X3E3 ^OX-JX3A°X'iai>JOOXJ3RLA3>J'X- van Woensdag a O ar-«.li 1 o x o 3 Le qerzaken. Correspondentie. iViarmezafceii. Uit onze Moppentrommel. Uit Leger en Vioat. derland aangebrachte schipbreukelingen uit den slag op de Noordzee. Vrijlating van geïnterneerde desertours. Heb station voor draadlooze telegrafie te Baarle-Hertog. Benadeeling der Nederlandsche belangheb benden tengevolge van de inbeslagneming der over zee vervoerde brievenpost. Regelen nopens de toelating van door oor logsband eliingen verkregen schepen. Vernieling van bet Nederlandsche Consulaat- en van bezittingen der firma Wm. H. Muller 6 Co., Durban. Uitwisseling van invaliede krijgsgevangenen via Nederland. De ongeregeldheden te Soerabaja. Het Tweede Kamerlid, de heeri 'Hugenlioltz, heeft de volgende schriftelijke vragen tot den Minister van Marine gericht: lo. Heeft de Minister leeds een officieel rap port ontvangen omtrent do gebeurtenissen op 7 Mei en volgende dagen te Soerabaja en op <le daar vertoevende oorlogsbodems, en zoo ja, is de Minister bereid dat rapport aan de Kamer over te loggen? 2o. Is den Minister bekend om welke redenen en op welke wijze do 47 marine-schepelingen, die onlangs per s.s. Rindjani zijn gerepatrieerd en te Hellevoetsluis ter beschikking van den Minister zijn gesteld, in Indië zijn aangewezen om uit het gezamenlijke aantal manifestanten te worden voorgedragen voor ontslag uit den dienst? 3o. Wat is de aanleiding geweest tot de nu weder plaats gehad hebbende ongeregeldheden te Hellevoetsliüs onder de bovengenoemde 47 schepelingen en lioe hebben die ziek toegedra gen? 4o. Kan de Minister reeds mededeelen welke beslissing hij ten opzichte van deze 47 sche pelingen denkt te nemen? 5<y. Is het waar dat van de 50 zeemiliciens', wion bevolen was naar Indië te vertrekken, het grootste deel is gedeserteerd, althans door achterblijven niet heeft kunnen meegaan, en 2oo ja, op welke wijze is dit tekort aangevuld? Zaterdag jl. werden, naar uit Hellevoetsluis ban de „Tel." wordt gemeld, de 47 matrozen, die in Ned.-Indië de bekende relletjes hadden gepleegd, te Hellevoetsluis met een rood pas poort uit den militairen dienst verwijderd. Zij werden van Hr. Ms. wachtschip als bur- fcr aan .den wal gezet en overgegeven aan en commissaris van politic, die had gezorgd ,voor de noodige versterking van de rijksveld- wacht ten getale van 12 man. Zij vertrokken in 4 groepen naar Vlaardingen en Rotterdam op verschillende tijdstippen onder zijn leiding. Behalve één, die afdoende werd gekalmeerd, 'gedroegen allen zich ordelijk. Giffi van de W. O. T. De Nederlandsche Overzee Trust-Maatschap pij heeft aan het Koninklijk Nationaal Steun comité wederom een belangrijke bijdrage'ge schonken ten bedrage van f 300.000. Met inbegrip van deze gift heeft genoemde Maatschappij f 600.000 aan het Koninklijk Na tionaal Steuncomité afgodragen. ter plaatss overleg met de Stationschefs zullen houden en in overeenstemming daarmede aan de bewegingsvrijheid der rccruten die beper king zullen stellen, als noodig is om storingen in den goeden gang van de spoorwegdiensten te voorkomen." Korps Pontonniers. Naar de „Dordr. Ct." verneemt, is een oom missie uit de Dordtsehe 'burgerij in wording, ton einde het feit te herdenken, dat het korps Pontonniers 50 jaar geleden te Dordrecht in garnizoen kwam. Bij hot Gemeentebestuur bestaat het voorne men ook de pontonniers op een of andere wijze to huldigen. Reserve-veldpredikers. De onlangs door den Minister benoemde veldpredikers zijn in rang gelijk gesteld met majoor, terwijl door hen een kepi zal worden gedragen, alsmede onderscheidingsteekenen op de kleeding, zooals deze bereids voor de veld predikers zijn vastgesteld. („Msb.") Kapitein van Everdingen. De kapitein der vesting-artillerie G. G. van Everdingen, adjudant van den minister van Oorlog, zal binnenkort met het commando over een compagnie vesting-artillerie worden belast. („N. R. Ct.") Luohtvaartafdeeling. De reserve-le-luit. J. N. Wallast, van het 16o bataljon landweer-infanterie, is overge plaatst 'bij de luchtvaartafdeeling, waarbij hij gedetacheerd was. („N. R. Ct.") Hoofdcursus. Het schriftelijk gedeelte van het toelatings- Uit de Staatscourant. Bij K. B. zijn benoemd: A. met 25 Juli a.s.: lo. bij het wapen der genie, bot kapt., de le-luits. E. Sclierpenhuysen R o m en jhr. J. M. van. den Bosoh, beiden van het reg. genietroepen: 2o. bij liet res.-pers. der landm., bij het wapen der genie, bij het reg. genietroepen, tot res.-kapt., de res.-le- Juits. E. T, Hiss ink, A. P. Enklaar «n C. Thomo.se, allen van het korps; B. met 28 Juli a.s.: lo. bij het wapen der genie, tot led-uit., de Sê-luits. W. P. J. M. Krul, P. J. H. Ma realia, J. J. L a k o, A. L. IV. M. Kerkhof f, C. A. Hoogterp en M. M. E. van d e V e n, allen -van het wapen: 2o. bij res.-pers. der landm., bij het wapen der 'genie, bij het reg. genietroepen: n,. tot res.-le-luit., de res.-2e-luits. R. A. W11 e w a a 1, C. D. Volke r en W. J. van der Heulen, allen van het korps b. tot res.-le-luit., met bestemming voor den mil. telegraafdienst, de res.-2e-luits., met be stemming voor den mil. telegraafdienst, H. J. 'van de Klein e-M u ld e r, J. M. A. S o h w an, J. O. S m id, J. D. va n Brin k, T. K.orensma, F. B a k k e r on J. H. J. du S a a r, allen van het korps. Bij K. B. zijn benoemd, bij het pers. van den genee.sk. dienst der landm., tot off. van gez. 2e k!., do studenten in de geneesk. (artsen) K. Kroeze en G. L. R i n c k. Bij K. R. zijn benoemd bij 1 het res.- pers. der landm., bij het pers. van den ge neesk. dienst, tot res.-off. van gez. 2e kl„ F. J. Frodorikse, E. H. Botjes en D. J. van Rijn, artsen. Lichting 1907, Thaqs is definitief bepaald, dat op 28 Juli S.s. de dienstplichtige onderofficieren, korpo raals en soldaten der lichting 1907 van de be reden wapens, de pantserfort-artillerie en de torpedisten, voor zoover zij dit zelf wenscben, in het genot van onbepaald klein verlof moe ten worden gesteld. Aan hen, die in vasten dienst zijn van Staat, Provincie of Gemeente mag niet wor den toegestaan, onder de .wapenen te blijven. Aan allen kan worden vergund, mits voor eigen rekening reizende, reeds in den avond yan 27 Juli t.v. te vertrekken. („Avp.") Leiders voor lichaamsoefeningen. Ten einde te verkrijgen, dat bij elk troepen- Onderdeel als compagnie, batterij, escadron, enz., althans over één voldoend onderlegden leider in lichaamsoefeningen kan worden be schikt, heeft.de Opperbevelhebber bepaald, dat de vorming van spelleiders ook na 25 Augus tus a.s. zal worden voortgezet. Tot dat dool zullen te 's-Gravenhage nog twee cursussen ter opleiding tot spelleider worden gehouden en wel van 18 Sept. tot 3 October en van 4 t/m 19 October. („Avp.") ■oor den hoofdcursus zal dit jaar den afgenomen op 28, 29 en 30 Augustus a.s.; het mondeling gedeelte van dat examen zal aanvangen op 4 September d.a.v. De commissie, belast met het afnemen van bedoeld examen, is samengesteld als volgt: Lid en voorzitter majoor N. J. Kooiman, direc teur van den hoofdcursus; leden: kapiteins J. A. H. Abeleven en J. Busquet; le luitenants J. Veenbaas, G. E. A. Themann, W. C. Bu- walda en IT. J. Ruempol Hamer, en de bur- gerleeraar A. Rcijers, allen leeraren op den cursus, alsmede de hoer J. G. Kleiboer, leeraar aan den hoofdcursus. Als secretaris zal optre den de le luitenant L. K. van Loon, mede leeraar aan den cursus. Tot. plaatsvervangende leden zijn aangewezen de kapitein E. C. A. Lazonder en de le luitenant D. Buijs, leeraren van den hoofdcursus. Vaart op de Schelde. De luitenant-generaal, commandant van het veldleger' heeft bepaald, dat verboden is tus- sclien een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopgang, het watergebied der Schelde, voor zoover gelegen ten Oosten van een lijn Noord-Zuid gaande door paal 23 op den spoorwegdam en ten zuiden van dien dam te bevaren. worden geleverd, zijn van bet Hay-Denny-type en worden door „Feijenoord" in combinatie met de Engeleche firma William Denny ge bouwd, van genoemde firma is het project af komstig on zij ook is houdster van de patenten voor deze booten. De lengte van de IT. VII is ongeveer 3-5 M., de waterverplaatsing onderwater ruim 200 ton, de snelheid 12 mijl boven water, 10 mijl onder gedoken, de boot heeft twee torpedolanceerin- richtingen voor en 1 achter, is voorzien van een onderwater kloksignaal en heeft zijn inrichting voor draadlooze telegrafie. De equipage zal uit tien man bestaan. Midden Augustus denkt men de boottochten te houden en daarna zal de boot weldra afge leverd kunnen worden. Minister Ramhonnct maakt® van zijn bezoek aan ..Feijenoord" gebruik om tevens de vier in aanbouw zijnde K. onderzeebooten voor Indië te bezichtigendeze hebben een lengt® van 55 M. en een waterverplaatsing van 760 ton. Ver volgens bracht de minister nog een bezoek aan de nieuwe, torpedoboot Z. 7, eveneens aan de werf liggend. De „Nocord-Brabant". Blijkens bij het departement van Marine ontvangen bericht is Hr. Ms. pantsorscliip ■Noord-Bro.ba.7it, onder bevel van den kapitein luitenant tor zee J. W. F. J. de Wal, KJ dezer r-it Oost-Indië vertrokken ter aanvaarding van de thuisreis. J. D.^ "Waspik. Omdat uwe moeder we- is en gij de oudste zoon", tevens kostwin- Bewegingsvrijheld van recruten. De Opperbevelhebber van Land- en Zee macht zond het volgende schrijven aan den Inspecteur der Infanterie „Naar aanleiding van Uw schrijven van 20 Juni d. j. No. 1652, en onder terugzending van de verzoekschriften, daarmede ontvangep, heb ik. de eer UHoogbdelgestrenge te doen kennen, dat ik er ernstig bezwaar tegen heb om overeenkomstig uw voorstel in afwijking van myne order van 19 Mei 11., betreffende do rege ling der algomeene verloven, de bewegingsvrij heid voor hen, die nog geen Si maand hebben gediend, ééno zdó belangrijke uitbreiding te geven. „Teneinde echter aan de belangen van de onderwerpelijke dienstplichtigen tegemoet te komen, deel ik U mede, dat ik er geen bezwaar tegen heb, dat aan de recruten, welke langer dan ,ééne maand in dienst xijn en die zulks door zeer goed gedrag en goeden dienstijver verdienen, indien dit met de regeling van den dienst is overeen te J>rengen, des Zondags, zoo zij zulks wensehen, vrijstelling van '.appèls zal worden toegestaan, waarmede hun de'gelegen heid wordt geschonken, zich buiten hun stand plaats te begeven, aan welke vergunning echter geen vrij vervoer per spoortrein, enz. [verbonden mag zijn. „In verband met deze toestemming is hot noodzakelijk, dat do aandacht der betrokken 'Commandanten nadrukkelijk gevestigd wordt op den inhoud van punt I van de Order voor do Landmacht van 1 April 1915, B. L„ No. 19416- 12480/A 1114, en is het mijn bepaald verlan gen, dat, teneinde overbelasting der spoorweg-- dii'wsten ,to ïoorli.<?moni dï9 .Qqjnmandanjten Schietoefeningen Wielingen, Vlissingen. Schietoefeningen zullen worden gehouden in de Wielingen op 2S Juli a.s. of oen der volgen de dagen op don V. M. en anders op den A. M. Op don V. M. is onveilig de sector liohtop- stand W.lijlï buitenhavenlioofd van Vlissingen N. 65 gr. O. tot in N. 100 gr. tot op 6 z.m. afstand van den lichtopstand. Op den A. M, in onvpilig dezelfde seotor, tot. op een afstand van 4 z.m. Het is verboden gedurende de schietoefenin gen in het onveilige gebied te varen, te anke ren of te visschen. Eén uur voor den aanvang der schietoefening zullen op den kerktoren van Vlissingen en op hot fort de Nolle roodo vlaggen halfstok wor den gohescheij. welke bij don aanvang zullen worden voorgeheschen en na afloop neerge haald. Schietoefeningen van de kustbatterij te Hellevoetsluis. Don 25en Juli a.s. zullen schietoefeningen gehouden worden van do kustbatterij te Helle voetsluis. Er zal gevuurd worden met kanonnen van zwaar kaliber, waarbij onveilig gemerkt wordt een sector, begrensd door do ware richtingen W.N.W: en W.Z.W. (45 gr.) tot op 6000 M. van hot fort. üp den dag waarop gevuurd wordt, zal van de kustbatterij een rood® vlag waaien, dio 3 uur vóór bet begin der oefening halfstok en één uur vóór de oefening geheel voorgeheschen wordt. Bovendien zal op don avond vóór en op den dag, dat gevuurd wordt, een waarschuwings bord geplaatst worden op do markt te Helle voetsluis. Stoomvaartuigen, tot het. verleenen van sfeep'hulp aan kleine vaartuigen, zijn vermoe delijk aanwezig. ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen worden regelmatig en zoo spoedig mo ge I. ij k en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Geef steeds uw Juiste en volledige mili taire adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. t dank Uit de Staatscourant. Bij besch. van den Min. van Marine zijn de navolgende plaatsingen gelast mot 1 Aug. a.s. luit. ter zee 2e kl. P. d e B 0$ y gepl. a/b Hr. Ms. „Neptunus"; luit. ter zee 2e kl. M. C. de Joug gepl. bij het Kou. Inst. voor de Marine te "Willemsoord; off .-mach. 2e kl. J. A. Lanz gepl. to Amsterdam; off .-mach. 2© kl. B. O. de Groot gepl. a/b Hr. Ms. „Nep tunus". Bij besch. van den Min. van Marine is. met 1 Oct. a.s., aan den lichtwachter bij 's'Rijks 'kustverlichting to Marken P. Oom, op ver zoek, wegens meer dan 55-j. leeftijd eervol ont slag uit 's Rijks dienst verleend! Te water lating van de onderzeeboot H. VU. Men meldt uit- Rotterdam aan de „N. CtV: Op do werf van de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Feijenoord is Zater dagmorgen met goed gevolg een onderzeeboot te water gelaten, een belangrijk evenement ook in zooverre, dat dit de eerste was, op deze werf gebouwd. Er staan er nu nog vier" voor ludië, op stapel. Verschillende belangstellenden waren bij de te water lating vertegenwoordigd, ook de Mi nister van Marine, had door zijn .aanwezigheid van. zijn belangsteling blijk gegeven; voorts merkten we op den luitenant ter zee 2e kl. Sealogne, een onzer duikboot-commandanten, van de directie van de Maatschappij Fijenoord waren er de heeren Verloop en Van Gelder en ook de heer Hay, de vertegenwoordiger van de firma Denny, bier te lande, was aanwezig. De onderzeeboot stond uog op de helling, maar alles was al reeds in gereedheid ge bracht voor de te water lating. Deze zou niet als gèwoonlijk; overlangs, maar zijwaarts ge schieden. De mannen bij de lieren draaiden al ;drie lierqn hielden, met stevige stalen ka bels de boot, die nu langzaam begon af to glijden. Geen majestueuze vaart dus, zooals de te watorlating van een schip kan zijn; maar een behoedzaam afzakken naar het natte ele ment. En met een ingenieus evomvichtstoeste!- letjo' word gecontroleerd, of de boot wel gelijk matig omlaag gleed. Dan eindelijk was "de duik- bobt er, spoelden de golfjes van dé klein© bin nenhaven langs haar wand. Het belangrijke moment was tot aller be vrediging afgeloopen, rustig lag de onderzeeër op het water, het rood geschilderde lijf goed deels onder gedompeld en op den grijzen rug klauterden de werklui, die stalen trossen en takels verwijderden. De onderzeeboot is de ,,H. VII", bestemd voor de marine in Nederland en van kleiner model da» de Indische duikbooten. Al de onderzeeërs welke door „Feijenoord"- Serg.-maj. H te Zwolle. In'orde en voor de goede zorgen ontvangen. Red. T. v. V., Oud-Gastel. Richt een verzoek schrift tot den M. v. O. om voor eene grati ficatie in aanmerking tè mogen komen. Red. E. J. P., Ede. Het is nog niet bekend, op welken datum de militielichting 1908 (land weerlichting 1916c) met klein verlof paar huis zal gaani Red. G. R., Hoorn. Den datum van met klein verlof zenden der militielichting 1906 (land weerlichting 1916a) is nog niet bekend. Red. J. B., ScheveningenMilitairen, dienst doende als smid of hulpsmid bij afdeelingen, waarbij in gewone tijden diewerklieden zijn ingedeeld, genieten eene toelage onderscheiden lijk van f 0.50 en f 0.35 per dag. Red. J. D„ Scheveningen. Omuat gij gedurende 4 maanden hijzonder verlof hebt genoten, moet gij 4 maanden onder de wapenen verblijven om weder voor bijzonder verlof in aanmerking te kunnen komen. Red. J. W., Roosteren. Het maximum ration vleeseh per dag voor den soldaat is 0,30 K.G. met been. Hiervan mag ten hoogste, 1/5 gedeelte heen zijn. Red. F. T„ Oudenbosch. Do officieele bron be treffende het toekennen van eene belooning aan onderwijzers aan cursussen van gemobili- secrden ter gelegenheid van den verjaardag yan"H. M. de Koningin, is ons niet bekend.- Het eventueel© voorstel daartoe is gemotiveerd op grond van liet Reglement van Administratie bij de Landmacht. Rod. H. P., 's-Gravenhage. Gij behoort tot de militielichting 1907 (Landweerlichting 1916b). De datum, waarop deze lichting met.klein ver lof naar huis gaaf is nog niet bekend. Wij vermoeden zoo ongeveer in October van dit jaar. Red. Artillerist, fort bij Vuren. De gekruiste kanonnen zijn niet voorgeschreven voor de kraag van do grijze tuniek. Red. A. J. K., Boxtel, lo. Oak naar onze meening hebt gij in do maand Juli nog recht op drie dagen periodiek verlof. 2o. Boven de jaarwedde wordt eene toelage per jaar genoten ten bedrage van: f 550 voor den adjudant-onderofficier, werkzaam ten bu reel© van den Landweer-districts-commandant of ten bureel© van den Commandant van een der Bataljons Landweer-Grenadiers of -Jagers; f 200 voor den adjudant-onderofficier-kwartier meester f 150 voor den sergeant-majoor (admi nistrateur) 75 voor der. fourier; en f 50 voor den onderofficier van anderen rang. De jaaiTijksche toelage wordt voor eiken dag, dien het verblijf onder de wapenen langer dan zes' weken in één jaar geduurd heeft met 1/360 deel verminderd. (Zie V. B. U. blz. 1560 en L. O. 1916 B. i 82).' Red. L. F. v. d. K„ Oudenbosch. Om bruine teer uit ondergoed to verwijderen raden wij het vol gende aan. Do plek wordt met lauw water nat gemaakt, daarna met olijfolie of reuzel bestre ken. Na tien minuten inwerking uitborstelen in zeepwater. Het zeepsop laat men tien minuten inwerken, waarop afwisselend, met heet water en terpentijn wordt gewasschen. Red. G. A. G., 's-Gravenhage. lo. De kosten van een schot uit kanonnen on de kosten van een torpedoschot zijn, vooral op 't oogenblik, nu alle grondstoffen daarvoor benoodigd, énorm in prijs zijn gestegen, moeilijk te berekenen. Officieele gegevens staan ons daarvoor niet ten dienste. 2o. Een stenografisch gedrukte brief kaart is drukwerk en mitsdien niet vrij van port. Red. H. J. v. A., Zutphen. Door het Hoog-Mili- tair Gerechtshof wordt u een advocaat toege wezen. Red. H. de H„ fort Velsen. Volgens art. 39 R.b. o.m. ontvangen ongehuwde soldij-ge nieten de militairen, die zich in preventieve hechtenis bevinden, van en met deu dag voor dien van ontslag eene vergoeding per "dag, gelijk aan de soldij, door hen genoten op den dag voor dien, waaróp zij in' hechtenis werden gesteld. Red. J, H., fort aan den Ham. Afgekeurde mili tairen Igjimen, tor beoordeeling van den com mandant, met verlof naar huis gezonden wor den, in afwachting van hunne stukken van ontslag uit den dienst. R e d. F. M. G., Nieuw Helvoet. Het door u be doelde merk zal dat van don binder zijn. Het is in verhand hiermede niet te zeggen, wie die winkelboeken heeft gerdukt. R e d. C. B„ Bergen op Zoom. Richt een verzoek tot uw commandant om geplaatst te worden in het district Dordrecht. Red. Milicien H., Velsen. Het-, is nog -niet be kend, wanneer de militielichting 1913 met klein verlof naar huis zal gaau. Red. D. G„ Spaamdam. Uw broeder moet af wachten tot zijne stukken van ontslag uit den dienst hem worden gezonden. Gedurende hei verlof, verleend in afwachting van ontslag, heeft hij recht op zijn volle soldij en menage- geld en de eerste 4 dagen ook op mobilisatie toelage. Red. K. v. S.; Nieuw-Namen. Het. adres is: Voorzitter van do Commissie van Voorlichting in zake bezwaarschriften wegens vergoeding aan kostwiners voor de provincie Zeeland, u Middelburg. Red. N. V. Elshout. Richt een verzoek aan uw commandant om als schoenmaker hij een der onderdeelen van het korps, waartoe gij be koort^ in aanmerking te mogen komen. Red. nor, kunt gij onzes inziens aangemerkt worden als gezinshoofd en hebt dan aanspraak op het periodieke verlof yan 2x2 dagen per ruannd. R e d. J. M. N. Leiden. Er is ons niets van be kend, dat de militielichting 1914 zou demobi- Ü6eeren. Red. Ji. H., Valkenswaard. Om welke reden gii 4 dagen menagegeld moet terugbetalen, kun nen wij niet beoordeelen. Hoogstwaarschijn- lijk zullen u dio gelden ten onrecht® uitge keerd zijn. In dit geval zult gij die gelden moeten restitueeren. Red. D. G. v. A., Leiden. Richt langs don hiërarchieken weg oen verzoekschrift tob den Hoofdintendant van heb Leger, om bij een< militaire bakkerij geplaatst te mogen wor den. Red. F. B. Buggenum. Bij een periodiek vorlof van 3 dagen, wanneer van gemeentewege door de ingezetenen in de voeding wordt voorzien, hoeft men recht op 2 dagen menagegeld. lt e d. J. v. d. M„ Utrecht. Ten einde te kunnen ruilen met een landstormplichtige, ingedeeld bij oen ander onderdeel, moet gij een gemoti veerd verzoekschrift langs den hierarchioken weg aan den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht indienen. Red. J. W., Nunspeaet. Hot is nog niet bekend op wolk tijdstip de militielichting 1909 (land- weerlichting 1916a) met klein verlof naar huis zal gaan. Red. K. G., Almkerk. De datum, waarop de mili- tielchting 1906 (landweerlichting 1916a) met klein verlof naar huÏ6 zal gaan, is nog niet be kend. Red, Th; P., Veldleger. De militielichting 1908 (landweerlichting 1916c) zal niet in haar ge heel in de respectieve landweerdistricten ge plaatst worden. De belangen van den dienst zullen eischen, dat bedoelde landweerplichtigon nog bij het veldleger ingedeeld bijven. Red. J. D., Ooltgensplaat. De betrekkelijk niet zware disciplinaire straf, door u ondergaan, zal naar onze meening geen beletsel zijn, voor eon Rijksbetrekking in aanmerking to komen, 't Ligt er ook aan, voor welk feit gij gestraft I zijt geweest. Red. J. S., ülvenhout. Gij waart verplicht ge weest den administrateur van uwe compagnie te wijzen op do vergissing, waardoor gij in de zelfde maand tweemaal het periodieke vorlof hebt genoten. Omdat gij dit verlof eenmaal ten onrechte hebt gehad, is het slechts billijk, dat ii dit, over een volgende maand wordt gekort. Red. H. D., Prinsenhage. le. Voor overplaatsing bij een bereden wapen moet gij langs don hf.ërarchieken weg een verzoekschrift tot den Opperbevelhebber van L. en Z. richten. 2e. Om in aanmerking te komen voor bui tengewoon verlof, moet de eerste oefeningstijd zijn volbracht. 3o. De eerste oefeningstijd bij de bereden wapens duurt 2 jaar. Red. M. L. v. A., 's-Gravenhage. Heeft de M. v. O. op advies van de Commissie van voorlichting uw verzoek tot vergoeding afgewezen, dan is het overbodig verdere pogingen te doen. Red. I. K., Veldleger, lo. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, kunt gij thans een be zwaarschrift indienen bij de Oommissie van Voorlichting in deze bezwaarschriften wegens vergoeding aan kostwinners voor uwe provin cie. Dit bezwaarschrift te zenden aan den Voorzitter van die Commissie r.n de soofdplaats van uwe provincie. 2o. Is het verzoek om verlof afgewezen, dan kunt gij verdere pogingen staken. Red. J. L. W., Assen. Of gij voor vergooding in aanmerking komt hangt af van de omstandig heid, of er in den toestand van het toekomstig gezin verandering plaats heeft. Zoo niet, dan bestaan geen termen tot toekenning van ver gooding. Richt een verzoek tot den burgemees ter van uwe woonplaats. Gij behoeft als militiepiilchtige, geen aan vraag tot huwelijk aan een militaire autoriteit te richten. Red. J. M. Ede. Voor plaatsing bij de artillerie- inrichtingen moet gij een verzoekschrift rich ten tot do directie van die inrichtingen te He-m- brug. Red. v. B., Vlissingen. Bij vertrek met onbe paald klein verlof, bestaat de eerste vier dagen van dat verlof recht op soldij, menagegeld en mobilisatietoelage, echter niet op vergoeding wegens kostwinnerschap. Red. G. L. B„ Milligen. H. M. de Koningin kan bepalen, dat zonder nog tot den Landstorm to behooren, ieder die voor 1916 het 30ste, maar nog niet het 40ste levensjaar heeft volbracht en tot do Landstorm zou belmoren, zoo hij het 30ste levensjaar nog niet had volbracht, voor don Landstorm wordt ingeschreven. Red. A. B., te Rijen. Het is ons niet hekend, dat mobilisatie-vrijwilligers, zonder goede motie- van hunne vrijwillige verbintenis zou- Eenuitweg. Jong bezoeker in een koffiehuis. Aan nemen Kcllner. Als jo blieft meneer. Bezoeker. Kalfskarbonade mot aardappe len, salade en oen fleaeh St. Julien. Kellner. Dat is samen twee guldea ne gentig. Bezoeker. Mooi zoo. Noteer hot inaar bij 't andere. Kellner. Neem me niet kwalijk, meneer; maar gisteren is mo uitdrukkelijk verboden om weêr iets voor u ori te schrijven. Bezoeker. Ook al good. Dat opnehrijven is uitsluitend in jullie belang natuurlijk ont houd het dan maar. AdieuT Grootscheepscb, Nu, hoo bon je mot je 7iiouwen dienst tevreden O, 't is hier erg grootscheopsch. Ze hou den equipage, drinken wijn wn tafel en als er een rekening komt, wordt dio nooit betaald. Ook een h u w o I ij k b g i f t. Rondreizende eigenaar eener menagerie. Dus ie wilt mijne Karolicn tot vrouw hebben? Zo krijgt c-en witten poedel, twee dashonden, een mandril en drie aardige hitten mee ton huwelijk. Daar kan je een goed bestaan mee hebben ik heb alleen met 'n schildpad moe ten beginnen. Goed bod ooi d. „Maar, kind. wat doe j® daar met m'n boa „Ma, u zei laatst, toon u 'm in do kast hing, dat-ie zoo uitvioh Nu unieer ik Jfrrn eens in mot pa's haarwater; misschien helpt dat wóll'l Ni et o&rueib&rond. Knecht. Dokter, compliment ran memoer en or u dadelijk komen wil. Doktor. Wat mankeert hem? Knecht. Ecu vierdo man, bij 't whisten. V ar zacht en d o omstandigheid. U ia beschuldigd, oen dozijn zilvoroa le pels en vorken to hobbon ontvreemd. Jawel meneer, maar ik kon do vorlóiding goen weerstand biodon. Verbeeld ti, op dio vorken on lepels stond mijn monogram. Een beooj-dooling „Mejuffrouw L. was bij deze eerste opvoe- ring !US jong vrouwtje uitstekend in har® rol. Zeüs do oiideto menschen konden zich niet herinneren, dat zij haar ooit zoo goed zn«en spelen." Ve „Hoe vind school?" ervelond. je de niouwe juffrouw op n Vreest-lijk mensch. Zn kijkt scheel on iii woofc jo eigenlijk nooit of zo jo aanziet Th. Zeddam. Van de toelage als hulp- kommies wordt niets gekort, ook niet voor de vergoeding wegens kostwinnerschap. Red. A. B., Bovensluie. Op grond van L. O. 1915 B- 172 hebben do ongohuwdon éénmaal por veertien «lagen recht op vrij vervoer voor Rijks rekening. Bed. T. D., Etten. Richt een verzoek tot uw korps-commandant, door tusschonkomst van uw compagnies-commandant, om voor opleiding tot mih'tie-officier in aanmerking te mogen komen. R®d, JG. H., Utrecht. Voor de mot provoost gestrafte militairen wordt de mobilisatie-toe- lag te beginnen mot den oden dag van de straf, ingehouden. Ited. J. B. v. B„ IJmuiden. Indion gij u zelf niet geschikt acht, de opleiding tot onbereden trein- soldaat op u te nemen, moet gij uw comman dant hiermede in kennis stellen. Als een ieder in_ het leger slechts zijn plicht deed en niet meer, dan zou het er al heel treurig uitzien. Red. J. J. H. K-, Leur. Tijdens een© onwettige verwijdering van het korps bestaat geen recht op soldij of eenige andere vergoeding. Red. F. v. O., Ede. Wie kan den militair F. van Olderen, 2e Gompie II Bataljon, He Regiment Infanterie, Veldleger, inlichten, bij welke com pagnie, Escadron of Batterij geen v r ij w i 1- 11 g korporaal-kok is ingedeeld. Red. Adres sergeant Schuwer gevraagd. Wie lean mij inlichtingen verschaffen om trent André Schuwer, laatstelijk sergeant kamp bij Laren. Gaarne bericht omtrent tegenwoor dige verblijfplaats. J. BARENDSEX, Sorg. Jagers. den kunnen worden ontslagen. Wij vermeenen zulks te moeten betwijfelen. Hebt gij motie ven, dan zoudt gij een verzoekschrift aan het D. v. O. kunnen indienen. Red. H. W., Legerplaats hij Zeist. Het ligt niet in de bedoeling, de militie-lichting 1908, die 1 Augustus e. k. wordt overgeschreven bij do landweer, ook werkelijk in de respectieve landweerdistricten td plaatsen. Red. J. de v.. Baardwijk.. Het is ter heoordce- ling van uw commandant, of u, in verband met uw eerstdaags verschijnen Toor den krijgsraad, het periodieke verlof kan wórden veileend. Red. D. v. d. G., Veghel. Bijzonder verlof wordt niet toegestaan, voordat men 84 maand onder de wapenen heeft doorgebracht. Red. J. V., Dordrecht. "Wij kunnen, zonder meer, niet beoordeelen, om welke reden gij herkeu ring hebt aangevraagd. Het staat u altijd vrij, een verzoekschrift daartoe aan den M. v. O. te richten. Rod. J. de J., Oisterwijk. De jaarwedde van een milicien-sergeant der iiifanterie bedraagt bij aanstelling 450, na twee jaren onafgebroken als sergeant to hebben dienst gedaan f 500. Bij nachtverblijf buiten do woonplaats ge niet hij mobilisatie-toelage, als gehuwde f 0.25 en als ongehuwd© f 0.10 per dag. Red. Mil. L. v. d. K., 2-3-17 R.I. Het adres van serg. Fred, is ons wel bekend, maar wij hebben geen vrijheid het aan anderen mede te deelen. Red. J. B„ Bergen op Zoom. Op 28 Juli a.s. wor den de dienstplichtige onderofficieren, korpo raals en soldaten der lichting 1907 van de be reden wapens, de pantserfort-artillerie en de torpedisten, voor zoover zy' dit zelf wenschen, in het genot van onbepaald klein verlof, gesteld. Aan hen, die in vasten dienst zijn van Staaf, provincie of gemeente, mag niet worden toege staan, onder de wapenen te blijven. Aan allen kan worden vergund, mits voor eigen rekening reizende, reeds in den avond van 27 Juli t. v. te vertrekken. Ook gij komt, onzes inziens, voor dit verlof in aanmerking. Red. P. G., 's-Gravenhage, le. Bij geboorte van een kind kan aan don vader door den. korpscom- maudant of hoogere autoriteit, in spoedeisclien- de gevallen ondör nadere goedkeuring van die autoriteit ook door den compagnies-comman dant voor zooveel de dienst zulks toelaat, een verlof van enkele dagen worden ver leend. Da noodzakelijkheid van zoodanig verlof moet te voren of na afloop deugdelijk worden aangetoond. 2®. Omdat gij nog geen 8^ m. onder do wapenen zijt-, mag u nog geen hijzonder ver lof worden verleend. 3e. Laat uw zwager eon verzoek aan den burgemeester van Middelburg richten, om hem een hoogere yergoedinu toa te kennen. Red.* Vaandejuitreiking. Men meldt ons uit Den Haag;- Zaterdagmiddag j.l. heeft m hot Malieveld onder zeer groot© belangstelling d© plobhtige uitreiking plaats gehad van eon vaandel, met goedkeuring van H. M. de Koningin, door eenige ingezetenen van 's-Gravenhage geschon ken aan het Landstormkorps Zuid-Holland West. Het korps, waartoe behooren twe© compagniën uit Den Haag, twe© compagnieën uit Delft en twee compagnieën uit Leiden, was. ingedeeld in 4 compagnieën, op deu bepaalden tijd opge steld in de orde van bataille, onder commando van don commandant luitenant-kolonc-1 Keiser en bestond uit 2 compagnien voetvolk on com pagnieën wielrijders, ter sterkt© van pl.m.,700 man. resp. onder commando van de le luite nants jhr. L. A. P. van don Brandeler, L. G. Roy aards Jz„ D. Houtman en G. J. van Haers- ma Buma. Mede bevond zich op het terrein do eere-com- pagnie van het regiment grenadiers mee het regiments-vaandel en de Koninklijk© Militaire Kapel, onder commando van kapitein Van Dam, benovens een deputatie van officieren van het Rotterdamsche en Amsterdamsclie Landstorm- korps en uit de onderofficieren en minderen van di© korpsen, zoomede een deputatie uit de ingezetenen, die het vaandel aanbiaden, n.l. de heeren A. Molet en M. I. W. J. Bijleveld- Onder de talrijke aanwezigen, waaronder vele dames, werden verschillende autoriteiten opge merkt-. De plechtigheid nam een aanvang mot een inspectie van don troop door den Opperbevel hebber van Land- en Zeemacht, generaai Snij ders, vergezeld van den inspecteur van den landstorm luït.-generaal H. C. A. Neeteson. Tijdens de inspectie voerde een militair vlieg tuig eenige evoluties boven het Malieveld uit. Na de inspectie werd een carré geformeerd en hield de generaal Neeteson een toespraak. Spreker verklaarde overtuigd te zijn, dat dank zij de onvolprezen inspanning en alge- heele toewijding van den commandant en ver dere officieren, in de eerste plaats do compag nies-commandanten met hun omvangrijke admi nistratie, dio zich steeds meer inwerken in hun militair© positie en de voortdurende modewer king van heb grootste deel der vrijwilligers de toekomst van het landstormkorps, daarbij gelet op de reeds aangewezen oorlogsbestem mingen, met toenemend, vertrouwen kan wor den tegemoet gezien. En zoo is thans, ging de generaal voort, het Landstormkorps Zuid-Hol land West hier tor plaatse opgesteld, om het nieuwe vaandel in zijn gelederen op te nemen en valt mij, als inspecteur van den landstorm, de eèr to beurt dat vaandel over te dragen, in tegenwoordigheid van tal van autoriteiten en verdere belangstellenden in deze plechtigheid. Hierna nam de generaal liet. vaandel, ontdaan van het omhuslei, ter hand. De troep presen teerde het geweer en terwijl de muziek zacht hot Oude Wilhelmus speelde, richtte de gene raal zich met enkele woorden tot den luitenant- kolonel Keiser, comandani van het korps. Spreker besloot: „Welaan dan mannen van het Landstorm korps Zuid-Holland West. ter bezegeling van deze uwe heilige voornemens, noodig ik u uit met mij uit volle borst in to stemmen met een drievoudig hoera op de Koningin Leve de Koningin, hoera! hoera! hoera!" Nadat de troep aan deze uïtnoodiging had gehoor gegeven, werden de geweren afgezet. Nadat overste Keiser dank had gezegd, wer den de compagnieën weder in orde van liataille opgesteld en nadat de vaandeldrager het vaan del uit handen van den overste had overgeno men. word dit langs de gelederen gevoerd, waarbij do geweren werden gepresenteerd, de vaandelsnarsch werd geslagen en de muziek speelde. Hierna trad het vaandel in en had het défilé plaats van het korps voor den generaal. Vervolgens defileerde de eere-compagnie gre nadiers voor het lands tor mkorps. Na de plechtigheid marcheerde het korps, onder grooto belangstelling van het publiek, naar het Vredespaleis, waar de compagnieën werden ontbonden en do vaandeleompagnie. onder commando van le-luiienant Royaards. het vaagdel naar de woning, van overste Keiser aan do. Laan van Meerdcrvoorfc bracht. To vijf uur had in den forcr van den Groeten Schouwburg een druk bezocht© woptic plaato. Dos avendu vejwmigdën do officieren van het korps zich aan een feestmaaltijd in Hotel Witte Brug. Wedstrijden der marlno-machinlsten te Dordrecht. Men meldt .ons: De uitslagen der wedstrijden hobbon het he- wijs geleverd, dat de. adspirarré-machinisten zich. hun vrijen tijd goed ten natte hebben ge maakt door zich volop aan sport te wijden ou der leiding van do officieren Henny en Soret. 's Morgens om halftion reeds namen de on derlinge wedstrijden een aanvang onder leiding van den N. A. L.-consul, dep heer Dconen. Do vijfkamp bestond uit 100 M. hardloopen, discuswerpen, polssbokspringen, hoogspringen met aanloop. 100 Meter: Groep 1, Krom 12 9/10 uc.. Holleman 13? sec., Hardebol 13? sec., De Jong 13 9/10 sec. Groep 2. Visser 14 sec., De Roode en Gous ieder 14£ sec. DiscuswerpenKrom 22.85 M., Hardebol 21.26 M., Ten Cate 20.75 M., De Jong 19,42 M. b PolsstokvêrspriugenKrom 8.08 M.. Ten Cate 6.80 M., Zoeterman 6.79 M. Hoogspringen met aanloopKrom 1.58 M., Grondhont 1 53 M. Verspringen rnct aanloopVan Os 5 M.. Ten Cate 4.88 M. en Hardebol 4.80 M. Van het maximum te behalen punten ver kregen in do eerste groep Krom 69$ punten, ITolterman Gij-, Ten Cate 62, Hardebol 614, Van Os 58$, Wyvekate 554, Grondhout 54$ punten. Tweede groep: Embroek, 66$ punten, Korf 554, Visser 52, Sïso 51$, D*e Roode 494, Gons 49, Bruin 481, Visser 45$. Do Cross-conntry was een waar eucccs. Er tferd geloopen in 3 eerie®. Groep 1, 8 Deelnemers, Krom 7 min. 28$ sec., Van Os 7 m. 31 sec. Groep 2, 16 Deelnemers, De Jong 7 min. 36 sec., .(jandewyk 7 min. 36? sec. Groep 3, 17 Deelnemers, Verschoof 7 min, 29$ sec.. Butter 7 min. 434. De af to leggen weg was ruim 2 K.M. lajjg en liep van do ruïne yan het huis de Merwada af lot. aan het terrein aan tien Staart. Eveo vóór dat ze op het terrein kwamen, nadat vyf slooten te nemen geweest waren, moesten de deelnemers over een hoog hek klauteren, daar na oen heel eind door mul zand, en toen het voetbalterrein rond. Do commandant der marine-maebinisten- echool, kapitein-luitenant ter zee A. W. Ti- rion, reikte met eenige toepasselijke woorden de prijzen uit. die, behalve uit two© N. A. U.. kruisen en eene medaille, uitgeloofd door de officieren, verder bestonden uit portefeuilles en andere luxe-artikelen. De overste br.-icht een woord van dank aan den N. A. U.-official voor zijn moeite en voer de prijzen en het door d© N. A. U. genome» initiatief. ITij spoorde de adspi ran t-mach in tó ten krachtig aan, zich aan de sport te geven, teneinde, vooral met het oog op hunne toe komstige carrière, het zoo hoog noodig uithou dingsvermogen en weerstandsvermogen te krijgen. Athletische wedstrijden te Arnhem. Men meldt .ons uit Arnhem. Het programma van de groot© Nationale en Internationale Athletisch© wedstrijden om den Goudeq plak, te Arnhem op 13 Augustus a.s.,is thaus definitief vastgesteld en bevat de vól gende nummers: 1. 100 M. hardloopen, 2. 400 M. hardloopen, 3. 1500 M hardloopen (Intern.). 4. speerwer pen, -3. 11Ö M. hindernisloopen (kampoenschap van Nederland), 6. 3500 snelwandelen, 7. ver springen met aanloop (kampioenschap van Ne derland), 8. polsstokhoogspringen, 9. 5000 M. hardloopen (Internationaal), 10. 4x100 M. estafette, 11. 100 M. hardloopen vóór leden fan Arnhemsche sportvereemgingen en militairen, leden van de N. A. U. uitgezonderd. De nos. 1 tot en met 7 benevens het, estafette-nummer gelden voor den gou'den plak en is hierbij dus het door de N.A.U bepaalde pun ten stelsel van toepassing. In ieder nummer zijn vooite drie prijzen beschikbaar, waarbij uitgeloofd door verschillende autoriteiten. Deze belangrijke wedstrijden zijn georgani seerd door de vereenigingen U. D. I. en Vi tesse en worden, gehouden op liet fraaie terrein van laatstgenoemde, aanv. half twee uur. Inschrijvingen sluiten onherroepelijk Don derdag 3 Augustus bij den secretaris der Rege- lingsconunissie, den heer IT. Herberts te Eist, waar inschrijtbiljetten alsnog verkrijgbaar zijn. Dankbetuigingen. Langs dezen weg betuigen ondergeteekenden hun harteiijken dank voor bet prachtig cadeau aan al hez kader en manschappen van het 8o Reg. Inf. le Bat. 4e Comp. 4e Sectie. Milic. H. AVEIJENBORG en Echtgenoot®. Lapgs dezen weg betuigen ondergeteekenden hun harteiijken dank aan onderofficieren, kor poraals en manschappen van de 3e sectie 4e comp. reserve VIII 25 Reserve Regiment, voor het prachtige cadeau ons Lij ons huwelijk ge schonken. R. A. ZWIENEXBERG, en echtgenoote. De morgenstond. (Van sergt. v. d. L., Middelburg). Als 't Oosten weer klimt, en de sterren vor- bleekan, Dan is weer dp donkere nacht verstreken; Dan gloeit en dan licht ontwakend uit rusc Het alles; begeesterd door blijheid en lust. Do bloemen ontwaken, met dauw overdekt. Het vogelkoor,, zachtkens door d'ochtend ge wekt, Schalt luid op; blij onder 't fladderend gaan, En kondigt den morgen, den morgenstond aan. _0 schemert het, goudgeel het levende licht, -En kleurt er den hemel vol willen ep levea,.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3