iOSïï SOtJ33A,rEII»iirCOUriA]V,r -van "Woensdag: Q ^.^grxastTLis 1 O X G Lederzaken. Marinezaken. EÜIf Leper en Vloot. Uit onze P/Soppentroirsmeü. Gemsngd Nieuws, hob ben gezamenlijk ccn adres gezonden aan den minister van Buitenlandsche Zaken in zake do door do Engelsche regoering genomen maat regelen togen de Nederlandsche viescherij- industrie. Uit de Staatsoourant. Bij K. B. is benoemd tot chef eener onder- afd. van het door de Ver. „Het Ned. Roode Kruis" opgerichte Informatiebureau voor zie ken én gewonden, de heer W. H. de L u s s a- n e t de la 8 a b 1 o n ié r e, gep. luit'.-kol. van het Ned.-Intl. leger, oud ree.-kc-1. Ned. Leger. Bij K. B is aan den tes.-2e-luit. A. Schepp, van het 22e reg. inf., een eervol ontslag uit den mil. dienst verleend. Vorzoeksn om bijzonder verlof. Aangozien het Koninklijk Nationaal Steuncomité 1915 geen adviezen meer zal uitbrengen omtrent verzoeken om bijzonder verlof aan niet-beroepsmilitairen, wordt ter kennis gebracht, dat verzoeken, waarover tot dusver bedoeld comité adviseerde, in den vervolge rechtstreeks aan het Departe- ment van Oorlog om advies, dan wel ter beslissing moeten worden toegezonden. Nedero uitbreiding van don Landstorm. Eenige leden der Eerste Kamer vroegen zich, mot betrekking tob dit wetsontwerp, af, of het om de zware lasten, welke door de mobilisa tie op de bevolking worden gelegd te verlichten, niet beter ware spoediger de onder de wapenen staandon af to lossen, den, gelijk thans ge schiedt, door het toekennon van periodieke verloven dien last te verlichten, welke perio- dieko verloven thans, huns inziens, zeer nadee- lig werken. Deze leden wilden zich echter neerleggen hij de bezwaren van dc Regcering tegen demobili satie en zich niet tegen de aanneming van het wetsvoorstel verzetten Door anderen werd er op gewezen, dat do vermindering der legersterkto onder de wape nen en het vraagstuk der verleven dienden gescheiden te blijven van dat der demobilisa tie. Dit wetsontwerp beoogt niet anders dan vervanging van een deel der onder de wapenen zijn den door anderen. Vermindering van de getalsterkte van het leger dcor demo bilisatie is iets anders. Togen dit laatste was de verklaring van den tijdelijkcn voorzitter van.deu Ministerraad gericht. Door sommige leden werd, de vraag gesteld, of de bezfetting van verschillende f.ortcn niet zoude kunnen worden verminderd. Zij meen den, dat in vele forten niet zooveel man schappen in dienst behoefden gehouden te wor den als geschiedt en vroegen, of in ieder geval dezen aldaar niet tcb nuttiger bezigheden kon den gebruikt worden. Bijslag- voor blooding en uitrusting. Aan alle officieren en adjudant-onderofficie ren of onderofficieren van hoogeren rang, dio godurendo do mobilisatie in een dier rangen 720 dagen traktement, jaarwedde of daarvoor in de plaats tredende dagelijksche toelage hebben genoten, wordt een bijslag voor eens toegekend ad 50 ter tegemoetkoming voor kleodipg en uitrusting. Door hen die dozen bijslag hebben ontvangen en daarna in aanmerking zouden komen voor den bijslag, bedoeld in art. 1 van het K. B. van 8i Juli 1914, No. 84 R. M. bladz. 575, wardb deze laatste niet genoten. Vergoeding voor Inkwartiering. Krachtens het K. B. van 28 Oct. 1915 (St.bl. No. 412) brengt do Minister van Oorlog ter algemeene lccrmis, dat de schadeloosstellingen bedoeld in do punten 2, 3 en 5 van art. 8 van het K. B, van 10 Nov, 1892 (St.bh No. 253) tot uitvoering van de iulnvart-ieringswet zooals dab besluit sedert herhaaldelijk is gewijzigd, voor zoover zij niet reeds voor verschillende gemeenten bij afzonderlijke beschikking werden verhoogd, te rekenen van en met 1 Aug. 1916 tot en mot 31 Aug. d.a.v. worden verhoogd met 10 cent. Schietoefeningen. Den 4en Augustus a.s. zuilen schietoefenin gen gehouden worden van de knstbatterij te Hollevoetsluis. Er zal gevuurd worden met kanonnen van zwaar kaliber, waarbij onveilig gemaakt wordt eon sector, begrensd door do richtingen Z.O. 4, Z. en Z. t. O. tot op 4500 M. van het fort. Op den dag waarop gevuurd wordt, zal van de kustbatterij een roode vlag waaien, dio 3 uren vóór het begin der oefening halfstok en één uur vóór do oefening geheel voorgelieschen wordt. Bovendien zal op den avond vóór en op den dag dat gevuurd wordt, een waarschuwings bord geplaatst worden op de markt te Helio- voetsluis. Stoomvaartuigen tot het verleenen van sloep- hulp aan kleine vaartuigen zijn vermoedelijk aanwezig. Reservekader bij de bereden artillerie. De Minister van Oorlog brengt ter kennis van belanghebbenden a. dat, krachtens Kon, machtiging van 14 Juli 1914 no, 34, in zooverre wijziging in de regeling van heb reservekader voor de bededen ariiljeno is gebracht, dat van hen die een vrij willige verbintenis ais aclspirant-kornet bij (Ie veld- of rijdende art. wenschen aan të gaan, do overlegging van afzonderlijke bewijzen van wetenschappelijke ontwikkeling en getuig schriften van lichamelijke geoefendheid zal. wor den gevorderd. Zoodanige bewijzen en getuig schriften zullen door de commissie, belast niet liet afnemen van het toelatings-examen voor adsp.-kornet, worden uitgereikt aan hen die met gunstigen ufttslag het toelatingsexamen hebben afgelegd, waarvan het programma is opgenomen in art, 11 van het Kon. besl. van 9 Nov. 1906 no. 52, en die, naar het oordeel der commissie, na een gehouden rangschikkings- onderzoek, in verband met liet beschikbaar aantal plaatsen, daarvoor in aanmerking ko men b. dat het uitstel van opkomst, bedoeld ad JIa en sub A, van art. 15 van hot Kon. besl. van 9 Nov. 1906 no. 52, niet meer wordt ver leend. Wijders deelt de Minister mede: 1o. dat op o Sept. e.k. en, zoo noodig, vol gende dogen, bij het 4e reg. veld-art. to Edo het toelatingsxexamen zal plaats hebben voor hen die zioli wenschen te verbinden voor den cursus die 1 Oct. 1916 te Ede aanvangt; 2o. dat zij die voor het afleggen van dit examen, waarvoor 28 plaatsen, waarvan 2 voor bet korps rijdende artillerie, worden opengesteld, iu aanmerking wenschen te ko men, daarvan vóór of op 19 Aug. e.k. schrif telijke mededeeling moeten doen aan den in specteur der bereden artillerie, Fluweelen Burgwal no. 12 te 's-Gravenhage, onder over legging van a. een extract uit het geboorteregister of een ander authentiek stuk, waaruit do leeftijd van don adspirant blijkt; b. c.q. do stukken, op grond waarvan aan spraak wordt gemaakt op gedeeltelijke vrijstel ling van het examen, bedoeld bij art. 11 van het Kon, besl. van 9 Nov. 1906 no. 52; c. opgave van hot koips waarbij zij zich bij voorkeur zouden wenschen te verbinden en het garnizoen waar zij wenschen te worden inge deeld; 8o. dat aan het examen kan worden deelge nomen door hen die op 1 Oct. 1916 niet j'ongcr dan 17 en niet ouder dan 24 jaar zullen zijn 4o. dat, voor wat betreft de eisehen van kennis en bedrevenheid voor- het examen vast-. gesteld, de gedeeltelijke vrijstelling van het examen, het ondergaan van een militair genees kundig onderzoek, bet rangschikkingsonder- zoek cn verdere inlichtingen, men zich kan wenden tot den inspecteur der bereden artil lerie voornoemd. (.St. Ct.) Versohlllendo berichten. De off. van gezondheid 2e ld. O.-l. leger A. Ligtenstein wordt 1 Augustus e.lc. ontheven van zijn indeeling bij het leger h. t. 1. Do detacheering in Suriname van den kapt. dor inf. O.-I. leger H. P. Spook is met 21 jaar verlengd. De kapt. J. S. O. Rink, van het le reg. vesting art. wordt mot ingang van 1 Au;p:sUis a.s. gedetacheerd bij de rijksconstructio werk plaateen te Delft.. Uit de Staatscourant. Bij K. B. is met 1 Aug. de gep. kap. luit. ter zee W. Cornells eervol ontheven van het hem tijdelijk opgedragen onderwijs in zee vaartkunde, oceanographie, meteorologie en sterrenkunde aan. de adelborsten der 2e kl. bij het Ivon. Instituut voor do Marine te Willems oord, on is met 1 Sept. a.s., eervol ontslag verleend aan den heer G. M. Tams on, tijd. leeraar in het lijnteekenen hij genoemd insti tuut. Do zeemiliciens naar Indië. Vrijdag hebben per s.s. „Kediri" van den Rotterdamschen Lloyd de 14 zeemiliciens, die ter aanvulling dienen van het per s.s. „Lom bok" reeds vertrokken aantal, de reis naar Nederlandsch-Indië aanvaard. Duurteo83lag bij de Marine, Het ]id der Tweede Kamer, de heer Hugen- holtz heel't de volgende vraag tot den Minis ter van Marine gericht: Verschillende .Vlarine-autoriteiten schijnen van oordeel te zijn, dat de duur te-toeslag niet toekomt aan hen die een zoogenaamd vrij hu welijk hebben aangegaan. Is de Minister bereid aan de Kanier mede te deelen, of dit oordeel steunt op eene offi- cieele interpretatie van de zesde alinea van de Ministerieele Resolutie Afd. F. no. 48, d.d. 16 Mei j.l., waarin gesproken wordt van „onge- huwden dio hun volle inkomsten tot onderhoud van een gezin besteden"? Airtwoord van don heer Rambonnet, Minister van Marine. (Ingezonden 27 Juli.) Ter beantwoording van de mij bij uwe mis sive van 19 Juli jl. no. 424 toegezonden vraag, ingediend door het lid der Kamer den heer Hugenholtz, heb ik do eer u hoogedelgestrenge mede te doelen, dat geen officiecle interpre tatie van de zesde alinea van de Ministerieele Resolutie Afd. F. no. 48 van 16 Mei j.l. is ge geven, aangezien do behoefte daaraan zich niet heeft doen gevoelen. Voor zoover in enkele bijzondere gevallen mijn tnsschenkomst werd ingeroepen, is steeds beslist, dat ingeval bij onderzoek blijkt, dat on- gehuwden hun volle inkomsten aan een gezin besteden, zij op uitbetaling van den duurte- toeslag aanspraak hebben. ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEX Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen worden regelmatig on zoo spoedig mo ge I ij !i en geheel kosteloos dcor ens op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eons bij nader schrijven antwuord te ver zoeken. Wio bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart ,,Dq Soltiatencourant" toege stuurd, waarin hei antwoord op zijn vraag voor komt. Geef steeds uw Juiste en volledige mili taire adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. G. M. Dongen. Volgens punt 7 der Algemeene verloven gaan verlofdagen, welke volgens den vastgesteldcn rooster zouden samenvallen met opgelegde straffen, voor den betrokken militair verloren. Gij hebt dus geen recht de vervallen verlofdagen over den tijd, dab gij gestraft waart, in te halen. Red. C. K., Heerlen. Wij kunnen u .geen adres voor gratislessen opgeven. Probeer het eens door een verzoekschrift te richten aan do Commis sie voor Ontwikkeling en Ontspanning in uw kantonncment, of een in do nabijheid daarvan gelegen plaat-s. Red. J. v. E., Tuil en 't Waal, Richt een ver zoekschrift tot den hoofdintendant van het Leger. Red. J. W., Ede. Heeft men geen schuld aan eenigerlei vernieling, dan is het onbillijk, dat men de waarde der schade zou moeten ver goeden. Red. H. de Br., Leiden. Reservisten hebben geen recht op do premie. Red. v. H., Ede. lo. Er zal geen kans bestaan, uit den dienst ontslagen te worden. 2o. Het bedrag der vergoeding, dat uw moe der geniet, komt oolc 'ons erg klein voor. Wij raden u aan een bezwaarschrift in te dienen bij de commissie van voorlichting in zake bezwaarchriften wegens vergoeding van kost winners voor de provincie Noord-Holland. Het 'bezwaarschrift te zenden aan den voozitter van die commissie te Haarlem. Red. J. V., Oudenboseh. Do bedoeling van het gestelde in ons blad van Woensdag 26 .Juli 1916 „Als een ieder in heb leger slechts zijn plicht deed en niet meer, dan zou het er al heel treurig uitzien" was, er op te wijzen, dat velen in het leger meer dan hun plicht doen en daarom ook anderen, die wel eens mopperen, als men van hen verlangt, wat niet onniid- delijk tot hun functie behoort, maar waartoe zij wel in staat zijn, tot meerderen ijver aan sporen. Red. Mil. G., legerplaats Rijen. Ook in de nmand Februari 1916 gold de bepaling, dat dienst plichtigen met onbepaald (klein) verlof ver trokken, nog- recht hadden op vier dagen soldij, menagegeld en mobilisatie-toelage. Red. J. V., Rijen. Wordt aan personen, met gevangenisstraf getroffen, het recht ontzegd, om voor een bepaalden t d bij de gewapende macht te dienen, dan worden deze personen ontslagen. Is dit niet het geval, dan bestaat er voor bedoelde militairen geen aanleiding ontslag uit den militairen dienst to bekomen. Red. P. J. V., Terhcijden. Gedurende het perio dieke verlof hebben ook de soldij-genietende vaste koks de eerste vier dagen recht op menagegeld. Echter slechts op éénmaal, niet dus op 2x35 cent per dag. Red. P, J. V-, Terkeijden. Naar onze meening zijn de oudste zoons eener weduwe, tevens kostwinners te beschouwen als hoofd van het gezin en hebben mitdïen recht op 2x2 dagen verlof per maand. Red, J. F. de Y„ Waalsdorp. Ook een landstorm- plichtig soldaat heeft bij verblijf in een hos pitaal de eerste vier dagen recht op mobili satietoelage, echter niet op menagegeld. Red. G. v. D., Waalsdorp. De bepalingen be treffende het toekennen van daggeld voor het geleiden van transporten enz., zijn in den tegenwoordigen tijd niet van kracht. Het reoht op Djobilisatietoeiage a f 0.75 per dag be staat, als men zes uur afwezig is geweest uit zijn woonplaats en tevens genoodzaakt was heb middagmaal guiten do wopipg to gebruiken. Red,. Mil.-sergt. W„ Schoondijke, Wij betwijfelen of gij voor bijzonder verlof in aanmerking kunt komen. Tracht een bewijs van den burgemees ter van uwe woonplaats te krijgen, waaruit blijkt, dat gij bedrijfsleider zijt. Daarna kunt gij uw commandant verzoeken, bijzonder'verlof te mogen genieten. Red. J, V. In orde, op voorwaarde, dat n nauw keurig voor een en ander zorg draagt. Red. C. M. de K.. Heldor. Als uw eclitgenoote bij haar moeder blijft inwonen cn aldus geen ver andering ontstaat in de levenswijze van het gezin, bestaat geen recht op vergoeding wegens kostwinnerschap, lied. T. S, en G. D., Oudenbosch. Naar onze meaning zijn zoons van weduwen, die tevens kostwinner zijn, als gezinshoofd to beschou wen, en kunnen dan op grond van de regeling der algemeene verloven aanspraak maken op 2x2 dagen verlof per maand. A. S-, Assen. Richt een verzoekschrift tob den Directeur van do Landsdrukkerij, onder overlegging van uw getuigschrift in origi- nale. lied. J. B., Gorinchcm. Ter beoordeeling van den commandant moeten hospitaalsoldaten do ge wone infanterie-diensten medemaken. Red. M. M., Tuil ens't Waal. De bepaling betref fende verhooging van jaarwedde van het dienst doen in een hoogeren rang (zie R. M. 1914 blz. 995) is niet van toepassing op ad ministrateurs van detachementen, lied. A. P., Dordrecht. De juiste datum, waarop de landweerlichting 1916 a met klein verlof naar huis zal gaan, is nog niet bekend. Wij vermoeden in. den loop van de maand Augus tus e. k. Red. L. v. R-, 140 L. W. I. Gij behoort tot de landweerlichting 1916 a en gaat met die lich ting niet klein verlof. Wij. vermoeden, dat die lichting in Augustus e. k. met klein verlof naar huis zal gaan. Red. G. N., Iteijen. Met onbepaald (klein) ver lof vertrokken dienstplichtigen hebben de eer ste vier dagen recht op jaarwedde, soldij, me nagegeld en eventueel op mobilisatietoclage. Red. J. P., Baarne-grens. Het overgeschoten brood is inderduad niet heb eigendom van den man. Bepaalt de commandant, dat dit brood op de rustkamer moet worden gedeponeerd, dan is men verplicht, hieraan te voldoen. Red. L. v. d, M., Leiden. Gedurende den tijd, door u bedoeld, t an Augustus 1914 tot Augus tus 1915 bestond voor de jaarwedde-genieten- ds korporaal-koks geen recht op menagegeld. Het is volgens de voorschriften juist, dat het menagegeld, bij niet deelneming aan de solda- tenmenagc, u sedert 1 Januari 1916 is uitge keerd. Red. H. 13., Helder. Do personen, in het jaar 1887 geboren zijn, belmoren tot de landstormlichting jaarklnsoe 1903. If et is nog niet bekend, wan neer deze lichting onder de wapenen zal moe ten komen. lied. S. C., Veldleger. Wij kunnen u nog niet medcdcelen, wanneer de landstormlichting jaarklasse 1907 onder de wapenen zal moeten komen. Red. A. J. v. L„ Willemstad. Ie. Gedurende ver loven huiten het garnizoen mogen de dienst plichtige militairen, behalve tijdens de heen- en terugreis, burgerkleding dragen. Hieruit volgt dus van zelf, dat gij in dit geval bij eene huwelijksplechtigheid uwe burgerkloeding moogt dragen 2e. Om in aanmerking to komen voor ver hooging voor vergoeding, moet gij een verzoek tot den burgemeester van uwe woonplaats richten. Oordeelt de burgemeester u geen ver hooging toe te kennen, clan kunt gij een be zwaarschrift indienen bij de commissie van voorlichting enz. Red. J. K. O., Harlingen. De Koningin kan be palen, dar. personen zonder nog tot den land storm te behooren, die voor 1916 het 30ste maar nog niet- het 40ste levensjaar hebben vol bracht en tot den landstorm zouden behooren, indien zij liet 30sto levensjaar nog niet had den volbrac.ht. voor den landstorm worden in geschreven. Wij gelooven niet., dat voor studie voor eene ■middelbare taalacte, uitstel van op komst voor den landstorm zal worden verleend. Red. W. B., Rijswijk. Het is ons nog niet bekend, op weikon datum de landweerliqhting 1916 a met klein verlof naar huis zal gaan. Wij ver moeden in den loop van de maand Augustus. Red. X„, te Oosterhout. Volgens do regeling der algemeene verloven wordt 2x2 dagen verlof verleend aan dc militairen, die gezinshoofden zijn, of in overeenkomstige verhouding tegen over eonig gezin verlceeren. als ook hoofden"van zaken, ondernemingen of bedrijven. Ieder be drijfsleider behoeft nog geen Jioofd van een zaak enz. Lc zijn en colc alle. kostwinners zijn niet altijd als hoofden van gezinnen te be schouwen. Dit zal in elk geval speciaal door den commandant moeten worden uitgemaakt. Red. Adres Luit. Kruijr.o gevraagd. Gaarne vernam ik het adres van den Reserve 2e-Lt. Kruijne of Kruine. J. BORSBOOM. 4o Comp., le Bat., 15 R. I. Gevonden voorwerpen. Eenige overjassen, waaronder een met een identiteitsplaatje er in, waarop staat ,,L. W. soldaat de Haas. C. Westknollendam Stb. no. 365-3 L. W. I. 263., en een gewone cn een korporaais-eape. Te bevragenKazerne Leeuwarden. Grooê Militair Muziekconcours. Men schrijft ons: Door heb Utrechtsch Plaatselijk Comité voor Ontspanning aan Militairen wordt op 31 Augustus a.s. een militair muziekconcours ge organiseerd voor dilettanten-gezelschappen. De inschrijving tot deelname sluit op 12 Augustus a.s. Inlichtingen word,en gaarne verstrekt dooi den secretaris van het comité J. Zwart, eerste- luitenant der genie, Prinsenstraat 76, Utrecht. Vijfkamp voor officieren. Men meldt ons: Vrijdag werden de sohermwedstrijden voor den vijfkamp voor officieren gehouden in de schermzaal van Leop. van Humbeek to Amster dam. 's Morgens reeds werd begonnen onder lei ding van verschillende bestuursleden van den Nederlandsche Amateur Schermbondmr. A. J. Labouchèrc, voorzitter; mr. L. H. Feschotte, secretaris en verder mr. V. G. A. Boll, F. Vigeveno en luif. G. van Rossem. Als secon danten hadden zich tevens vrijwillig beschik baar gesteld do geïnterneerde Belgische com mandanten Mouton en Rénard, beiden welbe- kendo schermers. De wedstrijden hadden een zeer geanimeerd verloop, vooral in den namiddag toen cr eonigszins teekening was gekomen in den toe stand. Toen bracht ook nog de geuovaal-majoor A. R. Ophorst, commandant der Stelling van Amsterdam, met zijn adjudant kapt. Van Lin den Tol een bezoek aan de schermzaal. Van de commissie voor den vijrkamp waren aanwezig Ritmeester jhr. J. W. Godin de Beaufort, Amersfoort, luit. jhr. F. J. A. Cal- koen, Doetinchem cn res.-luib. J. van Steeden, Amsterdam. Er werd geschermd in twee poules, waarna de overeenkomende rangnummers tegen elkan der moesten kampen voor de eindklassificatie, jDo jtt&slj&gen ;der twee poples garant Eerste poule: 1. kapt Van Straatcn, 9 ge wonnen partijen, 29 gegeven treffers: 2. luit. Bluste van Oud-Alblas, 8 partijen, 27 treffers; 3. luit. Pappenheim, 8 partijen, 26 treffers; 4. luit. Boellanrd, 7 partijen. 24 treffers; 5. luit. Strick van kinschoten, 6 partijen, 22 tref fers; 6. luit. Fruin, 5 partijen, 21 treffers; 7. luit, Brosius, 3 partijen, 18 treffers; 8. luit. jhr. Van der Poll, 3 partijen, 17 treffers; 9. luit. Crucq, 3 partijen, 15 treffers; 10. kapt. Spiegelberg, 3 partijen, 14 treffers; il. luit. Van Eyck, 0 partijen, 7 treffers; luit. Do Boer trok zich terug, omdat hij- zich den voet verstuikt had. Tweede poule: 1. luit. mr. Vogel, 10 par tijen, 30 treffers; 2. luit. Van Wijk. 9 partijen, 27 treffers; 3. luit. jhr. Reigersberg lorsluys, 8 partijen, 27 treffers; 4. luit. Colijn, 6 par tijen, 23 treffers; 5 luit. Heemskerk, 6 par tijen, 21 treffers; 6. luit. Noordberg, 4 par tijen, 23 treffers; 7 luit. jhr. Van Nispen tot Sovenaer, 3 partijen, 17 treffers8. luit. Engel, 3 partijen, 14 treffers; 9. luit. Heuff, 2 par tijen, 13 treffers; 10. luit. Quartero, 2 partijen, 13 treffers; 11. luit. Eskens, 1 partij, 9 tref- fers. Daarna hadden de partijen plaats voor de eindqualificatievooral de partij tussehen kapt. Van Straaten en luit. mr. Vogel trok veel be langstelling. Do partij was dan ook volop de moeite waard. Luit. mr, Vogel, een bekend schermer van de Arasterdarnsche Schermclub was blijkbaar dé meerdere en met eenigo mooie touchéès won hij met 31 van zijn tegen stander. De einduitslag is dan nu: 1. luit. mr. Vogel; 2, kapt. Van Straaten, 3. luit. Van Wijk, 4. luit. Blussé van Oud-Alblas, 5. luit. Pappen heim; 6. luit. jhr. Van Reigersberg Versluys, 7. luit. Colijn, 8. luit. Boellaard, 9. luit. Bijs- tenis Heemskerk, 10. luit. jhr. Strick van Lin- schoten, 11. luit. Noordberg, 12. luit. Fruin, 13. luit. ihr. Van Nispen van Sevenacr, 14. luit. Brosius, 15, luit. jhr. Van de Poll, 16. luit. Engel, 17. luit. Crucq, 18. luit. Heuff, 19. off. v. gez. Quartero, 20. kapt. Spiegel- berg, 21. lui.t. Van Eyclc, 22. luit. Eskens. Zaterdagochtend begonnen de laatste wedstrij den voor den vijfkamp voor officieren op Vej- serbeek, het landgoed van den heer F. W. baron van Tuyll van Serooskerken. den welbe kenden voorzitter van het N. O. C., door dozen bereidwillig voor de slotwedstrijden af gestaan. De ontvangst der officieren, jury leden en genoodigden was in één woord voor treffelijk. Alles was bovendien buitengewoon goed geregeld, zoodat het als van een leien dakje ging. Begonnen werd met de juistheidsworpen van handgranaatwerpen. Op een afstand van 20 M. stond ec-n hek ter hoogte van 1.50 M., als doel, waaronder door of legen de bovenlat de handgranaten moesten worden geworpen. Elk mocht 5 worpen doen. Drie treffers waren noodig als eisch voor het diploma. Resultaat was als volgt Luit. Boellaard 4 treffers, 20 punten; luit. Colijn 4 tr., 20 pt.kapt. Spiegelberg 1 tr., 5 pt.luit. Vogel 4 tr., 20 pt.luit. Blussé van Oud-Alblas 1 tr., 5 pt.,; kapt. Van Straaten 3 tr,, 15 pt.luit. Van Nispen 4 tr., 20 pt.luit. Van Wijk 2 tr., 10 pt.luit. Heemskerk 5 tr., 25 pt. luit. Beekman 0 tr., I) pt.luit. Strick van Linschoten 1 tr., 5 pt. luit. Pappenheim 3 tr. 15 pt.luit. Reigers berg Versluys 1 tr., 5 pt.luit. Fruin 2 tr., 10 pt.luit. Crucq 4 tr., 20 pt.luit. Van de Poll 4 tr., 20 pt.luit. Engel 4 tr., 20 pt. luit. Brosius 0 tr., 0 pt.luit. Eskens 2 tr., 10 pt.luit. Van Eyck 0 tr., 0 pt.luit. Noordberg 4 tr„ 20 pt.luit. Quartero 3 tr., 15 pt. Daarna ging het om den versten worp. Het verste wierp luit. Crucq met 36.66 M.daarop volgde luit. Noordberg met 34.55 en zoo ver volgens. Voor elke cM. worp kreeg elko deel nemer 1/100 punt. Die punten, vermgerderd met de punten van de juistheidsworpen, gaven de eindqualificatie vcor handgranaatwerpen. Deze luidde: 1. Luit. Heemskerk 57.98; 2. luit. Crucq 56.66; -3. luit. Noordberg 54.55; 4. luit. Vogel 52.06; 5, luit. jhr. Van de Poll 49.53; 6. luit. Pappcnhoim 46.02 7. off. van gez Quartero 45.72; 8. kapt. Van Straaten 45.43; 9. luit. Colijn 45.43; 10. luit. Boellaard 45.37; 11. luit. jhr. Van Nispen tob Sevenacr 44.40; 12. luit. Engel 42.72; 13. luit. Eskens 38.92; 14. luit. Fruin 36.51; 15, luit. Van Wijk 35.22; 16. luit. jhr. Strick van Linschoten 34.98; 17. luit. Blussé van Oud-Alblas 30.06; 18. luit. jhr. Van Reigersberg Versluys 29.94; 19. kapt. Spiegelberg 2$.10; 20. luit. Van Eyck 26.17; 21. luit. Beekman 25.42; 22. luit. Brosius 18.67. Des middags had de veldloop plaats over oen parcours van 3000 M., waarin een tiental tamelijk zware hindernissen* waren gemaakt. Dit parcours' moest binnen 20 minuten worden afgelegd. Het resultaat daarvan was: 1. luit. Van Eyck, 12 min. 4/5 sec. 2. luit. Engel, 13 min. 7 sec.3. luit. Fruin, 13 min. 34 4/5. sec. 4. luit. Van Nispen tot Sevencer, 14 min. 4 1/5 sec. 5. luit. Eskens, 14 min. 5 4/5 sec.; 6. luit. Noordberg, 14 min. 5 9/10 sec.7. luit. Reigersberg Versluys, 14 min. 20 2/5 sec. 8. luit. Crucq, 14 min. 20 4/5 sec.9. luit. Vogel, 14 min. 26 4/5 sec.; 10. luit. Pappen heim, 14 min. 34 4/5 sec.; 11. luit. Heemskerk, 14 min. 45 3/10 sec.12, kapt. Spiegelberg, 15 min. 7 1/5 sec.13. luit. Colijn, 15 min. 34 2/5 sec.; 14. luit. Boellaard, 15 min. 35 3/10 sec.; 15. luit. Van Wijk, 15 min. 37 1/5 sec.; 16. off. van gez. Quartero, 15 min. 37 2/5 sec. 17. luit. "Van de Poll. 15 min. 41 sec.; 18. luit. Brosius, 15 min. 53 1/5 sec.; 19. luit. Beekman, 15 min, 58 3/5 sec.20. luit. Blussé van Oud- Alblas, 16 min. 3 3/5 sec.; 21. luit. Strick van Linschoten, 16 min. 5 sec.; 22. kapt. Van Straaten, 19 min. 251/5 sec. Luit. Vogel winnaar. Daarna kon dus liet eindresultaat worden op gemaakt. Dat luidde: 1. Winnaar van den door baron Van Tuyl van Serooskerken uitgeloofden ,,de Coubertm- beker" luit. Vogel met 22 pt.2© pr. luit. Bijsterus Heemskerk 37 pt.3e pr. luit Colijn 40 pt.4e pr. luit. Boellaard 45 pt. 5e pr. luit. Pappenheim 46 pt,6e pr. luit jhr. van Reigersberg Versluys 47 pt. Bxtraprijs kapt. Van Straaten 48 pt. De overige deelnemers kwamen niet voor een prns in aanmerking. Het militair vijfkamp-diploma zal worden uit gereikt aan de volgende vijf' officieren die allen hebben voldaan aan de daarvoor gestelde mini- mum-eisehen kapt. Van Straaten, luit. Vogel, luit. jhr. van de Poll, luit. Colijn en luit. jhr. van Nispen tot Sovènaer. De Leer C o 1 ij n, oud-minister, eerelid van het Ned. Olympisch Comité, reikte na afloop de prijzen uit. In zijn rede zeide spr o.m. De sport heeft zich in ons land nooit in heel veel belangstelling mogen verheugen. En waar ze gediend werd. was dit nog slechts in enkele van haar vertakkingen. Het is de verdienste van baron Van Tuyll er bij ons te hebben ingebracht het stroven naar veelzijdigheid. Hetgeen de Engelsehen aanduiden meteducation all-round is "dat, wat bok do heer Van Tuyll als do.el heeft nagejaagd. Deze wedstrijd, deze vijfkamp nu is er als een getuigenis, dat vrat hij beoogt ook in Neder land kan worden bereikt. Spr. Irengt daarom warmen dank aan baron Van Tuyll. Daarna roikte de heer Colijn de prijzen uit, daarbij een woord van speciale hufde sprekend tot den kapt. Van Straaten. -^nr. dankte daarop ook mevr. Van Tuyll voor de schitterende ontvangst, die allen ten deel viel. De heer F. W. baron van Tuyll van Sgroos- kerken sprak daarop nog een enkel woord. Spr. sprak daarbij do hoop uit dat volgende jaren deze vijfkamp weer mocht worden gehouden, waaraan hij niet, twijfelde, gezien n.l. het feit, dat de heer Colijn voor den volgenden vijf- kamp een zilveren beker als prijs zal uitloven, een mededeeling, die met luid applaus ont vangen werd. Rest ons nog te vermelden, dat de wedstrii- deo, dezenvdag g.m., werden bijgewoond doop de Te voel verlangd. Bedelaar. Een kleinigheidje asjoblieft? Heer. Aan een man, zoo gezond en krach tig van lijf cu leden, geef ik niet. Bedelaar. Zon jc soms willen, dat ik TOyr die paar centen*van jou m' een bochel «makte? Goed geantwoord. Een zeer hooggeplaatste dam© bezocht een ge vangenis, waarin een beruchte misdadiger was opgesloten. De damo verzocht de gevangene te zien. De directeur der gevangenis antwoordde, dat dit onmogelijk was. Maar waarom is hot mij, een prinses, niet geoorloofd, die vrouw even te zien? Omdat, zij daartoe niet veroordeeld is, Uw Hoogheid! Gemoedelijk. Ik zeg u de laatste maal, mijnheer, dat ik uw huwelijkfivoorstel niet kan aannemen. Wees dus zoo goed, u to verwijderen of wil u, dot ik mijn vader roep? Wat zou u me raden? Een beletsel. A. Gij hebt 't gewaagd, deze dame te be- leodigen u moet met mii duelleeren. B. Het doot mij leed, mijnheer, u deze voldoening niet te kunnen geven maar ik bon in eene levensverzekering en die betaalt bij 'n duel niet uit- Onschuldig! Inspecteur (der gorangcr.1: Wat Ihccfb je hier gebracht, mijn vriend Gevangene. Ik bon hier omdat ik ge niesd heb. Inspecteur. Omdat je geniesd hebt? Gevangen©. Ja; toen ik onder een, ledi kant lag ergens, en zoo gesnapt werd. La to Liefdadigheid. Mevrouw. Wel, wel, arme vrouw, hob jo in geen twee dagen iets te eten gehad? Nu, war-ht maar, over J4 dagen begint onze Wd- dadigheidsbazaar, en dan krijg jo ook wat, hoor! Voorzichtigheid. Advocaat (tot zijne vrouw.) Zeg, Bet, borg alles wat roerend cn gemakkelijk mco te nemen is, goed op. M evroti wWaa rom Advocaat. De dief, die vanmorgen na mrjrt schitterende verdediging vrijaexproken werd, komt vanmiddag xno bedanken. Kort enbondig. F rite heeit een opstel opgekregen; onder werp Gedachten hij hot beklimmen van joon hoog^i borg op een schoonen zomcreehcn dag bij on- dergaando zon. A.I06, wat Frits schreef, was: ,,'k Wou dat ik al hoven was!" gencraale-majoor A. R. OphorBt en P. Kltyrj- hens. Van Rottumeroog. Opt.-seinar P. Schmidt Jr. schrijft ons van Rottumeroog: Woensdag 26 Juli hadden we hier een feest dag. De zangvereoniging „Bernlef" uit Us- quert kwam ons op onzen eenzamen grenspost een bezoek brengen cn gar een uitvoering. Deze uitvoering werd in de duinen op een beschutte plaats gehouden en liep. begunstigd door prachtig wcor, goed van stapel. Do ver schillende liederen werden zeer verdienstelijk uitgevoerd en vielen zeer in den smaak, vooral do liederen op de zee betrekking hebbende. In do pauzen, nadat do leden der vereeni- ging volgens marinegewoonte gegeten had of „aan de bakken geweest waren", vermaakten wij ons met ons allen met verschillende spelen. Voorafgegaan door ,,de Roitumcroogsche Staf- muziek" (bestaande uit harmonika, triangel en blikken trom), brachten wij de officieren een ovatie en zongen staande 't „Wien Neer- landsch Bloed", om daarna een driewerf hoera voor Koningin en Vaderland aan te heffen. Maar ais ik in bijzonderheden wil treden, wordt mijn stukje veol te lang en beneem ik j een ander de ruimte. Daarom in één woord - gezegd, „Bernlefhooft ons een feestdag be reid Hiermede zeg ik dan ook namens allen cis. Wagenaar, deu onvermosiden directeur, en onzen commandant en officieren hartelijk dank voor den prettigen dag ons bereid, en roepen wo de zangvereeniging „Bernlef" uit Usquert een spoedig tot weerziens toe. Eerbiedig den Mensch ais Mensch. Mil. J. v. Santen 6clirijft ons: Een der meeat verodelende gevoelens is de eerbied voor den mensch als mensch, onafhan kelijk van ras, nationaliteit, familie of stand, 't is di:s droevig zooveel „airs" als men zich geelt tegenover anderen, als men meent van j eonigszins „beter" komaf te zijn, in een iet- j wat hoogeren stand te behooren. De verdeeling der wereld in rassen en nationaliteiten is nog j niets bij de onderlinge verdeeling in standen. Zcoals het moestal met dergelijke verdeelingen gnat, ;s zij het vinmgst aan de grenzen, waar monschen juist nog in dezen of even in genen stand belmoren, en zo is een zielloos klein ge- jaag en gekruip o min een ietwat „hoogere co terie", een ietwat „fijneren stand" te komen dan waarin men is. Men ontziet dikwijls niets, is grof en somtijds oneerlijk om maar te komen waar men wil men stelt zich aan ver nedering bloot waarvoor men anders zou gru wen, maar vooral men behandelt op zijn beurt den mensch naast zich mat minachting, alsof hij minderwaardig ware. Ban dit valsche denkbeeld van stand en meerderheid uit. „Eer noch schande ontstaan uit stand". De vraag is, hoe men staat op' de post waarop men eenmaal is gesteld. Heb evenveel eerbied voor een goed soldaat als voor een goed generaal, voor een kranig werkman als voor een goed bouwkundige. Breek met de dwaze gedachten dat de één „meer" is dan de ander; eerbiedig in ieder mensch den mènsch, het godskind, c<?li;k Christus dat gezegd heeft in zijn blijde verkondiging van Gods vaderliefde voor ieder schepsel. Mü. J. v. S., 3e Reg. Veld-Artt. 4e Batt. Uit het Kamp bij Laren. Mil. J. Wemmes schrijft ons uit het Kamp bij Laren: Op Donderdag 20 Juli 1916 werd in onze Cantine, waarbij ook de heeren officieren tegenwoordig waren, een variété^avond gege ven door vier jagers, welke als goed geslaagd mag worden genoemd. Als No. 1 kregen we Mr. Lammers, Gentleman Humorist, die met zijn leuke mopgen veel succes oogstte. Als No. 2 kregen wij Mr. Jules Doyan, Vlaamsch Deelamateur, welke ons in zijn declamaties een kijk gaf op de alom heerschende ellende door den vreeselijken wereldoorlog. Zijn succe8 was dan ook reusachtig. Als No. 3 werd een militaire klucht „Gedallast" gegeven, waarbij van 't begin tot het einde werd gegierd. Het applaus was dan ook hierna reusachtig. Als No. 4 kregen we weor Mr. Jules Doyan. Hier na Johny and Teddy, Muzikale Excentrics en Stepdansers. Mr. Johny speelde een pracht- galop op zijn Xylophoon. Daarna maakte Mr. Teddy een exceniricdanee en Mr. Johny een Solodance. Het succes was groot. Tot slot kregen wo Mr. Lammers. Het program werd afgewisseld door den pianist, die ons de nieuwste muziek deed liooren. Wij wenschen den jongens dan ook veel succes toe op hun verdere toohten. Ook mil. K. v. Rijsinger zond ons verslag van dezen avond, die een succes bleek te zijn. Militair muziekconcours. Men meldt ons uit Breda Donderdag werd in den tuin van Concordia een militair muziekconcours gehouden, waaraan twaalf bataljons-muziekkorpsen van de 3e di visie deelnamen. Als verplicht concertnummer werd uitge voerd Patria, componist L. Golestenna (Roe menië) en als verplicht marschnummer: „Kolonel Webcrmarsch", componist P. H. Kwakernaat, kapelmeester bij het 6e reg. in fanterie. De uitslag van dit concert is: le prijs f 50 2e comp., III bat. 13 R. I., ka pelmeester Fransen. Be prijs f 40, 2e comp. III bat. 2 R. I., ka pelmeester Kölinen. Be prijs f 30, 4e comp. Ie bat 2e R. I., ka pelmeester Brouns. 4e prijs f 25, 3e comp. He bat. 2e R. I., kapelmeester Van Liempt. 5e prijs f 15. Ille bat. 14e R. kapel meester Rommeljé. Aan ieder der kapelmeesters van deze prijs winnende coypsen werd 10 toegekend. .De prijzen werden met een toepasselijk woord uitgereikt door generaal Latour. De jury voor dezen wedstrijd bestond uit luit.-kol. H. B. Pothoff, kapitein jhr. A van jHpogenhouck eh den. kapelmeester van Het 6e reg. inf. P. H. Kwakernaat. Een vrii talrijk publiek, zoo uit dc militaire kringen als uit do burgery. gaf door zijn aan wezigheid blijk van belangstelling. Varlété-avondon. Do ondergeteekondcn bieden zich aan voor het geven van variété-aromlon. Cantinc-com- mjssiofi enz. vragen inlichtingen bij ons-, 1.1. winter overal mot groot succes K'uverkt. Foto's worden gaarne op zicht gezonden. Conditiën billijk. Gelieve bij aanvragen datum op te geven. Mil. J. A. HOPMAN, 2/111 Jager». Mil. F. LAMMERS, 3/II Jagers. Mil. J. DEGEN'. 4/1 Jager». Dankbetuigingen. aan Commandant, Onderofficieren, Korporaals en manschappen van het 4e peloton van 3-4 R. H. voor do vele bewijzen van sympathie en belangstelling, vertolkt door liet ons aange boden fraaie cadeau bij gelegenheid van ons huwelijk op 12 Juli 1.1. Die hulde en het cadeau zullen bij mij steeds levendig houden de genegenheid van commandant en onder officieren en do warrne kameraadschap van korporaals en manschappen cis een der aange naamste herinneringen uit de mobilisatie. Korporaal C. VAN* ELSWIJK en Echtgenoot©, Buitensluis, 28/7 1918. Waarde Vrienden, Bij deze laat ik u weten, dat ik langs dezen weg do dames en hoeren, dio my steeds- do couranten en tijdschriften en lectuur hebben gezonden, mijn hartelijkon dank moet brengen en ook vooral aan den sergt. Fred, die mij steeds wat hebben geaondon en daar ik met do lichting, dia do volgende maand naar.huin gaat, ook weg hoop te gaan, meld ik dat ik het nog zoo lang wejjsch waar te nemen en dat ik daarna een opvolger heb, wiens naam is P v. Beem. Nu, verder bedank ik nogmaals de boeren, en dapies en ook den sergt. Fred. J. JANSEN, Fort Buitensluis, Numansdorp. Raadsel. Van den L. S. korporaal M, Wonderang, 2, II, 14 R. I.. Veldleger, ontvingen we van ons letterraadsel in no, 304 der „Soidatencou- rant" de voigende goede oplossing „L e ve u fi rn i d d e 1 e n-v oorziening". Dc gevorm- do woorden zijn mond, V e n 1 o, v 1 i n- ders, vliegen, zee, vin. H. M. Koningin Wllholmlna. (Van mil. J. v. Raarschot). Wat zat ze daar fier, onze geliefd© Vorstin, To paard op de Rijflbergscho heide De vorst'lijke vrouw, Neerlands Koningin, Wat lachte ze vriend'lijk en blijde. Nog nooit in mijn leven zag ik do Vorstin, Dikwijls heb ik het willen wagen, Om eens te reizen, en ze dan te zien, In <lo Vorst'lijke stad, 's-Gravenh^ge. De heide stond vol, overal waar men zag, Z.o hield inspectie bij de troepen Nog nooit in mijn leven heb ik op een dag Zoo vroolijk, hoera! hooren roepen. De mitrailleuse en de veldartillerie; .Soldate-n van allerlei wapen Wielrijders, Genio, en zeer veel Infanterie, Oudé lichtmg en jeugdige knapen. De muziek speelde vroolijk „Wien Ncerlanda bleed", Het lied van Wilhelm van Kassouwen Ter eere van haar, die Vorstinne zoo goed, Die regeert over zee en landouwen. Want mocht Nederland in oorlog geraken, Dan zullen wij tot den laatsten stond, Voor Nederland en Vilhelmina waken, Al drenkt ook ons bloed den dier'bren grond. J. v. BAAR&CHOT, 4e Batt. 3e R. V. A Verdronken. Zondagnamiddag te ongeveer zes uur waren drie landweersergeants van Zutphen in de Berkel onder Varnsveld aan het zwemmen, toen plotseling twee hunner in de diepte ver dwenen en verdronken. Het zijn dc sergeants Hendrik Bos uit Veendam en Loos uit Gronin gen, de eerste is gehuwd. De verdronkenen stonden bekend als beste zwemmers. Ontvlucht? Vrijdagmiddag 2 uur zijn vier Duiiscbe geïn terneerden, die verlof hadden bekomen zich tot Vrijdagavond 10 uur naar Bergen aan Zee to begeven, niet teruggekeerd. Het zijn een offi cier, een onderofficier en twee vliegeniers* Tot Zaterdagmorgen 11 uur had men ze nog niet teruggevonden. Een tweede von Mür.chhausen, Men meldt ons uit Wijk bij Duurstede: De heet S. Werkhoven uit Cothcn, die hier aan het jagen was, schpot een eend, welke echter in een poel stortte, bekend door zijn palingrijkdom en waar reeds menig stuk wild door de vissollen is ver schal'A. Teen dc hond do eend uit het water op den wvi! bracht, bleek, dat reeds een aal den kop van de eend had ingeslikt, zocdat de vangst zich na u:t- 6teekte tot een tweetal dieren. Een record geslagen. Naar het Petrograder Telcgraaf-agenltechop meldt, heeft professor Lomonossoff cm trein, 125,000 pouds zwaar van Poltava naar Krementschoug gebracht. Het Europccsch re cord tc-n opzichte van dc zwaar to der treinen is hiermede verbeterd c-n tevens werd. aldus het agentschap, d© vooy' vaa de Rus sische spoorwt^techniek bewezen^

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3