TOES SQlL.-DATEIffCOITR.A3XrT Van Zondag S3 0"uili X 3 X 6 3 Marsnezaken. Uit onze Moppentrommel. 08 rns n 3 d Nieuws. Rechtzaken. wijze van vervanging van een gedeelte van liet staande leger door ecnomilitie wn Europea nen, Menadoneezen en ontwikkelde inlanders, ontleende do „Nieuwe Courant" van 3 dezer (ochtendblad) aan do Sumatra-Post" een be richt, houdendedat in Jndiö het ambtelijk ver zoek was ontvangen om, met spoed, uitgewerk te militicplannen in to dienen, namelijk voor eene militie onder Europeanen en eeno uitge breide militie onder inlanders. Terwijl mot een maatregel, als vermeld in do „Sumatra Post", klaarblijkelijk iets geheel anders zou worden beoogd dan met de, in 1914 gegeven, opdracht, veroorlooft do lieer Knobel zich den Minister van Koloniën te vragen of de desbetreffende nieuwsbladberichten juist zijn, en, zoo ja, of Zijne Excellentie bereid is mede te deelenwelke do aanleiding is geweest tot de jongste opdracht aan de Indische Re- De heer P ley te. Minister van Koloniën, heeft daarop d.'d. IS Juli 1916 het volgende geantwoord Naar aanleiding van uw brief van 13 Juli j.l. heb ik de eer ter beantwoording van de door het Kamerlid den hoer Knobel gestelde vraag mede te deelen, dat het in het ochtendblad an „De Nieuwe Courant" Van 3 Juli j.l. voorko mende aan de „Sumatra Post" ontleende be richt, dat de Indische Regeering van het De partement van Koloniën de opdracht (heeft) ontvangen om met spoed de uitgewerkte militie plannen in te dienen, namelijk voor een militie onder Europeanen en een uitgebreide militie onder inlanders, van allen grond ontbloot is-. Off. v. gez. 2e klasse. Tot de verbintenis, om, na het verkrijgen van den titel van arts, eene. benoeming tot officier van gezondheid der 2o kl. bij het personeel v; den geneeslc. dienst der landmacht aan te ne men, zijn, te rekenen van 1 Juli j.l., acht stu denten in de geneeskunde toegelaten, t.w. van 's Rijles Universiteit te Groningen, W. J. J ansma; van 's Rijks Universiteit te Lei den, P. J. 13 1 o m en H. E. M. v a n S c h a i k Avelingh; van 's1 Rijks Universiteit te Utrecht, J. Zwolle en O. v a n L uy tvar dó Gemeentelijke- Universiteit te Amsterdam A. J. G r o e n e m a, N. H. D. Sc hö ij er en H. F. v a n W e s s e-m. li („St.-Ct.") Tot kèlono! bsneemd. De luitenant-kolonel der inf. van het Indi sche leger \V. J. de Voogt, commandant 'der kol. reserve te Nijmegen, is benoemd bot kolonel-titulair. Naar Oost-lr.dië. Den 29en Jiili a.s. vertrekt met het stoom schip „Riouw'' naar Oost-Indië een detache ment suppletietroepen, sterk 4 onderoücieren, en 30 minderen, onder bevel van den kapitein der genie O.-I. leger E. Hogew.ind. !!\IDSSCHE LEGES?. Ongehuwde personen en weduwnaars zonder kin deren, Nederlanders niet jonger dan18 en niet oud ér dan 36-jaar, kunnen eeu zesjarige vurbintenis bij genoemd Leger aangaan;' handgeld 400. Gegadigden kunnen zich daartoe aanmelden,het- z\j de Agenten voor den Kolonialen Militairen Dienst te Amsterdam, Den |Haag, Rotterdam, Yenlo, Amersfoort, Breda, Zwolle, Groningen, Hengele (G.), lietzjj op het Gemeentehuis hunner woonplaats, alwaar bescheiden worden verstrekt en reisgeld óm naar .Nijmegen te reizen. Vrijwilligers, Militie, Landweerplichtigen en Landstormplichtigen, thans in militairen dienst, kunnen voor zes jaren overgaan of voor twee, drie of 4 Jaren worden gQfietachoerd, premie 400.—voor zes Jaren en voor detacheering voor den duur van 2, 3 of 4 jaren, resp. 300.—, 400.— en 500. Gehuwde onderofficieren met een klein gezin kunnen voor 3 of 4 jaren worden gedetacheerd or voor zes iaren overgaan. Om gedatacheard te worden, moet men 8.) maand in dienst zijn A anmelding behoort te geschiedenbjj den Compagnies-Commandant of den sergeant majoor. die dan wel vóór het overige zal zorgdragen. Handgeld en premie worden'bjj definitieve aan- néming in hun geheel uitbetaald. Aanbrengpremie voor burgers, die nog niet hebben gediend/IQ,en voor hen die in dienst zijn en geen rang bekleeden 20-Als aanbrenger kan ieder militair (geen familielid zijnde) optreden. (Aclv.) Uit de Staatscourant. Bij'-beech, van den Min. van Marine is den machinist bij het loodswezen in het vierde en vijfde district M. R o b a a r cl, op verzoek, gerekend met 1 -Juli j.l., eervol ontslag ver leend. Marine-Internaat to Dordrecht. De. Minister van Marine brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in het te Dordrecht gevestigde. Internaat van adspirant.-adelbor- sten bij de zeemacht gelegenheid bestaat tot opneming met begin September a. s. van jon gelingen, die zich wepischeh te verbinden om na niet goed gevolg afgelegd eindexamen K. B. S. met o-j. cursus in den zeedienst te treden als adelborst 2e kl., ter verdere oplei- ding tot zee-officier bij het Kon. Instituut voor de Marine te Willemsoord. Het aantal opengestelde plaatsen- bedraagt 12. Ouders of voogden, die vcor hunne zoons of pupillen toelating wenschen, worden uitgenoo- digd om vóór of op 4 Aug. a. s. een gezegeld verzoekschrift in te zenden aan het Dep. van Marine. Voor nadere bijzonderheden raadplege men de ,;Sfc..-Ct." no. 169. Terugreis van (te „Noordbrabant". Hr. Ms. „Noordbrabant" is "Woensdag 19 dezer'uit Ba tavia vertrokken tot het aanvaar den van de terugreis naar Nederland. Het schip wordt, volgens het reisplan, 1 Augustus te Port Louis verwacht, van waar het 4 Augustus zal vertrekken, om 11 Augustus te Durban aan te. komen. Vertrek van daar '14 Augustus, aankomst te Kaapstad 18 Aug., ten einde 24 Aug. van daar te vertrekken. Den lsten September wordt het sohip t-e St. Helena verwacht, van waar het 5 Sept. vertrekt, om den loen Sopt. te St. Vincent te arriveeren. Deze plaats verlaat het den 16cn d.a.v., om den 20sten September teLas Palmas aan te ko men. Van daar vertrekt de „Noordbrabant" den 23sten September en wordt dan den oen October te Niouwediep verwacht. Brievenmalen Hr. Ms. Noordbrabant. De directeur-generaal der posterijen en tele grafie. maakt bekend,dat aan Hr. Ms. pant- serdekschip „Noordbrabant" met den trein van 6 uur 42a van Amsterdam naar Vlissingen, via Engeland, de volgende brievenmalen zullen worden verzonden a. 23 Juli e.k. naar St. Helena; b. 8 en 11 Augustus e.k'. naar St. Vinbent (Kaap Verdische eilanden) c. 18 en 25 Augustus e.k. naar Las Palmas (Canarisehe eilanden) Indien belanghebbenden hun brieven en an dere stukken in do aan gencfemd schip to ver zenden brievenmalen wenschen opgenomen te zien, worden zij uitgenoodigd zo voldoende te frankeeren en te voorzien van twee elkander snijdende lijnen over bet geheele adres, van den ecnen hoek naar den anderen. Torpedobooten Z 7 en Z 3. Men meldt aan de ,,N. R. Ct.", dat de tor- pedöhooten Z 7 en Z 8, gebouwd door de Maat- schappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijen- oord te Rotterdam, bij de op de reede van Vlis- .singen gehouden officieel© proeftochten ten ONZE CORRESPONDENTIERUBPMEK Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen worden regelmatig en zoo spoedig m o- g e I ij k on geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eons bij nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soldatencourant" toege stuurd, v/aarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Geef steeds uw juiste en volledige mili taire adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. L. H. P. to Reusel. Hefc is niet gemakkelijk to zeggen wat "moeilijker is, schaken of dam men. Verscheidene menschen, die aan beide spelen doen en die we ondervraagd hebben, denken daarover verschillend. Over 't geheel meende men, dat schaken meer ingowikkeld is, maar als we meer lieden gevraagd hadden, zouden we misschien tot een andero algomeeno opinie zijn gekomen en ook het damspel heeft zeker zijn ingewikkelde combinaties. Het gaat er mee als mot andere vergelijkingen: wat is ïRoeilijlcer, paardrijden of schaatsenrijden P De eene zwiert gemakkelijker over de ijsbaan dan op den rug van een paard te hossen, een ander voelt zich veiliger in ccn zadel dan op het gladde ijs. Red. A. de "W. te Kruiningen. Oostenrijk-Honga- rije heeft zijn oorlogsverklaring aan Servië ge proclameerd Ln den namiddag van 28 Juli 1914; welk uur kunnen -we u niet precies zeggen: Red. J. G. F. R-, Halfweg. Vriendelijk dank voor 4e toezending van beide oude exemplaren. Red. J. E. M. B., Waalsdorp. Indien uw verlof vóór 1 Juni is verlengd, dan hebt gij naar onze meening ook thans nog recht op een afzonder lijken reisdag, wanneer gij dit voor 1 Juni ook genoot. Is uw verlof na i Juni verlengd, dan hebt gij geen recht-op dien reisdag. Wij kun nen niet beoordeelen, wat de oorzaak van nw 6traf is geweest. Red. O. v. D.j Nieuwe-Zeilen. Voor het verlof, te verleenen aan- landstormplichtigen, die voor eerste oefening onder de wapenen zijn, verwij zen wij u naar het antwoord aan J. B. to Leur, voorkomende in de correspondentieru briek van ons blad No. 301. Red. A. v. d. P., Delft. Het is nog niet bekend, wanneer do landstormlichting jaarklasse 1910 onder de wapenen zal komen. Red. J. A. F., Vrouwepolder. Wij raden u aan, uwe studiebelangen te behartigen, door een verzoekschrift in te dienen aan de Commissie voor Ontwikkeling en Ontspanning voor gemo- biliseerden te 's-Gravenhage. Red. B. P.-, Ede. Een verzoek dan den Hoofdin tendant van het leger moet geschieden langs den hierarehieken weg. Red. H. B. W., Radewijk. Voor het .verschijnen voor den keuringsraad, hetgeen een dienst- aangelegenheid is, kan u vrij vervoer voor rijksrekening worden toegestaan. Omdat het verschijnen voor den keuringsraad dienst is, mag dien dag naar onze meen ing niet van uw periodieke verlofdagen worden gekort. Red. W. H. W., Willemstad. Wij betwijfelen, of hospitaal-soldaten en ziekendragers voor een aanstelling tot buitengewoon kommies in aan merking 'luinnen komen. Spreek er met- uw commandant over. Red. N. J. V., Tilburg. Om voor vrijwillig hospi taal-soldaat in aanmerking te komen, raden wij u aan langs den hierarehieken weg een ver zoekschrift tot den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht te richten. Red. G., -Oosterho.ut. Het is nog niet bekend, wanneer de landstormlichtingen 1909 en 1910 onder de wapens zullen komen. "Alleen in de Landstormwet bepaald aangewezen gevallen komen voor vrijstelling in aanmerking. Red, G. J. D., Nieuw.vliet. Korporaals, ziekenge- leiders, die geen dienst als zoodafiig hebben te verrichten, moeten do diensten van den ge wonen korporaal vervullen. Een en ander ter beoordeeling van den compagniescomman dant. Red. Th. K., Schoonhoven. Als uw broeder bij het korps pantserfort-arfiillerio is' ingedeeld, kun nen -wij niet begrijpen, dat hij bij dat korps op 1 Alig. 1914 niet ónder de wapenen is ge komen, tenzij hier een verzuim heeft plaats gehad. Is uw broeder uit'den dienst ontslagen (na militieplichtig te zijn geweest), dan is hij ook vrij van landstormdieust. Red. II, J. G., Ginneken. Gedurende den tijd, dat uw broeder met verlof is, in afwachting- van ontslag uit den dienst, heeft hij recht op soldij en monagegeld on gedureudo do eerste vier dagen ook op mobilisatietoelage. Red. H. L., Gr. Staf 111-13 R- I. Richt nogmaals een verzoek tot den commandant van het Depót II I. B., onder overlegging van liet schrijven van den fourier der compagnie, waarbij gij oorspronkelijk waart ingedeeld, om een onderzoek naar den zoek geraakten kist te willen doen instellen. Red. P. v. G., Hoeven. Richt een verzoekschrift tot uw korpscommandant, om voor opleiding tot korporaal-wielrijder in aanmerking to mo gen komen. Red. J. B., Amersfoort. Uit het leger zijn genoeg •krachten te verkrijgen om als chauffeur dienst te doen. De behoefte vcor een speciale oplei ding zal dus niet gevoeld worden. Red. P. W„ Bergon-op-Zoom. Als leerling-machi nist wordt u geen vrijstelling van den mili tairen dienst als lanclstormplichtige verleend. Reeds vroeger is dezc-li'dc Vraag in ons blad beantwoord. Red. Th. R., Brede-voort. Deserteurs, die bij mo bilisatieoproeping zijn teruggekeerd en onder de wapenen gekomen, zijn van alle' rechtsver volging ontheven. Red. E. v. K., Rijsbergen. Omdat gij op de lijst zijt geplaatst voor aanstelling tot hulpkom- rnies, moefc gij afwachten 'tot daarop zal wor den beslist. Red. H. J, S,, St.-Michielsgestel. Wij vermoeden niet, dat de miliciens van de militielichtingen 1908 en 1909 met1 Aug. a.s. allen van het veldleger bij hum landweerbataljons zuilen worden geplaatst. Red. Th. B., Prinscnhagc. Ie. Voor hot verlof aan landstormplichtige militairen te verleenen verwijzen-wij u naar het antwoord aan J. B. te Lour, voorkomende in do correspondentie- rubriek van ons blad no. 301. Voor eiken dag verlof, waarop niet aan do soldatenmenage wordt dcelgenomc-n, bestaat recht' op menagegeld. Gij kunt een verzoekschrift tot, den bur gemeester van uwe woonplaats richten om hoogere vergoeding te mogen genieten. Red. J. P. G., Den Helder. Gij kunt slechts in aanmerking komen voor overplaatsing bij het Ned. Indisch© leger als de Minister van Marine u ontslag uit don Marinedienst wil verleenen. Kan dit niet geschieden, dan behoeft gij gèen verdere pogingen in het werk te stellen. Red. J. H. v. d. V., Vaals. Wendt u tot het -Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 te 's-Gravenhage of tot'het Comité tot steun in de woonplaats uwer ouders. Wanneer de militie lichting 1908 met klein verlof naar huis gaat, is nog niet "bekend. Red. T. K., Monster. Ais infanterist kunt gij niot in aanmerking komen om overgeplaatst t© worden bij do marechaussee te paard. Zie voor dienstneming enz. bij het wapen der Kon. Marechaussee ons blad no. 229. Rod. B. W., Helder. Zijt gij niet militieplichtig, dan moogt gij, na eindiging van uwe vrijwil lige verbintenis, ontslag uit den militairen, dienst nemen. Indien 'gij militieplichtig zijt, wordt gij niet uit den dienst.ontslagen. Red. H. de Br., Leiden. Volgens de bepalingen daaromtrent moet gij onder do wapenen blijven, totdat de tijd van uw reserveplicht is verstre ken en bobt mitsdien niet hot recht, om met de militielichting, waartoe gij oorspronkelijk hebt behoord, met klein verlof naar huis to gaan. Red. Br. 4-I-1Ü R. T. Kopergeld is betaalbaar tot oen bedrag van 0.25. lied. A. B., Ede. Het ligt in het algemeen niot in do bedoeling om do geheele militioUchting 19Ó8 naar hun landweerdistricten over to plaatsen. Red. J. E., Spaarndam, Noord. De bewegingvrij heid is algtjineen. Zonder onbillijk to worden kan dus een commandant niet aan den eéoen militair meerdere bewegingsvrijheid toestaan dan aan een ander. Gij kunt echter uw commandant over uwe belangen spreken en informeeren, op welke wijze aan uwe studiebelangen tegemoet ware te komen. Red. L. v. 11., Breda, Om in aanmerking te komen voor de militaire inkomsten gedurende het door 'u genoten bijzonder verlof, moet gij een verzoekschrift richten tot den ontvanger der Directe Belastingen voor uwe woonplaats. Om dat gij van 7 tot 17 -Juli, dus 10 dagen, bijzon der verlof hebt genoten moet gij weder 10 da gen onder de wapenen hebben doorgebracht voordat gij 'weder voor periodiek verlof in aan merking kunt komen. Red. J. J. E., Ede. Het is nog niet bekend, wan neer do militielichtingen 1911 en 1912 met klein verlof naar huis zullen gaan. Red. A. J. B., IJmuiden. Wij raden ii aan een ver zoekschrift tot den M. v. O. te richten. Red. Grenadier, Den Haag. Ie. Bedoeld punt 5 der algemeene verlofsregeling is te vinden in ons blad no. 277. 2e. De milicien van de landweer lichting 1913, raag vrijwillig onder de wapenen komen. Of in dit geval liem weder de vergoe ding voor kostwinnerschap wordt toegekend, is ter beoordeeling van den burgemeester van zijne woonplaats. Red, H. M. Prinsenliage. Op 1-Augustus a.s. gaat gij administratief over bij de landweer. Hier mede is niet gezegd, dat alle landweerplichti gen in hun landweerdistricten! worden geplaatst. Uit een oogpunt van dienstbelangen, kunt gij vooral als ordonnans-wielrijder bij het veld leger ingedeeld blijven. Red. W. W. Assen. Omdat uw verzoek om bij zonder verlof door den M. v. O. is afgewezen j behoeft gij geen verdere pogingen meer te doen. Red. J. M. S. Veldleger. Wordt gij bij een ander wapen overgeplaatst, dan zal uwe opleiding tot reserve-officier weder van voren af aan moe ten beginnen. Wij kunnen u niet aanraden overplaatsing naar een ander wapen te vragen. Gij zoudt echter aan uw korpscommandant een verzoek kunnen richten, op grond van stu- dïelielangen naar een ander onderdeel van -het korps te mogen worden overgeplaatst. Beo D. K. Bussum. Militairen, die in hun iuk als metselaar dienst doen, hebben geen recht op toelage. Red. P. S. O., Veldleger. Wij betwijfelen, of u als zanger bijzonder verlof zal vorden ver leend. Wij verraeenen, dat gij hiervoor geen pogingen behoeft te doen. Rei A. S-, Bussum. Vrijwillig dienende mili tairen komen niet in aanmerking voor de ver goeding 'wegens kostwinnerschap. Red. C. K. K., Meppel. Gedurende het zie kenverlof bestaat voor den soldaat het recht op soldij, menagegeld en gedurende de eersto vier dagen ook op mobilisatietoelage. Red. C. G. N. O., Schoondijke. De laatste algemeene bepaling stelt vast, dat menage- geld kan worden toegekend," voor de niet ge noten middagrations. Gaat men dus op Zondag inefc permissie en is voor dien dag niet ingo kocht, dan mag onzes inziens menagegeld voor dien dag aan het rijk in rekening worden ge bracht. Red. E. B., Zevenbergen. Informeer voor den vliegenisrsdienst bij den commandant van de Luchtvaartafdeeling. Tevens verwijzen wij u naar ons blad nó. 272, waarin de verschillen de bepalingen voorkomen. Red. H. J. P., Woudrichem. le. Alhoewel de militielichtingen 1903 en 1909 den lsten Aug. a.s. administratief naar de landweer overgaan, is hiermede niet gezegd, dat die lichtingen werkelijk in hunne landweerdistricten gé- plaatst worden. 2e. Js ter beoordeeling van den commandant. Red. Sokken K. 15 8222 ontvangen. Op de hoofdinspectie veldpost te 's-Graven hage is ontvangen een paar sokken (blauw grijs) genummerd K 15 8222. De eigenaar kan ze op' aanvrage terug bekomen. Een brief van Teunis aan zijn moeder. (Door Henki van 1-1II-21 R. I.) Jullie datexn postmerk. Plaas van avkomst mag ik niet schrijfe, maar u weet wel waar ik ben. Bestige fadcr en moeder. Zoo as-u wal begrijpo sal bin ik Zondag niet gekomme anders was ik der wel geweesd, maar ik mog nipt vanweges dat ik niet mogt. We zijne vandaag uitgerukt geweesd met de hele boel, alles was der bij. Honden met kannonne der achter, dat noeme ze micter- ricurs ze zegge daar kenne ze alles mee v/eg- maaje. Het is tog een mèrakel, en wij kenne maar geen maajers krijgc. Wo zijne vandaag geloope agter mekaar met meziek der bij. Nou dat. was pragtig. Der liepe. een hele boel meisies mee en die liepe maar tege me te laggen zoker vanweges- me kraahige viguur. Der is ook een jonge bij ons die is ook zoldaad, die maakt alegaar grapies het is net een atfekaat zoo kan die praate. Ik kom Zondag ,ofer een week met ferlov tuis, dan zal Pleuntje me wel agter na loope, maar ik mot der niet meer liebbe wand ik kap nou veel knapperden meisies krijge. Do jongens hebben gezegd dat ik zoo geleert was. Ze zogge dat ik me op mot gefe'voor korreperaal en dan kan ik laater as ik tijt van leve hep serzjant worde. "We hebbe daar net gegete, asje met aarepelle, lek ker spul. Moeder stuurd u me van den week nog een pakie met .sigare der in en schone zakdoeke en me tabaksdoos en me peip met die dob der op? Is mo viets al gemaakt? De ach- .terbant is pareus'. Me slaapie wil me. engels leero vanweges dat ik zoo gouw van begrip ben. Ik hep gistere nog een fliegmarino zien flicge,mooi as dat gaat, buitegewoon. Me kameraas hebbe me angeraajo om ook flieger to worde, toen hep.ik het gevraagt an de kor reperaal en die hep me opgesgrefe der -voor. mot maar niet bang weze want het is niks gevaarlijk. Meer, nieuws weet ik nier. As ik kom dan kom ik. Haald u me av met de tilbrie? Doe verders de groete aan al do kennisse en de andereferm iel j o ook an oome Jaap. Nou ver ders gedag van u lievhebhenden soon Teunis. Po Es. Dat betekend dat der nog wat. agter- a'n komt. Ik wouw net uw briev-in de bus doen toen do vactur u briev bragt, en nau wil ik u nog evve antwoorde. De vactur is de bricfepost "bij ons. Ik bin nog goet gezont, U vraagd of ik nog niet uit de dienst kom. Ik liep het an me slapie gevraagt en die zee as do oorlog afgeloope is gane we naar huis. Ge- faarük is het hier niks. Het bevald me best bij do soldaterij. Het pakkie hep ik ontvange. Me sokke zijne nog allemaal heel. Me kaas hebbe ze opgegefce toen ik uit was. Ik weet niet hoe die-smaakte. Mc slapie zegt of ik noggeris een kansio mee wil breng©. Nou verders zal ik u wel sgrgkg as ik kom. Ik ga.ap penjlagboek mako. dan kan u alles leze wat ik meemaak. Nou nartelik gegroet en gezoent van u liev- hebbende zoon TEUNIS. Schrijvt u noggeris tfug? Daaag. Nieuwe Bruggcnslag, Dezer dagen heeft' nabij Waspik op last van den inspecteur der infanterie een demonstratie plaatsgehad door kapitein B. Mulder van het door hem uitgevonden stelsel van bruggon6l.ag. In korten tijd werden er over het stroomende afwateringskanaal bruggen geslagen van geheel onvoorbereid materiaal. Bij de demonstratie waren tegenwoordig kolonel Hartman, overste Hegge Zijne, overste Graswinkel, majoor Doorman, kapitein ICaptein en kapitein jhr. Storm van 's-Graveeando. („N. R. Ct.") Dankbatulglngen. Ondergeteekende betuigt hiermede zijn wel- gemeenden dank aan den onvindbaren ser geant „Fred" uit het „Houten Hammetje" en den even onvindbaren weldoener ,,M. K." uit Arnhem, voor de vele en mooie postzegels, welke hij heeft mogen ontvangen en zou zeer gaarne nog eens eenig bericht van hen ont vangen, om zoo mogelijk het gekregen© te ver goeden. J. BOHNENj Mil. Aph., Fort Bovensluis. Ondergeteekenden betuigen hun hartolijken dank voor do prachtige caudeaux, van do 4e Comp. le Bat. Jagers, 3o Sectie, ter gelegen heid van ons huwelijk ontvangen. W. ALST en Echtgenoot©. Douwe! (Van sergt. M. Luyten.) Hij is recruut, maar slim voor twee, Die goeie, beste Douwe, Als hij vooraan de sectie loopt Is hij haast niet te hou'en. Hij spreekt het Friesche taaltje fijn, En tapt heel leuke moppen Hij is een toffe Friescho vent, Maar laat zich heusch niet foppen. Hij loopt het voorplein op en neer In draf, soms wel tien keeren. Hij is behendig als een aap, Geen marschje kan tem doren. Zijn voeten, 't is de moeite waard Om die eens te bekijken, Daar zij, 't is typisch, maar toch waar, Met groot© knokkels prijken. Hij pruimt steeds zware B. Z. K., Zoo'n pakje van 8 centen, Waarmee de arme drommels hier, Als ze vrij zijn dikwijls venten, Deez' week past hij bijzonder op, Dat, is hem ook geraden, Want twee maal vierentwintig uur, Dat is niet te versmaden, lis hij voor 't eerst bij 't vrouwtje komt, In 't fijne grijze pakje, Met kepi of met veldmuts op, Een fijn cadeau in 't zakje, Dan lacht de leuke Friesche vent. Vertelt dan vele zaken, Verkondigt dan in 't gansohe dorp, „In dienst daar zijn-het snaken". Sergt. M. LUITEN, EK I. B. Dep. Bat. Aan Annla. (Van mil. serg. MAX.) Annie vroeg me: Zeg, sergeant, Waarom lees ik in de krant, Geen gedichtje meer van jou Och maak er één, -och doe het nou. Ja Annie, ach het ya-lt niet mee; 't Papier, o ja, is wel gedwee, En toch ben 'k bang, ik arme bloed; Ik weet niet wat ik dichten moet. En daarom, Annie, best© meid, 'k Hoop toch, dat ge tevreden zijt; Je hebt je zin. want in de krant, Staat een gedicht van den sergeant MAX. Houdt moed! (Van J. Wolfers, korporaal H. S.j Do oorlog treedt een tijdperk in, Dat moed geeft voor elk huisgezin; Het einde nadert, dat staat vast; En daarom moedig post gevat; Want ieder voelt: „nu komt het aan"1 Op onvoorwaarlijk pal te staan, Opdat men ons niet nog op 't end, In dezen oorlogsjammer mengt. Het offensief duurt nog steeds voort, Steeds hoort men nog van brand en moord Op al de krijgstooneelen; Van Riga tot den Bosporus, Van Tirol tot de Vlaamsche kust, Gaat het overal om het léven Van massa's menschen, die den brand Aanstaken voor hun vaderland Daarom mijn makkers, houdt nog moed, Een wijle iijds slechts, dan wordt 't goed; Kommer en zorg verdwijnen De zon gaat vriend'lijk schijnen. Do vrede wordt dan weer gesmaakt Waarnaar men zoolang heeft gehaakt, Weg dande zorgen en de smart Omhoog het hoofd, de vrees uit 't hart! Leeuwarden. J. WOLFERS. Drcomen. (Van mil. wielrijder Ch. Mengerink). ,Ik droomde Van oorlogsgeruchten, mobilisatie. 't wekte, sensatie, Dat mensehen elkaar gingen vermoorden, Zonder dat sommigen zich er aan stoorden! Wie ik bedoel?- 'k Steek niet onder banken of stoel, 't Was een zekere catagorio van menschen Dje steeds meer voor hnn eigen nog wenschen 'k Bevond mijvaan 't front, 'k Zag de ellende in 't rond 'k Za.g vallen de jongelingen Aan kun vingers verlovingsringen. 'k Zag vallen de vaders, En schreien hun kinders 'k Zag vallen do grijaards, 't Was de schuld van die moordaards! 'k Zag ze vallen jong ën oud, Ze vielen voor goed, ze bleven kond Ik hoorde ze gillen Meisjes, moeders en kind'ren, Om 't leed hun aangedaan En oök ik 'stortte menig traan, Ik droomde, dat 'k binnenkwam in een paleis, De menschen daar vierden er feest, Ze hadden door krijgsmans-bèleid Een veldslag gewonnen! Ik ging weer naar buiten, En hoorde de kogels fluiten, Dio dood en verderf'brachten, Nu al dagen en nachten. Met mij gingen Vrouwen en kind'ren, Zoons, dochters en moeders, Verloofden, grijsaards en broeders - Mannen zonder arm of been, Hand, vinger, voet of teen naar het paleis! Ze vertellen van helden, Gebleven op de velden Van 't bloed wat z' hadden zien vloeien Door kogels, die z' hadden hooren loeien 'k Zag weenen de Vorsten, Die nu niet meer dorsten, 't Werd Vrede Ik droomde Ze gingen naar huis, Naar hun thuis, Naar Meisje, naar Moeder, Naar'Vrouw en naar Broeder! Ze gingen samen, Die waren en kwamen Naar <Gjod§ hqisA Do inlichting. Op het perron van een klein stadje stevenen op n gegeven oogonblfk een boerin met haar zoontje op den stationschef af. „Meneer, heeft u eycu tijd?" vraagt hom de boerin. „Niot lang, vrouwtje, maar wat wou jo dan?" is do haastige vraag van den beleefden chef. „Wilt u mo 'h zeggen of hot epoor van half vier al weg is „Ja, dio trein is tion minuten geleden ver trokken." „En hoe lang duurt het, vóór do trein uit Utrecht aankomt?" „Nog wel een goe-d kwartier". „En komen er in dien tusschentijd geen extra-treinen „Neen, vandaag niot". „Geen kolen- en geen goederenwagons ook?" „Neen moedertje0. „Ook geen beeetcnwagens „Ook niet; maar nu heb ik geen tijd meer, hoor!" „Dus er komt, vóór over 'n kwartier, nicte niemendal meer voorbij?" „Niets J" „Dank u wel, meneer", zegt do boerin tot don zich omlceerenden chef. En toen tot haar twaalfjarigen lummel „Non, Jochein, dan kunnen we we] voorzichtig oversteken naar den anderen kant". Naar 's Vaders huisl Tl: hoorde het bommen Van Vredes-kanonen 'Ic Word wakker! Chr. MENGEIIINK, Mil. wielrijder, Iuterneerihgsgroep, Hardinxveld. G o z o 11 i g. Mevrouw, tot de nieuwe meid: Marie, ilc houd er niet van, da-, jo aldoor met do meiden van do buren staat t<- kletsen. Daardoor werden mo maar bebabbcld*." Marie: „Maar, mevrouw, wij praten nóóit ovor n. Eu bovendien, zjj wotcu moer dan ik IV. Naar gelang van omstandig heden. „Hoe oud bon je, kindlief?" vroeg do vriend des huizes aan een jong inoisje. „Dat hangs <-r van af, mm-cer. Als ik mot pa uitga, ben ik 15 jaar; oh 'k met ma uitga, 10 jaar." Raak. Meneer A.,,lk trouw nooit, of het moest zijn met.''n meisje, dat in all- opzichten hot volmaakt© tegenbeeld van mezelf is." Mejuffrouw U.: „No, die zijn or zat. Ia allo landen on treken vindt men knappe, aardigo en intelligent© meisjes in overvloed 1** Voordeoligo klant. Patiënt: Dokter, u zult mij bij het opmaken van do rekening zeker om do u bekend© reden we! 'n beetje genadig behandelen?"* Dokter: „Om do mij bekendo roden? Wolk© dan?" f Patiënt: „Wel, omdat ik iofc 'ry-n, dio $lo ziekt© hier in do buurt verspreid heb!" 100 jaar ten achter! (Van telegr. Victor ten Pas.) Als big werd ons steeds verteld 't Is toch zoo heerlijk bij het leger t© yold. Bij burgers word je ingekwartierd Als militair ben je er steeds gevierd. Maar na 'n verblijf van oen maand of dertien Heb ik de zaak toch heel anders bezien. En nu heb ik ook wel in do gaten, Laten wij den dienst er buiten laten, Dat men beter kan zijn in kazerne en sjad Als in ons plaatsje, dat akelige- gat. Plezier hebben wij nog nooit hier gehad. Nu zult gij wel vragen. „Hoe komt dat!" De eenige reden, die ik.op kan geven, Is wel omdat zo hier 100 jaar ten achter loven. Bioscoop, muziek, sport, niet van. dat al, Want dat is toch immers véol te mal ,Ze houden hier niet van die gekke dingen; Dat is iets om uit je vel te springen, 't Ecnigste wat men nogal mag lijen Zijn de wereldvermaarde handboogschutterijen. Verlichting,' reiniging, rioleering. 'k Géloof ze hebben hier allen de tering; Do mode, ontwikkeling, is hier niet in zwang Dat behoort thuis onden hoogeren rang. Men houdt nief; van dat hooge vliegen, Maar laat zich liever door een ieder bedriegen. Laag bij den grond is veel beter voor hén, Wat heb je aan al die stadsche jèn! Daar kun je toch immers niets voor koopen, Laat alles zijn oude gangetje maar loopen. Wij wachten dan ook van week tot week Op bevel te vertrekken uit deze streek En als dergelijke dingen aan mij waren gelegen Gingen wij direct Breda of zoo tegen. Eindigende in hoop dat mijnheer Manassen Een plaatsje-heeft voor mijn pennekra^en, Teeken ik mij milicien der Genie Der Telegraaf af deeling Divisie dn-V VICTOR TEN PAS. Zijn treurende moeder. (Van grenfcw. J. I'. Rotae.) Stil staat hij te peinzen, 't geweer iu gereed heid, En schrikt bij 't geringste geraas in het rond Zijn hoofd is verward door duizend gedachten, Zijn hart is door smarten en kommer verwond. Hij ziet in zijn droomen zijn huis cn zijn kudde, De beek, die hét golvende koren omgeeft, Maar 't al overtreft ver zijn zoetste gedachte Het is, dat zijn treurende moeder nog leeft. Op 't voorwaarts, daar stormen die dappere helden, In menigt' verspreid op de vijanden aan. De vuurloopen knallen en knett'ren. en dond'r en, Niets kan hun koelbloedigon opmarsch weer staan. Versperringen buigen en kraken en breken, Bedwelmd door do gas, die verstikkend roud- zweeft, V ernjst voor z:jn oog nog zijn zoetste gedachte, Het is, dat zijn treurende moeder nog leeft. En eind'lijk getroffen door moordende kogels, Gevallen op 't slagveld, in 't heetst van den strgd, Gevoelt Rij zijn stervende krachten vermind'ren Zijn zwoegende borst zegt, wat pijnen, li ij lijdt. Geen hulp ban meer baccn, geen redding is mog'lijk. Een glinst'rende traan, die aan d'oogleden. tt kleeft. Herinnert hem aan zijne zoetste gedachte. Hes is, dat zijn treurende moeder nog leeft. Zijn eeuwige rustplaats, in d'aa.rde gedolven, Is kwistig met bloeiende bloemen begroeid. Soldaten beroemen het dapper verleden Van hem; die den grohd met zijn bloed heeft besproeid. Zij treuren om hem, hun gesneuvelden mak ker, Wiens beeld voor hun geest zoo betooverend zweeft-, Maar 't meest kwelt hun hart deze droeve gedachte Het is, dat zijn treurende moeder nog leeft. J. R. ROTAE, Grenswachteomp. 45e Landw. bat. Inf. tegemoet komouden 'sergeant slaan in hefc ge zicht, 6 weken militaire gevangenisstraf. C. van den H., landstorm-soldaat, af komstig uit: Maastricht, wegens het rnofc woor den en gebaren dreigen van een korporaal dio hem op 21 Mei 's avonds 11 uur in net slaap- kwartier te '.s-Gravenhage vorbood te zingen, 6 weken militaire detentie ln te gaan 11 Juni. Mr. H. A. H. Cantor Cremor# pleitte op verschillendegronden oplegging van oen zoor licht© straf, gelijkstaande met het ondergane voorarrest. Onmiddellijk vonnis wijzend hceft.de krijgs- raad bckl. veroordeeld tot 2 maanden militaire detentie in te gaan 14 Juni. Krijgsraad. De waarn. auditeur-militair bij den krijgs raad .ta 's-Gravenhage, mr. B. van Rossum, vorderde tegen C. B., milicien der grenadiers, afkomstig uit Wijk-aan-Zee, wegens 2e desertie, 2 maan den militaire detentie. M. 'F. B-, landstormsoldaat, afkomstig uit Uithoorn, wegens 2è desertie, 2 maanden militaire detentie. W. R., milicien der infanterie, afkomstig uit Amsterdam, wegens le desertie, 6 weken militaire detentie, in te gaan 7 Juni jl. Bekl.'s vader, sedert ovorleden, was ernstig ziek, het gezin was daardoor zonder inkomen. Zakenverlof werd bekl. geweigerd. Onder steuning werd eveneens aan het gezin gewei gerd. Bekl. is daarop 18 December 1915 ge deserteerd en eerst 19 Mei 1916 teruggekeerd: Gedurende dezen tijd heeft hij heb brood" voor moeder, broertje en zusje verdiend. De krijgsraad wees onmiddellijk vonnis en veroordeelde bekl. tot 6 weken militaire deten tie, met aftrek van 42 dagen voorarrest en met last tot zijn onmiddellijko invrijheidstel ling. De waarn. auditeur-militair bij den krijgs raad te 's-Gravenhage, mr. B. van Rossem, vorderde tegen K. V., milicien der infanterie, afkomstig uit egens het op 16 Januari 1916 t© Amsterdam, Watergraafsmeer in dronken toestand eep hem evenals .vroeger.in aprg»te&ittep.. .frifrjiefcCgd- Eet sehapenvleesch! Het rondschrijven van den 31ini*tcr van Landbouw, Nijverheid en Handel, in het laatst der maand Juni door tusscbenkomst vpn. do Commissarissen der Koninging tot do burge meesters gericht, met hot dool het gebruik van sehapenvleesch in ons land te doen toenemen, heeft de oliefabrieken Oalvé-Delffc hot plan doen opvatten door middel van een geschriftje ©en en andor onder do pogen wan liet publiek to brengen, dat kon medewerken do gedacht© in gang te doen vinden, dat genoemde.- soort vlcesch werkelijk verdient veel meer gegeten te worden dan tot nu toe. het geval is. In een voorwoord tot dit geschriftje zegt dd bekende firma o.a. „Naar onzo overtuiging is het volkomen tem onrechte, dat sehapenvleesch in ons land slecht© door weinigen gegeten wordt. Dat het wèl op d© menu's van eerste klas hotels en restaurant© voorkomt, doch in hot huisgezin van den flin- ken werkman en de kleine burgerij bijna nooit, in de kringen der gezeten burgerij ook slechts zelden, op tafel komt, is ccn verschijnsel, dat hoe eerder hoe liever tofc liet verleden moet bc-hooaon. Wegens zijn voortroffelijkeu smaak, zijn groot© voedzaamheid en lagen prijs, ver dien het sehapenvleesch niet langer bij 'de andero vleeschsoortcu t© worden achtergesteld. Wij raeeneb; dat do Minister een nuttig werk hooft gedaan door de aandacht van het Noder- iandscho publiek op hot sehapenvleesch t© ves tigen, dat, zooals Zijne Excellentie best uit drukt. hier te lande in overvloedige hoeveelheid verkrijgbaar zou kunnen worden gesteld, doch ten onrechte niet gewild is. Dat er ia ons land wel belangstelling xoof. het gobruik van schapénvU t© vinden is, bleek ons reecfe direct- na do aanschrijving van den Minister, toen wij- van enkel© burgemees ters en plaiil •-'•! ijk© commifs:-.-! vopr levenp- middelenvoorzioning het verzoek ontvingen, onze koks hot doelmatig gebruik van sehapenvleesch op aanschouwelijke wijze aan het publiek kenbaar to maken. Slechts enkoio dagen, nadat de ministerie©]© aanschrijving gepubliceerd werd, waren onze vertegenwoordigers en koks aan het \perk o12 door middel van voor dit doel speciaal inge richte bak- cn braadproeven aan de huismoe ders van Delft cn de aangrenzende gemeen! ton te t-oonen, in welke verschillende vormen men fl chap en vlo e;ch kan gereedmaken en boe heerlijk dit vlecseh smaakt, wanneer het slechts op de juist© wijze herc-id wordt. Wie wel eens in het buitenland heeft ge reisd, weet, dat het gebruik van sehapen vleesch daar in hoog© eere staat. In verschil lend© landen, waar men volstrekt niet beter dan in ons land d© kookkunst verstaat, worijt schaDcnvleesch als een delicatc8.se beschouwd. Waarom zouden wij, Nederlanders, nu rnrid- vleesoh, varkcnsvleesch, wild en gevogelte -ichaarseh en duur zijn geworden, geen scha- penvleesch gaan eten, waar dit inderdaad ge- schikt is de andero wleoschsoorten op waar dige wijze te vervangen? Zooals de Minister 'zegt, is het vleeech van schapen in ons land in groot© hoeveelheden te verkrijgen. Er is overvloed van sehapenvleesch. In de behoefte van allen kan op gemakkelijke wijzo' worden voor zien. Het is véél goedkooper dan de tot nu to© meest gangbare vloeschsoorten en v hoe lekker het smaakt, kunnen o.a. do talrijke huismoe ders. dienstboden en 'verder© belangstellenden in Delft, Hof van Delft, Gorinchem en Schoonhoven vertellen, waar tot dusver de de monstraties gehouden zijn. Zoowel gebakken en gebraden als gekookt en .gestoofd, al of niet gereed gemaakt in vereeniging raefc an- de.re spijzen, is het sehapenvleesch hij ieder, die do bak- en brandproeven gevólgd en het gereed gemaakte geproefd heeft, uitermate in den smaak gevallen, Hoe snel het sehapenvleesch in Delft en Hof van Deift, waar liet eerst de bak- en braad proeven gehouden zijn, terrein veroverd heeft, moge blijken uit de mededeeling van den scha- penslager S., die, terwijl de demonstraties op Maandag 10 Juli aanvingen, reeds des Zater dags 15 Jpli veertien schapen extra geslacht had. Gewoonlijk slachtte hij 6 a 8 schapen per weekdezo week bracht hii het tot 21Ook in de daarop volgende week (v.w-mn wij deze regelen schrijven) komen de bestellingen op" sehapenvleesch onafgebroken bij dezen skjger binnen. "Wanneer, bij een doelmatige propagan da, hefc gebruik van dit vlecseh in alle gemeen ten van ons land even snel ingang vindt als te Delft en Hof van Delft, dan zal het niet lang meer duren, of hefc is een dor meest- ge- bruikto vleeschsoorton in Nederland. Het is een verblijdend dat, terwijl vóór het houden d- bak- en braadproeven het sehapenvleesch uitsluitend in de meest- gegoede gezinnen te Delft werd gegeten, "bar.s door alle kringen der bevolking dit vleeech gekocht wordt. Een prijs Van 40, 45 cn 50 cent per pond. die voor de verschillend© vleeschdeelen van het schaap te Delft gangbaar zijn, schijnt binnen het bereik te vallen van do vrouw van menig werkman, die een goed week geld verdient. Ook voor de echtgenoot© van den kleinen burger, van den ambtenaar met een bescheiden traetcment. van den" gepen sioneerde, die in dezen duren tijd tet zoo moefc uitrekenen om met haar bescheiden budget rond to komen, dip. echter toch nog zoo gaarne. I

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3