen dan ook zij juichen te meer, oradnt zij- behaald is op 12 Augustus, den verjaardag yan don Tsarewitch, den troonopvolger Alexis, die ook aan het front is. Naar de Russische telegrammen te oor deel eri, is de zegepraal inderdaad van bij zonder belang. Tal van versterkte dorpen zijn in hun handen gevallenzoo Gliadko, Werdbiefka, Tsebrow, Tezerct&, Prokopiona Kozlow, het versterkte bosch van Barkauow, de gehoole linie van de Strypa. Daarmee is de gelieele stelling van Tarnopol zuidwaarts, die den vorigen winter door dc Oostenrij kers krachtig word versterkt, ingedrukt. Thans wordt Lemberg nog'moer dan anders bedreigd, thans ioopen Zevenbergen en daarna Hongarije meer dam ooit gevaar. Nooit heeft een totale doorbraak van het Duitsdh-Oost-enrijksche leger tem zuiden van de Pripetmoerassen dichter voor de dèur gestaan dan thans. Indien de Russen bij Bueaacs en aan de samenvloeiing van den Dnjester en Zlota Lipa nog verder naar 't westen oprukken, zullen do Duitschers moei lijk kuunon standhouden hij Tarnopol, Ioopen zij gevaar in den rug te worden aan gevallen. Lu trekken zij daar terug, dan De Engelsche minister Hender son neemt ontslag.. Aan den Beueden-Isonzo ver overen de Italianen geheel den Monte Sabatino en den Montc San Michele. Het bruggehoofd yan Görz is in hunne handen. De Duitschers krijgen wed-er vasten voet in het Thiaumont- werk. Ten Z.W. van'Pozières bren gen de Australiërs hun linie 200 yards vooruit over een front van 600 yards. De Russen bezetten de stad Tysmenitza, de hoogten ten N.O. van dezo plaats tot den rechter oever van den Dnjester en den rechteroever van de Worona tot de bron van deze rivier. Verschillende Duitsche marine- luchtschipeskaders bombardeeren gelsche Oostkust. De Italiaansche troepen trek ken Görz binnen. De Russische troepen naderen den spoorweg Mouasterziska Nizniow en de monding van de Zlota Lypa, en bezetten in weste lijke richting den rechteroever van de-Bystritza (Nadvorïanska) in de linie NadovornaStanis lau. Zij vermeesteren het station Chripline. In het Karstgebied vermeeste ren de Italianen krachtig ver schanste vijandelijke liniën ten N.O. van den San Michele en in de omstreken van San Martino. Zij bezetten Boschini. Do Franschen bezetten een iiieuwe linie ten Z. yan Maujrepas vallen de Russen dus verder in Gialicië, wordt (de [toestand voor Galiciö kritiek. Daar komt bij een ontzaglijk aantal nieuwe Oosteurijksche krijgsgevangenende Russen beweren er sedert 1 Aug. weer meer dan 80.000 te hebben, gemaakt. De ongelukkige Oostenrijksch-Hongaar- sche monarchie wordt thans van twe^ kan ten besprongen. Zij heeft al haar krachten noodig om den vijand in 't oosten en in 't westen af te weren, en ondertusschen wordt haar leger al meer verzwakt, niet alleen door talrijke dooden en gewonden, ook door tienduizenden krijgsgevangenen, die in 's vijands handen vallen. Want ook van den kant van Italië dreigt steeds groo ter gevaar voor Oostenrijk. De successen der Italianen staan in geen vergelijking tot die der Russen, en aan de Isonzo zijn blijk baar niet meer dan 15.000 Oostenrijkers gevangen genomen. Ook zijn de Italianen nog niet veel verder vooruitgedrongen dan Görz, maar zij vorderen er toch, ondanks de versterkingen, die hun vijand daar ge kregen heeft. De Oostenrijkers bieden nog krachtigen tegenstand ten oosten van Görz, en' zij hebben de aanvallen daar tot nog toe afgeslagen, maar de Italianen hebben toch Oppachiasella veroverd, hebben weer een driehonderd gevangenen gekregen en oor logsbuit behaald, waaronder drie veld kanonnen. De Oostenrijksche stellingen op den Monte San Michele, ten zuiden, en die op den Monte Sabatino, ten noorden van Görz, zijn genomen; op het Doberdo- plateau zijn de Italianen doorgedron gen tot den Monte Cosit. Een doorbraak van het Oostenrijksche leger aan de Isonzo blijkt volstrekt niet meer onmo gelijk. Blijkbaar hebben de Italianen lïun leger in de laatste maanden zeer ver sterkt, en de berichten uit Weenen zelf ge wagen van liet zeer krachtige artillerievuur vau den vijand. Het is heel wel mogelijk, dat de aanvallen der Italianen ook aan het Isonzo-front spoedig weer verslappen, even als aan de grens van Tirol is gebeurd, waar zij niet meer vooruitkomen, maar het tegenovergestelde, een verder voortdringen, is evenmin uitgesloten, en dan zou de Do- nau-monarchie met haar verzwakte strijd krachten van twee kanten worden binnen gedrongen. Aan het Westerfront wordt zeker niet minder verwoed gestreden, zijn de gevech ten zeker even moorddadig en bloedig, maar de uitwerking van het offensief der geallieerden is veèl geringer. Evenwel, er is uitwerking, er zijn resultaten. Indien er vorderingen worden gemaakt, zijn li6t steeds de Engelschen en Franschen, die het doen, de Duitschers komen sedert de aanvallende beweging in het Westen op geen enkel punt vooruit. Maar dit is nog van weinig beteekenis. Indien de Duitschers zich weten te handhaven, te verdedigen, zooals zij vrijwel doen sedert begin Juli, kan de strijd eindeloos duren, wordt er geen beslissing verkregen. Hetzelf de wat wij nu aan de Somme zien, heeft Verdun ons geleerd. Daar maakten de Duit schers nu en dan eenige vorderingen van belang, maar de tegenaanvallen der Fran schen, hun verdediging waren zoo moedig en krachtig, hun tegenstand zoo taai, dat de Duitschers, ondanks alle inspanning, on danks alle opofferingen van manschappen niet bereikten, wat zij verlangden: omslui ting der vesting Verdun. Aan de Somme is het den geallieerden blijkbaar te doen om een doorbraak van het Duitsche leger in Frankrijk. Tot nog toe is het lang niet zoover. Er worden nu en dan voordeelep behaald; de Franschen hebben nu weer een vrij belangrijk succes gehad tusschen Hardecourt en de Somme: op een breedte van 64 kilometer hebben zij loop graven veroverd tot een diepte van 600 a 1000 meter. Onbelangrijk is dit zeker niet; de Franschen zijn nu in het dorp Maurepas aangekomen, hebben daar een deel van be zet. Doch de algemeene toestand aan het Westerfront, zelfs de plaatselijko toestand aan de Somme wordt er weinig door gewij zigd. Alleen wanneer er eiken dag zuIk een overwinning werd behaald, zou op den duur de uitwerking niet uitblijven. Nu gaat het hier als bij Verdun: opoffering van vele mannen, bloedige gevechten, maar de be slissing blijft even ver weg. Ook de Engel schen hebben eenig voordeel behaald, weer bij Pozières, maar dab deze naam zoo tel kens terugkeert in de oorlogsberichten, duidt wel aan, dab de vorderingen niet groot zijn. Intusschen troosten de geallieer den zich, indien zij al niet veel vooruit komen, zij houden ontzaglijke Duitsche le gers 122 divisies vast en maken het daardoor den bondgenootcn, den Russen en Italianen, mogelijk om overwinningen te behalen. Van de andere fronten valt weinig nieuws te vermelden. Iu den Balkan hebben bij Doiran, aan de zuidgrens van Servië, ge vechten plaats gehad, maar de beteekenis er van is blijkbaar nog niet groot. Toch lijkt het er op, dat ook daar beweging komt. en langs den MaurepasHem- weg. De Russen bezetten Delatyn, Tysmenica, Stanislau en het dorp Lazaroefka. De Italiaansche troepen bezet ten Rubbia, San Martino, Karst en het geheele Doberdo-plateau. De Russen bezetten Stanislau. Ten N. van de Somme ver meesteren de Franschen in de derde Duitsche stelling van Oos telijk Hardecourt tot de Somme tegenover Buscourt alle loopgra ven en verschansingen over oen front van 64 K.M. en een diepte van 6001000 M. Zij veroveren voorts het zuidelijk deel van Mau repas en het kerkhof. De Russen veroveren de heele linie van de Strypa. De troepen van generaal Lctsjisky bezetten de stad Nadworna en foroeeren de rivier Systritza, Solotvierkajo. De Italianen bezetten Oppac- chiasella. Naar het Engelsch VAX MAX PEMBERTON. De stilte op het groote binnenplein van liet kasteel was intens. Orlopp geloofde niet, dat de Pruisen in huis waren, en na zijn paard te hebben vastgebonden, trad hij het huis binnen^ epjgeland. Vliegtuigen boven Dover. LONDEN. Twee vijandelijke marine vliegtuigen vlogen Zaterdagmiddag jjoven Dover en lieten vier bommen vallen. Er werd geen schade aangericht. Een officier en zes man zijn licht gewond. De vliegtui gen werden in de richting van de zee ver jaagd. Geen vrede met den Keizer, Toen een dag of tien geleden de terecht stelling van kapitein Fryatt in het Lager huis ter sprake kwam, zeide minister Asquith dat de grondvesters van het systeem 't welk tot het bedrijven van der gelijke misdaden leidt, feitelijk het aller- schuldigst zijn en ook verklaarde hij, dat de Britsche regeering indien zij den tijd daartoe gekomen acht de misdadigers ter verantwoording zal roepen, onverschillig wie zij mogen zijn of welke positie zij bekleeden. Deze woorden zijn bij een deel van het Engelsche publiek terdege ingeslagen en vinden dientengevolge ook hun weerklank in de pers. „Zoo bevat de ..Times" van Maandag j.l. een ingezonden stuk van een „oud-rechter", dse den geallieerden aanbeveelt nimmer en on der geen omstandigheid met den keizer en de hedendaagsche Duitsche regeering in onderhan deling te treden aangaande den vrede. Do „Daily Chronicle" wijdt een hoofdartikel aan dit denkbeeld. „De eindelooze lijst van in breuken op de van God en de menschen gestel de wetten," aldus dit blad, „is tevens het zon- denregister van een regeering, wier monarch in oorlogstijd een autocraat is en wier daad werkelijke leiding to allen tijde bij dien monarch en een betrekkelijk kleine groep van militaire en burgerlijke autoriteiten berust." Het blad betoogt dan verder dat tijdens de Napoleontische oorlogen de bondgenooten ver klaarden niet met Napoleon Bonaparte te wil len onderhandelen. Eerst toen men hem geëli mineerd had, werd Frankrijk tot het Ween- sclie congres toegelaten. Deze politiek zou ook thans, eenigszins gewijzigd, toegepast kunnen worden. Aldus het oordeel van een deel van het En gelsche publiek. Gelukkig bestaat er nog altijd een spreekwoord, hetwelk ons verzekert dat niets zóó heet gegeten wordt als men het kookt. Brieven van en naar het front. Niet minder dan 10 millioen brieven en onge veer 750,000 pakjes vinden elke week van da „Home Base Office" in I mden hun weg naar de Engelsche soldaten in Frankrjjk en Egypte, in Saloniki en Oost-Afrika, in alle landen, in één woord, waar thans door Britsche onder danen gevochten wordt. Drie extra-treinen zijn er eiken dag nocdig om de verschillende postzakken voor het leger te verwerken. De Britsche soldaat die bij Verdun in een loopgraaf ligt kan er op rekenen dat berichten van thuis hem binnen vier dagen bereiken. Maar niet alleen voor het verzenden der brie ven moet in Londen worden gezorgd, eiken dag komen de mededeelingen der Boldaten aan fa milieleden en vrienden brj karrerrachten tege lijk binnen. Vijf millioen brieven en kaarten gaan elke week van de verschillende fronten naar het vaderland. En al die epistels worden in Londen dag in dag uit door vel» honderden vrouwen die zich op schitterende wijze van haar taak kwijten, gesorteerd. □uitschland. Geen Fransche vlieger boven Berlijn. Een halfambtelijke verklaring ia de „Lokal Anz." spreekt het bericht in de Fransche pers tegen, dat eau Fransche vlie ger, luitenant Marchal, van Nancy uit, over Berlijn zou zijn gevlogen en proclamaties zou hebben neergeworpen. De verklaring zegt, dat geen Fransche vlieger over Berlijn heeft gevlogen, en dat noch in de hoofdstad noch in de omgeving daarvan ook maar één proclamatie is gevon den. FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogaterrein. Het Engelsch-Fransche offensief. PARIJS. Ten noorden van de Somme hebben de Franschen een aanval gedaan op de derde Duitsche stelling van 003te:ijk Har- deoourt tot de Somme tegenover Buscourt, Zij vermeesterden alle loopgraven en ver schansingen over een front van 64 kilometer en een diepte van 600 a 1000 meter. Zij namen 1000 man gevangen en maakten 30 mitrailleurs bdlt.. De Franschen veroverden het zuidelijk deel van het dorp Maurepas en het kerk hof. Een Duitsche tegenaanval tusschen Maurepas en Ciery mssiukte in het Fran sche vuur. De Franschen richtten verwoes tende beschietingen teu zuiden van de Somme Hevig artillerieöued ten oosten van Verdun. PARIJS. Officieel. Ten noorden van de Somme was de Zondagnacht betrekke lijk kalm. De Fransche troepen zetten zich vast in het veroverde terrein. Een Duitsche tegenaanval uit de richting van Combres en gericht tegen de kerk cn het kerkhof van Maurepas, welke de Franschen bezetten, werd tot staan gebracht door het Fransche mitrailleurvuur, waardoor de Duitschers zware verliezen leden80 krijgsgevangenen vielen in Fransche handen. Aan den rechter Maasoever wonnen de Franscheu een weinig terrein ten zuidoosten van Fleury. De Duitschers beproefden eenige kleine aanvallen, welke gemakkelijk werden afgeslagen. De artillerie van beide partijen voert in dezen sector levendige j actie. Adjudant Lenoir schoot zijn zevende Duitsche vliegtuig neer, hetwelk bij Gincrey (aan de Maas) binnen de Duitsche linies viel. In den nacht van 12 op 13 Aug. wierpen Fransche escadrilles twaalf zware bommen op het station MetzSablons, de spoorweg- werkplartsen en kaasmes van Metz. PARIJS. Ten N. van de Somme ging de vijand niet tot esn tegenaanval over. Op zich zelf staande kleine aanvallen stelden de Franschen in staat terrein te winnen op de hellingen van den heuvel ten zuidoosten van Maurepas. Een hevige Duitsche aanval op den lin ker Maasoever ten zuiden van het Avocourt- bosch werd met granaatruur afgeslagen. Elders rust. LONDEN. Officieel. Tusschen Ancre en 3omme ia de toestand onveranderd. Ten zuidoosten van Yperen trachtte de vijand zijn loopgraven ze verlaten ter. einde een aanval te^ doen. Zijn poging werd tot mis lukking gebracht. LONDEN, Officieel. Ten noordwesten Alles welbeschouwd, was het geluk hem dien dag gunstig geweest. Als de morgen dauw niet door mist gevolgd was geworden, dan zou zijn nadering naar het kasteel zeker door de schildwachten zijn opgemerkt, zoo wel van den kant der Franschen als van de Pruisen. Hier was hij echter op het gevreesde binnenplein, alleen met het geheim. Toen de klok boven hem weer drie trillende slagen liet hooren, en nog drie van een hooger toon van een tweede klok daarop volgden, zou hij stellig aan een vriend, wanneer dezo er hem dringend om vroeg, bekend hebben, dat hij een oogen- blik van angst had, maar niet aan een vreemdeling. De hal, waarin hij nu stond, was aan den voet van den klokketoren; en hij was er nog geen twintig passen ver in, toen hij het lijk van een Pruisischen Uhlaan zag liggen, stijf en strak, met een revolver in de hand, de helm over het gezicht gesla gen alsof hij een slag van achteren had ge kregen. En bij dat gezicht hield Orlopp zijn stap in en luisterde als een jagersoor naar eenig geluid, dat het geheim zou ver raden. Ofschoon een man van stalen zenuwen, mag niet ontkend worden, dat deze doode getuige van onbekende gevaren in het kasteel zooveel indruk op hem maakte als hij niet mogelijk geacht had ooit te ge voelen. Hoe was die man gestorven Welke onbekende vijand had hem neergeveld Werd het huis bewoond door moordenaars, zooals ieder leger er meebrengt? Weer luisterde hij met gespitste ooren naar eenig geluid of verontrustend teeken. Verbeeldde hij het zich of was het waar, dat hij bóven een schuifelenden voetstap hoorde, zoo zacht, zoo vi-eemd, dat zijn hart bonsde bij het hooren van dat geluid. Hij zou het nooit hebben durven zeggen. Eu het werd hem maar al te duidelijk, dat er in dit huis menschen gestorven waren van louter verbeelding. De reputatie van dit huis heeft de menschen gedood, zei hij tot zichzelf. De dooden, die tien voet diep in den tuin begraven lagen, waren de ver borgen spoken van hun angsten. Hij was te dikwijls getuige geweest van menschelijke ellende, dan dat een koud en stijf lijk lang indruk op hem zou maken. En toen hij zichzelf overtuigd had dat de voetstappen alleen in zijn eigen sterke ver beelding bestonden, hief hij den dooden sol daat van den grond op en de helm op zijde duwend zag hij, hoe deze man gestorven was. Een of ander ruw en zwaar instrument had hem van achteren getroffen. Scherp om zich heen kijkend zag Orlopp een groo t-en, ruwen en afgebrokkelden steen liggen, en hij was overtuigd, dat dit het wapen was. Hij keek op naar den klokketoren, duidelijk zichtbaar door de gebroken lei- steeneu; en hij begreep, dat de steen los geraakt was van het afgebrokkelde metsel werk daarboven; en dat hij waarschijnlijk door den windvlaag naar beneden was geko men, om den schildwacht te dooden. De waarheid scheen bijna een meelijwekkende satire op de dwaze verhalen, die er van verteld werden. En toch bleef dat geluid van voetstappen bestaan. Orlopp nam het lijk van den Uhlaan vol eer bied. op en bracht het naar de binnen plaats achter het kasteel. Toen keerde hij terug en begon de half vernielde vertrek ken zoo nauwkeurig te onderzoeken, dat er geen kastje ongeopend, geen hoekje of gaatje onopgemerkt, bleef. De klokketoren alleen was hem nog een geheim, want een Pruisische bom had de trap met eteenen en puin geheel versperd, en door de ope ning, die overbleef, Icon hij niet passeeren. Hij oordeelde heel juist, dat ,waar hij niet kou gaan, niemand in hinderlaag kon lig van Bazentin-le-Petit wonnen de Engel- schen terrein in de richting van Martinp- nich. I Ten noordwesten van Pozières gingen de Engelschen ongeveer 400 yards vooruit op een front van een mijl. LONDEN. Officieel. Een vijandelijke bomaanval ton zuidoosten van Guillemaut werd afgeslagen. Ten noorden vau Pozières namen wij concentratie van sterke Duitecho troepen waar; onzo artillerie verstrooide hen. BERLIJN. Officieel. Tusschen Thiep- val cn de Somme vatten Zater dag onzo verbonden vijanden al hun krachten samen voor een gemeenschappe lijke» aanval, welk© na voorafgegane plaat selijko gevechten 's middags in den sector OvillersPozières, 's nachts op de gchoo'.e linie werd aangezet. Onder zeer groote verliezen voor den vijand is de stoot tus schen Thiepval en Guillemont doodgeloopen Verder zuidelijk tot aan de Somroe kwam het met de steeds weer stormloopende Fran schen tot hevige worstelingen op de plaats dezo duurden den geheelen nacht voort, en zijn bij Maurepas en oostelijk van Ilem nog aan den gang. Vlak ten zuiden van de Somme mislukte een Fransche aanval tegen Biaches in ons vuur. Op het overige front nieta van beteekenis. Onze patrouilles maakten ten noordoosten van Vermelles bij Combres en zuidelijk vau Lusse in de vijandelijko linie gevangenen. Ondernemingen van vijandelijke verken- ningsafdeelingen op verschillende punten van het front werden verijdeld. Een Engelsche tweedekker is zuidweste lijk van Bapaume neergeschoten. De keizer heeft luitenant Frankl, die zich op 9 Aug. in luchtgevechten onderscheidde, de orde Pour le Mérite verleend. De strijd aan het Sommefront. PARIJS. De Franschen behaalden bij de voortzetting van den Za terdag begonnen strijd een groot succes: zij verdreven n.l. de Duitschers geheel vau het plateau van Maurepaa en maakteta zich van de derde Duitsche linie meester, van uiterste hellingen ten zuidoosten van hoogte 139 tot 500 M. van de boerderij Monaeu Dit succes was de bekroning van het schit terende élan van de Fransche infanterie, die tob den aanval overging na een bekoo. - lijke artiHeristische voorbereiding. De stel ling, welke voor 1/7 reeds zeer sterk was, was nog aanzienlijk versterkt en voor zien van zeor vele mitrailleurs; bovendien waren hier sterke troepenafdeelingen samen getrokken,'sinds deze stelling in eerste linio was gekomen. Het voortgezette succes ten zuiden van Clery en Péronne stelt hen in staat dc Duitschers in de flank te bedreigen bij Combles en Guillemont. De dorpen Maure pas en Ie Forest, ztillen ongetwijfeld spoedig in Fransche handen vallen. De pogingen der Duitschers om tegenaanvallen te doen, mislukten overal, waarbij zij bloedige ver liezen leden. Qp het Verdun-front dwongen de Fran schen de Duitschers eveneens tot terug trekken. Ten zuiden van de Somme zette de Fran sche artillerie stelselmatig de vernieling voort van de Duitsche werken, welke zijn aangelegd op de beboschte hoogte rondom het kasteel Deniécourt, een operatie welke onvermijdelijk is met het oog op de toekom- stige actie. Een aanval op een bosch. In de .Outlook" beschrijft een officier zijn eerste gevecht in een aanval tegen eene positie, die de Duitschers bezet hiel den. Het bevel luidde, dat die moest ge nomen en behouden worden. „Wjj trekken op langs een lang golvend grasveld, dan steken wij een weg over en dan komt weer een veld. Naast me zie ik honder den mannc-n, allen in dezëlfde formatie, allen in versnelden pas en zoo rustig als by ©cn gen; en daarom keerde hij naar de grootste van de vele kamera beneden terug en bereidde zich er op voor, daar eenige uren in door te brengen. Als er een geheim van het Kasteel Delacroix bestond, dan zou het hem dien dag gezegd worden. Op dat punt had hij een vast besluit genomen. Wel fluisterde een meer heldhaftige stem hem in: Waarom het kasteel niet in brand gestoken en er een eind aan gemaakt? Er was stroo genoeg om haif Parijs in de asch te leggen. Waardoor werd zijn hand dan terug gehouden? Door vrees, dat de Prui sen hem zouden neerschieten als hij weg- galoppeerde Hij was van het oogenblik af, dat de oorlog begonnen was, nooit bang voor de Pruisen geweest. Wat dan? Hij wist het niet. Heel diep in zijn binnen.=le was er misschien een voorgevoel van de waarheid. Hij verkoos daar geen notitie van te nemen. De- klok had geslagen; hij meende bin nenshuis voetstappen gehoord te hebben. Het zou mogelijk kunnen zijn dat de wind de klok* in beweging had gebracht, en dat de voetetappen enkel maar in zijn verbeel ding bestonden. Hij beschouwde het als een bevestiging van zijn denkbeeld, dat in dezen langen wintermorgen geen. van deze beide kenteekenen herhaald werden. Of schoon de uren ondragelijk lang waren, kondigde geen geluid van binnen hu* voortgang aan; en hij kon niets anders deen dan voor het groote gebroken venster zit ten, van waaruit men de Duitsche bommen kon zien neervallen op het ongelukkige Parijs, en de luie Fransche soldaten doel loos zien op en neer marcheeren. (Slót volgt.)

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1