DE ^OXj^ A*I?:E5:iNrC30>TJ3El. A KT'l1 van ^i-ijciai£ï gj X ^Tvili X 9 X O O iez i en Uit onze Moppentrommel. aangelegenheid betreft, «orden beschouwd, als bij den Motordienst gedetacheerd. Indien er zich onder hen personen bevinden, die vóór of op 31 Juli 1916 den voor hen in normale tijds omstandigheden geldenden militiediensttijd zou den hebben volbracht, gaap dezen derhalve naar de landweer over, zoo do overige militieplichti- gen hunner lichting en van het wapen, waartoe zij in verband met het vorenstaande moc-ten geacht worden te behoor en, naar do landweer overgaan. Militaire werklieden. 1 Bij beschikking van den minister van Oorlog ■wordt er de aandacht op gevestigd, dat geen werkloon mag worden uitbetaald aan militairen die bij heb bouwen van loodsen of andere soort- gelijke verrichtingen werkzaam zijn gesteld. Alleen in die getallen waarin het opdragen van werkzaamheden als de hier bedoelde voor belanghebvenden ten gevolge zal hebben, dat zij belangrijk meer dienst moeten verrichten dan ander© militairen, kan een voorstel tot toekenning van een extra vergoeding worden ingediend. m d Kiellegging kruiser. Op den loen dezer werd op de werf der No- derlandsche Scheepsbouwmaatschappij te Am sterdam de kiel gelegd voor den beschermden kruiser, in aanbouw voor bet departement tan marine. Door het stilliggen der werkzaamhe den aan genoemde maatschappij kon dbze kiel legging, welke anders m Mei geschied zoü zijn, niet- eerder plaats vinden. ONZE CORRESPONOENTSERUBRIEK Per brtel wordt niets beantwoord. Allo vragen wo-rden regelmatig en zoo spoedig mo ge I ij k en geheel kosteloos dcor ons op de baurt afgedaan, zoodat hst overbodig is nog wotier eens bij nader schrijven antwoord ta ver- zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart ,,De Soïdatencourarit" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Geefsteo,ds uw juiste en volledigs mili taire'adres cp. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. A v. d. B. te Ede. Raadsel, waarin reclame voor oen verbruiksartikcl gemaakt of waarin zoo iets genoemd wordt, nemen wij niet op. Dat behoort in de adv-ertentierubriek thuis. Red. Do vier Ode-dichters uit Assen. Wij kunnen uw vers allfeen opnemen, als de schrijver er van zijn naam opgeeft. Red. 1 E. J. O., Vinnen. Een milicien-sergeant, die twee jaren onafgebroken als sergeant heeft gemeiKi, hoeft reclit op een jaarwedde-verhoo- gin-r van 50."In hoeverre deze militie-onder officier recht heeft op de uitrustingsxoelage van 50, is moeilijk uit te maken. Bij aan stelling tot beroeps- of tot militie-onderofficier voor zoover deze laatste piinstens 2 jaar onder de wapenen zal blijven bedraagt die toelage: a. Lij de Rijdende Artillerie 100_fe bij de overige wapens en dienstvakken fö0. De vraag is:' stelt men zich op het standpunt dat men van te voren moet verklaren twee jaar onder de wapene te zullen blijven, of wel ook dat men werkelijk twee jaar onder de wa penen is verbleven. Om een beslissing uit te lokken raden wij u aan een verzoekschrift tot den M. v. O. te richten. Red. J. IC. S„ Amsterdam. Zijt gij genoodzaakt geweest voor eigen rekening het middagmaal buiten do kazerne te gebruiken, dan, bebt gij na een transport recht op ƒ0.75 vergoeding voor levensmiddelen. Rod. A. J. v. G-, Laren. De dienstplichtige tam boer (hoornblazer) der infanterie, die krach tens art. 82 der Mjlitiewet of art. 13 der Landweorwet, dan wel in verband met art. 185 der Grondwet (L. O. 1915 B. 220) onder de wapenen is, kan tot dienstplichtigen tamboer (hoornblazer) le klasse en dienstplichtigen kor poraal-tamboer '(hoornblazer) worden bevor derd en geniet alsdan de voor vrijwilligers van zijn stand of rang vastgestelde soldij. Deze soldijen worden ook genoten bij even tueel©' opkomst onder de wapenen voor herha lingsoefeningen. Red. B. v. G., Coevorden. lo. Bedoelde milicien- sergeanten hebben zich niet vrijwillig verbonden, zijn bij mobilisatie-oproeping onder de wapenen gekomen, en hebben mitsdien geen aanspraak op de premie voor het yrijwillig onder d'e wapenen verblijven. 2o. Sergeanten en fouriers, uitgezonderd die bij liet' Regiment Genietroepen/en het korps Torpedisten, wacht- moésters en schrijvers 3e klasse, mogen huwen, nadat zij de vergunning daartoe hebben ver kregen, voor zoover zij na het volbrengen van hun 18de levensjaar ten minste 6 jaren als onderofficier hebben gediend. Naar onze mee ning heeft een milicien-sergeant, die zich vrij willig verbindt, en in 'f geheel 6 jaren onder officier is, ook recht om te huwen en bijgevolg, ook recht op do verhooging van f 200. Is een 'dergelijk serg., na het volbrengen van het 18e levensjaar, zes jaar onafgebroken onder de wapenen geweest als sergeant, dan lieeffc bij met, de verhooging recht op een jaarwedde van 800. R o d. W. A. S„ Arnhem. In de .Instructie op de Werving 1909" staat o'.a.: „Voorts ontvangt de vrijwilliger, na boven den 17-jarigcn leef tijd zes jaren onafgebroken in wcrkelijken dienst to zijn geweest, inclicn hem vergund is of wordt in dienst te blijven, voor eenmaal, een dienstpremie," enz. Onzes inziens is slechts de vergunning om in dienst to mogen blijven het essentiëele. Wil de vrijwilliger niet bijtee- kenen, dan heeft hij o.i. toch recht op de premie. Red Wielrijders le escadron. Wielrijders, kor ter dan 8i maand onder de wapenen, hebben recht op ƒ0.10 soldij en ƒ0.10 mobilisatietoe lage per dag, dus pér week op 1,40, terwijl bij verlof (periodiek) nog 0,35 menagegeld pér dag wordt genoten, alleen voor de vier eerste dagen. R e d. H. J. J. B„ Rilland-Bath. Gij gaat tegelijk mot de lichting 1910 met klein verlof naar huis. Het is echter nog niet bekend, wan neer dit zal geschieden. Red. H. S., Kellevoetsluis. 'Gedurende het u ver leende verlof om uwe echtgenoot© behulpzaam te zijn, hebt gij geen recht op soldij, menage- geld, enz. Red. C. A. B., Oostburg. Het ration rundvleesch mob been mag hoogstens zijn 0.30 Kg. Het gewicht van dé beenderen mag niet' moer dan 1/5 van hot- gewicht van het rantsoen vleesch met been bedragen. Red. L. V„ Wageningen. De bepalingen, omtrent de daggelden voor onderofficieren en mindere militairen zijn in deze tijden niet. van kracht. Gaat men als onderofficier op transport en is men genoodzaakt na een transport, het mid dagmaal buiten de kazerne te gebruiken, dan heeft men recht op f 0.75 menagegeld. Red. A. K., 's Gravenhagc. De door onderofficie ren voor eigen rokouïng aangeschafte overklee- ding mag van waterdicht stof vervaardigd zijn en de overige klecding in veldtenue van water dichte stof of andere lichte, modelgrijze stof (dus ook linnen). Red. J. v. H„ Breda. Er bestaat geen recht voor de afgekeurden voor het veldleger om hij de depots te worden overgeplaatst. Dit is ter be- óordeeling van den commandant. Red. J. v. d. B„ Veldleger. Gij kunt een verzoek schrift tot den burgemeester van uwe woon plaats richten om voor meerdere vergoeding in £e xnpg^u komen, Red. I. IJ., Kampen! De officieel© datum, waarop «cn mooi tuintje aangelegd. Toen alles klaar de militielichting 1907 met klein verlof naar «'-ja cu wij met voldoening ons werk in oogeu- huis zal gaan, is nog niet bekend. Red. Sorgeant K. Voor opleiding tot hulpkcur- meestcr van vee e" vlcesch, raden wij u aan in formaties in te winnen bjj den directeur van een of ander gemeentelijk abattoir. Red. P. dc L., Schyndel. Gij moet wachten op do bctlissing, die het D. v. 6. op uw ingediend be zwaarschrift zal némen. Red. G. de J., Dongen. Als reservist komt gij eerst voor ontslag in aanmerking, als uwe vrijwillige verbintenis bij de reserv- is geëindigd. Lij gaa; dns niet met de mUitielichting, waartoe gij oor spronkelijk hebt behoor^, met klein verlof naar huis. Red. T. H. ZNieuw Helvoet. Wendt u tot uwen compagniescommandant en behartig bij Z.W. E.G. uwe belangen om in opleiding te komen voor reserve-officier. Red. G., Venlo. Do datum, waarop landweerlich- lingen 191Ü b en c met klein verlof naar huis gaan is nog niet bekend. Reel. G. W. v. G. De vergoeding, uit te keeren aan dienstplichtigen, die thans in het huwelijk treden, hangt af van. de omstandigheden. Ver andert niets in den toestand van het gezin, dan wordt geen vergoeding toegekend. In het anderé geval wordt het bedrag der vergoeding door. den burgemeester vastgesteld. Het maximum be draagt voor u als Tandstormplichtigen 1.50 per dag, Red. B. V., Zeist. Gedurende het door u genoten periodieke en .uitzonderingsverlof hebt gij slechts de eerste 4 dagen recht op soldij, me nagegeld en mobilisatietoelage. Red. E. v. D„ Wouw. Ter beoordeeling van uw compagniescommandant kunt gij de door u be doelde 28 dagen van bijzonder verlof, achter el kander genieten. Zijt gij na eindiging van dat verlof weder 28 dagen onder de wapenen ge weest, dan kunt gij weder- van het gewone pe riodieke verlof gebruik maken. Red. Securitas, Aardenburg. Indien uw compag niescommandant oordeelt, dat uit het oogpunt van dienstbelangen, gij niet van uw bijzonder verlóf moogt gebruik maken, moet gij u daar aan onderwerpen. Red. L. D., Oudenbosch. Wij raden u aan, een Weinig geduld te oefenen voor uwe eventneelo aanstelling tot hulpkommies. Er zal waarschijn lijk nog wel een aantal 'militairen voor aanstel ling in aanmerking komen. Red. J. S., Breda. Indien uw compagniescomman dant u geen bijzonder verlof wil verloenen is daar.verder niets aan t© doen5 Red. G. v. H-, Roozendaal. Het permissie verlee- nen is een gunst, door den compagniescomman dant te regelen en kan dus geenszins als een recht worden aangemerkt. Red. F. H. B., Ede. De hulp-schoenmaker heeft recht op een toelage van f 0.35 per dag. Over de verlofdagen wordt deze toelage niet bere kend. Red. G. J. Iv. Gedurendq het verblijf in een zie- keninrichting bestaat zooals wel van zelf spreekt, geen recht op het periodiek verlof. Red. G. H., Best. Dé laatste bepaling, betreffende het toekennen van menagegeld tijdens het ver lof zegtDat het niet genoten aantal middag- rations den grondslag veruit voor het uitkeeren van menagegeld. Gaat men dus Woensdagmid dag met verlof tot Zondagavond en is men in gekwartierd met voeding, dan mogen 4 dagen menagegeld berekend worden. Red. I;. H. P., Middelburg. Als landstormer, die neg geen 8^ maand onder de wapenen is, kan de oommandecrende officier u vergunnen daags voor liet offieieele verlof te vertrekken op ecu uur verband houdende met den duur van de af te leggen reis. Gij hebt dus geen recht op een extra reisdag. Red. J. G., Bréda. Een militair, die zich zonder verlof eigendunkelijk uit zijn garnizoen, kamp of kantonnement verwijderd, wordt gestraft en bovendien worden de te veel genoten dagen van afwezigheid op do eerstvolgende verlofbeurt of beurten gekort. Red. IV. H., Prinsenhage.' Wij vermeenen, dat ge tegen 1 Augustus weder naar uw garnizoen zult temgkeeren. Red. J. C. M., Middenweg. De juist© datum, waarop de landweerlichting 1916 b niet klein verlof naar huis zal gaan, is nog niet bekend. Red, L. Z„ Lage Zwaluwe. Reeds verscheidene' hulpkommiczon zijn aangesteld. Er zullen ech ter nog wel meerdere aanstellingen volgen. Red. J. G., Veldleger. Kunt gij u niet -verèenigen met het bedrag der u toegekende vergoeding, dan kunt gij een bezwaarschrift indienen, hij de commissie van voorlichling iu zake bezwaar schriften wegens vergoeding aan kostwinners voor uwe provincie. Dit bezwaarschrift te zen den aan den voorzitter van die commissie in dê hoofdplaats van uwe provincie. Red. A. S., Breda. Wilt gij in aanmerking komen voor hulpkommies, dan is hot noodzakelijk, dat gij u daa-rvctor aanmeldt hij uw compag niescommandant. Red. E. O., Ede. Het inhouden van het u eerst verleende verlof is ter beoordecling van uw compagniescommandant. Red. Handkoffertje gr-onden. Gevonden in een der coupées der H. IJ. S. M. en terug t© bekomen op het Garni'zoen?- bureel to Deventer: 1 bruin leeren hand koffertje, inhoudende ondergoed gemerkt 15D/ 7794. Adres Jongbloed gevraagd. Wie kan mij inlichten, waar de landstormer Jongbloed ligt? Hij moet in Amsterdam wonen, naar ik meen in de Kinkerstrnat en is barbier. Wie helpt mij aan dat adres? Mil. Jansen, Kazerne Katten, Naarden, schouw namen, schudde Willem het hoofd, toen ik hem vroeg, wat or aan haperde, gaf hij slechts teil antwoord: „Ddt zal je morgen Bevorderingen, mutaties enz. Mil. korp. C .J. Veeg er van 4-1-4 R. Vest. Art. is bevorderd tot mil. sergeaut bij de compagnie. Met ingang van 17 dezer zijn bij 2-33 L. W. I. tot hoornblazer aangesteld de l.w. sol daten A. Dijkshoorn en G. Arends. Zijn medaille. (Van sergb. Fred, uit 's-Gravenhage). „Zijn medaille" zet ik boven de korte schets, die ik voor deze week zal schrijven, .doch eigen lijk moest er staan: „Hoe wij zijn 12-j'arig dienstverband vierden." Dat is me echter te lang, want ik houd ontzettend veel van korte titels enschuilnamen, en iiaarom ontvan gen de personen, die in dit stukje voorkomen, ook een anderen naam. Mochten zij dit stukje lozen en daarin hun naam veranderd zien, dan zullen zij mij dat niet kwalijk nemen, om de eenvoudige reden dat nemen, dus ook kwa- k nemen verboden is bij de wet. Het was altijd e«n 'bijzondere persoon, die se'-gt. Willem. Zoo herinner ik mij nog goed, dat wij een paar jaar geleden in een kamp waren en met zijn drieën in één tent lagen. Nu zult ge dadelijk zeggen, dat- het een zeldzaam geval is om met drie personen in één tent te logeeren, doch dat kwam, omdat er te veel 0:0waren voor één tent, zoodat men verplicht was ons getal in tweeën te deelen. Al dadelijk besloot Willem dat onze tent dc mooiste moest wezen van het regiment. Van wijd en zjjd werd hout gehaaid, en hmnon f weo dagen hadden wij ieder eer. afzonderlijk bed dat stéeds doordat wij lakens en een kussensloop van huis hadden laten komen, netjes in orde was. Van boomstam men en ledige kistjes werden een paar banken en tafel getimmerdt en, ropdorg de tent werd lie was benieuwd wat dit wezen zou en toen ik 's morgcii6 buiten kwam zag ik ecu bordje staan met het opschrift: „Veldleger Ct." Het was dien dag inspectie over do tenten, en W. vergat het bordje weg te halen, zoodat de Ct. zijn ontevredenheid uitsprak daarover, doch tevens verklaarde, nog nooit een tent te'hebben gezien, waaraan zooveel zorg was besteed. Nu ge ©enigszins weet, war voor een persoon sergt. Willem is, zal het u ook niet verwonde ren dat den dag waarop hij d© medaille zou ont vangen ter herinnering dat hij 12 jaar geledon in dienst kwam, ook op bijzondere wijze ge vierd moest worden. Eon paar weken voor <bn\ bewustcn dag polste ik hem eens hoe hij over dacht. Wij waren toen Oct. 1911 een klein plaatsje in het zuiden van N.-B., waar nagenoeg niets te koop was om feest te vieren en W. beloofde aan zijn ouders te zullen schrijven of die er voor wilden zorgen, dat cr ge noog eten en drinken was en ik moet dan ook terstond zeggen dat die brave menschen op bekrompen wijze aan het verzoek gevolg gai De zekerheid dat hun zoon slechts éénmaal zijn 12-jarigen dienst kon. herdenken, zal daarbij wel eenig gewicht in de schaal hebben gelegd. Buiten W. om werd nu een feestcommissie ge organiseerd en begon men met de voorberei dende werkzaamheden. Men liet vloeipapier van alle mogelijke kleuren komen om daarvan rozen en vlnggenslingers te( maken, terwijl uit nabu rige hosschen dennengroen werd gehaald tot hot vervaardigen van guirlandes, waartussehon de papieren 'rozen moesten prijken, terwijl do vlaggenslingers het geheel ©en feestelijk aan zien moesten geven. Ieder was druk in do weer en offerde daarbij menig uur van zijn nachtrust op, daar W. niets mocht weten van onzo plan nen. De avond yoor den bewusten dag ging hij mt zich zelf daar hij begreep dat wij m wijden missen vroeg naar bed; en toen, toen begon pas het werken.. Het grootste ge deelte van den nacht waren wij in de weer om de ontvangkamer van het huis.'dat den naam van „Hotel" droeg te vergieren. Zuilenberg had de opdracht op onzo werkzaam heden schïjn-critick uit te oefenen daar wij altijd getrouw waren aan het spreekwoord „Hij is mijn vriend, die mij mijn fouten wijst". Nu. Zuilenberg oefende ook scberpe kritiek uit, en liet zelfs Hak niet met rust, dien den spiegel' bevuildo dcor er met- een stuk witte zeep liet gewone „Hulde aan den Jubilaris" op te schrij- véh. Z. vond* dat er een gedicht op moest en wilde mij daarmee belasten. Ik had al spoedig tusschen mijn wei'k door eenige dichtregels ge maakt, maar het gedichtje was te groot voor den spiegel, en daarom bleef de gebruikelijke „Hulde" enz. maar. staan. En m dien tijd zat de kok van onze Comp. die in 't burger leven hetzelfde vak beoefent uit stukjes peen, knolraap, koolstronken enz. allerlei scboone bloemen te snijden, die hij op houten stelen zette en niet wat groen er om tot een prachtige bouquet verecnigde. Ja, die Schaut had daar slag van en ik vergeef het mezelf nooit, dat ik die kunst verzuimd heb te loeren. Laat in den nacht gingen wij naar bed om een paar uur. uit te rusten, want voordat Willem op was, moest de vlag reeds worden uitgehangen, orn de burgerij van E.. to laten weten dat er feest was in hun anders zoo stil dorpje. Toen W. beneden kwam en zag wat men voor hem. liad gedaan, blonk" er een traan in zijn dogen van aandoening, en toen enkelen die reeds vroeg dorstig waren of behoefte aan een sigaar hadden hem reeds kwamen feliciteeren, liet li i j terstond op den buiten muur schrijven: „Van 24 uur en van 7 10 uur rgceptie". Om 10 uur zou de uitreiking, der medaille plaats hebben, en daar wij niet behoefden te défileeren, omdat wij een baantje hadden dat terloops gezegd niet altijd benijdenswaardig is, waren wij als toeschouwers bij de plech tigheid tegenwoordig. De kapitein hield eeu korte, doch krachtige toespraak en hoopte dat W. nog lang in dienst van het Ned. leger zou wezen, waarmede ook 4e meeste aanwezigen instemden; „want ofschoon hij altijd hard schreeuwt, bijt hij tooh nooit" hoorde ik later een der jongens zeggen; waarbij deze zeker dac.hc aan hot bekende spreekwoord: „Keffers bijten niet". Do middagreceptie werd zeer druk bezocht, waarbij niet alleen meerderen en minderen, .clock ook do notabelen van liet dorp van hunne belangstelling deden blijken, daar iedereen W. kende. Alle bezoekers waren vol lof over de ontvangst cler belangstellenden cn zooals de versiering aangebracht was, en de kok Scbaut verwierf zich een onsterflijken naam voor de prachtige bouquetten die hij had vervaardigd, want alleen na nauwkeurig onderzoek zag men dat het namaakhloemen waren. De avoqdreceptio was ook zeer druk bezocht, waarbij IV. zelfs een serenade van het comp.- muzïekkorps in" ontvangst had te nemen en tot laat in den" avond bleef men gezellig bijeen,, waarbij nog menige toast werd gebracht en een ieder keerdo hoogst voldaan huiswaarts. Sergt. FRED. Feestavond 3e Bat. 5e Reg. Inf. Men schrijft ons uit 3-III-5 R. I.: Zondagavond 16 Juli gaf de tooneelvereeni- ging „Door en Voor Militairen" van het 3e Bat. 5o R I. bijgestaan door de tooneelver- 'eeniging „Voor God en Koningin" een feest avond in de cantine. De Bat.-comdt. Majoor De Reede opende den avond met eqn gloed volle toespraak voor de trouwe opkomst en was Zeer verheugd, dat de vereenigingen zoo prach tig samen werkten. Direct werd daarna een aanvang gemaakt met de voorstelling. Ten eerste kregen wo de dramatische schets in 1 bedrijf „In Drift", gespeeld door de heeren Bergkamp "SchülteHermans. Laatstgenoem de heer vertolkt© op meesterlijke wijze 7 ver schillende karakterrollen, waarvoor hem een krachtig applaus ten deel viel. Daarna de komische klucht in 1 bedrijf „Sergeant Drillonstoin" weder gespeeld door de heeren De Jong en Hermans. Nu bracht laatstgenoemde de lachspieren nogal in' wer king, meermalen moest er dan ook gehaald worden. Daarna een voordracht door den heer Goosscns, welke op een verdienstelijke manier ten gblmore werd gebracht. De voordrager moest dan ook eenige malen terugkomen. Toon dc heer Papenburg niet een dramatisch gedicht, dat zeer in den smaak viel. Onderwijl was het 9 uur èn werd er een kleine pauze ge houden. Direct na de pauze optreden van den heer Lucassen als balaoceur. Hij nam 7 bajo netten op zijn neus: voorwaar een aardig toertje, Vervolgens de heer Papenburg met eon voordracht „Schoonmaken als u blieft" en do heer Albers, die nog al aardig succes had, want do heele zaal zong mee: Van Dam zijn vrouw is op den loop. Daarna kregen we den heer Hermans met de klucht „Boer Hannes op Koninginnedag", die zeer in den smaak viel door do bekende wijsjes en tot slot .„Sergeant en Recruui", gespeeld door de heeren Goossens cn Albers. Dat het vlot en goed gespeeld werd, bewees wel het krachtig applaus. Na dit program trad de Bat.-comdt. naar voren en hreld een kleine revue over de spe lers. Voor iedcren speler had hij een hartelijk woord en bedankte dan ook al diegenen, die hadden meegewerkt om dezen avond te doen slagen. Toen vroeg de majoor om nu nog eens krachtig te applaudiseeren, nu allo loden hier bij elkaar waren en aan dit verzoek werd ter stond gehoor gegeven. Ten laatste nog een woordje aan den kranigen sergéant-knpelmeester van onze Bat.- muziek, den heer Van der Vegt-, voor datgene dat hij ten gehoore gebracht heeft. Het har telijk applaus was ten volle verdiend. Zoowel den leider van het korps als den spelers nogmaals hartelijk dank van al de spelende leden., To weinig belangstelling voor athletlek. Mil. korp. J. IV. van Staveren 6chrijft ons van fort, Loevcstcin Een bekend feit i* het reeds, dat, wat betreft beoefening der Athletidr in de groep IVoudri- chem, deze al een zeer slechte plaat® inneemt. Eertijds had ik mij ook opgegeven voor do Mil. Sportfeesten to Amsterdam dio 15 en 16 Juli 1.1. zijn gehouden. Tot mijn groote verwonde ring nu las ik i. d. Soldatencourant dat do voorwedstrijden in de Stellingen en division reeds hadden plaats gehad, en de verschil len de personen reeds waren aangewezen om stel ling of divisio te vertegenwoordigen. Nog erootor is mijn verwondering over het feit, dat nier absoluut geen voorwedstrijden hebben plaats gehad, evenmin dat ik bericht heb ont vangen deel te nemen aan zoo'n wedstrijd. Ik vermeen duidelijk te hebben aamgegeven dab in do groep Woudrichem weinig of geen belangstelling bestaat voor de AUiletiek.»Toch hoop ik, dat ieder wil medewerken om do Athleiiek te bevorderen, daar do Athletiek toch iota is, dat den militair de gewensehte veerkracht geeft. J. IV. v. STAVEREN, Mil. kerp. Loevestcin. Militaire estafettenloop. Omtrent den estafettenloop van het garni zoen Deventer, waarvan in-ons vorig nummer gewag is gemaakt, deelt men ons nog het vol gende mee: Dinsdag werd een militaire estafettenloop ge houden van Deventer naar Doesburg, afstand 30 K.M.j waaraan werd deelgenomen door 1200 kerporanls en manschappen van het 19e reg. infanterie uit de garnizoenen Deventer Zut- phen en Doesburg Vier man per compagnie van elk bataljon liepen steeds achtereenvolgens 100 M.de route was verder verdeeld in drie vak ken, van gelijke lengte, n.l. vak 1 (Deventer Voorst), goloopen door het 2e bataljon uit De venter; vak 2 VoorstBrummen), geioopen door het 3e bataljon uit Zutphen vak 3 (Brum men—Doesburg), geioopen door het le bataljon uit Doesburg. Even voor 9.45 uur werd gestart nabij de schipbrug te Deventer. De interessant^ sport- oefening word bijgewoond door den comman dant van het 18e reg., luit.-kolonel Schönstedt, en stond onder leiding van den kapitein Ock- sendorf uit Deventer. De uitslag is als volgt: Vak Deventer Voorst kortste tijd 2e comp. 2e bat. Deventer, 25 min. 48 4/10 sec. (zilv. mod.); vak Voorst -"Brummen idem 4e comp. 3o bat. Zutphen, 2-5 min. 351/5 sec., (zilv. med.) vak Brummen Doesburg 2e comp. le bat. Doesburg, 25 min. 22 2/5 sec. (zilv. med.bovendien winnaar van den regimentsprijs, verguld zilv. med.). De minste tijd over den geheelen afstand De venterDoesburg is geweest: 79 min. 10*4/5 Concours hippique te Hoofddorp. Men schrijft ons: Dinsdag had op het Gemeentelijk Sportter rein te Hcofddofp (Haarlemmermeer) het'con cours hippique plaats, uitgeschreven door de vereeniging „Vooruit", welke zich een goede ontwikkeling van het paardenras ten doel stelt. Deze ontwikkeling komt ook het leger ten goe de, en ones landmacht was dan ook vertegen woordigd op het concours. Een extraprijs voor het concours van inge spannen dekhengsten was uitgeloofd voor-den besten hengst, geschikt voor het fokken van legerpaarden, die desgewenscht onder, het zadel moelit worden voorgereden. In den ring verschenen 13 paarden. De uit slag was 'als volgt: le pr. B. Biesheuvel te Haarlemmermeer met Tanqred2e pr. Heng- stenver. Sloterweg, Haarlemmermeer, met Primus; 3e pr. A. van IViëringen te Haarlem mermeer, met Prins Hendrik4e pr. Th. Koperdraad to Weesp met Kasimir; 6e pr. A. Colijn Jr. te N.-Amstel niet Superbus. De extra-prijs werd toegekend aan de heng- stenvereeniging O. Z. to Haarlemmermeer met Mylord, een prachtig donker bruin dier, het welk reeds meermalen op keuringen werd be kroond. Hierop werden eenige legerpaarden aan de band voorgeleid4 Ieren en 6 Inlanders. Den paardenliefhebbers werd de gelegenheid ge geven deze paarden van nabij te bezichtigen, waarvan door velen gebruik werd gemaakt. Bij de éénspannen werden ook voorgereden de Rijksroerriën, gestationneerd aan de Cruc- quiusboe.rderjj, onder leiding van luitenant IVelson. Voorgereden werd een tweespan en 5 eenspannen, welke allen ten zeerste de aan dacht der fokkers trokken. Verder, voorrijden van vier 'artillëriebespan- ningen, behooréndc tot de 7e batterij, 4e afd., 4e reg. der veld-artillerie, tijdelijk te Leiden. Vooral het figuurrijden en het galoppeeren viel zeer in den smaak van het publiek. Na,de pauze het springconcours, dit jaar onder leiding van den heer D. J. Couvée, ka pitein 'der artillerie te Bloemendaal. Ofschoon het nu en dan regende, bevond zich thans een qnorme menschenmassa op het terrein, dank zij misschien de militaire attractie, welke het programma na de pauze ermeldde. De groote tribune was totaal uitverkocht; zoodat zelfs ouden van dagen zich met een klein staanplaatsje tevreden moesten stellen. Bij het nummer fokmerriën was een extra- prijs uitgeloofd door het Den. van Oorlog, voor de meest geschikte fokmerrie voor het fokken van paarden, bestemd v de bereden artillerie of de cavalerie. Ingeschre ven waren 25 paarden. In den ring verschenen 17 prachtdieren. Do jury had hier een heel moeilijk werk te verrichten. Dit waren de hoste merriën van dit concours. De wisselbeker werd behaald door Labda van Gebr. Bulk te Nieuw-Vennep. Dit paard behaalde in 1914 een zelfden prijs. De 2e pr. werd behaald door G. J. Tiemens van Haar lemmermeer met Madame VIII3e pr, wed. A Noordam van Haarlemmermeer met Walina; 4e pr. Gebr. Bulk, Haarlemmermeer, met Betsy; 5e pr. B. Biesheuvel, idem, met Alida; 6e pr. A. Colijn Jr. van N.-Amstel met Gerarda; 7e pr. B. Biesheuvel, Haarlemmer meer, met Augusta; 8e pr. C. Kempenaar, idem. met Emma; 9e pr. J. M. Knoop, idem, met Zendria10e pr. G. J. Tiemetts te Nieuw- Vennep met Kee I. Een eervolle vermelding verwierf M. van Andel te Haarlemmermeer met Juliaantje. Daarna verscheen een 16-tal cavaleriepaar- den uit Haarlem in den ring. Onder leiding van jhr. P. J. Boogaert, luitenant der huzaren te Haarlem werden verschillende oefeningen keurig uitgevoerd. Dergelijke nummers zijn en blijven een attractie Toor het sportfeest te Hoofddorp. Verder had een klein jachtparcours met lage hindernissen plaats voor korporaals en stuk- rijders. De le prijs werd behaald door korp. Kooi ker; de 2e pr. door Eertman; 3e pr, door Jansen: 4e pr. door korporaal Hofstede en de 5e pr. door Dijkhuis. Vervolgens kregen we: Springconcours voor springpaarden (handi cap), toebehoorendo aan particulieren en Ee reden door heerrijders. Voor paarden, welke reeds prijzen wonnen (doch geen len prijs) of gereden door ruiters, die reeds prijzen won nen. werden eenige hindernissen met 10 c.M. verhoogd. Voor paarden, welke reeds een len prijs wonnen, werden bovendien eenige hindernissen gebracht op l.£0 M Eereprijs: groote bronzen medaille van H. M. do Koningin-Moeder. Zilveren wisselbeker, aangeboden door den heer J. Korthals Altes. Prijzen: f 100, f 60, f 40. f 15. f 10 en f 10. De le prijs werd behaald door luit. R. Wil son met Soliman (handicap C)2e pr. door Henri Raven met Anni (hand. B)3e pr. door luit, La'üouohere nieii Potluckj 4e jpr. dooE R. O n b o g r ij p o 1 ij k. Bode:-„Zou ik mevrouw do barones vrien delijk om do jaarlijksche bijdrage voor het rer- betorliuis mogen verzoeken?'* De baron'„Gut, man, jo moot di« toch eens vertellen; ik draag daar nu al ruiin lion jaar voor luj. Hebben dio menschen zich du nóg niet vr.-bytord Gebeurt dat nooit? Da:i heeft jullie v.réeniging toch bedroefd weinig succes hoorl" Een leukerd. „Och, moneer'', zei een bedelaar tegen ©cn voorbijganger, „ik hob betere dagen gekend, en nu... „Ja", zei do menorr, met oen blik van ver standhouding, „zeg dat wel, man. Is me dat n weer, regen m wind, lië? En <l*r komt maar geen verandering in. Nou, bonjour!" To gevaarlijk. Dokter: „Stqck je tong eens uit, Wim!" Vim,,'k Zou jo lekker bedanken, dokter. Dat deed ik gisteren tegen in'n grqoten neef ook en toen kreeg ik 'n harden klap op m n gezicht!" Zeer terecht. „Wat is do prijs van die Oud-Hollandsche kast? vroeg een dame bij een antiquair. „Negenhonderd gulden mevrouw", .zei de man. Negenhonderd was do verschrikte uit roep. „ik vind hem niet half zooveel waard." „U kunt gelijk hebben, mevrouw", wa» het beleefde antwoord, „U vroeg mij ook niet naar de waarde, maar naar den prijs." Van goedo getuigen voorzicn. Eon dame gaf aan haar vertrekkendo dienst bode, toen ze om „getuigen" vroeg, hot rolgeta- dc getuigschrift: „Draagster deze*" is dienstbodo bij mij ge weest gedurendo «cn gelieel jaar min elf maanden; :n dien tijd heeft, zij zich stceda van oen voorbeeldigen ijver getoond, zoolang zij aan de voordeur kon staanvol toewijding, waaneer zij vjor zichzelf werkte; li an dig, in net verzinnen van jokken» cn uitvluchten en motieven orn eon uitgangetjo to bedenken; vriendelijk cn voorkomend tegenover manne lijke leveranciers; onkreukbaar trouw -aan haar verschillende vrijer»; en «tipt eerlijk nadat ongeveer allo» was verdwenen, wat hier toe in aanmerking*kwam." Onbaatzuchtigheid. Men sprak over de quaes tie van betajing voor medische hulp en een ieder wist 'n voor- boold van onbaatzuchtigheid of wet van groote inhaligheid bij te brengen. „Uitstekend riiid ik hot beginsel van pro. fc«sor A.merkte een der aanwezigen aan; „dio laat zich door do rijken deugdelijk bo- talen, maar van do armen neemt Jn'j geen cent aan'. „Jawel", liet e<yi jeugdig arts sarcastisch honcen; „naar do armen gaat hij namelijk ia 't geheel niet." In Zuid-Amorika. Paasagicr: „Conducteur, stop even! Daar volt iemand van dp tram!" Conducteur: „Waarom? Betaald heeft-ia al!" Wilson met Buffalo Bill; 5o pr, door luit. Wilson met N'y touche: 6o pr. door luitenant Labouchcre met Royal .Sovereign7e pr. door luit. P. J. Boogaert met l'itty Sing. Eervolle vermeldingen verwierven luit. D. van Voorst Eve kink met Spinster en luit. T. J. J, Trapman met Fox. Soliman won alzoo den wisselbeker, den eereprijs en f 100. Tot slot a an dit welgeslaagd sportfeest werd oen geveehtsoe'fening gehouden door 7e batt., 4e afd., 4o reg. veld-artillerie, tijdelijk te Lei den gevestigd, waaraan verbonden werd een kleine oefening voor transportcolonne van de afd. Haarlemmermeer van het Roode Kruify Op het terrein werden met verbazing wek kende snelheid een uitzichttoren en 4 stukken geschut opgesteld. Het hevig schieten klonk donderend over het terrein. Een goed commandant. Aan een schrijven uit Koeta Radja van 27 Mei ontleenen wij o. a. het volgende Verleden week gaf de bemanning van H. M.Js(in Indië is 't nog steeds verboden de bewegingen onzer oorlogsschepen te mel den) in de militaire cantino een voorstelling, tot bijwoning waarvan heel Koeta-Radja uitr genoodigd was. Velen hebben van die invitatie gebruik gemaakt; ook Z E. de Gouverneur was mot familie aanwezig. Er werd door do zee lui gezongen, voorgedragen en oomedie ge speeld, een en ander iu den grappig-onge- geneerden trant, waarin onze Jantjes gewoon lijk meester zijn en die op zich zelf haast al voldoendo is om t lachsucces te verzekeren, 't Opgekomen publiek heeft zich dan ook tot 't einde toe bost vermaakt en als dankbaar heid niet tot de imponderabiliën behoorde, zou deop haar terugweg zeker eenige duimen méér diepgang gehad hebben dan op de reis hierhéén. I'an ditzelfde^ reisje heeft de com mandant van genoemd oorlogsschip, die verlof gekregen heeft om te repatriëeren, gebruik gemaakt om bij autoriteiten en bekenden alhier afscheid te komen nemen. De heer v. A. heeft zich hij zijn ondergeschikten door humaan en rechtvaardig optreden een groote mat© van achting cn genegenheid weten te verwerven, zoodat état-major en bemanning van de hun overste met leedwezen zien vertrekken". Dankbetuigingen. Onzen innig hartelijken dank als diepbe droefde moeder en zusters aan alle autoriteiten van. het 43o B. L. IV. L, in het bijzonder aan den IVeled. Gsir. heer kapitein, administrateur en manschappen der 2o compagnie van boven genoemd onderdeel, voor de bijzonder hartelijke deelneming betreffende het overlijden op 24 'Juni 1916 in het Militair Hospitaal te Utrecht van onzen zeer geliefden jongsten zoon en broeder Johannes Hilverda, behoorende bij ge noemde compagnie. Do deelneming van allen in dit ons zoo smar telijk verlies, alsook het bijwonen eener H. Mis en bijzondere attenties door een zoo groot aan tal rijner collega's met hunnen commandant aan het hoofd, heeft een zoo diepen indruk op ons gemaakt dat het ons niet mogelijk is onze gevoelens van warmen dank voor zoo diepge voelde sympathie rfaar behooren te vertolken, daar ccn modder slechts diep in het hart ge voelt den trocst, haar door deze deelneming in haar droefenis betoond. Zijne diepbedroefde Moeder en Zusters. Someren, 15 Juli 1916. Langs dezen weg betuigen ondergeteekenden hun hartelijken dank aan onder-officieren, korporaals en manschappen van de afdeeling I 3e gedeelte, Stek en Vest, voor het prachtige cadeau, ons bij ons huwelijk geschonken. L. STIGTER en Echtgenoot©, Mil. Pontonniers Afd. I 3e ged. Langs dezen weg betuigen de ondergeteeken den hun hartelijken dank ,aan de heeren O.- officieren. korporaals cn manschappen van de 3e batterij, 2e reg. Veld Artillerie voor het prachtige cadeau bij hun huwelijk ontvangen. M. v/d. SCHROEF en Eehtg. Oplossing Raadsel. De oplossing van het raadsel in No. 299 van de „Soldatencdurant" is: "Wanneer is er vrede? Hartelijke ontvangst te Bergen op loom. (Van eergt, A. B.) Na een marsch van vier dagen, Door weer en wind en regenvlagen, Kwamen wij met zee re voeten, Weer Bergen op Zoom binnenwroeten. Maar hoe werden wij ontvangen, Terwijl onze moede hoofden hangen Wij moesten worden ingekwartierd; Men joeg ons buiten als gediert. Er waren, Goddank, ook goede menschen, Wij konden ze niet beter wenscheo; D,at God hen eenmaal Vragen wij Hem met luide tonen. Smaad en schande zij het deel Van hen, en er waren er zooveel, IVaar wij werden teruggejaagd, Als door ons een onderdak werd ge vraagd. Op wion bouwt gij, ondankbaar volk, In deez' bruisenden oorlogskolk? Is 't dan niet op óns, soldaten, Door wie gij u nu doet haten God blijve ons landje sparen, En voor den oorlogsfakkel bewaren; Hij blijve ons steeds vrede geven, En een stil en rustig leven. Maar kwam eens de vijand In ons dierbaar vaderland; Wij gaven ons laatste bloed Voor Neêrlands have en goed. Zoudt gij dan geen wroeging voelen, Als we in ons bloed liggen woelen, Dat gij ons hebt buitengejaagd, Als hot land pas ieveg, ywagt 1 Ontvang ons, den steun van 't land, Voortaan du» met milder hand Lnnt soldaat en burger één dan zijn, 't Is immers voor ons aller welzijn. Sergt. A. B. De Zomer. (Van sergt. v. d. L. te Middelburg.) De zomer is gei'.omcn, Do zomer is ej al Met lommerrijke boomon, Met bloemen overal. Do'zomer is gekomen, Eer dat men er aan dacht, Natuur is zonder schroomen, Voltooid in volle pracht. De zomer is gekomen, 't Is foc«t voor iedereen, VTe zit nog triest te droomen, Waar somberheid verdween?. De zomer is gekomen, 't Wordt overal vermeld; En 't leven vloeit met stroomen In huis en stad en veld. De zomer is gekomen, Heft aan het feestgeschal: De zomer ia gekomen, 't Is zomer overal Sergt. y. d. L., Middelburg. „Je moet er wat voor over hebben." Van korp. Z.), Kameraden! thans een enkel woord, Over iets dat wèl, of niet behoort; D een heeft deez de ander die bezwaren, En 't gaat dan niet gemakkelijk om het twis- ten uit te sparen. „Je moet er wat voor arer hebben!" wordt wel gezegd, En voorzeker, t is een mco: idéé, fideel en rechtt Doch er is helaas zooveel dat mooiljik is gewis; Voor !t volbrengen in praktijk is dat een grdot gemis. Wil je 's avonds met verlof nog gauw den trein, Dan dien jc toch behoorlijk ook gekleed te zijn. En als je dan bezweet komt op 't perron Dan denk je: ,,'k ben d'r toch"; weg dan ook „Je moet er wat voor over hebben" als je 's avonds laat In de kazerne terugkomt van familie, vriend of maagd. Want rt Vfllt dan liouseh niet mee ..weer dfemsfc te moeten kloppen" Gepakt, gezakt, met 't zweet soms ia je eokken. „Je moet er wat voor over hebben", zegt mea ook, Wanneer men op een kamer komt vol rook Van geurende sigaren, en vijf oents d'ons tabak, Of ook wanneer men vraagt je centen uit je zak. „D'r wat voor over hebben" ja maar ook zoovelen Hebben daarvoor reeds menig kansje zien ver- spelen, Hetzij door 'n anders toedoen, of door eigen Bohuld Werd van hen dan gevergd een eind'loos geduld. „D'r wat voor over hebben" 't is een 6choone leus, Doch wil dan ook bedenken 6ieeds een goede keus Wil steeds 't belang van anderen bewerken, Laat nooit iets egoïstisch aan u merken. Korp. h.b. Z, Het goede kwartier, Van mil.-korp. N. Schrieken.) WelEd. Heer Manassen* .Ik hoop u hiermede te verrassen Het is niet veel om te presenteren Toch hoop ik u or mee te vereeren. In Goorle had ik een goed kwartier, Dikwijls had ik er veel pleizier j Met Moeder, Miet, Kce en Jan Ooqj, 's Morgens kreeg ik koffie met room Ik wil eens iets zeggen van die dochter Miet; Het is een lust als je haar ziet, Zij kon je ook geducht eens plagen; Waarmee dat moet je maar niet vragen. Dat zij daar iets van meende, geloof ik niet; Eens op een avond deed zij mij veel verdriet Zij keek zoo leelijk en efn zuur gezicht, Ik dacht nu gaat mijn deurtje dicht; Maar gelukkig de bui ging weer voorbij, Zooveel t© beter was het weer yoor mij. Daar heb je haar zuster Ke© Een beste meid en werkt als twee, Haar mocht ik ook graag lijden Zij,was de oudste van hun beiden. Zij zorgde voor thee en koffie, Dat was voor ons een reuzenboffie. Al is de kofife in de keuken nog zoo góed. Zo kunnen ze niet koken, zoo als zij het doet. 's Avonds was het altijd pret Voordat wij gingen naar bed Eerst altijd een beetje kibbelen Zoo elkaar een beetje beknibbelen. Dat duurde nooit zoo lang, Al zeg ik het zelf, wij zijn nog al bang, Als dan kwam moeder de vrouw, Die zeinaar bed toe een beetje gauw. Naar boren ging dan het heele stel, Met een nachtgroetslaapt allen wel Zoo was 't in Goorle in ons kwartier; Ik had er willen blijven een maand of vier. Maar, helaas, het zal niet gaan, Het is met den lol gedaan. Of wij moeten hei weer treffen Maar dat kan een ieder beseffen f Het is en blijft een beroerd ding. Alle verandering is geen verbetering, Nu gegroet gij allen van da fam. 'Snel, Wij komen nog eens, geloof dkt wel! N, SCHRIEKEN, Mik-kftrporaaL

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3