SIS LE8ER "-REEPENJ Nedeiiandsch-lndië. O. JE Koilandsche Spoor. Rendvaarfen te Aalsmeer. Nieuwe Uit ga ven. Rechtzaken. _0esns!igd Nieuws. Laatste Bericfifeo, GE MOET BEIER SCHRUVEM. G. TREURNIET, Bakkersknecht Ovenist. ©e Schitterende Resultaten Manufacturen. MederSatidsclie HHitairs Caetines. Waf befeekemt ü0 Ei. O. IP jj|LOM gEPtöElflDE |QHOC@LJkOej Proeft z© maarï IDEE ^OH.X5iSL,l!71Bl\TOOXJR. A-ISTI' "van Woensdag S© Jxili X I. 'T Heelal vol bekoring, vool-fc zich verlicht, .Van 't donkore nachtfloers ontheven. Dn als dan de zonno haar warmte ons geeft, is 't of'wel alles, ja alles, herleeft. Sergt. v. d. L., Middelburg. Bij de ondergaande Zon. (Van Sergt. ,v. d. L., Middelburg.) De Juchfc is zoo zuiver, het water zoo blauw, Met geol-göud omtrokken het wit en het grauw, Van zachtkleurige wolkjes, als zij do zoo zacht: 't Is of wel alles den avond verwacht. De zon neigt, ter kimme, het Westen kleurt (rood, De vrede daalt neder, of God haar gebood. Het harte wordt rustig, d© ziel trilt van.vreê, 'En 't zonnoke daalt, verdwijnt langzaam in zee. Nog kleurt er,de hemel in rossige® toon, En sprankelt het water in langzame deining, De avond, als altijd zoo mooi-ongewoon. Zoo heerlijk zoet-rustig, in vage omlijning. En als dan de zonne de zee heeft gekust, Daalt er op aarde weer vrede en rust. Sergt. v. d. L., Middelburg. Wreede tijd! (Van korp. h.-s. Zweedijk.) Men spreekt van menscbelijk, Doch was 't niet wenschelijk Dat in deez' tijd Van haat en nijd, Thans voor .dit woord Een on werd gehoord? Mensohelijlc? hoort '11 weemoedig klagen. Menschelijk? Ziet hongerige magen - En doorboorde harten, En verkropte smarten, Niets dat hun dat leven Weer hope doet geven. Wreed- en onmenschelijkheid. Wat zijt go reeds velen ten spijt, Ge heb't- reeds zoovelen bedroefd, Reeds zoovelen beproefd, Dat is thans de klacht Naar welker eind ieder smacht! Doch „hopo doet leven". 5t Kan krachten hergeven Want in deez' sombren tijd Ileerschfc nog humaniteit, Om troóstlooze harten Te lenigen hun smarten. H. S. KORP-ZWEEDIJK, Hospitaal M'burg, Uit Deventer, (Van mil. A. Oogjes.) Geachte mijnheer Manassen, Ik wil u eens verrassen, Om dit stukje van mijn hand, Te plaatsen in uw voel gelezen courant. Wij liggen hier in een stad, •Vlak bij den IJselstroom, Een plaatsje, door ons zoo nog niet gehad Zoo lommerrijk en schoon. De burgers hier zijn opperbest; Wij leven met hun moe, Toch snakken wij ten lange Jest Al naar de wereldwee. Vaartwel gij dorpje Ede; Met heel uw burgerij, Ons viel het er niet mede, Wij plaatsen u op zij. Want voor ons soldaten Hadden velen geen goed wool'd; Daar zij tócll vim ons aten, Dat was toch ongehoord.' Wij zullen 't hun vergeven; Zoeals ons is geloerd, 't Is-leren en laten leven, En niet t e veel begeerd. Nu zult gij mij wel vragen: Waar zijn jullie heengegaan, Die naam, die het moet dragen, Komt onderaan te staan. Eet is Jiet oudo stadje; Bekend in eiken hoek, Niet om een heel leuk scliatje, Maar om den fijnen koek. Als u het nu wil plaatsen, En stelt mij niet te leur, Dan is dit niet het laatste, Geachte Redacteur. A. OOGJES, milicien. Deventer. Marschliederen. Het hoofdbestuur van de Nederlandsche Vereeniging voor de;* Volkszang wil met 'het oog op het .groofce tekort aan goede ïnarschliederen een poging wagen, om in dit tekort te voorzien, door allereerst te trachten geschikte teksten te verkrijgen, en deze vervolgens met behulp van de pers nader tot onze toondichters te. brengen.^ Het wekt daartoe onze dichters op, om vóór 1 September a.s. aan het adres van den secre taris der Vereeniging, mr. A. Loosjos, Leidsche- graeht 117, Amsterdam, marschliederen (alleen woorden) te zenden, éénvoudig van taal en ge dachten en welker maat zich voor het beoogde doel leent; het is niet noodzakelijk, dat de •woorden van vadorlandsche strekking zijn of op het soldatenleven betrekking hebben, al wordt dit laatste wenschelijk geacht. Alle inzenders -behouden het volle recht op hun werk, zoodat, na openbaarmaking er van geldelijk voordeel niet is uitgesloten. Het ingezondens mag den naam van den dichter niet vermelden doch moet voorzien zijn van een kenspreuk en vergezeld gaan van een gesloten enveloppe, welke voor zien is van dezelfde kenspreuk en den naam van den dichter bevat. Do commisise, die zal nagaan welke liederen voor openbaarmaking in aanmerking komen, bestaat behalve uit den voorzitter en secretaris der vereeniging, de heeren W outer Hutschen- ruyter en mr. A. Loosjes, uit de heeren G. A. Go'osens, Job. Oostvfeen en Herman Richters. A?l. 8 van „Ons Leger" bevat, behalve een hoofdartikel van den redacteur J. v. d. W., allereerst een interessante en aandoenlijke schets uit het grenswachtersleven van jhr. J. Graafland, ..Schoppenheer" getiteld, en de geschiedenis gevende van een tragisch ufioo- pende smokkeJpartij en een schildwacht, die wist wat zijn plicht was. Verder wordt wijlen generaal Dam van isselt herdacht, wordt door A. K. in een schets het „gevecht in verspreide orde" behandeld, bespreekt W. J. M. Linden op zeer vaardecrend© wijze do Xed. Athletiek- TJnïe en haar leiders en begunstigers, en bevat de aflevering, geïllustreerd niet een portret van generaal Dam van Isselt. een paar mitrailleurs- paarden. en een mitrailleur in vuurstelling. nog eenïge kleinere stukjes. Krijgsraad. De waarn. auditeur-militair bij den 'krijgsraad te s-Gravenhage, mr. B. van Rossem, vorder de tegen: J. H. H- H - miliciens der infanterie afkoni- stte uit Den Helder ter znko van 2e desertie 10 weten militaire detentie in te gaan 13 Mei. Bskl. verontschuldigde zich door mede te 'doelen, dot vrouw en kinderen in Amsterdam armoede loden dsar se van 90 centen daags moesten leven. Hij is toen weggeloopen om iets voor hen te verdienen. Vrijwillig keerde hij terug. JVS., korporaal vqn de infanterie afkomstig uit Laren, ter zake van rijwieldiefstal, 4 maan de» gevangenisstraf jwi degradatie. Bekl. had geld geleend van minderen en werd daardoor in het nauw gedreven. Toon hij nu onverwachts in do rij wiel bergplaats van het kampement kwam,, kwam de gedachte om een fiets te stolen spontaan bij hem op en nam hij gr een weg van een officier. Hij verkocht de fiets voor 26. Beld.'s pleegouders vergoed den de schade, H. J. L,. landwecrkorporaal van de infante rie, afkomstig uit Utrecht, ter zake van poging tot verboden uitvoer, 14 dagen gevangenisstraf met verbeurd verklaring van de in beslag ge nomen goederen. Bekl., die te Gouda een visclihandel drijft, heeft op verschillende data in Februari en Maart dezes ja,ars, manden mét viseh gezonden nan een visehhandelaar to Mulheim in Duitsch- land. Bij visitatie bleken de manden, behalve viseh, te bevatten, margarine, spek en vet, te zamen 100 K.G. margarine, 127 K.G. spek en 1 K.G. vet. Uit het verhoor bleek, dat bekl.'s vrouw eigenlijk degene was, dio voor do verzending zorgde. Op haar last werden margarine, spek en vet, waarvan de uitvoer verboden is, bij de viseh ingepakt. Mr, A. J. Eigeman uit Rotterdam pleitte onbevoegdverklaring van den krijgsraad om van de zaak kennis to nemen, subsidiair clementie. P. G., landweersoldaat van de administratie- troepen afkomstig uit Amsterdam, wegens diefstal van een rijwiel te Purmerend, 3 maan den gevangenisstraf. Als reden voor de daad gaf bekl. op, dat zijn gezin armoede leed en hij geld wilde heb ben om een en ander voor zijn vrouw te koopen. Mr. H. A. H. Cantor Creniers pleitte cle mentie voor bekl. L. v. d. Seh., landstormpHchtig, vesting- artillerist afkomstig uit de tuchtklasse te Hoorn, vroeger te Halfweg, ter zake van het met gebaren en woorden dreigen van en het plegen van daden van geweld tegen een onder officier in de legerplaats bij Oldebrook en ter zake van 2© desertie, 5 maanden 'militaire ge vangenisstraf een en ander in te gaan 3 Juli. Mr. H. J. Rink deed voor bekl.' een goed woord/en vestigde do aandacht op bekl. zwak ken psychiscken toestand. Ernstig auto-ongeluk. Vrijdagavond om acht uur is de auto van den heer A. van der Borcht uit Schcveningen bij het uithalen voor een voor -de auto uitrijden- den wagen op den Heerenweg bij de Van Mer- lenlaau te Heemstede met een snelheid van on geveer 50 K.M. eerst tegen een boom en daar na tegen een telefoonpaal gereden. In de auto, die van Haarlem naar Den Haag reed, zaten behalve de heer Van der Borcht, die zelf stuur de, de heer en mevrouw Devreux en de. heer Fierens met zijn zuster, allo vier afkomstig uit Antwerpen, en do chauffeur Scheurleer uit Den Haag. Eén der dames werd uit do auto geslingerd, en werd ernstig gekwetst. Ook de tweedo dame werd dermate gewond, dat zij be wusteloos geraakte. De heeren bekwamen geen noemenswaard letsel. De dames Devreux en Fierens werden in villa's aan den Heerenweg binnengedragen, waar do doctoren Colenbran der on Obreeu uit Heemstede en dr. Couwenaar uit Bcnnebrock hulp verleenden. Later werden zij naar do Mariastiébting to Haarlem overge bracht. Zij waren Zaterdagmorgen nog steeds bewusteloos. De auto is geheel vernield. De overblijfselen zijn Zaterdagmorgen naar Haar lem gebracht. De schok 'is zoo hevig geweest dat de telefoonpaal afbrak. Nader meldt men nog Zaterdagmiddag ziju de dames Devreux en Fierens weer tot bewustzijn gekomen. Bij me- vr6uw' Devreux is schedelbreuk geconstateerd haar toestand is ernstig. Mej. Fierens is min der ernstig gewond. Zij heeft het zeefbeen ge broken. Lij de eerste botsing is een der dames' uit de automobiel geworpen, botste toen tegen een telefoonpaal en kwam daarna weer in' de auto mobiel terecht. De automobiel, een Grégoire vau ongeveer f 8000 waarde, is zoo beschadigd, dat zij nog slechts eenige honderden guldens waards heeft, omdat er niet veel meer van övér is dan versplinterd hout en vormlooze, ijzeren stukken met motor en wielen. Cerfood. Bij de familie Melk te Zaandam is tele grafisch bericht ontvangen, dat de zoon, die als milicien aan de grens is, door de elec- trisohe grensafsliiiting is gedood. Smokkelen. Te Bcrgen-op-Zoom is, naar hefc ,,N. v. d. D." meldt, dezer dagen een auto door sol- daat-kommiezen nabij de Oude Tol aangehou den. Bij onderzoek bleek in het reservoir aan de onderzijde van den auto B. 'U. K. verborgen te zijn. De auto moest terug Nabij de stadi verzocht de kommies den chauffeur den wagen in de richting van de douane te rijden; de chauffeur reed echter naar de garag© waar ziju patroon hèm .wachtte. Deze gaf blijkbaar een teeken den wagen in de garaio te doen rijden, waarop een der soldaten een schot loste om to beletten, dat de chauffeur aan dat verzoek ge volg gaf. Ten slotte werd de wagen naar de douane gereden en daar in beslag genomen. P© chauffeur en nog een persoon uit Belgisch Putte werden gearresteerd. Tegelijkertijd werd nog een ander persoon, die met paard en wagen 300 K.G. B. U. K. vervoerde, bij do grens aangehouden. Te Enschede hebben douane-beambten aldaar een Duitecher aangehouden, die met zijn rijwiel naar Gronau per trein zou vertrekken. Het bleek, dat de achterband van zijn fiets 5 en de voorband 3 binnenbanden bevatte, terwijl in het stuur en den stuurstang tubes solution waren verborgen. Bovendien had de Duitsoher zijn beenen met elastiek© handen omwonden. Geïnterneerd. Te Eindhoven werd dezer dagen op het regi mentsbureau gebracht een Duifcsbh onderoffi cier, die bij Budel over de grens was gekomen en geïnterneerd. Hij had het IJzeren Kruis verdiend bij een stormaanval in den Elzas. (,,'s-H.-Ct."> Landbouwers naar Duitse,hland. Naar hefc „N. v. d. D." uit Oldambt ver leemt, zullen tal vau arbeiders naar Qost- .vrieslahd ^Pruisen) vertrekken, teneinde al daar lanobouwwerkzaamhedon te verrichten, speciaal zichten en inhalen van het koren. Er worden zeer hoogo loonen betaald; behalve kost en inwoning 70 a 75 Mark per week. Bij gebrek aan voldoende hoeveelheid vet zal den arbeiders een bepaald kwantum melk worden- verstrekt. Muur ingestort. Zaterdagmiddag is aan 't Grootzond te Sneek een muur van een in afbraak zijnd perceel in gestort. Vier werklieden, die bezig waren met steenenbikken, werdén onder de puinboopen bedolven. Zwaar in- en uitwendig gekwetst zijn P. Zwaagman en U. de Jong. De werk man v, d. "Werf liep een hoofdwonde op, de timmerman Eijlkema brak een been. De zwaar-gctcweteten zijn naar het ziekenhuis vervoerd. („N. v. d. D.") Uitwisseling van krijgsgevangenen. Uit de gevangenis ontvlucht? Men meldt ons van Duitsch© zijde: In April hebben wij een bericht opgenomen omtrent de avontuurlijke ontvluchting van een zekeren De Jongh, een Nederlander, uit hefc gevangenkamp te Holzminden. Hij zou te samen met vijftig ander© gevangenen uitgebro ken zijn, den electrisclien afsluitingsdraad heb ben doorgesnedenbij welke gelegenheid drie der vluchtelingen door de kogels der bewakers vie len. Een officieeol onderzoek heeft thans uit gemaakt, dat er geen elecfcrisolie afsluitings draad rondom hefc kamp te Holzminden be staat, dat destijds ook .niet vijftig gevangenen tegelijk ontsnapt zijn, en dat er nooit gevan genen zijn doodgeschoten. Zoo blijft dan alleen over, dat De Jongh in Holzminden heeft ge vangen gezeten en ontsnapt is. Bjbruit blijkt_ weder hoe weinig vertrouwen men in do dik wijls opgeschroefde verhalen van vluchtelingen en deserteurs kan stellen. Een zonderlinge diefstal. De „National Zfcg." maakt melding van een merkwaardigen diefstal, uitgevoerd bij den schilder, prof. Emanuel Grosser, die een zeer groot schilderij had gemaakt: „Bismarck op zijn sterfbed" voorstellend, dat thans gestolen is. Hij bewaarde dat schilderij, dat volgens hem een groote waarde had een Amerikaan had. er eens 450,000 dollars voor geboden! in zijn steenkolenkelder Aan dit schilderij is een geschiedenis ver bonden. Herhaaldelijk was bewöerd, dat Grosser den dooden kanselier op zijn sterfbed niet had gezien, of dat bij, als de bekende photografen Triesler en AVillre, door een omgekochten be waker, bij het lijk van den Kanselier was toe gelaten. Grosser wilde zijn schilderij en do door hem gemaakte schetsen niet verkoopen, omdat hij wildé toonen dat lnj niet uit winstbejag had gehandeld. Bovendien bezat hij verschillende stukken, zooals een verklaring van Lenbach, dat hij volkomen gerechtigd tot den dooden Bismarck toegang had gehad, en schetsen had gemaakt. Ook' deze stukken zijn, evenals hefc schilderij, gestolen. Grosser had er fotografi sche afbeeldingen van laten maken, die hij op verschillende plaatsen bewaarde. De Berlijnsche politie staat bij dezen eigen aardige diefstal voor een klaarblijkelijk ondoor grondelijk raadsel. Duur speelgoed. Do heer W. uit Ellowoutsdijk verloor op weg naar de haven een briefje van 60. Er werd natuurlijk druk naar gezocht. Toevallig viel de aandacht van een der zoekenden op het papieren scheepje van een kleinen jongen. Hij ontdekte daarin het gezocht© papiertje. Het jongentje keek vreemd op dat zijn scheepje zoo de aandacht trok, maar was wat in zijn schik over de groote som waarvoor hij het kon verkoopen. Verboden duinen op Walcheren, Voor hefc kantongerecht, te Middelburg wer den Zaterdagmorgen de twee eerste zaken be handeld betreffend© de verordening van don commandant in Zeeland, waarbij het loopen in de duinen en op het strand van bijna geheel Walcheren verboden is. Do eerste zaak betrof twee dames uit Vlis- singen, die aan Dishoek onder Koudekerke een bezoek aan oen sergeant brachten en toen zij terugkeerden door het vroon, door een luite nant werden geverbaliseerd. De ambtenaar van hefc O. M. was van een andere opvatting en zou niet tot Vervolging zijn overgegaan, als hij geweten had dat bekl. in het vroon waren aangetroffen, maar in het verbaal is sprake van duinstreek. Volgens do opvatting van den ambtenaar is heit vroon geen verboden streek, dit vroon is eigendom van de gemeentenen wordt door deze verpacht, de dui nen daarentegen zijn eigendom van het rijk en in beheer en onderhoud hij den polder Wal cheren. Daar dei rechter niet te maken heeft met eeno aansenrijving van den commandant van Walcheren, maar mét de verordening van den commandant in Zeeland, waar in staat „duinen en strand" meende de ambtenaar dat bekl. moeten worden vrijgesproken. De tweede zaak gold twee heeren uit Middel burg, die werden aangetroffen op het strand onder Oostkapelle bij strandpaal 61, dus in het verboden gebied. Aan de hand van verschillen de arresten meende de ambtenaar, dat hier sprake is van eeno verordening gegrond op art. 22 der wet op staat van'oorlog en beleg en dat oene geldboete kan worden opgelegd. Hij eischt's voor ieder der beklaagden f 0.50 of 1 dag hech tenis. Waarschuwing. "Door een tweetal, tot nedsn' onbekend geble ven, mannen werden in 's-Gravcnliago de:, er dagen strooibiljetten met den volgenden in houd verspreid „Surrogaat. Wasehkristal. Zelfwerkend waschmiddel. Is geen chloor of soda. Deze wasehkristal op ie lossen met kokend water. Hefc goed een geheelen nacht er in laten staan cn men staat verbaasd over 'i resultaat. Dit pakje is voldoende voor een wascli van 4 per sonen. Niet schadelijk voor 't linnen. Prijs 10 cent. Let- op 't merk W. K. M.'' Eenigen tijd na deze verspreiding kwamen de mannen terug en boden de in tassohen ge borgen pakjes te koop aan. Een vrouw die,het pakje in haar wascli gebruikte, is zich ten politiebureele Nieuwe Haven komen beklagen, dat niet alleen in haar wascli groote gaten werden gebeten, doch ook haar armen het moesten ontgelden, en zrij. verschillende verwon dingen oplfep. "V an een en ander is proces-ver baal opge maakt, do rest in beslag genomen en een ge deelte ervan bij den Gemeentelijken Keurings dienst gedeponeerd, ten einde een onderzoek te laten instellen naar de samenstelling van 't product. Sir William' Ramsay f. Reuter seint uit Londen, dat de be kende Engelsche geleerde Sir William Ram say overleden is. (William Ramsay, die in 1852 geboren was, studeerde in zijn vaderstad en t© Tu bingen en werd in 1880 professor in de scheikunde aan bet University College te Bristol en in 1887 ts Londen. Hij ontdekte in 1894 samen met Raleigh het argon, in 1898 met Travers de andere gassen, die in gerigere hoeveelheid in de atmosfeer voorkomen, in 1895 het helium en'in 1905 het radiothorium. Hij schreef o. a.„Elementary systema tic chemistry", „System of inorganic che mistry", „Gases of the atmosphere; the history of their discovery" en „Modern chemistry.") Een ontploffing te San Francisco, Tijdens een optocht te San Francisco ter Eropageering voor „.preparedness" (gereed- eid ter verdediging) ontplofte onder de toeschouwers een bom ten gevolge waarvan j zes personen gedood en 29 gewond werden. I Het huis waartegen'het valies dat de bom I bevatte geplaatst was, stortte in. Te voren 1 f hadden verschillende personen per brief- I t kaart oén waarschuwing ontvangen, doch I men had daar niet op gereageerd. De politie arresteerde een matroos die ver dacht wordt de ontploffing veroorzaakt te hebben- Een aanvaring. in aanvaring met een motorboot. Naar het heet, zijn twintig personen, die met de motorboot een watertochtje maakten, ver dronken. Een officieel bericht is nog niet versche- nen. Hitte in Brltsch-lndië. Wij ontleenen nog aan de „Times of India" dat de sterfgevallen onder Britsche „territo rials" plaats hadden bij hefc vervoer van nieuw aangekomen troepen van Karatsji naar Noord- Indië. Do gevallen bepaalden zich niet tot do 32 op het traject Karatsji-Rohri, van wie er 12 overleden. Tussohc-n Rohri en Lahore deden rich nog 67 gevallen w.o. 3 sterfgevallen voor én fcusschen Lahore en Rawalpindi nog weer 37 gevallen. Op do genoemde plaatsen werden -fle zieken naar de plaatselijke militaire hospi talen vervoerd. In heb geheel kwamen er dus 136 gevallen w.o. 15 met döodélljken afloop voor, terwijl :(lé overigen op den weg naar herstel waren. Do.Times of India" merkt naar aanleiding van een en ander op, dat een ernstig onder zoek naar do maatregelen van voorzorg voor het vervoer van versch aangekomen troepen in liet heet© jaargetijde niet kan uitblijven. Wel is medegedeeld dat er compartimenten in den trein tot hospitaal waren ingericht en er ook 3 officieren van ge?«ndheid aanwezig waren, terwijl een goede hoeveelheid ijs werd medegevoerd. Maar het blad meent dat de noodlottig© gevolgen van dezen tocht er op wijzen, dat er toch reeds heeft gehaperd in do voorzorgsmaatregelen. Ministerieel bezoek. Do Minister van Marine bracht Maandag met zijn adjudant, luit., t. i. Ie klasse mr. Jager een bezoek aan Dordrecht. Commissie Militair Geneeskundige dienst. De door den Minister van Oorlog ingestelde commissie betreffende de werking van den militairen geneeskundigen dienst houdt hare vergaderingen in een der zalen van het Depar tement van Binnelandsche Zaken. Maandag liad hare eerste bijeenkomst plaats. Majoor H. Hamakers f. In den ouderdom van 82 jaar overleed te 's-Gravenhage de oud-majoor van hefc Oost- Indisch leger H. Hamakers. Geboren te Middelburg in 1834, werd de heer Hamakers in 1859 benoemd tot 2e luitenant, in 1862 tot le luitenant, in 1871 tot kapitein en in 1879 tot majoor. In 1881 werd hij wegens volbrachten diensttijd eervol ontslagen. Hij onderscheidde zich in 1876, bijzonder in de maanden September en October van dat jaar, hij do krijgsverrichtingen in Atjeli; bij oen aanval op eene versterking te Kadjo© op 12 October 1876 werd hij door een schot ver wond. Wegens zijne genoemde onderscheiding werd hem toegekend jiet Ridderkruis van de Militaire Willemsorde der vierde klasse. Voorts verwierf hij o. a. het expeditie-kruis wegens krijgsverrichtingen tegen Boni in 1859 en den Gesp 185963 wegens onderscheiding in do Zuidooster afdeeling van Borneo. Hij was o. a. in 1868 adjudant van den commandant in de derde militaire afdeeling op Java/ en daarna toegevoegd als adjudant bij den commandant der espeditionnaire troe penmacht tegen Bali. Uit tfo Staatscourant. Overgeplaats in denzolfden rang bij het 15e regiment infanterie de 2o luitenant der infan terie J. II. J a g e r van het Indisch leger en hij het Indisch leger de 2e luitenant H. T. H a 1 k e m a van het loot reg. infanterie. Op verzoek eervol ontslagen G. O. E. L i g- n a c als assistent voor de pathologie aan do Rijksuniversiteit te Leiden. Benoemd on aangesteld tot officier van ge zondheid 2o klasse bij het Indisch leger de arts J. Oh. Muller. Geplaatst bij hefc Departement van Marine d9 officier van administratie le klasse P. A. Kempen en toegevoegd aan den hoofdinten- dant der zeemacht; in commissie gesteld te Amsterdam de officier van administratie le ldasso P. H. Sluyter. Engelsch legerberlcht. LONDEN. Offioiael. Afgezien van de voortdurende hevige artilleriebeschieting aan bc-ide zijden, was Maandagnacht betrekkelijk kalm, na den strijd van Zondag. De vijand deed Zondag herhaalde tegenaanvallen, die hem geen voordcel, doch slechts ernstige verlie zen brachten, door het optreden van onze artil lerie en mitrailleurs. Wij wonnen wat grond hij het Fourenux-bosch en in de richting van Guillemont. In do nabijheid van Pozière-s wonnen onze troepen belangrijke, voordeel en, ondanks de krachtige verdediging van den vijand. Een groot doel van liet dorp is thans in onze han den. In deze streek maakten wij twee ka nonnen buit en namen 60 man gevangen. Het Engelsch-Fransche offensief. BERLIJN. (Officieel.) Naar gebleken is, werden de Zondag vermelde Engelsche aanval len op hefc front ThiepvalRougemont door deelen van elf Engelsche divisies uitgevoerd, uaarvan verschillende Ln allerijl van andere fronten waren weggehaald. Het eenige voor deel dat de vijand- over de geheele linie kon behalen én dat we nog niet weer konden teniet doen, was het binnendringen van eenige huizen van Pozière3, een voordeel, dat hij met bui tengewoon zware, bloedige verliezen moest be talen. In Longuevaï werd de vijand terugge slagen in een met kracht uit.gevoerden tegen aanval van do Brandenhurgsche grenadiers, van roemrijke gedachtenis aan Douaumont. Uit een steengroeve, ten zuidwesten van Rouge mont, waarin de vijand zich tijdelijk had ge- I nesteld, haalden we 3 officieren en 141 man, ongewond'. Ten westen van de Somme mislukten kleine Fransche ondernemingen bij' Soyecourt en ten 1 westen van Verniaudovillors in ons vuur. De artillcricstrijd verflauwde slechts tijdelijk. Ouzo buit uit de gevechten sedert 15 Juli 1 bedraagt naar tot dusver kon worden vastge steld 68 mitrailleurs. Aan den rechteroever van do Maas nam de wederzijdsche artillerie- strijd tot groote hevigheid toe. Hier was geen actie der infanterie. PARIJS. Aan hot front van de Spmme is j het Maandagnacht kalm geweest. Het weer f blijft slecht. I Ten Z. van .de Aisne drongen Fransche ver- kenningstroepên in de vijandelijke loopgraven hij Yaily en 'brachten gevangenen mede. Op den rechter Maasoever, in de. loop van een kleine actie in den omtrek der Chapelle Sfce. Fine, werden 30 gevangenen •gemaakt. Volgens .'do laatste berichten is hefc gehoelo getal gevangenen, door do Franschen ge maakt, in do jongste 10 dagen meer dan 8(10 in dezen sector. Maandagnacht wierp een Duitsch vliegtuig bommen op Lunéville; een man werd gewond. De luitenant Cliapufc schoot gisteren zijn acht ste Duitscho vliegtuig neer; het viel bij Tres nes in Woevre. Een tweede Duitscho vlieg- tuig werd door een Fransche vlieger aangeval len en viel te. pletter hij het fort Vaux. In den nacht vau 22 op 23 Juli en Zondag wierpen de Fransche bombardementvldegtuigen acht bommen op het station Conflans, 40 op de barakken bij Vigneulles en 25 op de kazerne en hefc vliegterrein van Dieuze. Duitsch© en Engelsohe schepen In de Noordzee. BERLIJN. Officieel. In den nacht van 22 op 23 Juli ondernamen Duitsche torpedoboo- ten van Vlaanderen uit, een tocht tot nabij don Theemsmond, zonder dha-r vijandelijke zeestrijdkradrteu aan te treffen. Bij den terugkeer stieten zij, in den och tend van 23 Juli, op verschillende kleine Engel sche kruisers van de „Aurora"-klasse en tor pedojagers. Er ontstond een kort artillerie- gevecht-, waa-rin treffers op den vijand1 werden behaald. Onze torpedobooten keerden onbescha digd naar hunne steunpunten terug. LONDEN. De admiraliteit meldtTe mid dernacht van 22 Juli zag, nabij hefc lichtschip Noord-Hinder, onze lichte zees tr ij dm acht drie vijandelijke torpedojagers, die zich terugtrok ken, voordat sohad© kon worden toegebracht. In ze© bij Schouwenbank werden zes vijan delijke. torpedojagers ontdekt, die tot een loo pend gevecht werden gedwongen. De vijande lijke schepen werden herhaaldelijk gerAakt, dooh slaagden erin de Belgische kust. be reiken. Een onzer schepen werd eenmaal geraakt. Een officier en een man werden licht gewond. Geen andere schade werd toegebracht. Casement. LONDEN. De attorney-genera al weigerde aan Casement do vergunning om bij het Hoo- gerhuis in hooger beroep t© gaan. G. S. Privaat SIcs, opl. p'uaki. dcpl. Alles NS Boelth. J- Br. RUBEN, Leer. R.H.B.S., Tilburg. Engelsch H. JANSONIUS, Leer. Hoogere ITandelssch., RVI am. Dat kan, door het bestudee-ren van het werkje F'rsctïsch Schrijf» oni5er«aijs door B. WESTERA. (Selirjjv'er van het bekende „Praetïsch Taalonderwijs''). Een boek om door zelfonderricht beter schrijven te leeren. Met T17 facsimiles. Prijs f I. Verkrijgbaar in eiken boélcli. en na ontvangst van hefc bedrag bjj den uit gever E. J. BOSCH Jbzn. ta Nijverdai. HOE WIOET IK SOLLICITEEREN? Paar betrekkingen in Nederland en Indiö. Prijs 25 cfc. Postz. worden aangenomen. Uitg. ZILVER, Claes de Vrieselaan 4a, Rotterdam. Tabak- en Sigarenfabrikant, Westeindo DEW HAAG. Tel. H. 2959. Reeds Jaren Cantine-lsverancier, Gewraaod to 's-Gravenhage aan een Broodfabriek een BAKKERSKNECHT en OVENIST, loon resp. 16.50 en 17.50, werktijd 63 uur per week. Br. fr. Z. No. 14. Alg. Adv.-Bur. ROUMA Co., A'danu Alles wat U van Koek en Banket behoort te wreten is, dat het komt uit de Fabriek van J.J.A. v. d. BURG, Z. O. 'Binnensingel 1 F, DEN HAAG. OFFICIER EN-HUILDE. Noderlandsch Militaire marsch over de Infanterie- en Gavallerie officier- signalen (mpfc Signaalhoorns en Signaal trompetten ad lib., alsmede met Zang ad lib.) Prys 1. (Zang stemmen gratis.) Militaire muziekkorpsen ge nieten zooals op onze andere muziek uitgaven 50 pCt. reductie. Vraagt directiepartijen. Steeds voorradig Bekkens zontior prijsverhooginq. M. J. IT. KESSELS, Ncd. Fabriek van Muziekinstrumenten, Tilburg, Industriestraat 44. van den Schrif tel ijken Cursus voor het Kommies-examen zyn voor een deel opgenomen in de nieuwe Studiegids. Militairen en HuSp- kommiezeiiig die Kommies willen worden (leeft-. 22—28 j., salaris y 600f 1400), profiteert van de'bijzondere gelegenheid om dit interessante nummer aan te vrageu, dat gr. en fr. gezonden wordt. J. H. VAN D^R VLIET, Nieuwendijk 50, Amsterd. Een nieuwe Cursus begint 9 Aug. Voor jongelieden van ongeveer 20-jarigen leeftijd, reeds in de&i Handel werkzaam geweest zijnde, in het bezit van eind-diploma 5-jarig© H. B. S. of Handelsschool en voldoende ervaren in de Nederiandsche, Engelsche, Fransche en Duitsche correspondentia- en in het Italiaansch Boekhouden, bestaat gelegenheid te worden geplaatst bij de NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ voor haren dienst in Nederlandsch-lndië. Reflectanten gelieven zich schriftelijk aan te melden onder opgave van referentiën. j Op een groot magazijn wordt voor de afdeeling Karpetten en Tafelkleeden een fHnke EERSTE BEDIENDE gevraagd. Hoog salaris. Aanbiedingen met vermelding waar werk- zaam worden ingewacht onder No. 117, Druk kerij Jacob van Gampen", Keizerrijk 9, A'dam. Waesiw l Concurreerend! Heerlijke chocolade. Uitsluitend ten dienste van de Leest de in de reepen verpakte Reclame-biljetten. Van 15 Juli t/m 27 Augustus 1916, 9 maai per cacsg, over den Westeinderplas, de Ringvaart, do Ocde Wetering en het Braassemermeer, SPECIALE RETOURBILJETTEN voor Spoor en Boot geldig één dag zijn verkrijgbaar te AW3STERDA5V3 aan het Station Willemspark f 1.20 en f 1.— Te HAARLEM f 1.30 en f 1.05. Kinderen genieten reductie. WETTIG GEDEPONEERD Wij vernemen, Jat de eerstvolgende uitwis seling van Duitsche en Engelsch© invalid© t> v i -, krijgsgevangenen, welk© begin Augustus plaats c'e huurt van Berlijn gebeurde Zón- heeft vermoedelijk niet over Vlissjngen, doch dag een ernstig^ ongeluk op de Boven over, Hoek van Holland z&l geschieden, jSpree.. 3?en passagiersschip kwant daar »1. j fi

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4