Laatste Berichten. Nederlandsch-lndië. KOOPT de Adverteerders Soldatmoiirait t. TREUSNIET, m LEOEB '-REEPEN. II JE FUT. Breda. 6 ct I A LOM QEROEMDEQHOCOLADEI OQXJFt. A-IXTI* Vrxxx Woensdag 10 Jxali 1916 Gemengd Nieuws. i. 1. A. v. d. BURG, VERIETERT UW HARDSGHRIFT Nederlandsche Militaire Gantines. Leest de in de reepen verpakte Reclame-biljetten. Wat beteekent A« B, 0« Proeft ze maar! aankomenden in elke sorio nit do halve beslis sing plus de drie snelste verliezers. Do winnaar van elke serie in do driekwart beslissing kwam in do finale voor do eerst© vijf prijzen en do tweede aankomende van elke serie in de finaio voor de tjk laatste prijzen. Er werd dus '1 maal yoor eiken prijs geloopon. 110 Meter hindernis, lste prijs, J. Korver 17} (zilv. med. aangeh. door lï. M. de Koningin)2de pr., J. EL v. Dobben; 3de pr., P. v. d. Waal, 18 3/5 sec.; 43e pr,, R. Pappenheim5do pr., J. A. Klum- pen; 6de pf., P. J. Vroom; 7de pr., J. G. Sissingh; 8ste pr., Bierma. 1500 Meter ha. rdloopen. 1. Eikendal, 4.29} sec. (gouden medaille met wisselprijs, zilveren beker, van de off. der Steil. Holl. Diep en Vólkerak) 2. H. E. Brou wer, 4.30 sec.3. H. Heils, 4.30 2/3 'sec.1; 4. A. Knijper, 4.317/10 sec.; 5, P. Tillerman, 4.33 2/5 sec.6. M. Hondelink; 7. Serg. H. van Esvcld; 8. Roelofs; 9. J. van Ree; 10. J. Boerstra. Ver-springen, lste prijs,V. Hoeijerbos, 6.20 M., (verg. zilv. med. va*Z. E. don Opperbevelhebber) 2de pr., Sint 6.1U M.3do pr., G. Freese, 5.95 M. 4do pr., J. Kower, 5.95 M.5do pr., F. J. Coutón," 5.95 M. 6de pr., Serg. Henkers, 5.85 M.7de pr., H. A. J. HeijonSsto pr., J. Wessels9de pr., J. Zwartendijk; 10de pr., Serg. A. Vos. Spoer werpen, lste prijs, Geersen, 43.92 M., (zilv. med. van H. M. do Koningin-Moeder); 2do pr., v. tl. Linden. 42.32 M.; 3d? pr., G. W. Schild, 41.6.5 M.4de pr. A. Hamers, 38.50 M.5de pr., F. Buikstra, 37.47 M.6de pr., Rooijak- kors, 37.27 M.7de pr., K. Haemcn, 36.23 M.8ste pr., P. v. Schie, 36.23 M.9de pr., J Eelsing, 36.95 M.; 10de pr., H. Hartog, 35.90 M. Kogelstoot <Tn. lste prijs. Boekestein, 10 M., (zilv. ,med. v. H. M. dc Koningin-Moeder); 2de pr., B. v. d. Ende; extra 2de pr., Serg. H. G. Bak ker; 3de pr., G. Hofmeijer; 4de pr., Serg. Stcinharfc; ode pr., M. Schuiten; 6de pr., Bierma; 7do pr., A. Snijders; Ssto pr., J. Klein Bcntink; extra 8ste pr., B. Jongema; 9de pr., J. Geersen; extra 9de pr., G. F. v. d. Bogaard; 10e pr., J. B. Duran. Polsstok hoogspring en. lste prijs, H. J. Jansen, 3,15 M., (zilv. med. von H. M. de Koningin) 2de prijs, H. A. J. Neussen, 3.10 M.; 3de pr., J. H. van Dobben, 3.10 M.4de pr., P. Rijpkema, 3.10 M.; ode pr., G. B. de Vries, 3.10 M.6de pr., Serg. K. Kooij, 3.10 M.7de pr.. Sint, 3.10 M.8sto pr., J. C. Brnin, 3.10 M.9de pr., P. P. H. Nollen, 3.05 M.10de pr., Schramm, 3.05 M.; extra 10de pr., Westenberg, 3.05 M. Uitslag v ij f k a m p: lste prijs, korp. J. Geersen, Stelling v. Am sterdam.. Groep Wormerveer, met 53 strafpun- ten, (gouden med., eereprijs. aangeb. d. H= M. de Koningin) 2e pr.. G. Freese, 2do Div. 10e reg. inf. met 63 strarp.3e pr. serg. C. F. v. cl. Boognart, positie IJmuiden Stelling van Am sterdam, 68 strafpunten; 4de pr., Sint, Stel ling den Helder, 4de reg. vesting, 69 strafpun ten; 5de pr., serg. v. d. Linden, 2do div., 4de reg. veld art., 74 strafpunten; 6do pr., H. A. .1. Nuijcn, 2de luit. 4do reg vest. artill. (Stel ling v. d. Monden van do Maas en Haring vliet), 78 strafpunten; 7de pr., serg. A. Vos, 4de div. 9de reg. inf., mitrailleur-peleton Ssto pr.. korp. P. J. Kroon, lste div. (grena diers). 82 strafpunten; 9de pr., cadet-serg. "Westenberg. Kon. Mil. Academie; 10de pr., J Korver. Stelling Den Helder ,4de reg. vesting, 86 strafpunten; 11de pr., J. P. A.,.,Klein- Wentinek, 3de div. 3de reg. inf., 187 straf punten; 12de pr., H. J. Jansen, lste div. 15e re" inf., 88 strafpunten13do pr., serg. K. Kooi), Stelling den Helder 4do reg. vesting, 88 strafpunten14de pr., G. Hofmc-ijer, 2de 'div. 4e reg. huzaren, met 89 straf punten15e pr., Biema, lste div. grenadiers, S9 strafpun ten; 16e nr., G. W. Schild, 4e div. 7de reg. inf.,- 89 strafpunten; 17e pr., J. C. Bruins. Begrafenis luit. Van Steyn.^ Men schrijft óns Onder grooto deelneming werd Zaterdag op Nieuw Eik en Duinen te 's-Gravenhage ter aarde besteld het stoffelijk overschot van dou onlangs to Los Angelos overleden luit. t/z.- vlicgenier H. v. Steyn. Aanwezig waren onder de talrijke belangstel lende vrienden de schout-bij-nacht Smit, chef van den Marinestaf, de overste Tirion en de adjudant van den Minister, luit. t/z. Jager; voorts de luit. t/z.-vliegenier Thomson en de ingenieur van do luchtvaart-afdeeling H. A. Vreeburg; de commandant van het vliegkamp, kapitein Wallaardb Sacré, de vliegeniers luit. t/z. "Vreéde, dé luit. Dacndols èu luit. Ver ste egh. Onder het groot aantal bloemstukken on kransen, dat de lijkbaar dekte, bevond zich een krans .van de luchtvaart-afdeeling en van de marine-vrienden, benevens een van den iu- specteur der cavalerie, generaal-majoor Pie pers. Nadat de kist boven de groeve, was geplaatst, nam de schout-bij-nacht Smit het woord en wijdde enkele woorden aan den sympathickcn overledene namens do vele vrienden in en bui- teji de marine. Persoonlijk bad hij hem lecren kennen als een hartelijk en trouw vriend, wien6 nagedachtenis niet alleen bij hem, maar bij do geheeló marine in boogo eer© zal worden ge houden. De kapitein Wallaardt Sacré bracht warme hulde aan den afgestorvene namens de officie ren van het vliegkamp. Zijn heengaan, dat als oen verlies voor de marine in het- bijzonder kan worden beschouwd, wordt niet minder gevoeld door den vliegdienst in het algemeen. Hij bracht hem dank voor al hetgeen hij in. het belang daarvan deed. Ook de officieren van dien dienst zullen hem nooit vergeten. De zwa-gor van don overledene, jhr. mr. «Storm van 's-Gravezande, 'burgemeester van Wassenaar, dankte, in het bijzonder den «chout-bij-nacht Emit en den kapitein Wal laardt Sacré, voor de laatst© eer den over ledene bewezen. Vier-daagsche marsch 4e CiQ. 1e Bat. 8e Reg. inf. Korp. Th. Prefiks, 4-1-8. R. I. schrijft ons: Alvorens de marsch met hare bijzonderheden te beschrijven, wilde ik eerst even vertellen, dat hot een verplicht© marsch, niet zooals er zoovelen door burgervereenigingen worden gehouden, was, met volledige bepakking, 120 patronen en een zeildoek voor éénmanstenteu achter den ransel, modelschoenen en model- kleeren aan. Dit alles is reeds een groot ver schil, daarbij komt nog dab ieder mee moest, zoowel de goede als <1© slechte loopers. Daar er dien dag mfepectio voor den- Opperbevelheb ber was, kon de muziek ons niet uitgeleide doen, maar onze jongens hebben getoond, dat de door hun geleerde liederen uit den zang bundel, ook goed waren om de stemming er in te houden, want al de vier dagen is er met lust gezongen, flink en uit volle borst. Den eersten dag ging onze weg naar 't Loo, waar we, daar onze kapitein had aangevraagd met zijn' compagnie door de tuinen en langs het Kon. Paleis te mogen gaan, in do gelegen heid werden gesteld, dit van nabij te kunnen zien. Waarna onze reis verder werd doorgezet tot ons kamp. Het eten door onzen kok goed bereid, sma.akte ons allen dan ook zeer goed, waarna we ons ter ruste legden, om nieuwe krachten voor den volgenden dag op t© doén. Den tweeden dag ging "de marsch naar Deven ter. Daar aangekomen, werden we onder ge bracht in de rijbaan der cavaleriekazerne. Jammer, dat het zoo regende. Ook zij hier met eer vermeld dat de' cantine daar, die in eigen- beheer is, veel beter en goedkooper is dan in Arnhem, waar zij verpacht is. Moge dit eens beter worden, wat zeer ten voordeele der sol daten komt. Den derden dag begonnen wij gelijk den vo- rigen met het eene been voor het jmdere te plaatsen en kwamen wo zoodoende onder vroo- lijk zingen langs Diepenveen, Bathem, Ddrth, Hcrfscn in Almen aan. Hiér werd het tenten kamp weder opgeslagen en .gingen we over tot het gebruiken van ons middagmaal, wat ons allen smaakte. Even wilde ik hier aanteckc- nen, dat onze jongens goed gehard zijn, als korp.-ziekendrager W. Storm voor het onder wijs op geneeskundig gebied van hem genoten bijna een jaar lang. Zij roepen hem een harte lijk vaarwel en een tot weerziens toe. 13 Juü '16. J. S. v. d. WAL. A. v. d. BRINK. K KLIJNSMA. N. HONS. Met deze betuig ik mijn hartelijken dank aan do hoeren onderofficieren, korporaals en manschappen voor bet prachtige geschenk dat zij op mijn huwelijksdag mij geschonken heb ben. KORNELIS HUSSON en Echtgënoote. 2o Bat. 11 Reg. Inf.. Twee militairen verdronken. To St. Oedonrodo had Donderdagmiddag een treurig ongeluk plaats. Twee der aldaar inge kwartierde militairen, do adjudant-kapelmees ter W. Iv. F. Diepenbeek en wachtmeester De Gooi, zouden een net, dat zij den vorigen dag op de Moerputten hadden uitgezet, gaan op halen. In een platte schuit boomden zij naar de plants waar het net stond. Bij het net sloeg de bak eensklaps om met het ongelukkige ge volg dat beiden te water raakten. Kapelmees ter Diepenbeek, die een puik zwemmer is, trachtte den wachtmeester die niet kon zwem men te grijpen, doch raakte evenals de wacht meester verward met de sporen in bet net. Toen riepen beiden om hulp en een wacht meester, die aan den kant dat verschrikkelijk tooneel aanschouwde zonder hulp te kunnen bicden, liep naar de naastbijzijnde boerderij om hulp te halen. De ongelukkjgen verdronken echter jammer lijk. daar er geen hulp te biedqu was. -Bijna twee uur na het ongeluk ging men aan het dreggen en werden do lykcn verward in de netten opgehaald. Men poogde nog geruifnen tijd de levensgeesten weder op te wekken, maar natuurlijk te vergeefs. De lijkon werden per militaire auto naar het ziekenhuis vervoerd. („Eindh. Dagbl.") Een Fransohe officier-vlieger van Urk ontsnapt. Een Fransch officier-aviateur is uit het kamp der geïnterneerden te Urk ontvlucht. Stelling van Amsterdam (Groep Purmerend), bewijs hiervan deden enkelen nog de 150Ó M. 90 strafpunten; 18e pr., G. K. de Vries, det. Terschelling.-91 strafpunten; 19e pr., J. Dam 2de div. lïde reg. inf., 91 strafpunten; 20e pr., Schrama, Stelling den Helder, comp. pan ters fort art!92 strafpunten; 21o pr., J. G. Sissingh, 2do div. 8ste reg. inf., 92 strafpun ten; 22e pr., A. van Kempen, lste div. 4o reg. inf.. 93 strafpunten; 23e pr., G. J. The- bosen, 2de div. 22ste reg. inf., 93 strafpun ten; 24e pr.. J. J. Scliot, troepen in Zeeland, 4de reg. veld-artill., 93 strafpunten; 25e pr., korp. L. Nizet, 8ste div. 14e reg. mitrailleur- peleton, 94 strafpunten. Voor de Zaterdagmiddag ter gelegenheid van het bezoek van H. M. de Koningin ingelaschte wedstrijden werden extra-prijzen uitgereikt. De uitslag hiervan was als volgt: 400 met.er hardloopen, le pr. G. M. Ver schoor. nie Div. Telegraafafd., 2e pr. serg. F. J. Couton, IV Div. 7de reg. H. 800 meter hardloopen le pr. F. J. Couton, XV Div. 7e reg. II, 2e pr. luit. ter zee jhr. C. iW. Versluys. D© Zwemwedstrijden. Feitelijk zijn de wedstrijden voor Land- ©n Zeemacht, reeds Vrijdagavond begonnen met zec-r interessante zwemwedstrijden in het Zui- derbad t© Amsterdam. De animo was ook hier voor zeer groot en generaal Ophorst toonde zijn belangstelling door gedurende eenigèn tijd de verrichtingen der militairen bij to wo nen. De jury bestond uit de heeren "W. E. Bre- dius W.Ezn., A. Kappenburg, C. V. Kramer, J. M. Cortlever en W. Kok. Voor het snelzwemmen, afstand GO M., wa ren ruim 150 deelnemers ingeschreven, waar onder verscheidene bekende zwemmers. Geen wonder dat deze met dc prijzen gingen strij ken. Eerst© was J. van der Grient, Ie divisie, in 45} sec.2e H. Minnes, lie divisie, 48 sec. 3e Wij lacker, Stelling Amsterdam, 48} sc-c.4c P H. Plantinga, Stéil. Amsterdam; 5e J. J. Bosch,He divivie6e A. B. Marcus, Steil. Amst.7© Masman, idem 8© W. XI. Krone, idem 9e J. J. A. Keuchenius, cadet serg.10e "W. Hijnekamp, Nieuwe Holl. "Waterlinie; 11e J. P. Werff, Ie divisie; 12e A. W. Broer, id.; 13e J. J. Cohen, idem14e J. van Dorp, Steil. Amst.; 15e Uttmann, lie divisie; 16e Hau- schiold, IVe divisie ;-17o jhr. Verwey, lie divi sie; 13é H. J;. F. Pootjes, IVe divisie; 19e M. J. Baak, Stéil. Amst. Allen bleven beneden de minuut. Ongeveer 100 deelnemers kwamen in het nummer 40 M. rugzwemmen uit. De uitslag hiervan was: le J. v. d. Grient, Ie div. in 33} sec.2e J. B. Werff, idem, 35 sec.3e A. B. Marous, Steil. Amst., 35} sec.4e J. J. Bosch, lie div.5e De Hoff, Steil. Amst.6e •Hauschield, lie div.7e A. B. Broer, Ie div. 8e Spaanderman, Steil. Amst.Öe Galjaard', idem; 10e J. Reijnders, idem; lie J. v. Dorp, lie div.; 12© C. Vlaanderen, idem; 13e J. J. Bakker, Steil. Amst.14e H. Minnes. He div. 15e N. Luitjes, Steil.- Den Helder16e C. XI. Mellunk, He div.; 17e B. H. Beekman,idem 18e Vooijs, I© div.19e J. J. Weissman, Stelk 'Amst.20e F. R. Brink, Ie div. AUcn maakten minder dan 45 seconden. Ter opluistering van het feest demonstreer de do heer N. Sturkop, oud-kampioen van Nederland, eenige van zijn mooist© sprongen ten beste. Tot slot van den avond werd ©en goede partij -waterpolo gespeeld door twee zeventallen, waaronder twee burgers, om den soldaten een idee te geven van dit mooie, spannende water bal-spel. Dank zij de goede leiding liep alles vlot van etapel, zoodat om ticg .UWJ"é£ds. inrukken kon yrordeB sMd&ïh hardloop, anderen gingen met een in goede banden zijnde trekharmonica een optocht hou den cloor bet kamp, al zingende onze echt goed klinkende liederen. Den vierden dag was het eerst om 4 uur weder opstaan en gingen we om 6 uur, zin gend© "en wel, aangespoord door onzen mandant om dezen laatsten en zwaarsten dag flink en goed in tc zetten, op marsch. De reis was over Huize de Voort, Zutphen, Brummcn, Dieren, Steeg naar Velp, alwaar de regiments- muziek ons ophaalde,' om ons naar de Coe- hoorn-Kazcrne terug te brengen. We hadden nu een marsch van ongeveer 140 K.M. afge legd, met veel ontbering en moeilijkheden vooral wat het slapen betreft, kan men onder zoo'n tent op een weinig stroo niet voldoende rust genieten. Maar wie zou bij ons binnenko men dat bobben gezegd! Hoe flink marcheer den zo niet en, met vroolijke gezichten, alh maal blij dat het er weer 'op zat. Maar 'ook onze kapitein was tevreden, want' bij sprak tot ons woorden van waardeering, van dank, ons prijzende voor bet aan den dag gelegde werk, ons aansporende altijd zoo op gewekt te blijven, waarna we allen, want er was geen enkele" uitgevallen, een driewerf hoera voor de compagnie aanhieven. Wij heb ben getoond voldoende afgericht en gehard te zijn om, wanneer ons Nederland eens in ge vaar zou komen, als goede verdedigers te kun nen optreden. Als tolk der compagnie optre dende, mag ik zeker langs dezen weg een woord van dank brengen aan onzen kapitein, voor de goede en gezellige wijze waarop hij met ons deze vier'dagen heeft doorgebracht. Korp. TH. FRERTKS, 4-1-8 R. I. Concours Hippique. Men meldt ons: De Minister van Oorlog zal op hefc concours hippique, dat 18 dézer te Hoofddorp plaats heeft, worden vertegenwoordigd door het hoofd der lie Afdoeling van zijn Departement, don luitenant-kolonel van. den generalen staf Mul ler Massis. net departement heeft voor dit concours een extra-prijs bestemd voor den eigenaar van de merrie die bet meest geschikt geacht wordt voor het fokken van paarden, bestemd voor de bereden artillerie of voor de cavalerie. Garnizoen Deventer, De Militaire Sportcommissie te Deventer, waarvan kapitein Ochsendorf voorzitter is, deelt ons bet. volgende mede: Op Dinsdag 18 Juli heeft een estafetteloop plaats van Deventer (Schipbrug W.Z.) naar Doesburg (Schipbrug W.Z.) via WilpVoorst —Brummen—Dieren 30 K.M. Hieraan zal wor den deelgenomen door 1200 korporaals en man schappen van het Reg. Infanterie. De .afstand wordt verdeeld in 3 bataljons- vakken elk van 10 K.M. n.l. vak t Schipbrug Deventer—Voorst, vak II Voorst—Brummen, vak III BrummenPoesburg. In elk bataljonsvak wordt door elk der com- pagniën 100 man geplaatst. Op elke 100 Meter staat dus voor elke compagnie 1 man. Er zal worden gestart te 9.45 uur v.m. Schipbrug Deventer. Vaardigheidsproeven. Men meldt ons: j De militairen M. Ringelbevg en W. Dieryck, leden van de 'Kraclitsportelub Wilhelmina Garde to Rotterdam, hebben met gunstig ge volg de vaardigboidsprocvcn, uitsluitend Voor militairen, afgelegd. Dankbetuigingen, Ondergeteokenden. ziekendragers van 2, III, 20 R. L, betuigen langs dezen weg, bij hun overgang naar de Hoofdverbandplaats, hun nen oprechten dagk aan hun commandant nül. De Telegraaf" deelt nog de _.0 bijzonderheden mede over do ontsnapping van een Fransch officier van het eiland Urk. De ontvluchte is de Fransche kapitein der vliege niers Joseph Coutisson, oud 31 jaar. Vrijdagmorgen om 7 uur is hij per motor boot uit Urk ontsnapt. Zoodra zijn ontvluch ting bekend werd, is van Urk uit naar alle kustplaatsen getelefoneerd. Uit do stelling 'Den Helder stoomden torpedo-vaartuigen uit óm de nt#torboot op te sporen. Het garnizoen te Edam, waar deontsnapte Engelsche vlie genier Rainey in Mei 1915 werd gevat, patrouil- leefde op rijwielen langs de kust der Zuider- zeeupi het eiland Marken werden door troepen uit Wo stelling van Amsterdam bewaakt. Door de torpedoboot, welke na de ontvluch ting van den Engelschen vlieger Rainey in Hrk gestationeerd was, is het jacht, waarmede de Fran Sell man Coutisson ontvluchtte, gevon den, verlaten drijvende aan den mond van het Keteldiep. Verder is tusschen Zwolle en Kampen aan gehouden de auto, waarin de vluchteling ge reisd heeft. De inzittende, eene Hollandscho dame, vertelde, dat- haar reisgenoot in de buurt van Hattem plotseling de auto had ver laten, terwijl zij niet wist, waarheen bij was gegaan. Doodgebloed. WA«SPIK. De militair© kok M. P. uit Zwa gerveen (Fr.) afkomstig, was aan liet brood- snijden, toen bet mes uitsohampte en een slag ader trof. De jonge man bloedde in koften tijd dood. (,,Ct.") Do ongeregeldheden te Soerabaja. Vrijdagmorgen arriveerden per stoomloods- vaartuig „e Hellovoetsluis 47 Marine-schepe lingen, waaronder matrozen le, 2e en 3e klasse en enkele mariniers, die per „Róndjani" nit Oost-Indië zijn overgevoerd, als zijnde de hoofd schuldigen bij' het pl©gen der bekende ongere geldheden aldaar. Het cmbarkement had nabij Hoek van Hol land plaats ter voorkoming van inoidénten te Rotterdam. Zij zijn voorloopig aan boord van het Wachtschip ondergebracht, zonder vergun ning van verlof ter nadere afdoening van d© op hen toe te passen maatregelen. De nachtwaker opgesloten. Te Bergeijk (N.-Br.) is do gemeentenacht waker door de militaire wacht opgesloten, ora/ dat hij zijn identiteit niet kon bewijzen. Nóg voor hot einde Tan den nacht werd hij door tusschenkomst vap den militairen commandant ter plaatse in vrijheid gesteld, waarby do afge nomen revolver werd teruggegeven. Steenbeek" afgebrand. T© Zetten is een der Holdringgestich- ten, het gebouw Sf©enbeek, afgebrand. Vermoedelijke oorzaak schoorsteenbrand. Hot hoofdgebouw ging in korten tijd in vlammen op, alleen de muren bleven staan. Do inboedel ging groot endeels verloren. De verpleegden (ongeveer 60) werden allen gered. Ze zijn op genomen in do Vluchtheuvelkerk. Het ver brande is verzekerd. 'Do bijgebouwen zullen waarschijnlijk be houden blijven. (Steenbeek is het gesticht voor gevallen meisjes. Het is reeds eenmaal geheel door brand vernield, in 1877. Het tegenwoordige gebouw was dus nog geen 50 jaar oud. Deze ramp is voor den nieuwen president directeur, dr. Lammerts van Bueren, te meer een ernstig, wijl de stichting Steenbeek tot de noodlijdende behoort.) Omtrent den brand meldt men nader: De brand heeft zich beperkt tot het hoofd gebouw, d© brandweer slaagde erin het bijge bouw, door een gang van het hoofdgebouw verbonden, te behouden. In het hoofdgebouw werd juist les gegeven aan de verpleegden toen het vuur uitbrakaldus konden allen zich ge makkelijk redden. Met hot verbrande gebouw en het overgroote deel van den inventaris gin gen verloren het archief, de bibliothe^jide leermiddelen, de geheel© inhoud der provisie kamer, benevens allo bezitting van de twaalf dames, de directrice, de huishoudster enz., die aan Steenbeek verbonden zijn en in het hoofd- gehouw wonen. De directrice, mej. Bliek, en een der andere dames hadden een.zeer waarde volle verzameling antiek, die mede geheel ver loren is gegaan. De gebrekkige brandweer van Zetten kon weinig uitrichten. Van "Wageningen werd hulp gevraagd, waarna de brandweer van daar met 'een bandspuit uitrukte. Voor deze ter plaatse kwam lag echter het gebouw zoo goed als in puin. Vermelding verdient, dat' ook op een Zater dag, den 14 April 1877, .Steenbeek" eveneens tot den grond toe is afgebrand. Ernstig ongeluk. Zondagmiddag omstreeks %ên uur geraakte bij het aanleggen van de Havenstoomboot no. 3 aan de IJkade te Amsterdam het hoofd van een ongeveer 13-jarig meisje, dat uit één der patrijspoorten keek, bekneld tusschen de boot en den steiger. Heb meisje werd naar héb Binnen-Gasthuis overgebracht," doch bieek bij aankomst reeds overleden te z.'jn, Hpog water. Men meldt ons van Zaterdag uit Wijk-bij- DuurstedeDe laatst© 24 uur is de Rijn hior maar 6 c.M. gewassen. Zaterdagmorgen wees de peilschaal een stand aan van 5.79' M. N. A. P. De kribbeji en 't voor dq §tad gedegen land staan onder* j Men schrijft uit Noord-Brabant aan ,5D'o Tijd": In geen menschenlieugcnis is het gebeurd, dat het water in sommige streken van Noord- Brabant in Juli zóó hoog hoeft gestaan en zooveel sohado h^eft berokkend als dit jaar. In do omstreken van Udon zagen wij de haver zóó door het water bedolven, dat 6lochts de aren boyon de oppervlakte zichtbaar zijn. Heele zwermen wild© eendon zagen wij rond zwommen, waar andere jaren welige weilanden hun malsch gras aan heb oog vertoonen. De hooioogst heeft een droeven tijd beleefd, en wat er op hoogere weilanden nog droog staat, kan vanwege het hoog© 'water niet wor den binnengehaald. Een zeventigjarige landman vertelde ons, dat dit de tweed© maal was in zijn heelo leven, dat het water in dit seizoen zoo boog was en zooveel last en schade veroorzaakte. Diefstal Militair© Goed©réns In don laatsten tijd kwam aan het licht, dat verschillende diefstallen van militair® goederen plaats vinden. De politi© to 'Bergen- op-Zoom hield een oogjo in het zeil en wist dezer dagen haar slag te slaan, zoodat de opkooper II. aldaar, zoomede twee mi litaire wielrijders te Roosendaal in arrest zijn gesteld. Do tweo militairen hebben volledig© beken tenis afgelegd. De opkooper zegt niet to heb ben geweten, dat de goederen, door hem ge kocht, van diefstal afkomstig waren. Het onderzoek duurt nog voort en is nit den aard-zaak zeer moeilijktoch is nu reeds' beslag gelegd op honderdon stuks militaire hemden, w. o. uitgifte 1916, zoodat spoedig nog wel meer licht in dezo zaak zal komen. Do klompenindustrie. De klompen industrie in N. Brabant bloeit .buitengewoon, vooral voor Duitscho en Oosten- rijksche rekening, komen geweldig groot© orders in. 41,000 eieren verkocht. D© 41.000 eieren,-, welko d© vorig© week te Oldenzaal werden aangehouden, omdat er zooi- leder onder verborgen was, zijn Zaterdagna middag publiek verkócht voor 2360, plus 10 veihngskosten. Verkeerde praktijken. Men schrijft ons nader uit Limburg. De geschiedenis van den militair, di© zich uitgaf vöor belastingambtenaar en Duitschen smokkelaars de smokelwaren afnam, heeft een vervolg. In denzelfden nacht, dat ambtenaren den militair op zijn daad betrapten, wérd door "Ven- losch© politieagenten een groepje Duitschers aangehouden, die ten uitvoer verboden goed medevoerden. De menschen gaven teeltenen van verwondering on verontwaardiging, toen hun boeltje in beslag werd genomen. Even tevoren toch had een militair hen gevisiteerd, alles laten behouden en hun den weg gewezen naar de Heimat, voor welke vriendelijkheid zij hem ruim beloond hadden. Gezamenlijk werd toen gezocht naar den bewuston .militair. Hij werd ook werkelijk gevonden, verhoord en in arrest gesteld. Den volgenden dag bleek, dat men t© doen had inet denzelfden persoon, die zich voor kommies had uitgegeven. AI naar gelang het .hom .profijt kon opleveren wisselde deze men schel ijke cameleon van huid. Moederafgunst. De heer J. J. v. B. schrijft: In de onmiddellijke nabijheid van een still© Sloot broedden vóór enkele dagen nog twe© 'hoopvolle moedereenden .haar lichtgroene eieren nit. Maar het weer is slecht geweest in den laatsten tijd, of mógelijk hebben wel an- dero ongunstige invloeden zich laten gelden ten minste, het resultaat is poover gebleken. Bij de eêno mislukte het geheel, do andero redde slechts een klein gedeelte voor algehee- len ondergang. Net vier kleine piepende jon gen, hot aantal is waarlijk niet groot. Maar Wat weet een eendenmoeder van het aantal? Trots zwom zij rond met haar vier prachtige goudgele donsjes ®n stak daarmede do oogen uit aan de eenzamo kinderlooze. En daar ontwaakt© in deze de duivel-van de afgunst. Zou zijd© eerlijke onvermoeibare broedster, ïiiot evengoed' op een paar jongen recht heb ben Moést nu do een alles, de ander niets hebben? En zou zij bet pleit nu zoo maar gewonnen geven? Dat nooit 1 Doch eerst wil zij, hot met list probeeren. Telkens en telkei.,5 scharrelt zij rond in do onmiddellijke nabij heid van hetgeen haar begeerte heeft opge wekt. "Voorzichtig lokt ze, met zachte kwaak- tonen, de kleintjes tot zich. Doch ook de moedor roept voortdurend." Zij heeft do on der zeker doorzien cn is nóg waakzamer ge worden. Na enkel© waarschuwingen luisteren de donsjes niet meer naar do verlokkende tonen van de afgunstige. Dan zal dezo het maar mot geweld beproeven. Eensklaps dringt nzij zich met handigen zwaai tusschen moeder en kroost. Maar daar stuift de moeder op de indringster los. De strijd duurt slochts kort eu do uitslag Is te voorzien. Geen Salo- mo's oordcpl is straks noodig om het met list of geweld aan d© rechtmatige bezitser ont rukt© kroost weer aan haar veilig© hoede toe te vertrouwen. Geen mensehelijke regelen of wetten zullen dezen strijd beslechten. Wel zijn do oorspronkelijke krachten gelijk, maar do geestkracht van de ware moederlief do geeft toch den doorslag. De belaagster is verslagen en op do vlucht gedreyen! I5ij zal, zoo zij dc eenzaamheid wènscht te ontvluchten, zich nu wel verder bij anderen, evenzoo misdeeldcn, diénen'aan to sluiten. Ginds in de thans vrij gevochten sloot' zwémt voortaan nHeen de ge lukkige eendenmoeder 'met haar mooie goud gele jongen, welke zij zoo schitterend te ver dedigen wist. Een bankciief gevangen. Uit Berlijn wordt gemeld: de bank employé Stepban die zich schuldig maakte aan een grooteii diefstal van effecten bij de Disconto Gesellschaft, is te Muiichen gearresteerd. Hij had een bedrag van meer dan 100.000 Mk. aan contanten bij zich. Naar de bergplaats der ge stolen effecten wordt volgens zijn mededeelm- gen gezocht. UIT DE STAATSCOURANT. Bij K. B. zijn benoemd bij het réserve per soneel der Landmacht, bij liet. personeel van den geneeskundigen Dienst, t©t reserve-jfficier van gezondheid der 2e klasse, de heeren D. M. G. wan H i 11 e n en J. M. Aner, Artsen. Zijn met ingang van 20 Juli 1916 benoemd lo. tot Eerst© Luitenant, a. Bij .het wapen der Infanterie, de tweed© luitenant M. L. J. Hof stee, van het wapen, geplaatst bij do lucht- vaartafdeeling:b. de tweed© luitenant G. B o o d t", van het wapen, gedetacheerd bij 'het leger in Ned. Indië. 2o. tot eerst© luitenant bij hun tegenwoordig, korps, a. Bij het wapen der infanterie, de tweede luitenant G. A. Mallinscr.hodt; van het 8© regimentW. G. Z w o 11 e, 'van het 5o regimentC. llty.nierse, van het 16e regiment L. A. H a u s m a, van het 9e regi ment O. F. J. Boers, van het 5o regiment D. P. Ra vel li, van hét 2e. regimentA. J. van Eek, van het 17e regiment; R. C. van d e r Na gel," van het 6o regiment; A. R. C. Bijvoet, van het 3e regiment; J. P. van Oosten, van hét 10e regiment; J. A. Tim merman, van het lo regiment en W. F.' Brem an, van het 9e regiment. Bjj het wapen der cavalerie, do tweed© luite nants J. Daniels, van het le regiment huza ren J h r. Y. D. C. QuarlcsvanUfford, van _hot 2©regiment huzaren; Jhr. A. van der Goes, van het lo regiment huzaren "W. G. M. Sclimi d t, van hot 4e regiment huzaren en J. E. Feenstr a, van hefc 3e regi ment huzaren. c. Bij hot wapen der artillerie, de tweede- luitenants J. S i b i n g a Mulder, adjudant bij het le regiment veld-artillerie; J. G o v e r s, van hét 3e regiment veld-artillerie; H. A. J. G. K a a s j a g e r, van liet 3o regiment ves- ting-artilerieJ. A. Battaerd, adjudant bij bet 4e regiment vesting-artillerieD. van dén fi o t g, van het korps pantserfort-artil lerie; J. Sanders, van liet le regiment vesiing-artillerieL. B. Zon, van het 2o regiment vesting-artillerie; L. E z e r m a n, ran het korps pnntserfort-artillerieJ. F. G r o s j e a n en E. Dooye waard, heiden 1 van het 4e regiment veld-artilleriej. van der M e u 1 n, van het 2© regiinenfc vesting artillerie; jhr. G. M. M. A 1 t i n g van GeusJii, van bet lo regiment vesting-artil lerie R. W. Dahmen von Buehholz, vnn het korps pantserfort-artilleriejhr. W. G. L. v a n Spengler en A. L. T. J. Vogelsang, beiden van bet lo regiment vesting-artillerie; J. R. de Wij s, van het 3e regime.nt vesting-artillerie; N. J. H. M. van M i d d e n d o r p, van het korps pantserfort- artillerie; W. W. B. Halbert-sma, van liet 3e regiment vesting-artillerieD. J. Bur ger, van het korps pantserfort-artillerie; P. T. J. Hubert s,. van bet 3e regiment vesting artillerie D. W. P. G i e 1 e n, van bet 4e regiment vesting-artillerie; R. G. N i e u- w e n h u y s en J. C. T. Motk beiden van heb lo regiment vesting-artillerie, laatst genoemde adjudant bij het korpsJ. van der Singel en J. F. S o li u 11 i n k, bei den van het 2o regiment vesting-artillerie, laatstgenoemde adjudant bij bet korps- W, F, Meyer, van het 4e regiment vesting-artille rie, en C. J. Schouten van bet 1© regi ment vesting-artillerie. Baronessa Van Wassenaer f. Te Arnhem is overleden mevrouw de barones Van Wassenaer van Cahuyck, geboren Barones van Boetzelaer, Dame du Palais van H. M. dQ- Koningin, sedert 6 December 1899. De Legerdag te Breda. Omtrent het voorloopig programma van den door do Nederlandsche Voreoniging ,,0ns Le ger" georganiscerden Legerdag te Broda op 38 Juli a.s.; kunnen we nog hot volgend© mél den Om 11 uur heeft de vergadering van het- Hoofdbestuur cn do installatie van den Alge- meenen 'Raad in - de Receptiezaal van do Ko ninklijke Militaire Academie plaats. Om 12 uur worden het Hoofdbestuur en d© Algemcene Raad door bet Gemeentebestuur van Breda officieel ontvangen..' Om 2 uur hebben de militaire voorstellingen op het terrein achter de Chassé-kazerne plaats. Tijdens die voorstellingen zullen bijzonder© omstandigheden buitengesloten een com pagnie infanterie uit Bu6sum arriveeren, die dgartqe diem dag een .afstaridsmarsch maken, benevens een 'houwitser-batterij, die van Den Haag zal komen rijden.. 's Avonds van 8—10 uur zal'er ten slotte in den tuin van Concordia een concert worden gegeven door de staf muziek van het régiment jagers. Hot Engeisch-Franscho offensief. BERLIJN. Officieel. Tusschen de zee en de Ancre voerden de Engelschen op verschillende plaatsen hun vuur tot grootere hevigheid op. In hefc Sommegebied bleef de artilleriestrijd aan weerszijden zeer, belangrijk. Er werden vij andelijke aanvallen ondernomen, waarbij do En gelschen verder in Oviflers doordrongen, en die ten Z. van de rivier, bij Biaclies, tot levendige gevechten met de Fransehen voerden, doch di© 'overigens reeds in ons spervuur mislukten of niet tót volle ontwikkeling kwamen. Het aantal in den strijd bij Biaclies gemaakt© gevangenen steeg tot 4 officieren, 366 man. De Zaterdag ingezette groote Fransche aan vallen ten O. van de Maas we'rden tot Maan dagmorgen voortgezet. Resultaten verkreeg d© vijand in den bloedigen strijd niet; integendeel verloor hij op eenige plaatsen gebied. Overigens aan het westelijk front geen be langrijke gebeurtenissen. Een Fransche aanval, zich aansluitend aan het doen springen ©ener mijn ten N. van Oulclies, werd,.afgeslagen. Wij lieten met succes een mijn springen op de Com- bres-lioogte. PARIJS. Tusschen Aisn© en Oise werd een sterke verkenningsafdeeling der Duitschers door Fransch vuur uiteengedreven. In den om trek van Monlin-sous-tout-Vent in Champagne werd een Duitsche aanval op de Russische loop graaf door een tegenaanval, met verliezen voor den yijand, afgeslagen. Aan liet front voor Verdun was de nacht be trekkelijk lcal.m, behalve bij hoogt© 304, waar het vuur zeer levendig was. Ten w. van Fleury gingen de. Frsnschen iets vooruit en maakten «ij drié mitrailleurs buit. In Lotharingen gingen de Duitschers. na ©en levendig artillerievuur, tweemalen tot den aan val over on de Fransche stellingen in den om trek van Han. t/n z. van Nomehey. Twe© aanvallen werden afgeslagen, waarbij gevangenen in Fransche banden hieven. De brand in hot Paleis van den Crlekschen Kening. BERLIJN. Do ,,Voss. Zeitung" verneemt nit Genove, dat do brand in het Grjeksche Koninklijk paleis en liet ho-sch voor DekeTia is aangestoken dóór zeven Grieken, die uit Tur kije gevlucht zijn. Ze worden door de politie in hechtenis genomen. In tegenstelling met d© tot dusver gegeven berichten, bedraagt hét ge- tal slachtoffers eenige honderden. Twintig sol daten met- den commandant Metaxas kwamen in de 'vlammen om. Hot formeel ingesloten paleis van de Koningin-moeder Olga was van elke hulp afgesneden. De spoorweg Athene— Larrssa is ter lengt© vaft 7 kilometer vernield. Te Athene heersclib groote opwinding. Alle ge zanten hebben den koning hun deelneming be tuigd Yoor jongeliedert van ongeveer 20-jarigen leeftijd, reeds in den Handel werkzaam geweest zijnde, in het bezit van eind-diploma 5-jarige H. B. S. of Handelsschool en voldoende ervaren in de Nederlandsche, Engelsche, Fransche en Duitsche correspondentie en in het Italiaansch Boekhouden, bestaat gelegenheid te worden genlaatst bij de NEDEtëLANÖêCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ voor haren dienst in Nederlandsch-flndië. Reflectanten gelieven zich schriftelijk aan te melden onder opgave van referentiën. IN DE Tabak- en Sigarenfabrikant. Westelnde OEN HAAG. Tel. H. 2959. Reeds Jaren Cantino-leverancier. Alles wat U van Koek en Banket behoourt te weten is, dat het komt uit de Fabriek van Z. O. Binnensingel I F, DEN HAAG. door bestudeering van bot werkje PRACTISCH SCHRIJFONDERWIJS door B. WESTERAv («Schrijver van het. bekende „Pracbisch Taalonderwijs"). Een boek óm door zelf onderricht beter 3chry'ven te leeren. Met 117 facsimiles. Pry's f I.—. Verkrijg baar in eiken boekh. en na ontvangst van het bedrag bjj den uitgever J. BOSCH Jbzn. te Nyverdal. HOE MOET IK SOLLICITEEREN? naar betrekkingen ïnNederland en IndiÜ, Prys 25 ct. Posts, worden aangenomen. Uiig- ZILVER, Claes de Vrieselaau 4ce, Rotterdam. JJ Concurreerend Heerlijke chocolade. Uitsluitend ten dienste van de WETTIG GEDEPONEERD

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4