Hollandsche Spoor. Laatste Berichten. lewpÉi san lef Eooksnde Publiek. Kommies-Examen 1917. K TWENTSCHE IIBEMII MsrlilsöiiisÉllsaisdiippij AMSTERDAM - NIJMEGEN via KESTEREN. Deze Chocolade is wan beslist PRIMA KWALITEIT, VOEDZAAM en VERSTERKEND! mmmmm Bakken en Braden: me! DELFTSCHE SLAOLIE, Stoven en Smoren: me! PLANTENVET DELFIA, '1 BEREID MET BELFT5CHE SLAOLIE fei,OF MET PLANTENVET DELFIA LA CELESTA. 4 CORA4 CELLINI4 JAPANEESJES 4 SULEIKA5 SEMPER MEÜOR 5 PAULUS POTTER 6 MARQUESA 6 CERTiFICADO 1.6 WILLIAM PITT. 7 FEUDAL10 LORD DOUGLAS. 10 ROMERO DIAZ. .15 ADVERTENTIEN. Danköetuiging. Privaatles 20 cent. Nederlandsch Bijbelgenootschap. G. TREURNIET, NIEUWE BOEKEN BRAZIUAANTJES. 31/g ets. GRAND PRIX. 3'/, FLORDELESSEPS 3'/, Nederlandsche Pestschool, Amsterdam. De Schitterende Resultaten Kapitaal f 15.359.102,50, Reserven 17.140.597,88. Belast zich met de uitvoering van alle Bankierszaken. Sneaste Verbindingen met doorgaande treinen. msmmm bfurm/gi Wie het receptenboekje „Eet Schapenvleeschwenscht te ontvangen, schrijve aan de Afdeeling Reclame der OLIEfABRIEKEN CALVÉ-DELFT te DELFT. Aan iedere belangstellende wordt het gratis en tranco toegezonden. ROOKT MEM Fabrikaat F.vam GARDin llHPHOyeH^HDLi (Bovenstaande prijzen zijn vervalSen). F. VAN GARDINGE Comp. DB SQLiDATK3XTCOUHA3NT1* SCioncieLg; SO Jxa.ll X O X G Hiermede betuig ik m\ju har te- lijken dank voor de vele blijken van deelneming ondervonden tijdens de ziekte en het overlijden van mijn innig gelietden Echtgenoot WILLEM. KORTENDIJK. Vooral aan de dokters, verplegers, onpassers en bijzonder Dokter J. S. VAN SOLKEMA van het Militair Hospitaal van Amersfoort. Wed. KORTEN DIJK— KINGMA. Dronrijp, Juli 1916. Bevraagd voor dadelijk een bekwaam BROOD- EN BANKETBAKKER tegen flink salaris, geen nachtwerk, bjj Fa. Wed.M. DE LANGE, Steenw jj k. Wil u in korten tijd verrassend Vlugge vorderingen maken in één of meer van de vakken Nederl. taal, Engelsch, Fransch, Boek houden en Rekenen, volg dan onzen spoedcursus, waarbij u voor al uw vakken samen slechts '20 cent'per week betaalt. We sturen de lessen franco per post. U stuurt daarna per post uw werk in. We kijken alles na en sturen het per post terug. Vraag gratis en franco prospecten met proef. Instituut HOLARHOF, De Clercqstraat 75, Amsterdam. Melkinrichting DE LANDBOUW" Den Haag-Scheveningen. Melk en Melkproducten. Mdtanliot EES. BURGWAL 16-18, Te lezen schriftgedeelten van 30 Juli tct ld Aug. Zondag 30 Juli Hand,. 10; 21—18 Maandag 31 Juli Hand, li: 118 Dinsdag 1 Aug. Hand. 11:1830 "Woensd. 2 Aug. Hand. 12: 112 Donderd. 3 Aug. Hand. 12:13-19- Vrjjdag 4 Aug. Hand. 12:2025 Zaterdag 5 Aug, Hand. 13: 112 Zondag 6 Aug. Hand. 13: 1341 Maandag 7 Aug. Hand. 13:4252 Dinsdag 8 Aug. Hand. 14: 17 Woensd. 9 Aug. Hand. 14: 820 Donderd.l0Aug. Hand. 14:2128 Vrjjdag 11 Aug,"Hand. 15: 112 Zaterdag 12 Aug Hand. 15: 1331 Wie bovenstaande schriftlezing zou wenschen te volgen, maar geen Nieuw Testament bezit, geve hiervan ken nis aan het Bijbelhuis, Heeren- gracht 366, Amsterdam. I F, v. d. KRSFT, Spekslagerij, OEN HAAG. Westeinde 193-1333, d. Vsnnisfr.1, Willem i Oatlwsiiisa! 6, Vailiintpl. I. Spiiiozesiieat 5, Falchlraal 231, Rtptaeisan hoek Ehsijnsliaat. Tabak- en Sigarenfabrikant. Westeinde DEN HAAG. Tel. H. 2959. Reeds Jaren Cantine-leverancier. CATALOGUS GRATIS en franco cntvangt men op aan vraag van de firma D. BOLLE, te Rotterdam, den uitgebreiden Catalogus van nieuwe, belangrijk in. prijs verminderde Boeken op allerlei gebied. Croote keuze, on gekend lage prijzen. Het adres is D. BOLLE, Hang b/d Vischmarkt, Rotcerdam. Dit uitknippen en in open enve loppe als drukwerk, gefrankeerd met 1 Postzegel van 1 Cent, zen den aan Firma D. BOLLE, Uit gevers te Rotterdam. De Ondergeteekende wensoht gratis den uitgebreiden Catalogus van In prijs verminderde Boeken te ontvangen. Woonplaats b b Straat v»?« spelletje. Daar bleek echter dat do fiets to - Heemstede was gestolen. De verschillend© in braken den laatsten tijd gepleegd, o.a. in het kantoor der gemeentelijke waterleiding to Vel zen, en ook to Wijk nan Zee, zal do mooi wel op zijn geweten hebben. Vermoedelijk is de in- 'I breker een Duitecher, Peter genaamd. Hoewel hij nog steeds weigert te spreken, zijn do l)©wijzen zoo afdoende, dat hij zijn straf niet ©ntloopen zal. (,,0- H- Db.") Gevaarlijke plaats. Dinsdagavond zat een man op den buffer van oen sneltrein, die te ongeveer 10 uur Hugowaard passeert om naar Den Helder te gaan. De chef te Hugowaard, van uit Alk maar telegraphisch gewaarschuwd, dood vóór het station den trein stoppen en liet den man afstappen. Zijnerzijds protesteerde hij nog 'al. Zijn pet had hij op de reis verloren, zijn bagage zorgvuldig bewaard. Toen de chef hem vroeg, waarom hij dio gevaarlijke plek uitge- kozen had, antwoordde hij,,in den wagon was geen plaats meer". Proces-verbaal volgde natuurlijk. Met oen Teleenden trein mocht hij zijn reis vervolgen. („Vad.") Een verrassing! In April j.l. betaalde een kaaskopper uit Hoorn aan de fabriek to Binnenwijzend (N.-H.) lage prijzen uit, als gevolg van den toep ouzeke- ren handel. Hij maakte echter h o o g e prijzen in Duitsch- land en'zond nu ongeveer f 2400 ter verdeeling onder de leveranciers, dio voor circa 3 maanden hun molk aan do fabriek loverden. Een Zeppelin te koop. Do ..Times'' bevat cene advertentie, waarin do overblijfselen en hot geraamte van een on langs verganen Zeppelin te koop worden aan geboden. Machineolie als spijsvet. In de „Technische Rundschau" vraagt onder de rubriek Sjircchsaal zekere „F. thans te velde"; „Daar het ons aan vet om te bakken ont breekt nemen wij machineolie. Er blijft ech ter altijd eenigszins petroleumsmaak aan; hos krijgen wij dien het best er af." De redactie antwoordt hierop, dat het verkeerd is, stoffen die wel op vetten gelij ken, maar niet verzeepbaar zijn, voor men- schelijke voeding te gebruiken, daar dit geer nadeelige gevolgen kan hebben. Zij ontraadt F. dan ook, zulke stoffen voortaan voor het bakken te gebruiken. Blijk van erkentelijkheid. De „Board of Trade" heeft een zilveren voor werp toegekend aan den hoor Herman Draper, kapitein van bet Ncderlandsoho stoomschip „Noord Holland" van Rotterdam, als blijk van erkentelijkheid voor de diensten, die hij aan de geredde schipbreukelingen van liet stoomschip „Sabbia" van Londen op 20 April in de Noord zee heeft bewezen. De distributiewet aangenomen. De Tweede Kamer heeft zonder stemming aangenomen de Distributiewet, het wetsont werp betreffende 20 millioen voor levensmid delen en nog oen ontwerp betreffende verschil lende crisisuitgaven. Legerdag te Breda. Omtrent dezen legerdag, waarvan elders melding" is gemaakt, deelen we nu nog in 'it kort mee, dat generaal-majoor K. F. L. van de "Wal, eerevoorzitter van „Ons Leger", een openingsrede hield en daarbij den toestand, het doel en de werking dezer vereeniging he sprak. J Vervolgens werd het algemeen huishoudelijk reglement behandeld, waarna besproken werd het voorstel tot het doen vervaardigen en aan bieden van een vliegtuig namens do vereeni ging aan het legerbestuur; hiervoor werd eeno commissie benoemd, bestaande uit het dage- lijksoh bestuur, de hoeren F. M. Wilton, voor zitter, kapitein der artillerie K. E. Oudendijk, en den heer Van de Wall, benevens kapitein Dudok van Heel. Nadat de voorzitter aan heb bestuur der. Academio dank hacl gebracht voor hot afstaan der receptiezaal, werd de vergadering ge sloten. Om twaalf uur vereonigden allen zich ten Stadhuize, waar de burgemeester, mr. baron Van Hövell tot Westerflier, een rede hield. De opperbevelhebber van land- en zeemacht," generaal Snijders, benevens de commandant van het veldleger, luitenant-generaal W. H. van Terwisga, waren bij den Legerdag aan wezig. Het programma van den dag luidde als volgt 2.30 nam.Afmarsoh van een houwitser batterij met trein. 3 uur nam.Vrije oefeningen en liohte athletiek. 3.30 uur nam.Oefeningen door twee sectiën infanterie-mitrailleürs. 4 uur nam.Het opslaan van verschillende tenten. 4.30 uur nam.Alarm in het bivak van een batterij veld-antillerie. Van 2 tot 5 uur namiddag was er tentoon stelling van militaire voertuigen, daartoe wel willend ter beschikking gesteld door generaal- majoor commandant der Ille divisie, den kolonel-commandant van het 3o regiment veld artillerie en den luiitenant-kolonol-comman- dant van het 2e regiment infanterie. In den tuin van „Concordia" werd Vrijdag avond een concert gegeven door het stafmuziek korps van liet regiment Jagers. Do Legerdag, die overigens zoo .uitnemend van stapel liep, werd helaas onderbroken door een vliegongeluk. legen half vijf kwam hoog. aan den hemel boven het groote excerci'tietqrreinf achter do Gha-ssée-kazei'ne, een militair vliegtuig in zicht bemand door den 1ste reserve-luitenant Wal- last en als waarnemer luitenant Hekldng Co- lenbrandér. Of dó daling'vlak voor de tribune to scherp werd uitgevoerd met het oog op een in stelling gebrachte batterij veldartillerie, of door heb defect raken van het kleine wiel on- dei het s taart-stuur, dat blijkbaar bij liet dalen los zat, dit is zeker, dat hot toestel bij het raken van den bodem over den kop sloeg en niet een ontzettend gekraak brak. De beide in zittenden bléven bewegingloos liggen, "doch, bij In-t toesnellen van militairen en publiek, bleek dat beiden er het leven hadden afgebracht. Nader vernemen wij, dat luit.. Wallasb oen hoofdwonde heef' en dab luit. Hekldng Oolen- br^nder zijn arm heefb ontwricht. Betrekkelijk spoedig kwamen beiden weder tob 'bewustzijn. Hun toestand is geruststellend. Het vasthouden van de visschersvloot. Ten aanzien der onderhandelingen van een deputatie uit do Reedersveroénigjng voor de Nederl an dsche Harjngvissoherij, te Londen ge: voerd, .naar aanleiding' van de moei lij;: lieden aan onze visscherij in den weg gelegd, verne men wij, dat deze niet tot een bevredigend resultaat hebben geleid. Heb ligt echter in het voornemen der V isscl er ij - v c r eeni gi n chet overleg te hervatten. Binnen eenige °dacen hoopt men liep a al de voorstellen aan de En- gelsoho autoriteiten voor te leggen. Vrijdag werden te 's-Gravenhago breedvoe rige besprekingen gehouden tusschen het hoofd bestuur van de reedersvercenjging voor do Ne derlandsche haringvissoherij en het dagelijkseh bestuur van de Vereeniging ter bevordering van de Nederlandsche visscherij met do afge vaardigden der voornoemde reedersvereeni- gin.g, die in zake do aanhouding van visschers- schepen naar Engeland zijn geweest. In don loop van Vrijdagmiddag werd ©ene deputatie uit de vergadering door den Minis ter van Bultenlandsch© Zaken in audiëntie ontvangen; waarna de vergadering werd voort gezet. Russisch legerbericht. PETROGRAD, 28 Juli. (P. T. A.) Het of fensief van het Kaukasus-leger duurt voort. Op den weg naar £iwas maakten Russische verkenmngsafdeelingen 31 Turkscho officieren krijgsgevangen. v. "Lkmm&e-'VHM Daar het onmogelijk geworden is, onze bekende prima kwaliteiten tegen oude prijzen te handhaven, hebben wij ons gg&jg genoodzaakt gezien deze te brengen op: (Salaris 000—1470 gld. 's Jaars) Het grootste aantal geslaagden levert jaaxlyks de Nederlandsche Postscliool. Volledige opl. door schriftel. privaatlessen ad 50 et. p. week. Vraagt gratis prosp. met namen en adr. v. honderden geslaagden- van den Schriftelyken Cursus voor het Kommies-examen zyn voor een deel opgenomen in de nieuwe Studiegids. Militairen en Hulp- kommieze») die Kommies willen worden (leeft. 22—'28 j., salaris 600f 1400), profiteert van de bjjzondere gelegenheid om dit interessante nummer aan te vragen, dat gr. en fr. gezonden wordt. J. H. VAN DER VLIET, Nieuwendijk 50, Amsterd. Een nieuwe Cursus begint 9 Aug. B. W. BLIJDENSTEIN Co. AMSTERDAM. BIJKANTOREN Men; B. W. BLIJDENSTE1H Co., 55-5G Threadneedleslreet EnschedeB. I BLIJDEHSTEIN Ir. Almelo: LEDEBOER Co. Maatsch. Kapitaal f 55.08Ü.8ÜÖ Reservefonds f 9.825.432 Hoofdkantoor ABfiSTERQAWl. Agentschappen te 's-GRAVEJiHAGE en ROTTERDAM. Vestigingen in het OostenBatavia, Soerabaia, Samarang, Bandoen g, Weltevreden, Cheribon, Tegal, Peka- i o n g a n, D j e m b e r, Solo, D j o k j a k a r t a, T j i I a t j a p, Padang, Medan, Tebing Tlnggi (Deli), Tandjong Balei, Kota-Radja, Palembang, Telok-Betong, Pont i ana k, Bandjermasin, Makasser, Singapore, Penan g, Rangoon, Hongkong en Shanghai. In- en VsrStOOp van WIsSSÊS en 3SGÏ16 Trnnsferien. incessoeringen en Finan- cieeringen. Schriftelijke 0f Telegrafische Credieletr. Reiscrediotbrisven. Depo sito's. Rekeningen-Courant. Admini stratie van Effecten en alle andere Bankzaken. RENTEVERGOEDING VOOR DEPOSITO'S: Met 12 maanden opzegging 4 pCt. Zie tabel 49 van den GffUcieeSeri Reisgids der Wederiandsche Spoorwegen, WETTIG GEDEPONEERD p r IJ s e fper stuk,

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4