No. 304. Woensdag 26 Juli 1916 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. Het Russisch offensief. Ons Oorlogsdagboek. DE WEDVLUCHT. TWEEDE JAARGANG. DE SOLDATENCOURANT REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALESTRINASTR. 10, AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR BURGERS 8 CENT, ABONNEMENT BIJ VOORUIT BETALING VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS/i.50P.KWARTAAL \oor Advertemtèn wende men zich tot onze Administratie, Pak-strinastra< 10 Amsterdam. Prijs der Advertectiën per regel 30 cent. Voor Ingezonden MedJ deenngen op de tweede, derdo en vierde pagina dubbel tarief. Bil abonnement reductie. We geven hier een kaart van het Oostelijk front, die vooral daarom bijzonder is, omdat dit geheele front, van Riga ki 'c Noorden tot aan Czernowitz in 't Zuiden, er op afgebeeld is. Over deze geheele groote uitgestrekt heid nvoedt thans, zooals men weet, de oorlog, vallen do Russen aan: De Pripet moerassen („Pripet-Sümpf'e deelen dit gebied als't waren in twee deelen. Het noorde lijke deel is geheel door dc Duitschers, het zuidelijke grootendeels door de Oosten rijkers bezet. Op dit laatste gedeelte van het Oosterfront hebben de Russen de meeste sucdfeeen behaald, zooals men weet en zijn zij vooruitge komen, zoowel in de streek van Luzk (Wolhynië) als in de streek van Czernowitz (de Boekowina). De groote frontlinie ten Noèrden der Pripet-moerassen daaren- w tegen is nog tamelijk onver anderd gebleven, al wordt er blijkbaar niet minder hevig gestreden, en al worden er door de Duitschers zoo- wel als door do RusSën zeer zware aanvallen gedaan, dag op dag. Het lijkt er op, dat da vijandelijke krachten hier tegen elkander opwegen. Men meent echter, dat de Russen bezig zijn nieuwe troepenmachten samen te trekken en dat. dan ook in Koerland de oorlogskans wel eens een wending kon nemen. Do frontlijn op de kaart ,J.s jia.timr.lijk weer ©enigszins, veranderd, dat gebeurt eiken dag, voornamelijk in de streek van Luzk is in de laatste dagen zeer hardnek kig gevochten, zijn de Rus sen verder opgerukt naar het Westen, dan hier wordt aangegeven. Vooral den kant op naar Brody zijn zij gevorderd, en Lemberg wordt meer en meer bedreigd. Geen audiëntie. Blijkens bericht iü de „Staatocourant'' wordt Donderdag a.s. door den Minister van Oorlog geen audiëntie verleend. De verspreiding van ons blad. Onderdoelen, die met het toegezonden aan tal Soldatencouranten niet toekomen, worden verzooht een grooter aantal te willen aanvra gen, opda£ alle abonné's regelmatig een eigep exemplaar kunnen bemachtigen. ni in den 103de week. .17 Juli. Tusscken de zee en de An ere voeren de Engelschen op verschil-' lende plaatsen hun vuur tot groote hevigheid op. In het Sora- megebied blijft de artilleriestrijd aan weerszijden zeer belangrijk. Ten N.W. van het bosch van Ba- zeutin-le-Pet-it bestorm deh en veroverden de troepen van veld maarschalk Haig de Duitsche stellingen van de tweede linie over een front van 1500 yards. In de richtingen van Kirlibaba aan de grens van Zevenburgen hebben de Russische troepen wederom een reeks hoogten be zet. Het offensief van de afdee- lingen aan den linkervleugel van het Kaukasus-legor breidt zich uit. 18 De leiders der socialisten in Duitschland Adolf Braun te Neu renberg en de Rijksdag-afgevaar digde Emanuel Wurm te Berlijn, hebben uibnoodigingen verzonden tot heb houden van eene confe rentie te Neurenberg om tot over eenstemming te komen. Het hooger beroep van Roger Casement tegen het over hem uitgesproken doodvonnis is ver worpen. Do nationale conferentie der Engelsche Trades Unions, te Lon den gehouden, heeft besloten alle verlofdagen tob aan het einde van den oorlog te schorsen. Minister Asquith benoemt eene commissie, die zal moeten overwegen welke commorcieele en industriecle gedragslijn na den oorlog gevolgd dient te worden, o. a. in verbanql met de beslui ten der economische conferentie van de geallieerden. [ft m Jn het Sommegebied Aan het Oosterfront hebben in de laatste da gen de belangrijkste gebeurtenissen plaats. De Russen komen er in liet centrum weer vooruit en een herovering van Lemberg is -volstrekt geen onmogelijkheid meer, maar nadert do waarschijnlijkheid. Het i3 vooral het leger van von Linsingon, dat in do laatste dagen vecren heeft moeten laten, in den vorm van krijgsgevangenen, en dat verder achteruit is geweken. Merkwaardig zijn in het Oosten de Duitschers deu Engelschen in een hevig gevecht het dorp Lon- gueval en liet zich daarbij aan sluitende gehucht Delville. Een Britscke strijdmacht landde in Kongoro aan de Zuid kust van het Victoriameer (O. Afrika) en bezette Muanza, van waar de vijand verdreven werd. Aan beide zijden van de Somme zijn opnieuw ernstige gevechten aan den gang. Ten N. van de rivier dringen de Engelschen weder na krachtige aanvallen Longueval en het gehucht Del ville binnen. Zij moeten voor de- tegenaanvallen der Duitschers wijken, doch houden., nog deelen van het dorp en tiet gehucht bezet. De Franschen nemen de Duitsche loopgr&ven van de hoogte van Hardecourb tot aan de rivier, waardoor de linie voor- uitgebracht wordt tot ten O. van Hardecourt, langs den spoorweg tob den na-u wen weg van Com- bres naar Clery Ten Z. van de Somme tusscken Barleus en Soye- court va.lt de geheele eerste linie der Duitsche stellingen in handen der Franschen. Aan het front van de Dwina wordt op verschillende plaatsen een hevige artilleriestrijd ge voerd. Het Russische ministerie van buitenlandscke- zaken heeft Tut- j kije doen berichten dat de be ginselen van de Conventie van Génëve voor den zee-oorlog niet meer op Turkach. hospitaalsche pen. zullen worden toegepast. Do Engelschen hebben zich in Let auidplijk gedeelte van het Foureaux-bosch genesteld, In de streek van de Styr ver dreven de Russen den vijand uit het dorp Werben en de verster- kin gon ten Z. van dit dorp. Voorts maakten zij zich meester van de ftyergangen .over de Styr* niet alleen de aantallen duizenden gevange nen, die do Russen maken, maar ook de kilo meters, die zij vooruitkomen. Onophoudelijk bijna worden in do laatste dagen de Duitschers en Oostenrijkers teruggedrongen aan de Loepa, en steeds verder rukken de Russen in weste lijke richting op. Over een breedte van onge veer 50 kilometer zijn de Russen sedert bet begin van Juni nu reeds ongeveer 100 K.M. vooruitgekomen. Ook vallen steeds meer krijgs gevangenen hun in handen, nu niet alleen Óos- tonrijkers, ook Duitschers. In de gevechten van Donderaag en Vrijdag der vorige week na men zij meer dan twaalf duizend man daaronder een 300 officieren met een generaal en oen kolonel gevangen, en sedert 16 Juni zijn den Russen 2Ö.Ü00 krijgsgevangenen in handen gevallen. In het Oosten gaat dus de strijd op veel grooter schaal voort dan in liet Westen. Daar is wel een reden voor. De Russen in de eerste plaats, sparen hun menschenmateriaal niet, dat, ontzaglijk groot is. Dat de verliezen aan Rus- sischen kant zwaar zijn, kan men gerust geloo- ven. Verder hebben de Duitschers stellig hun beste en krachtigste troepen naar het Wester- front gezonden. Dat is voor hen het voornaam ste strijdterrein. Zij achten het, en terecht, van minder belang om in Rusland tien kilome ter dan in Frankrijk of België een kilometer achteruit to gaan. En ook als de strijd in het Oosten zoo voortduurt, kunnen er nog heel wat maanden verkopen, voordat de Russen hun vaderland schoongeveegd hebben. Te méér, omdat ten noorden van de Pripet- moerassen er nog steeds geen veranderingen van belang komen. Maar ook daar treden de Russen thans blijkbaar krachtiger op. Zij heb ben er weer versterkingen gekregen en de berichten gewagen van woedende gevechten daar. Zaterdag is ten zuiden van Riga een der hevigste gevechten geleverd, die aan het Oos terfront nebben plaats gehad. Do Duitsche telegrammen maken gewag van een geweldig geschutvuur v$n Russischen kant, dat van tien- uur 's morgens tot drie uur 's middags duurde. Toen stormden groote drommen van Russi sche infanterie tegen de Duitsche versterkingen op, telkens opnieuw, om zeven uur, om acht uur nog eens weer en eerst om 10 uur 's avonds trad er rust in. Toen waren, volgens de Duit- scho berichten, alle Russische aanvallen afge slagen, maar volgens het telegram uit Pefcro-1 grad drongen de Russische troepen op verschei dene punten de eerste Duitsche linie binnen, 't Is echter best mogelijk, dat zij er ook weer uit verjaagd werden. Doch. waarschijnlijk is 'dit slechts de inleiding voor een geducht offensief der Russen in het noordelijk deel van 't Ooster front. Volgens hun staf berichten hebben de Duit schers aan de Somme een ovei wiuniug behaald-, Niet in dien zin echter, dat zij den vijand ver slagen of teruggedreven hebben, maar zij heb ben al zijn aanvallen afgeslagen. Thans, zegt het telegram uit- Berlijn, heerscht er betrekke lijk rust aan liet Westerfront, na geweldige aanvallen der geallieerden, welke geen succes hebben gehad. Ondanks al hun buitengewone inspanning, hun hevige, prtillerie-actie, hun versterkinge'n aan mannen, hebben de Fran sehen en Engelschen aan de Somme geen over winningen kunnen behalen, geen terreinwinst kunnen verwerven. De geweldige aanvalspogin- gen van de vijandea van Duitschland zijn vol komen mislukt, en de oorlogskans begint zich daardoor langzaam te wijzigen ten gunste van de Duitschers. De berichten van den Engelschen en Fran- schen kant zijn het daarmee volstrekt niet eens. Zo spreken beide van een begonnen nieuwen aanvalsstoot. De Engelschen geven toe, dat zij hierbij totnogtoe geen voordeelen behaalden. Er werd zeer hevig gevochtep met afwisselend gelnkvooral bij Pozières boden de Duitschers een wanhopigen tegenstand. Zon dagmorgen kregen de Engelschen Longueval weer in bun bezit, maar zij moesten het noor delijk deel van 'fc dorp later weer aan de Duit schers overlaten. Zoo ging het ook met Guille- mont, dat Zondag tweemaal van bezitters wis selde. De Eransche telegrammen spreken beslist tegen, dat de Duitschers de vijandelijke aan vallen zouden Iiebbeji afgeslagen. Integendeel, juist bij Vermandovillers, waar de aanval der Franschen vruchteloos zou zijn geweest, heb ben deze een vooruitstekend stuk van het Dmtsche front ingedrukt; verder werden de eerste Duitsche linies van Vermandovillers tut Estrécs gewonnen, benevens bet krachtig ver sterkte boscli van Etoile. Eu. wat ook van be- teekenis is, de Franschen hebben daar in een strijd van enkele uren een 3000 Duitschers to\ krijgsgevangenen gemaakt. Wcl beschouwd is ook uit de berichten der g< allieerden op te maken, dat de terreinwinst der laatste dagen niet groot is. Ongetwijfeld heb ben de Duitschers aan de Somme nieuwe reser ves saamgetrokken en verdedigen zij zich bui tengewoon krachtig. Voorloopig lijkt het er ook nog niet op, dat de geallieerden het vijandelijk leger zullen doorhreken en d^ strijd kan hier op deze wijze nog lang duren. Doch het gaat niet aan om nu met de Duitschers reeds vy een mislukking van het grooto offensief te spréken, Het is ook hier weer, als sedert bijna twee jaren, oen quaestie van volhouden, volhou den vooral van den kant der Duitsehens, dio zware aanvallen te verduren hebben. y Van Verdun geen nieuws van eenig belang. Eransche zoowel als Duitsche vliegers zijn aan het werk geweest; de eersten hebben bommen geworpen op Thionvillo en Müblheimde laat- sten op Belfort. Ook heeft de Duitsche artille rie deze Eransche vesting beschoten. •In den Kaukasus hebben de Russen in de laatste dagen weer zegepralen behaald. De stad Fol is na een hevig gevecht bezet en er zijn vorderingen gemaakt ten zuiden daarvan. Even eens is het aantal krijgsgevangen Turken hier belangrijk, nl. niet minder dan 13.000. Ook op andere punten in den Kaukasus spreekt het verslag uit Petrograd van belangrijke vorde ringen. •Do actie aan het Italiaansehe front blijft steeds van minder beteekenis. De artillerie is altijd hevig aan 't werk. Van weerskanten is het geschutvuur buitengewoon zwaar, doch do successen zijn blijkbaar gering. De Italianen maken melding van de verovering van.een loop graaf van 300 M. en de gevangenneming van 125 vijanden als van een schitterend feit. Elders, bij den Col Brico, kregen zij 142 gevan genen in handen. Maar de aïgemeene toestand nier wijzigt zich blijkbaar weinig. De Engelsche regeering heeft- opnieuw ee-n aanvraag voor een aanvullings-krediet van 450 mil- lioen P.Sb. ingediend, vormende met het reeds tot dusver voor het jaiair 1916/17 aangevraagde een totaal van 1050 millioen P. St. De Russen nemen de stad Goemisjan o> weg van Trebizonde naar Erzingian. Aan den rechter Maasoever heb ben in de sectoren van Fleury en het Firmiii-bosch hevige bombar dementen plaats. Ten Z. van de Lipa«blijven de Russen de Duitschers terugslaan. Zij zijn door heb dorp Borestsjko getrokken en rukken verder op naar het westen. Aan de Boyon-Piame bezetten de Italianen den laatsten top van dc Cima Val!one. Bij Medina hebben hevige ge vechten plaats, waarbij de Ara bieren de zeg© behalen.- De troepen van Generaal Smuts hebben Muheza en Amaui bezet en den geheelen Usambar.a- spoorweg iu bezit genomen. Naar het Amerikaansch 3 (Slot.) Hij sloeg den hefboom in voorwaartsolie richting om, en zag het vcorgedeelte zak ken en zich naar ouder richten. Toen was' er een kleine pauze. Nu solieerdo do tweedekker, als oen zeil steen door do hand van een jongen wegge smeten, gierend naar beneden. De wind wakkerde aan tot een storm en de tranen kwamen in Jack's oogen en verblindden hem. Hij nam één hand. van den hefboom en veegde er zijn oogen mee, om te zien hoe de aarde zich als ophief om hem te ontmoeten. Tweehonderd. yoeiri ENGELAND. Casement en de lersche zaak. Mr. M. F. Doyle, de Amerikaansche advocaat die de verdediging van Casement mede heeft geleid, verklaarde naar „The Manchester Guardian" meldt, er van overtuigd te zijn dat zijn cliënt het slachtoffer van de omstandighe den is geworden. Indien het Engelsche publiek de feiten ■kendo stooals ik ze ken, zeide hij o. a., zou men Casement niet zonder meer een verrader noe men. Hot is bijvoorbeeld bij lange na niet al gemeen bekend Mat Casement hoofdzakelijk naar Ierland teruggekeerd is om er den op stand to voorkomen waarvan -hij pas op het laatste oogenblik iets had vernomen. Hot aan voeren van wapenen is geheel buiten hem om gegaan. Dat was door Duitschers op touw ge zet en hij had er,part noch deel aan. Casement is met een alles overheerschende liefde voor Ierland bezield en die liefde heeft hem_gebracht tot den toestand waarin hij zich thans bovindt. Een van de redenen waarom hij mij verzocht heeft als zijn verdediger op te treden, was, dat hij meende dat ik als Amerikaan uit Duitsch land bepaalde documenten zou kunnen krij gen, die in heb geding een gewichtige rol kon den spelen. Do oorlog heeft het onmogelijk ge maakt die documenten te verschaffen en ook al weer ten'gevolge van den oorlog konden som mige getuigen niet worden gehoord. Ware dit alles wel mogelijk geweest, Casement zou. er thans anders, voorstaan. Skeffington. In het Lagerhuis heeft de heer Dillon nog weer eens een vraag gesteld omtrent het be loofde onderzoek „naar do omstandigheden, waarónder do heer Skeffington (do lersche jour nalist to Dublin), die bij de rebellie op last van een officier* werd doodgeschoten) werd vermoord." Minister Asquith verklaarde, dat hij met do weduwe van den heer Skeffington overleg had gepleegd en dat hij voornemens Hij werd duizelig van de vaart en in zijn hoofd suisde het. Een gevoel als van zee ziekte, van misselijk makende aandoening kwam over hem, en hij zette den hefboom met een wanhopige beweging naar achter, voelend dat hij dit te Ja at gedaan had, en zioh als voor een dreigend gevaar vastzettend in zi.jn zitplaats. De machine kreeg een hevigen ruk en men hoorde een oorverdoovend geluid van aange trokken soharnieren en tegen elkaar slaande en knarsende draden. De tweedekker helde plotseling voorover; daarop rees het voorge deelte en kwam waterpas te liggen, en Sten- house zag plotseling'de aarde op vijftig voet met ijzingwekkende vaart onder zich door schieten. Hij had nu, na zijn benedenwaartsche tuimeling, een snelheid van zestig mijlen, maar die snelheid verminderde met iedere minuut. Maar voor geen schatten ter wereld zou Stenhouse die manoeuvre nog eens her haald hebben, want' hij bemerkte dat het voorgedeelte van zijn vliegtuig gebroken was. Nog een mijl werd afgelegd en toen zag Stenhouse ten laatste Prescotfc. Hij was nog ver weg, in 't eerst een zwarte spikkel maar toen Stenhouse verder boven het dal kwam werd die spikkel eert paard in galop, dat door zijn berijder tot de grootste krachtsin spanning werd aangezet, in de richting van' een opening in de heuvelstreek, een mijl noordelijker. Dat was de Giant's Gully, en Stemhouse wist dat het gèdruisch van zijn nadering, weerkaatst door het gebergte, tot den ruiter was doorgedrongen, dat Prescott hem had opgemerkt, en dat hij voortreed met een snelheid, zooals hij nog nooit gere den had. Voor en beneden hem kou hij zien hoe het paard nu en dan uitgleed en struikelde, ter wijl heb over den oneffen bodem voortholde, vliegend als een Derby-renner, maar doode- lijk vermoeid. Nog 'n min.uut. Stenhouse zag. ho9 Pres cott over den nek van het paard gebogen lag en het tjier ranselde met de zweep toen heb met hem ronddraaida ^Ivprepa zich ia was zoo spoedig mogelijk het onderzoek te doen plaats hebben. Vrouwenarbeid. Bij het ministerie van Landbouw hebben zich tot dusver 55000 vrouwelijke vrijwilli gers opgegeven om veldarbeid te verrichten. Over 't geheel genomen is men ten platte land© zeer tevreden met de helpsters uit de stad. Velen van do vrouwen en meisjes die thans het hooi helpen binnenhalen of voor den ,,fruitpluk" zorgen, hebben een uni versitair© opleiding genoten. FRArëKRBJK. Van hel Westelijk Oor!og»torrein, Het Engel3ch-Fransche offensief. PARIJS. Aan het Somme-front artil- lerie-gebecht. Ten zuiden van Soyecourt liep een nach telijk© aanval op de nieuwe Fransche stel lingen dood in het vuur der Franschen. Aan den fechteroever van de Maas be schieting van den Fleury-sector, gevechten met handgranaten in de buurt' van Chapelle St. Sieri. Bij Les Eparges werd een aanval der Duitschers op de Fransche loopgraven door mitrailleurvuur afgeslagen. In de legerberichten van 21 en 22 Juli trachten de Duitschers de resultaten van het offensief der Franschen op. 20 dezer ten noorden en ten zuiden van de Somme te verkleinen. Met den aanval van 20 Juli be- reikten de Franschen, evenals met de vo rige, het doel, door den opperbevelhebber beoogd, nl. de overmeestering in het noor den van allo vijandelijke loopgraven tus- schen den heuvel van Hardecourt en de ri vier en deze stelling uit te breiden tot aan den spoorweg van Gom bles naar Fleury. Dit is geschied. Met den aanval in het zuiden, dJe over het reeds vroeger aangevallen Duitsche front heenging, beoogde men bet saillant te verkleinen, dat de Duitsche linie ten westen van Vermandovillers vormde. Het krachtig versterkte Etoile-bosck en de geheele Duit schestelling van Vermandovillers af tob Estrée werden genomen en zoodoende was met den aanval ten zuiden van de Somme eveneens het doel bereikt. In deze gevechten van enkele uren werden bij r. 3C00 -ougo wonde krijgsgevangenen gejnaakt. P.AR-IJS, Vrij hevige kan'onnade ten noorden van de Somme. Fransche vliegtuigen wierpen den 21stea Juli bommen op het station Vigneuïles, in denzelfden nacht op Thionville, waar drie groote branden uitbraken, verder op Arna- ville, Laon en Saiterro en den volgenden napht wederom op Thionville. Er werden in het geheel 115 bommen geworpeja. In den ochtend van 22 Juli wierpen 12 Fransche vliegtuigen bommen op het station en de kazernes te Miilheim. Op den terugtocht geraakten zij in gevecht met een escadrille Duitsche vliegtuigen en schoten er vier naa? beneden. Twee Fran sche machines werden genoodzaakt te lan den binnen de Duitsche linies. Duitsche artillérie en vliegtuigen bom bardeerden Belfort, maar richtten er alleen materieele schade aan. LONDEN. (Uit het Engelsche hoofd kwartier.) De Engolschen maakten weder vorderingen in de buurt van Pozières, waar zij een aantal Duitschers gevangen namen. Op de rest van het front tusschen Po zières en Guillemont duurt het buitenge woon hevig gevecht voort. LONDEN. De op 19 Juli den vijand, toe gebrachte klap werd geslagen op een plaats Het paard was nu nog slechts gedeeltelijk te zien, fen met een gierend geluid helde de tweedekker, toen hij haar de bocht instuur de, naar omlaag, zich als een valk 'dekkende in de schaduw van de rotsen, en steeds lager en lager komend in de richting van den voortsnellenden ruiter. De motor stond nu stil, maar do Zwarte Rots, het aangewezen punt, was nog slechts een halve mijl ver, en de ruiter was zoo goed als ingehaald. Toen drong heb tot Stenhouse door, dat zijn machine niet meer werkte en dat zijn tweedekker zakte. En Prescott scheen dit ook te. begrijpen, terwijl hij over zijn schou der naar zijn vervolger opzag, want met een plotselinge beweging hield hij zijn paard in, zcodat het steigerde, uitgleed en daarna een sprong naar de rotsenmaakte, waarbij Prescott heb geweer van den schouder gleed. Stenhouse, voorovergebogen, had alles ge zien en kende den wanhoopsmoed van den man, Terwijl hij nog vqortzweefde verwacht te hij elk oögeenblik het geweer op zich ge richt te zien. waarna Prescott meester van het terrein zou zijn, want Prescott was een uitstekend schutter en zijn schot was een doodelijk schot. Er bleef Stenhouse geen tijd over zijn revolver te trekken. Reeds trok de schaduw van den tweedekker over den afgestegen ruiter en zijn paard. Er was maar één uitweg, en niet méér dan een... en zonder aarzelen greep Stenhouse dien Hij liet het voorplan van zijn tweedekker neerslaan. Als een groote roofvogel dook het vlieg tuig naar omlaag en- stortte ter aarde. Pres cott hoorde een gèdruisch cm zich heen als van een cycloon en zag Stenhouse zich als een wanhopige aan zijn toestel vastklem men Pang! De kogel uit Prescott's wapen ,,zoog" door de vleugels, en terwijl het ge vaarte op hem aan kwam, gaf hij een schreeuw, keerde zioh om en trachtte haar te ontloopen. Maar de tweedekker greep hem. Hij werd aangevat als door de hand van een reus, en voortgedreven. Daarop hoorde men een geweldig gekraak,, een geluidyyaa.^SJJÈ.dat waar blijkbaar een aanval niet werd ver wacht, nl. over een front van ongeveer drieduizend meter ten zuiden van Armen- tières. .Vijf dagen lang had te voren de artillerie onafgebroken do draadversper ringen en de doorregende borstweringen langs het gehec-le front beschoten. In den morgen ,van den 19den nam de beschieting in den bovengenoemden sector toe. Tegen deu avond werden de vizieren der kanon nen hooger gesteld, teneinde een versper- ringsvuur te kunnen geven. Daarop deed de infanterie een aanval, waaraan de Austra liërs aandeel namen. De Duitsche mitrail leurs, die tot dusver betrekkelijk stil waren geweest, openden een buitengewoon hevig vuur, zooüra de aanval begon, maqr de Australiërs en Britten, van wie velen eerst den vqurdoop ondergingen, lieten zich niet weerhouden. Zij drongen voort over het doorweekte „niemandsland", zich met bajonet en bom werend en gevangenen ma kend onder de Beieren, die in de frontlinie durfden blijven. Zij vernielden onder standen, mijngangen en draadversperringen- en keerden met buit beladen terug. De gevangenen verkeerden in droeven staat. De voortdurende raids demoraliaeeren de Duitschers. BERLIJN. Tusschen de zee en de Ancre hebben in enkele sectoren levendige vuur gevechten plaats gehad. In do buurt van Ricbebourg werd een betrekkelijk .talrijke yerkenuiligsaf deohn teruggeslagen- Tusschen de Ancre en de Somme werden Zaterdag, nadat overdag do artillerie-actie belangrijk sterker was ge worden, 's vonds en 's nachts wederom i n f an te rie-gevech ten geleverd aan het front ThiepvalGuillemont. Do aan vallen der Engelsehen bleven, ondanks hut groot aantal manschappen, dat zij in, het veld voerden, zonder succes. Bij ©a ten westen van Pozières, aan heb Foure.au/.- boschjo en aan den westelijken, ratel van Longueval leidden zij tot hovige''geYechtèn van man tegen man. Tusschen Guillemont en de Somme .wer den pogingen tot den aanval rceja in ce loopgraven, van welke.de vijand uitging, door spervuur verhinderd. Ten zuiden van de Somme volgden op liet. nu en dan zeer sterke, door de Düite Sehdrn beantwoorde,- - vuuy slechte*-enkele aanvallen der Fxan&chen, die echter'nog mislukten. Er werden moer don ,100 man, onder welke eenig© officieren, gevangen'ge nomen. In het Maasgebied; artillerie-gevecht, ^dat nu en dan zeer hevig werd. Ten oosten-jvair de rivier werden in den sector van Fleury vijandelijke troepen met handgranaten en in het bergwoud .{ten.noorden vanhet fort Tavannes) yerkennihgs-afdeelingen afge slagen. Teil zuiden, van Uaanloup wonnen.de Duit schers in de richting van de'hoeve,Decourt terrein; zij maaktenkrijgsgevangenen en veroverden buit. Op de stad Mülheim (Baden) en de nabij, gelegen worpen werden Zaterdag,door een Fransch lucntescadrille pommen geworpen. Twee der vijandelijke vliegtuigen werden in een luchtgevecht naar beneden geschoten en de aanval werd dadelijk met oen hevige beschieting van de stad Belfort beantwoord. Een handgranatengeveoht. „In de gevechten bij Thiépval", schrijft eèa gewonde aan de „Daily News", „kwam een onderofficier met- een klein groepje manschap pen in de derde Duitsche loopgravenrij en was daar van de overigen afgesneden. Onmiddellijk organiseerde hij zijn troepje tot eon handgra naten-patrouille en zij gingen de loopgraaf versplinterd wordt en van ijzer en draden die barsten en breken. De verbrijzelde machine wierp man en paard tegen elkander en joeg hen voort zcoals een bezem het stof opjaagte Prescott had een visioen van een met staal beslagen heef die hem in het gezicht sloeg. Toen werd alles stil. Hij was naar den zij kant van den weg geslingerd en lag bewe gingloos naast het wrak van den tweedek ker. Toen hij weer de oogen opende, zag hij Stenhouse over zich heen gebogen, den eenen arm in een soort van verband gewik keld. Naast hem lagen de overblijfselen van den tweedekker, en zijn doode paard. Pres- oott betastte met ééne hand zijn hoofd, dat hem overal pijn deed. „Ik dank, dat je nu wel iii staat bent te loopen", hoorde hij Stenhouse op emstiien toon zeggen. Toen wegs deze in de richting van de opening der kloof. „En het is maar het best, dat je zoo gauw mogelijk opstapt, vóór er iets mocht gebeuren". Zijn hand ging in de richting van zijn gordel, en Prescotfc begreep. Zonder een woord te zeggen krabbelde hij overeind en sukkelde met gebogen hoofd naar den in gang van de kloof. Stenhouse wachtte tot hij uit het gezicht was èn richte boen, na nog een laatsten blik op zijn verongelukten tweedekker geworpen te hebben, zijn schreden naar de Zwarte Rots Gelijk Sloan beweerd had, was het rif een van de rijkste, die ooit waren aangesto ken. Senator Slade maakte geen bedenkin gen meer toen Stenhouse voortging naar Maggie's hand te dingen. Drie dagen later maakte zij, terwijl Jack den arm om haar heengeslagen had, d? op merking: „Nu, Jack, jouw uitvinding mag er een van de eerste scort geweest zijn. Maar nu wij binnenkort gaan trouwen,, meet je me beioven nooit meer te zullen vliegen. Mijnen exploreeren is wel zoo goed voor je. "Wil je 't me beloven V' En Jack legde zijn belofte af met een kus. Hij had meer dan- éprt jaden?

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1