No. 303. Zondag 23 Jufi 1916 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. Cs toestand in den reuzenstrijd. DE WEDVLUCHT. TWEEDE JAARGANG. DE SOLDATENCOURANT REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALE3TRINASTR. 10, AMSTERDAM. DIT LAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. l.OsSE NUMMERS VOOR VERSO A7REN 1 BETALING VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR BURGERS CENT. ABONNEMENT BIJ VOORtJJT- AOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS/ L.50P.KWARTAAL Voor Adverteiitiën wende mc-r. r.ich tot onze Administratie, PaieBtrinastrnat 10, Amsterdam. I'rya der Advertentiën per tegel 30 cent. Voor Ingezonden Alcde- deelingen op de tweede, derde en vierde pagina dubbel tarief. lijj abonnement reductie. Oe strijd cssts Verdun. Da. strijd -ora Verdun duurt ook in de laatste dagen voort, ondanks het Engelsoh-Fr'ansclio offensief op andere punten van liet Westerfront. De Duitschers vallen nog steeds met kracht aan en, wei aan verschillende kanton trachten zij de vesting te naderen. In de laatste weken was do strijd vooral hevig over de' Maas, aan de westzijde dier rivier. Nu dringen zij ook dichter op Verdun aan van 't Noorden en 't Oosten. Van dat gebied geven we hierboven een kaartje. Hevig is in den laatsten tijd het fort Damloup beschoten, telkens weer hoorden wij van het werk Hardaumont, van -het dorp Fleury, van het fort Froide Terre, enz. Al dozo namen, en veel meer, die in do 'berichten voorkomen, vindt men op onze kaart. De verspreiding van ons blad. Ondordec-ien, dio met liet toegezonden aan tal Soldatencouranten niet toekomen, worden verzocht een grooter aantal to willen aanvra gen, opdat alle abonné's regelmatig een eigen •xomplaar kunnen bemachtigen. Wij brengen in herinnering, dat troepen- doelen, die soms door een of andere oorzaak van ons blad verstoken zijn, slechts een aan vraag tot ens ta richten hebben om rog.ilmatfg, driemaal per wook, een pakket Soldafoncouran- ton te ontvangen. Nergens mag ons „Orgaan voor leger en vloot" ontbreken. po Durtechérs hebben aan het Wester- front .blijkbaar versterkingen laten aanruk ken, eu de Engelschcn en Franscheu onder- vindon de gevolgen daarvan. Er is in de laatste d-agm zeer hevig gevocht eu, zonder dat de uitwerking groot is. Do aanvallen kwamen niet heb minst van Duitsche zijcle en zo waren niet zonder succes, dat echter door de tegenstanders grootend eels te niet werd gedaan. De Duitschers wisten hetDel- villebosch weer te bezetten en in het dorp •Longueval door te dringen. Hier heeft blijk baar oen. zeer hevige strijd gewoed, met het gevolg, dat de Duitschers zich wisten meester te maken van het dorp. Doch niet voorgoed, de Engolrchen lieten verster kingen aanrukken, opnieuw ontbrandden de. woedende gevechten en de Duitschers moesten terugwijken, maar, volgens de 1 Duitsche telegrammen, hebben zij een ge deelte Van het dorp bezet. - Ten zuiden der Somnis waren de Fran schen do aanvallers. De Duitsche berichten beweren, dat do aanvallen zeer hevig waren, het artillerievuur was van beide kanten buitengewoon, krachtig, maar de aanvallen ■werden afgeslagen. Heb Fransche commu niqué is het daarmee niet eens; er zijn Naar het Amcrikaansch. Prescott ging langzaam op hem 'af- „Hola! Waarheen, vriend?" vroeg hij., Dq halfbloed hield in, hijgend. Een oogenblik keek hij den vrager zwijgend aan- Daarop zei hij ,,Jij mr. Stenhouse?" „Niet precies. Moet jo Stenhouse heb ben.? Waarvoor V „Wijs mij waar?", luidde het antwoord, vergezeld van een resoluten hoofdknik. Prescott keek een oogenblik zuur, deed een halfgesmoorde vorwenscliing hooren en légde'met kracht zijn hand op 's mans schouder. „Niet zoo haastig, vriend. Zeg mij wat je moet met Stenhouse' Een oogenblik aarzelde de Indiaan. Toen bewoog -Prescott's hand zich dreigend naar zijn jachthemd (want zijn nieuwsgierigheid had haar hoogtepunt bereikt) en de ge vangene week een eind achteruit. „Heb hier 'n brief", mompelde hij, ter wijl hij een viiilgewcrdcn stuk papier Ie voorschijn breclit, dat Prescott ontvouwde. En, terwijl hij heb ias, Steeg -zijnnieuws gierigheid tot verwondering en veranderde daarna in een soort gejaagd© vrees #;Hoera!" lispelde hij toen. Best# Jack, Kom met. de snelheid van den blik- eem en graaf op twee kompasstreken t#a wcote»- van Giant's Gully, onder Duitsche loopgraven genomen, van de Somme tot Hardecourt en ook ten oosten van deze plaats is de Franscke iinie naar voren ge bracht. Tusschen Barleux eu Soyecourt- zou zelfs de gelieele eerste linie der Duitsche loopgraven in handen der Fransohen geval len zijn. Ondanks hardnekkige en zeker moordda dige gevechten is het resultaat van den strijd d"i- dagen dus niet heel groot-. De strijd golft aan weerszijden der Sommie fieen eu weer,, er hebben aanvallen en tegenaanvallen plaats, er wordt terrein ge wonnen en weer verloren, en de positie blijft ongeveer dezelfde.1 De Duitschers hebben niet alleen versterkingen gekregen, de Kei zer heeft ook een bezoek gebracht aan dit strijdterrein en dat zal ongetwijfeld den moed der mannen hebben aangevuurd. We zijn hier nu blijkbaar weer iu do periode vau winnen en weer ver liezen, dio we bij Verdun ook zco vaak hebben loeren kennen, dan volgt gewoonlijk een 'poosje van betrekke lijke rust, en het offensief wordt hervat, een nieuwe stoot gedaan. Deze wijze van strijden hebben do geallieerden ook van de Duitschers afgezien, evenals zij. geleerd hebben dat het in deze faze van den strijd, in den positie-oorlog, vooral de artillerie, de kracht en de hoeveelheid der munitie is. die successen brengt. Thans zal Enge land zich gereedmaken tob den derden stoot, waartoe het ongetwijfeld in staat za.l blijken, want al meer troepen worden naar het vasteland overgebracht. Van den strijd om Verdun verhalen de telegrammen der laatste dagen niet veel. Er blijkt uit een Fransek bericht, dat do Franschen ten westen der redoute van Thiaumont vorderingen maakten en dat zij bij Fleury 300 krijgsgevangenen 'in handen kregen. Groot is dit aantal zeker niet in een geweldigen oorlog, maar we lezen tocb telkens weer van Duitschers, die zich moes ten overgeven,-zoo Donderdag ten noorden van do Somme ©eu drieduizend. In 't ge heel zal heb aantal krijgsgevangenen, 'dat de troepen der geallieerden maakten sedert de Zwarte Rots. Daar zit de kop vau een rif met fijn goud wij zullen samen deelen- lie ben gevallen eu, ver- stuitte mijn enkel; ik lig twee mijlen verder de Gmlly op. Ik wijs je de plek. jij graaft voor ons béiden en ons fortuin is gemaakt. Ik zeiid j«r dit met den- halfbloed. Rep je wat. Je Tim Sloan. Prescott's gelaat versomberde en hij vloekte luid-op, sloeg de gebalde vuist van de eene hand met kracht in de andere en wilde met groote stappen in de richting van de stad terugkeeren. „Je brief?" snauwde hij, in antwoord op den eisck van den halfbloed. „Je kunt gaan Maar het volgende oogenblik scheen hij vau idee veranderd. Hij bleef staan. Een schitterend denkbeeld scheen bij hem opge komen. Hij gaf den man den bSef terug en wendde zich oostwaarts. „Zijn tent ligt drie mijlen oostelijk. Rijd op en je zult hem weldra vinden. Bij de Roocle Rivier". Hij zag den ma,n na en wachtte tot hij door1 een heuvel aan zijn gezichtskring ont trokken was, Toen richtte hij zich naar het westen, hacrite zich naar do stad cn lcwam bij Stenbouse's woning aan juist op het oogenblik dat Maggie haar paard besteeg. „Ga je" uit?" vroeg Prescott. „Ja", antwoordde Maggie kortweg, met een tik van haar zweep en een lichten knik van haar aardig kopje. Preacott grijnlachte onder 't weggaan en hoorde nog juist dat Stenhouse haar vaar wel riep.. 1 Juü wel oen 20,000 bedragen. Groote activiteit ook op de andere fron ten, met name in het Oosten en aan de Italiaansche grens, maar terv'ens daar als ia het Westen een gemis aan belangrijke suc cessen. Merkwaardig is zeker wat de Ruseen gedaan hebben aan het Oosterfront in zeven weken, en zeer belangrijk is het aantal gemaakte krijgsgevangenenmaar het is, niettegenstaande dit laatste de Oostenrijkers zeer moest verzwakken, nog geen onweer staanbare aanval, dien zij uitoefenen op de Centralen. Hoever deze terug hebbeu moeten wijken op eenige gedeelten van liet front, op andere staan zij onwrikbaar pal, in het noorden bijv. wijkt de Duitsche muur nog niet. Wel ©enigszins ten zuiden der Pripetmoerassen, waar het leger van Von Linsingen zich heeft teruggetrokken a-chter de Loepa. Waarschijnlijk zitten .ie Duitechers hier échter in sterke stellingen evenals aan de Stochod, waar de,Russen ook niet vooruitkomen. Over 't geheel meldden de Russische berichten in de laat ste dagen maar weinig nieuws van belang. Van groote beteekenis zal dit echter wel niet zijn. Waarschijnlijk is' ook hier een pauze in het offensief ingevallen; de Russen trekken weer versterkingen samen om straks opnieuw aan te vallen met kracht. Het is do vraag natuurlijk, of de Centralen, die thans aan drie groote fronten hun krach ten moeten inspannen, dan niet opnieuw hier en daar zulten terug moeten. Opmer kelijk is liet wel, dat men in deze weken van harden strijd zoo goed als niets van Hindenburg hoort. Hij weet de Russen in 't noorden van 't Oostelijk front tegen te houden, maar dat is ook alles.' Geen plotselinge aanvallen meer op verschillende punten tegelijk als vroeger, geen verras singen, die den vijand tot wijken dwingen. Dit kan natuurlijk liggen aan het feit, dal hij niet over voldoende krachten voer deze takl-iek beschikt-, maar ongetwijfeld hebben de Russen ook wel geleerd in twee-jaren corlogvoerens. Van het Italiaansche front valt nog min der belangrijks te vermelden. De Italianen vallen aan, komen stap voor stap, d.w.z. heel langzaam, vooruit, want de Ocsten- riikers verdedigen zich hardnekkig. De strijd woedt voornamelijk nog in het Pcsina- dal. doch ook aan de Isonzo, op geen van beide punten echter behalen de Italian'-..-, overwinningen, die men verwachten kon teven over een verzwakten vijand. In htm kolonie Tripolis, aan de overzijde der Middel Iandsoh© Zee, in Noord-Afrika, hebben de -Italianen, een nederlaag geleden. Daar beeft een leger van Turlcsche vrij willigers, bijgestaan door Arabische troe pen, oen, aanval gedaan op ©en Italiaansche legermacht aan de noordkust en er 6000 krijgsgevangenen gemaakt. EMGELA&D. Uitstel der vacantiedagen. LONDEN. Nadat de minister van mu nitie Montagu, in een vergadering van werklieden iu de- machine-industrie, den scheepsbouw, de fabricage vau wollen ondergoederen en van gereedschappen, welke bedrijven in de jongs té vergadering niet vertegenwoordigd waren, eene'uiteen zetting' van den toestand had gegeven, besloot deze eveneens de vacantiedagen uit te stellen. Da oorlogsuitgaven. Iu de zitting van het^Lagerhuis van Maandag j.l. deed zich even een voor de negeering onaangenaam incident voor. Mc Kenna had een motie ingediend waarin goedgekeurd werd, dat de nieuwe wet op de middelen dien dag in derde lezing zou be handeld wofden,. nadat de commissie daar over rapport zou uitgebracht- hebben. Deze motie stelde dus iets voor, dat zonder pre cedent in heb Huis was, want volgens de traditie mag cle begrootiug van financiën nooit twee verschillende phases op één dag doorloopen „Ik zal de plek niet vergeten", zei hij bij zichzelf. Tien minuten later hoorde Stenhouse, dio' over zijn vliegtuig gebogen lag, het geluid van een snellen hoefslag in de straat. Hij keek op., want hij dacht dat Maggie terugkeerde. Maar het was Pres cott, die, heb geweer over den fchouder, in draf .de stad .verliet. Stenhouse keerde zich" ontstemd af en zette zijn arbeid voort. III. „Jack! Jack! Waar ben je? O, Jack, avordt eenswakker 1 Stenhouse wreef zijn pogen uit-. Hii was bij zijn machine in slaap gevallen. Hij zag Maggie's opgewonden gezicht en voelde hoe haar hand uit alle kracht hem bij den schouder schudde. „Jij, Maggie? Wat is er aan de hand? Je kunt nog niet lang weg geweest..." „■Lees dit, Jack! Het is aan jou gericht-. Ik ontmoette den man, die naar je huis zocht, bij de rivier. Iemand had hem den weg geAvezen, zei hij. Lees het, Jack ik heb het óók gelezen. Ik kan het niet hel pen, en... eu... het is heel belangwek-, kend Stenhouse sprong op en verslond den inhoud van heb briefje. Teen het- feit, dal; heb meedeelde, tot hem doorgedrongen was, sloot hij Maggie in zijn armen, kuste haar ■en deeeï een poging om met hauj rond te dansen. „Lieveling, ik ben gered", riep hij. „En wij..." „Jack, ik' ben bank", zeide zij, „dat dit briefje in verkeerde handen is geweest, en tenzij jij het eerst bij den goud-ader,arpi- - veert.,.,. Mc Kenna verontschuldigde dit optreden door te verklaren, dat de uitgaven zoodanig zijn gestegen nl. tot 6.000.000 per dag dat hij reeds Donderdag over geen credieten meer beschikken kon. Voor dien tijd moest de begrooting va-n Financiën afgehandeld worden en de wet op de middelen aangenomen zijn. Deze motie lokte hevig A'erzet uit. De Unionist Sir F. Banbury protesteerde tegen de door de regeering voorgestelde inbreuk op het reglement van orde. Mc Kenna verdedigde zijn optreden door de verklaring, dat lii.j zijne rnotie slechts noodgedwongen had ingediend. Sir Edward Carson, die de regeering steeds heviger begint aan te vallen, maakte de opmerking, dab de regeering langzamer hand de gewoonte heeft aangenomen om 'allerlei buitengewone dingen te doen en de goedkeuring van het parlement daarvoor te vragen, of zich in het algemeen te veront schuldigen door de verklaring dat het be lang des rijks die handelingen noodzakelijk maakt. Het was ook in dit geval onnoodig geweest om van de traditie af te wijken en inbreuk te maken op het reglement van orde, daar er ook daarzonder tijd genoeg geweest ware, om de Avet op de middelen aangenomen te krijgen. Carson zou om dio reden tegen de motie stemmen. Ook Sir II. Da l ziel verzette zjch tegen het misbruik dab de regeering voortdurend maakt van de „oorlogsnoodzaak" en zou eveneéns tegen de Avet stemmen. Het parlementslid King zeide dat hij, nu de regeerin^ door drie zijner collega's was aangevallen, hij haar aran harte ondersteu nen wilde. Bij de stemming over de motie Averden er 147 stemmen voor en 29 tegen uitgebracht, zoodab de motie aangenomen werd met eene meerderheid van 118 stemmen. LONDEN. In antwoord op een vraag betreffende de stijging der uitgaven zeide de heer Mc Kenna, dat de schatting van 5 millioen per dag een schatting was van de totale uitgaven, niet alleen a'an de oorlogsuitgaven. Bijgevolg betreft de uitgave van zes millioen per dag de totale uitgaven aran den laatsten tijd. De onvoorziene oorzaken die de uitgaven tot zes millioen per dag deden stijgen Ava-ren in hoofdzaak de koers, Avaa-rvcor Ameri- kaansche fondsen aan de regeering werden a-erkocht ter regeling van -den Araerikaan- sehen wisselkoers a'oor de dominions, en ten tweede de omvang van de voorschotten aan de geallieerden verstrekt. Deze beide oor zaken hebben geleid tot een spoediger uit putting. van het- bedrag, dat de minister krachtens de oorlogsleeningswet A'an 1915 mocht leenen. De lersche rebellie. In het Lagerhuis stelde de heer Dillon de vraag, wanneer het beloofde onderzoek in zake het doodschieten van non-combattan ten te Dublin zou plaats hebben. Minister Asquith antwoordde, dat hij wel een on derzoek Vier verschillende geA'allen had toe gezegd, maar niet had beloofd, dat dit on derzoek openbaar zou zijn. Er zijn hoven rail onderzoek ingesteld en getuigen zijn gehoord. Het resultaat was, dat de men- schen gedood werden tijdens voortdurende en ernstige straatgevechten, die twee da gen aanhielden cn waarbij de soldaten bloot stonden aan schoten uit vensters en -van daken. Ongetwijfeld zijn eenige menschen, die niet aan den strijd deelnamen, hetzij door rebellen, hetzij door soldaten gedood. Maar het is onmogelijk vast te stellen wie hiervoor verantwoordelijk zijn. De heer Dillon a'roeg toen of het onder zoek niet in het geheim was gevoerd door cle militairen, welke juist immers verant woordelijk werden geacht; verder of de mi nister niets wist van de booze geruchten, die in Dublin rondgingen, en eindelijk of een volledig, onpartijdig en openbaar onderzoek niet gewenscht zou zijn, zoowel met het oog op de stemming in Ierland, als in het be lang van de eer van het Britsche leger. De heer Asquith ontkende, dat het on derzoek partijdig was geweest. Als hij „In verkeerde handen?" .Stenhouse dacht een seconde na. Toen rèes er plotseling een visioen voor hem op van een man te paard -k- Prescott die den weg naar het land had ingeslagen en met een wanhoopskreet haalde hij zijn horloge te voorschijn. „Eon uur verloren", diep hij uit. Ik kom er niit „Wie is het? Denk jij, dat...?*' „Plet is Prescott, Hij is vlak na jou weg- gegaloppeerd'1 Hij greep naar zijn hoed eu vloog de deur uit. „Ilc zal 't nog proboeven. Ik moet er gens 'n paard leenen. Ilc..." Zijn stem ging verloren, maar op zijn gelaat Avaren hoop en geluk teruggekeerd. Het Avas, zoo dacht Maggie, of er een plot selinge zonnestraal up gevallen vras. Hij had zich plotseling omgekeerd en ging de loods Aveeï binnen. Op haar vraag, wat hij Avilde, avccs hij naar het vliegtuig- „Hier is mijn laatste leans op jou, en op fortuin. Maggie?" riep hij uit. „Nu of nooit. Eu ik zal. dien schurk inhalen! Kom, meid, help me eens 'n handje!'' Maggie wist Avaar het om ging, Avant zij liacl hem Avel meer geholpen. Met. kloppend hart en van opgewondenheid blozende wtengc-n, liep zij om de machine heen, reik te nu hiel dan Maar de hand en met ver- eenigdo krachten vasten zij het ten slotte zoover te krijgen dat er beweging kwam in de machine en het geA'aarte langzaam het vrije veld in liep Nu klom Jack, bevend van opgewon denheid, op zijn zitplaats en liet voor 't laatst een onderzoekend oog over de ma- meende, dab door een nader onderzoek de Avaarheid aan het licht zou komen en de verantwoordelijkheid zou kunnen worden vastgesteld, zou hij in het belang van pu bliek en leger zulk een onderzoek gelasten; maaT hij Avas tot de overtuiging gekomen, dat een nader onderzoek geen nieuws zou brengen Op een nadere vraag van Dillon zeide de heer Asquith, dat hij zou overwegen of de verslagen van het onderzoek zouden kun nen worden openbaar gemaakt. DUITSCHLAND. Luchtaanvallen op het Schwarzwald. BERLIJN. Het groote hoofdkwartier meldt 20 JuliIn den nacht van 17 op IS Juli hebben Fransche vliegtuigen opnieuw een aanval op een open Duitsche stad ge daan. Mikpunt Avas heb plaatsje Kandern in h'et Schwarzwald, Avaar één vtouav en hare vier kinderen Averden gedood. Volgens de Vrijdag ontvangen aanvul lende berichten Averden ook de plaats jes Hol- zen en Mappalt, eveneens in het Schwarz wald gelegen, aangevallen. In beide plaats jes werd echter slechts materieel© schade van weinig beteekenis aangericht. De drie plaatsjes liggen, evenals alle door onze te genstanders aan gene zijde van den Rijn ge kozen doeleinden, buiten het operatiegebied en hebben niet de minste strategische waar de. De Duitsche luchtaanvallen .werden tot dusver uitsluitend ondernomen tegen ves tingen of bepaalde punten in plaatsen die binnen de grenzen van het operatiegebied aL kruispunt van spoorlijnen, troepen- kamp of expeditie-station, in onmiddellijk A'erband tot de operaties staan. Tegen Engeland. De „Vorwarts" deelt mede, dat op 14 Juli te Miluchen eeu a'ergadering is gehou den, Avaarin besloten werd twee telegram men te verzenden, een aan den Keizer en ©en aan den Koning van Beieren. liet telegram aan den keizer luidt: „Dui zenden Müuchener burgers, bijeengeroepen door leidende mannen van allé burgerlijke partijen, verklaren, na een rede te hebben aangehoord van dr. Schlittenbauer, den vertegenwoordiger van 160.000 Beiersche boereu, dat zij, ondanks de offers a'an goed en bleed, den onwrikbaren wil hebben tot volhouden tob de definitieve overwinning. Dozo zal bevochten zijn, ais Engolaud, de ziel van den tegenstand en den strijd tegen ons, dóór „rücksichtslose" toepassing van alle ons tegen zijn militaire en economische kracht tér beschikking staande middelen zal zij n neergeworpen Het telegram aan den koning van Beieren is in denzelfden geest opgesteld. FRAN&RUSC. Van het Wesleüjk Oorlogslerrein. Het Engelsch-Fransche offensief. LOhiDEN. Officieel. -• Veldmaarschalk Haig bericht: Wij herwonnen een weinig meer terreinen 't Delvillcbosch en bij LongueA'al. De strijd duurt hier voort. Wij rukten vooruit in de linie Longueval-Bazentin, maakten daarbij gevangenen en a'eroverden een kanon. Onze bommenwerpers kwamen flink vooruit ten oosten van de Leipzig-redoute. Elders hoofdzakelijk artillerievuur. LONDEN. Officieel. Veldmaarschalk Hajg meldt: Ten N. a-an de linie Bazen tin—Longueval gingen Ave ongeveer 1000 yards vooruit, ondanks hardnekkigen tegenstand. De hevige strijd duurt a'oort in de noor delijke buitenwijken van Longueval en in het Delvillebosch. Aan het overige deel van het slagfront ia de toestand onveranderd. Onze vliegtuigen Aarierpen Woensdag groote hoeveelheden bommen. Vooral des nachts hadden de aanvallen op spoorwegcentra, vliegloodsen en andere belangrijke punten succes. Een vijandelijk vliegtuig is ver nield. Vele andere vliegtuigen van den chine gaan. Er was petroleum genoeg, als de tweedekker het nu maar doen Avilde. Alles Avas in orde, en de hefboomen Averk- ten gemakkelijk. „Nog eens alles nazien?" riep Maggie, wetende hoe nauAvkeurig iedere draad eu iedere schroef moest worden nagezien- Maar Jack schudde het hoofd. „Geen tijd meer". Teen.- terwijl zijn hand reeds de machine in bei veging wilde brengen, richtte hij zich opeens tot een van de toeschouwers. „Zeg eens, vriend", zei hij, „ieen mij je zesloops". De man zag hem aarzelend, aan en was op het punt. een bedenking te geven. Maar wie niet aarzelde, was Maggie. Zij naderde hem, greep hem heb Avapen, uit den gordel en reikte het Jack toe. Deze knikte goedkeu rend en wees naar den motor. Maggie sloeg den motor zonder aarzeling loszij had het reeds meer gedaan. ..Klaar!" zei Jack. Een omdraaiing, een sissend geluid aan de machine, en een snik vau Maggie. Daarop andermaal een sissen, en een aangroeiend gestommelheb vliegtuig maakte een voor- Avaartsche beweging. Even een aarzeling, en nu hief de machine zich op van den grond, steeg langzaam maar gestadig, en wendde den kop noordwaarts naar het verre geberg te'. dat baadde-in het zonlicht. Sneller en sneller ging hetde groot© tocht in naam van liefde en fortuin was begonnen. Een paar minuten voelde Jack zich onge rust, nauwelijks durvend adem te haten, Avant zijn machine had de ellendige ge woonte om hem dan in den steek te laten, wanneer hi} haar. het jneest behoefde.Hij vijand werden gedwongen te dalen of wer den beschadigd. Vier van onze toestellen op 16 Juli ver» trokken zijn nog niet teruggekeerd. LONDEN. Officecl. Veldmaarschalk Haig bericht: Een in beslag genomen dagboek van een bevelvoerend Duitsch officier toont, dat in heb gevecht van 1 Juli het zesde Beiersche reserveregiment dat bij Montauban tegen over de Britten stond, van do 3500 man er 3000 verloor. Een ander document toont, dat een bataljon van het 1903te regiment 980 van de 1100 man verloor, terwijl twee andere bataljons van hetzelfde regiment elk meer dan de helft van het effectief ver loren. Woensdag deden we welgeslaagde belang rijke raids over een front van twee. mijlen ten zuiden A'an Armentieres, waaraan de Australiërs deelnamen. Er werden 140 Duitschers gevangen genomen. PARIJS, ^.an beide zijden A'an de Som- me valt de Fransche infanterie de Duitsche stellingen aan en behaalde duidelijke voor- deelen. Ten N. van de Somme namen de Fran schen de Duitsche loopgraven van de hoogte van Hardecourt tot aan de rivier, Avaardoor de linie werd vooruitgebraebfc tot ten O. van Hardecourt, langs den spoorweg tot den nauwen weg van Combres naar Clery. Op dit deel van het slagveld namen de Fran schen tot nog toe 400 gevangenen. Ten Z. van de Somme, tmsehen Barleux en Soyecourt viel de goheete eerste linie der Duitecko stelling in handen der Fran schen. In Champagne drongen de Franschen in een Duitsche loopgraaf ten N.O. van Aube- rÏA'e. en brachten gevangenen mede. Iu de Argonne poogden de Duitechers gisteren een oa'erval te doen op een kleinen Franschen post iu den saillant van Bolante. Na eentevendig gevecht met handgrana ten werden zij teruggedreven. Op den rechter Maasoever gingen de Franschen in den loop van den nacht voor uit, teil westen van een sterk bevestigd Duitsch aa-erk, dat werd aangevallen en ge nomen. Vele officieren en 150 man werden gevangen genomen. Op den linker Maas-oe\'er wordt de be schieting voortgezet van Avocourt en Cbat- tancourt. Handgranaat-gevechten op de noordelijke en N.O,-hc-Uing van de hoogte 304. In de streek van dé Somme werd gister- namiddag een Duitsch vliegtuig neerge- schoten door een Franschen vlieger, ten O. van Péronne. Een ander Duitsch vliegtoestel, aangeval len door een Franschen aviateur, viel te pletter bij Grenully, in. den omtrek van Verdun. PARIJS. Ten noorden van de Somme be vestigden wij de stellingen, die we des mor gens hadden veroA-erd. Ten zuiden van de Somme breidden we ons aanvalfsront .uit. Wij namen de heele eerste Duitsche linie -■'ar. Est-rées tot den Vermand Villers heuvel. Tijden^ den strijd op Vrijdag namen aa'c aan weerszijden der rivier 2900 man ge\'angen en vermeesterden we drie kanon nen, dertig mitrailleurs en veel materiaal. Ten westen van het werk Thiaumont bleven we vorderen- in onzen strijd met bommen. In den sector van Fleury maaktenwe drie honderd gevangenen. Onze vliegerseskaders waren Woensdag nacht zeer actief. Zij bombardeerden de stations Thionville, Montmedy, Brieulles, Roisel en de militaire inrichtingen te Lor- rnch ten noordoosten van Bazel. BERLIJN. Officieel. Tusschen de zee en. de Ancre op verschillende plaatsen leven dige artillerie-actie en patrouille-onderne mingen Met sterke strijdkrachten vielen de En-, gelschen ^ouze stellingen aan ten n. en ten w. van Fromelles; zij Averden afgeslagen en aa-aar zij er in slaagden in onze linie binnen te dringen door een tegenaanval aa-eder er uit geworpen.» Meer dan 300 gevangenen, zag- voor zich uit, maar de koude wind deed zijn oogen pijn. Doch later, toen hij ongeveer zeshonderd voet boven den. grond was en hij den bodem bij dertig kilometer in 't uur langzaam onder zich weg zag lioh- ten, begon hij- zich veiliger te voelen' en hoop te krijgen. Zelfs wan neer hij het ver loor, zou het de moeite waard zijn geweest zoo'n vlucht te maken. En inderdaad scheen het, als of hij 't ver liezen zou. Geen spoor van Prescott, daar beneden En terwijl hij gestadig voort- zweelde, als een rooiVogel, dio zijn alag- sckaduAv werp op rotsen en vlakten daar. in de diepte, Averd zijn ongeduld al grooter en erooter. Sneller 1 SnellerHij riep het zichzelf toe efi. terwijl hij zijn tanden op elkaar klemde, zette hij den stijgingshefboom aan om tot een grootere hoogte te komen. Hier door kAvara hij in een wi'ndstroom terecht, die ver boven de toppen van de bergen streek en die hem opgreep en voortdreef op een manier, welke hem als 't ware het liart in de keel dééd kloppen. Nu Averd die snelheid bestendigd door den tAveedekker zelf. Opnieuw sloeg hij de hand aan de hefboom, maar aarzelde. Zou hij het wagen Zou hij doen wat hij; pog nimmer te voren had gedaan Steil naar beneden duiken, zooals een zeemeeuw dat doet-, om dan Aveer te rijzen als hij een-ypL doende snelheid had bereft? Het betec- kends. misschien, de dood... of Maggie. En Stenhouse .waagde het. 'Slót volgt.'}

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1