T>ms a SOIiPATENOOü H.AKTT land zyn opgebraciit, ten spoedigste worden .vrijgelaten, daar de door do Kederlandsch© schepen gevangen haring cu visch hier t© lande wonlt verkocht op ue open vry© markt en dus van do bevoorrechting van Duitscho belangen geen sprake is. Aloehtcn aanhoudin gen geschied zijn op grond van visschen in verboden water, dan moet daartegen ten sterk ste worden geprotesteerd, aangezien hoogstens gesproken kan worden van door mijnen ge vaarlijk gemaakte plaatsen in do open vrije zee. Door de genomen ingrijpende maatregelen wordt niet alleen ouzo vieschery met ondergang j bedreigd, maar zullen tal \nn industrieën, als kuiperjjen, nettenfabrieken, zeilmakerijen, toüwslogcrijene, enz., in welke bedrijven dui arenden hun broed vinden, tot stilstaan wordt gedoemd.'I Tnee afgevaardigden van den Algemeeuen Kederlandschen Zeemansbond zijn Donderdag ochtend door den Minister van Buitcnlandscho Zaken ontvangen in verband niet Enge lands maatregelen© voor de iNederlandsche visscliery- industrie. Doudcrd3gnamiddag zijn de heeren mr. An kerman, A. v. d. Toorn, Parlevlict, Van Uel- deren, leden, en mr. De Mos, secretaris, allen van het hooldbestuur van de Verecniging tot Bevordering van de Nederlandsche visscuerij, door den Minister van Buitenitmdsche Zaken ontvangen en hebben zij den Minister do ii .vergadering van Woensdag aangenomen motie (zie hieronder) overhandigd met verzoek doze ook ter kennis van den .bngelschen gezant to brengen. Verder vernemen wy dat do commissie uit do reedt-rs, die naar Engeland is geweest om al daar de zaak betrei'lcade de aanhouding der iNederlandsche visschersscbopon to bespreken, ce terugreu heelt aanvaard. Vrijdag zou te 's-Gravenhage cene bespre king plaats hebben tusschen de deputatie en het hoofdbestuur vau de vereen i ging tot bevor dering van de Nederlandsche visscherij. Aangehouden schepen met regeeringsgraan. Do „N. R. Ct." vermeldt do volgende op- f;aai' van de niet graan geladen en naar ons and bestemde stoomschepen, welke nog steeds door do Engol5cbo rogeoring worden opgehou den: Agamemnon, van Rosario noar Amsterdam, 22 Juli te Falmouth aangekomen; Bcllatrix, v^ji Montevideo naav Rotterdam', 18 Juli te Stornowny aangekomen Christian Michelsen, van Now por News naa: Rotterdam, 13 Juli te Kirkwall aangekomen Ittcrsiim, van Buenos-Ayros naar Rotter dam, 1G Juli in de Dtiins aangekomen Mizar, van Buenos-Ayres naar Rotterdam, 20 Juli te Kirkwall aangekomen; Oosterdijk, van Newport News naar Rotter dam, 17 Juli te Kirkwall aangekomen; Phecda, van Rosario naar Rotterdam, lli Juli in de Duins geankerd; Poseidon, van Buenos-Ayres naar Amster dam, 22 Juli to Falmouth binnen; Saturnus, van Rosario naar Rotterdam. 23 Juli te Falmouth aangekomen; Terschelling, van New-York naar Rotterdam, 12 Juli te Kirkwall binnen; Texel, van New-York naar Rotterdam, 12 Juli to Kirkwall binnen en Winterswijk, van Portland (Maine) naar Rot terdam, 17 Juli te Kirkwall aangekomen. Vorder deelt het blad mede, dat liet stoom schip Biunswijk, van New-York naar Rotter dam, 24 dezer te Kirkwall aangekomen, en het stoomschip Minister de Smotb de Nayer, van 'Portland (Maine) naar Rotterdam, 24 dezer to Falmouth binncngeloopen i« Vnn Sgomdetg: 3 O Tuil 8 commissiën, ter kennis van de burgemeesters welk is liet resultaat van dit onderzoek? 9 ;;al worden gebracht. Vraag 3. Welke maatregelen denkt -,1-Iot is mij in het belang der voeding ~"4*~ 1 mensch en dier noodzakelijk gebleken, 3L C5 dat het Kijk de beschikking verkrijgt naast de rogge ook over do in ons land gotoeldi tarwe, gerst ou haver. Ik noodig u derhalve uit, (mogelijk over te gaan Ot den aankoop zoo spoedig Naar wij nader vernemen heeft de soc.-dem Kamerfractie afgezeu van hoar aanvankelijk voornemen om inzake de aanhouding van Ne- tierlandsche visscherssohepen door de Briteche regeering tot de regeering een interpellatie te richten, doch zou de fractie Vrijdagmiddag ge bruik maken van het vragenrecht en tot den 'Minister van Buitenlandsche Zaken eenige vra gen richten, op welk© d© Minister alsdan vol gens gebruik dadelijk van antwoord dient. Verschillende denkbeelden oyer de wijze waarop in den stand van zaken tegemoet kan gekomen worden werden te Londen met de ver tegenwoordigers van de Nederlandsche haring- visaoberjj besproken en al kwam men tot dus ver nog niet tot overeenstemming toch bestaat or reden te hopen, dat do zaken w at dit punt betreft, spoedig geregeld zullen zijn. "We hebben in ons vorig nummer melding ge maakt vau de xergadering door liet hooldbe stuur van do Vereeniguig ter Bevordering der Ned. Visscliery Woensdag te 's Graveu- hage bijeengeroepen. Er is daar melding ge maakt van oen motie van den heer Ankers- 1 maai. Do motie luidde als volgt: ,,D© vergadering der „Veoeeniging ter be vordering van de Nederiandxcke Visscherij' en van een zeer groot aantal belanghebbenden by en belangstellenden in de zee visscherij, ge houden den 26sten Juli 1916 iu het gebouw vau het Koninklijk Zoölogisch Botanisch .- -.loot- «schap ta 's-Gravenhage, overwegende: dat blijkens de berichten de Britscbe regeering tal van Nederlandsche sehersvaartuigen naar Engelsche havens he^ft opgebracht en zelfs voornemens schijnt daar mede voort te gaan en al die Nederlandsche visschersvaartuigen voor het Engelsche pry- ziuhof te brengen. Dai deze handelwijze van de Britsche xegee- ïing in strijd is met het volkerenrecht en der halve een ernstige inbreuk maakt op de rech ten van den neutralen Nederlandschon Staat en deszelfs inwoners. dat toch de haring die met Nederlandsche schapen in Je Noordzee gevangen wordt het onbetwistbaar eigendom is van de in Nederland gedomicilieerdo reederijen on daaraan niets afdoet, dat deze haring eenmaal in de bestem mingsplaatsen (Nederland) aangekomen op de vrije markt gedeeltelijk voor het buitenland opgekocht wordt, nu elke nationaliteit bij dien verkoop gelijkelijk in de gelegenheid gesteld wordt deze aangebrachte visch te koopen voor zoover die visch niet voor gebruik m Neder land bestemd wordt; dat dan ook ntfch Engeland noch eenig ander land op heden eenige termen heeft gevon dene om de producten van de Nederlandsche zeevisschery als contrabande te beschouwen en er in den aard dezer visscherij sedert het uitbreken van den oorlog geen wijziging is ge komen dat derhalve niet vol te houden is, dat de visch die door Nederlandsche schepen is gevan gen tijdens het naar huis brengen bestemd is voor een der belligerenten dat waneer inderdaad zou blijken, dat En geland het voornemen heeft de Nederlandsche visschersvaartuigen in beslag te nemen en voor het Prijzenhof te brengen deze onrechtma- tg© handelwijze aan de Nederlandsche reede rijen -en groot© visschersbevolkiog en andere daarbij betrokken bedrijven onnoemelijke schade sou berokkenen, welke zeer zeker niet kan worden goedgemaakt door een schade loosstelling aan do reedarijem op de basis van Je gemiddelde winst. Dat toch o?n schadeloosstelling aan de ree derijen niet kan verhinderen, dat de beman ning der schepen ten getale van ongeveer 13,TOO, de kuipers, de boetsters, de transport arbeiders en alle degenen, die bij het vissdiers- bedrijf werkzaam zijn of daaraan indirect hun bestaan te danken hebben, door het stopzet ten der visscherij broodeloos worden. dat Engeland bij bovengenoemde maatrege len uit het oog zou verliezen, dat het daar door zou onmogelijk maken de uitoefening van een overoud bedrijf van den neutralen staat, welk bedrijf buiten allen verband met den oor log en op normale wijze wordt uitgeoefend. Protesteert met kracht tegen boven omschreven door Engeland in beslag nemen van Nederlandsche zeevisschersvaartuigen en het eventueel brengen van die schepen voor een Engelsch Prijzenhof als zijnde in strijd met de eerste beginselen van het volkeren recht, onrechtmatig en niet overeenkomstig mét de houding tegen de burgers van een be- vrienden neutralen staat. Spreekt het vertrouwen uit dat Engeland, hetwelk meermalen heeft verklaard dezen oor log in de eerste plaats te voeren voor het goed recht van de neutrale kleine staten zal voortgaan op den reeds gedeeltelijk gevolgden weg en de Nederlandsche visscherij wederom vrij haar bedrijf zal laten uitoefenen, althans met haar een voor haar bevredigende regeling zal treffen en besluit van deze motie kennis te ges-en aan de Nederlandsche en Rrit6che autoriteiten." Da motie werd, na vrij breedvoerige bespre king, aangenomen met op één na algemeene stemmen. Reuter meldt van Donderdag uit Londen Y7y vernemen dat verscheidene artikelen in de bl2-.'en aang&vnde de actie der Britsche regee ring Inzake het toepassen van de wet op do contrabande op Nederlandsche visschersvaar- tuigen «n J® "oorschriften aangaande de verbo den som* onjuist zijn. Eet denkbeeld, dat de geheele Nederlandsche visscherevloot opgelegd zou worden, werd niet geopperd; evenmin als dat men het verschaffen, van visch aan de con- jM&eatejx Nederland wenscht te beperken. Een zeegevecht. Onze berichtgever te IJmuiden schrijft: Omtrent het zeegevecht, dat tusschen drie als patrouillebooten varende Britsche stoomkorders en eenige Duitsdie duikboo- ten op de Schotsclie kust plaats vond en ■waarover we kortelings berichtten, vernemen wij nog het volgende. Het gevecht had plaats tusschen de duik- booten, hoeveel is onbekend, en de stoom korders Nellie Nutten", .Onward" en „Era". Van deze werd de eerstgenoemde in den grond geboord, waarbij drie opvarenden gedood werden. De overige elf werden opgepikt door den haringlftgger Doggers- bank" uit Scheveningen, die de menschen in een Schotsche haven landde. Van de beide andere vaartuigen, elk met veertien opvarenden, werd sedert niets meer gehoord en vermoed men, dat zij met alle menschen aan boord zijn gezonken. Van de elf geredden stierven later drie aan de bekomen verwondingen. De helden der koopvaardijvloot. In de Daily Express" brengt de redac- teur van het scheepvaartblad „Syren and Shipping" hulde aan het werk der Engel- iche koopvaardijvloot, waarin hij o.a. zegt: j „Do schepen moeten voortdurend dienst doen. Zoodra zij in de haven komen, moet de lading in snel tempo aan wal gebracht en nieuwe lading ingenomen worden, zoodat zjj zoodra mogelijk weer in de vaart zijn. Familiebanden tellen in deze tijden van ge- jaagden arbeid niet mede. Er moet voortdu rend aangepakt worden. De machinist heeft moeilijkheden gehad met zijn stoomketel of zijno machines moeten noodzakelijk nagezien worden. Maar de havenopzichter zegt, dat dat maar waohten en het schip zoodra mogelijk zee kiezen moet.® Zoo is het met alles gesteld en de schepen worden naar zee gezonden in een toestand, die het loven van allen aan boord tot een voortdu rend ellendige gejaagdheid en spanning maakt tot zij weder ia de haven zijn. Behalve deze voortdurende inspanning om het overwerkte schip zoo goed mogelijk in gang te houden, is er ook nog allerlei opwinding in anderen aard. D© vijand is er onophoudelijk op uit om En- ;elsehe schepen in den grond te boren, daar ij zeer goed weet, dat met elk schip, dat naar den bodem der zee gezonden wordt, de moei lijkheid om voedsel aan te voeren, toeneemt. Zijne onderzeeërs belagen met nooit vermin derende activiteit de Engelsche koopvaardij schepen en de doodelijke mijnen wórden met overleg op hunnen weg gestrooid. Maar zelfs dit alles kan den Engelschen zeeman niet van zijn werk afhouden. Kalm en vastberaden gaat hij voort, En dan do mannen beneden in het schip Zwarte stokers staan half naakt op de vuur plaat te scheppen, te poken als nooit te vo ren; kolentrimmers dragen vlug nieuwe brand stof uit de hunkers aan on de zweetenda ma chinisten, gewapend met hunne tangen on oliekannen, snellen van hier naar daar in de met stoom gevuldo trillende machinekamers en doen alles wat Engelsche durf en vinding rijkheid kunnen bereiken om zooveel mogelijk uit hunno machines te halen, die, zooals wij reeds zagen, niet nagezien kunnen worden als uwe gemeente verbouwde tarwe perst en haver, mot xiitzondering van voor tigen behoeften noodig zaaikoren, cn daar bij gevolg te geven aan de voorschriften, 'die u namens mij door de Provinciale Broodcommiasies zullen worden verstrekt. In het belang der veevoeding zal aan de 'hndbouwors, die dit verlangen, kunnen worden toegestaan, dat zij de beschikking houden over dat gedeelte der gemelde graan soorten, dat noodzakelijk is voor het voede ren van hun vee gedurende de eerste acht maanden. Van Regeeringswege zal de distributie van veevoeder ter band worden genomen, opdat zooveel mogelijk wordt voorzien in de behoeften aan veevoeder ook van die veehouders, die niet in het bezit zijn van voldoende eigenverbouwd graan, terwijl ook maatrogelen zullen worden getroffen voor het- verstrekken van veevoeder in de zomer maanden (Mei-Augustus) van 1'917. De prijzen door u te betalen zijn als volgt door mij vastgesteld: tarwe per 100 K.G. f 15 bij een natura- géwicht tot en met 75 K.G. per H.L., daar boven 15.25, gerst f 14 per 100 K.G., haver f 13 per 100 K.G., alles mits goede qualiteit en met de gebruikelijke korting te leveren daar, waar zulks door de provinciale Broodcommissie wordt verlangd. Ter bevordering van een goede uitvoering dezer maatregelen is het mijne bedoeling den handel in de gelegenheid te stellen de provinciale Broodcommissies bij hunne taak behulpzaam te zijn". Malt voor IMed. Oost-lndlë. De directeur van het postkantoor t© Am sterdam brengt ter kennis, dat brievenma len zullen worden verzonden naar Nederl. O.-Indië, Port-Said en Singapore met bet vraehtstoomschip „Riouw" van de S. M. „Nederland". Met deze gelegenheid wordt verzonden de gewone, zoowel als aangeteekonde correspon dentie, geen geldswaarde bevattende, op verzoek der afzenders, blijkende uit eene aanduiding tot verzending met genoemd stoomschip. De laatste buslichting ten hoofdpostkan- tore alhier is bepaald op 31 Juli 12 uur 's middags, terwijl aangeteekende stukken kunnen worden aangeboden tot 10.30 's morgens. Het zeeposttarief is uitsluitend van toepassing op de stukken bestemd voor Nederl. O.-Indië. Postpakketten worden met deze gelegen heid niet verzouden. Jubileum Kon. Ned. Stoomb. Mij. Vrijdag den 28stcn Juli was het 60 jaar ge leden dat do Koninklijk© Nederl aanlach© stoombootmaatschappij haar diensten begon; zij is de oudste stoomvaartmaatschappij. atregelen denkt de Mi nister to nemen ter voorkoming van herhaling van dergelijke voorstollingen P Do M i n i s t o r van Oorlog zond 25 Juli 1916 liet volgende antwoord in: 1. Uit liet liem toegezonden maandblad ,,Do Middernachtzending'' van Juni 1916 no 6, heeft do Minister vernomen, dat to Tilburg op 29 Mei te vorm oen gecostumeerdo voetbal wedstrijd op liet binnenterrein van d© Cavalc- riekazerne is gehouden. Dat deze wedstrijd zedekwetsend van aard was, ontkent hii. 2 Uit een onderzoek ingesteld naar aanlei ding van de in genoemd blad voorkomende be schrijving van dien wedstrijd is gebleken, dat men hier te doen heeft gebod met oen gecos- tumeerd spel, waarmede dikwijls wedstrijden van burgervereenigingen besloten worden, of waarvan men getuige kan zijn bij volksspelen en die vergeleken kunnen worden met de ver tooningen van clowns in iedere circusvoorstel ling. De enkele als vrouw verkleede militairen wekten tijdens den wedstrijd uiteraard den lachlust der omstanders, wat natuurlijk beoogd werd. 3. Hoewel te Tilburg onder het goede toe zicht van den betrokken commandant geen misbruiken of onvoegzaamheden zijn voorge vallen en niemand gedwongen is geworden de wedstrijd by te wonen, beeft de Minister in liet gebeurd»; toch aanleiding gevonden om een legerorder uit to vaardigen, waarbij liet zich steken in vrouwenkleederen bij militaire voet balwedstrijden wordt verboden. De Minister ging hierbij uit van de overweging, dat genoe gens, die den militairen door de medewerking van hoogorhand worden aangeboden aan zekere eisehen van goeden smaak moeten voldoen, op dat ook langs dezen weg eenig© invloed ten goede word© geoefend op het peil onzer volk' verm afeel iikheden zij den inhoud, zooals die was weergegeven door bedoelde nieuwsbladen, niet. in overeen stemming konden brengen met juiste begrip pen omtrent de wijze. waarop de tucht behoort te worden gehandhaafd. Een en an dor verhin dert niet, dat indi©n werkelijk grieven beston den tegen de verpleging in het"hospitaal, het noodig ware geweest, dat tijdig de vereischte voorzieningen waren genomen. Eenige leden verklaarden bet zeer op prijs te 'tellen, dat do schade toegebracht aan parti culiere eigendommen te Vlissingen wegen6 de ontploffing van een torpedo aan boord van oen van Hr. Ms. onderzeebooten, vergoed wordt. Naar Oost-lndlö. De luitenants ter zee 2o kl. IV. J. Mans en I D. de Jn ss el in de Jong worden met 1 Augustus ter beschikking gesteld niet bestemming om den len September per s.s. „Vondel" van de Maat schappij Nedorland, naar Oost-Indiö to ver trekken. Kennisgevingen Verloving, Ondertrouw, Geboorte, enz. - Invitaliên, Dankbetuigingen, Menc'» Programma's, Balboekjes, Visitekaarten - Luxepapier, Artistiek Stempelwerk B. van Mantgem, Hofleverancier Singel 562, hoek Vijzelstraat, AxnsL vermakelijkheden Opleiding werktuigkundige. Op grond van liet Koninklyk Besluit van 6 Juli 1916 no. 34 wordt aan officieren van liet leger die voor opleiding tot werktuigkundig© bi] do artillerie-inrichtingen worden gedeta cheerd, eene geldelijke tegemoetkoming voor aanschaffing van bij hunne studiën noodige boekeu toegekend naar reden van 100 'siaars. Het vorenstaand© is ten aanzien van de offi cieren die thans reeds tot voormeld doel bij ge melde inrichtingen zijn gedetacheerd van toe passing van den aanvang dier detacheering af. e,rinS Jer tegemoetkoming zal in laandclyksehe termijnen geschieden door de 3'if Vfn nJministrateurs der korpsen, bij elke do hierbedoelde officieren in betaling zijn. ONZE CORRESPONDENTJERUBRIEK Per brief wordt r.iets beantwoord. Allo vragon worden regolmatig en zoo spoedig mo ge I ij k en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eons bij nader schrijvon antwoord to ver zoeken. Wio bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart ,,De Soldatonoourant" toege stuurd, waarin hot antwoord op zijn vraag voor komt. Ceof steeds uw juiste en volledige mili taire adros op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. i2?' Vcrlrfl>»6™. «-<dke volgens den vast. gestelden rooster zouden samenvallen met op- L-a II mj_ samen .f^ap 'iien gestraft is, terwijl gelegde straffen, gaan voor den betrokken i litair verloren. Valt nu één rerlofdn<* mot een dag, Inkwartieringïwet. KraeMens het Kon. Brei. van 2S Oct.. 15)13 (St W. no. 442) brengt de Minister van Oorlog ter ltennis, dat de schadeloosstellingen, bedoeld in da,punten 2o., 3o. cn 5o. van art. 8 van bet Kon. Bes!, van 10 Nov. 1892 (St.bl. no. 253) tot uitvoering van de Inkwartioringswet, zoo- 0-S dat besluit sedert herhaaldelijk is gewijzigd, voor zoover zy niet reeds voor verschillende ge- mertiten by afzonderlijke beschikking werden verhoogd, te rekenen van en met 1 Aug. a.s. tot cn met 31 Aug. d.a.v. worden verhoord met tien cent. i wijlen prof. Straub. De opvolger van Tot opvolger van wijlen prof. Straub als hoogleeraar in de ooglieelkundo aan' de Uni versiteit van Amsterdam, is benoemd dr. W. P. C. Zeeman, assistent van wijlen prof. Straub. Uit de Staatscourant. Bij K. B. is aan den land weer pl. le-luit. J. O. J. Boeion, vau het 43o bat. landw.-inf., eervol ontslag uit den mil. dienst verleend. Bij K. B. is de voor den dienst bij het leger in Ned.-Indië bestemde 2e-luit. dor inf. H. L. Th. Slot, met 1 Aug. a.s. eervol uit den militairen dienst ontslagen, onder toek. van tijd. pensioen. Bij K. B. is bepaald, dat de benoeming van den res. 2e-luit. jhr. J. Huydecopcr, van het lo rog. huzaren, tot res. le-luit. bij dat korps, moet gerekend worden te zijn in gegaan op 8 Juli 1915. het noodig Ieder dier helden weet evengoed als de ka pitein, de 6tuurman en de mannen aan dek, dat ieder oogenblik een torpedo hen in de eeuwigheid kan slingeren. Die eenvoudige mannen, die op de Engel sche koopvaarders werken, zijn allen helden. Zij voeden do natie en doen dat werk op de taaie en flinke Engelsoh® manier, zonder "zich te bekommeren om de bedreiging van mijnen of torpedo's en bereid om, «Is het zijn moet, hun leven to offeren." Twee Engelsche stoomschepen in beslag genomen. LANDSKRONA. Vier Duitsche torpedo- booten hebben Dondordagvoormiddag bui- ton de territoriale wateren bij Landskrona twee Engelsche vrachtschepen in beslag ge nomen. De „Deutschland". BALTIMORE. Volgens de uitklarings- papieren is do bestemming van de „Deutsch land" Bremen of een andere Duitsche haven. Naar uit Washington gemeld wordt bega ven de kruiser „North Carolina" en twee torpedojagers zich buiten de Virginia-kapen om aldaar, zooals de staatssecretaris van marine, Daniels, het noemt, den plicht der neutraliteit te vervullen. Mon maakt hieruit op dat de „Deutschland" binnenkort zal trachten weg te komen. Volgens berichten te Berlijn ontvangen uit Baltimore, heeft de Amerikaansche over heid het radio-telegrafische toestel van de Deutschland" verzegeld; het duikboot vrachtschip heeft een grooten voorraad drinkwater ingenomen. De bemanning van de „Deutschland" heeft aan boord van het geïnterneerde Duitsche stoomschip Neckar" deelgenomen aan een godsdienst- lefening. Do sleepboot die de „Deutsch land" bewaakt ligt onder stoom on is gereed om te vertrekken. Overgang naar de Landweer. Dc Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht beeft, naar do „Avp." meldt, het volgende schrijven gezonden aan do autoriteiten der landmacht Naar aanleiding van verschillende vragen, die reeds to mijnen bureelo inkwamen, acht ik 't noodig uw aandacht erop to vestigen, dat do bij legerorder 1916 B No. 175 bevolen overgang der militielichtingen 1908 en 1909 naar de land weer niet anders is dan een administratieve maatregel, waardoor do militieplichtigen over gaan in do categorie landweerplichtigen. Dit sluit echter in geenen deele in zich, dat do op 1 Augustus landweerplichtig wordenden van het veldleger naar de londweerbataljons worden overgeplaatst; hiertoe zullen, op de tot nog toe gebruikelijke wijze door mij te zijner tijd bevelen worden gegeven. Zoo werd bij schrijven v«-n 3 April jl. de verplaatsing van een gedeelte der militielich ting 1908 naar de landweerbataljons geregeld en do rest dier lichting zal overgaan, wanneer door de dopot3 opnieuw een voldoend aantal manschappen naar het veldleger worden gezon den. Doordat de opkomst van de militielicbting 1916 (2e ploeg) van 20 April moest worden uit gesteld tot omstreeks 1 Juni j.l., zal de eerste aanvoer^tnt de depots eerst vier maanden later d i. omstreeks 1 October a.s. geschieden. Vóór dat tijdstip hoeft dus geen overplaatsing van veldleger naar landweerbataljons plaats. Ik acht do mogelijkheid niet uitgesloten dit vermoeden wordt gewettigd door het feit, dat do in den aanhef dezes aangeduide vragon alle door officieren tot mij zijn gericht dat do minderen, die bij den bedoelden overgang zijn betrokken, daaraan als het waro een recht zul len meenon te kunnen ontleenen, om ook naar do landweerbataljons te worden overgeplaatst, en dat zo zullen meenen veróngelijkt te zijn, in dien zij. hoewel landweerplichtig zynde, nog in het veldleger moeten blyven dienen. Om die reden noodig ik u dan ook uit den betrokken dienstplichtigen duidelijk uiteen te zetten hoe en wanneer eventueele overplaatsing naar do Iandwp(u-bat.«.Ue«a ™1 Bsnnsoland. Inbeslagneming tarwe, gerst en haver. Naar we vernemen is door den Mi nister van Landbouw, Nijverheid en Handel, in verband met den aankoop van tarwe, gerst en haver, het volgend besluit I naar do landwcerbataljons zal geschieden,~'ën op welken grond die regeling berust, teneinde to voorkomen, dat tal van ongegronde verzoek schriften mij of Jiet departement van Oorlog bereiken. Bij de uiteenzetting ware mede te dec-len dat dergelijke verzoeken dan ook niet in behandeling zullen worden genomen Cecostumeerdo voetbalwedstrijd voor militairen te Tilburg. Door den heer Scheurer werden den ?7*ten Juni 1916 de volgende vragen ingezon den betreffende een gecostumeerden voetbal wedstrijd voor militairen te Tilburg. Traag 1. Hecfs de Minister kennis geno men van den gecostumeerden voetbalwedstrijd gehouden te Tilburg op 29 Mei j.l. Deze wed strijd werd gegeven door de Militaire Indien in verband met den prijs der levens- middcleri na laatstgenoemden datum voor eenigo gem eon ie voortzetting van bedoelde ver hooging wenschelyk wordt geacht, wordt de betrokken burgemeester uitgenoodigd een ver zoek daartoe tot liet Dep. t an Oorlog te rich ten, met een opgaaf van den laagsten prijs, waartegen do volgende levensmiddelen van vol doende hoedanigheid in zijne gemeente ver krijgbaar zijn: brood per K.G., vleosch per K.G., spek por K.G., aardappelen per II.L. of K.G„ bconen en erwten por L. of K.G., rijst per K.G., koffie per K.G., margarine per K.G. j („St.-Ct.") Bevorderd. Bij Ministerieel besluit van 22 Juli is be vorderd tot oerste-luitenant do tweede luitenant van het Vrijwillig Landstormkorps, Motor, Vaar- en Voorwezen C. D. H. Dijkshoorn, commandant van de afdeeling Rotterdam. Naar Oost-lndië, Het vertrek naar Oost-Indië van het deta chement suppletiotrocpen met hot s.s. liiouw, onder commando van den kapitein der genie O.-I. leger E. Hoge wind, bepaald op 29 dezer, is nader vastgesteld op 31 Juli e.k, INDISCHE LEGER. Ongehuwde personen en weduwnaars zonder kin- fleren, Nederlanders niet jonger dan 18 ennietoudei dan 36 jaar, kunnen eon zes|arigo verbintenis by genoemd Leger aangaan; handgeld 400 Gegadigden kunnen zich daartoe aanmelden,liet- zjj bjj de Agenten voor den Kolonialen Militairen Dionst te Amsterdam, Don Haag, Rotterdam, Venlo, Amersfoort, Breda, Zwolle, Groningen, Hengele (G.), lietzy op het Gemeentehuis hunner woonplaats, alwaar bescheiden worden verstrekt en reisgeld om naar Nymegen te reizen. Vrijwilligers, Militie, Landweerplichtigen en Landstormpliehtigen, thans in militairen dienst, kunnen voor zes jaren overgaan of voor twoe, drie of 4 jaren worden gedetacheerd, premie/400.—voor zes Jaren en voor detacheering voor den duur van 2, 3 of 4 Jaren, rësp. 300.—, 400.— en 500. Gehuwde onderofficieren met een klein gezin kunnen voor 3 of 4 jaren worder. gedetacheerd ot voor zes jaren overgaan. Om gedetacheerd te worden, moet men 8) maand in dienstzyn Aanmelding behoort te geschieden by den Compagnies-Commandant of den sergeant majoor, die dun wel voorhetoverigezal zorgdragen. Handgeld en premie worden by definitieve aan neming in hun geheel uitbetaald. Aanbrengpremie voor burgers, die nog niet hebben gediend ƒ10.en voor hen die in dienst zjjn en geen rang bekieeden 20-Als aanbrenger kan ieder militair (geen familielid zynde) optreden. (Adv.) L. J. Tli. W., Venlo. Wij kunnen u nog niet zeggen, wanneer de landstomilichting jaar- klnsse 1909, onder de wapenen zal komen. Red. J. B„ Willemstad. Wend u tot de organisa toren van bedoelde sportdemonstratie. Red. P. W., Vlieland. Naar onze mcening kunt gij in de maand Juli nog aanspraak maken op d© helft van het maandelijksch periodiek© verlof. Rod, P. H.. Prinsenhnge. Ton aanzien van hen, die van do bijzondere verloven, genoemd onder 3c en c van de regeling der militaire verloven bedoeld, gebruik maken, kan bij uitzondering worden bepaald le. dat zij voor zoover niet een officiers rang beklcedond© voor rijksrekening mogen worden vervoerd van hun standpunt naar hun woonplaats cn omgekeerd. (Hierbij is dus geen beperking gemaakt voor het aantal verlof dagen.) 2o. Dat zij in het genot van de soldij (jaar wedde, traktement, vergoeding wegens gemis van levensmiddelen en mobilisaiietoelage) blij ven. doch alleen voor het, geval, dat liet verlof hij tussehenpoozen tolkens hoogstens vier dagen bedraagt. Hierbij is dus hpt aantal verlofdagen tot hoogstens virr beperkt. 3e. Daf, zij "»oor zoover niet den officiers rang bckleedende voor Rijksrekening mo gen worden vervoerd en tevens in het genoc van de eoldy (jaarwedde, vergoeding wegens gemis vhn levensmiddelen cn mobilisatietoe- lage) mogen blijven, doch alleen voor het geval, dat het verlof bij i-vxxchenpoazen telkens hoog stens vier dagen hedrangi 4e. Dat hun betrekkingen de c. q. toege kende vergoeding, wegens kostwinnerschap mo gen blijven genieten, eveneens slechts voor hot geval, dat het verlof bij tussr.henpoozen tdlhcnx hoogstens vier dogen bedraagt. R e d. J. J. v. D„ Veldleger. Of aan dienstplich tigen, die thans in hot huwelijk treden, ver. goeding zal worden toegekend, hangt van do omstandigheden af. Verandert niets "in den toe stand van het huisgezin, dan bestaan er geen termen vergoeding te vcrleenen. Is dit wel het geval, dan kunt gij een verzoekschrift aan den burgemeester van uwe woonplaats richten om voor vergoeding in aanmerking te mogen ko men. R o d. W. J. H. v. W., Zalt-Bommel. Voor zoover beleend is. bestaat, er geen bepaling, die twee andere verlofdagen juist daarop volgen u»n ral m.n rm»r onze meoninj billiikluïd.: nm mït n".™ ve,'loM"S™ aamprazk kun. nen maken Red. Voor plaatsing b do Art.1 eno-mnchtingen te Delft, moot eij reohts.roeks oen verzoekschrift rinbton tot de direetm dier inrichtingen to Hombrng, onder overlegging van diploma's, gotnif- om i'™7 1 ™Z' ll't «raoeksduift infornïeoren. 'flstf 4°° J. M., Leiden. Wij kunnen u nog niet zeg gen, wanneer de lichting 190S van de bere- n?„ oabePaa'd, klein verlof naar huis gaat. R c d. C. L. S., Hanswcert. o. Het is nog niet be kend op weikon datum, do militieliciiting 1906 (landweerlicliting '1916a) met klein verlof raar huis zal gaan. Wij vermoeden echter, dat het in de maand Augustus e.k. zal ge schieden. R e d. D. V.. Odb. Gedurenda don tijd, dat gij wegens ziekte van verlof zijt achtergebleven, hebt gij recht op soldij en menagegeld en de eerste 4 dagen van het verlof op mobolisatie- toelage. Red. 1'. T., Roermond. Gij zult moeten informee- ren, hijwelk korpsgedeeltc eerlang de betrek king van schoenmaker vacant zal komen. Gij zoucit daartoe ocne advertentie in do „Solda ten-Courant" kunnen plaatsen. Red. L. B. H., Hilversum. Wij kunnc-n u nog niet zeggen, op welken datum de landweerlich ting 1916b mot onbepaald klein verlof naar huis zal gaan. Wij vermoeden in de maand September of October o. k. R e d. A. T„ Ede. le Voor verlof verleend wegens ziekte in het huisgezin, wordt slechts da eer ste 4 dagen soldij, menagogeld en mobilisatie- toelage toegekend. 2e. Een telegram, u door een militaire autoriteit, geseind, behoeft dooi' niet te worden vergoed. R e d. A. do K., Harderwijk. Het verlichtingspnrk is nog niet als georganiseerd onderdeel bij het leger ingedeeld. Naar wij vernemen ligt het echter in de bedoeling, dat dit eerlang zal ge- schiedeu. Iiet is to venvachten, dat ©r dan be vordering hij die afdeeling is te maken. Extra- toelago is aan een plaatsing bij het verlichtings park niet verbonden. Red. D. W., den Helder. Kunt gij u niet vcreeni- gen me# het bedrag dor u door den burgemees ter toegokeijd© vergoeding, dan kunt gij een bezwaarschrift indienen bij de Commissi© van voorlichting in zak© bezwaarschriften vergoeding mm kostwinners voor uwe cie. Het bezwaarschrift to zonden aan den voor zitter van dio commissio in do hoofdplaats van uwo provincie. Red. W. P.. 1 klein voorschrijft, dat gemobiliseerde militairen vrijgesteld zouden zijn van het betalen der per soneel© belasting. Wij vermoonen sterk te moe ten betwijfelen, of eene dergelijke bepaling ge maakt zou zijn. R e d. F. C. B., Oosterhout. lo. Uw broeder be hoort tot de landstomilichting jaarklasso 1908. H(ft is nop niet bekend, wanneer deze lich ting onder d© wapenen zal komen. 2o. Slechts in do wet bepaald aangewezen gevallen kunnen van den verplichten land storm worden vrijgesteld. Dus een studie voor bouwkundig opzichter geeft geen aanleiding tot vrijstelling. R e d. P. de L.. Schijndel. Wij betwijfelen, of gij de verbooging van vergoeding vóór 27 Januari 1916 zult bekomen. Gij kunt evenwel, als gij goede motieven hebt, een verzoekschrift aan den M. v. O. richten. Red. P. J. S-, Doesburg. Zulks is volgens de voor schriften. Red. gens provin- oor- u tv- gozln' kunucn voor drie of 4 jaar bij hot Nca. Indische, loger woldon gedeta cheerd of voor jaar b,j dat leger overgaan. ™""nd-z,e ,erder dL'.(J' ,W" 'a-?r."™hoge. Vrijwilligers, in dienst gekomen hij de Jnsti-ucliebatterij heb ben geen rroht op handgeld, „ooi, op eanigorloi pronuo voor hunne ->• nis. Rod. K. V, rywilligo dienstvorbinte- den Helder. Omtrent het examen H. Naar onz© meening termen voor vergoeding SVIarinezaken. Uit de Staatscourant. Bij besch. van den Min. van Marine zijn de navolgende plaatsingen gelast: met 1 Aug. a.s. luits. ter ze© 2e kl. G. E. B i e k a r t en E. Gelpke a. b. Hr. Ms. „Schorpioen"; luit. ter zee 2e kl. J. W. A. A. H e y 4 t belast met het bevel over Hr. Ms. ,jZee- meeuw"; luit. ter zee 2e kl. P, F. W. Mo u ton a. b. Hr. Ms. „Koningin Emma"; met 16 Aug. a.s luit. ter zee le kl. R. H. Haan tj ens a. b. Hr. Ms. „Schorpioen"; met 1 Sept. a.s.off. v. gez. le kl. J. E. H o n c o o p, te Amsterdamoff. v. gez. lo kl. G. van Heck, a. b. Hr. Ms. Wacht schip te Willemsoord; off. v. gez. 2e kl. J. A. van Huizen, a. b. Hr. Ms. „Bellona"! sie voor ontspanning van het 3de Bat. 16 Reg. Infanterie op het binnenterrein van do cava- leriekazcrno en was zedekwetsend van aard. gonpmon; dat doot.bcmid^Iinf der wil j bc^Ü Supplotolro Marino-begrootlng 1916. (Buitengowoon krediet.) Bij de besprekingen in de afdeelingen van de Eerst© Kamer over do suppletoir© marine-be grooting 1916, werd aangedrongen op het ver strekken van meer inlichtingen omtrent de te Soerabaja voorgevallen ongeregeldheden onder het marine-personeel en de daarmede verband houdende uitzending van zeemiliciens naar Indie. Was men wel ingelicht dan was het ilarinebestuur bij dio uitzending op vel© moei lijkheden gestuit en gaarne zoude men verne men, waar.n deze eigenlijk bestaan hebben. Men zoude het zeer op prijs stellen tevens van den Minister te vernemen, of de vloot voogd in Nederlandsch-Indië, bij gelegenheid van zijn bezoek aan Soerabaja ten tijdo van dio ongeregeldheden, een© circulaire 'had uitge vaardigd, gelijk die door do nieuwsbladen hier ta land© is medegedeeld. De leden, die deze aangelegenheid ter sprake brachten en in hooge mate h©t gedrag van het marine-personeel afkeurden, wenschton in ken- Nieiiwsgierigo valt gij wel in de wegens kostwinnerschap. Wij raden u aan bezwaarschrift te richten tot de commissio van voorlichting in zak© bezwaarschriften wegens vergoeding aan kostwinners voor uw© provin cie. Dit bezwaarschrift te zenden aan don voorzittel van die Commissie, in de hoofdplaats uwer provincie. Red. G. d. B., Loon op Zand. De commissi© van voorlichting in zake bezwaarschriften ver goeding kostwinners voor de provincie Utrecht bestaat uit: G. C. d'Aumale baron van Har- denbroek van Hardenbrook, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, te Zeist; P, W. J. van Hcssel, lid van den Raad der gemeente Utrecht, en mr. dr. D. A. P, X, Kooien, lid van de Tweed© Kamer der Staten-Generaal, beiden t© Utrecht. Red. H. S. B., Harskamp, le. Dat de hospitaal soldaten en tamboers van de militielichting 1907 (landweerlichting 1916b) niet bjj hun respectieve landweerbataljons worden ge plaatst, staat in verband met de belangen van den dienst. 2e. De juiste datum, waarop d© landweer lichting 19165 niet klein verlof naar huis zal gaan, is nog niet bekend. Wij vermoeden echter, dat zulks in ei© maand September of October e.k. zal plaats hebben. Red. J. B., Loon op Zand. lc. Landstormers, die nog geen 8J maand ónder do wapenen zijn en 2 X per maand (24 uur en 36 uur) verlof be komen, hebben, naar onze meening, telkens recht op een keer menagegeld. 2e. Een wielrijder heeft na 8J- maand ver blijf onder de wapenen sedert 1 Januari 1915 recht op eene soldij van 13 cent per dag, dat met inbegrip van 10 cent mobilisatietoelage oen bedrag van f 1.61 per week uitmaakt. Red. M. v. V., Vreeswyk. Mocht er voor u aan leiding tot herkeuring bestaan dan zult gij daarvoor nog wel opgeroepen worden. Het is overbodig, dat gij zelf hiervoor maatregelen neemt. Red. v. K-, 's Gravenzande. Gij kunt trachten te ruilen met een militieplidhtige, behoorende tot een infanterie-regimeut en daartoo een gemoti veerd verzoekschrift tot den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht richten. Red. J. F., Harskamp. Omdat gij 24 dagen bijzon der verlof hebt genoten, moot gij eerst 24 dagen w-eder onder do wapenen zijn verbleven om we der voor verlof (bijzonder of periodiek, enz.) in aanmerking te kunnen komen. Red. W. O. W., Haarlem, le. Wordt een straf baar feit eerst later bekend, dan mag -zeer ze- voor machinist ter koopvaardij zyn geen ver- lofsibepaliingen vastgesteld. Wy raden u echter aan, door tussohonkomst van uwen compagnies commandant ccn verzoekschrift aan den M. v. O. te richten om voor dat examen verlof te mogen bekomen. R ed. G. B„ Veldleger. Volgens de regeling der algemeene verloven mogen de militairen, wier woonplaats i© ver van hun garnizoen, kamp of kantonnement is verwijderd, om .na afloop van den dienst nog voor 10 uur des avonds van den aan hot verlof voorafgaanden dag hunno bestemming te bereiken, den morgen van den eersten verlofdag vertrokken, doch genieten op elk verlof één verlofdag meer. De door u be doelde Zondag zal dus door uw commandant als dien extra-verlofdag worden beschouwd. Red. G. H.. Ooltgensplaat. Zeer zeker kunt gij voor eene plaatsing bij do artillorieinrichting in aanmerking komen. Richt daartoe recht streeks een verzoekschrift tot do directie van di© inrichtingen to Henibriijronder overleg ging van diploma's, getuigschriften enz. Red. L. B,, Bréda. Zijt gy kostwinner voor mV vader, dan kunt gij een verzoekschrift tot den burgemeester van uw woonplaats richten om in aanmerking te mogen komen voor ver goeding wagens kostwinnerschap. Omdat uw vader ia loven is, zijt t gij geen gezinshoofd, Red. Frontlijnen in Oost on West, Wachtm. L., te Amersfoort, "Wat u daar, vraagt, is nu juist geen kleinigheid. In groot© lijnen kunnen we gemakkelijk zeggen, lioo do frontlynen in Oost en West loopen, bij' Rig" nis te .worden gesteld jpet dm. circulaire, daar J kei; voor sM feit alsnog ?tm ..opgelegd -wpr- 'wjjcu, bijv. van door dc Pripet-moerassen, ten Westen van Loetzk tot voorbiji Delatyn iii do Booko- wina, en van Bazel langs Verdun tot bij Nieuw- poort, maar daar hebt u natuurlijk weinig aan. Vooral in het Westen, maar ook meer en mear in 't Oosten loopen de frontlinies met zoovel© bochten en kronkelingen, dat dit wel op ©en kaart met lijnen i© aan to duiden, maar mooi- lijker iii woorden te zeggen. Bovendien veran dert eiken dag de toestand op dc oorlogsterrei- nen, terwijl we eindelijk niet weten welk© kaarten u hebt en of daar wel de plaatsen, dikwijls plaatsjes, op staan, die ivo aangeven. We zullen ochter ons .best doen u zoo good mon gelijk te helpen u moet er evenwel om donken, dat onze aanduidingen van vandaag, morgen misschien niet meer juist zyn, ten minste op de punten, waar het hevigst wordt gestreden. Hot Oosterfront begint, in hot noorden hij de Golf van Riga, oven ten westen der stad Riga, loopt vandaar in bijna zuidoostelijko richting naar Jacobstadt, 't welk ib'et echter oostelijk laat liggen, en met f.1 au wen boog naar Dunaburg (of Dwinsk)vérder gaat het front oostelijk van Nowo Alexanojewsk naar 't zui den in een bijna rechte lijn, om, na Sloqui westelijk te hebben laten liggen, bij Baraaiowitch do Prip jet-moerassen to bereiken. Bij Ljakowitch en Lipsk maakt de linie weer een bocht naar 't westen, loopt langs de rivier Jasjolda, met een scherpe buiging oostelijk, ©n daaxna weer naar 't. Westen langs do Pripet tot aan Nobel. In dezen scherpen bocht ligt de stad Pinsk, Vau Nobel zuidwaarts over en langs de Stechod, voorbij Svidniki en Lokatsji, hier schiet de frontlinie vorder naar ft zuiden, mfuukt langs Lezniow en gaat dan in vrijwel zuidoostelijke Lerzniow.:en ,g?at

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2