ONS LEGER'-REEPEN. en Landweer. Hollandsche Spoor. Nederlandsch-lndië. Saikwerkers-AutDinobielhersfsller es ÜHetaaldraeiers. Laatste Berichten. Schilder. REVOLVERS, Het k@st U niets 1.1. JE FAAM", Ids. Deze Ciiocoiade is wart beslist PRIMA KWALITEIT, VOEDZAAM en VERSTERKER®! DB SOLDATEKTOOTTRAOTT ^an Woensdag a A-o.ggijiiF5t-o.iF3i X 9 X O ADVERTENTIES. Se aandacht van plichtiyen wordt gevestigd op liet ieit, dal zij dia een ver bintenis volbrengen als matroos bij de Koninklijke Marine voor den tijd van 31A jaar i en l'/a jaar reservedienst vrijgesteld zijn van hunne militie- en landweerverplich- Gratis Men ban zicb ooi voor 4'A jaar werkeiijken dienst en jaar reservedienst en ii dan eveneens vrijgesteld. Premie na diensteindiging is pirn. 1400 (bij 31A> jaar) en pirn. 1550 (bij 41/2 jaar), Vraagt nadere inlichtingen per briefkaart aan TREURNIET, De Snelste en Goedkoopste verbindingen tusschen Amsterdam en Leeuwarden zijn die over Enkhuizen-Stavoren. Nederlandsche Militaire Danisms. Leest de in de reepen verpakte Reclame-biljetten. Aan de Artilierie-lnrichtingen, Afdee- ling Constructie-Werkplaatsen te DELFT, kunnen geplaatst worden eenige werk lieden Bankwerkers-Automobielhersteller en Metaaldraaiers. Alleen zij, die prima referentiën kunnen overleggen, komen in aanmerking. Sollicitatiën te richten tot den Adjunct-Directeur der Artillerie- Inrichtingen te DELFT STENOGRAFIE Kunt ge niet beier schrijven? J. J. A. v. d, BURG, De Schitterende Resultaten KOOPT Bil BE IB BE StLDATMfflL ï3r ij s et. per stuk. Is verschenen het geschriftje: „Eet Schapenvleesch 2" F i° Ontploffing bij New-York, Zóndag zijn honderd "Wagonladingen en verscheiden schuiten, ammunitie in de „Na tional Storage Company Works" bij Com- munipar New jersey ontploft. Geheel New- York trilde yan den schok» Er zijn volgens een latei* bericht een groot aantal menschen om het leven gekomen en er is veel schade aangericht door een ontploffing van dynamiet en munitie, opgeslagen op een klein ^eiland in de baöi van New-York. Men hoopt, dat er ten gevolge van het vroege uur slechts weinig werklieden slacht offers van de ontploffing zijn geworden, er zijn echter reeds 75 personen naar het ziekenhuis gebracht. Naar men zegt, was er een brand uitge broken in het munitie-magazijn, en toen overgeslagen naar een lichter, die met bommen geladen was. Op het eiland zijn groote verwoestingen aangericht. De „Daily Mail" te Londen verneemt nog omtrent de ontploffing bij New-York, dat te Brooklyn tal van menschen uit hun bed werden geslingerd door den schok. De stra ten waren met het glas der gebroken ruiten bedekt en de wolkenkrabbers beefden. On der de vreemde emigranten op Ellis Island ontstond een paniek; zij werden door een marine-sleepboot weggehaald. De geheele politiemacht van New-York werd gemobili seerd en de nationale garde verleende hulp met het oog op het gevaar voor het publiek dat het gebroken glas opleverde. Het aan til persoonlijke ongelukken bleek later betrekkelijk gering, maar de aange- rihte shade is buitengewoon belangrijk. Zij wordt geschat op zestig millioen gulden. O.a. gingen veertig duizend ton ruwe suiker ten waarde van 3Jr millioen dollars verloren. Eveneens wagonladingen gezouten vleesch, munitie enz. Zes pieren zijn beschadigd. 1 Het Vrijheidsbeeld is licht beschadigd. Boschbranden in Canada. Muskka, in den Canadeeshen staat Ontario, zijn door boshbrandeu vernield. Porqu is- junction en Iroquoisfalle staan in brand. Er zijn honderd dood en en vele gewonden. Zes en twintig millioen paar soldatenschoenen. Naar de „Slioe and Leather News" mededeelt zijn er bij de Engelsche schoenindustrie sedert het begin vftn den oorlog 26,000,000 paar schoenen voor de verschillende geallieerde lagers besteld en levert Northampton alleen efen vierde deel daarvan, nl. 100,000 paar per week. De bestellingen in deze stad alleen bedragen 9,050,000 paar, waarvan voor Servië 600,000, voor Italië 450,000, voor Frankrijk 2,000,000, voor ltusland 6,000,000 paar. Nederland en Indië draadloos verbonden? Het „Vad." heeft in een bericht meege deeld, dat ons land weldra draadloos zou zijn verbonden met Oost-l'ndië. Zoover schijnt het voorloopig nog niet te zijn: volgens de „N. Ct.", die de Ned. Yer. voor Itadiotele- grafio heeft ondervraagd, is er nog heel veel ter voorbereiding te doen, voor we werkelijk draadloos met onze koloniën zijn verbonden. Of het zoover zal komen Volgens den secre taris der bovengenoemde vereeniging wordt door de regeering in deze richting gedaan wat zij kan, en ook met don noodigen spoed. Aardschokken? tJit Ede en Veenendaal krijgen wij bericht, dat daar in den nacht van Zaterdag op Zondag hevige luchtschokken zijn waargenomen. Het geraas geleek veel op het schieten met zwaar geschut in de verte of mijn-ontploffingen. De huizen trilden, de ramen rinkelden; er hing oen lage, dunne mist, overigens was de hemel helder en vol sterren. Te Wageningen js dien nacht een allerhe vigste schok waargenomen, ruim een kwortW later gevolgd door twee minder hevige schok ken. De schok i.s gevoeld van de Boven-Veluwe tot Nijmegen en ook in Driebergen, Dergelijke berichten ontvingen we ook uit Tiel en Culdn- borg. To Amersfoort werd Zondagmiddag om streeks één uur een geluid als van zwaar artil lerie-geschut tot tweemaal too gehoord. Het Kon. Ned Meteorologisch Instituut tc De Bildt doelt omtrent deze schokken liet vol gende mee Van verschillende plaateen ontving het Mete orologisch Instituut te De Bildt berichten om trent trillen van ramen, openspringen van deuren enz., waargenomen in den nacht van Zaterdag op Zondag. Door do seisruografen is om 1 uur 16 min. Amsterdamsche tijd een zwakke storing opgeteekend. Deze storing en de waargenomen trillingen kunnen het gevolg zijn Tan een sterke, verwijderde ontploffing. Onder den trein geraakt. Toen aan het station te Zandvoort een ran- geerende trein Zondagavond even na 6 uur zich in beweging stelde, geraakte tengevolge van het opdringen van het zeer talrijk publiek do 54-jarige M. Eskes'Klijn, uit Amsterdam, van liet perron, met het gevolg, dat zij onder de wielen van een paar wagons terecht kwam. Met wonden aan borst, arm en hoofd werd de ongelukkige vrouw naar een wachtkamer ge bracht, waar men slechts den dood kon consta teer en. Vergftlging? Men meldt ons IJmuiden Zondagavond is de hec-r J. Ivaptein te IJmui den onder zeer vreemde omstandigheden over leden. Men vermoedt,dat zich een vergifti- gingsgeval heeft voorgedaan. Voor do woning is een politiepost, geplaatst in afwachting van de komst der justitie. De „Koningin Wilhelmina" op een mijn geloopen. Nader wordt nog uit Vlissingen geseind De verslagenheid over de ramp va.n de „Ko ningin Wilhelmina" is hier groot. Vrouwen en i andere familieleden van opvarenden verdringen zich voor het kantoor van do Zeeland". De directie plakte een lijst met geredden aan. Hierop komen niet voor de namen van do sto kers Palm kook uit Middelburg, Van Nieuwen- huize en Abraham-se i.ifc Souburg, die bij de ramp omkwamen. Do „Koningin Wilhelmina" stond onder bevel van den commandant W. Roedeker, dio octk de ramp van de „Mecklenburg" mede- mar.lcte, evenals de tweedo officios H. Bone- kcr, die ook bij de beide ongelukken was. De zeoloods B. Zorgcdn-ger was bij het on geluk der „Prinses Juliana" op 1 Februari en bij het ongeluk van de „Mecklenburg" op 27 Februari en bevond zich thans aan boord van de „Koningin Wilhelmina". De mailboot bad Maandagmorgen 6 uur Vlis singen verlaten met ongeveer 50 man équipage en 46 passagiers. De juiste namen der verongelukten zijn P. Palmkoek, M. van Nieuwenhu ijzen en A. Abrahams©. Do geredden werden eerst Maandagavond te Vlissingen verwacht. Men seint nog uit Den Haag: "Uit nader ontvangen berichten omtrent het stoomschip „Koningin Wilhelmina" van de Maatschappij „Zeeland'' blijft, dat een der ter assistentie uitgezonden torpedobooteoi de équi- pago van de „Koningin Wilhelmina" en eenige passagiers aan boord heeft en ze naar Vlissin gen brengt.. Aan boord dezer torpedoboot be vinden zich ook vier gewonden, terwijl een an dere torpedoboot nog drie gewonden aan Ixiord heeft. De overige passagiers zetten per andere scheepsgelegenheid de reis naar Engeland voort. Do Koningin Wilhelmina" is gezonken op 3 mijl zuid-zird-oost yan het lichtschip „Noord- hinder". Eon zeeslag? Men seinde Maandagmiddag 12 uur: To Hoek van Holland wordt het laatste kwartier hevig kanongebulder gehoord uit wes telijke richting, waarschijnlijk een treffen van oorlogsschepen. Schietwedstrijden voor militairen. I :tslag schietwedstrijden vQpr militairen op 29 en 30 Juli te Dordrecht gehouden: Korpswedstrijden gew. mod. '95 scherp, af stand 209 M. max. p. 300. Eerepnjs marine mnchiiistenachoo1 257 p.le prys pontonniers lo groep met 240 p.2o prijs pontonniers 2>a groep met 238 p. 3e prijs artillerie munitie- trein 230 p. Jo pnj6 pon touniers 222 p.lc hoogste korpschutter luit. ter zee Seret met 50 punten 2e hoogste korpschutbef G. Groenevelt, landstorm 55 p.. Korpswedstrijd revolver scherp afstand 25 M. max. punten 120. Eereprijs vesting-art. le groep 85 punten le prijs pontonniers 1© groep 80 p. 2c prijs marinc-niachinistenschool 79 p.; 30 prijs artillerie mumtietrein 71 p.4e prijs artillerie munitietrein 65 p,hoogst© korps- schutter Hardorf met 21 p. Korpswedstrijd karabijn marga afstand-12 M. max. punten 300. Eerepnjs marine-machinisten- school 260 p.le prijs oscing-artillerie 2e groep 243 p.; 2© prijs Landstorm, Dordrecht II, le groep 246 p.3© prijs pontonniers 2© groep 245, p. 4© prijs artillerie munitietrein met 212 p. 5e prijs pontonniers le groep 238 p. Hoogsto korpsscliutter Gosker, Landstorm, Dordrecht, 257 p. Korpswedstrijd buks of rijljscylinder afstand 12 M. max. punten 250. Eereprijs Oranje- Nassau le groep 222 p. le prijs Merwedo 215 p.2o prijs Prins Hendrik le groep 209 p. 3e prijs Oranje-Nassau 2© groep 200 p.4e prijs Oranje-Nassau 3e groep 181 p. Hoogste korpsschutter Groeneveld 48 p. bij loting. Vaste baan revolver voor officieren maximum 24 p. le prijs luit. Haarman 23 p.2e prijs luit. jhr. V. d. Brandeler 17 p.3e prijs luit. kwartiermeester v. Strien 16 p. Bestuurswedstrijd in 3 afd. karabijn marga, revolver scherp, en buks, gewonnen door jhr. V. d. Brandoler. Vrije baan buks: hoogste schutter Rijkers met 99 punten. Vrij© baan marga hoogst© schutter G. J. Groeneveld 116 p. Het Engalrch-Francoh offensiof. i PARIJS. Aan de Som me Zondagnamiddag en in den loop van den nacht herhaald© Duit- süii tcgeua-.li.aiicii op ue rransche posities in het"Oöch van Hein en ton zuiden van do l'oeve MorrT). De. strijd wis vooral hevig om de hoeve Monaea, waar de Duitsobers er in mr j. re ci :i regenbuis voet to vatten, maar oei' ."chittercnfle tegenaanval der Franschcn verdreef hen eruit. in liet jjijstn \au Hem werden alle Duit- sche pogingen afgeslagen door Fransche tegen aanvallen. Bij een dier aanvallen nam een Franscho batterij op den linkeroever de Duitecho troe pen onder enfileervuur en bracht hun zware terliezen toe. Aan don linker Maasoever werd een Duitsche aanval op do N.O. hellingen van hoogte 304 onder liet Fransche vuur verijdeld. Aan den rechter Maasoever brachten kleine Fransche operaties ten Z. W. van Fleury Jien vooruit en konden een 20-tal gevangenen wor den gemaakt. Een Duitscho poging om een aanval met handgranaten to doen op een stelling teen W. van Vaux en hot Chnpitre-bosch bleef zonder succes. Roemenië aan tien vooravond van den oorlog? Het „Berliner Tageblatt" publiceert eenmet vete© ietter gedrukt telegram uit Lugano, waarin hot volgende wordt gemeld: „De Romeinscho correspondent van do 'Stampa" verzekert, dat Roemenië zich- aan de zijde van de Entente geschaard en besloten hoeft, Oostenrijk-Hongarije den oorlog te ver klaren. Het Roemeensche leger zal in Septem ber ten strijde trekken, zoodra zekeregebeur-» tenissen hebben plaats gehad." -Ai- Het „Berliner Tageblatt" voegt hieraan t-oo, dat algemeen aangenomen wordt,'."dateoen overeenkomst tusschen Roemenië en Rusland bestaat. SoMale Conferentie van neutraio landen. Maandag is te 's-Gravenhage, in den "HuiczG Bino, een socialistische .conferentie van. neu trale laaiden geopend. Air. P. J. Trodstra hield in do Duitedhe taal de openingsrede.'1 Gevraagd een alleszins bekwaam Schilder, tevens goed bekend met hout-, mariner- en lettersehilderon en eenvoudig decoratiewerk. Bjj ge bleken geschiktheid voor vast werk. Brieven roet getuigschriften, verlangd loon en wanneer betrekking kunnende aanvaarden onder letter C. D., Boek handel BAURDOUX, Middelburg. Ontvartgen een partij prima prijs 10, 15, 20 gulden met daarbij behoo- rende ammunitie. IVimrod's Hwïs, EINDHOVEN NIJMEGEN (Wal 34). (Smetiusstraat 16). auders dan een briefkaart, om een proefles te ontvangen van een df meer onzer schriftelijke cursussen voor Volwassenen: a HeHtalings en Qnt- wtkkeBingsonderwijsi b Vervolgcursus van a; c Cursus tot het nnn- leeren der Fransche Taal; d der Duètsche Taal; c der Engelsche Taal. Abonnement 1,30 per 3 maanden. Geen bijkomende kosten. INSTITUUT MUTSAERS, OSS. ontvangt U proefles: 1. Fransch, 2. Duitsch, 3. Stuur briefkaart aan Cursus „Zelfontwikkeling", Bilderdykstraat 88, Am sterdam. 9 Aug. verscli. 2e les. Prjjs voor elk vak 40 ets. per maand. den Commies van Aan neming der Marine te Willemsoord of bij het Bureau van den Plaat selijken of Garnizoens commandant. Tabak- en Sigarenfabrikant. Westeinde DEN HAAG. Tel. H. 2959. Reeds Jaren Cantine-leverancier. I Zie tabel 53 van den Officieeien Reisgids der Nederlandsche Spoorwegen. Voor jongelieden van ongeveer 20-jarigen leeftijd, reeds in den Handel werkzaam geweest zijnde, in het bezit van eind-diploma 5-jarige H. B. S. of Handelsschool en voldoende ervaren in de Nederlandsche, Engelsche, Fransche en Duitsche correspondentie en in het Italiaansch Boekhouden, bestaat gelegenheid te worden geplaatst bij de NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ voor haren dienst in Nederlandsch-lndië. Reflectanten gelieven zich schriftelijk aan te melden onder opgave van referentiën. Nieuw! Concarreerend 55 Heerlijke chocolade. Uitsluitend ten dienste van de tejfw RIËNTS BALT. Zelfonderricht 80 ct. —In den j| Boekh. of anders na toezend. E v. postw. v. 80 et. aan RIËNTS BALT, Den Haag. „In 9 uren was ik door het l boekje heen en kon alle woor- den sclirjjven en lezen." (w. g.) J. H. de B. te. A. I Het is gemakkelyk te leeren door bestudeering van het werkje PRAC- TISCH SCHRIJFONDERWIJS door B. WESTERA. (Schryver van het lsekende „Practiscli Taalonder wijs"). Een boek om door zelfonder richt beter schrijven te leeren. Met 117 facsimiles. Prjjs I Verkrijg baar in eiken boekh. en na ontvangst van het bedrag b(j den Uitgever E. J. BOSCH Jbzn. te Nijverdal. Alles wat U van Koek en Banket behoort te weten is, dat het komt uit de Fabriek van Z. O. Binnensingel 1 F, DEIN HAAG. HOE MOET IK SOLLICITEEREN? naar betrekkingen in Nederland en Indië. Prjjs 25 ct. Postz. worden aangenomen. Uitg. ZILVER, Claes de Vrieselaan 4©, Rotterdam. van den Schriftelyken Cursus voor het Kommies-examen zjjn voor een deel opgenomen in de nieuwe Studiegids. Militairen en HuBp- kommiezen, die Kommies willen worden (leeft. 22—28 j., salaris f 6001400), profiteert van de bijzondere gelegenheid om dit interessante nummer aan te vragen, dat gr. en fr. gezonden wordt. J. H. VAN DER VLIET, Mieuwendijk 50, Amsterd. Een nieuwe Cursus begint 9 Aug. W /msammsm Dit geschriftje bevat 24 Recepten van den kok der OIiefabrieken~Calvé-Delft voor het gereed maken van schapenvleesch in verschillende vormen. Naast de meest eenvoudige bereidingswijzen is ook een plaats gegeven aan recepten voor het gebruik van schapenvleesch in het huishouden van meergegoeden.'Verder is een rubriek Wenken en Mededeelingen opgenomen, welke voor huismoeders, die met, het bereiden van schapenvleesch een proef willen nemen, van belang kunnen zijn. Wie het receptenboekje „Eet Schapenvleesch!" wenscht te ontvangen, schrijve aan de Afdeeling Reclame der OLIEFABRIEKEN CALVÉ-DELFT te DELFT. Aan iedere belangstellende wordt het gratis en franco toegezonden.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4