No. 306. ZfflBag 30 Jüf! 19T6 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. De ideale vrouw. OP ZEE. TWEEDE JAAtttiANG. i 7 DE SOLDATENCOURANT t REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALESTRINASTR. 10, AMSTERDAM. DIT BLAD VERSOII 1.7NT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOlt MILITAIREN 1 CENT, VOOR BURGERS a CENT. ABONNEMENT BIJ VOORUIT BETALING VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS 1.50P.IvWARTAAL Voor Advertenti5n wende men rich tot onze Administratie, PaleRtrinascraat 10* Amsterdam. Pry's der Advertentien per regel 30 reet. Voor Ingezonden Mede' deeKngen op de tweede, derde en vierde pagina dubbel tarief. By abonnement reductie. Wij geven liier een kijkje op de Spaansche Oorlogsbaven Cartagena. De aanblik der baai en der rotsige kust met bet verdedigingswerk is op zich zelf een beschou wing waard, maar zijdelings is deze haven in den laatsten tijd in het oorlogsnieuws betrokken. Daar toch dook voor eenige weken plotseling de Duitscbe Onderzeeër „U 35" op, die voor den Duitschen gezant te Madrid brieven en documenten aan boord bad, en die, werd beweerd, tevens een brief voor koning Alfonso meebracht. Sedert hebben we daar niets meer van geboord, In elk geval was bet van deze Duitsche duikboot een bravourstukje in de Middellandsche Zee de Franscbe, Engelscbe en Italiaansche oorlogsschepen ongemerkt te passeeren. De toestand in den reuzenstrijd. De Russen zijn het tegenwoordig, die van zich laten spreken. Zij neinen wel al lengs revanche over de verliezen van 't vorige jaar, al hebben ze die nog niet ingehaald. Maar meer en meer blijkt de raeening der (Jentralen, dat met Nde Kussen eigenlijk niet veel rekening viel te hou den, onjuist. Nu hebben, de telegrammen weer een overw inning der Russen geméld, ditmaal niet aan bet Oos ter front, ai gaan zij ook daar vcorujt in de laatste dagen, maar/ in Azië, xn eigenlijk Armenië. Het is waar, do meeste Armeniërs zijn vandaar verdwenen, weggedre ven door de Turken, volgens de Amerikaansobe berichten, welke door do Turken noch de Duit- schers feitelijk werden tegengesproken. Alleen overdreven genoemd en da-armee goedgepraat, dat do Armeniërs een grooten opstand en aan sluiting bij de Russen in den zin hadden. Een der voornaamste steden Armenië !nu, Erzing- jan, is door de Russen ingenomen. Dezen ko men inderdaad niet alleen aan hun Europeescb front, maar ook in Jvlein-Azië en. Mosopoiainië zoo langzaam vooruit. Erzeroein was de eerste grooto plaats, die in hun handen viel en hun den weg opende naar do kust, waar za spoedig Trebizondo beaetten. Erzingjan ligt in de pro vincie Erzerbem, niet ver van den westelijken Eufraat, 'i is een heel oud stadje, bij de oude Griek<?h al bekend, maar tegenwoordig geen groots plaats, met -niet meer dan 23000 inwo ners. Toeli is deze Russische zegepraal van be lang, omdat de Turken steeds meer moeten inzien, dat zo zich krachtig in eigen, gebied te verdedigen hebben en er' dus van de zending van groote Turksohe troepen naar 't Ooster- front wel niet veel zal komen in den eersten {tijd; De centralen zullen daar overigens de hulp troepen van hun bondgenooten best- kunnen ge bruiken. Er wordt er nog steeds krachtig ge vochten langs een groot deel van do lange frontlinie. Ook in bet noorden, ü'sschen de Golf van Riga ett de Pripetmoerassen, doch hier houden dp Duitschers onder Hindenburg en prins Leo pold van Beieren manmoedig 6tand en schij nen de woedende aanvallen der Russen steeds krachtig genoeg af te weren. Echter blijken zij daar niet meer dan genoeg troepen voor te hebben, want het kan er niet af om de be-, droigde Oostenrijkers en de legermacht van von Linsingen ten. zuiden van de moerassen te hulp "te komen. E-n hulp, die ze best kunnen ge bruiken, want in het centrum van dit zuidelijk deel van 'fc front, voornamelijk aan de Styr en de zijrivieren er van dringen de Russen steeds verder vooruit. Langs de Loepa en de Sloniowlta trekken de centralen terug voor de aanvallers en zij moesten daarbij ook Lezniow prijsgeven. Weer een groot aantal krijgsgevangenen, ver over de zes duizend, vielen weer in handen van Toen ik naar Zuid-Afrika ging was Jaap Léssing een arme schilder met vijftig kunstidealen en evenveel onverkochte schil derijen. En toen ik twee jaren later terug kwam, vond ik hem in rijke kamers te midden van een luxueus meubilair. Maar hij sprong op, en greep mijn hand, hij had altijd een ongemeen lcrachtigen hand druk, en op datzelfde oogenblilc wist ik, dat de verandering alleen in Jaap's uiterlijke omstandigheden bestond, niet in J^ap zelf. Wel, Jaap, dat ik jou zóó terug moet vinden. In voorspoed en aan 't dik worden! 't Is wat moois. Maar 't is leuk je terug te zien. Ga eerst zitten, ze; hij, me in een stoel duwend, en begin dan met je beleedi- gingen. Dik ben ik niet geworden, maar 't is curieus zooals de voorspoed ineer komen kan. Enfin, xxx'n kunstidealen heb ik er voor gedegradeerd, m'n ideale vrouw zolfs,... herinner je je haar nog? Natuurlijk! Of ik, 'n beeldje was 't, maar je hacit haar wat erg teer en ziekelijk gemaakt naar mijn smaak. Wat is er .van haar geworden? Jaap zuchtte diep. Reclame! „Optiipa",. iW«rit is dat J - de Russen. Het Oostexwijksche leger, want dit had opnieuw bet verlies lijden, wordt op deze wijze wel gedund. Evenwel, de tele grammen maken thans ook melding van 1000 Russen, die gevangen zijn genomen bij dat zelfde Leziniow, dat we hierboven noemden. De centralen venvaavloozen misschien eenigs- zins het Oosterfront om op het Westerfront de geallieerden'te kunnen tegenhouden. Daar toch dreigt liet grootste gevaar: ale de Duitschers uit Frankrijk teruggeworpen werden, behoeft de oorlog nog wel niet geëindigd te zijn, maar- is de hoop op een overwinning voor den cen tralen verkeken. Daarom worden er blijkbaar steeds meer Duitsche troepen naar 't westen gezonden, en bepalen deze zich niet tot de ver dediging, maar treden zij aanvallend op, en dit niet alleen aau de- vSoqjme, maar ook bij Ver dun, en nu "weer bij i"peren. Op successen kunnen de Duitsche wapenen weinig bdgen bij deze aanvallen, maar het is op zich zelf reeds een succes, dat zij den vijand tegenhouden. Ook dit echter gelukt hun niet geheel en al. Langzaam, 't is waar, heel langzaam komen do Engelscken vooruit, maap zij vorderen toch. Zij hebbe-n nu weer, de Duitschers geven het zelf toe, Pozières ingenomen. Vlug is dit niet gegaan, reeds voor een veertien dagen 8tonden de Engelscbe troepen in de buitenwijk van het dorp. Als gevolg van deze verovering zijn de Engelschen thans ook verder vooruit gekomen langs de linie Pozicres-Bazentin-le- Petit, waar hardnekkig om een Duitsche loop graaf.stelling is gevochten, die de Engelschen veroverden, weer moesten loslaten, opnieuw iu handen kregen en die zij nu voorgoed hebben bezet, naar 't schijnt. Verder hebben de En gelschen thans ook het noordelijk deel van Lon- gueval veroverd, en den vijand bij het Delville- bosch een eindje verdreven. Zeer verwoed, zeer moorddadig is blijkbaar de strijd over nagenoeg het geheele .Wester front. Want er komen berichten van heel hevi ge aanvallen van Duitschen kant en van dien der geallieerden. De Franschen doen hun host verder op te dringen ten zuiden der Somme, ten oosten van Estréas zouden zij eenjge vorde ringen hebben gemaakt, bij Soyecoifrt is zeer lievig gevochten. De Duitschörs vielen op ver schillende punten aan, zoo ten noorden der Aisue bij Jxet Bois des Buttes, welke aanval mislukte. Krachtiger was nog hun aanval in Champagne, bij Pljpsnes, waar zij oprukten over een frontbreedte van 1200 M. Zij drongen daar binnen in eenige stukken van dé vijande lijke loopgraven, maar werden er, volgens het Franscbe bericht, woer uijj. verdreven. Verder wordt er nog steeds hardnekkig strijd gevoerd om Verdun; da&r was de artillerie weer beng aan liet werk, vooral bij hoogte 304, Fleury en de redoute van Thiaumont. Ten westen van dit laatste punt zouden de Franschen ietwat oor- uit zijn gekomen. Ook bij Ypercn is tussehoi Engelschen en Duitschers bloedig gevochten hier drongen de Duitschers een loopgraaf bin nen en werden weer verdreven, elders hadden de Engelscho dezelfde ondervinding. an het Italiaansche front kunnen wij weer niets belangrijks melden. Ook daar wordt nog Tlieel O, 't kon erger zijn. Jawel. Ze begon als zeep. Toen ging ze voor saus. Nu optima", die thee is drinkbaar. Maar die plaat! Kerel, waar achtig, die vrouw is prachtig, al heb ik haar gezond moeten maken. En hij ontrolde ..een paar reclameplaten, beiden dezelfde vrouw voorstellend, en wat 'n vrouw! Op de eehe keek ze boos, ver rukkelijk verontwaardigd; op de andere glimlachte ze, als gereed tot een kus. Wat 'n engel! riep ik, zonder m'n oogen van de platen af te houden. Nietwaar? lachte Lessing zacht. Hoe kwam je aan haar? Uit mijn hoofd. Kom, niet mogelijk! Toch waar. Dat wil zeggen: zij is een combinatie van alles wat ik mooi vind in vrouwen en meisjes. Zij heeft Emma's oogen en Julia's wimpers. (Dat waren zijn nichtjes). Dan heeft ze juffrouw de Lange's voorhoofd, en den neus van Betsy Blaak en 't kleine rose oqjrtje van mevrouw Kremer. 'b Haar is van... ja, dat meisje waar we altijd mee tennisten, 'fc Kuiltje in haar kin is van jouw moeder. Enfin, 't geheel is mijn ideaal van schoonheid, verlaagd tot reclame. Ik zal haar in wer kelijkheid nooit zien. Nooit, stemde ik toe. En toen werd er getikt. v. Mijuhger. .en juffrouw Smjt yryigen of steeds hardnekkig gevochten, worden aanval len en tegenaanvallen gedaan, vallen eiken dag dooden en gewonden in groote getallen, maar de toestand verandert en maar weinig of niets, 't Is evenwel duidelijk, dat op alle fronten, den Balkan uitgezonderd, waar Roemenië nog 6teeds besluiteloos schijnt te blijven, de strijd met een verschrikkelijke hevigheid woedt. Blijkbaar wil men de beslissing verhaasten. Bijna twee jaren duurt nu de oorlog en in alle landen doet zich, in sommige op vreesélijke wijze, de invloed er van gevoelen. De regeerin gen schijnen in te zien, dat er toch eindelijk een einde aan moet komen, dat men door strijd tot vrede moet geraken. Maar op het oogon- blik wordt dit heerlijke woord in geen dei- vijandelijke kampen gehoord. DUITSCMLAND. Luitenant Parschau t. De vliegerofficier, luitenant Parschau, die evenals Immelmann en Bölcke ridder van de „Ordre Pour le Mérite'' was, is in oen luchtgevecht gevallen. FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogsferrein» Het Engelsch-Fransche offensief. LONDEN. Officieel. Ten noorden van de linie Pozières-Bazentin le Petit veroverden we over 200 meters een belangrijke vijan delijke loopgraaf. Donderdagmorgen her overde de vijand de loopgraaf, maar dpor den dadelijk ondernomen tegenaanval kre gen we weer voet in het zuidelijk gedeelte. Aan de rechterflank verdreven we den vijand uit het oosten en noordoosten van het Delvillertxosch en heroverden W6 het noordelijk deel van Longueval. Donderdag heftige artilleriestrijd ten noordoosten van Pozières en in de buurt van Longueval en het Delvillebosch. De loop graaf, die we den vorigen nacht vermeester den ten noorden van PozièresBasenton. weerstond tot dusver alle vijandelijke aan vallen. Een kleine vijandelijke afdeeliug drong de loopgraven, binnen ten westen van den weg ,Ypc-renPilken, maar werd dadelijk weor verdreven. Verder zuidelijk dreng een Britsche afdeeling de vijandelijke linie binnen tot de draadversperringenZij. doodde dertig vijanden en baande zich ai vechtend een weg naar de loopgraven. De Britten vonden hier vele Duitschers ge dood door het voorafgaande bombardement. De Britsche vliegtuigen deden Donderdag goed werk v/at de plaatsbepaling der vijan delijke batterijen betreft. Ze moesten laag vliegen wegens den nevel. Twee vliegtui gen worden vermist. LONDEN. De correspondent van de Ti mes" meldt uit het Britsche hoofdkwartier aan zijn blad Ik verneem dat niet alleen Pozières en d® omgeving in onze handen zijn, maar dat wij ook den windmolen veroverden, die een zeer belangrijk punt vormt. Het terrein dat wij sirds den eersten Juli in twee aanvallen van den vijand ge nomen hebben, is een stuk grond met een gemiddeld front tusschen 9000 en 10.000 yards en een breedte van over 7000 yards, of wel een omtrek van 24 vierkante mijlen. Wanneer men weet, bye geweldig ieder ge deelte van een mijl versterkt was en verde digd werd, welke enorme voorbereidselen dé vijand had getroffen om de streek onneem baar te maken, dan begrijpt men dat onze soldaten een groote overwinning hebben be haald. /As een bewijs met welk een geestdrift 0113© mannen zijn bezield, kan dienen dat de bevelvoerende officier van bepaalde troe pen, wien een buitengewoon zwaar werk was opgedragen, zijn mannen vóór de laat ste succesvolle aanval begon, verklaarde, dat zij, indien ze goed vochten, bij wijze van belooning mochten blijven doorstrijden en niet behoefden .to rusten. Zij deden zoozeer hun best, dat zij tot bun groote vreugde en trots niet afgelost werden. Hoewel de operaties bij Pozières de voor naamste gebeux-tenis vormen, wordt ook over het verdere gedeelte van de frontlinie doorgevochten, doch dit brengt geen veran dering in de positie te weeg. Op sommige punten worden tusschen ons en den vijand bijna voortdui-end bommen gewisseld en u te spreken bent, zei het dienstmeisje. Smit?... Och nee, zeg maar, dat ik nietj ontvangen kan. Dat dacht ik al, klonk een luide stem in de gang, 'en een heel klein, mager en vuurrood oud heertje stapte binnen. Mijn naam is Smit, Johan Smit, meneer, van Newyork. En ik zal u laten vervolgen, als er nog wetten zijn in dit ellendige kik- kexdand, Dat ik daarvoor in Holland moest terugkomen Als u u nader wilt verklaren, begon Lessing met zijn gewone beminnelijkheid, maar toen scheen zijn stem te bevriezen, en vervolgens hijzelf. En geen wonder. Want ginds in de deur stond... Optima! Wat grooter misschien, waardiger, en zonder kuiltje in haar kin, een Optima, die minder geneigd scheen tot spoedig lachen, of spoe dig booskijken, maar toch... Optima! Lessing was te ontdaan om haar een stoel te presenteeren. Dat deed ik. Vader, wind u niet zoo op, zei ze op den tooix van een zelfverzekerde vrouw, die aan bewondering gewoon is. Laten we eerst 'b excuus van den heer Lessing hooren. Ja! zei 't kleine mannetje. Jo hebt gelijk, Angela. Verklaart u 's, hoe u aan 't portret van mijn dochter kwam, meneer. Mijn dochter.^— Optima! .Haar portret op alle murenMijn dochter bclachelijlï ge maakt... Als ik jonger was... Hij „sprong bijna van boosheid. vaak ook hebben er kleine schermutseliilgen en handgovechten plaats. De artillerie heeft evenmin rust. Telkens worden groepjes gevangenen binnengebracht, die bij het nemen van eén stukje loopgraaf of een hoekje van een bosch in onze handen vielen. PARIJS. De correspondent van de ,,Li- berté" in Noord-Frankrijk geeft bijzonder heden over de verovering van Pozières. Door de definitieve bezetting van het dorp be haalden de Britten een zeer groot succes. Een beteekenend feit, dat hij van stafoffi cieren vernam, was, dat 200 mitrailleurs de toegangen van het dorp verdedigden. De meeste werden vernield door het bom bardement, maar ongeveer dertig werden door de Engelschen verraeesterd, benevens een aantal mijnwerpers en andere loop graaf-artillerie. Uit de verhalen van ge wonden blijkt, boe verwoed bij Pozières is gevochten. In een geval hield een Duitsche afdeeling, die in een klein fort omsingeld was, het twaalf uren uit tegen de Britsche aanvallen. Toen het fort ten slotte geno men was, vonden de Engelschen nog slechts vier man levend. Zestig waren er gedood. Het dorp is volkomen vei"woest en de plek v/aar het stond is niet meer van de omgevende velden te onderscheiden. Een Beiersch bataljon hield stand in het noordoostelijk deel van het dorp, maar de bevelvoerende officier besloot terug te trek ken. Voor dien terugtocht hadden de man nen te gaan over drie meters open terrein. Zoodra ze verschenen, werden ze -wegge veegd door het vreeselijke vuur der Brit sche artillerie. Zij werden letterlijk gedeci meerd. De meeste overlevenden zijn gevan gen genomen. BERLIJN. Officieel. Het groote hoofd kwartier meldt: Tusechen de Ancre en de Somlne werd aan beide zijden tot diep in den nacht van Donderdag een groote artillerie-activiteit ontwikkeld; ten W. van Pozières werden vijandelijke aanvallen met handgranaten afgeslagen. Ten O. van de Somme mislukte een Fran- sche aanval, die ten O. van Barleux werd beproefd. In de streek KaljfcehöheFleury werden gedurende den nacht sterke Fransche aan vallen afgeslagen. Op ©enige punten duren de gevechten nog voort. Op het front ten Z.W. van "Warneten garden sterke Engelsche verkennersafdee- lingen en bij Richebourg patrouilles terug geslagen, een Franscbe coup de main ten N. van Viomi9 le Chateau (West-Argonne) mislukte. Onze patrouilles maakten bij Ville au Bois en ten N.O. van Prunay in de Fran- ëche stelling precies 50 gevangenen. In een luchtgevecht werd een Fransche tweedekker bij Beine, ten O. van Reims, neergeschoten. Vijf milüosn projectielen. „R euters" correspondent bij bet En gelsche hoofdkwai-tier in Frankrijk weet rnedo te deelen, dat de Engelschen in de afgeloopen vier weken vijf millioen granaten van verschillend kaliber op de Duitsche stel lingen geworpen hebben. Bij Contalmaisen. De .Daily Telegraph" beschrijft de lot gevallen van eenige Engelsche gewonden, die in een Duitsche gedekte schuilplaats waren, toen de Duitschers de loopgraaf voor korten tijd hernamen. Een der ge wonden, die zich thans te Londen be vindt, zeide o.a.: ,,En dien geheelen nacht en den heelen vol genden dag en den dag daarna lagen wij daar; wij kregen niets over onze lippen dan wat zeer smerig water uit een kruik, die een lange Dnitsclier, die in de loopgraaf op schildwacht had gestaan, ons den eersten ochtend gegeven had. "Wij konden daar beneden natuurlijk het vuren, maar het klönk een beetje dof, zoodat wij niet konden hooren, van welke zijde het kwam. En bovendien wisten wij ook niet, wat voor of achter was. En toen, ik schat dat het dqn derden dag is geweest, heel vroeg in den ochtend, weru het gedonder van de zware kanonnen zoo hevig, dat de- eene granaat de andere leek to raken en de heele grond schudde als bij een aardbeving. Dat ging een poos zoo door en eindelijk ver minderde het een beetje; het was net of 't 'n beetje verderweg ging. En toen barstte er een bom in de loopgraaf vlak bij onze schuilplaats. Stil maar, vader, zei 't meisje. Als meneer Lessing een zuster, of een vriendin heeft die hij respekteert, dan weet hij wat hij gedaan heeft. U ziet er niet uit, of u trotsch op uzelf bent, meneer Lessing. Lessing haalde diep adem. Mevrouw! zei hij. Ik had u nooit gezien en ook geen portret van u. U be- stondt slechts... in mijn geest! De oude heer grinnikte. Natuurlijk! zei hij. We wisten, dat u daar eerst mee aan zou komen. Maar daar loopen we niet in. Uw volgend excuus, asjeblieft. Lessing werd vuurrood. Als u jonger was.... zei hij. Kom, kom, suste ik. Natuurlijk is meneer Smit wat ongewondenMaar als u mijn vriend, langer gekend had, meneer Smit, dan zou het niet mogelijk zijn, dat u aan zijn woorden twijfelde. Ik begrijp, dat die u nu ongelooflijk lijken... Maar ar tiesten hebben schoonheids-idealen, bóven de bevatting van gewone stervelingen. O..,, oh! zei juffrouw Smit. En die teekenen ze dan op reclame platen? Neen, ik geloof niet aan dab schoonheids-ideaal... Maar ik zag wel, dat ik haar niet mis haagd had. Lessing wilde haar ook liever niet op die wijze ontheiligen, zei ik. Heb je nog je eerste conceptie van je ideale vrouw, J aap Hij wees op., een lade.. Een \ran de jongens zei, dat de Duitschers ons opgeblazen hadden. Masr ik zag, dat er geen schildwacht meer op post stond en daar uit maakte ik op, dat onze jongens weer in Contalmoison moesten zijn. Ik zou er wel heel gauw uitgekomen zijn, maar kon niet omdat mijn knieën gewond waren. Naast me lag een jonge korporaal met een wond in zijn schouder, die erg koortsig en ziek was. Ik vroeg hem of hij een eind do loop graaf in wilde loopen en een schreeuw geven, dat wij hier Engelschen waren. Hij ging dan ook naar buitendat was een jongen inet durf, want nadat hij weg was barstten er nog twee bommen vlak bij ons. En even later was cr een jonge Engelsche officier bij ons met een half dozijn van onze jongons. Wat was ik blij toen ik hem zag! Ik wilde in de houding gaan staan om hem te Balueeren. Ik zou zijn schoepen of zijn pet gegroet hebben als ik die leeg op den grond had zien liggen. ,,Kalm aan, jongens!" zeide hij zoo gewoon- wég. ,,Je deugt nog niet voor de parade, weet je. Heb maar eerst een beetje geduld. We zullen je gauw hieruit brengen en het je wat gemakkelijker maken." En dat heeft hij ook gedaan. Onze luit' gaf me een slok .thee met rhnm er in uit zijn eigen veldflesch. 'n Kort poosje later kwamen de brancardiers, Jongen, wat was dat 'n prettige gedachte, dat Contalmaison weer in onze handen was." RUSLAND. Van het Oostelijk oorlog6terreln. Het Russische offensief. PETROGRAD. Donderdagnacht ging ©en vijandelijke .afdeeling, ongeveer een compagnie sterk, over tot het offensief in den sector ten zuiden van het Volsjino en ten westen van. Miadgiolmeer. Wij droe ven de aanvallers naar hun loopgraven te rug. In de streek van Laboezy ten zuid oosten van Baranovitsji artillerievuur en voorpostscherjjiutselingen. Een vijandelijke afdeeling, 50 a 60 man sterk, trachtte ons hedennacht aan te vallen in de streek van Bereznoie, 12 werst ten noordoosten van het Vygonovskyie-meer; zij werd door ons vuur afgeslagen. In de streek van de rivier Slo- niova en de Soldoerovka wordt gestreden om de overgangen. Onze afdeeüngen gingen op verschillende plaatsen voo^iit. Volgens de rapporten is het totaal c'jfer van de gevangenen in de gevechten van gisteren gemaakt gestegen tot 128 officieren en 6250 soldaten. Buit gemaakt werden ver der 5 kanonnen en 22 mitrailleurs- PETROGRAD. In het geheel hebben de dappere troepen van generaal Saharof in de gevechten van 16 tot 25 Juli meer dan 34,000 officieren en soldaten gevangen ge nomen. Ze vermeesterden 45 kanonnen en 71 mitrailleurs. BERLIJN. Officieel. Donderdagavond hebben de Russen te vergeefs getracht onze stellingen be Schtschara, ten N.W. van Ja- gowiczi te bestormen. Ook ten ,W. van Be- reczesko werden zij met groote verliezen te ruggeslagen. Anders gebeurde er niets, be halve dat er aan de Komaika ten.O. van Wiczy een voorpostengevecht plaats had, waarbij de vijand groote verliezen leed. WEENEN. Officieel. Ten westen van Deresteozko is een Russische nachtelijke aanval afgeslagen. Her! aaide heftige aan vallen, dia de vijand Woensdagnamiddag tusschen Radzywillov en Styr ondernam, mislukten onder zware verliezen. Ter weerszijden van den weg van Lesniow zetten de Russen hun pogingen ook des nachts voort. Zij werden na verbitterde ge vechten teruggeworpen en lieten duizend gevangenen in onze handen. Ten noorden van den Prislopzadel rukten onze troepen op en gingen voort over den Czasny Czes- semoss, waar door afdeelingen de hoogten aan die zijde werdeiï bezet, waarop tegen aanvallen werden afgeslagen. ITALIË. De strijd om den Monte Cimone. LONDEN. Uit Vincenza wordt aan de Times" gemeldt: De geweldige Monte Cimone is weder in handen van de Italia nen, De belangrijkheid van deze overwin ning kan niet in mijlen uitgedrukt worden, immers zij schuilt in het feit.dat thans de hooge wegen die naar de Posina- en Astico- Met wien spreek ik eigenlijk? vroeg nu juffrouw Smit, met een hernieuwde po ging tot waardigheid. Tom Mortier, tot uw dienst. Kijk, hier heb u de ideale vrouw.. Mcoi, niet? Enkel te mager, vond zij. Net zooals jij er uitzag, toen je ziek was geweest, Angelariep haar vader. Alleen... geldgebrek heeft Jaap er toe gedwongen, van zijn ideale vrouw reclame platen "te maken, nietwaar Jaap? ver volgde ik. Lessing knikte. Ik heb u één ding te zeggen, zei de oude heer. U laat al die prenten een voor een afnemen. Dat kan ik niet, zei Lessing, 't Copierecht is verkocht-. Ik zal tegen u procedeeren, meneer' schreeuwde de oude heer. Ik geloof geen woord Stil, vader, viel de mooie dochter snel in, natuurlijk gelooven we meneer Mor tier. Misschien kunt u (zij wendde zich tot mij) uw vriend bewegen, me niet méér op reclameplaten te zetten. Daarvoor zal mijn invloed niet noodig zijn. Ik stootte Lessing aan, maar hij bloosde. Ik... ik heb juist een derde geleverd, bekende hij. Die... die zijn ze vandaag gaan opplakken. Nu, een meer of-minder zal-wel-niet hinde/en, zei ik, valleien voeren weder vrij zijn en dat men Oostenrijk zijn laatsten waarnemingspost voor de vlakte ontnomen 'heeft. De Monte Ciniono hooft den vorm van een langwerpigo tafel. Twco zijden van hot plateau d>o ton slotte in geulen uu'loopen rijn inet, hak hout begroeid. Het plateau eindigt in een rechten muur dio door de Alpen troepen beklom men werd. Sinds de Oostenrijkers den 26stcn Mei do Mout© Cimono bezetten, werd twee keer getraelrt langs de konten don top to bereiken. De vijand behcerschto met zijn machinege weren eiko bergplooi en dc scherpschutters- had den een prachtig dool. Op den top van den berg hielden do Oostenrijkers de geweldig versterkt© reduit van Zaterdagnaobt twee uur tot d'-o volgenden ochtend half vijf. De Italiaansche artillerie concentreerde hot zware vuur óp' do kam en later klauterden tweo compagniërf Al^ penjagers met touwladders tegen den voorkant van den berg op en kwamen tot onder den uit stekenden rand waar z,ij zeven uur achteréén bleven hangen. De vijand bombardeerde hen van den kant af mét handgranaten en sfeenéa. Om tien uur verbraken do Alpenjagers 'do barricades en vielen de reduit aan, maar zij werden teruggeslagen. Do mannen die den top van den berg hadden kunnen bereiken klommen echter langs huir touwladders naar de ïtalïaansch© Bteliingétt; ea bohwden zoo iets als een gevechteketen", Dte menschen die hefc reréfc naar beneden stonden reikten wien boven hen waren steenen en bom men toe die op de Italiaansche stellingen ge- worpen werden. Telkens als de voorsten sneu velden rukten do linies weder een rij verder* Do vijandelijke bommen die tusschen hen vielen"" zonder te ontploffen, werden verdergegeven; om voor den'tegenaanval; gebruikt te. worden.*' Om 3 uur wai? de reduit in bun bezit. Oiq 7J' uur hadden de Italianen hun bezetting tot- over,, de kam uitgestrekt..Drie hevige tegenaanvallen V veroorzaakten een gerweldige- slachting ondeTJ^i de Oostenrijkers doch de berg bleef in hel beziy^ der Italianen. TURKIJE. In Armenië. PETRORAD, (Bericht van den Crooten Ce- neralen Staf.) De troepen onder bevel van ganies raai JoedenitsJ hebben na een gevecht de stad Erzindjan genomen en daarmede de verovering var Armenië voltooid. PETROGRAD. In het dejx>fc van Sapker, 20 werst ten noorden - van' Erzingjan, maakten we ongeveer5000 handgra naten, meer dan 1000 projectielen, 600 caissons met patronen buit. Ta HastaUan. namen we een hospitael xuet.800 bedden; Te Erzingjan namen we depots van gewe ren, revolvers, sabels,; munitie,.'geschut, benzine. De'stad zelf heeft niet geleden,- PETROGRAD.' De verovering van;Er- ziu. ian_ door de troepen van- generaal Jcudenitsj, het laatste bo!wer!rdér TurA ken in Armenië, bracht niet alleen geheel Armenië in Russische handen maar ook een centrum van belangrijke communicatie-wegen van Erzeroem en Tre- bizonde, naar Harpoet en Sivas. Doop dit belangrijke succes wordt het Turkscho,leger naar de onbegaanbare bergstreek van Klein- - Azië gedreven. ROEMENIË De houding van Roemenië. BOEDAPEST. Uit Boecharest wordt aan ,,Az. .Est" gemeld:. De Roemeen-, so he minister C-ostinescu verklaarde dat de geruchten over de voorgenomen, mo bilisatie van Roemenië volkomen uit de lucht gegrepen zijn. De vrienden der Entente agiteer en zeer levendig en willen een betooging houden, bij het afscheidsmaal voor den teruggeroepen Franschen gezant Bloudel. Het opbrengen van visschers- vaartuigen. De Kamers van Koophandel en Fabrieken te Ylaardingen, 's-Gravenhage, Katwijk en Velsen (IJmuiden) hebben het volgend tele gram gezonden aan de Nederlandsche Kamer van Koophandel te London ,,De Kamers van Koophandel te Ylaardin gen, 's-Gravenhage, Kata ijk en Velsen (IJmui den) roepen dringend xiwe medewerking in, om bij het Britsche Gouvernement ernstige stappen ie doen ter verkrijging, dat de New dcrlajidsche vissehersschepen, welke in Schot- Maar... die drie vormen één geheelj- stotterde Lessing. Een geheel? vroeg het meisje snel. Wat is die derde plaat dan Daarij drinkt zij thee met haar man* De oxide heer greep naar zijn stok. Dé jonge dame stampte op den grond. - 'i Is onverdrageüjk riep ze, onver* dragelijk 1 't Was al erg genoeg, je hëele leven als theereclame te pronk te staan* Maar nu, in gezelschap van een or" andereu.., proléét! Kom mee, vader. We gaan terug naar Amerika. (Als een kleine furie wendde ze zich tot Lessing.) Daar moet u ook 's komen, meneer, daar kunt u leeren, hoe u vrouwen behandeleix moet! Zij trok den ouden heer mee naar de dqur. Ik lie£ hen al buigend uit en be tuigde nogmaals mijn spijt over 't gebeurde* Toen trachtte ik Lessing op te vroolijken- Maar 't was vergeefs. Ik begreep, dat hij" verliefd wa3 op de ideale vrouw van zijn fantasie. Artisten hebben van die dwaze dingen. A propos, zei ik. Vrouwen zijn zoo onberekenbaar. Over een week heeft? ze waarschijnlijk al haar woede overgebracht op den man van de plaat. Wie X3 dat? Lessing viel in een stoel. (Slot. volgt.)

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1