T3H3 SOXjDATSKTCOITRAIVT tran Zlondag 3O Juli X 916 Uit Leger en Vloot. De Zwemkunst Rechtzaken. I lid w. B m SI „„MS - i m iS fü s 'lis i Éi ■sa a •ij m ill 3 Uit onze Moppentrommel. Damspel. m m m >41 t m m W SU' 1 ir Js m fü ^3 ii; I 38-22 Gemengd Nieuws. richting langs Radiwilow on Nowo Alexinctz voorbij Gebrow (oostelijk blijft Tarnopol lig gen) naar Trcmbovia. Vandaar loopt do linie veer flauwtjes naar 't W esten,, over do Strypa, voorbij Buczacz in 't oosten), snijdt verder bij Tiuraacz den Dnjester, maakt daarna een giooien ronden bocht voorbij Nadworna. Delatvn, Mikuliczyn, langs den rand der Kar- patlica met een oostelijke zwenking naar de Roemeonscho grens. 1-Iet Westerfront is nog minder gemakkelijk door plaatsnamen alleen aan te geven; het heeft zeer vele. kronkelingen en bochten, die we na tuurlijk niet alle kunnen aanduiden. Het Wes terfront begint niet ver van Bazel aan den Zwitserseho grens; hier is het, waar do froniinie voor een gedeelte door Duitsch gebied loopt, voorbij Altkirch (Oostelijk), Mühlhausen (Oos- telijk) Thann (westelijk). Munster (oostelijk). Do oostelijke plaatsen zijn natuurlijk nog in Duitsch bezit, Thann is in Fransche handen, Even voorbij Munster gaat de frontlinie op Fransch gebied; zij gaat hier, met een flauwe wending naar 't westen, bijna noordwaarts, tot Nancv, loopt dan, dicht langs Nómény en Pont-a-Mouss, met een bochtje naar Thiau- court; hier wendt ze zich zuidwaarts tot St. Mihiel, gaat dan weer noordwaarts, oostelijk van Verduu, buigt zich om deze vesting hoen naar 't zuidwesten en loopt daarna een eind in westelijke richting naar Reims, waar zij een bocht' maakt noordwestelijk tot ten zui den van Laon. Van hier gaat het westerfront weer westwaarts, voorbij Soissons, gaat dan weer noordelijk en overschrijdt de Somme. De streek ten zuidon en noorden daarvan tot Arras (Atrecht) hebben wij in de laatste dagen dikwijls in kaart gegeven en hier verandert do •linie vaak. Van Arras gaat het noordwaarts, met vele kronkelingen echter, voorbij Béthune, Rijssel, Yperen, en langs Dixmuiden, met een bocht naar 't westen, loopt het westerfront tot .de zee bij Nieuwpoort. Red. Pakje in den trein verloren. Cfcidergeteekende heeffc Dinsdagavond 25 Juli in den trein, die om 9.55 uur uit Arnhem ver trekt, een pakje laten liggen bevattende twee leesboeken en een passerdoos. Den vinder wordt beleefd verzocht tegen vergoeding der onkosten en belooning dit pakje terug te bezorgen bij Wr. Lensink, mil, 3-II-22 R, I. Een L9gerdag. Luitenant Keyser schrijft ons uit Breda; In 1909 werd opgericht de Nederlandsehe Vereeniging „Ons Leger". Ruim zeven jaar bestaat dus thans reeds deze vereeniging, doch gedurende deze zeven jaren mocht het haar nog niet gelukken de •breeile massa van ons volk achter haar banier te krijgen ten einde mede te werken tot de verkrijging van een in alle opzichten zoo pa raat mogelijk leger. Toch is dat haar doel. Want artikel 2 der 6tntuten bepaalt: „De vereeniging stelt zich ten doel, zonder een bepaald legerstelsel voor te staan, het Nederlandsehe Volk er van te overtuigen, dat voor de handhaving van ons onafhankelijk volksbestaan noodig is een zoo sterk mogelijk leger, uitstekend bewapend en geoefend en steunende op de sympathie der natie." •Dat dit doel slechts in zeer geringe mate .tot nu toe werd bereikt, vindt echter geens zins zijn oorzaak in de te weinige arbeids- of propagan da-kraclit van het bestuur. Integendeel. Dit bestuur is voortdurend in hooge mate actief en laat niets onbeproefd het streven van de vereeniging in steeds ruimeren kring be kend te maken. De vereeniging heeft toch een eigen orgaan en op tal van andere manieren wordt steeds en overal propaganda gemaakt. Nogmaals, aan de activiteit van het Be stuur ligt het dus niet, dat niet meer dan tot heden bereikt werd. Wat dan wel de oorzaak is P De geest van ons volk, die de laatste jaren helaas door een verderfelijke en eenzijdige propaganda geleid is in banen, die op den duur slechts schadelijk kunnen zijn aan de werkelijke belangen van ons Vaderland. Want men moge verschil van inzichten heb ben op godsdienstig terrein, men moge op po litiek gebied meeningsverschillen hebben, ten slotte zal men toch, hetzij door gezond ver stand, hetzij door de omstandigheden daartoe gedwongen, moeten erkennen, dat een goed georganiseerd en uitgerust leger onder de te genwoordige internationale verhoudingen een absolute eisch is voor bet voortbestaan van onzo nationale zelfstandigheid. En dat deze zienswijze juist is, is wel ge bleken in de eerste dagen van den huidigen oorlog, toen in ons parlement met algemeene stemmen dus ook met die der sociaal-demo craten, de specifieke anti-militairisten alle belangrijko eredieten voor leger en vloot wer den toegestaan. Wil <iat alles nu zeggen, dat de Nederland sehe Vereeniging .,Ons Leger" tegen den vrede is? Dat ze het oorlogvoeren met al de ellende en de verschrikkingen daaraan verbonden toe juicht Geenszins. Zij gruwt eveneens van al dat bloedvergieten en vernielen en vernietigen. Maar zij erkent tevens de waarheid, de niet te loochenen, niet tegen te spreken waarheid, dat. zoolang de groote naties hun legers be houden, de kleinere zeer zeker niet de macht bezitten het hunne af te schaffen, Summa summarumwe moeten een leger hebben. Maar dan ook een zoo sterk mogelijk bewapend en geoefend. Ten einde de belangstelling voor dat leger en voor zijn onderdeelen nog eens op een an- deite wijze te trachten op te wekken, heeft thans hot Bestuur van de Nederlandsehe Ver- door sergeant FRED. II (Slot). Het zwemmen op den rug. Ik heb u beloofd zoo spoedig mogelijk een beschrijving te geven van het zwemmen op den rug en ik haast me, mijn belofte gestand te doen, opdat-giji die het zwemmen op de borst meester zijt, deze kunst ook nog dit jaar zult kunnen keren. Voor hen, 4ie> een meerdere of mindere geoefendheid hebben in liet zwemmen op de borst is bet betrekkelijk gemakkelijk om het rugzwennnen te leeren, dgtor zij reeds ver trouwd met het water zijn Als men het eeste heeffc geleerd is het laatste iets dat voor u, als ge heb eenmaal kent, zeer'op prijs wordt ge steld, want als ge wat vermoeid zijt van het horstzwemmen, draait ge u even oni waar over straks meer en gaat wat op uw rug zwemmen. Te water. Onmiddellijk zie ik, fezer voor wiert ik dit schrijf, clat ge al vertrouwd zijt met de zwemkunst. Dit zie ik omdat ge er voor ge zorgd hebbend© dat uw maag niet to veel voed sel bevat, er ook voor hebt opgepast dat go niet bezweet zijt, en u zoo vlug mogelijk ont kleedt, om onmiddellijk daarna kopje onder te duiken. Nu wordt uw drijfmiddel op do borst gebracht en zooals van zélf spreekt op den rug vastgebonden. Draagt er ook nu zorg voor dat de band of het touwvlnk onder uwe okselholte zit. Ga met uw gezicht naar den kant weer op uw hur ken zitten, zocyJat de schouders onder water zijn. Daarna is iet weer een eerste vereischte om uw hoofd te denken. Ja, ja, het is alweer om uw hoofd te doen, doch het blijft er op zit ten, dus maak u maar niet bevreesd, Jk wil eeniging „Ons Logcr" besloten op Vrijdag 28 Juli a.s. t Breda een Legerdag te houden. Behalve een algemeene vergadering, een installatie van een algemeenen Raad en een officicele ontvangst ten Stadhuize, zal ook go- houden worden een soort tentoonstelling van tal van militair materiaal. En het bestuur hoopt, dat deze gelegenheid, die toch uitermate zeldzaam is voor het groote publiek, door haar dankbaar zal worden aan vaard en dat talloozen vooral de dames niet te vergeten uit het geheelo land Vrijdag a.s. in Breda bijeen zullen komen om z:.ch met eigen oogen te kunnen overtuigen, wat het Nederlandsehe Leger, wat sommige onderdeelen betreft, reeds nu kan praesteeren. Maar het moet Vrijdag in Breda tevens een nationale manifestatie worden voor een zon sterk mogelijk geoefend en bewapend Neder- landsch léger. 27 Juli. Plan tot organisatie van een corps militaire ingenieurs. Korp. der genie, ingenieur E. van Baten burg, scb rij ft ons; Zooals bekend is, hangt het succes van een oorlog onder anderen af van; veel officieren, veel amunitie, veel medici en veel ingenieurs. Daar nu ons leger van de laatstgenoemden niet zeer rijkelijk bedeeld is, hebben eenigo ge mobiliseerde ingenieurs zich vereenigd ten einde te trachten een corps te organiseeren uit de thans in 's lands dienst zijnde militai ren, welke in hun burger positie den graad van ingenieur beklecden. In verband met vorenstaande wordt bij deze een Oproep gedaan aan alle Nederlandsehe militairen te land en ter zee (onverschillig welken rang zij in het leger beklecden), die in staat zijn inge nieurs-diploma in welken graad ook te kunnen overleggen en die lust gevoelen mede te werken aan het tot stand brengen van eene organisatie, als hier bedoeld. Verzocht wordt duidelijke vermelding van naam, militaire en civiele positie, militair en particulier adres en mede wanneer en waar men gediplomeerd is, aan G. Engelsen,, werktuigkundig ingenieur, Postbus 5 te Oosterhout (N.-Br.), welke tevens gaarne inlichtingen verstrekt. De aangebrande pap. „Bertus" van 2-III-17 R. I. schrijft ons: De heeren kregen plotseling zin in pap! Met hun vieren gingen ze er op uit, om de benoodigde artikelen in te slaan. De één haalde stroop, de andere melk, do derde bloem, en de vierde een flesch (onmisbaar? bier. Toen in optocht naar juffrouw Bets, onze hospita. „Bets wil je pap voor ons koken?" Maar Bets, die toevallig visite kreeg (en als dames visite van dames krijgen, nou...) had nü geen tijd om pap te koken. Op een anderen keer héél graag, maar nü, nee hoor, géén tijd'! Een reuzenstrop Daar stonden ze. Moest nu heel hun pap plan in duigen vallen?. En ze hadden juist zoo'n zin in pap. Ellendige visite ook bromden ze, ofschoon het een heel aardige juffrouw wasKrijgsraad werd gehouden en er werd met algemeene stemmen besloten, het dan zélf maar te doen. Fluks de jassen uitgetrokken, de hemdsmou wen opgestroopt en de pot met melk op liet vuur gezet. Na een poosje •werd er al roerende bloem, zout, bier, enz. bijgevoegd en... de kachel flink aangepook't. Vol aandacht zaten ze nu met hun vieren met verhitte gezichten naaf hun brouwsel te turen. Na 10 minuten te hebben geroerd had Arie er genoeg van. „Ik verlam het" bromde-ie. „Ik verzweet al mijn vet voor die paar lepels pap". „Dan zal ik liet wel even overnemen", lachte Kok, die genoeg vet heeft, om er een paar pond van te laten „verzweeton". Pas zat hij echter, of hij stak zijn neus, waaraan zweet droppels parelden, als een hazewind-hond in de lucht en riep„Kerel Aai je hebt- de pap aan laten branden". „Ik" zei Aai, „nee dikke, jij hebt niet genoeg geroerd". Juffrouw Bets (ik bedoel Bets) werd er bij geroepen, goot er wat water of melk öf water èn melk in en verklaarde (wat we echter al lang wisten), dat-ie aangebrand was. Terwijl de twee papkokers elkaar nog za ten te verwijten, dat ze de pap aan hadden laten branden, werd ze door Bets „gaar" be vonden (die zich nu maar weer gauw hij haar visite voegde) en kwamen de borden voor den dag. Toon en Harry, dio aan de werkzaamhe den bijna geen deel hadden genomen, kwamen natuurlijk het eerst met hun bord en... klaag den nog op den koop toe, dat ze zoo aange brand was. ..Schep maar op en slik maar naar binnengoed voor de verkoudheid en als je ze niet lust, laat dan maar staan", vond Aai kortaf. Eer de pap zoo wat afgekoeld was, was de pot al half leeg! Geheel leeg kwam hij echter niet! Het over schot werd door Bets onder do huisdieren ver deeld. Of het nu door het bier (een dier is meer malen verstandiger dan een mensch!) of door iets anders kwam, weet ik niet, maar kat noch varken lustte de (aangebrande) pap! BERTHS. Vijf kamp voor officieren. Men schrijft ons Donderdagochtend heeft de vijfkamp voor offi cieren een aanvang genomen. Om 9 uur werd door de deelnemers de schietproef afgelegd op de banen bij Zeeburg. Er werd geschoten met geweer of karabijn en daarna met revolver. Aan den kamp werd deelgenomen door 24 of ficieren, onder wie twee kapiteins. Het resultaat was, dat het hoogste aantal punten werd behaald door kapitein der Inf. Van Straaten, met 105 punten (36 geweer, 69 revolver)daarop volgde res.-luitenant der ar alleen maar zeggen dat uw hoofd, zooals bij het borstzwemmen, weer zoover mogelijk achter over moet worden gebracht, want dit is het geheim om geen water naar binnen te krijgen. Steeds moet ge denken dat iemand u toeroept; „Hoofd nog meer achterover!" Breng de armen gestrekt ter zijde van het lichaam', zoodat het veelvuldig herhalen uwer sectie A gedurende uw recru ten tijd, bij het staan in de houding „Handen plat!" u nu goed te pas komt. Strek nu langzaam uw beenen, en nu gaan do bewegingen beginnen, maar eerst moet ge het hoofd nog meer achterover houden. Ie „Beenen intrekken! Een!" Opin.Do hcenqn worden, vooral niet te vlug, ingetrokken; de knieën ofschoon natuur lijk naar buiten gericht zijnde ook een weinig omhoog, wat het drijven vergemakkelijkt.^ 2e. „Beenen strekkenTwee!" Opm.Zoo wijd mogelijk zijn nu, als bij het horstzwemmen, de beenen gespreid, doch men heeft nu de voeten rechtstandig, dus de hielen omlaag, 3e. „Beenen sluiten! Dyie!" Opm.: Ook nu weer zoo krachtig mogelijk beenen sluiten, waardoor men door het plotse ling saamgeperstc water een schok krijgt en ineens door het water snijdt; en blaast weer even door mond en neus. Daarna wacht men tot ge voelt niet meer voorwaarts te gaan. en maakt- dan weer de eerste beweging. De 2e en 3e beweging worden na eenige bedrevenheid ook nu weer tot- één beweging samengevoegd, en nu alleen op den tel die weer cenigszins wordt aangehouden uitgevoerd, 's Mensehen ijdelheid wordt ge streeld. Zoo is het ook met u, waarde kame raad, want ge wilt sneller liet water doorklie ven. Ge wilt zoo'n beetje gaan wedijveren, wie sneller door het water gaat, gij of „do jonge acht". Nu, ge kpn t \y_afc sneller vooruit Jsomen, wat tillerie mr, Vogel, met 103 punten (35 geweer, 08 revolver)derde was luitenant Jlir. Rei gersberg Vcrsluys met 102 punten (31 geweer, 63 revolver). Daarop volgden: 4 luit. Jhr. Van de Poll, 100 pt.5. luit. Heemskerk 97 pt. 6. off. van gez. Quartero 97 pt.7. res.- liiit. Colijn 96 pt 8. luit. Blnsxé van Oud Alblas 90 pt.9. luit. Van Wijk 95 pt.10. luit. Jhr. Van Nispen tot Sevenaer 95 pt, 11. kapt. der mariniers Spiegelberg 94 pt. 12. luit, Boellaard 89 pt 13. luit. Brosius 89 pt.14. luit. Jhr. Stride van Linschoten 67 pt. 15. luit. l'appenheim 85 pt.16. luit. Beekman 85 pt.17. luit Noordberg 31 pt. 18. luit. Kfkens 78 pt.19. luit. De Boer 77 pt.20. luit. Fruin 74 pt.21. luit. Heuff 72 pt.22. luit. Engel 69 pt.23. luit. Crucq 69 pb. 24. luit. Van Eyk 59 pt. Do schietwedstrijd stond onder leiding van de Koninklijke Vereeniging van Nederland- sche Scherpschutters, waarvoor mr. W. W. W i c h e r s W i e r d s m a aanwezig wasde practische leiding had luitenant W. J. M. Linden, de secretaris van de vereeniging, die werd terzijde gestaan door do luitenants G. A. van den Bergh en H. Vuurman. Do door do Koninklijke Vereeniging van Nederlandsehe Scherpschutters uitgeloofde zil veren medailles voor den besten revolver- en geweerschutter werden beide gewonnen door kaj ïitein Van Straaten. Om twee uur had in de zweminrichting van Heemstede Obelt de zwemwedstrijd plaats. Deze stond onder leiding van den Nedcrland- schen Zwem bond. De uitslag van de zwemproef, 300 M. vrije slag binnen 10 minuten, gehouden in Obelt, was als volgt: 1. luit. Boellaard 6 min. 234 sec.; 2. luit. Blussó van Oud-Alblas 6 min. 26? sec.3. luit. Fruin 7 min. 74 sec.; 4. luit. Colijn 7 min. 94 see.: 5. luit. Brosius 7 min. 12 sec.; 6. luit. Vogel 7 min. 161 sec.; 8. luit. Stride van Lin schoten 7 min. 20? sec. 9. luit. Jhr. van der Poll 7 min. 233 sec.; 10. luit. van Wijk 7 min. 33? sec; 11. luit. Papponheim 7 min. 46? sec.; 12. Bijsterus Heemskerk 7 min. 53? see.; 13. luit Quartern 8 min. 27£ sec.14. luit. Jhr Reigersberg Vcrsluys 8 min. 314 sec.; 15. luit. Enge] 8 min. 37? sec.; 16. kapt, van Straaten 8 min. 42 sec.; 17. luit. Noordherg 8 min. 46? sec.; 18. luit. van Nispen tot Sevenaer 9 min. 1? sec.; 19. luit. Eskens 9 min. 1? sec.; 20. luit. van Eyck 9 min. 25 sec,; 21. kapt. Spie gelberg 9 min. 53? sec.; 22. luit. Beekman 9 min 54? sec.23. luit. Crucq 10 min. 40? sec. Vrijdag haddon. in de zaal van Humbeek, de schermproeven plaats. Onze vliegers. Men schrijft ons uit de Breesaap: Donderdagmiddag te half één waren we ge tuigen van een aardig staaltje vliegkunst. Uit het Oosten, dwars over de Breesaap snorde een aeroplane, bestuurd door den heer Coblijn, le luit. der huzaren, vergezeld van den len luit. 3e reg. Inf., den heer v. Voorthuijzen. Na een paar mooie manoeuvres streek de ma chine precies midden op het strand tussohen IJmuidcn en Wijk aan Zee neer. Alle badgas ten, dagjesmenschen, schoolkinderen met ge leidsters, aardbeienplukkers uit Breesaap enz. lieten zee en aardbeien in den steek en had den slechts oog voor de mooie vliegmachine, die trillend stond te wachten om weer de lucht in te gaan, en over bosch en duin, zee en land heen te vliegen. Hot bezoek was geen noodlanding, het be hoorde tot 't program. De lieeren zouden nog Zandvoort aandoen, om vandaar linia recta naar stal, d.w.z. naar Soest-erberg te gaan. Te 4 uur steeg do macliine onder luid gejuich der menigte op, keerde nabij IJmuiden terug tot Wijk aan Zee, waar ze omkeerde, om langs het strand hare reis voort te zetten. We wensehten den vliegers goede reis, iets wat, gezien hun doodgewone kalmte, overbodig leek. Het zal den velen toeschouwers nog wel lang heugen. R. W. C. „de Wandelaar". Men meldt ons: Zondag 30 Juli houdt de R. W. C. „de Wandelaar" een tocht naar Katwijk, welke één van de mooiste en prettigste tochten beloofd te worden welke deze club tot op lieden heeft gemaakt. Per electrische spoor gaat men naar Den Haag, en van Scheveningen langs het strand naar Katwjjk. Aantreden v.m. half acht Hofplein, vertrek kwart voor acht. Aan. deze tocht kunnen ook nïet-leden deel nemenmilitairen zijn van kosten vrij. Verdere inlichtingen verstrekt de secretaris B. Berkel, Josephstrat 25 a, opschrïftelijke aanvraag. Afscheid. (Van den Korpl. Fr. v .d. Lee le Comp. He Bat. lie R. I.) Vaartwel, gij kameraden; Vaartwel, gij vriendenschaar, Nu ik U allen ga verlaten. Breng ik dcez' afscheidsgroet u daar. Een maandenreeks is thans verstreken, Zoolang bracht ik steeds bij U door En diende met U steeds in vriendschap Hollandsch legerkoor! Een plicht is mij thans opgelegd, Te waken aan do grenzen; Een werk dat Holland's druk verlicht, Een leniging van nood der menschen. Dus vrienden, stilt uw lieimlijk leed/ Wij zien elkander weer; 't Genoegen dat gij mij steeds deedt, Herdenk ik keer op keer. 'k Denk hier in stilte aan de uren, Die ik met u deelde in genot; En dat ook in onze vrije dagen Ons vergenoegde, 't werd al te zot. Doch als cle tijd dra is gekomen, Dat demobilisatie ons noopt naar huis te gaan, Dan denkon wij steeds in stille droomen, eerst in de n.v. bewegingen moet geschieden. le. „Armen zijwaarts strekken, beenen in trekken! Eén!" Opm. Do armen ondc-r water houdende, met do palm der hand naar beneden, tot ach ter do schouders zijwaarts brengen en daarna de handen draaien, zoodat de palm naar de richting uwer voeten gekeerd is. 2e. „Armen gestrekt langs het lichaam bren gen, beenen strekken en sluiten! Twee!" Opm. Men lette er vooral op, dat de armen juist op het oogenblik, dat de beenen gesloten worden tegen het lichaam komen. Vooral is gelijktijdigheid van deze saaragevoegde bewe gingen vereischt, dat men anders gratis een hoeveelheid water naar binnen krijgt, waar een mensch nu niet ieder oogenblik van den dag trek in heeft. .\ogmaals herhaal ik weer} wacht met de eerste beweging tot ge voelt, niet meer vooruit te ganu en denk om het uitblazen door neus en mond. Nu ge zonder hulpmiddelen het Ijorst- en Yugzwcmmou machtig zijt, wilt ge natuurlijk verschillende kunststukjes, die in uw oog u al den graad vau meester zullen verwerven, gaan beoefenen. Daaronder -behoort van uw rug op de borst en omgekeerd te draaien. Men ziet heol vaak dat niéusohen die vrij goed kunnen zwmmen bij die beweging geheel onder water gaan ofschoon zulks iu kalui water overbodig is als go het n.v. doet. Als go op uw rug drijft, brengt ge. terwijl uw beenen gesloten zijn, uw rechterarm over de borst heen en de hand naast uw linkeroor. Strek d'en'arni langs dien kant van uw hoofd en met zeer geringe inspanning draait ge u om. Eigenlijk is het woord inspanning overbodig, daar hetgeen ik hier beschrijf. plaats heeft voor ge het weet. Terwijl ge draait, denkt ge natuurlijk weer om uw hoofd, want dit blijft ook nu weer zoover mogelijk achterover. Wan neer ge op uw borst ligt, brengt ge pnmiddel- Aan de vroolijke uren in dienst vergaan. En nu gy allerbeste vrienden Roep ik u nogmaals toe, vaartwel Ik hoop, dat wij elkaar oojis weerzien, En leef dan steeds in vriendschap wel. Houdt vriendschap in eere Dat niemand onthere I Gedenk dit in stee Adjuus FRANS V. D. LEE. Hulde aan onzen Administrateur Sergeant Pensioen. (Van mil. J. Flierboom.) Welk een teleurstelling, er i-, niet aan te doen, Hij is vertrokken, sergeant Pensioen. Dit was onzo Administrateur, Bij ons allen een geliefkoosdcu monsieur. Thans heeft hy ons verlaten, Tot spijt van alle soldaten; Hij was do man. dien men mocht noemen; Hem hoorde men steeds roemen. Wij danken V uit aller naam, Voor al hetgeen, gij hebt gedaan; Uwe inlichtingen waren steeds prompt. Door U kwam menige zaak gezond. Velo inlichtingen hebt gij verstrekt. Plotseling hoorde men: Pensioen vertrekt. Deze woorden, waren slechte droomen, Want zonder U was menigeen niet- ver gekomen. Daarom danken wij U. Administrateur, Want Uw werken was vol sier rn geur; Uit verplichting roepen wij met fatsoen: „Lang leve sergeant Pensioen!" J. FLIERBOOM, 4-III-5 R. I. IVe Div. Veldl. Krijgsraad. Namen den advocaat fiscaal bij Hr. Ms. Land- en Zeemacht hoeft do waarn. auditeur militair bij den krijgsraad te 's-Gravenliage Woensdag appèl aangeteekend tegen de op 5 April gewezen vonnissen van dep krijgsraad, houdende vrijspraak van twee miliciens der In fanterie, beiden afkomstig uit Leiden, van de hun ten laste gelegde desertie, op grond, dat do arrestatie van beklaagden te Hof van Delft, die op last van den compagniescommandant, die te Leiden woont, geschiedde, volgens den krijgsraad onwettig is. Militaire opstootjes te LeJden. Woensdag werd voor den krijgsraad te 's-Gravenhage behandeld de zaak tegen eenige militairen te Leiden, betrokken dn de op stootjes in April aldaar als gevolg van de in trekking van het verlof. Als hoofd en aan stoker stond terecht do milicien der infanterie A, L. A. Goddijn; hij zou ook tot dienstweige ring en desertie hebben opgeruid. Voor den aanvang van 't verhoor wees de president van den krijgsraad, mr. C. P. Zaayor, beklaagde op den ernst van het door hom gepleegde mis drijf. Hij had reods den 10 April, den dag voor de eigenlijke muiterij, gedurende de excercitie op de Maaldrift kameraden aange zet tot weigering om uit te rukken. Als bekl. daarop begint te beweren, zich niet veel te herinneren van hetgeen hij toen gezegd heeft, geeft de president hem een berisping, daar het niet aannemelijk is, dat bekl. zich. van eon zoo ernstige zaak niets meer zou her inneren. De president brengt den bekl. onder 't oog, dat hij met een dergelijke houding zijn zaak niet dient, terwijl bèkl. bovendien ver plicht is de verschillende vragen naar waar heid te beantwoorden. De president verzocht daarna den secretaris de vroeger afgelegde verklaringen van bekl. voor te lezen. Hieruit blijkt, dat bekl. vroeger volledig bekende, bahalvo de beschuldiging, dat hij hoofd en aanlegger van de muiterij en samenrotting zou zijn. Bekl. bleef nu bij dezo vroeger afgelegde verklaringen volharden, waaruit tevens bleek, dat hij berouw had. Hij had niet gedacht, dat er iets van de dienst weigering zou komen en dus den ernst van de zaak niet zoo dadelijk begrepen. De president vraagt daarop welk beroep bekl. in het-.burgerleven uitoefent. Bekl. beantwoordt dat hij elecfcromonteur van beroep is te Amsterdam. De president merkt hem op, dat dit geen beroep is, waarvan de werkzaamheden zoo, maar gedachteloos worden verricht en dat het dus zeer onwaarschijnlijk is, dat bekl. ook hier zoo maar zonder nadenken heeft gehandeld- Bij de instructie zijn een 60-tal getuigen gehoord, thans waren gedagvaard een 7-tal miliciens. Na het verhoor en 't voorlezen van tal van getuigenverklaringen vorderde de waarn. auditeur-militair schuldigverklaring aan de subsidiaire tenlastelegging, het kennis dragen van voorgenomen muiterij, samenzwering of complot, en dit niet bekend maken aan hun meerdelen, ver oordeeling van alle beid. tot 2 maanden mili taire gevangenisstraf met aftrek van 40 dagen preventieve hechtenis, reeds ondergaan. Mr. W. de Clercq uit Leiden, voor alle beklaagden als verdediger optredend, beweerde dat niet bewezen is dat er op den 11 April te Leiden muiterij,.een samenzwering of een com plot heeft plaats gehad, zoodat do krijgsraad bekl'n niet zal kunnen veroordeelen. Overigens deed pi. voor allen een goed woord en vroeg bij eventueele veroordeeling oplegging van een zoodanige straf, die gelijk staat met de reeds ondergane provooststraf als voor arrest. De krijgsraad, denzelfden dag uitspraak doende, veroordeelde den milicien der infan terie, dio als aanstoker der muiterij terecht stond, tot 5 maanden militaire gevangenisstraf, onder aftrek van de preventieve straf 'sedert 11 Aprilen een landstormplientigen infante rist en één milicien ieder tot 10 weken mili- lijk uw linkerarm langs de borst en onder de kin naast uw rechterhand, blaast natuurlijk weer door uw neus daar deze heel even onder water is geweest en begint heel kalm op uw horst te 'zwemmen. Steeds kalm alles uit voeren, want niet door uw armslagen, doch door het krachtig let wel op dit woord door het krachtig sluiten der beenen gaat ge vooruit. En nu het draaien van de borst op uw rug. Nadat ge uw beenen. krachtig gesloten hebt,' hebt ge natuurlijk de armen even voorwaarts gehouden om het lichaam, dat nu zeer smal is, gelegenheid te geven voorwaarts te schieten. In die houding brengt ge uw linkerhand naast het dijbeen, wendt uw rechterarm en hand naar binnen om, zoodat de palm naar boven komt en draait u gelijktijdig op uw rechterzij Denk er vooral om, onverschillig wat ge ook mocht doen, steeds als uw mond of neus éven onder water zijn geweest, onmiddellijk goed uit te blazen. Met het zwemmen gaat het echter als met do machinerieën. Steeds vindt men iets nieuws uit. Ja, nu men in de couramen voortdurend van onderzeeërs leest, zijn er geoefende zwem mers in zwembassins, die zelfs een onderzee boot nabootsen, daarbij hun been als periscoop gebruikende, dat men naar onder ziet gaan, om, terwijl liet lichaam zich met het rechtstan dige been dat zooals ik schrijf ook onder water is enkele M. voortbeweegt, weer aan de oppervlakte te verschijnen. Probeer maar eens als g<? op uw rug drijft uw rechterbeen rechtstandig omhoog te brengen. Het zal u niet spoedig gelukken, dus laat staan om het vorenstaande te doen. Werkelijk, het zwemmen is eon schoone kunst, die, omdat te weinig menschen het' werkelijk kunstige er van ken nen, en dat dan slechts gezien wordt door de bezoekers der zwembassins, nog niet genoeg gewaardeerd wordt. 1 6 /"!v" SM'/' 11 &///A 16 21 '//&M 26 31 36 41 Üüüs 46 Opsnijderij na hetdiner. A. „Ik was laatst in het "Wcstland en toen heb ik een kool zien groeien....! Ik had wel drie dagen noodig gehad om daar omheen te loopon B „Niet do moeite waard. Ik was laatst in Twcntho cn dunr wordt op hot oogenblik een ketel gebouwd, ^vaaraan 500 arbeiders zaten te klinken. En die arbeiders zaten zóó ver van elkaar, dat de een het hameren van den ander n et kon hooren." A.„Kolossaal! Eu waar moest die ketel dan wel voor dienen?" B.„Om dio Jtool van jou in te stoven." C.„Ik laat jullie maar praten, want ver geleken bij mijn ervaringen ia jullie gezwets kinderpraat." A. en B. C. „In Califomië worden de pcencn zóó groot, dat ze met een stoomkraan uit den ^rond moéten worden getrokken. Eena op een jaar mislukte de oogst. .Men de^d onderzoek naar do wortelen van de peon. En wat bleek nu? Dat de konijntjes in Australië de wortels van de peen hadden opgevreten!" Mooi gezegd. Huishoudster, die de jeugdige dienstbode les geeft in kook- en biyiadkunst: „Maar, Marie- tje, dat is nu al de derde keer van de week. Zal je dan nooit begrijpen, dat een oven een ding is om vleosch tc braden en niet om lijken te verbranden In de school. Onderwijzer. Aizoo zoide de Perzische af gezant„Do massa onzer pijlen zal de zon ver- duisteren." En wat zei Leonidaa toen? Jongen (zwijgt). Onderwij/zr. Nu, wat denk je, dat bij wel gezegd zou hebben Jongen (na con vernieuwdo puuze). Maak dat je grootje wijs! .Misbruik van vert rouwen. Max. Mama, do mama van Marius ver telde ons: er was een meiajo geweest, dat wilde haar boterham niet eten zonder suiker cr op; do moedor wilde haar geen suiker geven en toen het meisje bleef weigeren, gaf do moe der do lx>terbam aan een arm kind, dat juist voorbij kwam. en kroeg haar dochtertje niets, was dat good? Mama. - Zeker, dat vind ik heel goed; ik za! met jon ook eens zoo doen als jo wat op het eten aon te merken hebt. Max. Neen, dat niet, xnama; als u dht doot, vertol ik u nooit weer zoo iets. Z ij n recht. Nu, als jo de schoonheid van dio jonge- uamc zoo ongemeen vmdt, do« j0 aanspraak op haar dan gelden! Maar met welk recht zou ik aanspraak op (baar maken 1 Wel, naar het volkenrecht. Jo bont im mers do eerste ontdekker van dio .schoonhoidJ tairo gevangenisstraf onder aftrek van 54 dagen preventieve straf; en twee andere mili ciens ieder tot 2 maarnlep militaire gevange nisstraf, eveneens onder aftrek van 54 dagen preventieve straf. Correspondentie tot S3 Augustiu, adres: Frombergdwarsstraat 3, te Arnhem. De heer G. Beeto van do damclub te Wor- nierveer, thans als militair te Den Helder, geeft zich daar voor de propaganda van hei. damspel veel moeite en arr&ngeei-t daar zeifs een wedstrijd, waarvoor de heer C. G. V e r- vloet, voorzitter van den Nederlandachen Dambond, 2 prijzen beschikbaar heeft gesteld. De onderstaande stukjes zendt de heer Beets ons. Zij zijn uit partyen door hem in Den Helder gespeeld met don heer Van Looy. De .heer Beets behóórt tot do storke hoofdklasse- spelers van ons land. Zwart. Wit. Zwart: 2, 4, 6, 7, 12/74, 1?. 19, 21. 25. Wit: 15. 31, 34, 35 38 39, 49, 43, 45, 47, 48. Zwart aan den zet speelde. Wit. Zwart. 1. 18—22 2. 3S--32 22—28 3. 32:23 19:28 4. 31—27! 21:32 5. 43—38 32:43 6. 34—29! 43:23 7. 35—30 25:34 8. 40:20 en de partij is bij goed spel Toor wit gewonnen, hetgeen doze dan ook docd. Ook in don volgenden stand deed zich een aardig spelgang voor. Zwart. Zwart 6, S, 9, 11, 12, 15, 16. 18 20, 26. Wit27, 28, 30, 31/34 37,'39, 43. Zwart staat zeer ongunstig. Het springen iu het water. Spring nimmer om uw kunst te vertoonen in te ondiep water, want ge weet niet wat er op don bodem ligt. Gaat, in ondiep water liever op de vorenstaande wijze aanvangen met zwemmen, doch wilt ge hei springen "be oefenen, houdt dan rekening met d.v. op merking, die niet als algemeen voorschrift, dooh wel als goede rand moet .worden opgevat. "Wanneer ge op den kant staat ongeveer één M. of meer boven het water is het geraden, "indien ge geen strandschocnen aan hebt, u eerst to overtuigen dat heb water een diepte heeft van minstens 2 M, Ge springt, het best met de armen gestrekt boven uw hoofd en brengt na den afstoot uw beenen zoo spoedig mogelijk bij elkaar, daar het anders wel eens minder prettige gevoelens kunnen doen ont staan, want indien ge eéns door onvoorzich tigheid met uw borst of zijde in het water komt, zult ge u terdege bezeeren. Steeds goed rechtstandig in het water springen is ook hier weer de waarschuwing. Er bestaan nog zeer veel wijzen, waarop men in het water kan springen en Ü9 sprong die volgende op den vorenstaamden het meest be oefend wordt, is wel met het hoofd omlaag in het water springen. Daarvoor doet ge het n.v., na u ook weer eerst overtuigd te hebben dat het water ciep genoeg is. Druk de kin zoo stevig mogelijk op de borst en strek de han den met de palmen der handen tegen elkaar boven uw hoofd. Gaat aan den kant staan en stoot af. Als ge uw kin maar stevig op uw borst blijft drukken, komt ge. doordat ge daar door uw borst vanzelf naar binnen buigt, het eerste met de handen in het water, want nog maals waarschuw ik voor het verkeerd te wa ter springen. Zoodra ge onder water zijt, buigt ge het hoofd zoover mogelijk weer achterover als bij het horstzwemmen en hier geldt het voor beiae beschreven wijzen van duiken. doordat ge uw handen boven het hoofd hebt Wit houdt het midden goed bezet en beeft voor do flanken voldoende verdediging. Wifc aan den zot speelt. i. S* 2"rt- Maakt hot midden nog sterker - 9—13 kan niet wegens 28—22, terwijl °^2 30- 2-i' volgen zou. Maakt de speelruimte voor zwart steeds kleinc-r. Zet het spel krachtig voort en alweer kun nen na dezen ruil de 4 zwarten S, 12, 13 13 niet verplaatst worden. 172S 4. 32 23 20—25 (a) Onder (a) zullen wij aanstonds den zet 6—11 behandelen. 5. 23—19!! Wit zet het spel uitstekend voort. 1217 (b) i hier sl6olrta zet en wel 6—11. Wit had hier een damzet kunnen doen weikon onze vriend Beets vermoedelijk ont- 29—23 37—32 27—21 32 3 Zw. 13 20 13 34 16 27 maar de stand is z^p overwegend dat wit zich <1 ie weelde veroorloven kon. 6. 19—14. Wit dreigt nu met 14—9. 37—31 en 38—32 17-22? Zwart loopt nu leclijk tegen de lamp. 17—21 had dit onmiddellijke verlies voorkomen, maar dan kwam toch weer de dreigende zet.. 38—32. 7. 14—9!! 22: 42 8- 48:37 13:4 io' 26 37 10. 38-32 37: os 11. 33; 2 en wint. Zwarl. 4- 6—11 u. 23—19 11—17? Ook op deze wyze loopt zwart in dezelfde val, 6. 1914 20: 9 7. 2419 13- 24 8. 29: 20 15: 24 9. 37-31 26:37 10. 3S32 37: 23 11. 33: 2 en wint. 5. heel i 6. 2L 35 29: 20 8. 37—31 9. 38—32 10. 33: 4 irdige variant. 2530 13: 24 15: 24 26: 37 37: 23 Arme kinderen. Mon seint ons uit Zevenaar; Dezer dogen passeerden hier zeventig arme Duitscho kinderen om hier te lande versored te worden. Een inbreker. Vóór eenige dagen vond de politie te Velzen in het bosch van jhr. Boreel een pakjo met kledingstukken. Bij onderzoek werden nog meer kledingstukken en ook een nieuwe fiets gevonden. Men kwam tot de overtuiging dat een inbreker hier een bergplaats had opge slagen. Toen de politie 5s avonds weer kwam, was de fiets verdwenen en de inbreker was er dus blijkbaar weer op uit. Do politie verborg zich en werkelijk kwam de inbreker eemgen tijd later terug. Hij werd gevat, doch gaf den rijksveldwachter Vaa der Meer een slag met een fietspomp op het hoofd. Deze gaf echter een flmken opstopper terug," zoodat zijn neus aan het bloeden ging. Naar het politiebureau overgebracht, weigerde de man te spreken en deed zich als gek voor. Den volgen den dag in Haarlem herhaalde hij hetzelfde j^omt ge vanzelf boven, wat ge ook nog kunt bespoedigen door één of twee slagen mot uw beenen tc doen. Het eerst, wat ge nadat ge boven water komt met uw hoofd doet is..., natuurlijk weer door mond en neus blaaqn. En nu bon ik aan het. o:nd van deze beide artikelen gekomen. Er kan over de zwemkunst nog wel 10 maal zooveel geschreven worden en tot hen die vragen: „ja, maar nu het red den van drenkelingen?" zeg ik: ..tracht eerst u zelf volkomen vertrouwd mot het water te maken en werkt er toe mede, dat eenmaal de tijd komt, dat ieder mensch kan zwemmen, zoodat er in een sloot of kanaal geen -men schen meer verdrinken, doordat zij niet kon-< den zwemmen." Lezer, ik kan u niet dwingen om, indien gij u in het door mij beschreven© nog niet hebt geoefend, daarmede dan nog heden, voor het te laait is, aan te vangen, doch wanneer ik eens, wat niet te hopen is zou hooren dat er iemand verdronken is, doordat hij niet kon zwemmen, dio deze artikelen heeft ge lezen, dan zal ik niet hooren in mijn binnen ste: „vermoord, vermoord", want door middel van deze „Soldatencourant", dio reeds zooveel goeds heeft verricht, is u het middel ter voor- voorkoming aan de hand gedaan. En nu rest mij nog een enkel iets. Bespreek eerst onder elkaar de oefeningen en denk voortdurend aan het heerlijk spreekwoord: „Wijs mij mijne fouten, opdat ik leere." De redactie dezer courant, die zoo welwil lend was mij spoedig, in uw belang, wat plaats ruimte af to staan, betuig ik voor haar, zeer door mij en naar ik hoop velen uwer; gewaardeerde medewerking" gaarne openlijk mijn hartelijken dank. Na kameraadschappelijke groeten, FRED,

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3