Ons Oorlogsdagisoek. De ideal© vrouw. ZEE. Binnenland. 33 2K; SOXj1>A11E3\TCO"D IF?. van "VS7" oenedag1 2 A\i': S3 3, O !L €3 gegaan waren om koopvaardijschepen zon der waarschuwing en zonder zich te bekom meren om het leven van passagiers, en be manning tot zinken te brengen, de eenigc stappen ondernam welke misschien de kans opleverden, dat niet alleen zijn boot maar ook de levens van allen, dio zich aan boord bevonden, behouden konden blijven, des- halvo opzettelijk en in koelen bloed© zou worden doodgeschoten. Indien de Duitsche regecring inderdaad oen. dergelijke misdaad heeft bedreven i'egcns een Britschen onderdaan, die door laar gevangen werd gehouden, dan is het duidelijk, dat er een zeer ernstige staat van zaken is ontstaan. Minister Grey verzocht daarom namens do Engelsche regeering, dat de ambassade der Vereenigde Staten te Berlijn, een ernstig onderzoek zal instellen of de mededeeling in de pors aangaande het fusilleeren van kapitein Fryatt waar is, opdat de Engelsche regoering zoo spoedig mogelijk over de geheeie en juiste toedracht van het gebeurde ingelicht worde. In antwoord op dit schrijven zond de Amorikaansche gezant minister Grey een afschrift van het telegram hetwelk hij van den Amorikaanschen gezant te Berlijn had ontvangen en dat alle bijzonderheden be vatte over het onderhoud, dat Lord New ton met een vertegenwoordiger van Reuter had. De Engelsche regeering is van oordeel, dat de daad van een koopvaardijschip, dat op een vijandelijken onderzeeër afvaart en hem noodzaakt te duiken, beslist defensief is, evenals het gebruik, dat een ter verdedi ging gewapend schip maakt van zijn bewa pening om weerstand te bioden tegen de aanhouding. Dit beschouwen èn de regee ring van de Vereenigde Staten èn de Engel sche regeering als de uitoefening van een onbetwistbaar recht. Natuurlijk geven verschillende Engelsche bladen hun afschuw en verontwaardiging te kennen over de terechtstelling van kapitein Eryatt van de „Brussels". De „Times" spreekt van een wreeden moord onder wet telijke vormen beraamd. Evenals de „Times" meent ook de „Daily Graphic", dat „deze laffe daad het besluit van het geheeie land zal versterken om den oorlog voort te zetten tot wij in staat zijn aan te dringen op de overgave van de hooge Duit sche ambtenaren, van den Duitschen Keizer af naar beueden toe, die de werkelijke daders van deze misdrijven tegen de wet der volkeren zijn." De „Daily News" hoopt, dat de grenze- looze woede, welke het lot van Fryatt moet opwekken, niet roepen zal om den eiseh van vergeefsche vergeldingsmaattegelen tegen over Dnitsche krijgsgevangenen. De „Daily Mail" wil de volgende tegen maatregelen nemen: De eerste is op alle Duitsche eigendom men binnen het Rijk beslag te leggen en ze in onderpand te behouden tot het einde van den oorlog, om andere gewelddadig heden te voorkomen. De tweede maatregel is het verkeer met Duitschland te verbioden tot een ander ge slacht zal zijn opgegroeid. „Wij moeten be grijpen te doen te hebben met een boosaar dig volk en met menschen zonder begrippen yan menschelijke beschaving". Kapitein Fryatt, aldus de „Daily Chro nicle" woonde ovenals de meeste leden der bemanning van de „Brussels" te Harwich. De talrijke avonturen met Duitsche duik- booten, die hij op zijn reizen naar en van Rotterdam had beleefd, bezorgden hem onder vrienden en collega's den bijnaam van „Pirate dodger" (zeeroover-verschal- kör.) Herhaaldelijk reeds werd de „Brus sels" aangevallen, doch dank zij de knappe navigatie van den gezagvoerder, wist de boot haar vervolgers steeds te ontkomen. Het feit der terechtstelling heeft te Har wich in breeden kring verontwaardiging over hot gebeurde en afschuw voor de bedrijvers gewekt. Kapitein Fryatt laat een vrouw en zeven kinderen na. Van zijn zes meisjes en één jongen is de oudste 18, de jongste nog geen drie jaar oud. Fryatt, die te Southampton geboren werd, was van zijn jeugd af in dienst der G. E. R. Hij begon zijn loopbaan als licht matroos op een vrachtboot en wist- zich door ijver, plichtsbetrachting en kundig heid op te werken tot gezagvoerder, een taak, die hij met groote kennis van zaken en nimmer verflauwenden ijver heeft ver vuld. Eön luchtaanval op Engeland. BERLIJN. In den nacht van 28 op 29 Juli heeft een eskader marine luchtschepen een aanval gedaan op het middelste deel van dc Engelsche oost kust en bommen geworpen op de stations gebouwen van Lincoln, industrieele inrich 104de week. Van 21 Juli tct 31 Juli. 2-4 Juli. Do rJ-ornoy-goaêraal weigert Ca- somen.' do vergunning hij het Ilonger huis in hoogor beroep te gaan. Aan de Lipa verdrijven de Russen do Duitschers uit het dorp Galis janitsj. Minister Asquith dient in het Lagerhuis een kredietaanvrage in voer -150 millioen p. st., uitma kend mot de vroegere kredieten sinds het begin van den oorlog con totaal van 2832 millioen p.st Yussclxen Cismone en Aviso voleindigen de Italiaansche troe pen de verovering van de dalen Travignola en San Pellegrino door de bezetting van de Cima Stradona ten N. van Bolbricon en nieuwe stellingen op de noorde lijke hellingen van de Cima Bocche. Minister Sasonof en de Zweed- sche gezant te Petrograd teekenen een Russisch-Zweedsche overeen komst, betreffend de aansluiting van de Russische en Zweedsebe spoorwegen door oen brug over do Torrea. 25 lt Op het Posina-Astico-front ma ken de Italiaansche troepen zich na een verwoed gevecht meester'" .yan den Monte Cimene. In de zone van de Alpi di Fassa breid den de Italiaansche troepen het door hen bezette terrein uit tot A&a JtstJdeise CérmMiadAU tingen bij Norwich, vlootsteunpunten te Grimsby en Imiuingham en. op voorpost- schepen voor den Number. Een vuurtoren aan den mond van den Humber word vernield. Ondanks de beschieting met brandbom men keerden alle luchtschepen onbeschadigd terug naar hunne havens. LONDEN. Nader© bijzonderheden om trent den luchtaanval op de oostkust tus- schen 12 uur en 1 uur 30 Zaterdagochtend: Drie bestuurbare luchtschepen namen deel aan den aanval. Er werden 32 bommen ge worpen, maar niemand werd gedood of ge kwetst. Een groot aantal bommen moet in zee zijn gevallen. Op één punt waren de afweorkanonnen in actie het gelukte hun de luchtschepen te noodzaken van koers te veranderen. De schepen schijnen in hunne actie ern stig belemmerd te zijn door den mist. FRANKRIJK. Van het Westelijk OerlDgotesreün, Het Engeïsoh-Franscha offensief. PARIJS. Den geheelen dag had den Zondag verwoede gevechten plaats ten noorden van de Somme. De Fran- scken deden in den ochtend een aanval op het front tusscken heuvel 139 teu noord oosten van Hardecourt en de rivier en namen het geheeie net vijandelijke loop graven tot een diepte, varieerend van 300 tot 800 M. Zij behielden hét gewonnen terrein ondanks de krachtige tegenaanval len, die de vijand in den middag deed. De Fransehen bereikten in een aanval de buitenwijk van het dorp Maurepas en ver overden het bosck ten noorden van het sta tion Hem, de steengroeve ten noorden van het bosch en de Monacu-hoeve. De Duit schers deden hevige tegenaanvallen, vooral bij deze hoeve, waar zeer verwoed gevoch ten werd. Hunne aanvallen werden echter door ons vuur afgeslagen en zij leden zware verliezen. De Franschen namen 200 Duit schers gevangen. Een aanval der Duitschers ten westen van Thiaumont aan de rechterzijde van de Maas werd afgeslagen. LONDEN. Veldmaarschalk Haig bericht: „De Engelschen rukten Zondagochtend in samenwerking met de Franschen vooruit, op een front van het oosten van het Delville bosch af tot aan de Somme. Er werden vorderingen gemaakt ten oosten van de "Waterlob hoeve, het Trones-bosch en de Maltzorn hoeve. De vijand, die talrijke troepen in het veld bracht, moet in het hevige gevecht zeor zware verliezen hebben geleden. De Engelschen maakten 52 krijgsgevangenen. Do Franschen aan onzen rechterflank leg den hunne linie eveneens vooruit. In de buurt van Pozières is Zondag geen imanteriegeveckt geleverd. De dag werd daar doorgebracht met de versterking van het terrein, dat de vorige week veroverd is. Drie vijandelijke aeroplanes werden Za terdag vernield en verscheidene andere ge noodzaakt te landen. Tusschen de Ancre en de zee niets be langrijks." BERLIJN. Het vuur van den vijand .is tusschen de Ancre en de Somme tot de grootste hevigheid .opgevoerd. Pavtieele aan vallen van de Engelschen bij Pozières en Longueva! bleven zonder resultaat. Ten zuiden van de Somme en ten oosten van de Maas levendige artilleriegevechten. Bij La Chalode (westelijk van Argonne) stelde luitenant Baldamus zijn vijfden te genstander in een luchtstrijd buiten ge vecht. Bovendien werden een vijandelijk vlieg tuig aan den costelijken rand van Argonne en één en oosten van Sennheim naar beue den geschoten. Eon dagboek. Reuter zendt ons uitvoerige uittrek sels uit het dagboek van den Duitschen kolor.el Bedall, commandant van het 16e Beicrsche infanterie-regiment, 10e Beier- scho divisie, die op 13 Juni door de Engeï- 'soli-ni bij de operaties aan de Somme is gevangen genomen. Dit dagboek, dat. tot den 13en Juli is Lijgehoudon, bevat de geheeie geschiedenis van het genoemde regiment gedurende de eerste 12 Jagen van het Fransch-Engelsche offensief en geeft van de gebeurtenissen een geheel anderen indruk dan de offi- eieele Duitsche communiqués. Voora! bl-jki er uit, dat de uitwerking der Engelsche artillerie verschrikkelijk en de verliezen der Duitschers ontzettend zwajr moeten geweest zijn. Tot aan de tweede en dorde linies, vijftien tot 20 kilo meters ver ziju alle kwartieren, dorpen en gehuchten totaal platgeschoten. Het dorp Pozières is thans geheel in Engelsche handen. Russische troepen onder bevel van generaal Joedenitsj nemen Erzingjan. -- In navolging van Engeland heeft ook Duitschland thans door verschillende wijzigingen in zake het prijsgereclit de verklaring van Londen zoodanig veranderd, dat men ze practisch als ter zijde gesteld kan beschouwen. De Engelsche regeering zal den koning adviseeren de noodige stappen te doen om den hertog van Cumberland, den hertog van Albany en prins Albert van Slees- wijk-Holstein hun Engelsche ti tels en orden te ontnemen. De senaat der Ver. Staten heeft de legerwet, waarbij 312 millioen dollar voor legeruitgave wordt toegestaan, aangenomen. Kapitein Charles Fryatt, ge zagvoerder van het als prise bin nengebrachte Engelsche s.s. „Brussels", wordt te Brugge ge- fusileerd, daar hij, hoewel niet tot de gewapende macht behoo- rend, op 28 Maart j.l. gepoogd heeft een Duitsche duikboot te rammen. De Engelschen nemen de laatste Duitsche versterkingen te Lon- gueval en in het Delville bosch. In westelijke richting van Loezk doorbreken Russische troe pen het geheeie front van den vijand. Brody wordt bezet. De gc6chillen tusschen Mexico erï de Ver. Staten zijn tot een be vredigende oplossin? gebracht, ia gen .eskader D.uitsche marine-: Als bewijs hoe zwaar de Duitsche verlie zen waren, wordt een stuk uit liet dagboek aangehaald, uit hetwelk blijkt, dat van het geheeie regiment, ter sterkte van 3500 man nog slechts 5C0 over waren; de regi ments- en bataillonsslaven alle werden ge vangen genomen. Po terugbocht der troepen uit de onhoud baar geworden stellingen kon slechts met de grootste moeite en onder zware verliezen worden uitgevoerd. RUSLAND. Van hs4 Oostelijk oorlogsterrein. Het Russische offensief. PETROGRAD. Aan de Stochod in de streek van Goeiewitsji trokken Russische af- doeiingen, na een brug te hebben geslagen, naar den linkeroever der rivier, waar zij zich thans versterken. Vijandelijke aeroplanes vlogen over de streek van Logisjin en het station van Manewitsji en wierpen daar bommen. Langs den spoorweg Kowel-'Rojisbjie zet ten de Russen hunnen opmarsch voort; de vijand is teruggetrokken naar de overzijde van den Stoohod. In zuidwestelijke richting van Loezk vliegen een groot aantal vijandelijke vlieg tuigen over de Russische linies; zij wierpen bommen en beschoten de troepen met mitrailleurs. Ten zuiden van den Dnjester in de rich ting Stanislau trok de vaijud, achtervolgd door Russische troepen, terug naar vooraf in gereedheid gebrachte stellingen. Voor zoover tot dusverre is vastgesteld, hebben de troepen van generaal Broeselof den 28sten Juli en gedurende een gedeelte van den 29sten twee generaals, 651 onder officieren en 32,000 soldaten, waaronder een groot aantal Duitschers, gevangen ge nomen en 91 of 114 kanonnen, waaronder 29 zware, buitgemaakt. Van dit aantal namen de troepen van generaal Letsjitsky 21 zware Duitsdie stuk ken en 85 mitrailleurs. Tot het geheeie aantal gevangenen bo- hooren ook die, welke de troepen van gene raal Saharof maakten in de gevechten ge durende drie dagen bij Brody, nl. 216 offi cieren en 13,569 manschappen, terwijl zij bovendien negen kanonnen, 40 mitrailleurs en 15,000 geweren buit maakten. In het geheel maakten de troepen van generaal Saharof van 16 tob 28 Juli '940 officieren, 39,152 soldaten, 49 kanonnen, waaronder 17 zware, 100 mitrailleurs, 35 bommen- en mijnenwerpers met 80 bomrnen- caissons, 76 artillerie-caissons, 56 mitrail leurwagens, en zes depots met artillerie en geniematsriaal buit! PETROGRAD. (Berich van den Grooten Generaion Staf.) Aan de Stochod leveren de Russen gevochten, die een voor hen gunstig verloop hebben. Den 29öteu dezer namen de Russen hier 21 officieren en OJü soldaten gevangen en maakten zij vier mitrailleurs buit. In de richting van Kr wel ten zuiden van de spoorlijn Rojitsji-Ivówel zetten de Rus sische troepen, na heb front van den vijand doorbroken te herben, hunnen opmarsch voort. Zij namen 19 Duitsche officieren cn 300 soldaten gevangen en veroverden vier mitrailleurs. Een compagnie van een regiment tirail leurs, die dcorgeóroivgen was tot aan de achbots'ie vijandelijke linie, wierp een bat terij van den vijand omver, maakte een eind aan den aanval van Duitsche cavale rie, nam een regimentscommandant gevan gen en keerde behouden terug. Bij den aanval in de streek ten zuiden van het dorp Roestomyty maakten de Rus sen meer dan 100 Duitschers krijgsgevan- gen. BERLIJN. Legergroep van generaal v. HindenburgVrij sterke vijandelijke pa trouilles werden door ons vuur verhinderd over de Duna te trekken. Op de stationsgebouwen aan het traject Vvilejka—-Molodetsjuo—Minskwaarover troopen zouden worden vervoerd, en de stations Pogorjeldzy en Horodsieja, werden met succes bommen geworpen. Zaterdagavond liep een aanval der Russen ten zuiden van Skrobowa dood in het vuur der Duitschers. Legergroep van generaal v. Linsingcn Da aanvallen van den vijand zijn in omvang en sterkte nog toogenomen, 'zij strekken zich, afgezien van enkele sectoren aan het front van Stobychna (aan den Stochod ten noordoosten van Kowel) uit tot ten westen van Bcrcstesjko. Zij zijn echter grootcn- deels met groote verliezen voor de aanval lers in liet spervuur mislukt. Slechts op enkele punten van dit groote front heeft een handgemeen plaats gehad. De binnen gedrongen vijand werd door een tegenaan val teruggeslagen cf zijn opmarsch werd gestuit. luchtschepen doet een aanval op de Engebche oostkust Te New-York zijn honderd wa gonladingen en verscheiden schui ten ammunitie ontploft, hetgeen groote ongelukken ten gevolge had. (Slot.) Ikzelf! zei hij. Nu weigerde mijn tong verdere troost woorden. Ik denk, dat ik weg zal gaan, ver volgde hij, of me verdrinken, of beide. Begin met eerst weg te gaan ried ik. Ik hielp hem zijn koffers pakken, en den volgenden morgen bracht ik een bezoek aan juffrouw Smit, wier adres op 't kaartje van haar vader stond. Ik heb de nieuwe plaat gezien, zei ze. 't Is monsterlijk. 't Is heel naar voor u, juffrouw Smit, maar 't is heel naar voor Lessing ook. Hij is een ridderlijke kerel, die voor geen geld van de wereld een vrouw zou willen belee- digen. 't Is heusch zijn schuld niet. 't Is wèl zijn schuld, zei ze. - Dan had hij zijn ideaal maar niet moeten ver nederen. 't Lixkte me niet, haar zachter voor hem te stemmen, en omdat ik haar zoo bizonder lief en aardig vond, speet me dat dubbel. Toen besloot ik iets heel ondeugends. Ik zag op haar tafel de plaatsbiljetten voor de boot, die den volgenden dag vertrekken zou. He 'besloot met Lessing dezelfde boot te Gedurende Zondagnacht werd de reeds lang voorgenomen terugtrekking der troepen uit de naar liet oosten vooruitspringende bocht van den Stochod ten noorden van do lijn Ko welRowno naar de korte koord zon der belemmering door den vijand volvoerd. Leger van generaal v. Bothmer: Ook Za terdag hebben de, gedeeltelijk zeer krach tige, aanvallen der Russen ten noordwesten en ten westen van Boetsjatsj geen succes gehad. De verovering van Brody. PETROGRAD. Het laattse gevecht om Brody leverden de Oostenrijkers op drie mijl afstands van de stad. Zij leden daar bij zeer zware verliezen, meer dan 1500 man werden krijgsgevangen gemaakt. De ongeregelde cavalerie reed de stad het eerst binnen. De ontruiming begon Donderdag te acht uur. In de stad had geen gevecht plaats, alleen werd uit e>en gepantserde lokomo- tief, die van een mitrailleur voorzien was, op de ruiterij geschoten; door een paar bommen echter uit een gepantserde auto werd de machine verdreven. Zeer hevig was het gevecht voor de in neming der stad. De opmarsch der Rus sen werd belemmerd door den moerassigen bodem en de uitgestrekte bosscheu en zij moesten het hoofd bieden aan het hevige vuur van de kanonnen en mitrailleurs dei- Oostenrijkers, die voortdurend versterkin gen kregen uit het noorden en het zuiden, maar desniettegenstaande de woedende aanvallen der RusBen niet konden weer staan. OENEMARKEN. Een ongeval van d6n Dcensohen Koning. Omtrent een ongeval bij het zeilen den Koning van Denemarken overkomen, wordt uit Kopenhagen gemeld: Koning Chris- tiaan, die met de Koninklijke familie op het zomerverblijf Marselisborg bij Aarhuus ver toeft, geraakte Vrijdagnamiddag bij een zeiltochtje, dat hij alleen in een kleine boot in de baai van Aarhuus deed, in groot levensgevaar. De boot werd op een afstand van ong. 1000 M. van den wal, door een hef tige windvlaag tot kantelen gebracht. De Koning kon zich aan de omgeslagen boot vasthouden en bleef ongeveer een uur lang in dezen toestand tot den hals in het water. Intusscheu werd het ongeluk vau land af gezien. De apothekersbediende Madsen uit ICopenhagen zwom naar de plaats van het ongeluk, waar spoedig daarop ook een kleine boot aankwam. Met behulp van Madsen werd nu do omgeslagen boot met den Koning aan wal gebracht. De Koning was zoo uitgeput, dat hij een kwar tier aan den oever moest uitrusten, maai bij kwam spoedig weer oji krachten, dankte zijn redders hartelijk voor de verleende hulp en sprak nog schertsend over de ge vaarlijke positie, waarin hij zich liad be vonden. Aan boord van de ontboden koninklijke motorboot ontdeed de Koning zich van zijn doornatte kleoren, wikkelde zich in wollen dekens en keerde naar het kasteel Marselis borg terug. Des avonds gevoelde de Koning zich zeer wel. Dg „Koningin Wiihsimma" op eon mijn geSoopen. Te 's-Gravenliage is draadloos bericht ontvangen van het lichtschip „Noord-Hiu- derd", dat h6t stoomschip „Koningin Wil- hehnina" van de Maatschappij „Zeeland" in do buurt van de „Noord-Hinder" op een mijn is geloopen. Eon later bericht meldt, dat het schip drijvende blijft en dat de sloepen, waarin de opvarenden reeds hadden plaats geno men, naar boord zijn teruggekeerd. Een nog nader ontvangen bericht om trent de „Koningin Wilhelmina" meldt, dat het achterschip alleen nog boven water uitsteekt. Dientengevolge zijn de sloepen van het schip allen naar de „Noordhinder" weder teruggegaan. De sleepboot „Roode Zee", het marinevaartuig „Zeehond" en twee torpedobooten zijn ter assistentie ver trokken Nader wordt gemeld dat cicor de „Ko ningin Wilhelmina" om geneeskundige hulp is gevraagd, welke onmiddellijk vanwege de marine-autoriteiten is verleend. kennen, en als 't dan nog bleek, dat hij geen kans had, nu, dan... Ik zorgde, dat we in volle zee waren, vóór de ontmoeting met de Smitten plaats had. De oude hoer wilde eerst Lessing over boord gooien, maar ik wees hem op 't dan onvermijdelijke schandaal. Maar Lessing moest beloven, hen de geheeie reis uit den weg te blijven, en wij moesten uiterlijk in Gibraltar t schip verlaten. Intusscheu bleek 'b me 3.1 gauw, dat Angela mij toch niet méde uitstootte, al vermoedde zo mijn komplot, en rij en ik waren ai gauw groote vrienden. Toch' voelde ik me niet gelukkig. Ik wilde haar niet on der Lessings's oogen 't hof maken; dab was al te hard voor hem. En zoo voelde ik in© zeer gedrukt, toen de morgen van 'fc afscheid gekomen was, en ik, ondanks Angela's bou- deeren over mijn heengaan, tooli met Jaap zou vertrekken. Gaat u nog aan land informeerde ik bij juffrouw Angela. Ik kon nog geen af scheid nemen. Ja. zei zo koel, maar we wachten op mijn tante en nichtje, di© hier aan boord zouden komen Op dat oogenblik liep een jonge dame door de drukte op ons af. Ik staarde haar aan met mijn mond open. Want zij was'de wérkelijke OptimaGeen vergissing moge lijk. Zij was 't precies, tot zelfs 't kuiltje in d© kin. O, Angelariep ze. Lieve oud© oom Moeder, hier zijn ze... Gut, wat scheelt dien meneer Hij is ziek. Lessing wankelde achteruit. Optima, d© werkelijke Optima, groep hem bij een arm. Ik pakte den anderen Brandewijn 1 riep de oud© Smit. Gauw !,.4^Natuu,rlijk„.dat jw.e claar Een bergingsyaartuig voor cuikbooten. Van de werf Conrad to Zaaudam is Vrijdag met 'goed gevolg te water gelaten een voer reke ning van het Spaanscho gouvernement gebouwd borgingsvaartuig, dab op 2 Augustus 191'S op stapel werd gezet, voor duikbeoten. i)it vaartuig bestaat uit 2 afzonderlijke sche pen elk van 6 M. breedte en 6 M. holte, waar van liet voor- en achterdek met elkaar verbon den zijn met een tnsscheuruimte van 8 3V1-, zoo- dab do geheeie breedte 20 M. bedraagt. Jiet open gedeelte beun genaamd is overspannen door een bokeonstrucbie, met de takels en verdere liij'sohgelegenliedcn, om dc duikbooten tusschen do beide helften van het schip op te halen. Mo 4 electrisch gedreven lieren onder dek geplaatst hebben 'een gezamenlijk hefvermogen van 650,000 K.G, Hot 6cliip heeft 4 stoommachines, 2 voor het drijven der electro-dynamo's en 2 voor do voort stuwing. D© lengte op lastlijn van het vaartuig, dat een dubbol-schroef-stcomschi p is, bedraagt 82 M. Do geheeie lengte is 92^ M. De Appam". NORFOLK. Het Federale Hof heeft de teruggave van de „Appam" aan de Engel sche eigenaars bevolen. Het Hof overwoog, dat een prijs niet zonder convooi in neutrale wateren mag gebracht worden. De wijze waarop de „Appam" is binnengebracht maakte dit feit tot eene schending der neu traliteit van' de Vereenigde Staten. (De „Appam" werd in Januari 1916 door het Duitsche kaperschip „Möwe" met een prijsbemanning aan boord naar Ame rika gezonden.) WASHINGTON. Als govolg van het vonnis van het federalo hof ver wacht men, dat de Duitsche prijs bemanning van de „Appam" geïnterneerd zal worden. Volgens een onofficieole mede-, deeling van het departement van marine zal de prijsbemanning waarschijnlijk naar de marinewerf te Norfolk (Virginia) ge zonden worden, waar zich ook de beman ningen van de „Prinz Eitel Friedrich" en de „Kronprinz Wilhelm" bevinden. Esn onruststeker op Java. Men seint ons uit Soerabaja: De resident van Semarang zal den Gou verneur-Generaal voorstellen om Tjipto Mangoenkoesoemo to interneeren uithoofde van de verklaring, dat het doel der vereeni- ging „Insulinde" is om de Nederlanders uit Indië te verjagen. Tjipto Mangoenkoesoemo is de inlandsche arts, op wien in 1913 tegelijk met E. Douwes Dekker en Socwardi Soerjaningrat de maatregel der interneering moest wor den toegepast, wegens opruiing in woord en geschrift. Hun werd evenwel toegestaan naar Nederland te vertrekken, waar echter aan Tjipto Mangoenkoesoemo reeds spoedig om gezondheidsredenen werd toegestaan naar Java terug te keeren. Het laatst vernam men nit de Indische bladen dat hij zich te Semarang zou vesti gen, het bolwerk indertijd der Indische Partij, zooals die geleidelijk was verworden en nu van de Vereeniging „Insulinde", die de woelige elementen van genoemde, sedert opgeheven partij tot zich trok. Reeds werd bericht, ela4«- JA Gouverneur- Generaal een onderzoek naar de gedragin gen van Tjipto Mangoekoesoemo had doen instellen. Vermoedelijk houdt het voorstel van den resident van Semarang verband met dit onderzoek. Ongerageidfoeden te Soes'abaja. Vrijdag verklaarde iu de Eerste Kamer de Minister van Marine, de heer Rambonnet, dat nimmer officieels klachten over het hospitaal te Soerabaja inkwamen. Dat zegt op zien zelf zeer weinig, waren zo ingebracht, dan zou den ze zijn onderzocht. Men zout ze liever op, om dan de massa-mstincten te kunnen, be- erken. De vlootvoogd stelde eigener bewe- jing een onderzoek in naar do volgende pun ten slechte voeding, gebrekkige verpleging, onzindelijkheid en ongedierte. De Regeering vroeg voorts inlichtingen, waarop bleek, dat do klachten moerendeels overdreven waren. Do Minister doet voorts eenige mededeelin- gen omtrent do -bekend© betoogmgem der ma trozen to Soerabaja. Aan boord van de „Ze ven Provinciën" hadden later gedragingen plaats van nog ernstiger aard dan do betoo ging. Do Minister heeft eene commissie be noemd om de schepelingen die hier aankwamen, te hooren over de aanleiding tot het gebeurde. Te Tandjong Priok werd een meeting gehou den, waarin een bestuurslid sprak over het hos pitaal. Er werd toen om een demonstratie ge- nopen. Een bestuurslid ontraadde dit. Toen. 7 Moi de demonstratie zou worden ge houden, zijn schepelingen van boord en van wacht geloopen om aan de demonstratie deel te nemen. De dagorder van den vlootvoogd, zooals die in de bladen is opgenomen, is authentiek. Hij maakt_een be vTeemd einden niet aan gedacht hebben. Jij bent 't niet, 't i3 Bé Al die 'lierri© voor niks. Geen wonder, dat d© man schrikt. Maar Leering was volstrekt niet flauw gevallen. U hebt... ©en kuiltje in uw kinl stamelde liij. Daar steekt tcch geen kwaad in, lachte Bé's moeder. Is hij... vroeg ze, met een beweging naar haar voorhoofd. -Neen, zei ik zacht,dat kuiltje is van voel betoekenis. Ik zal 't u dadelijk uitleggen. Wij zetten ons rustig op 't delï, en ik verteld© 't verhaal. Bó en liaar moeder lachten voortdurend. Zij vonden 'b blijkbaar een grap, en Bó vond 't heel gewichtig, op een reclameplaat vereeuwigd te zijn. Ik kan me Angela's schrik begrijpen, lachte 'j&, -Dio ingetogen, deftige Angela! En weet u nu zeker, dat 't meer op mij lijkt? Want Angc en ik lijken sprekend op elkaar. Er is bijna geen verschil. IJ bént 'tzei Lessing met overtuiging. Geen twijfel aan, zei ik En nu u er niet op tegen schijnt te hebben... en uw moeder ook niet... Dat zou niet veel helpen, lachte d© .laatste, een gemoedelijke, oude dame. 't Is nogal grappig, vond Bó. Maar Bé, je weet nog niet alles. Meneer Mortier tracht zijn vriend te ver dedigen, zei Angela 'nu,met een boozen blik op mij.Maar hij heeft je nog niet verteld van de laatste plaat. Ik moest nu opbiechten, en zelfs de luchthartige Bé keek uit 't veld geslagen. 't Is 'bar, hoor, meneer Lessingzei ze. Ziet u, excuseerdeik, hij kon ,-'t indruk, en (lo Regeoring wenscht die order niet in bescherming te nemen. Van de uitgezonden miliciens zijn 36 ver trokken, 6 kmnen er voor don Krijgsraad, en 13 hèohc-n zich weer aangemeld. De heer Van Kol (S. D. A. P., Friesland) handhaaft dc klachten tegen het. hospitaal. Do politie ie zeer ontactvol opgetreden, dnt erkent ook de Indische Pers. De botsine had voorkomen kunnen worden. Disciplins°moet wordou gehandhaafd, maar met een grmoedc- üjlt voord is bij onze Jantjes meer te verkrij gen dan met overdreven gestrengheid. EngeEandl en do fdecSorlandscho visscJtGcij. De heer S p i e k ra a n (Rotterdam) heeft in de Tweede Kamer do volgend©vraag gericht tot den Minister van Iiuitenlandscho Zaken; Welke stappen heeft do Regoering gedaan inzak© het vasthouden van een aantal schepen van de NederJandsche h:iringvisschersvloot„ op last van do Engelsche regeering, waardoor hes bedrijf dezer visscherij wordt stop gezet, on geveer 25,000 arbeiders en arbeidsters werk loos worden, en de volksvoeding in Nederland belangrijk wordt gesclmad? Do Minister van Buitenland- sche Zaken heeft daarop het volgende ge antwoord De Britschè regeering heeft mij onlangs door tusschenkomst van haar gezant alhier doen weten, dat zij zich verzetten moest tegen de levering aan Duitschland van do voortbreng selen der Noordzeevisscherij. Ging deze leve ring voort, dan zou zij zich verplicht zien do Nederlandse!)© vissohersvaartuigen voor den prijsreehter te brengen. Hield zij op, dan zou den de schepen die waren opgebracht, hetzij wegens het vissollen in de z.g. „gevaarzóne" of wegens het vervoeren van contrabande (in casu visoh), worden losgelaten en zouden de visschersvaartuigen verder ongemoeid blijven mits zij zich niet binnen de bedoelde zóne' be gaven. Tegen dit optreden heeft de Nederlandsche regeering verzet aangeteekend. Aan den Britschen gezant heb ik schrifte lijk te kennen gegeven, dat de eisch van niet- uitvoer van Nederlandsche visch naar Duitsch land in strijd was met Je uitdrukkelijke bepa ling van twee der Haagsche verdragen van 1907, volgens welke een neutrale mogendheid niet gehouden is den uitvoer van welke goe deren ook naar een der oorlogvoerende landen te beletten. Ton aanzien van liet opbrengen der sche pen heb ik ten eerste opgemerkt, dat al moge do Britscho regeering een gedeelte der Noord- zeo als „gevaarlijk" hebben aangeduid, dit haar geenszins ontheft van de verplichting om in die zone heb recht van onderzoek sleohts met madhtneaning van do algemeen erkende volkenrechtelijke regelen ,op da.t punt uit te oefenen; een recht oan die schepen naar haar havens op te brengen, heeft zij niet. "Wat in de tweede plaats opbrenging wegens vervoer van contrabande betreft heb ik herin nerd aan mijn vroegere protesten, aan do om standigheid' n.l. dat, Volgens heb volkenrecht, artikelen van conddtioneele contrabande met nairae voedingenmddelen, diezich aan boord van- neutrale schepen op weg naar neutrale havens bevinden, niet vatbaar zijn voor in beslagneming door een oorlogvoerende en dat doze soort contrabande slechts dan neembaar is, wanneer zij bestemd is voor een oorlogvoe rende regeering of haar krijgsmacht. De Nederl. visschersvaantuigcn brengen hun visoh uitsluitend naar Nederlamdsdhe havens en do vissohers hebben zkfli steeds zorgvuldig onthouden ©enig deel hunner lading aan belli gerent© oorlogsschepen te verstrekken. Ik heb wijders opgemerkt, dat de Neder land,sebe Noordzeevisscherij niet is gelijk te stellen met een internationale transporthan- del uitgelokt door de speciale behoeften van een der oorlogvoerendenzij is een nationale industrie van zeer oude dagteekonin'g, die geenszins h'unr ontatnan to danken heeft- e.c.n den oorlogstoestand. Do beoogd© belemmering dier industrie zou het gevestigd bestaansmid del van een belangrijk deel der Nederlandsche bevolking treffen, met alleen van de reeders en visschors maai ook van allen wier bedrijf afhangt van do visscherij. Indien de Britscho regeering bezwaar heeft tegen den verkoop van liet meerendeel van dé visch aan Duitschland, is zij vrij op do open markt hier te lapde mede te dingen. (Verschillende leden: Zeer juist!) Voorts hei) ik den gezant gewezen op do ontstemming m het geheeie land gewekt door het bericht dei eiscbén welke te Londen ge-, steld zouden zijn aan do vertegenwoordigers der Nederlandsche belanghebbenden die tot een bespreking dezer aangelegenheid waren uitge- noodigd. Immers die eiscnen, werden zij wer kelijkheid, zouden neerkomen op een stopzot ten van bijkans onze geheeie Noordzee-vissche- rij eu aanverwante bedrijven. Van dat bericht voogd© ik er bij liad de regeeijng nog geen officiéele bevestiging ohtvangen. Zij vertrouwde echter dat de Brit scho regeering haar toevlucht niet zou nemen tot een zoo onrechtmatige wijze van doen. Tenslotte gaf ik te kennen dat de Neder landsche regeering op de boyenaangegeven gronden gerechtigd was te verwachten dat de opgebrachte Bchepen zonder verwijl zouden wor den losgelaten. Ik kan de Kamer de verzekering geven dat de regeering haar volle aandacht aan deze voor een belangrijk deel van. ons volk zoo gewichtige aangelegenheid zal blijven schenken. Ook de Ohrist. Viesohersvereeniging „Konin gin Wilhelmina", de afd. Vlaardingen van den Ned. R.-K. Zeeliedenbond, de Christ. Kuipers- voroeniging Eensgezindheid en do afd. Vlaar dingen van den Ned. R.-K. Houtbewerkersboud natuurlijk niet -weten, 't Was nu eenmaal zijn ideaal van vrouwelijk schoon... O,meneer Mortier! riep Bé, U doet me blozen En zo bloosde werkelijkheel behoor lijk. Toen vond Lossing zijn spraak terug. Do vraag is nu, zei bij, of urn© ver eeven wilt, of... of most ik heengaan Ozei Bé, wij kunnen u niet wegjagen, omdat u geen goed beoordeelaar van feoliocnk... van uiterlijk bent, wol moedor Dab was hij, wolzei ik. Kom Jaap, la,at je bagage maar weer in „do hut .brengen. Hij vloog weg; ©n ik kreeg Angela' ter zijd©. En .mijn bagage? vroeg ik. U ging weg voor uw oigon plezier, antwoordde ze. Haar toon klonk onzeker. Noen, zei ik, maar ik bleef oprecht tegenover mijn vriend. Tegenover één van uw vriendenver beterde zij. Ik was van plan aan mijn vriendin te vragen, waar ik mocht hopen haar weer te zion... Als dat hem niet zoo'n verdriet meer zou doeoi. Begreep je dat niet, Angela 1 No&n, riep zo, neen! Ik daoht, dat io niet te... te vriendschappelijk wou ziju met een reclame-juffrouw Angola, zei ik, vondt je dio gedachte 'naar Zij knikte. Erg naar Zij knikte weer. - Wil je mijn vrouw worden Ja, fluisterde zij. Mijn jcloale vrouwjuichte ik.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2