L2 SU f| a m a mm r is k-' »4' Liatste Berichten. X>ES SQLDATEKrCOnRAWT jv^rx S25c>:ra.cs.^gr as Juli x s» x Damspel. ADVERTEREN. SCHiLDERSKNECHT, ■y -- fHf - flederlandsch Bijbelgenootschap. L P. i KHflfT, Spekslagerij, Privaatles 20 cent. nrichtiRg DE M en EHelkpriÉcten. Karpetten en TafeSkSeeden een flinke EERSTE BEDIENDE IE TWEDTSöHE 81UEH1 Kapitaal H5,351.102,50, Seserien [7.14113?, Wen: B. W. BLIJOEHSTEIH Ce., 55-5B IMWIesfraet EnschedeB. I OLHDEMSTEIH Ir. Aide: lEQÊiEl Ce, Belast zich met d@ yiteasrssMj van aüle Bankïgrszatei. ifatsei!. üapiiasl fS5.06C.809 tnppij Reservelands f 0.925.432 Wat befeekent Ae Ba IP i J|Ü8« ggEROEÉlDE QmcmmE Proeft ze maar! dagmanl eon stukje vleosch op tafel ziet, is bet sehapcnvlcesch een nare uitkomst Hoeveel to meer zal dit liet geval zijn als do weg gevonden •wordt om den prijs van liet schnpenvlecsch nog aanmerkolijk te veHagon! In de overtuiging hiermede een goed werk to verrichten, verklaren wij ons bereid op vcr- zoek van IT TI. burgemeesters en commissies voor levensmiddelenvoorziening in verschillende gemeenten van ons land, het gebruik van seha- pcnvleeseh verder door liet houden van hak- en brandproeven to bevorderen. Ongetwijfeld be vorderen wij daarmede ook.ons eigen belang, docb dc wetenschap dat wij tevens in het alge meen belang werkzaam zijn. doet ons hoen- stappen over den schroom om in dit opzicht onze ervaring en de hulpmiddelen, waarover wij beschikken, in dienst van anderen te stellen. Belanghebbenden en belangstellenden in de zen gelieven zich op dit punt met ons te ver staan. Voor zoover ons dit mogelijk is, zulléh wij gaarne in verschillende plaatsen van ons land de hak- en brandproeven met scliapon- vleesch voortzetten." OntBFAnnrEKEN CAT/VK-DELTT. Delft, Juli 191G. Roekeloosheid, Te Heerlen wilde jl. Dinsdag, naar d© ,,L. Kr." meldt, de 21-jarige milicien-infanterist, Hubert Heynen, die van verlof uit zijn woon plaats Sehacsberg naar zijn garnizoen ierug- i keerde, op het balkon' van don reeds vertrek- kenden trein springen. Hij sprong mis en kwam onder den wagon terecht. Onmiddelijk war de ongelukkige een lijk. Diefstal in een vliegkamp. Men meldt aan bet- ,,U. D.", dat men in het vliegkamp Je Socsterhorg Maandag tot de ont- dekking kwam, dat uit daar aanwezige auto's jeagni-toE-. ter waarde van on geveer 2006. Doodgeschoten, TTïfc .Oldonzaal wordt gemeld: Donderdagmiddag vier uur is Maria Elferink, 17 jaar oud, die bij grenspaal 4 onder Losser smokkelwaren op een kruiwagen trachtte over de grens t© brengen, door ecu soldaat-kommies aangeroepen, en toen zij niet bleef s'taan, heeft ltij vijfmaal op baai- geschoten. Het laatst© schot trof haar doodelijk. Zij was nog slechts vijf meter van de grens. Verdronken. Te Zaandam is Donderdagavond de 16-jarige zoon van den heer ds. TV. Breukelaar bij het spelevaren op de Zaan met zijn bootje omge slagen en verdronken. Gedood door een troin. Woensdagavond werd nabij de halt© Lu netten' bij Utrecht een schildwacht door een 1 trein aangereden en gedood. Woensdagavond i6 aan het goederenstation der II. IJ. S. M. te Haarlem de 71-jarig© L. i Waasdorp, die de lijn overstak, overreden en gedood. Watersnood. De commissie voor don watersnood t© Mon nikendam kon worden ontbonden, daar haar arbeid grootendeels ten einde is. Honderddui zend gulden was tot haar beschikking gesteld om in den eersten nood en de schade te voor zien. Inbraken te Leeuwarden. Men hieldb ons uit Leeuwarden: Naar aan leiding van twee geheimzinnige gevallen van diefstal niet braak, gepleegd in do boterfa- briek on in het theemagazijn der firma Ten Brink, beide op de Enimakade alhier, bracht het parket, vergezeld van den lieer Hul senbosch uit Amsterdam, een bezoek aan beide perceelen. De heer Mulseliosch stelde een uitvoerig onderzoek in bei do perceelen in. De herbouw op Marken. Uit Marken wondt naar aanleiding van het adres van „Heemschut" aan den gemeenteraad aldaar medegedeeld, dat allo eigenaars van verwoeste huizen, die nieuw zullen gaan bouwen, zich verbonden! hebben de plan non voor dc nieuwe huizen te onderwerpen aan het oordeel van de „Commissie van Advies", en dat dus hét adres van Heemschut eigenlijk alleeh doel heeft ten aanzien, van het in dat adres genoemde huisje op do begraafplaats, dat door dc gemeente herbouwd (of hersteld) wordt in gewapend beton. Smokkelaars. Men meldt uit Bergen-op-Zoom Door do gemeentepolitie, die op surveillance uit was gegaan, is niet minder dan op een bende van 25 smokkelaars gestooten die échter wisten te ontvluchten met achterlating van - hun vracht, hetwelk meerendcels bestaat uit B.F.K. zeker wel 3 tot 4U0 K.G. Een gefingeerde inbraak. D© vacantieknmer der Rechtbank t© Amster dam heft veroordeeld tot drie maanden ge vangenisstraf een 22-jarige dienstbode uit Watergraafsmeer, die zich schuldig maakte aan diefstal van 285.85 ten nadeele van een bewoner van Watergraafsmeer bij wien zij in dienstbetrekking was. Het meisje had, toen zij alleen thuis was, een geldtrommeltje opengebroken, waarin het bedrag zat, dat zi.i zich toeeigende. Zij verborg dat geld onder baar matras, ging toen te bed liggen, bond zich een doek voor den mond en dischtc een heel verhaal op, toen de familie thuis kwam: dat zij door een inbreker was overvallen, die haar had gebonden, de kast had opengebroken, het gelatrommeltje gefor ceerd, het geld -meegenomen. Bij het verboor door de politie viel zij door 'de mand en bekende alles en ook voor de Rechtbank bekende zij. Het O. M. had drie maanden gevangenis straf geëischt. Aardappelziekte. Onder dc aardappelen van een landbouwer t© Metsla wier (Fr.) is een eigenaardige ziekte gcconstatei^'d, niet de gewone- ziekte, die eerst dc bladeren aantast. Nu wordep. eerst de sten- gels aangetast en sterven of. Eenige planten zijn voor onderzoek opgezonden aan het labo ratorium te Wageningen. Het sturen van insecten in hun vlucht. In Natura deelt prof. Nierstrasz een en ander med© over proeven van dr. Stellwaag te Erlangen ter beantwoording van de vraag hoe insecten sturen tijdens de vlucht. Dr. Stellwaag heeft tot verschillende groe pen behoorende insecten, all9 góed© vliegers, vastgehouden in fijne tangetjes van metaal draad en hen zoo laten vliegen bij verschillen de ligging van het lichaam in de ruimte. De vleugéls alleen zouden elke verandering van bewegingsrichting tot stand brengen. De in secten vleugel is, behalve dc harde voorrand, buigbaar. Beweegt deze harde voorrand zich op en neer, dan zal de vleugel door den lucht- veersiand golfvormig achterna komen. De onder de vleugels samengedrongen lucht tracht lan#3 den opgebogen achterrand der vleugels weer op de vroegere plaats te komen; daarbij drukt zij het lichaam voorwaarts. Dc vleugels kunnen onafhankelijk van elkaar slagwijdte, -richting en -snelheid veranderen. Eén vleugel kan zelfs stilstaan, terwijl de andere beweegt. Door al deze mogelijko bewegingsverschiilen kunnen alle gewenschtc rich tings veranderingen verkregen worden. Achterlijf en pooten ver anderen niet van houding tijdens een richting- verandering. Bij kevers dienen de bij bet vlie gen opstaande dekschilden als „stabiliseerings- vlakken", behalve bij de Cetoniidae, die met gesloten dekschilden vliegen. Do halters der Diptera zijn volgens hun hïstologische struc tuur als organen voor het waarnemen van het evenwicht to beschouwen. Elke passievo bewo- rajf het kolfje in een bepaald vlak in de ruimto brengt het einde van een bepanldo groep papillen tot uitslaan en oriënteert bet lichaam over richting cn snelheid der vlucht. De hitte in Britsch-lr.diö. In de maand Juni werd Britsch-Indië door «feene groote hitte bezocht, waaronder ook do uit Engeland ter vervanging van do geregelde troepen gezonden tcrritorialen leden. Den 8en Juni kwam to Hohri een trein aan met een aantal door do hitte bevangen territorials, van aio bij aankomst 7 in den trein bleken te zijn overleden. Van do 32 overigen overleden cr na overbrenging in hot hospitaal nog 5, verkeerde er 1 den 9en nog in ernstig gevaar, terwijl de anderen, naar men hoopte> zouden herstellen. Zware ->traf. Een Engclsclic handelsman had ©en klant in Frankrijk verzocht, hem ©en tegoed in twee cheques uit te betalen, waarvan dc eene op de gewone wijze aan het kantoor en de andere «aar zijn huis gezonden zou worden. De eerste zou dan in de boeken voorkomen, de tweede niet, zoodat over het bedrag dier laatste geen oorlogswinst-belasting zou be taald moeten worden. De Fransche firma verklaarde zich hiertoe bereid, maar de correspondentie was in handen van den censor en vandaar in die van de schatkist gekomen, die eene vervolging aanvroeg. De man werd tot een jaar gevangenis straf veroordeeld. Zonnebloem als olielcversnde plant. Over de zonnebloem als olicleverende plant deelt Bock in de Farbeu Zeitung. blijkens een mededceling in het weekblad „De Nederl. Olie-, Vet- en Zeepindustrie", eenige ervaringen' mede, tijdons langdurig verblijf in Zuid-Rus- land opgedaan. Onmetelijke vlakten zijn al daar met zonnebloemen bebouwd. De cultuur is zeer primitief, van wetenschappelijke lei ding is niet veel sprake. Hot gevolg' is dan ook, «iftA deze cultuur eerder roofbouw ge noemd mag' worden, daar de bodem door de plant sterk wordt "S'tgeput en met nam© van zijn kaligehalte wordt beroofd. De schrijver beveelt voor Duitschland met zijn op vele plaatsen zoo kalirijken bodem een intensieve, systematische cultuur zeer aan, daar de olie, die de plant in zijn zaden levert, zoowel voor de consumptie als voor tSihnische doeleinden bruikbaar'is. De zaadkernen worden onder zachte verwar ming geperst en leveren een zeer lichtgele olie van aangenamen smaak, zeer geschikt oor sla- en bakolie. Zij heeft bovendien het voor deel zeer goedkoop te zijn. De perskoek levert een uitstekend veevoeder. Een querulant? Een man, beschuldigd een steen door een ruit in het liuas te Loiiden van den minister-president Asquit'n te hebben geworpen, werd voor den politierechter geleid. Hij zeide, do aandacht op zich te willen vesti gen, omdat zijn |iand, zonder oorzaak, tec© jaar geleden was afgezet. Hij werd ter onder zoek zijner geestvermogens weggebracht. Wontlbehandeling met zoutoplossing. De Daily Mail bevat eenige bijzonderhe den over de behandelingswijze yan wonden in de militaire hospitalen. Het bericht omtrent de gunstige resulta ten - bi j de behandeling van besmette wonden van 140 man, die na den zeeslag bij Jutland in het Royal Navy Hospital in een marine-havenplaats opgenomen wer den, naar Sir Almroth Wright's methode verkregen, heeft de belangstelling in deze mei'kwaardige en eenvoudige geneeswijze zeer doen toenemen. De behandeling komt in de praktijk hier op neer, dat er om de wond een ga^sver- band gelegd werd, waarop, droppel voor droppel, door een glazen buis warme zout oplossing valt. Deze baadt alle deelen van de wond en voert alle giftige stoffen mede. De medici zijn weliswaar bereid- om de gunstige resultaten bij deze behandeling te erkennen, maar daarom toch niet van plan om afstand te doen van de antisepti sche middelen, waarop zij zoo lang hebben vertrouwd. De meening van het meerendeel der me dici werd volkomen duidelijk weergegeven door surgeon-general Sir Anthony Bowlby, die in* eene lezing voor het Royal College of Surgeons in enkele woorden het resul taat, met de verschillende behandelinge- methoden verkregen, samenvatte. „Terwijl bij ernstige besmette wonden niets zoo goede resultaten geeft als eene langdurige indompeling in een antisepti sche vloeistof, zijn de meeste wonden zoo danig gelegen, (jat het onmogelijk is. In de tweede plaats komt dan de voortdurende irrigatie en daarbij zijn in vele gevallen -uit muntende resultaten ""erkregen, onverschil lig of er eene zoutoplossing of een antisep tische vloeistof gebruikt wordt". Celd, wijn en sigaren. Beiden, de achttienjarige -varensgezel en de vijfendertigjarige stoker, waren met de Woensdreclit" naar Amsterdam gekomen en samen stonden zij nu terecht, beklaagd, dat zij zich aan boord van dit schip, uit de hut van den kapitein en dezen toebehoorende, een porte- monnaie hadden toegeëigend, waarin een bank biljet van oen pond sterling, twee van ©en half pond en een aantal vroemde muntstukken. Bovendien zouden zij uit den. scbeepssalon een /a-antal sigaren -en een fleseh witten wijn hebben ontvreemd. Zij zouden zic-h toegang hebben ver schaft tot den- saion en tot de hut van den kapitein door verbreking van de deuren. Ter terechtzitting ontkenden, beiden het bun ten laste gelegde. De jonge varensgezel bekende wel, een flesch wijn te hebben gestolen en ook een veldkijker te hebben weggenomende stoker nam volgens hem de sigaren en de portemonnaie. Later, vertelde do achttienjarige jongen, hadden zij samen gedeelddo stoker nam echter van bet geld hot grootste gedeelte. Ook zei bij dat hij door den stoker feitelijk wa3 gedwongen tot den diefstaldat deze hem als 't ware het mes op de kqel had gezet. De stoker verklaarde, dat hij dien dag dron ken was geweest. Met rlen jongen varensgezel had hij afgesproken, eens wat te gaan „gap pen". Beklaagden verweten elkaar, de deur te hebben ingetrapt. Met O. M. eischte tegen elk der beklaagden een gevangenis-straf voor den tijd van vier maanden. koning George. Hij moet eens de karakteri stieke woorden gesproken hebben: „Hier boven m' het Ta'toiliosch voel ik mij zoo thuis als in mijn noordelijk Vaderland". Hij bad zorgvuldig allerlei maatregelen getroffen om hot bosch te behoeden voor brand. Op verschillende pun ten langs het bosch stonden gendarmerie-pos ten. Ook na den dood van koning George wer den dez© voorzichtigheids-maatregelen gehand haafd. Toen wijdde koningin Sophi© hare zor gen aan liet bosch en aan de wouden in Grie kenland in hot algemeen. En hieraan is het te danken, dat er een eind kwam aan hot syste matisch© afbranden van do Grieksche bosschen. D© doodsvijanden van dez© bosschen zijn name lijk do ronddolende geitenhoeders, die reeds duizenden jaren branden stichten langs do wegen, opdat de door do houtskool gemeste grond nieuw groen geven eal voor hun kud den, Dit egoïsme on .dezo domheid heeft liet vroeger bloeiende en vruchtbare "Attica anderd in een gloeiendo steen- cn zandwoestijn. Er waren velen, dio ©r. aan twijfeldon of het in den loop der tijden, dank zij den aanplantin gen, ooit weer gelukken zou Attica oeconomisch te brengen tot den ouden roem. Het Tatoiboseh was het bewijs, dat dit mogelijk zou zijn. Wanneer in den zomer de zon overal Attioa baar onverdragolijk heet© stralen op elke duimbreedte uitgedroogde aard© neer zond, dan was het steeds koel in liet Tatoiboseh met zijn groot© platanen, pijnboomen en dennen. Hier zocht ook koning Constantijn herstel var gezondheid in de laatst© voor hem zoo moeilijke jaren. Het bosch is verbrand en met het bosch he<t landhuis, waar de koninklijke familie in allen eenvoud wlpondo. Ook de melkerij, waarvoor do koning zooveel belangstelling bad, zal wel een prooi der vlammen gewovdon zijn. Het Grieksche gezantschap to Berlijn deelde een medewerker van den „Lokalanzeiger" medo, dat men niet sprekon kan van een paleis doch ten hoogst© van een landhuis. Ook niet van kazernes in het Tatoiboseh gelegen. Men vindt er niets dan eenklein huis voor de wachtposten. Het gezantschap geloofd© niet aan brand stichting. Het is op het oogenblik in Grieken land zoo warm en zoo droog, dat ©en vonk van een locomotief, uit een schoorsteen of van een sigaret voldoende is, om e-m boschbTand te ver oorzaken. Correspondentie tot 25 Augustus, adres: Frombergdwarsstraai S, te Arnhem. Oplossingen. Partijstand Dufour (wit) en Lamontjfgne (zwart). "Wit: 27, 33, 35, 38, 40, 43, 44, 48. Zwart: 16, 25 en een dam op 36, Wit speelt en wint als volgt: Wit. Zwart. 1. 35—30 Verrassendjj zet. De zwarte dam moet nu 3 slaan: 1. 36 50 2 38—33 25 45 3. 43—39 Do genadestoot. Dam en twee schijven in waard© gelijk aam 4 stukken, verliepen nu tegen 3, omdat wit strategisch een beteren- stand inneemt. 3. 16—21 4. 48—42 21—26 of 27 5. 4237 en wint. Oplossing partijstand Com mart (wit) en Dessy (zwart). Zwart: 1, 2, 6, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 35. Wit: 16, 2-5, 27, 2S, 29, 32, 33, 39, 40, 45. Wit speelt en wint als volgt: Wit. Zwart. 1. 39—34 3-5:44 2. 45—40 44 35 3. 34—30 35 24 4. 27—22!! Met mooie moment in dezen winstgang. Die jrerwijdëring van dp zwarte schijf 18 door een aehterw&artschen uitruil, die tegelijkertijd een zwarte schijf op 22 brengt, noodig voor de winst. Men zou het niet zeggen in den aan vang, dat de zwarte schijf 3-5 naar 22 gaat om den eindslag mogelijk te maken. 4. 18:38 5. 3-3 42 24 22! I 6. 16 9 14 3 7. 25 5 en wint. Goede oplossingen van beide vraagstukken jngezouder door TI. Giskes, Kronenberg, Van Gogb, sergt, F. Goedljloed, B. do Jong, A. van Velzen (alleen van No. 1). 1 Augustus niet alleen in Nederland, maar ook in dc voornaamste andere onzijdige landen demonstraties ten gunste van een duurzamen vrede plaats vindon. Vooral in Skandinavie zul len do betoogingen een iiulrukwekkcnden om vang nomen. Ook daar verleent do Noutralc Cönfercntio te Stockholm krachtigcn steun tot het welslagen ervan. Zoowel in Noorwegen als in Zweden en Dene marken zijn bijzondere comités gevormd, welke deze vrodospropaganda ter band hebben geno men. Hot Deenseho comité, dat samengesteld is uit twee loden van ieder der vier verschillen de' politieke partijen, terwijl de voornaamste Deenseho bisschop, bisschop Ostcnfeld, zich mede bereid lieert verklaard daarvan deel uit te maken, heeft Zondago'chtond een oproep in alle Deonscho bladen geplaatst, waarbij de be langstelling van het Deenselie volk voor de bo- toogingen werd ingeroepen. In Zweden zal dezer dagen eveneens een op roep verschijnen, onderteekend door een groot aantal mannen en vrouwen van verschillende richting, waarin gewezen zal worden op den plicht der onzijdige volkeren, om, nu do oor log liet dordo jaar ingaat, ,d© beginselen der vredesbeweging in herinnering te brengen. Ook in Noorwegen zullen verschillende ver gaderingen plaats vinden, o.a. te Chrigfciania, Bergen en Drontheim. Omtrent de betoogingen in Zwitserland en Amerika zullen weldra eenige mededeelingen kunnen volgen. Het Engelsch-Fransche offensief. PAR.IJS. Ten zuiden van de Somme gingen de Duitschers Donderdag tegen het vallen van den avond tot ©en tegenaanval op de nieuwe Fransche stelling ten Z. van Soecourt over. Het bataljon, dat den aanval leidde, kwam onder het spervuur der Fransche mitrailleuses en tnok zich in groote wanorde en met zware verliezen terug. Op hot overige gedeelte langs de Somme ver liep de nacht kalm. In de streek vap Chaulnes trachtte een sterke Duitscho afdeeling de Fransche linies ten Z. van Maucourt te naderen de vijand werd ech ter met behulp van de bajonet teruggeslagen. Tusschen Soissons en Reims drongen Fran sche verkenners, begunstigd door een mijnont- ploffing, een loopgraaf van den tegenstander ten N.O. van Vaurette binnen. Zij ontruimden het door middel van handgranaten. Op het front bij Verdun ontwikkelt zich een groote activiteit in de beide artilleriesectoren Chattaocourt en Fleury. In de Vogezen bleef een poging om een aan val te ondernemen, nadat daaraan een hevig bombardement op de Fransche stellingen ten n. van Wistenhach aan voorafgegaan was, zonder succes. Op den dag van den 20sten en gedurende den nacht van 2o op 21 Juli bombardeerden Fran sche eskaders vcrechillcndo belangrijke punten van liet Duitscho front. Op Gavos de Conflens, Mars la Tours, Brieul, Longuerjon en de ver sterking bij Hari wcrdc| projectielen van zwaar kali her geworpen. Van liet feit, dat de open steden Baccarat en Luncvillc. opnieuw gt-bonibardeord worden, is in verband met toekomstige represaillemaat regelen zoor speciaal nota genomen. BERLIJN, (Officieel). Dc reeds gemolde En- gelsclie aanval tegen Fromdles werd, naar ge- bloken is, iiitgèVoerd door twee sterke divisies. Dc dappere Boierschc divisie, voor wier front dc aanval werd tot staan gebracht, telde moor dan 2060 lijken in het voorterrein. Tot nog toe werden 481 gevangenen gemankt, onder 'wie 10 officieren, cn 16 mitrailleurs veroverd. Aan- beide oevers van de Somme leverde de vijand Donderdag, naar verwacht werd, een grooton slag. Deze is mislukt. De aanvallen werdenna een krachtig© voorbereiding over ©cn front van ongeveer 40 K.M., ten z. van l'ozières tot w. van Vermand-Ovillers begon nen. Meer dan 17 divisies met meer dan 200,000 man namen cr aan deel. Het resultaat voor don vijand is, dat de eerste linie eener Dnitschc di visie, over ongeveer 3 K.M. breedte, ten z- van Hardccourt, uit de voorste.naar een 800 meter daar achter liggende tweede rij loopgraven werd gedreven, en dat de vijandelijke afdeclin- gen in liet vooruitspringende bosclije van Vcr- martd-övillers binnendrongen. Op geheel het overige front mislukten de krachtige aanvallen, met buitengewone verlie zen voorden vijand. Tot nog toe zijn 17 officie i 1200 man gevang' genomen. Aan het overige front geen bijzondere gebeur tenissen. De artillerie- en mijnwerpersstrijd ten z. van heb kanaal van La Bassée, en ten n.w. van Lens, benevens in de Argónnen en aan beide oevers der Maas is nog wat toegenomen. Ten noorden van Vendoesse (Aisno) gingen kleine Fransche afdeelingen, na een vnickté- loozo mijnontplofifng, .tot den aanval over; zij werden echter afgeslagen en de mijnkrater door ons bezet. Een in een luchtgevecht neergeschoten vijan delijk vliegtuig vieLte pletter ten z. van Poziè- res; een ander viel tén n.o. van Bapaume in onze handen. Tan Engelsch-Fransche zijde wórdt getracht, uit gemakkelijk 'te .doorgronden bedoeling, do merkwaardigste fabels over Duitscho verliezen in het Somme-gebied te verspreiden. Zoo wordt van Poldhu naar alle windstreken geseind, dat uit gevonden geschriften zou blijken, dat een bataljon van het 119e regiment, op eene sterkte van 1100 man, 960 man verloor en dat de ver liezen van twee andere bataljons van hetzelfde regiment meer dan de helft van de sterkte be droegen. Ter kenschetsing van zulke mededee lingen cn tot geruststelling van dc bevolking der streek, waaruit bet regiment afkomstig is 'wordt opgfnici'kt, dat zijn totale verliezen in de laatste weken tot gisteren gelukkig slechts weinig meer dan '500 man bedroegen,°d.i liet vierde doel van hetgeen van Engelsche 'zijde werd aangegeven, hoe betreurenswaardig dit Verlies, op zich zelf ook reeds is. Het Russische offensief. BERLIJN. (Officieel.) Legergroep-von Hin denburg: Ten z. van Riga deed do vijand slechts een zwakke poging om aan to vallen, di© echter in de kiem werd belemmerd. Dc Russen poogden aan beide zijden van Friedvichstadt over do Duna ta komen, doch werden daarin belet. Ten n. van Deveten bereikten klein© afdee lingen den westelijken oever. Ten n.o. van Smorgon zijn onze veldwachter! voor sterke vijandelijk© aanvallen uitgeweken. Legergroep-Prins Leopold van Beieren: Toe stand onveranderd. 'Legergroep-von Linsingon: Nadat tusschen We r bon en Kor sow een Russische aanvrj werd tot staan gebracht, werd een naar Werbcn vooruitspringende boog onzer linie, voor te wachten omvattende aanvallen teruggenomen. Legergroep-von BothmerAfgezien van kleine voorpostengevechten, niets bijzonders. PKTROGRAD. Aan het front vah de Duna wordt op verschillende plaatsen een hevige artil leriestri jd gevoerd. In Wolhynië eveneens op vela plaatsen artil- leriegevcchten. Da vijandelijke artillerie bij- schoot hevig de. streek van Zwiniatsji en, ten O. van Gorochow en onzo stellingen meer naar het zuidoosten aan de Lipa en de Styr. Duitschland en Italië. BERLIJN. De „Voss. Ztg." verneemt uit Lugano, dat do interventionistische bladen in Italië voortdurend op een oorlogsverklaring aan Duitschland aandringen. De „Popoio d'Italia" put uit de Woorden, door Boselli op 19 Juli uit gesproken, hij gelegenheid van de ontvangst van vertegenwoordigers van de buitenlandsche pers, verwachtingen. De regeeringsgezinde bla den, die overigens gematigd zijn, zwijgen of vertegenwoordigen een tegenovergestelde, mee ning. I)o „Italia'' heeft een staatsmad, dien het blad echter niet noemt, geraadpleegd, die de moening verkondigde, dat het niet onmoge lijk is, dat ten slotte Duitschland of Italië den oorlog zullen verklarendoch heide staten zou den naar alle waarschijnlijkheid tot op het laatsto oogenblilc daarmede talmen. De gevol gen zouden' in elk geval nauwelijks de moeite loonen. Gevraagd een R.K. mét kost en inwoning bjj J. UITTER- HOEVE, Huis- en Rijtuigschilder, Overzand (Z.j Manufacturen! Pr. 1 Sept. a.s. naar Nijmegen gevraugd Bediende Etaleur, courante étalages kunnende ma ken en een 2e Bediende,' eenigszins met étaleeren bekend. Fr. br. niet opgaaf van laatste betrekking en verlangd salaris in- of-extem onder letter AF 48. a/h. A/lv.-Bur. BRANDER, Arosterd. Corréspondentie: K. cn Van G. t© Bennekom. Administrateur van „Het Dam spel" is de boer D. P. van Wageningen, Ro- denrjjschenlaan 7a, Rotterdam. Mooie schijf-winst. Het volgende stukje is van den bekwamen dammer den heer A. K. TV. D a m m e, le comp. 2e bat. 2e R. I. 3de div. Veldleger. Zwart. 0 0 0. W' St 9' m mr 4e 9 - Misbruik van cocaïne. Voor een der Lrmdcnsche politierechtbanken hebben een zevental ninnnon terecht gestaan, beschuldigd cocaïne te hebben verkocht aan sol daten. De .vervolging geschiedde krachtens de Defence of the Realm Act, die den verkoop van dergelijke narcotische middelen aan solda ten verbiedt- Do ambtenaar van liet O. M. betreurde het zeer ,3at er geen wet 'was, die ook liet publiek beschermde, want bet mis bruik van cocaïne is in Engeland zeer toege nomen. Het misbruik schijnt overgebracht door Canadeesch© soldaten. De bokh werden tor 2 veroordeeld. Het landgoed Tatoi. De „Borl. Lokalanz." deelt do volgende bil, zonderheden me© omtrent liet landgoed Taicl van den Griekschen koning, dat in vlammen i3 opgegaan Her kasteel Tatoi ligt ongeveer twintig K.M. van Athene en is 250 M. honger gelegen dan de stad. Het groote, prachtige dennenbosch van Tatoi was de trots vaa den overleden ouden Zwart114, 6, 8/11, 13/16, 18, 19, 20, 23, 25. Wit: 27, 28, 30, 32/40, 42, 43, 4.5, 47, 48 49. In dezen stand was zwart aan den zet en speelde 17. Wit won toen op de volgende ©ven fraaie als leerzame wijze een schijf. Wit. Zwart. 1. 30—24 19 30 2. 35 3. 33 Nu is z' 20 29, 24 art gedwongen een schijf op te offe ren om erger te voorkomen. Ziet maar eens: Indien zwart 1117, wit 28:19, zwart 14:21) en wit maakt dan als volgt 2722, zwart 1728, wit 34:30, zwart 25—34, wit 40:29, zwart 23:34, wit 32:1. Indien zwart 7—12, wit 28:19, zwart 14:2-3, 2722, zwart 18:27, wit 32:31, zwart 16:27, wit 34:30, zwart 25:34, wit 40:16. Indien zwart 1419, wit 4035, zwart 19:30, wit 28:19, zwart 13:24, wit 39—3311, zwart 30:28, wit 32:1. Zwart kan aan al dez© gevaren alleen ont komen door als 3den zet 1520 te spelen en dus nden gevangenisstraf j een schijf te offeren^ Vrociosdemonstratris in de onzijdigo Staten. Vanwege den Ned. Anti-Oorlog-Raad wordt het volgende medegedeeld r Zooals reeds rs medegedeeld, zullcu op To lezen schriftgedeelten van 23 Juli tot 6 Aug. Zondag 23 Juli Hand. 8: 125 Maandag 24 Juli Hand. 8: 2640 Dinsdag 25 Juli Hand. 9: 19 Woensd, 26 Juli Hand. 9:1025 Dondei'd. 27 Juli Hand. 9:26-31 Vrjjdag 28 Juli Hand. 9:3243 Zaterdag 29 Juli Hand. 10: 1—20 Zondag 30 Juli Hand. 10:21-48 Maandag 31 Juli Hand. 11: 118 Dinsdag 1 Aug. Hand. 11:1926 TVoensd. 2 Aug. Hand. 11: 27—30 Donderd. 3 Aug. Hand. 12: 1—18 Vrjjdag 4 Aug. Hand. 12:19—24 Zaterdag 5 Aug. Hand. 13:' 112 TVie bovenstaande schriftlezing zou wenscben te volgen, maar geen N>euw Testament bezit, geve biervan ken nis aan liet Bjjbelhuis, Heeren gracht 366, Amsterdam. DEN HAAG. WestBinde I93-I93a, v. d. Vehneslr.f, Willem v.Outlioamilraaiit E, Viillanlpl. I, Spinozastraat S, Falckslraat 231, Regantesselaan haak MjnM. OFFICIEREN-HULDE. NederlandschMilitciire marsc-h over de Infanterie- en Oavallerie officier- signalen (met Signaalhoorns en Signaal trompetten ad -lib., alsmede met Zang ad lib.) Pijjl 1. (Zang stemmen gratis.1 Militaire muziekkorpsen ge nieten zooals op onze andere muziek uitgaven 50 pCt. reductie. Vraagt directiepartjjen. Steeds voorradig Bekkens zonder prijsverhooging. M. J. H. KESSELS, Ned. Fabriek van Muziekinstrumenten, Tilburg, Industriestraat 44. TVil u in korten tijd verrassend vlugge vorderingen maken in één öf meer van de vakken Nederl. taaj, Engelsck, Fransch, Boek houden en Rekenen, volg dan onzen spoedcursus, waarbij u voor al uw vakken samen slechts 20 cent per week betaalt. TVe sturen do lessen franco per post. U stuurt daarna per post uw werk in. We kijken alles na en sturen het per post terug. Vraag gratis en franco prospecten met proef. Instituut HOLARHOF, De Clercqstraat 75, Amsterdam, Den Haag-Scheveningen. Hcofrikan'oor GE9. BURGWAL 18-18. Op een groot magazijn wordt voor de afdeeling gevraagd. Hoog salaris. Aanbiedingen met vermelding waar werk zaam worden ingewacht onder No. 117, Druk kerij „-Jacob van Campen", Keizerrijk 8, A'dam. B. W. BUJDENSTEiN Co. AMSTERDA M.. BIJKANTOREN Hooidlkantoor AMSTERDAM Agentschappen te 's-GRAVENHAGE en ROTTERDAM. Vestigingen in het OostenBatavia, S 0 e r a b a i a, S a m a r a n g, Bandoen g, Weltevreden, Charlton, Tegal, Peka- longan, D J a m b a r, Solo, Djokjakarta, Tjlla-tjap, Padang, Mod an, Tebing Tlnggl (Doli), Tandjong Balei, Kota-Radja, Paiembang, Telok-Batong, Pontianak, Bandjermasln, Makassar, Singapore, Penan g, Rangoon, Hongkong en Shanghai. In- an Verkoop Wissels en Telegrafische TrahsSerten. incasseeringen en Finan- ciseringen. Schriftelijke 0f Telegrafische Credieten. Reiscrediethrieven. Depo sito's. Rekeningen-Courant. Admini stratie van Effecfen en allo andere Bankzaken. RENTEVERGOEDING VOOR DEPOSITO'S: EVIet 12 maanden opzegging4 pCt. m a ontvangt U proefles: 1. Fransch, 2. Uuitsc-h, 3. ^■33 B ^3» Ehgelsch, 4. Boekhouden, Nerlerlandsclie Taal a WI68^ en Rekenen Stuur briefkaart aan Cursus „Zelfontwikkeling", Bilderdykstraat 88, Am sterdam. Aanvang 1 Augustus. Prjjs voor elk vak 40 ets. per maand. WEDER VERKRIJGBAAR.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4