land. 2 SOIjDATKNCOURAMT -vei,Ti. SESoxicïsigr £23 3*-o.li 3. 1 O 'onder wie een aantal officieren, vielen ons jn Landen. Aan beide zijden van de Somme zijn op nieuw ernstige gevechten aan den gang. Ten n. van de rivier drongen de Engelsclren weder, na krachtige aanvallen, Longuevai en het gehucht Dclville binnen. Zij moesten ochter voor onze tegenaanvallen wijken, doch houden nog deelen van heb dorp en het gehucht bezet. Donderdagmorgen in de vroegte begon .van'heb Foureaux-bosch tot aan de. Somme een Engelsch-Fransche aanval. De eerste kracht er van is echter gebroken. Ten zuiden van den stroom deden de Franschen in den namiddag een aanval in fle streek vau Bolloye-en-Saiiterre; zij wer den hier tweemaal, in de streek Estrijes Soyecourt reeds driemaal bloedig afgesla gen. Ook in een vooruitspringende loop graaf bij .Soyecourt werden zij in een bajo- netgevecht verdreven. De artillerieontwik kelde aan de beide Somme-oevers haar grootste kracht. Op enkele deelen van het front in Cham pagne intermitteerende levendige ^.rtillerie- actie. In de Argonnen mijnwerpers-gevechten. In hit Maas-gebied geen bijzondere ge beurtenissen. Op de hoogte van Combres een met succes bekroonde Duitsche pa trouille-onderneming. Bij Atrecht, Péronne, Biaches en Ver mand warden vijandelijke vliegtuigen neer geschoten, waarvan twee door de luitenants YVintgens en Ilöhndorff. Aan luit. Höhn- dorff, die op 15 Juli ten z.o. van Peronne een Franschen tweedekker neerschoot, werd de Ordre pour le Mérite verleend. Russische troepen in Frankrijk. PARIJS. Een nieuwe afdeeling Riissi- eche troepen is enkele dagen geleden in Brest aangekomen, langs denzeli'den weg als de vroegere Russische contingenten in Frankrijk aankwamen. Deze troepen zullen naar een oefeningskamp worden gezonden en dan naar het front gaan. Het voortbestaan der geslachten. Bij de Fransche Kamer is het voorstel ingekomen om zonen uit gezinnen die reeds twee mannelijke afstammelingen in de rechte lijn aan heb vaderland geofferd hebben uit de gevechtszone te verwijderen en ze te gebruiken voor den veel minder gevaarlijken dienst achter heb front. Hun plaats zou dan ingenomen moeten worden door soldaten uit de jongere lichtingen die geen gezin te onderhouden hebben en in het ambt of beroep dat ze uitoefenen geen bijzondere plaats innemen. RUSLAND. Van hel Oostehjk ooriogsterrein. Het Russische offensief. PETROGRAD. Op den 18den Juli deden zeventien vijandelijke vliegtuigen een tocht boven het station Zamirie ten noord oosten van Baranowitchi. Zij wierpen 28 bommen, o.a. op hospitaal en veldlazaret; waardoor drie leden van het medisch perso neel werden gedood en vijf gewond, en tien der verpleegde soldaten werden gedood en 23 gewond. In het Stochodgebied trachtte de vijand het offensief te nemen bij de dorpen Oegly en Arsonovitsji, maar zonder succes. Wij brachten den vijandelijken opmars©] in de streek der dorpen Zviniatsji en Lelizarof, ten zuidoosten van Garohovo, tot staan. .„/De Dnjester blijft wassenalle aangren zende dalen zijn ondergeloopen door de buiten de oevers getreden beken. De hellin gen der hoogten zijn zoo doorweekt, dat ze op vele plaatsen haast ontoegankelijk zijn. Vele br.uggen zijn weggeslagen. BERLIJN. Officieel. Legergroep-V on Hindenburg: Ook Woensdag had de vijand met de aan beide zijden van den straatweg EkauKekkau (ten Z.O. van Riga) onder nomen aanvallen geen succes. Hij leed slechts groote verliezen. Russische patrouil les en sterke verkenningsafdeelingen wer den overal af gesvezen. Legergroep-Prins Leopold van Beieren: 'Aansluitende aan levendige gevechten met, handgranaten in de streek van Skrobowa deden de Russen aanvallen, die echter wer den afgeslagen. Legergroep-V on Linsingen: In de bocht' van den Stochod, benoorden Sokoel, deden de .Oostenrijksch-Hongaarsche troepen een korten aanval; zij wierpen de Russen uit de voorste linies en keerden daarna naar hunne stellingen terug. Tea Z.W. van Loetsk brachten do Duit sche troenen hunne stellingen vooruit in de algemeene linie Tereskowiez-Jelizerow. De vijand verhoogde zijn artillerieactie aan de Beneden-Loepa en in de streek van Werben. Legergroep-V on Bothmer: Geen bijzon dere gebeurtenissen. WEENEN. Officieel. In de Boekowina en ten N.O. van den Pristopzadel geen gebeur tenissen van belang. Bij Zabie en Tatarof duurdeook Woensdag de gevechtsactie in wisselende hevigheid voort. Aan het Galicisch front ten noorden van. den Dnjester op verschil lende plaatsen voorpostengevechten. In de bocht van de Stochod, ten zuid- oosten yan Kaszowka, overvielen Oosten- Esn tragisch geëindigde tocht. 'BERLIJN. Be „Norddeutóche AlJgemeine Zeitung" deelt mede, dat de kapitein-luite nant v. Mölier bij het uitbreken van den oor log bevel voerde over d© kanonneorboot „Tsdhingtau", die :d de haven van Kanton buiten dienst werd gesteld. Von Mölier begaf zich naar Java. Hier werd bij door de Neder- landsche regeering geïnterneerd en hem werd Soerabaja als ..verblijfplaats aangewezen. Met behulp van daar wonende Duitse hers slaagde hij er in een ouden zeilscboener, die den naam j.Weddigen"1 kreeg, uit te rusten. Vijf Duit sche reservisten, GrundLer, von Arntm, Deike, Scbwarting, Norn, die door den oorlog op Java waren verrast, verklaarden zich dadelijk bereid met v. Mölier een poging te wagen met dit schip het vaderland te bereiken. Ondanks groote moeilijkheden slaagde het vaartuig er in op 11 December 1015 üe volte zee te berei ken en koers te zetten naar Arabië. Ü,j 5 Januari kreeg het schip in een der gevaarlijke Mauritóus-orkanen zware averij. Na een vaart van twee en tachtig dagen bereikte het schip op 3 Maart van dit jaar de zuidkust van Arabië bij Lahatsj, ten zuiden van Aden. Hier vonden de zeevaarders bij de Turken een vrien delijke ontvangst. Op IS Maart werd do reis over land op muildieren voortgezet. Na, een marach van zeventien dagen door het gebergte werd de hoofdstad van Yemen, Sana, bereikt. Van hier werd do reis té water voortgezet. Wegens de Eagelsche bewakingssckepcn be sloot men echter reeds weer zuidelijk van Kon- njksch-Hongaai'sclie afdeelingen een voor uitgeschoven schans van do Russen, Aan hot Lipa-fronf. PETROGRAD". De Russen, die den vijand over .de Beneden-Lipa terugdrongen, heb ben over tien mijlen sterke verschansingen bezet aan den noordelijken oever der rivier van de samenvloeiing van Sbyr en Lipa in westelijke richting. Het verlies van deze versterkingen is gevaarlijk voor den linker vleugel van hét leger van Böhm Ermolli, dab' de toegangswegen tot Lemberg via ■Brody verdedigt. De vijand hotidb den noordelijken oever van de Midden-Lipa nog bezet. Er wordt gezegd, dat de Lipa-sfcel- lingen nu door gemengde Oostenrijksche en Duitsche troepen worden verdedigdvol gens militaire deskundigen zijn er nu slechts 200,000 Oostenrijkers aan heb zui delijke Russische front. Het Duitsche front bij Rtga. Uit Stockholm wordt aan den Berliner Lokal Anzeiger" geseind, dat de „Roeskoje Slowo" de volgende voorstelling geeft van de sterkte der Duitsche stelling aan 't front van Riga: da Russische artillerie staat machteloos tegenover liet Duitsche loopgra- vensbelsel. lederen dag verzinnen de Duit- schers nieuwe wijzen van verdediging. De ijzerdraadversperringen tellen achttien rijen van versperringslinies; de schitterende tele- foonaanleg maakt iedere overrompeling on mogelijk. {T&LIË. Aan het Itaiiaansche front. ROME. Officieel. Het voortdu rende slechte weer belemmert de acti viteit van on'ze troepen en de actie der artillerie, vooral in het bergge bied. Intusschen werden Woensdag de in- fanteriegeveehten in Boveu-Posina voortge zet, met eenige vorderingen aan onze zijde in de streek van den Borcola-pas. In het Brenta,dal richtte een van onze batterijen het vuur op het station van Marter, waarbij zoowel het gebouw als een met troepen be laden trein getroffen werd. Aan den in gang van het Seisera-dal (Fella) deed onze infanterie in den middag van den 18den een vermetele beweging ten oosten van den Mittagskofel, waardoor alarm in het kamp van den vijand werd gewekt en versterkin gen werden aangetrokken, die door ons. vuur zeer te lijden hadden. 1 Aan de rest van het front is de toestand onveranderd. Een vijandelijk vliegtuig wierp bommen op Timau aan de Boven-But, waardoor brand ontstond, die spoedig bedwongen was. WEENEN. Officieel. De gevechtsactie was over het algemeen gering. Slechts en kele sectoren van het oostelijk Jiroler front en van het grensgebied van Karintbïë ston den van tijd tot tijd, onder hevig vuur .van de vijandelijke artillerie. TURKIJE. Uit Kleirs-Azië, PETROGRAD. De rechtervleugel van het Kaukasisclie leger maakte in de streek van Djivizlek ten zui den van Trebizonde en Bayboert en ten westen van deze laatste plaats opnieuw be langrijke vorderingen, waarbij hij overal de achterhoeden van den vijand versloeg. Gedurende de laatste dagen namen onze colonnes 85 Turksche officieren en meer dan 1200 Askari's gevangen en namen zij een zwaar kanen en vijf mitrailleurs. PETROGRAD. Officieel. In de streek van Djivizlek verdreven onze troepen de Turken uit hun stellingen en vorderden ze aanzienlijk op 18 dezer. Ten westen van Bayboert deden Siberische kozakken tegenaanvallen en sabelden tal van Turken neer. Honderdtallen gevange nen werden gemaakt. Op 18 dezer bezetten wij de stad Kyghi, een belangrijk kruis punt van wegen van Erzindjan naar Har poet en Erzeroem. Hier vermeesterden we een depot en een hospitaal met gewonden. Nog wordt gemeld, dat bij de gevechten ten zuidoosten van Moes'j, waar een nieuw uit Armenië gekomen Turksche divisie de nederlaag leed, een groot intendancedepot werd vermeesterd. In de richting van Mo- soel namen op 14 dezer sterke Turksche strijdkrachten het offensief bij Rewandoe. Onze afdeeling trok op een nieuwe stelling terug. Aan het Perzische front geweergevechten 'met Koerden. Ten oosten van,Kermandsjah patrouillegevechten. Bij Ispahan is een ons vijandige bende Perzische nomaden uiteen gedreven. Turkije en de Ver. Staten. WASHINGTON. De verhouding tus- schen Turkije en <de Vereenigde Staten is op heb oogenibJik zeer gespannen. Amerika overweegt het zenden van oorlogsschepen naar het oostelijk gedeelte van de Middel- landsche Zee. Het is ©en feit, dat bet kabinet te j Washington het antwoord van Turkije op de Amerikaansche nota, waarin geprotes teerd werd tegen het in beslag nemen van de eigendommen der zendelingen en de slechte behandeling, waaraan de consulaire foeda, esn liavenplaats aan de Rood© Zee, aan land te gaan. Deze plaats werd na een kameel- rit van drie dagen op 28 April bereikt. Van daar ging de marseh naar Djeddah, dat op 16 Mei werd bereikt. Hic-r maakte de bevelhebber van hot Turksche legercorps de Duitschers op merkzaam op de op,hun verderen tocht dreigen de gevaren. Maar c. Mölier en zijn gezellen wil den de reis voortzetten, die ten slotte door den Turkschen bevelhebber werd toegestaan. Dan is liet laatste wat men van de zes Duitscbers vernam een telegram van het Syrische leger- corp~ van 3 Juni: Wij vernemen tot ons leed wezen. dat de kapitein-luitenant v. Mölier en zijn motgezellen negen uren van Djeddah ver wijderd door Arabieren ziju- vermoord. Esn relaas over den Britssfien opraarsch. LONDEN. De Justi.ce" bevat een levendige beschrijving van denBritschen opmarseh in een brief van een socialist. Na te hebben gesproken over het Britscho bombardement, „een der grootste bombarde menten in do wereldgeschiedenis met kanonnon van alle kaliber, die een week lang granaten deden regenen", zegt de schrijver: voor de derde maal had ik persoonlijk gelegenheid de gruwelen van den oorlog te zien, want als een gewonde slechts de geringste poging deed om weg te komen, werd hij neergeschoten dooi Duitsche scherpschutters (met ontplofbare kogels, voegt de schrijver hierbij). De eenige kans was stil te blijven liggen tot het donker agent te Damask us blootstend, als onvol- duonde beschouwt. ZWITSERLAND Wat Duitschland van Zwitserland verlangt. Men schrijft ons uit Zurich dd. 15 Juli Eindelijk is er dan toch eenig licht gekomen in de hangende quaestie, niet echter uit de Bondsstad; Bern hliji't zwijgen als een graf. Lungs een omweg kwamen mededeelingen over* do zaak in de bladen, het eerst in do „Gazette do Lausanne", en zij zijn klaarblijkelijk be doeld als een rectificatie van de voorstelling, die men in do laatste dagen van de zaak ge geven heeft. Duitsche kranten, en helaas ook Zwitserschë bladen met Duitsche sympathiën, hebben over de quaestie geschreven,, alsof het eigenlijk slechts een futiliteit betrof. Als de Entcnte-mogendheden werkelijk do voorge wende sympathie voor Zwitserland hadden, en niet tot tyrannie vervallen wilden, zoo werd in die polemieken gezegd, dan konden zij zeer goed toestemming voor den 'uitvoer der. ver langde goederen geven, zonder daardoor hun blokkade te breken. En bij gebrek aan offi cieel© cijfers was deze voorstelling der feiten niet te weerleggen. "Daarom ziju de cijfers van do „Gazette" dubbel welkom. Havé relaties met de commissie der onderhandelaars te Parijs waarborgen voor de juistheid der ge noemde getallen. Duitschland verlangt van Zwitserland den ongehinderden uitvoer van volgende artikelen Rijst (94 wagons), meelproducten (30), ge malen erwten (3), gedroogde groenten (20), voedermeel (1S4), zemelen (14); boonen (3), oliezaden (23), koffiebonnen (196), eetbare vet ten (32), olie (30), smeerolie (65), sardines (13), vaseline (1), parafine (6), zeep (15), hars (18), katoenen garens (14), emballage (7), looi stoffen (37), ruwe katoen (625), ruwe wol (7). Dat is toch wel allerminst een kleinigheid 1 En nu wordt eerst begrijpelijk, dat men in Parijs met Engclsche onbuigzaamheid blijft bij het besluit, dat deze goederen door bemidde ling der Entente-mogendheden aan Zwitser land geleverd, niet over de grenzen gebracht mogen worden. Men wijst er bovendien te Parijs op, dat door een toegeven in dit geval een precedent in het leven geroepen zou wor den voor dergelijke gevallen in andere neu traio landen, waardoor ten slotte heel de blok kade een wassen neus zou worden. Maar ook van een zuiver Zwitsersch stand punt verlangt Duitschland van Bern onmoge lijke dingen. Toen nl. in den afgeloopen win ter de prijzen van verschillende artikelen met den dag stegen, werd een commissie van onder zoek benoemd, die tot het besluit kwam, dat deze prijs-opdr ij vingen in de eerste plaats ver oorzaakt werden door de geringe aanvoeren, maar groo'tendeels ook door do omstandig heid, dat groepen van opkoopers groote hoe veelheden goederen aan den normalen handel onttrokken en opstapelden. Er werd toen een jacht op deze lieden geopend, die menigeen achter slot en grendel bracht; maar de groote partijen bleven toch verborgen. Om ook die partijen te treffen, stelde de Bondsraad een maximum-prijs vast, en verbood den uitvoer naar het buitenland. Als de opkoopers voor de Duitsche Centrale, zoo- als nu achteraf blijkt, door dit verbod in bun nen arbeid belemmerd zijn, is dat geen mis daad van Zwitserland. En nu het uitvoerver bod eenmaal bestaat, kan Bern bij den nood in hgt eigen land, nood op do levensmid delen-markt, en nood op do grondstoffen- markt, geen 1500 wagons met-de allernood zakelijkste verbruiksmiddelen naar Berlijn' zenden SPANJE. Do toestand in Spanje. „Le Journal" wijst op de economische en politieke moeielijkkeden waarin Spanje ab direct gevolg van den oorlog verkeert. Spanje is een arm land dat de allereerste le vensbehoeften niet'zelf kan voortbrengen. Zijn voornaamste bron van inkomsten vormt de verkoop van eenige luxe producten op land bouwgebied. Do industrie is de kinderschoenen nog niet ontgroeid en kan ook al op verre na niet ia de nationale behoeften voorzien. Dag breekt de oorlog uit. Met den verkoop van wij nen, sinaasappelen, citroenen en olijven is het gedaan. De landbouwer verdient niets meer integendeel op de magere oogsten leggen de beliigerènten beslag. Niet de boeren, maar een paar tusschenhandelaren strijken de oorlogs winst op. De grondstoffen voor de industrie blijven uit, omdat de leveranciers thans andere zorgen'heb ben en tot overmaat van ramp worden Se wei-' nige nationale fabrieken' in dienst gesteld van het ministerie van oorlog. Voeg daarbij de prijs stijging op elk gebied en ge kunt u eenig denk beeld vormen van de lasten, waaronder do groote massa met uitzondering van enkele bevoorrech ten i gebukt gaat. Het eerste resultaat der ellende was een ge weldig© emigratie. Meer dan 50.000 menschen hebben in 1915 het land verlaten. Het tiende gedeelte dier emigranten waren landbouwers. Een ramp voor een staat waar het platteland toch reeds zoo slecht bevolkt is. Het tweede resultaat waren de oproeren, ge volg van het- feit dat er koren naar het buiten land werd uitgevoerd. Toen kwamen de stakin gen. Te- Madrid alleen zijn 20.000 arbeiders in do bouwvakken zonder werk. Zooals men weet heeft het spoorwegpersoneel er thans ook het "bijltje bij neergelegd, alles om dezelfde reden, de ontzettende duurte die hoogere loönen tot een dringende noodzakelijkheid maakt. En bij al die moeilijkheden wordt het kabinet Romanones thans ook nog voor de oplossing van liet financierde vraagstuk geplaatst. De toestand is inderdaad hoogst ernstig. JAPAN. Kabmets-crïsïs. Aan de „Kölnische Zeifcung" werd over Kopenhagen bericht, dab volgens een- Rus sisch officieel bericht uit Tokio daar plotse ling eene kabinets-crisis zou zijn' uitgebro ken. Graaf Okoema moet den keizer reeds het werd en dan weg te kruipen. Nooit stierven officieren en mannon nobeler, bun moéd is nim mer overtroffen. De gruwelen in België, Frank rijk, dc vernieling van Reims, het in den grond boren van do „Lusitania" gaf kracht aan do mannen. De artillerie" had succes buiten elko verwachting, alles geschiedde voortreffelijk om de infanterie een goede kans te geven. De Duitsche draadversperringen werden in flarden geschoten. De eerste linie was op vele plaatsen slechts een ruïne. Toen werd bevel gegeven tot cliai'geeren. Onzo versterkingen bereikten do eerste linie, waai' een meest bloedig gevecht plaats had. Wij slaagden er in de Duitschers to verdrijven met zware verliezen., De hand granaat was hot meest doodelijko wapen, dat werd gebruikt. Het nomen van deze loopgra ven was een schitterende prestatie. Achttien maanden lang hadden de Duitschers gewerkt om deze ondoordringbaar to maken. Do onder standen waren 30 a 40 voet onder den grond en allo met elkaar verbonden. ontslag van het ministerie hebben aangebo den, maar de keizerlijke beslissing zou nog niet rijn gevallen. .Een aantal der eerste politici zouden trachten, stemming te maken voor generaal Terautsji, thans gouverneur-generaal van Korea, als opvolger van Okoema. Terautsji zou zich reeds bereid verklaard hebben om zich met de vorming van een nieuw kabinet te belasten, indien hij verzekerd zou zijn van den steun der meerderheid in het par lement. Het gerucht loopt, dat Okoema's besluit om af te treden, in verband staat met de onlangs tob stand gekomen Russisch-Japan- scho overeenkomst, die in invloedrijke poli tieke kringen in Japan op ernstige tegen kanting stuit, wijl aan Japan daardoor voor de vervulling zijner wenschen in Oost-' Azië de handen zouden zijn gebonden. - Van generaal Terautsji, hierboven ge noemd, is wel eens gezegd, dat hij Duitsch land goed gezind is. >P ZEE. Uit het Oostenrijksche perskwartier wordt d.d. 15 Juli aan den „Berliner Lok. Anz'" geseind: In do richting der spoorwoglijn Kowel-Sar- I ny, die doorsneden wordt door del Stochod, strekt zich het gevechtsterrein uit, dat in do laatste dagen het meest genoemd wordt en waarop de troepen .van generaal L.esóh, een Een mijn dicht onder da kust tot zinken gebracht, De gezagvoerder van het Zweedscho stoom schip „Gotliia" van Zweden met eeno lading hout te IJmuiden binnengekomon, rap porteerde op 53 gr. 7 min. N.B. en 4 gr. 22 min. O.L., oen groote. mijn te zijn gepasseerd. Door den kapitein werd tweemaal op de mijn geschoten; deze is vermoedelijk daardoor tot zinken gebracht, daar men later niets meer ontdekte. Een Nederiandsche schoener naar Sivinemundo opgebracht. Volgens een te IJmuiden ontvangen particu lier bericht i3 do to Groningen thuisbehoorende gaffel schoener „Vaderland", kapitein J. Klug- KÏst, 4 Juli van IJmuiden met eeno lading ijzer naar Gefle' vertrokken, door een Duitsch marine vaartuig naar Swinemunde opgebracht. Nadat door do Duitsche autoriteiten-do scheepspapieren waren onderzocht, en alles in orde werd bevonden, krpeg de gezagvoerder toestemming do reis naar Zweden voort te zetten. Schepen gezonken. BERLIJN. Officieel. Op 17 Juli werden aan de Engelsche oostkust door onze duik- booten zes Engelsche visschersvaartuigen tot zinken gebracht. De reis van de „Deutschland". BALTIMORE. De „Deutschland" lag Donderdagmorgen nog aan de pier, hoewel er alle aanwijzingen waren, dat het schip den vorigen avond gereed was om te ver trekken, en een sleepboot onder stoom lag om heb bij te staan. 1 Een rondvarende stoomboot poogde de booten met journalisten te overreden" om heen te gaan, daar zij de uitvoering dei- plannen van den kapitein der Deutsch land" belemmeren. BERLIJN. Heel Duitschland v/acht met spanning op het gelukkig uitvaren van de „.Deutschland"; eenige bange dagen zullen er verloopen, maar de beste wenschen der geheele natie vergezellen het schip. Men is er van overtuigd, dat, ondanks het scherp ste toezicht van den tegenstander, het den commandant en de flinke bemanning onge twijfeld zal gelukken de vaderlandsche haven gelukkig te bereiken. De bemanning van de „Silverton" aangekomen. TOULON. De officiëren en het scheeps volk (van den Britschen stoomer „Silver ton", die een week geledon getorpedeerd werd, zijn hier Vrijdag aangekomen. De reis van de „Deutschland", NEIW-YORK. Een vertegenwoordiger bij. de Associated Press meldde draad loos uit Washington: Indien het be richt van het vertrek van dei koop vaardij ^onderzeeboot „Deutschland" als een waardevolle militaire mededeeling door Duitschland's tegenstanders kan Worden beschouwd, zullen de Vereenigde Staten in het belang der neutraliteit maatregelen nemen om te beletten, dat een dusdanig bericht hen bereikt. Ambtenaren aan het staaisdepartement gaven te kennen, dat zij de. vraag overwegen, hoe de neutraliteit in deze zaak gehandhaafd kan worden. De „Evening Post" zegt in een hoofdar tikel:. De beslissing der marinedeskundigen, dat de „Deutschland" een koopvaardij schip i3 en niet zonder meer in een oorlogs schip veranderd kap worden, heeft een af doend antwoord gegeven op de door de ge zanten der geallieerden .opgeworpen vragen. Van nu af dient de „Deutschland" als blokkadebreker te worden beschouwd, die eventueel in beslag kan worden genomen, en recht heeft op een waarschuwingssein als hij door een vijandelijk Vaartuig inge haald "wordt. De openbare meening is het met deze beslissing eens. Wij gelooven ook, dab een herstel van heb 'wekelijkseLi verkeer door onderzeeërs in verband met de stoornis, die Engeland ten opzichte van den Amerikaan- schen postdienst teweegbrengt, zeer welkom zou zijn. Welk recht heeft Engeland bijv. o: to zeggen, dat geen Duitsche dagbladen hier to lando mogen worden ingevoerd? Welk recht heeft het om to beletten, dab de Amerikaansche dagbladen in Duitschland verspreid, worden Wat hoopt de Engelsche week lang reeds aanval na aanval doen. Het is een terrein van den allerlastigsten aard, moe ras, waaruit zandeilanden onilioog steken, op welke zielige dorpjes gebouwd zijn. De Sfcyr en de Wiesoiucha stroomen door streken, dio nog met oerwoud bedekt zijn, waaraan tientaliep jaren lang geen raensch de hand legde. Do Rus sen gebruikten in het begin van den oorlog dit gebied voor de etappe. Behalve den ellenciigen weg Kolki-Maiewisj-Leszniewska-Czermviczcze aan de Stocjiod was pr hier tot do oorlog uit brak, geen enkele verkèorsweg, De Oosten- rijksch-'Hongaarseho en Duitsche troepen moes ten. toen zij tot hier doordrongen en zich gingen voorbereiden voor den stellingsoorlog, achter hun linies een volkotnon nieuw, uitgebreid net van wegen aanleggen. Do moerassen moesten begaanbaar gemaakt worden. Houten dammen en wegen, uit boomstammen bestaande, wer den met groote moeite in de moerassen aan gelegd. Langzamerhand was men met deze wegen zoo ver gevorderd, dat men kanonnen en trein erover transporteeren kon, maar steeds nog met groote rnoeitc, daar de moerassige grond ondanks de aangebrachte verbeteringen, dikwijls nog het vervoer belemmerde. Toen nu de strijd tusschen Kolki en Woiodia het noodzakelijk maakte dat het front der Oos tenrijkers en Duitschers verlegd werd tot den 'Westelijken oever van de Stochod, moesten onze pioniers en aappeurs het gevechtsterrein weer in den ouden vfc van onherbergzaam- seid terugbrengen. Alle verbindingswegen wer den vernield, dammen en dijken en bruggeh over een lengte van drie JLC.M. .onbruikbaar gemaakt en de spoordijk yan Miëdffiiesi zoo admiraliteit er mede te bereiken, wanneer zij den Amerikanen belet Duitsche kranten te lezen en omgekeerd Telkens wanneer heb zoo dwaas handelt, 'verliest Engeland weder oen deel der Amerikaansche sympathie. Britsoh schip vrijgelaten. BERLIJN. De vrijlating van het Engelsche stoomschip Adams", dat i door ben Duitsche torpedoboot aan de Z.O.- kust van Zweden werd opgebracht, werd, naar wij van officieele zijde vernemen, on middellijk bevolen nadat gebleken was, dat het opbrengen van het schip in het Zvveed- sche territoriale gebied plaats had. De „Virginia", MALTA. De bemanning van .het T: gelsche stoomschip „Virginia", dat door ven vijandelijken onderzeeër in den grond is geboord, is hier geland. Zij deelde omtrent' heb optreden van don vijand heb volgende mede: Den löden dezer te één uur 's morgens, toen het meerendeel van de bemanning, die 50 kop pen telde, op het dek was, verscheen do onder zeeër aan de oppervlakte, zoo dicht bij het schip, dat men het bijna beschreeuwen kon en opende zonder waarschuwing een hevig v .op de „Virginia", die absoluut geen kans had om te ontsnappen. De „Virginia", die onbe wapend was, stopte onmiddellijk en de be manning maakte zich gereed hét schip prijs te geven. Desondanks bleef do onderzeeër, een schip van een groot type, en naar de bemanning meent, een Oostenrijksch, de. „Virginia" onafgebroken beschieten. De onderzeeër ging niet alleen voort met vu ren, terwijl de bemanning de booten neerliet, maar schijnt zelfs op ds manschappen zelf te hebben geschoten, want vijf leden van de be manning werden getroffen. Van deze zijn de eerste officier en. eèn matroos gestorven. De eerste officier werd doodelijk gewond, terwijl hij nog aan boord was. Hij werd neergelaten in een boot, dip vol water liep en in de golven verdween. Het tweede slachtoffer stierf aan boord van het schip, dat de bemanning had ge red en werd in zee begraven. Drie gewonden zijn norr in hot hospitaal alhier. De bemanning noemt het optreden van den onderzeeër schandelijk. De équipage van de ..Virginia" betoonde groote koelbloedigheid. Zij kon do booten niet nedorlaten zonder zichzelf bloot te geven aan het vuur en terwijl do booten wegvoeren, werden vier van de vijf gewonden getroffen. De geheele zaak duurde 45 mimiten, gedu rende welken tijd de onderzeeër bleef door schieten. De ..Virginia" echter bleef drijvend en de onderzeeër schoot ten slotte vlug achter een twee torpedo's op hier af en verdween toen. De overlevenden werden to 3 uur 's ochtends opgepikt. tn dë Adriatïsche Zee. WEENEN. Officieel. In den nacht van 14 op 15 Juli hebben onze torpeclobooten in de MiddenrAdriatische Zee een Italiaansche duikboot en twaalf uren later in de zuide- lijke Adriatisclie Zee een duikboot van onbe kende nationaliteit vernietigd. Van de be manningen kon niemand worden gered. Aan onze zijde geen verliezen. Op 19 Juli in de vroegte vlogen drie Italiaansche marine vliegtuigen boven het noordelijke eilandengebied. Zij wierpen eenige bommen op plaatsen, öp geankerde of varende stoombooten, zonder de gering ste schade aan te richten. Twee vliegtui gen zijn tot dalen gedwongen; daarvan is een, geheel onbeschadigd, door een torpedo boot binnengebracht. De inzittenden van beide vliegtuigen, drié officieren en een onderofficier, zijn ongewond gevangen genomen. H. fV!. de Koningin in Pioordöralbam. Woensdagmiddag 1.43 kwam H. M. de Koning-in per extra-trein van de II. IJ. S. M. te Bergen op Zoom om aan de daar en in den omtrek liggende troepen een bezoek te brengen. Dadelijk na aankomst steeg II. M. met haar gevolg te paard en begaf zich naar het exercitie-terrein „Kijk in de Pot", om de aldaar opgestelde artillerie en infanterie te inspecteerenNa afloop ver trek II. M. in de richting van Wouw, waar de Koningin in Haar slaapwagen den nacht doorbrengen zal, om Donderdagmorgen inspectie te houden over cl© daar gelegerde manschappen en daarop 1.45 weer naar Den Haag terug te keoreu. Donderdagmorgen half 10 kwam H.M. per auto van Wouw op de Rith, een gehucht tusschen Princenliage en den Klapponberg, waar zij te paard steeg en naar de heide tusschen Leur en Rijs"l>ergen reed, ten einde oene inspectie te houden over ©enige regi menten infanterie en afdeelingen veldartil- lerio! Daarna vertrok H. M. per auto naar Wouw, waar de koninklijke trein gereed stond om H. M. naar de residentie terug Hofbericht. II. M. de Koningin had haren Kamer heer in buibengewonen dienst, J. D. M. Graaf van Lijnden, opgedragen Haar te vertegenwoordigen bij de bijzetting op. Vrij dag jl. in het l'amilie-graf te Katwijk-Bin- nen van het stoffelijk overschot van Baro nes Van Wassenaer van Catw'ijck, geb. Ba rones- Van Boetzelaer, Dame du Palais der Koningin. Kennisgevingen voor Verloving, Ondertrouw, x= Geboorte, enz. - Invitatiën, Dankbetuigingen, Mene'a Programma's, Balboekjes, Visitekaarten,, - Luxepapier, Artistiek Stempelwerk 23. van Mantgem, Hofleverancier Singel 562. hoek Vijzelstraat, Amst, Leger zaken. danis vernield, dat do Russen dientengevolge bij liet vervoer dei' bagage op de gróótste moei lijkheden moesten stuiten, omdat zij nu alleen gebruik konden maken van den spoorweg over Sarny, den eenige, die naaf- het westen gaat. Het terrein, waarin nu do Russische stellingen zijn, bemoeilijkt ten zeerste hot opstellen vau zwaar geschut, daar do moerasgrond niet de noodige vastheid bezit en voor de batterijen dus alleen te gebruiken zijn do enkele zand-' eilanden. Do moerasgordel biedt natuurlijk ook groote moeilijkheden voor een aanval van de infanterie. Tijdens do jongste groote Russi sche actie tegen onze Stochodstellingen bleven enkele vijandelijke detachementen in het moe ras steken eif slechts langzaam konden zij zich emit werken. Bij hun laatste ondernemingen hebben do Russen rekening gebonden met deze moeilijkheden. Hun, technische troepen hadden do moerassen tot kort achter hun loopgraven begaanb.aar gemaakt. Aanvallen op een breed front vermijden zij. van ne. De oorlogscorrespondent Edmiond Chand ler schrijft in do „Yorkshire Observer" over de moeilijk lieden, waarmede de Engel sche troepen in Mesopotamia te cbrijdAn hebben. „De plagen zijn'; stpf, hitte oii vliegem De ernst fijKan nllemis.diu, .déx.vb/nuyw. Hot-lA'-vonrd Uit do Staatscourant. Bij K. B. is benoemd, bij liet vrijwillig mili tair autoinobiclkorps, tot kapitein, de' lo luit. J. van As, van het korps. Officieren-getuigen. Bij beschikking van den Minister van Oorlog 'is met betrekking tot de reizen van officieren, die als getuigen voor den strafrechter moeten verschijnen, het volgende ter kennis gebracht Het komt voor, dat aan officieren vervoer- bewijzen worden verstrekt voor do reizen, welke door hen worden verricht om als getuigen voor den burgerlijken of don •militairen strafrechter te verschijnen. Klaarblijkelijk wordt daarbij uitgegaan van de meening, dat die verstrekking terecht ge schiedt in verband met het bepaalde in de aanschrijving van '11 Augustus 1914 Vermits deze officieren echter op de m L.O. 1916 A. 62 aangegeven wijze schadeloos wor den gesteld en aan hen geen reis- en verblijf kosten volgens het Reisbesluit worden toege-- kond, mag door hen ook geen gebruik worden gemaakt van een vervoerbewijs. Het bepaalde in vorengenoemde aanschrijving is derhalve voor bedoelde officieren niet van. toepassing. Hoogsre Krijgsschool. Uit betrouwbare bron wordt medegedeeld, flat.van een hervatten van het onderwijs aan de Hoogere Krijgsschool onder do tegenwoor dige^ omstandigheden geen sprake kan ziju. (N. Ct.J Opleggen reserve-stations. De Opperbevelhebber heeft, naar de „Avp." meldt bepaald, dat het z.g. reserve- ration gehakt en beschuit niet meer zal worden bewaard bij do onderdeden yan het Veldleger, maar opgelegd'zal worden in de etappe-maga zijnen ,.n de Regelingsetappenplaats, teneinde bij eventueele tweede mobilisatie onmiddellijk aan de onderdeden van het Veldleger te wor den toegezonden. Militaire hulp-kommiezen. Ter bestrijding van den smokkelhandel zijn thans, volgens do „Avp.", van het leger niet minder dan 3000 militaire huip-kommiezen in functie gesteld en over de verschillends grens- kommiezenposteu' verdeeld. Vrijw. militaire telefonisten. Men verzoekt er do aandacht op te vestigen, dat er gelegenheid bestaat een verbintenis to sluiten bij den vrijwilligen .ongewapenden land storm als telefonist. Deze vrijwilligers móeten bereid zijn om in hot geval, dat ons land gevaar mocht 'loopen in den oorlog betrokken to worden, als telefonist in het leger dienst to doen. Voor dit oogenblik behoeft alleen een oplei ding gedurende 20 avonden in do maanden Augustus en/of September op een der rijks- telefoonkantoren te Haarlem, Katwijk, Noord-. wijk en Loosduinen to worden gevolgd. Voor het sluiten van do verbintenis komon in aanmerking personen, minstens 17 jaar oud, die niet dienstplichtig zijn of niet vóór Augustus 1917 werkelijken dienstplicht be hoeven te vervullen en v;in wie verwacht kan worden, d.at zij gedurende deze korte, opleiding tot bruikbaar militair telefbnist kunnen wor- in gevormd. (Zij moeten minstens meer uitgebreid lager onderwijs hebben genoten.) Bij de keuring wordt hoofdzakelijk gelet op goed gehoor en duidelijke uitspraak. Kleino lichamelijke gebreken behoeven geen reden tot afkeuring to geven. Geitapende lundstormdienst kan niet worden gevorderd van hen, dio een verbintenis sloten bij den ongewapenden landstorm. Do vrijwilliger draagt geen imifonnkleeding. Aan hen wordt van rijksweg© eon ken- of mdorscheidingsteekcn verstrekt, bestaande uit ion oranjo katoenen baad, 4 c.M. breed en vool'zicn van liet in zwart opgedrukt rijks- wapen. Hot wordt gedragen om den buiten kant van het om het hoofd sluitend, deel van het hoofddeksel en daaraan bevestigd met hot, rijkswapen haar voren. Ook kan het om den arm worden gedragen. Zoodra hij wordt opgeroepen ton einde zijn functie als militair telefonist te vervullen, wordt hij op gelijken voet behandeld en staat met gelijke rechten onder dezelfde verplich tingtin als hot personeel van het onderdeel der landmacht, waarbij hij in dienst is gesteld of waarmpjjo bij dient; Zijn gezin of wel zijn naaste, bloedverwanten hebben dus ook dan -recht op vergoeding voor levensonderhoud, volgens de' bepalingen dio daarvoor gesteld zijn. Hij heeft dus ook recht op pensioen* De verdediging van Indië, De heer Knobel heeft betreffend© de in diening van plannen voor eeno militie onder Európöanen ón eene uitgebreide militie onder inlanders in Nederlandsch-Indiö de volgende vraag ingezonden 13 Juli 1916. Nadat, in 19L4, blijkens No. 50 van het „Orgaan der Indische Krijgskundige Vereeni- ging", 1915, aan hot legerbestuur opdracht w as verstrekt om, zonder verhooging van legeruit- gaven, de weermacht to land op to voeren, bij wio het niet met eigen oogen gezien heeft, on- geloofclijk hoeveel vliegen er in do tenten, in dc schuilplaatsen en in de loopgraven zijn. Men kan niet eten, zonder tegelijk vliegen mee in te slikken. Men zwaait zijn lepel pap in de lucht om zo er af to jagen - men steekt, zijn beschuit on gedroogd vleesch in don zak en brengt het dan voorzichtig in de gesloten vuist naar 'den mond. maar moet toch vliegen mce- cten. Ze- gaan overal in zwermen op zitten. Terwijl ik schrijf kan ik do punten van mijn pen niet zien. Onlangs haalde ik onderweg een eskadron cavalerie in en ik dacht dat de man nen maliënkolders droegen. Ik reed al eenigo minuten naast hen mede, toen ik ontdekte, dat wat ik daarvoor gehouden had, slechts het staalblauw van vliegen was. 's Nachts verdwijnen do vliegen, maar dan worden ze afgelost door do muggen en de zand- vliegen, die den vieieusen cirkel voltooien. Do muggen komen slechts plaatselijk voor. Er zijn streken waar men ze in liet geheel niet vindt; maar er zijn er ook, .waar do goden die ons straffen zo als den voornaamsten goesel gebrui ken. Tic heb er ergens een soort ontmoet, die door de dikste rijbroeken: heen kon steken. Dan zijn er de zandvliegen, ook een afschu welijke plaag., Een net dat die zon tègenhou- den, zou zoo dicht moeten zijn, dat men er on der stikken zou. En zelfs als men 's nachts con lap met verdund zuur op het gofücht legt, zwermen zo zoodanig om iemand heen, dat xaon .er.-iiiet van slapen kan.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2