33 S3 iSC3Xjl3AIX"^u;]XrOC>'0'^l.AJ»JpI? 'Vetja. Woensdag £26 iTixli 1916 OP ZEE. Koe loopgraven oifeijnl worden. Wo zien hierboven de plechtige begrafenis van den Duïtschen vlieger luitenant Immelmann. Hij was een der bekendste, een der meest onversaagde vliegers, niet minder dan 15 vijandelijke vliegers heeft hij neergeschoten. Voor geen gevaren deinsde hij terug. Alle eereteekenen van het IJzeren Kruis tot de orde Pour le Mérite vielen hem ten deel. Maar eindelijk sloeg ook zijn uur en bij Douai, waar hij zijn vijftienden vijand had omlaaggeschoten, stortte hij naar beneden. langs om do Duitschers met bommen daaruit te jagen. Een van de mannen, een sergeant, scheen door toovermacht beschermd to worden. Drie uren lang liep hij over de borstweringen links en rechts bommenwerpend, over dwars- n gun en in schuilplaatsen, steeds met ge- t. weinige uitwerking. Om tien uur 's ochtends werd hij aan het been go wond. Zijne manschappen verbonden hem en de troep zette weder het werk voort, tot zij toevallig een officier en drie man van een ander bataillon ontmoetten. Er waren nu elf man. bijeen, die den geheelen dag langs de Duitsche loopgraven aan het werk hieven, tor- wijl de Duitschers hen naar het open veld trachtten te drijven. Kort na den middag was hunne voorraad handgranaten uitgeput, maar zij kregen toen geweren in. bandon, wat Duit sche en Engelsche, en bleven den strijd voort zetten. Tegen, den avond waren zij nog steeds bezig tot hun onderofficier in het hoofd gewond werd. De officier kreeg een 6chot dn de hand dat dit lichaamsdeel bijna wegscheurde en even daarna een in het hoofd. Maar het troepje hield dapper vol. Er waren nu nog slechts 5 man over, zij verzorgden hun offioier zoo goed mogelijk on verbonden onder een bevig vuur zijne wonden. Na een kort poosje rust keerden zij in de duisternis terug. RUSLAND. Van hef Oostelijk oodogGferreSn. Het Russische offensief. PETROG-RAD. Aan den linkervleugel van de stellingen van Kiga duren de ge vechten tegen do Duitgchers voort. Ten noordoosten van Smorgon in de buurt van het dorp Matysjki. gelukte het den Ruesen Zaterdagnacht door een oaiver- hoodsolien aanval een gedeelte van loopgraaf fep nemen. Zware Duitsche artillerie nam den sector ten oosten yan Baranowitsji hevig onder vuur. Ten zuiden van de Lipa gaan de Kussen voort met de Duitschers terug te slaan. Zij zijp door het dorp Borestsjko getrokken en rukken verder op naar het westen. Don 2On en 21n Juni maakten de troe pen van generaal Saharof meer dan 300 officieren, onder wie een generaal en een kolonel, én meer dan 12.000 soldaten krijgs gevangen, zoodat het aantal Oostenrijk- sche en Duitsche gevangenen, gemaakt in de operaties sedert 16 Juli, thans met inbe grip van de officieren 26.000 man bedraagt. Men is nog bezig met het inventariseeren van de buitgemaakte kanonnen en mitrail leurs. In de buurt van de dorpen Werben en Plaisjowo aan den rechteroever van de Styr, ten zuiden van de samenvloeiing met de Lipa omsingelden d6 Russen het 13de land weerregiment. Dit gaf zich in zijn geheel over. In de streek van Worokhta op den weg van Delatyi naar Marmaros-Siget namen de Russen Vrijdag ©enigehoogten; zij maakten daarbij gevangen en veroverden mitrailleurs. In dezelfde richting ten westen van Ja- xemtsji namen, de Russen een Oostenxijksche, compagnie, voorzien van; mitrailleurs, ge vangen. De Russen namen Zaterdag in de buurt van Worokhty Tartarof op den weg van Delatyn naar Marmaros Siget vijf officie ren, waaronder een bataillonscommandaut, en 483 manschappen gevangen en maakten drié kanonnen ern^vier mitrailleurs buit. In de Karpathéh sneeuw en regen. BERLIJN. Ten zuidoosten van Riga jwerd laat in den avond een aanval van den vijand door spervuur verijdeld. Pogingen van de Russen om bij Zahatka (ben zuidwesten van Berestsozko) over de Stvr te trekken werden door Duitsche bat terijen verhinderd. WE ENEN. Daar de Oostenrijkseh-Hon- gaarsche troepen ten zuidoosten van Tatarof door een krachtigen aanval dér Russen wer den bedreigd, werden de op den Magura strijdende afdeelingen teruggetrokken in de Omtrent de gevechten bij Baranowitsji deelt Rolf Brandt aan de „Deutsche Tages- zeitung de volgende bijzonderheden mede Den 13en Juni begon het artillerievuur op de Duitsche Joopgraven ten westen van Krasjin.' -Er waren voorteekenen geweest van een Rue- sischen aanval: patrouilles, overloopers en ver hoogde werkzaamheid bij de vliegers. In den nacht van 12 op 13 Juni kwamen de laatste voorbereidingen, groote nieuwe groepeeringen. Over een afstand van 4j kilometer werd een vol legercorps, het corps grenadiers, verdeeld. Drie divisies stonden daarachter in reserve. Van "Woykoritsji tot Ulassi stormde de eerste garde-divisie, van Ulassi tot noordelijk Krasjin de tweede. Om zes uur 's morgens begon de artillerie. •Op den noordelijken sector, ongeveer twee kilometer front, vielen die dagen 40.000 projec tielen. Om zeven uur begon de infanterie. De Russen traden, overal twee regimenten, acht gelederen diep, per regiment, op voor den stormaanval. Toen zo bij het verlaten van de loopgraven in het vuur van de Duitsche artil lerie geraakten, kwam er verwarring iü de gelederen. Zij balden zich samen en in een diepte van meer dan dertig rijen ronden de aanvallers op vele plaatsen voorwaarts. De voorpostenstellingon konden aan dezen druk geen weerstand bieden. De moerasheuvel 194 ten zuiden van het Koldytsjewo meer, ten noorden van Torsjizy, werd bezet. Op één punt werd de Duitsche stelling genomen. Men wist met dit succes niets te beginnen en toen werden door een tegenaanval van do verbitterde Silc- ziërs de Russen weer verjaagd. Wat niot vièl, werd gevangen genomen. Eet le&ultaêt an dezes gtorfoaanval kap richting yan dien voomaamsfcen kam' der Karpatlien. Overigons is do toestand dezelfde gebleven. Het gevecht ten zuid-oosten van Riga. BERLIJN. Volgens Zondag ontvangen berichten over de aanvallen, Vrijdag door de Russen ten zuid-oosten van Riga gedaan, heeft daar een der hevigste gevechten plaats gehad, die tob dusverre aan het oostelijk front geleverd zijn. De aanval begon te IQ uur 's ochtends met een buitengewoon krachtige beschieting door artillerie, die aanwekkerde tot eei trommelvuur van buitengewone hevighek. en drie uur duurde, 's Namiddags te 3 uur ging een groote massa Russische infanterie tot den eersten aanval over.' Telkens bet- stormden nieuwe troepen de Duitsche stel lingen. Alle aanvallen' echter liepen dood in het vuur der artillerie, mitrailleurs en infanterie. Te 5 uur 30 's namiddags was deze eerste groote bestorming afgeslagen. De Russische artillerie begon toen haar werk opnieuw. Na een krachtige voorberei ding gedurende anderhalf uur had de tweede aanval der Russen plaats.- Deze mis lukte na een gevecht van een half uur. •Na een korte rust begonnen tegen acht uur 's avonds telkens herhaalde massa-aan- vallen der Russen van ongeëvenaarde hevig heid. Te 10 uur 's avonds waren alle aan vallen der Russen afgeslagen. Zaterdag was het rustig op heb gevechts front. De uitgeputte Russen hadden geen Icracht meer tot nieuwe aanvallen. De stel lingen der Duischers bleven volledig in hunne handen. De Russen leden een zware nederlaag en ernstige, bloedige verliezen. De Dardanellen aan Rusland 'De „Daily Chronicle" haalt uit de „Roesskoje Slovo" het bericht aan, dat professor Miljoekof, de leider der liberalen, verklaard heeft, dat bij het jongste bezoek der Doema-leden aan Engeland eene over eenkomst was getroffen, waarbij grondge bied aan beide zijden der Dardanellen met goedvinden der geallieerden na den oorlog aan Rusland zal komen, zoodat het den uit weg naar zee, hot nationale Russische ideaal, zal krijgen. Rustende munitie-nijverheid. Een correspondent van de „Daily News" heeft cenigc munitiefabrieken in Rusland bezocht en geeft daarvan de volgende be schrijving „Ik zag daar boerenmeisjes de fijne rotee- rende weegmachines bedienen, die elk van de millioenen patronen, welke dagelijks deze fa briek verlaten, nauwkeurig wogen. Ik zag de - kogels, uit een kern en nikkelen mantels be staande, by duizenden tegelijk ineen zetten. Boerenmeisjes met roode doeken om het hoofd bedienden zeer ingewikkelde machines die ge lijktijdig een afgewogen hoevoc-lheid kruit in iedere huls deden en daar do kogels inpersten. De hulzen, do kogels en het kruit werden alle drie afzonderlijk op verschillende plaatsen in de machine gedaan. En aan do andere zijde kwamen de patronen geheel gereed in paren te voorschijn, honderd per minuuut. In do groote Poetilof-falp'ieken, de grootste en bekendste wapenfabriek in Rusland, die men met Krupp's, Creusot's of Armstrong's inrichting kan vergelijken, vond ik eveneens boeren aan don arbeid. De kleinste projectielen die hier gemaakt worden zijn de shrupnells (granaat-kartetsen). Ik heb alle stadiën der bewerking gezien. Op de eene plaats waren mannen bezig de kogels daarvoor te gieten.. Twee bewegingen zijn vol doende om de gietvormen gereed te ma.ken, het lood er in te gieten, eon 1,stage reeks kogels van elkaar te scheiden en die in de gereedstaande kisten te werpen, die achter elkander wegge voerd werden naar de. laadkamcr,»,. In een andere kamer hoorde ik een geluid alsof er voortdurend een massa schellen weer klonken. Daar werden de shrapnell-mantels op lange rijen gezet en gekeurd door mannen, die misschien eens zeer beroemde „balalaika"-spe- lers waren en d:e nu hun rijn geoefend gehoor gebruiken om door aantikken dc-r mantels en door luisteren, de geringste fouten ontdekken. Dan was daar een zaal, waar in ech zien blokken witgloeiend metaal in kanonnen worden vervormd. Ginds do afdeelingen voor het boren en trekken, hot schaven van de bui tenzijden, het inzetten der sluitstukken. El ders weerklonk het ratelend geluid der klink- machines, die de stukken van de affuiten aan- eenklonken. Weer in andere lokalen werdc-n de bekleedè zitbankjes voor de kanonniers ge maakt, wielen en veeren aangepast en ingezet. Ton slotte een zaal, waar alles rustig was "en een aantal ververs bezig was de geheel gereed© stukken licht veldgeschut de khaki-kleur te ge ven. Wanneer zij daarvandaan gaan zijn zij gereed om in do rij hunner broeders hun plaats in te nemen, die van Riga tot Transsytvanië den vijand dood en verderf brengen. Hior een reusachtig zwaar kanon, ginds de liobtore veld stukken of massa's korte, als afgeknotte, loopgraaf mortieren." TURKIJE. In den Kaukasus en elders. KONSTANTINOPEL. Aan het Irakfront thans vrij nauwkeurig vastgesteld worden140 officieren en 10.000 man had het grenadier regiment bij dezen stormaanval verloren. Achter, het Russische front stonden de re- cruten klaar om de gelederen aan te vullen. De uitwerking van dien dag was, dat voor loop ig rust intrad. Eerst tegen het eind van Juni begonnen de nieuwe stormaanvallen, nu over dp geheelo linie van Zurin tot oostelijk van Baranowitsji. In deze gevechten, die onaf gebroken van 2 tot 8 Juli duurden, waren de fronten ten oosten van Goroditsjtsji en ten oosten van Baranowitsji de aanvalspunten van de Russische infanterie. Ten koste van -e verliezen gelukte het den Russen bij Goroditscbje voordoelen te behalen. Op het gunstigste punt veroverden zij 80 mc-ter ter rein. Voor de stellingen van de Sileziërs bij Baranowitsji mislukten alle aanralen. Den 2en Juli om vier uur begon het spel an de artillerie tegen-sjGoroditsjtsji, om half ■ijf oostelijk van Baranowitsji. Voor het stuk geschoten dorp Girewo springt p een schiereiland in het Sjara-moeras de Darowo-heuvel uit de Duitsche stealing. Dicht voor dozen heuvel ligt het moerasdal van de Sjara en ook in het zuiden naders hot moeras zijn helling. Verder, op den oostelijken oever van de Sjara steken de vlakke zandkoppen van een hoogcre heuvelreeks ver uit in het dal en bo ven den Darowoberg. Daar is de hoofdstelling der Russen, 'daar ziet de Russische artillerie in de Duitsche stellingen, Bovendien is hot het punt, dat het dichtst bij Baranowitsji ligt. Den 3en Juli, na een beschieting, die twïrJ tig uur duurde, werd de stormaanval tegen deze hoogte begonnen. In een dal konden de Russisch© stormcolpnnes zich verzamelen. Het gelukte haar binnen t© dringen in het noorde lijk gedeelte van deze stelling. Ongeveer 400 man zetten zich ©r vast en geen veranderingen. In Porzie poogden de Russische troopen, die zooals in een vroeger bericht werd mede gedeeld, in wanorde op de vlucht werden ge jaagd, 30 K.M. ten oosten van Rewamdoez stand te houdenzij werden door de ïurksc-he troepen echter krachtig vervolgd, zoodat zij geen gevecht konden beginnen en zich dn de richting van de grensmoesten terugtrekken. De Turken maakten in hot laatste gevecht twee mitrailleurs buit. Aan den rechtervleugel in den Kaukasus schermutselingen tusschen patrouilles en plaatselijke gevechten, in het centrum en aan den linkervleugel niets van belang. Een vijandelijke vlieger verscheen boven Seddoel Bahr, maar werd door het vuur der Turken verdreven. Een monitor wierp zonder 'succes vijf pro- jectioïen op de kuststreek van Sango en ver- wijderdo zich daarop. Turksche voorgeschovem afdeelingen ver dreven in de buurt van Pomana een vijande lijke afdeeling, die ten westen van Katia was verschenen., In een gevecht ten oosten van de 6tad Suez en in de nabijheid van het kanaal tus schen Turksche afdeelingen en twee vijande lijke detachementen, werd de vijand genood zaakt met achterlating van eenige docden in de richting van het kanaal te vluchten. De Turksche afdeelingen vervolgen hem. PTEROGRAD. Aan het Kaukasusfront aan de kust van de Zwarte Zee namen de Russen in een gevecht de 6tad Fol in en maakten belangrijke vorderingen ten zui- den van dit punt. Zij namen een groot aantal Turken gevangen en veroverden een groen, gewijd .vaandel van Turksche onge regelde troepen. In het bekken van de rivier Ji6juin Irmah bezetten de Russen de stad Kialkit Tsjewtlik. In de richting van ïlrzindjan trokken de Russische troepen in de streek van d© 'brug Kettur Kerro over den Eupkraat. In de richting van Mossoel ten oosten van de streek van Rewandoes streden de Russische troepen tegen een belangrijki Turksoho strijdmacht. Op 20 en 21 Juli namen de Russen 370 officieren, waaronder een generaal en een kolonel, en 13.700 soldaten gevangen en maakten tij 10 kanonnen buit, waardoor het totale aantal krijgsgevangenen is ge stegen tot 26 a 27.000 en het aantal kanon nen tot 40. PETROGRAD. Aan het Kaukasïscbe front gaat ons offensjei voort. Volgens na dere berichten werden bij d^ bezetting van Gunishkan niet twee, maar zes kanonnen buitgemaakt. Ten westen deze stad, op de hoogten van Balasandalavi, werden Zondag 200 Turksche soldaten gevangen genomen en eenige equimentstukken buit gemaakt. In de richting van Bagdad schermutse lingen van partouilles met Koerden In Arabic. KAIRO. Er zijn hier betrouwbare be richten ontvangen omtrent hevige gevechten •bij Medina, waar het garnizoen een uitval deed tegen de Arabieren, die de Stad aan de zuidzijde belegeren. De Turken verloren 2500 man, terwijl de verliezen van de troe pen van den sjerif maakten een menigte wapens buit. Sjerif Abdullah bombardeert thans de kazernes en huizen van Taif, waar de Tur ken zich nog handhaven. .Hun spoedige overgave wordt echter verwacht. AFRIKA. In Duitsch Oost-Afrika. LONDEN. Generaal Smuts telegraplieert dd. 21 Juli uit Oost-Afrika, dat de vijandelijke afdeelingen die de verbinding met West-Tanga trachtten te belemmeren, in zuidelijke riohtiug over de Pangam verdreven werden. Muheza en Amanj werden bezet en do gehecle Usambara-spoorweg, is in bezit genomen en wordt hersteld. Het Belgische ministerie van Koloniën be richt dd. 3 Juli, dat eene sterke vijandelijke strijdmacht, die ten gevolge der bezetting van Bukoba en het landschap Karagoo door de Engelschcn, uit hare stellingen verdreven was, op *~3 Juli zich door ee,ne veel zwakkere Belgi sche macht, onder bevel van majoor Róuling, bij Busii ayombo, aan den zuidwestelijken hoek van het Victoria-meer den pas afgesneden zag. Na eem lievig' gevecht, waarhij het grootste deel. der Europeesche Duitschers gedood of ge vangen genomen Werd, vluchtte hot overschot, op den voet door.de Belgen achtervolgd, in de richting van Mariahilf. Dc aanvoerder der Duitsche colonne, Godovius, is gevangen ge nomen. Op don zuidelijken oever van het Victoria- meer achtervolgen de Engelscho troepen den vijand, die van Muansa wist te ontkomen aan boord van de Duitsche stoomschepen „Muanza" on „Otto Heinrich", die zij bij het zuidelijke einde van Stuhlmann-sont lieten zinken. Groote .hoeveelheden wapenen, geweren, en munitie, henevens 40 kisten gemunt geld wer den buit gemaakt. Do Duitsche schepen kunnen gemakkelijk ge licht en werder bruikbaar gemaakt worden. sleepten een machinegeweer mee. Onmiddelijk echte'r begon de tegenaanval, met handgrana ten werkte men zich nader. De Duitsche artil lerie legde gordijnvuur achter de loopgraaf, 230 man werden gevangen genomen, liet ma chinegeweer werd buit gemaakt. De Rus sische aanval voor Inbuseli en bij Sar- jetsjo aan de spoorbrug over de Sjara kwam'niet tot de hindernissen. Don 3en Juli hamerde de Russische artillerie regelmatig op do linies, den 4ep. Juli werd het artillerievuur sterker en 's middags werd, een krachtig roffelvuur geopend op den heuvel voor Darowo. Om vijf uur begonnen opniemy do infantorieaanvallen over het geheele front. In dichte colonnes, dikwijls zestien gelederen, ielen de Russen aan. Bij het dreunen van het geschut kwam de donder van een zwaar onweer. Do regen viel zoo dicht, dat men niets zien kon. Om zes uur was de Darowohelivel in han den 'der Russen. De Duitsche artillerie nam en top onder vuur, die door de granaten qm- eplocgd werd en zijn vorm verloor. Om half vier 's morgens werd de artillerie nog versterkt begon de tegenaanval, In den grauwen ochtend kwam het tot een zwaar gevecht. De Russen hadden bij den stormaanval eon luitenant en een paar man gevangen genomen, hen in een wolfskuil ge jaagd en hun een paar handgranaten nagezon den.''De granaten ontploften te vroeg. De mannen renden naar den vijand. Alleen gewa pend met groote zakmessen. Het was een bloe dige morgen in d© stuk geschoten loopgraaf. Twee jonge, achttienjarige, magere knappen waren hij hun machinegeweer gebleven, toen de Rurnen binnendrongen. Zijhadden nog zes honderd patronen, Zoodra de Russen probeer den met handgranaten bij de jongens te ko men, begonnen zij te vuren. Zij vuurden nog een paar schoten, toen Hun bevrijders kwamen ia do vluchtende Russen.. .Toen wilde het ge Het opbrengen van visschersschepen Vrijdagavond heeft te 's-Gravenhage in Con cordia, Alcxandorplein, een door ruim 200 reeders bezochte algemeene vergadering plaats gehad van do Reedersvereeniging voor de Ned. Haringvisscherij, naar aanleiding van uit Engeland ontvangen berichten ter zake van het opbrengen van Nederlandsche haringschepen. De vergadering nam met algemeene stem men de volgende motie aan „De ledenvergadering van de Reedersver eeniging voor do Noderlandsche Haringvis scherij, vertegenwoordigende ruim 800 Neder landsche haringschepen, gehouden te 's-Graven hage op 21 Juli 1916, .kennis nemende van de aan het Hoofdbe stuur medegedeelde eischen van de Britsche Regeering, welke niets minder bevatten dan algeheele stopzetting van het haringvisscherij- bedrijf, en welke reeds werden voorafgegaan door het opbrengen van een aantal dier sche pen en het brengen dier schepen en ladingen voor het prijsgerecht, „overwegende dat de Britsche Regeering zich niet ontziet een belangrijk onderdeel van onze nationale nijverheid met ondergang te bedrei gen, zonder acht te slaan op de verstrekkende nadeëlen, die daarvan het gevolg zijn voor reeders, kooplieden, visschers, kuipers, boet- sters en vele anderen, die direct of indirect aan het bedrijf verwant zijn en daarin hun bestaan vinden, „overwegende, dat voor de Britsche Regee ring of de Britsche handelaren even goed de gelegenheid als voor andere afnemers open staat om ons product op de vrije neutrale markt in koopen, en dat aan genoemde Hegeering reeds vroeger en. thans opnieuw daartoe de ge legenheid nadrukkelijk is aangeboden, „overwegende, dat de Britsche Regeering met de door haar gedreigde maatregelen het tevens practisch 'onmogelijk maakt, om de door Nederlandsche schepen gevangen haring te ver- koopen aan afnemers in neutrale landen, zooals de Vcrecnigdo Staten van Noord-Amerika en Zweden, en evenzeer om het door onze Neder landsche Regeering voor onze eigen bevolking verlangde quantum haring beschikbaar te stellen, „overwegende dat onze reeder ij en hare sche pen voor deze visscherij hebben gereed ge maakt onder de moeilijkste omstandigheden en met groote geldelijke offei'6, zonder dat van wege de Britsche Regeering gewaarschuwd is dat zij op eenige manier tegen ons bedrijf en onze belangen zou ageeren, „overwegende dat de Britsche Regoering onze reederijen een vage toezegging doet van een belooning wannéér het bedrijf wordt stop gezet, „spreekt hare diepe afkeuring en groote ver ontwaardiging uit over de handelingen on maatregelen van do Britsche Regecring jegens onze Nederlandsche hariugreederijen, beschouwt hare eischen als gelijkstaande mot een wille keurige stopzetterij van het bedrijf, teekent een ernstig protest aan tegen en spreekt haar sterke verontwaardiging uit over de houding van de Britscho Regeering in deze, waar blijk baar alleen bet recht van den sterkste wordt toegepast, „spreekt de verwachting uit, en eïsclvt dit tévens van de Britsche Regeering, dat deze onze visschersschepen met de bemanningen en ladingen onverwijld zal vrijlaten en de betrok ken reederijen zal schadeloosstellen, en dat be doelde Regeering, getrouw aan hare traditie, loyaal en fair zij, door zich alsnog bereid te verklaren om desgewenseht een gedeelte van de haring af te nemen en onze visscherij verder ongemoeid te laten, „brengt deze motio ter kennis van zijne Excellentie den Minister van Buitenlandsche Zaken, in het vertrouwen dat de inhoud er van onverwijld worde overgebracht aan do Britscho Regeering, cn dat dit tot gevolg moge hebben dat onze thans in Engeland vertoevende depu tatie alsnog in liare onderhandelingen met de Britscho Regoering moge slagen." Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering, die nu en dan zeer rumoerig was, en waarin een verbitterde stemming tegen Engeland heerschte. Reuter seint uit LondenVertegenwoordi gers van alle Nederlandsche visscherijbelangen gaan naar Londen, waar, naar men. hoopt, de haDgende quaestios in verband met de Neder landsche visscherij en visehhandel zullen wor den geregeld tot bevrediging zoowel van' Ne derland als van Engeland. WederSandsch stoomschip gezonken. Men seint ons uit Den Haag: Hier is bericht ontvangen, dat het Ne derlandsche stoomschip „Maas" bezuiden het lichtschip Noordhinder is gezonken, ten gevolge van een mijnontploffing. Het Nederlandsche marinevaartuig „Zeehond' is er heen om bijstand te yerleenen. Nadere berichten ontbraken tot heden kwart over elven. Omtrent het zinken van het Ned. s.s. „Maas" wordt nader vernomen, dat van de opvarenden er elf zijn gered en tien bij de ramp zijn omgekomen. Het s.s. „Maas" behoorde aan de N.V, „Houtvaart" te Rotterdam. Het stoomschip was op weg van Tunis naar Rotterdam. De overlevenden zijn aan- boord der „.Zee hond", die hen te. Vlissingen zal landen. Tot de geredden behooren de kapitein, de stuurman en de eerste machinist. Nader vernemen wij, dat de „Maas" stond onder bevel van kapitein W.. Knock en 21 man equipage aan boord had. Van dezen zijn verdronken A. P. Vos, kok; G. van Venno, hofmeester, W. A. Orzoum, bedien-- deJ. P. Stolts, lichtmatroos; J. Bult, 2de machinist; A. L. v. d. Vloet,'3e machinist, C. V. L.uik, donkeyman, P. Bom en D. Aries, stokersW. van Boose, tremmer. De overige elf zijn gered. De hierboven ge noemde Orzoum is nog aan boord van de Zeehond" gekomen, doch het is niet meer gelukt de levensgeesten op te wekken. Het stoomschip was geladen met ongeveer 1800 ton superphosphaat. Door een Duitsche duikboot beschoten. weer niet meer. „Wij konden er niets aan doen, majoor", dat was alles, wat zij zeiden, toen zij hot machihègeweer ter reparatie gaven. Om hall' acht 's morgens was de hoogte weer in ons bezit. Zij ziet er gruwelijk uit. Men weet dikwijls niet wat bruingrijze zand grond is en wat bruingrijze Russische lijken, 's Avonds om zes uur werden de Russische troepen door een rersche Siberisohe divisie afgelost. Den volgcuden dag alleen artillerie vuur. De hospitaalsoldaten waren bezig lij de Russen om groote massagraven te dolven. Den 8en Juli weer aanvallen over heb geheele front, 's Morgéns om drie uur probeerden de Dusslen een stormaanval op den Darowo-heuvel zonder artillerievoorbereicling. Deze aanval werd afgeslagen. Toen begonnen zij krachtig te vuren. Gedeelten van de Duitsche stelling werden met den grobd gelijk gemaakt, 's Mid dags aanvallen op alle belangrijke punten, die echter alle afgeslagen werden. Op het open terrein bij Tartslizy koopen de Russisch© lij leen. zich op, in het moerassige Sjaradal voor de Duitsche stellingen slaat de Duitsche artillerie .in de terugwijkende Russen, die niet snel ge noeg kunnen wegkomen uit de moerassen, ver schrikkelijke verliezen. Het is een neonnaaien van de Russische colonnes over liet geheele front geweest, 's Avonds is het rustig. Do Rus sen zijn uitgeput. De verliezen kunnen moeilijk geraamd wor den. Toen ik den tienden Juli door do stelling li'ep, die op vele plaatsen stukgeschoten is, was het dikwijls niet uit t© houden van de lijken- luct. Van do Darowo-hoogte uit zag men de dooden als aren, rijpe korenaren in liet dal lig gen. Een officierspatrouille was dien nacht gereden tot do - Sjara. De luitenant zei me, dat zij hadden nuVeteq, klauteren over eon heuvel van lijken. Dienzelfden nacht werd een voorpostenstelling door ons genomen. Men vond 160 doodo Russen op deze kleine plek. In een herkonbp8phjei dicht ypor de stel ling, Te Vlaardingen is binnengekomen de ioomlogger Vl. 106, reederij Eendracht, schipper De Jong, die door een Duitsche duikboot is be?choten. De schipper deelde hierover het volgende mede: Woensdagmorgen 19 Juli 5 uur dreef de logger met gestopte machines; te 8 uur hoorde men een kanonschot; een kogel kwam vlak hij het schip in het water terecht. Door een verrekijker zag men een duikboot; op hetzelfde oogenblik klonk nog oen kanonschot en binnen een paar minuten vijf schoten, die alle vlak bij het schip terecht kwamen. De schipper gaf order naar de duikboot toe te stoomen, om zoodoende te laten zien. c(at het een Hol- landsch schip was, daar hij de vlag op had. Toen hij even vooruit gestoomd had, klonken weer twee schoten, waarvan er een tusschen de pijp en den mast doorging. Het schip stopte weer. De duikboot dacht de VI. 106 getroffen te hebben en dat deze zonk. De duikboot stoomde weg naar een Noorschen schoener, die in de buurt lag; spoedig keerde de duikboot terug, kwam weer op den stoomlogger af en schoot weer twéémaal. De stoomlogger bl^ef stilliggen; de duikboot ging naar de 106 toe met ka nonnen gericht op den stoomlogger. Toen de boot vlak b-ij was, kreeg de schipper order met de scheepspapieren op de duik boot te komen, maar de schipper vroeg wat dit beteekende, daar hij toch de Holland- sche vlag voerde. Hierop werd geantwoord, dat alle Engelsche trei'lers dit deden. De schipper kon hierna naar boord teruggaan. 'Tot Zaterdag heeft de VI. 106'toen dcor- gevisbht en aanhoudend kancu^ibulder ge boord. De schipper vernam nog, dat een beele vloot Duitsche onderzeeërs jacht maakte op Engelsche treilers en er 19 in den grond had geboord. De duikboot voerde geen nummer. Het gebeurde op ongeveer 56 graden N.B. Loggers als hout-visschers. Ouzo berichtgever te IJnjuiden seint: De vier Katwijksche harmgloggers Vooruit, Jan,. Amicitia en Noordzee VII, welke Zondag avond alhier binnenkwamen, hadden allo eei partij gezaagd hout geborgen van eene lading uit eon Zweedsch stoomschip (waarvan de naam onbekend), dat naby do Schotecho kust op last van een Duitsche duikboot do lading overboord had moeten worpen. Bij navraag vernamen wij van een opvarende van éciji dezer loggers, dat men Vrijdagmiddag op ongeveer 130 mijlen van de Schotsohe kust visscljende was, toen men een Zweedsch hout- bootje Van ongeveer driehonderd ton had zien passeeren. Even later werd deze boot door een Duitschen onderzeeër aangehouden, waarna het stoomschip bijdraaide. Gedurende cenigen tijd zag men niets gebeuren, totdat men meer in de nabijheid kwam en homorkte, dat heb stoomschip met alle macht de houtlading over boord wierp. Dit duurde van dés-middags drie uur tot ongeveer elf uur des avonds, waarna het stoomschip blijkbaar vrijgelaten werd, want liet verdween uit het gezicht. Naar de hoeveelheid van hot drijvende hout te oordee- lon meende men, dab het schip waarschijnlijk do geheele lading' heeft' moeten lorden. Men haastte zich om liet hout zooveel mogelijk te hergen en onze zegsman meende dat ook andere loggers wol met geborgen la-ding zullen binnen komen. Zooals gezegd, had men den naam van het stoomschip niet kunnen opnemen, doch had alleen geconstateerd, dab het een Zweedsche boot met twee masten was en met een wit ge schilderden schoorsteen met zwarten top. Een zeegevecht, Men meldt ons uit IJmuiden: Do bemanning van een Zondagavond in IJ muiden aangekomen Katwjjkschen liarino-- logger deelde ons mede, -op Dinsdag jongstle den nabij do Sohotscho kust getuige te zijn ge weest van een ontmoeting van drie gewapende Jtngelsche stoomlcordors, waarschijnlijk pa trouille-vaartuigen, met een paar Duitsche duikbooten, na wolk samentreffen een regel matig zeegevecht ontstond. Van beide zijden werd lievig gevochten. De duikbooten behaal den ten slotte de overwinning. Deze duikboo ten schoten met zware granaten, van welke oen- niot ver van den logger in zee terecht kwam. Men had een korder in brand zien schie ten en later zien zinken, doordat een granaat het schip m den boeg trof. Al vechtende vluchtten de twee andere stoomkorders, achter na gezet door de duikbooten, zoodat men van den harmglogger 'af den verderen afloop niet had kunnen waarnemen. Men meent-gezien te hebben dat één der stoomkorders de visch- letters van Aberdeen droeg. Naar Zeebrugge opgebracht. Men meldt ons uit Vlissingen: Hier is gerapporteerd, dat Zaterdag een vraehtstoomboot met witten band om den schoorsteen naar Zeebrugge is opgebracht. Gevangen zeelieden. Blijkens een mededeeling van dr. Mae- namara in li6t Lagerüuis hebben de Engel- sclien 136 Duitsche zee-officieren en 2056 Duitsche zeelieden gevangen genomen. In Duitsche gevangenschap bevonden zich 45 Britsche zee-officieren en 364 Britsche Zee lieden, hierbij niet inbegrepen de mailnen van de Royal Marines en Royal Naval Division, die bij operatiën te land gevan gen zijn genomen. Dq vermeesterde duikboot. In het Lagerhuis vroeg de heer Churchill of het niet mogelijk was om de vermeesterde Duitsche duikboot, die naar w© meedeelden te Londen ter bezichtiging zal worden gesteld, tegen den vijand te gebruiken. Neen, zeide dr. Macaamara, zij zou voor een vijandelijke duik boot kunnen worden gehouden en dan zouden er vele „goede" menschenlevens verloren kun nen gaan. Do „Deutschland", BALTIMORE. De „Deutschland" ligt nog steeds m de haven in afwachting van een gunstig oogenblik voor het vertrek. BALTIMORE. Burgemeester Px-eston en andere stedelijke ambtenaren brachten mot den ambassadeur graaf Bern6torff een be doek aan den handelsonderzeeër „Deutsch land". Bernstorff woonde ook een door den burgemeester ter eere van kapitein König gegeven diner bij. BALTIMORE. Eenige leden van de bemanning van de „Deutschland" bezoch ten Washington en werden voorgesteld aan den waarnemenden mixiister van marine Franklin Roosevelt, die met hen een ge sprek voerde in het Duitseh en hen geluk- wenschte met hetgeen zij hadden volbracht. werden 200 dooden geteld. Dit is een klein ge deelte vo.u het front, dat er van Zirin tot Ba- ranovvitsj zoo uit ziet. Rusland betaalt zijn bloedaandeel volkomen. In de „Outlook" beschrijft een medewer ker het. gevaarlijke werk der aanleggers van mijnen onder de vijandelijke loopgraven. „De mijnengraver", zegt hij, heeft ©ogen blikken, noen. uren en dagen van vreesol ijken angst. Zijn vijand is niet zichtbaar. Alleen het oor kan zijn aanwezigheid verraden en nie mand, die dat niet ondervonden heeft, kan do moeilijkheid begrijpen om de plannen van den vijand op te maken uit de flauwtjes uit de verte gehoord© tikken van zijn houweel. „Soms kan men hom dagelijks dichterbij hoo- ren. Het geluid van zijn houweel komt dan steeds nader, men kan de richting waarin zijn mijngang loopt bepalen, er worden tijdig tegenmaatregelen genomen en op het juiste oogenblik wordt zijn mijn voorgoed dichtge- blaze®. „Maar soms is do vijand overal tegelijk aan het werk. Telkens'en telkens weer hoort men zijn werk op gevaarlijke plaateen, waar men hét niet verwachtte. Bij zulke gelegenheden kan slechts onbetoomde ijver der graver^ en der soldaten bovon den grond en een onein dige vaardigheid der officieren den toestand redden. De eigenlijke crisis komt pas; als de vijand ophoudt tiet werken;' zoolang men zijn houweel nog hoort, kan er geen sprak© van zijn, dat hij zijn mijn laat ontploffen. „Dit ophouden kan slechts tijdelijk zijn; maar het kan ook boteekenen, dat do spring lading gelogd en voor de ontploffing gereed is. In het eerste geval is de gelegenheid gun stig om een tegenjaijn aam te leggen» In hot Landdag der Kon IMed. Vereeniging „Onze Vlooi". Do vereeniging „Onze Vloot'' zal op Zaterdag 26 Augustus a.s. des namiddags eene algemeene openluchtbijeenkomst ©rganieeeren op hot land goed „Oud-Naaiden" aan de Zuiderzee, daar toe wclivillënd .in de gelegenheid gesteld dour de familie Van Woonael Kooy. Het stafmuziek korps der Koninklijk© Marine zal zich aldaar doen hooren, terwijl, indien de omstandigheden dit toelaten, een© oefening van watervlieg tuigen zal plaats hebben. Daarna zal gelegen heid bestaan deel te nemen aan een gemeen- schappelijken maaltijd in het- gebouw „Concor dia" te Bussnm, terwijl na afloop daarvan een ooncert zal worden gegeven in den tuin. Be vereeniging stelt zich voor des avonds op de Brinldaan te Bussnm aan de ingezetenen «en concert aan te bieden. FJe4 Oranjefooek. Thans is verschenen het „Overzicht van eenige in het tijdvak October 1915 tot Juli 1916 door het ministerie van Buitenlandsche Zaken behandelde aangelegenheden' Wij latemhior volgen een overzicht van dep inhoud Houding van de oorlogvoerende zeemogend heden ten opzichte van de neutrale handel en scheepvaart. I. Britsche „Order in Council" van 20 October 1915 en Eransch Decreet van 23 October 1915; II. Britsche „Order in Coun cil" van 30 Maart 1916 en Frausck Decreet, van 12 April 1916III. Behandeling van post pakketten door do Britsche Regeering. Duitsch mijnenveld, in de Noordzee tor hoog te van de Doggersbank. Vernietiging van aangehouden Ncdertind- scsho schepen. Beschieting van heb stoomschip Bandoeng. Vergaan of beschadiging van Nederlandsohe schepen door torpedo's, l.l'ubantia; II. Fem el ijk III. Iiijndijh.A Toepassing van artikel 4 der Neutraliteit»* proclamatie. I. Interneering der Duitsche on derzeeboot V. C. 8; II. Interneering dor Brit sche onderzeeboot R. 6. Interneering en beschieting van luchtvaar tuigen. Interneering van schipbreukelingen, zioken of. gewonden, afkomstig van oorlogsschepen der oorlogvoerendo partijen. I. Gedachtenwisseling met de Duitsche regeoring; II. Gedachten wis seling met de Britsche regeering; III. In Ne- tweede geval zouden de officieren en man schappen, die de lading gaan leggen, slechts dén dood tarten en do verantwoordelijkheid om het hevel te geven, dat te doen of do mijn te ontruimen, is ontzettend zwaar. „In vele gevallen is het een wedstrijd met den tijd en met don vijand. Hij houdt op met den graafarbeid, maar men hoort hem zijn springlading neerleggen en dan zwoegen offi cieren en mamschappen als bezetenen en dan vliegen de ontploffingsmiddelen en zakken kalk van hand tot hand. „Niets is te vergelijken met de vreugde, die zij gevoelen als zij bij zulke gelegenheden do eersten zijn geweest en de overwinning be haald hebben. „Maar daartegenover staan de zwarte dagen, wanneer 'een half uur te ting arbeiden velo flinke mannen het leven kost ©n waarop een plotselinge onverwachte 'aardschok, een ontla ding van gassen en vlammen en het gesis en geplof van modder en kalk, die eerst omhoog geslingerd worden en daarna weder neerval len., den toeschouwers in de loopgraaf verkon den, dat zij, die een,uur' geleden in de gang zijn gegaan niot zullen terugkoeren, maar. diep in den grond tusschen hun vernield werk be graven liggen. „Dit doodsgevaar heeft de mijnengraver on der de oogen te, zien; maar hij doot het met opgewektheid. JTij weet, dat soms de mannen, die dit werk doen, het leven moeten laten, maar dat opzien tegen zulk een risico gelijk staat met de hoop op overwinning opgeven. Maar hij weet oolc, dat allé mogelijke middelen worden 'bedacht om dit gevaar tot een mini mum te beperken en dat zijn officieren hem in de gevaarlijk© oogonblilcken zullen voorgaan en leidon. „Iedere mijn wordt geladen door een officier en geen graver weigert opit de gang in te gaan, als zijn officier, medegaat. Dit is zoo nu eenmaal dpj>raditie Engelsche leger."

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2