Ifliisii "A desbetreffende order w» echter tevens ttATkRuyschvanDu/ltVc» te Hoek TTnllnnd ds c G. Wagen aar. te üsquert; Corresp ondentie. DE SODDATEKTCODRAIVT Van Woensdag 19 Juli 1916 3 „ordt vertraagd maar ook de gewon, poet- dienst ter plaatse ernstig wordt bemoeilijkt. Heb is od do postkantoren, en no» nun- der in de posttreinen, doenlijk de adressen der stukken te leze. B.J het sorteren wordt alléén gekeken naar de plant, van mi na. 't Is met liet oog op den omvang der werkzaamheden, niet anders mogelijk Een brief voor een militair, waarop m strijd met den wensch van den Oppcrbsveltobte. Jon plaats van bestemming is w* JJ" handen van de gewone post. Alles_»»t du* in Den Helder aankomt met den plaats naarn De" Helder, gaat derhalve eerst naar het Postkantoor aldaar om vervolgens te ■worden overgebracht naar het afzonderlijke Veld postkantoor in de Stelling van dien naam De bestelling kan alleen van daaruit naar behoord! geschieden. Luidt het adres echter in plaats* van Den Helder Steil,ng van Den Helder, dan weet ieder post beambte dat een dergelijk stuk moet worden gezonden aan het I cldpost kantoor De gewone post te Helder word er dan niet' noodeloos mee belast en de uit reiking kan onmiddellijk na aankomst ge schieden. Een voorbeeld hoe het adres be hoort te luiden is hieronder vermeld: Den Heer J. Jansen Sergeant 2 Comp. I Bat. 4 Reg. Vest. Artill. Stelling van Den Helder. Verlof en vervoerbewljzen voor militairen. K»r, W0:l0d^\«r 2é Ter hJa, het volgende antwoord mge- sonden: de commandant der nlde dfvisS bepaald heeft, dat aan m.htarren, die het verlangen daartoe kenba verlof vdor het bijwonen eoncr rctiaite zou bepaald, dat dit 'hiedaagsch retra,«»-ve Legerorders 19l9i y nrder uit waarbij bevolenwei deze tevens suis met verlof vertickl e:nd ,-etraite rgteH"tTi^^udeP„ gaan kon- +ion\ naar hunne woonplaats. 2 Mitsdien zijn geen veivoerbewyzen ten behoeve van het deelnomen aan de retraite yers trekt. t Adsp. res.-officieren van gezondheid. Vragen van den heer M rchant, lid der Tweede Kamer, be- treffendo het onder de wapenen komen van landstormpbchtig© ad- 6oirant-reserve-officieren fT in October 1915 aan do rteitee universiteit van Amstordanlieert lands tormplichtigcn, ,i-d verbonden, zoovel zij militair zonden zijn voorge- ft'w imst, dat landstormplichtigen, di P 17 Juli zich hebben vorbomta., thana top zijn opgeroepen zon toezegging zal wor- hebbcn, dat do genoemdo toezegging den gestand Ssdai"J.; bevestigend mochten 3. Indien doze \ia=ren 7,1 mister dan be u-orden beantwoord, is tot zes u-eken reid, alsnog den bedoeld.a1,. J tpliclitigen de ÏÏSS boe- Universiteit van Ara d;6 voorne- dc landstormplicbtige al's adspirant- mCnS WoamSér van gezondheid aan te gaan, reserve-officier van B M deze Verbm- is bericht, dat, n. j-ou wordeu be- tenis, hu» «rteoo ben die C?en^XSr6j"ke»v„irhend.ewh. waarden, handhaafden. bedoelde Ad '2. Het is jmst, drt de °noe opgerMpm. studenten tegen 17 v-prh-iald dat deze Bij die oproepzou duren, om- ?awTdérgeS toezegging hun reeds was e°lTi Uit bet antwoord op de 2de vraag volgt vanzelf het antwoord op vraag 3. Veldpredikers in tijd van oorlog. TV,i beschikking van den minister van oorlog 13 Tuli 1916 lo afd. no. 107, zijn benoemd vooé den «jd vak oorlog bij het leger te velde tot reservc-veldprei°|tMd,la»rb°itcn'; ds. P. J, Uarmen 't Loo, to Standdaa e BtoS ds t V. S. Cronsaz, te Maart 5' van Empel, te Middelburg: ds. S. Kmpscheer, te Zaltbomnml-,t„ K„. baas, to Zmdland. M„,len. to Ariitor- lingen V j Meijer, te W.jnaldum; ds. E. dam ds. J. Jw jjronneger L Isauta, te L A. Rademaker te Onnekes, te Helde te Loplker- rS' Qilenwag, te Metemblik: ds. PL L. der Schuit, te Amsterdam. Ingedeeld. De off. van gez. 2e kl. Onst-Ind. leger P. 1. van tVest, is bij het leger hier te lande te Naarden ingedeeld. Uitgesteld. Het vertrek naar Oost-Indio van den 2e- Juit der inf. K. Bakkers, bepaald op 21 Juli o k., is tot nader uitgesteld. rinezaken. De „O. VI". To Vlissingen is voor een paar dagen met goed gevolg van de werf der Kon. Maatschap pij de Schelde te water gelaten een onderzee boot (genaamd de „O. VI") bestemd voor de Koninklijke Nederlandsche Marine. ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK Per brief wordt niets beantwoord. Allo vragen worden regelmatig en zoo spoedig ma. g iJJJi b eri gfthpel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart ,,De Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Ceef steeds uw Juiste en volledige mili taire adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. E. S Amersfoort. Zie ons antwoord aan A »v. te Ede. Red. Jj. B te Putte, Omdat gij als hulpkommies zyt aangesteld, doet gij geen dienst als tamboer en hebt dus geen recht op de soldijverhooging voer die militairen vastgesteld. Red. J. B., Amersfoort. Voor in treinen verloren geraakte goederen kunt gij u wenden tot het bureau voor in spoorwagens gevonden goederen te utrecht. Red. D. I-I Amersfoort. Het is ons niet bekend, of onderofficieren niet voor lnilpkoinmies in aanmerking kunnen komen. Red. J. v L., Ginncken. De opleiding tot landstormofficier zal overeenkomen met die tot militieluitenant. Van sergeant wordt men dan aangesteld tot tweede luitenant. Red. T B Roermond, Gij mijt bij den verplichten landstorm voor eerste oefening onder de wa penen en hebt dus slechts recht op 2 dagen ver lof per maand. Red. L. Tli v. R., Ede. Wij kunnen hiet beoordee- wafc d® reden is, dat gij niet als hulpkom mies zijt aangesteld. Red. N. K., Utrecht. Richt een verzoek tot den voorzitter van de examencommissie voor het kommiesexamen om uwe stukken to mogen te rug te ontvangen. Red. j- R- ö-> Hbllovoetsluis. Het is nog niet be kend wanneer de zeemilitie 1910 met klein verlof naar buis zal gaan. Red. H J. R., Ede. Indien gij bedrijfsleider zijt, kunt gij een bewijs daartoe aan den burgemees ter van umo woonplaats vragen en op grond van dat bewijs in aanmerking komen voor bij zonder verlof. Red. Y S-. Veldleger. Onderofficieren, die in een militair hospitaal worden opgenomen, heb ben de eerste 4 dagen van dat verblijf in het hospitaal recht op menagegeld. Red. A. J., Monster, Oudste zoons, tevens kost winners van wie de vader overleden is, kunnen naar onze meening als gezinshoofden worden aangemerkt en hebben dan recht op het perio dieke verlof van 2x2 dagen per maand. Red. G Oqriuchem. Wendt u tot den chef van den Militairen Geneeskundigen Dienst in uwe garnizoensplaats. Red. J. J. P., Roozendaal. Het is nog niet te zeg gen wanneer de militielichting 1911 met klein verlof naar huis zal gaan. Red. A. D., Ede. Richt een verzoek tot uw com pagniescommandant om bijzonder verlof onder overlegpmg van een bewijs van den burgemees. ter van uwe woonplaats, waaruit blijkt, dat gij bedrijfsleider zijt. Red. A. v. d. W., Oud-Gastel. Zijt gij bedrijfslei der dan kunt gij voor bijzonder verlof in aan merking komen. Vraag daartoe een bewijs van den burgemeester van uwe woonplaats, waaruit blijkt, dat gif bedrijfsleider zijt en verzoek dan uw compagnies-commandant om bijzonder ver lor. Red. L. P., Weert. Van rijkswege kunt gij niet voor vergoeding m aanmerking komen.. Richt echter een verzoekschrift tot het Koninklijk -Nationaal Steuncomité 1914 's Gravcnhage of Red t0t Steuncomité in .uwe woonplaats. R. Bronsgcest, 24 ste P-cs. Reigiment 3o Bat. Ie Comp. Troepen in Zeeland. Red. C v. L., 'g-Gravenhage. Gij kunt in be roep komen bij den directeur der Directe be lastingen en aan dien directeur nogmaals schriftelijk het verzoek doen om voor militai re inkomsten in aanmerking te mogen ko men. Red, J. y. D., Waspik. Vóór 23 Sept. 1917 zult gij niet. uit den dienst worden ontslagen Gij kunt echter oene poging wagen door een' ver zoekschrift tot den M. v. O. te richten. Red. M" S-> 's-Gravenhage. Volgens de voorschriften hebt gij gedurende den tijd, dat gij in preventieve hechtenis waart, geen recht op mobilisatietoelagen on ook niet op ver goeding wegens kostwinnerschap. Omdat ^ij vrijgesproken zijt, kunt gij echter verzoe ken, dat gij de vergoeding wegens kostwin nerschap alsnog ontvangt, Bicht daartoe een verzoekschrift tot den M. v. O. Red. Huzaar L., cldleger. Gij. zijt verplicht uw Jnrig® vrijwillig© verbintenis bij de cavale rie^ te volbrengen. Voor eene verbintenis bij "'apen der Kon. Maréchaussee verwijzen wij u naar ons blad no. 229. Red. C. v. B.. Hnogorhrtde. Richt het yertoeh tot uw compagniescommandant om voor cone opleiding tot kok aan de Amsterdamsche Huis houdschool in aanmerking te mogen komen °of overplaatsing bij de hospitaal-soldaten moet gn een verzoek tot den Opperbevelheb ber van L. en Z. richten. Red. C. A. G., Etten. Het maximwn-t'bedr&a der vergoeding voor militieplichtigen bedranct 1.50 per dag. Het bedrag, dat. werkelijk uitgekeerd wordt, wordt door den burgemees ter bepaald. Red. G K., Rijen. le De militieliohtjng 1908 wordt 1 Augustus a.s. naar de landweer over geschreven; 2e Ook de mlitielichting 1910 zal tc eenigor tijd in het genot van klein verlof worden gesteld. Red. No. 182, Zeeland. Indien gij u hij vertrek met klom verlof in Duitschland wenscht te vestigen, moet gij oen verzoekschrift daartoe aan den Mm. v. O. richten. Red. H. M., UI venhout. Het- verlof der hulp- kommiezon wordt geregeld door don Minister van Financiën. Wij vermeeneh. dat drie dagen per maand verlof wordt gegeven. Red M. L Veerc. Het ration bruine booncn 1 Red60 voorgeschreven middagmaaltijd. W de R.. Bergen on Zoom. De militie- hcit.ng jpoö behoort tot de landwoerlichtin^ 1 1910(1. Ook wij vermoeden, dat de landweer^ lichting 1916d nog wel in don loon van dit jaar met klein verlof naar huis zal gaan. Red. E. H. ET Locvestoin. Gij kunt een gemoti veerd verzookschnft tot den M, v. O. richten iTe'd ra'"1''e te worden overgeplaatst.' Bib'd^'5 k°°n °P Znu<^' ons n°S n,'6t bekend. Y" Harskamp. Naar onze meening hebt gij in het laatst van de maand Juli weder recht op liet periodieke verlof. Dan toch zijt gij wedoronderd0 wapenen geweest, gedurende den tijd welke gij bijzonder verlof hebt ge noten. Red. fa 1 hnndeY R e Y"'''01"' U!°rm,*r bii Boek- |3 Vy Bergeyk. Het clraeen van <le hlnuve hep: hi, do En,ao uniform ter he5!issinE van <len commandeerenden officier. 7.i„ hladaüdo van het „Boekmerk Uniformen Red C. K., fort Edam. Ook landstormplfchtiee rtekendragers Senictcn na een onafgehrokfn terhhjl onder do napenen van 8} maand, eeno soldijverlumglng van f 0.03 por dag. Red J. Q., VGravcnhage. Van D,-treinen mag bl, yry vervoer voor Rijksrekening Eebr ,°k norden gemaakt, indien op de strook van l ét S^T.<rrdt i» meT' ÈatSt AS^n'YSé? ós n s E. R., Utrecht. Do compagnieseommnndant verleent u do gunst, om op Maandagmorgen eerste reisgelegenheid terug te koeren. Deze autoriteit kan dus alleen verandering hierin brengen. Red. A. V., Aardenlmrg. Naar onze meening zijn oudste zoons, kostwinners, wier vader over leden is, als gezinshoofd tc. beschouwen en hebben dan recht op het periodieke verlof van 2x2 dagen per maand. Red. J. V., Jutfaas. Voor de vergoeding van do terugreis naar liet buitenland voor do militai ren, die bij do oproeping van do militie met spoed op 1 Augustus 1914 uit het buitepland naar Nederland moesten reizen, zijn nog geen bepalingen vastgesteld. Red. J. A. K_, Hussura. Gij behoort tot de militie- lichting 1910. Hobt gij echter goede motieven, dan kunt gij een verzoekschrift a#n den M. v. O. richten om mot do militielicbting 1907 met klein werlof te mogen gaan. R e d. A. It., Roermond. Zio het antwoord in deze rubriek aan J. B. te Leur. Red. G. M. K., Middelburg. Er zijn geen termen to vinden om u voor bijzonder verlof in aan merking te brengen. Red. J. v. H., Etten. Het is nog niet hekend, wanneer de militielichting 1911 naar do land weer overgaat en ook niet wanneer deze met klein verlof naar huis zal gaan. R e d. M. v. d. H., Tilburg. Aan leerkrachten van inrichtingen van onderwijs knn bijzonder ver lof worden verleend, door de compagnies-, cscadrons-, batterij-, fort- of dotacheincnts- commandanten. lt e d. S. K., Lemmer. Richt langs den hierarchic- ken weg. een verzoekschrift tot den Mj v. O. om de soldij enz die gij gedurende het door u genoten watersnoodverlof hebt to goed ge maakt, te mogen, ontvangen. Red. H. C. D., Legerplaats bij Laren. le. Voor den tijd door u in de gevangenis doorgebracht, moet gij nadienen. 2e Gedurende de straf ver valt het verlof, na dien tijd gaat het periodieke verlof ter beoordeeling van den commandant weder door. 3e. Over militair strafrecht be staan verschillende boekwerken. Informeer daarvoor bij den boekhandel. 4e. Heeft men gewoon lager onderwijs 'genoten, dan kan men zich in den militairen dienst voor onderofficier bekwamon. Red. M. V., Legerplaats Milligen. Gij moet de advertentiën in ons blad nagaan, daarin wor den zoo nu en dan kleermakersknechts ge vraagd. Red. A. W., Ede. Examenverloven moeten gere kend worden te behooren tot debijzondere verloven. Mitsdien worden gedurende dat yerlof geen militaire inkomsten genoten. Wij raden u echter aan een verzoekschrift tot den Ontvanger dcc Directe Belastingen te richten om voor dio inkomsten in aanmerking te mogen komen. Red. T. te G. Gij kunt u onmiddellijk bij uw com pagnies-commandant opgeven bij de opleiding te mogen worden geplaatst. Red. v. W., Zalt-Bommel. Vraag den burgemeester van uwe woonplaats een bewijs, dat gij bedrijfs leider zijt. Heht gij dit verkregen, dan kunt 'gij uw compagnies-commandant verzoeken bij zonder verlof te mogen genieten. Red. D. H. H., Makkum. le. Omdat gij geen dienst doet, hebt gij geen recht op de toelage als hulpkommies. 2e. Gedurende het verlof wegens ziekte hebt gij recht op soldij en menagegeld en de 4 eerste dagen ook op mobiüsatietoelage. Gij hebt ech- .ter geen recht op do inkwartioringsgelden. Se. Na 1 Augustus e.k. ontvangt gij uwe soldij enz. van het korpsgedeelte, waarbij gij wordt ingedeeld, of waarbij gij blijft dienst doen. Red. A. W. K., Durgerdam. Sedert 1 Juni j.l. is bij bijzonder verlof de reisdag vervallen. Ook do fortcotnmandant kan bepaalde bijzondere verloven, waaronder zakenverlof, verleenen. Red. G. M. J. v. B., Willemstad. Gij moet af wachten, of gij als hulpkommies aangesteld zult wordon. De toelage als hulpkommies komt voor de berekening van de vergoeding wegens kost winnerschap niet in aanmerking, d.w.z. van dio laatste vergoeding wordt in dit opzicht niet af getrokken. Red. J. B. te Leur. Aan militairen, die bij de de póts of bij de korpsen van het begin van eerste oefening onder de wapens zijn, wordt geduren de de eerste maand van liim diensttijd geen verlof verleend. Aan hen en aan het bij hunne opleiding werkzame dienstplichtige kader wordt voorts na de eerste maand en ook tijdens be doelde maand, eenmaal per twee weken verlof telkens voor de helft der sterkte verleend op Zondag en c.q. op den aansluitenden Oliris- telijken feestdag, met dien verstande, dat mili tairen, zijnde gezinshoofden of in overeenkom stige verhouding tegenover eenig gezin ver- kecrende, alsook hoofden van zaken, onderne mingen of bedrijven, en dio zich gunstig door gedrag en diensttijd onderscheiden, deze Ver loven mogen worden uitgebreid tot en met den daarop volgenden Maandag, terwijl onder ge lijke bedinging voor de overige militairen één- maTil per 4 weken terugkeer van verlof op Maandag per eerste reisgelegenheid wordt toe gestaan. Aan al deze verloven is de vergun ning \erbonden om daags te voren te mogen vertrekken op het door den commandeerenden officier in verband met den duur der af te leg gen reizen te bepalen uur. Het vorenstaande geldt ook ten aanzien van het personeel der jongste militie (landstorm) lichting en het reserve-kader dat, in klassen vereenigd, voor een rang wordt opgeleid, alsmede voor het bij deze opleidingen werkzame kader. Voor het personeel van andere batterijen, van militie en landweer, dat tot een rang of tot een koogeren rang wordt opgeleid en van het daarbij werkza-^ men instructiekader, worden de verloven door de autoriteiten, die rechtstreeks onder de be velen van den Opperbevelhebber staan, in dier voege, geregeld, dat de behoorlijke gang der opleiding niet wordt geschaad. Red. J. N. K., Delft. le. Omdat gij werkzaam zijt bij de Artillerie-inrichtingen hebt gij geen aanspraak op vergooding wegens kostwinner schap. 2e. Na eindiging der mobilisatie zult gij eventueel de herhalingsoefeningen lnet uwe lichting moeten medemaken. 3e. Voor eene rijksbetrekking in Ncd.-Indië moet gij u wen den tot het Departement van Koloniën. Red. De V. te L. In verband met uwe voorloopige veroordeoling, komt gij niet in aanmerking voor het periodieke verlof. Rod. L. T., Tilburg. Het dragen van den ransel door de hospitaalsoldaten bij gewone diensten is ter licoordeeling van den commandant. Red. H. L., Aardenburg. Vraag aan den burge meester van uw woonplaats,, of gij een bewijs kunt bekomen, waaruit blijkt, dat gij bedrijfs leider zjjt. Gij kunt dau een verzoek aan uw compagniescommandant doen om voor bijzon- i der verlof in aanmerking te mogen komen. Red. A. v. R., Tilburg, le. Richt een bezwaar schrift tot de Commissie van voorlichting in zake bezwaarschriften wegens vergoeding aan kostwinners voor uwe provincie. Dit bezwaar schrift te zenden aan den voorzitter van die Commissie in de hoofdplaats van uwe provin cie. 2e. Voor de toelage als hulpkommies wordt niet gekort van de vergoeding wegens kostwinnerschap. Red. Adres korp. Frankel gevraagd. Adres gezocht van den mil. korp. H. Fran kel, van het 13 R. I., als recruut gestaan heb bende te Maastricht, door Jae. Vaag, mil. korp., Militair Hospitaal, Zaal 2, Assen. Zoek geraakt een geweer, wapennummer 1S12kolfplaat ge merkt serie-nummer 53. De soldaat, die boven- £®weer, jiij vefgissipg t)lëskge* nomen van de rustkamer v/h. 24e Reg. R.-T. 3 B le C., wordt beleefd verzocht aan ontlor- staand adres dit te melden. Pakje In den trein laten liggen. Laten liggen een pakje in den trein van 7.10 namiddag van station Maas op Woensdag den 12den Juli. Verzoeke beleefd bericht van den vinder aan D. Noordzij, 3-30 L. W. I. Wedstrijden voor Land- en Zeemacht (Van onzen eigen verslaggever.) Wij hebben, Zaterdagmorgen vooral, met een bezorgd on bedenkelijk gcz.cht naar de lucht gozien. Wij misten het zonnetje dat wo c'ien dag en den volgenden zoo noodig hadden &Vir druilen buiig, W J-3" ,1b run den aulivnng van bet imhlairo Ice:it »f- Want het moesten een paar mooie dag to, zétordag allereerst mat de knn»t tan PfSHrtrSfeJ: was in feestdos van rood-wit-blauw en oranjt mededing*!» aan de «dBmjden van hit h - pjfe CéTe» ««rf»ijasss23;. Whtaé op vererfiillrnd «I»'1: de beste kraenten i waarlijk, wij mers als speerwerpen, kogelstoten.^ hoogspringen, v®r-EPn"® m de finales op geducht gekampt om plaaL-sen m londag er werdendjwoi*3f«ie6' HrSta -rtn dB tijden niet stotterend voor de 100M- ta,p« m 't begin gem.MeU 18 ook voor andere voor- prestaties gedaan. Doch de d^ri klachtag, van het publiek, dat ceret tegen half tw~' toS, to im regenbuitje, geluklng het eenlge, é^mhet SAto in groter memye hwnm eg zetten. Toen ook verspreidden zich al mee militairen over de verschillende tribunes. Bezoek van H. M. de Koningin. Dot hoofdmoment van Zaterdag «as het be- JfriTÊ de Koningin Tegen «ee uur was zooals men weet, do komst tan Hars Majesteit aangekondigd en toen allengs dit uur naderde voelde men een algemeeno spanning onder het nubliek en onder de vrtc autotte ten die gekomen waren om H. H. to negroe ten' In dB eerste plaats natuurlijk do Comman dant der StellingP van Amsterdam jmera» Ophorst. verder waren aanwezig do B«>«raal majoor Kleynhens, de schillende divisies, degeneraal-majoorsi»,«M, Burger Van Delft, de vlce-admiraal Hekking Colebrauder, verder vele ptficieren van leger en vloot, waaronder kapitein Seharroo ronmt- ter van de regelingscommissie der wedstrijden, éTbarên Va» Tajl van Serooskerken, voorzit- ter van het Ned. Olymp. Com. was verhinde.fi door ongesteldheid, en eindelijk werden op de offieicele tribune, voor deze mot uroen gedecoeKrd. opgemerkt de Comnus- «ri. dér KoningiiTin Noord-Holland, ,hr. tor. A Shell, de heer J- W O TeUegcn, bnrge- meester van Amsterdam, de heer an Aalst, eerelid van liet Ned. Olymp. Comité en andere bekende autoriteiten Ongeveer twee uur drong eon1JennlS'lS. juich tot ouzo tribune door, Hare was in aantocht. Het was, als altijd, alsof er Ben Siddering door de menigte liep, een sid- deriné van lerwaebtmg. Re«is een kwartier te voren hadden zieh op bet voorterrein allo deelnemers verzameld, lange Tijen, die ïSSten over de geheekbreg-te van het terrein, en die de komst der Koningin af w"éhtt«. Daar eindelijk een,go tweeën hief het, orkest de nieuwe toonzetting :rte Wilhelmus aan, de deelnemers ten- den als «n groote, kleutte massa ding, op do tribune rezen allen op, de otficie ren en andere militairen m e hondmg san saluut de burners met ontbloot hoofd, ïeéds een plifehtig-stil mdnikwekkond oogenblik. Hare Majesteit eteg de ««pop n^r vak F. der tribune en schreed minzaam croetend naar het versierde gedeelte, waar zij staande ons oude volkslied aanhoorde. Daama had een korte begroeting plaats, en het pro ^rf^dïreésh^^pt voorbij hun Landsvorstin. Met grooto belang- stalling volgde H. M. do verschllende num- mrts die nn kwamen. Haar gevolg bestond Sr ito Van Tl,vil, jhr. Hooft Graafland baronesse Stort. Ongevte kwart over dr.een werliet do Koningin de tribune om onder lei ding van den heer Van Aalst het sportpark, de voor- en nehterterreinen en do gebouwen te bezichtigen, li. Ai- kwam daarvan juist terug on hot. voorterrein, toen er een wedren tan 1500 M. plaats te- 1)6 Koning» nam bij ne eindstreep plaats met kap,tem beharroo en de andere hcoren en wachtle de deelnemers in de laatste ronde af. Dezen gaven toen een zeer snanlienden wedloop te zien. Meidra daarop, ruim vier uur. nam H. M. afscheid, uitge leide gedaan door den heer Van AaUt enden heer Coueke, directeur van het Sportpark, langdurig toegejuicht door de menigte Aan den Amstelveonsohen weg was het zwart van de menschen, die zich daar hadden opgesteld en Hare Majesteit een warme ontvangst be reidden by Haar komst en vertrek, De tweede dag. Zondag was het weer nog ongunstiger dan Zaterdag. Wij zagen Amsterdam als heel m de verte, verwazigd in den nevel en den mot regen, en onduidelijk, vaag soms, staken uit de" huizenrijen, die ineenvloeiden de koepe en torens op. Den heelen dag bleef de lucht donker, enkele malen gutsten do regenstralen neer. maar meestal viel er oen fijne motregen, 1 die.dfi kleêlSS d§r atfrtefra éefiSBfifiktfr en be» Uit onze f¥3oppenironimel. Een snoeper. „Jan," zogt Jan's vader, die schilder is, al- tyd, ..pag op, dat jo nooit} «nn de 'pcnscclen likt, anders Krijg je '11 dikken Imik." Onlangs doet Jan met z'n vader een wande ling, en komen een buitengewoon dikken hoer togen. .,0 pa", roept Jan, zóó har<l dat z'n vader door don grond denkt te zinken van schrik, „wat m<-ct die rooMer 'n iicnscden afgelikt hebben I" Misverstand. Boekhouder tot don nieuwen bediendfi: ,,En dan moet ik er u nog atu nt op maken, «lat do chef goeu papiertje op den grond kan zien liggen." De nieuwe: „Kolossaal I Is-ic zóó kippig?" Hij reddo zich wol. Ken Engelochman vertelde «-ens, ho© Jiij het deetl, om zijn gebrekkige taalkennis aan to vul len. Jlij wilde con kip laten braden, nuurr wist niet wat „kip" in het Fransch was slecht* het Fransche woord voor „eieren" was hij mach tig. Dus bestelde hij aan de vrouw, waarbij hij was ingekwartierd: ,,Vou!ez vou» brulcr mam man of these oeufs". (Wilt gij 3e moeder van deze eiren bakken Hij werd uitstekend verstaan, en at kip. I' r o b n a t. Wat, stuur jij je vrouw alleen naar 'n badplaats? L. ze erg ziek? Integendeel, maar de «lokter heeft bet m ij v«x»rgeschrevciiik heb ru.-t noodig. Een vergissing. Van een licri klem spoorweghaitctj© ergons aan con onzer loksul-Jijiitjcs wordt do volgendo ondeugendheid vertckl Ecu boer zendt «x-n van zijn knechts naar het station om «--en kippenhok to gaan halen, «lat per trein moot worden gezond,-n. Do knecht gaat liet hok halen, vindt op hot perwnnctje iets dat er op lijkt, sjouwt hot op zijn handkar en rijdt er moe weg. Ondorvreg komt hij den sta tionschef tegen, dio hem verontwaardigd staan de houdt, met dc vraag wat hij daar op zijn handkar wegrijdt. ,,'t Kippenhok van mijn Laas!" ant woordt de knecht. „Wit kippenhok!" roept do stationschef uit. „breng «Lat ding ©ogenblikkelijk terug, aU jo niet wilt dat ik «Ion veldwachter waarschuw, 't is ouzo wachtkamer." VI ei end. Dr. A „Jo vrouw is ernstig'ziek, amice. Als <>r vandaag geen gunstige verandering in treedt, zou ik wel graag een consult bobben". Dr. JU: „Dat heb ik ai lang gewild, moor mijn vrouw was altijd Lang, d;i\ jo kwtiod zou worden, zei /.e, al* we er een knapp«.-ren dokter bij haalden Op die manier. ,,'n Goeie vent toch, die Stom. Dio spreekt nu letterlijk van iedereen ahikl gOf-I." „J«, maar dat komt door z 11 rak." „Hij doet nooit anders dan opschriften beite len op grafstoenen." soms deed bibbcrcu Maar op de roordigheid en vlugheid, op do kracht dc-r mededingers aan do verschillende wedstrijden had dit weinig of geen invloed en op het to<t>chouwend pu bliek evenmin. Het was er dezen Zondag zelfs voller dan een veertien dagen geledon. Do over dekte tribunes waren zoo bezet, -dat op som mige ternauwernood een plaatsje meer was te vinden, en op de opene schoolden honderden samen onder do paraplu's, men zag or als 't ware een dek van regen schermen Uit den aard der zaak is do tweede dag der wedstrijden belangwekkender dan do eerste; dan komen de besten uit om hun krachten tc meton. De halve beslissingen en do finales worden uitgespeeld. Bovendien waren er Zon dagmiddag, toen ook de tribunes het volst waren, weer zoor bijzondere nummers, die ons het leger op zijn best toonden: belangwekkende demonstraties van een peloton cavalerie eerst, daarna van een bottenj Rijdende Artillerie, dat te 3 uur aankwam van dc-n afstandmarscli Arnhem-Amsterdam, en van een afdi r-ling mili taire Motonvielrijders, die ons op s«hoone wijze caroussolrijden lieten zien verder een voetbal wedstrijd tusschen het kampiocn-elfta! van de stelling Amsterdam en een elftal der Haagsche grenadiers cn jagers. Bovendien vielen na tweeën de beslissingen over de wedstrijden in het hardloopen over 100 M.. den hindernis- wedren over 110 M. en het hardloopen over 1500 M. Vooral de laatste wedren was belang wekkend, gaf spannende oogenblikken cn bracht zijn verrassingen. Doch niet minder in teressant was het polsstokhoogspringer waarin zoo moeilijk oen beslissing werd verkregen, dat de finale nog moest worden voortgezet, terwijl de voetbal-elftallen elkaar de zege betwistten Ook het speerwerpen was bijzonder belangwek kend en had .tengevolge dat het Nederlandsche record werd verbeterd, door den houder van dat record, die in Juli 1915 43.53 M. en nu 43.92 M. wierp. Van de verschillende wedstrij den geven wij hieronder weer den uitslag. Ongetwijfeld getuigen do verschillende num mers van den vijfkamp van volhardende ge oefendheid, van kracht en vaardigheidzij stalen de spieren en maken lenig en vlug. En voor een kenner en beoefenaar van sport zijn er Zaterdag en Zondag merkwaardige dingen gedaan en groote prestaties geleverd, vooral Zondag, toen het weder tegenwerkte cn de doorweekte grond bij vele der wedstrijden na- deelig was voor do mededingers. Doen... laat het ons maar eerlijk zeggen, voor het groote publiek waren het weer vooral de zuiver mili taire evoluties, die do grootste belangstelling wekten, en was de demonstratie der Rijdende Artillerie wel do clou van het feest op Zond3g, die de toeschouwers op alle tribunes in extase bracht. Het was ook iets bijzonders, wat da meestén onzer niet vaak tc zien krijgen. Een geheele batterij der Glo Rijders was van Arn hem gekomen met muziek, kanonnen, muni tiewagens, fourage-karren. keuken, voorraad wagens. geneeskundigen dienst, alles wat er bij hoort. Er was geen s[uake van, dat deze heelo tre.in in eenmaal zich vertoonen kon in het Stadion. De batterij, onder commando van kapitein C. W. A. baron van Hacrsolte van don Doorn was in tweeën gesplitst. Het was beide keeren een indrukwekkend gezicht. Op alle banken der volle tribunes ging men staan om beter tc zien. Do muzikanten wier pen hun schetterende horonstooton in do lucht, en zonder commando gehoorzaamden de paarden aan dc tonen, liepen in stap, in draf en gingen ton slotte in den galop over. Het was een aanblik om niet weer te vergoten, toen, tweemaal, eerst do vossen, toen de zwarten en bruinen, voortstoven over den weg om het grasveld, de ratelende wagens achter aan. met een gestamp van hoeven, alsof het werkelijk naar een stolling aan het front ging. Het publiek kwam telkens weer onder den indruk van het opwindend schouwspel en juichte en klapte geestdriftig in de handen. Een der gele rijders gaf ons nog een bijzonder staaltje van zijn rijkunst, onwillends: zijn paard ging er met hem van door en over twee ronden van het grooto Stadion-terrein vlogen als een stormwind ros en ruiter hun makkers tweemaal voorbij en kwamen zij dezen, die in galop voortjoegen, weer voor. Een spannend intermezzo, rnaar do koene ruiter kreeg het paard weer in zijn macht. Na de paarden en ruiters, de mofcorwielen en hun berijders! Wij hadden zoo pas do beide levende wezens, man t-n dier, één gezien in bun evoluties, thans kwam het levenlooze voorwerp nïet den man er op. Er is poëzie en verheffing in een troep ruiters, die voorwaarts stuiven, als in oen wedren, moest daarna zoo'n doode machine niet lomp ©n zwaar schij nen Het leek er niet naar. Het carousselrijden dor militaire motorwielrijders, onder leiding van den vaandrig E Dudok v. Heel, was inderdaad bewonderenswaardig. Man en voertuigen leken tt-eer een. leken samen vreemde levende schej>- selen gehoorzamend aan het fluitje' van den leider, lijnen en krommingen en bochten beschrijvend, zieh rijend aan tweeën, aan vie ren, aan achten, allerlei figuren beschrijvend over het gijpene grasveld, en door en tusscben elkaar voortrollende met groote vaart, alsof zoo'n plomp motorwicl een levend wezen mee was cn gehoorzaamde aan den minsten wenk. Het laatste nummer van dit feest, dat, onder een leiding als van kapitein Seharroo niet verregenen kon en nog minder in 't water vallen. het laatste nummer voor de prijs uitreiking was de voetbalwedstrijd. Die had misschien liet meeste te lijden van het hemel water. Niet alleen viel er van vier tot- vijf uur Zondag bijna steeds een zachte regen neer, maar liet veld was vochtig en glibberig en do spelers hadden daaronder to lijden. Vooral de grenadiers en jagers, naar 't scheen; het bleek al heel spoe«iig, dat zij tegen, het Die- merbrugger elftal de kampioens der Stel ling Amsterdam niet opgewassen waren. Zij mochten nu en dan liet doel van den tegen stander bedreigen, reeds voor er rust gebla zen werd, had deze twee doelpunten behaald, waartegenover do Hagenaars slecht* een nul konden stellen. Toch werd ook door deze laat- sten met opgewektheid gespeeld en blijkbaar beschikken zij oyer eegige zepr gqsöê krachten maar de einduitslag was toch een 3—0 over winning van «le Amsterdammers. Als bijzonder nummer, dat niet op het pro gramma ht/md, kon Zon«lag gelden de aan komst der mededingers van den afstand»- niarsch Den Haag—Amsterdam. Z worden eerst om vijf uur verwacht, maar eren over vieren Dokken zij onder do tonen der muziek den Opperbevelhebber op do officieel- tribune voorbij. Ondanks den langen marsch in be trekkelijk korten tijd, zij w'aren om zes uur s morgens uit Den Haag vertrokken, za gen de jongemannen, waarvan de meesten nog maar een paar maanden in dienst waren, «r kranig uit. Prijsuitdeeling door don Opperbevelhebber. Zooals we reeds zeiden, werd aan dit mili taire fw-st op Zondag nog <i-n bijzonder© be- teekenis gegeven door de komst van den Op perbevelhebber, generaal C. J. Snijders, die ongeveer twep uur op dc officieel© tribune ver scheen V oer r, aren <-r zeer velo officieren van Land- en Zeemacht verschenen .onder wien wo opmerkten, behalve generaal Ophorat, den Stelling-commandant, de generaai-maioors We ber en Burger, Ook .■Miip.. burgerlijke auto riteiten van den vorigen «iag waren weer ver schenen. De prijzen werden Zondag uitgereikt door Z.Ëxc. generaal Snijders. wat later dau het voornemen wa/s. eerst omstreeks zes uur. Eerst sprak do heer C. A. W. Ilirschman namens het X. O. een woord van huldo aan het adres van kapitein P. W. Seharroo, «len leider, en bood hem onder applaus een krans aan met linten in «lo nationale kleuren. H-erop Ttijn de Opperbovelheblier vaai Land en Zeemacht, generaal C. J. Snijders, het woord. De generaal zeide ongevter het volgende: „Gaarne heb ik do taak aanvaard om de prijzen uit te reiken, welke hier in «leze drie- daagsche wedstrijden .zijn behaald, waarbij ik tevens do gelegenheid aangrijp om mijn vol doening uit t- spreken over het uitstekend verloop. Deze fee ton toch, waaraan zooveel zorgvuldige toebereiding on moeite is gegeven, mogen wc uitmuntend geslaagd boeten, waar voor vooral aan de Regelings-commissio een woord van gelukwensch past. ,,'t Voornaamste van deze wedstrijden, voor mij althans, is daarin gelegen, dat do bereikte uitkomsten beter en hooger zijn, dan die, waarop ten vorige jare kon worden gewezen. Dit wijst op een vooruitgang in do hchaams- vaardigheid der manschappen van leger en vloot, waarin ik mij oprecht verheug. „Dit is een bewijs, dat -de waarde der li chaamsoefening beter door onze weermacht wordt begrepen, dan tot voor zekeren tijd het geval mocht worden genoemd. Ik voor mij hecht aan krachtige beoefening van sport in het algemeen cn athletick in het hijzonder, groote waarde, niet alleen voor den soldaat, doch voor den mensch in liet algemeen. Ik hoop dan ook gaarne, dat de kiemen, die van daag opnieuw zijn gelegd, wanneer do mobili satie eens zal zijn afgcloopen en gij allen weer in do burgerlijke maatschappij zijt terugge keerd, mogen voortwerken en goedo vruchten dragen. „Wanneer het gevolg van dezo mobilisatie zal zijn, dat de lichaamsoefening meer en meer ingang vindt bij ons volk dan is dit e«n gevolg van niet to onderschatten waarde, waarin ik persoonlijk mij ten teerste verheug. Dan is dit gevolg ook een blijvende hulde aan het Nederlandsche Olympisch Comité, dat zich zooveel moeite voor r!„ bevordering der sport beeft ^rgm.-en. Op dit oogenblik breng ik liet comité daarvoor reeds hulde en ik ver zoek 11 allen met mij een driewerf hoera op het comité te willen uitbrengen." Hieraan werd reeds geestdriftig voldaan. ..Vooraf", aldus vervolgde 6pr„ „nog een enkel woord: Voor hen, dio deze wedstrijden hebben op touw gezet. ligt 't zwaartepunt in den vijfkamp en aan de daarin behaalde prij zen en hecht ook ik de grootste waarde als bewijzen van veelzijdige lichaamsoefening. Het «loei der sport-beoefening mag niet zijn het kweckën van acrobaten in een bepaalde richting, doch het opkweekeD van krachtige, gezonde menschen. „Daarom geen eenzijdige, doch veelzijdig® lichaamsontwikkcling. De vijfkamp heeft tot doel die veelzijdige sportbeoefening te bevor deren ën daarom bocht het comité er zoo groote waarde aan. Daarnaast bestonden apar te wedstrijden, doch ook dearip moest een be paald resultaat worden bereikt." Hierna vond do uitreiking der prijzen plaats. Tot besluit bracht generaal Snijders, na af loop der prijsuitdeeling. namens alle prijswin naars een woord van dank aan de jurv en do genen d:e het secretariaat hadden ge vormd voor het uitnemend volbrengen van een zoo moeilijke taak. (Applaus.) De heer Hirschman sprak ten slotto nog de hoop uit, dat de woorden van den Opperbevel hebber weerklank mochten vinden in het Ne derlandsche leger en volk en besloot met e«m driewerf hoera uit te brengen op generaal Snijders. Do p r ij z e n. Hieronder volgen thans de prijzen in do ver schillende nummers behaald 100 Meter hardloopen. 1ste Prijs, J. J. Braschhoofden, 11J sec. (verg. zilv. medaille aangeb. door Z.E. den Opperbevelhebber) 2<le pr., C. M. Verschoor, 117/10 sec.; 3de pr„ J. Ut, 114/5 sec.; 4de pr.. H. J. Jansen: 5de pr., serg. F. J. Couton Ode pr., H. A. J. Henen; 7de pr„ P. Phppen- heim8ste pr., J. Hoeijerbos9de pr., K. K. Frugte; 10de pr., H. Liscouer. In dezen wedstrijd werden door Z. K. H. den Prins 2 extra-prijzen uitgeloofd, een zilveren medaille voor den snelsten winnaar van de landmacht, welke behaald werd door den reeds vermelden eersten prijswinnaar en een bronzen medaille voor den snelsten winnaar van de zee macht welke ten deel viel aan den luitenant ter zee F. A. Van Vloten. In dc driekwart _beslissipg kwamen de eerst-

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3