Binnenland. Lederzaken. PES SOI-iDATKKrcO'UFlAJJI' van 3L O ariali 1916 Het Russische offensief. JiS/Asgrens Spoorweg - j' Jitcsa. offensief •-«.. idem. i 15Jura id. op ZZJccm f Juli Ziehier nog eens weer een kaartje van het strijdterrein in 't Oosten, en wei van een Zeer belangrijk deel daarvan, nl. het front aan de Stochod. Wij zien hier, hoe de Russen vooruitgekomen zijn in de laatete wekende verste booht, kruisjes en pun ten, geeft aan hoever de Russen gevorderd zijn op 14 Juli. Sedert dien dag zijn zij niet rveel verder vooruitgekomen. Toch wordt fer zeer hevig gevochtensteeds blijven de Ruisen hun krachtige pogingen voortzet ten aan beide zijden van den spoorweg - Oosienr. fiong fijertt -w'ór hei op 9 Ju.nf - XKX - - id. op -» x- k fd. -verm op Sarny-Kowel en ten zuiden daarvan om zich ©en dooltocht te banen naar het belang rijk spoorweg-knooppunt daar. De aanvan kelijke vooruitgang der Russen in dit ge bied moest plaats maken voor een terug gang, toen von Linsingen de Oostenrijksch- lïongaarseh© troepen kwam steunen. Thans loopt de linie ongeveer langs de Stoahod, waar deze door den spoorweg KowelSarny wordt gesneden, naar Kiselindan ten 0. van Sadowo naar Holat.yn (Golatyn) en vandaar over Berestspeeko naar Potsjajewo. FRANKRIJK. Van het Westelijk Oor!og»terrein. Het Engeisch-Fransche offensief. LONDEN. Officieel. Veldmaarschalk Haig seintAlles blijft goed gaan aan het Brit-sbhe front. Op een punt drongen we den vijand terug tot zijn derde verdedi gingslinie, meer dan vier mijlen achter zijn oorspronkelijke frontloopgraaf bij Tricourt Mametz. In de verloopen 24 uren maak ten we meer dan 2000 gevangenen, onder wie een regimentscommandant van de derde garde-divisie. Het totale aantal gevangenen sedert de slag begon, is nu meer dan 10.000. Groote' hoeveelheden oorlogsmaterieel vielen in onze handen. LONDEN. Onze correspondent in het hoofdkwartier meldt dat de Britten voort trekken in de richting van Pozières ên Mar- tij-poich. De Zuid-Afrikanen vermeesterden 'y Delville Bosch. De cavalerie opereerde h^jor de eerste maal weer sedert denaan- tang van den oorlog. Afdeelingen van de dragon-guards en. van de Deccan Horse chargeerden, doodden zeetien vijanden en maakten vier-en-derbig gevangen. LONDEN. Officieel. Veldmaarschalk Haig bericht' Zwaar wederzij dsch bom bardement. De Britten blijven groote hoeveelheden materieol in do vermees terde stellingen vinden. Wij maakten vijf zware houwitsers en vier 77 mM, ka nonnen buit. Zondagnacht is een detache ment, dat in het Foureaux-bosch de troepen beschermde, die de nieuwe stellin gen bevestigden, met succes teruggetrokken zonder door den vijand te zijn .lastig geval len. LONDEN. Onze verliezen waren bij het binnendringen van de tweede Duitsche linie Vrijdag betrekkelijk licht. De vijand gaf zich vrijwillig over. De dorpen boden krachti ger weerstand dan de loopgraven. Maar ge leerd door de ervaring van de laatste veer tien dagen zochten de Britten zorgvuldig de mitrailleur-emplacementen en onderstanden en vernielden deze. Zij vermeesterden Lon- gueval, Bazentin le Grand en andere sterke stellingen voor ontbijttijd. In den morgen werd de nevel dichter en hiervan werd ge profiteerd om het veroverd terrein te be vestigen. De strijd werd later op den dag met hernieuwde kracht hervat en een be langrijke aanval werd 's avonds onderno men, volgens Haigs taktiek van snelle krachtige slagen ten einde den vijand te beletten nieuwe verdedigingswerken te be- yestigen. LONDEN. Onze correspondent in het hoofdkwartier beschrijft het deelnemen van de cavallerie aan den strijd. De infanterie juichte uitbundig, toen de Deccan Horse en de Dragoon Guards voorbij renden. De weg ging over een volkomen moeras, doorploegd doör granaten, mijnen, vernielde loopgra ven en bedekt met vernielde draadversper ringen. De taak van de cavallerie was de flanken der infanterie te dekken. De Duit sche artillerie en mitrailleurs openden het vuur. De verliezen der cavallerie waren ge ring. Een aantal ruiters stegen af en open den een hevig vuur op de plaats waar de mitraillêurstelling werd vermoed en met goed gevolg. Een hevig vuur lcvvam uit het dichte struikgewas. Een vliegtuig' daalde tot driehonderd voet er boven en de eavalleristen openden het vuur met een mitrailleur tegen de kanon- nieds in het kreupelhout tot het laatste schot was gelost en weken daarop terug. De Dec- cans renden naar de groene plek van waar de schoten der Duitschers kwamen. Om genade roepend klemden de Duitschers zich' vast aan de paarden, tot de infanterie kwam en hen gevangen nam. De cavalle rie die nimmer de voeling met de infante rie verloor, rende recht door tot de laatste Duitsche loopgraaf, die verlaten was be halve door enkele bedieningsmanschappen der mitrailleurs. Van achter het wuivende koren kwam het geknetter van geweren. Een afdeeling dragonders en Deccans, de eorsten met de sabel, de laats ten met de lans gewapend, chargeerden. ,,Het was aL op een poloveld", zeide een officier. „Wij troffen vijftien tot twintig arme kerels, en nog ,wel» dertig meer staken de handen om hoog." De cavallerie trok terug toen haar doel was bereikt." PARIJS. Ten Zuiden van de Somme deden Zatet dagavond de Duitschers ge bruikmakend van den mist en zich voort- schuivend langs het kanaal, heftige aanval len op La Maisonnette en Biaches, die ze bij verrassing vermeesterden. Maar de Fran se he troepen, die met kracht een tegenaan val deden maakten zich opnieuw meester van Biaches en La Maisonnette en ook van het. kleine boseh ten noorden, waar eenige Duit schers nog weerstand bieden. In de streek van Ohaulnes slaagde na een heftig bombar dement een Duitsche afdeeling er in een Fransche loopgraaf van de eerste linie bin nen te dringen ten noorden van Chilly. Zij werden kort daarop door een Franschen te genaanval weder verdreven. Ten Noorden van de Aisne bij Oulches deden de Franschen een aanval bij verras sing op een vijandelijke loopgraaf, die ge zuiverd werd. Aan den rechterover van de Maas werden sterke Duitsche verkenningsafdeelingen, die de Fransche loopgraven in het bosch tus schen de rivier en de Cot© de Poivre tracht ten binnen te dringen door. het Fransche versperringsvuur afgeslagen. In den sector Fleury maakt© de Fransche infanterie merk baar vorderingen ten westen en zuiden van het dorp. In deze streek was aan weerszijden de artillerie-actie zeer hevig, evenals in de streek van Cbenois en La Laufée'. In het Somme-gebied waren de Fransche vliegers zeer actief. Vier Duitsche vliegtui gen werden neergeschoten boven de' Duitsche liniën, twee andere die zwaar waren ge troffen, werden tot dalen gedwongen. In de streek van Verdun stak een Fransch vlïègtui? twee ballons captif der Duitschers in brand. In tic.i nacht van den 15den bombardeér- do een Fransch escadrille de stations Hom- blena en Roisel. In denzelfden nacht heeft een andere escadrille tal van bommen ge- Scènes op Patrick Mac Gill, die in Frankrijk bij het Roode Krui6 dient, heeft een boek geschreven over ,,The great push" de groote stoot, zooais het Fransch-Engelsche offensief in den volksmond heet. Wij laten hieronder enkele stukjes uit dit werk vol gen. „Daar bij de Duitsche draadversperringen waren de echte teekenen van den oorlog zicht baar. Hier hebben de Duitschers dien ochtend de Engelschen het eerst gezien. Tot op dat oogenblik had de vijand in het wilde in het aanrollende rookgordijn geschoten, maar toen de rookwolken opgetrokken waren; konden de Duitschers onze mannen zien aanstormen en hunnen weg zoeken door het prikkeldraad, dat door ons bombardement aan stukken was ge slagen. De Ieren werden nu ontvangen door een moorddadig geweervuur, doodolyke benzinebom men en handgranaten. Hier zag ik dooden, stervenden en zwaargewonden dooreen liggen; verminkte en geëindigde levens en al wat cr romantisch in het zwerversleven van den sol daat is, voorgoed geëindigd. Hier zag ik ook, tegen een der spinneweb- ben, die als „Spaansche ruiters" bekend staan, een door kogels doorboord stuk gekreukt leder hangen; het was de voetbal, die de mannen bij den aanval voor zich uit geschopt hadden. Duitsche loopgraaf had door ons vuur geweldig geleden; borstweringen waren inge schoten en op sommigo plaatsen was de loop graaf geheel met den grond gelijk gemaakt door do erin gesmeten zandzakken en aarde. Overal lagen gebroken voorwerpen, geweren, verdraaide stukken van onherkenbaar mis vormd metaal, dat door de ontploffing van zware projectielen ui teen gescheurd was, aan gruis geslagen machinegewerenhier en daar zag men bomvrije schuilplaatsen, ineengeslagen alsof het kaartenhuisjes waren; het was alsof reuzen in een keurige kinderspeelplaats aan het vernielingswerk geweest waren. Het was merkwaardig te zien, hoe de gebeurtenissen van dien ochtend den aard van de jongens veranderd hadden. Zachtzinnige jongelui die in het burgerleven hunnen arbeids tijd hadden doorgebracht met het volschrijven van wit papier en hunnen vrijen tijd mot sier lijke krullen rijden op rolschaatsen of met voor mooio meisjes thee of ijs te verzorgen, waren nu door een razende woede en onbedwingbare drift aangegrepen. Nu hun werk oorlogvoeren was geworden, hanteerden zij do bloederige ba jonet mot eon vuur, dat hen geheel bezielde. De London Irish houden veel van Vader Lane Fox; dagelijks bezocht hij de mannen in de loopgraven en zijn bezoek verschafte hun allen groote vreugde. Dikwijls kon de schildwacht 's nacht in de beide linies een man aan het werk zien met do spade, om de dooden te begraven.. De kogels floten om hem heen, jjaet dood en verderf drei gend; nu en dan kwam een bom aanvliegen, die met luiden knal uiteenbarstte; een granaat gilde en schreeuwde als een roofvogel; de oor worpen op het station Abbecourt en de sta tions Tergnier en Ghanny. BERLIJN. Ter weerszijden van de Somme krachtige artillerie-actie. In den loop van Zaterdagmiddag mislukten yier sterke Engelsche aanvallen in den sec tor Ovillers-Baaentin 1© Petit voor onze liniën, evenals des morgens ©en ten oosten van Bazentin ingezette aanval. Ten zuiden van de Somme ontwikkel de zich des avonds een hevig geveftht bij en ten zuiden van Biaches. Een deel van het dorp is wedér door ons bezet. Er werden meer dan 100 gevangenen gemaakt. Fran sche aanvallen werden bij Barleux, en in de streek van Eatrées en ten westen daarvan deze reeds in ons versperringsvuur onder groote vijandelijke .verliezen afgesla gen. Ten oosten van de Maas brachten de Fran schen Zaterdagmiddag sterke strijdkrach ten tegen de hoogte Froide Terre en tegen Fleury naar voren. Zij hadden geen suc ces. Bij hun des avonds herhaalden aanval drongen zij ten zuidwesten van het werk Thiaumont in een klein gedeelte van onze, voorste linie, waarom nog gestreden wordt. Aan het overige front werden vijandelijke patrouille-ondernemingen, ten noorden van Oulches en Craonelle ook oen aanval van grootera afdeelingen, afgeslagen,. Ten noor den van Chilly maakte een Duitsche pa trouille 24 Franschen gevangen en ver meesterde zij oen mitrailleur. Ten westen van Loos werd een vijandelijk vliegtuig door de infanterie neergeschoten. Het viel in onze hindernissen. Een door het afweervuur beschadigde tweedekker viel bij Nesle in onze handen. Keizer Willem aan het front. BERLIJN. Zondag vertoefde de Keizer weder in het gevechtegebied' aan de Somme. Hij ontving van den opperbevelhebber van het leger rapport over de plaats gehad hebbende operation en had onderweg een bespreking met den chef van den generalen staf. Bij een bezoek aan de lazaretten onder scheidde hij verschillende zwaargewonden met het IJzeren Kruis. De Keizer bracht herhaal delijk den troepen dank en waardeering. Een tunnel naar Frankrijk. Het Deensche blad „Politilcen" verneemt uit Londen dat de commissie voor den tun nelbouw tusschen Engeland en Frankrijk in het Lagerhuis heeft vergaderd. In den loop dezer vergadering werd medegedeeld, dat zoowel Lord Kitohener als generaal Roberts aanhangers van heb plan waren. De com missie bestond uit 60 liberalen, 60 conser- vativen en 15 Iersche nationalisten, en kwam tot de conclusie, dat het werk zoo spoedig mogelijk na den oorlog ter hand moest wor den genomen. Een dergelijke tunnel zou gelegenheid geven, om dagelijks 30.000 ton materiaal, te vervoeren. RUSLAND. Van het Oostelijk corlogsterrein. Hot Russische offensief. PETROGRAD. Vrijdagnacht naderden de Duitsohers onder dekking 'van hevig vuur onze draadversperringen in de buurt vau het dorp Livebamtsji aan de Servitsj, een zijrivier van den Njemepi. Zij werden door ons artillerie- en geweervuur afgeslagen, In den loop van den dag van Vrijdag openden de Duitschers een heftig artillerievuur op onze liniën ten oosten van Gorodistsji, ten noordoosten van Barano- vitsji, .waarna zij in de streek van het dorp Sarobvec toh het offensief overgingen. Zij werden met zware verliezen afgeslagen. Kort daarna, terwijl de beschieting werd voortgezet, nam de vijand het offensief eenigszin3 noordelijker in massieve forma tie, maar ook hier werd hij afgeslagen. Na op adem te zijn gekomen, deden de Duit schers een nieuwen aanval in dezelfde streek, maar onze troepen sloegen den vijand af met mitrailleur- en geweervuur en gingen over tot een tegenaanval, waarbij ze eenig terrein wonnen, dat werd bevestigd. Partieele pogingen van den vijand om voor uit te komen in den sector ten zuiden van het dorp Skrobof werden eveneens door ons vuur afgeslagen. Ten zuidoosten van Riga namen de Duit schers het offensief tegen onzen sector bij Frantz, ben noordwesten van Poelbard. Zij werden afgeslagen door artillerie, handgra naten en geweervuur. PETROGRAD. Aan den rechtervleugel bij Riga vorderden onze troepen Zondag met steun van de artillerie te land en ter zee eenigszins in de streek ten westen van Kemmern. Aan het overige front enkele ontmoetingen, die den algemeenen toestand niet wijzigden. PETROGRAD. In Wolhynië, in de streek ten zuidoosten van Sviniockhi namen massale formaties van den vijand op ver schillende plaatsen het offensief. Door een krachtigen tegenaanval dreven onze troepen den vijand terugzij zetten hun succes voort. In verschillende sectoren in de streek van Ostrof en Goebine brachten wij na een buitengewoon hardnekkigen tegen stand verwarring in de rijen van den vijand, die zijn achterhoeden bedreigd ziende, de vlucht nam. Volgens ontvangen inlichtingen heeft een van onze regimenten een zware en lichte batterij van den vijand vermees- terd. Verder namen wij nog verschillende kanonnon, die geïsoleerd waren opgesteld. logshonden scheuren den grond open met ra zende muilen; maar onverschillig voor al dit rumoer en geweld blijft.de eenzame graver over zijn werk gebogen om de dooden te begraven. „Het is de oude Vader Lane Fox", zeide dan da schildwacht. „Den een of anderen dag zul len ze hem neerschieten". Hel Enplseiie gswonden-lranspcrl. Een medewerker aan de „Daily Chro nicle" schrijft „Laat mij het genoegen hebben, u generaal- majoor S:r Alfred Keogh, directeur-generaal van het Royal Army Medical Corps voor te stellen. Hij is een man die hard werkt, maar weinig drukte maakt. Hij werpt zijn potlood neer, gaat achterover zitten, trekt zijne wenk brauwen samen, blaast eens door zijn grijzen snor en vraagt u, wat ge wenscht niet norsch, maar toch met een blik op de klok. Een zakelijk, man, maar een gentleman. Ge vraagt: „Wilt u mij zeggen, hoe u uwe gewonden zoo vlug evacueert?" „O, dat is slechts een quaestïo van organi- satio", antwoordt hij kortweg. En dan vertelt hij u, dat een soldaat, die kort na het ontbyt ergens bij een Duitsche draadversper rng in Frankrijk een kogel iö den schouder krijgt, nog denzelfden avond te Lon den in een hospitaal zijn avondmaal kan zitten gebruiken. „Wij hebben de zaken zoodanig georgani- Het aantal gevangenen in dit gevecht is nog niet vastgesteld, tot dusver werden reeds ongeveer 3000 geteld. WEENEN. In de Boekowina deed de vijand Zaterdag een aanval op onze stellin gen op de hoogte Capal en bij de stoeterij Loefcajina. Bij het handgemeen werd hij teruggedreven. Het aantal bij Jablonica ge maakte gevangenen steeg tot 3 officieren en 316 man. In de streek van Nowo-Poenejef mislukte een nachtelijke offensieve bewe ging der Russen. Ten Zuidwesten van Loezk zijn weer hef tiger gevechten aan den gang. Ten westen van ïorczyn sloegen onze troepen een na hevige artilleristische 'ivoorbereiding onder nomen Russischen aanval af. BERLIJN. Officieel. Legergroep v. Hin denburg. Geen Bijzondere gebeurtenissen. Legergroep Leopold v. Beieren. Russi- sohe tegenaanvallen tegen de door ons her nomen liniën in de streek van Skrobowa bleven zonder resultaat. Zes officieren en 114 man vielen in onze handen. Legergroep v.. Linsingen. Ten zuidwes ten van Loetsk zijn Duitsche troepen in een tegenaanval gewikkeld met de aanvallende Russen. Bij het leger van y. Bothmer is de toe stand onveranderd. ITALIË, Aan het Italiaansche front. ROME. Aan het Posina-front werden Zaterdag de verwoede gevechten voortgezet, ondanks hevige onweders, die de actie der artillerie belemmerden. Onze troe pen behaalden belangrijke voordeden op verschillende posten, zoo in de buurt van den Boreolopas, de zuidelijke hel lingen van de Sogli Bianchi en de Corno del Coston; dan in het 'Dritta-dal, waar we Vauzi bezetten, en eindelijk op de noordelijke helling van den Monte Solaggio. De vijand die in deze zone belangrijke ver sterkingen kreeg deed krachtige tegenaan vallen, die door onze troepen werden afge slagen, waarbij hem zware verliezen werden toegebracht. In de Pofana-zone werd een nieuwe vijandelijke aanval tegen de'Castel- letto afgeslagen. Aan het overige front tot de zee scher mutselingen van kleine afdeelingen, gunstig voor ons. Op de Peuma-hoogte werd een vijande lijke compagnie, die onze stellingen trachtte te naderen door een tegenaanval uiteenge jaagd. WEENEN. Officieel. Op onze stellingen in de streek van den Borcola-pas was voort durend zwaar artillerievuur gericht. Vijan delijke vliegers wierpen zonder resultaat bommen op Vielgereuth. In het Tofana-ge- bied mislukten herhaalde aanvallen van de Italianen. TURKIJE. De onafhankelijkheidsbeweging In Arabië. CAIRO. De forten die na de ver meestering van Mekka nog weerstand boden, hebben zich nu overgegeven met 28 Turksche officieren, 1100 man, vier kanonnen, groote hoeveelheden mu nitie en materieel. Sedert de proclamatie, van de onafhankelijkheid nam de groot- sjerif 100 officieren, 250C soldaten en 150 burgerlijke ambtenaren gevangen. Hij maalde tien veldkanonnen, tien bergkanon- nen en vijftien mitrailleurs buit. Er is nu geen spoor van Turken meer in Mekka. Een luchtschip boven Konstantinopel. KONSTANTINOPEL. Een luchtschip versierd met Duitsche en Turksche vlaggen, kruiste Zaterdagmiddag gedurende twee uur boven Konstantinopel. De bevolking sloeg het ongekende schouwspel met blijde verbazing gade. GRIEKENLAND. Koning Constantljn van Griekenland. ATHENE. De koning is licht gewond bij den brand in het Tatoi-bosch, die op het Koninklijk kasteel oversloeg. ROEKENiÊ. Rusland en Roemenië. Volgens eon bericht uit Bern' aan dc Frank). Ztg. meldt de. correspondent van het ('Mornale d'Italia te Petrograd, dat de Tsaar aan den Roemeenechon minister president zou hebben geseind, dat een ge wapend ingrijpen van Roemenië thans zeer gelegen zou komen, maar dab later zulk een ingrijpen Rusland niet meer zou interes seeren. ZUID-ABiERiKA. Strijd in Zuid-Amerika te wachten? Volgens een bericht uit Geneve aan de „Köln. Ztg." zou Castro, de vroegere pre sident van Venezuela van Parijs naar New- York zijn vertrokken. Men bréngt die reis in verband met het gevaar van een oorlog tusschen Peru en Venezuela eenerzijds en Colombia en Ecuador anderzijds. Tusschen Peru en Venezuela zou een geheim ver drag zijn gesloten met het doel te trach ten om gebied aan dc grenzen van Colum bia en Ecuador het rubbergebied aan de Boven Amazone te .vermeesteren Men vermoedt dat Castro vel te New- York zal worden toegelaten. seerd", zegt de kleine giujzo man met het hooge voorhoofd en do vlugge doordringende oogen, „dat onze gewonden met het kleinst mogelyk ongemak rechtstreeks van het slagveld naar het hospitaal in Engeland, dat het dichtst bij hunne woning gelegen is, vervoerd kunnen worden. Het is slechts een quaes tie van systeem. In het begin waren er veel moeilijkheden, het kestte wat tijd. vóór wij ons aan de nieuwe toestanden aangepast hadden. Maar het duur de niet lang of wij hadden het systeem,dat voor een leger van 160,000 man was ingericht, tot afmetingen, die voor een leger van bijna twee millioen man noodig zijn, uitgebreid Hoe wij dat deden Wij vermenigvuldig den met tien. Maar dat vermenigvuldigen lie ten wy door de knapste koppen, die wij vinden konden, uitvoeren en wy hadden de keuze uit de geheel© medische professie in het Vereenig- do Koninkrijk. OP ZEE. Waarde ran machine-geweren. De „Tira0s"-correspondeufc aan het westelijk front schrijft lange verhalen over de lessen, die hij uit de gevechten benoor den de Somme getrokken heeft, en zegt daarin, dat een der eerste en voornaamste lessen ia do waarde der mitrailleurs voor de verdediging, wanneer men over een gun stig terrein beschikt en over voldoenden tijd om de verdedigingBstellingen zoo krachtig Een Engelsch eskader in de Noordzee? De „Köln. Ztg." verneemt uit Chris- tiania, dat volgons „Annonoetidende", een te Bergen verschijnend blad, een Engelsch eskader bij Utsire dicht bij de kust langs voer, zoodat de schepen met het bloote oog konden worden gezien. (Utsire is een klein eiland aan de Zuid westkust van Noorwegen, behoor en de tot de provincie Stavangor.) Italiaansche torpedojager in den grond geboord. WEENEN. Officieel. Een van onze düik- booten boorde op 10 Juli in de Straat van Otranto een Italiaanschen torpedojager, type „Indomito"/ in den grond. ROME. Op 10 Juli werd in de Beneden Adriatische Zee de torpedobootjager .„Im- pe.tuoso" door een vijandelijke duikboot getorpedeerd. Bijna de geheele bemanning werd door ons gered. In de Zwarte Zee. PETROGRAD. OfLcieel. Tijdens den laatsten kruistocht heeft ©én van onze tor- pedobooten 26 zeilschepen vernield. De „Deutschland". WASHINGTON. Het ministerie van buitenlandsche zaken stelde officieel vast, dat de „Deutschland" een koopvaardij schip is. Polk, de councollor van het departement, verklaarde, dat de beslissing omtrent de „Deutsohland" geen precedent vormt; toe komstige gevallen zullen naar de eigen omstandigheden worden beoordeeld. De gezagvoerder van de „Deutschland". Kapitein König, die den veelbesproken on derzeeër „Deutschland" met zijn kostbare lading veilig naar Amerika heeft gebracht, is de zoon 'van een predikant en werd in 1865 in een dorp bij Suhl in Thiiringen gébo ren. Zijn jeugd bracht hij in de provincie Saksen door alwaar hij te Halle a/d S'aale het gymnasium bezocht. Bij het uitbreken van den oorlog was kapitein P.aiil Lebe- recht König in dienst van den Nord Deut- seken Lloyd, die hem het commando over de „Schleewig" toevertrouwd liad. Schepen gezonken. LONDEN. Lloyds meldt, dat'de Engel sche etoomboot „Antiqua", welke niet be wapend' was, zou zijn in den grond geboord. LONDEN. De stoomtreilers „Benaden" van Hartlepool en „Recorder" van North Shields zijn door een duikboot i,n den grond geboord. De bemanningen zijn geréd. LONDEN. De Britscho stoomboot „Sil- verton", 2682 ton is gezonken. BLYTN. De Noórsche trcdlera „Erling" en „Einar" hebben de bemanning aange- bracht avn den treiler „Langley Castle" van North Shields, die door een vijande lijke duikboot in den grond werd geboord. LONDEN. De Engelsche stoomschepen „Mopsa", „Sylvie", „Ecclesia" en „Alto" zijn in den grond'geboord. Op een hospitaalschip. De' „Daily Telegraph" beschrijft de voorvallen aan boord van een hospitaal schip,' dat de gewonden van Frankrijk naa*- Engeland brengt. De schrijver zegt o.a.: „Op het opperdek van het schip vindt men de „loopende gevallen". Zij moeten aan boord blijven, hoe ongeduldig zij ook mogen zijn, tot dat al de „brancard-gevallen" van het schip venvijd^'d zijn. Ik maakte mot enkelen een praatje en kreeg altijd weder opnieuw bijzon derheden, die mijn eersten indruk bevestigden. Allen verklaren eenparig, dat onze artillerie- voorbereiding iets ontzettends moet geweest zijn. „Loos was, daarbij vergeleken, kinderspel. Het laatste uur was eenvoudig holsch. En toen onze nieuwe loopgraaf-iportieren nok aan het werk gingen, was heb voor onszelf al ver schrikkelijk genoog. Maar wat hot geweest moet zijn aan de andere zijde, moge de kernei weten. Een paar minuten lang was ik bijna pro-Duitsch". Het weer was afschuwelijk; dit blijkt ook uit de met modder bedekte uitrustingsstukken. De draadversperringen waren overal stukgesla gen, maar' op sommige plaatsen hadden de Duitschers kans. gezien, die te herstellen. Ongeveer 90 pet. van alle verliezen waren door machinegeweervuur veroorzaakt. „De Duitscher aan het machinegeweer gaat gedu rende het bombardement eenvoudig ergens 10 meter diep onder den grond naar bed", zeide een der slachtoffers van dit moordwerktuig. „Als het artillerievuur dan ophoudt hijseht hij' zijn geweer mét een touw naar boven en dan moet je bij den aanval door een golfstroom H. M. do Koningin-Moeder. H. M. de Koningin-Moeder vertrok Zaterdagochtend per gewonen Staatsspoor- trein, waarin zich'het salonrijtuig van de Njederl. Centraal Spoorweg Mij, bevond, naar Utrecht, om van daar per auto naar Soestdijk te gaan, waar H. M., zooals ge meld, eenigen tijd gaat doorbrengen. H. M. was vergezeld*van de Hofdames barones van Ittersum en Jonkvrouw van de Poll, en van den kamerheer-thesaurier jhr. mr. A. G. Schimmelpenninck. mogelijk te maken. En de tweede les is, dat de aanvaller moet beschikken over een onbeperkte artillerie van zoo zwaar moge lijk kaliber. Niet, of do artillerie ook niet voor den ver dediger grooto beteekenis zou hebben. Er zijn punten op het noordelijk deel van ons aanvals front, waar de vijand een groote hoeveelheid geschut bijeen heeft, en het dubbelo spervuur, dab hij op en om onze voorste frontlinie wierp, op het oogenblik van den aanval, was wellicht oven ontzettend als het mitrailleur- en geweer vuur, waardoor onze mannen moesten vooruit gaan over Niemandsland. Het schijnt dat de vijand volkomen op de hoogte was van het tijdstip van onzen aanval, doch niet goed wist waar deze precies zou plaate hebben. Waren wij er niet m geslaagd, hem te misleiden, dan zou hij nog meer voordeel hebben kunnen trekken van zijn geschut. Waar hij zijn stuk ken bijeen had en in grooten getale was zijn vuur zee#- werkzaam. In dit dubbele spervuur gebruikte hij zoo wel brisantgranaten als granaatkartetsen, van grootcr kaliber dan gewoonlijk, ongeveer van 15 c.M. Zijn granaatkartetsen waren ook niet als gewoonlijk mot schietkatoon geladen, maar gaven een dikken zwarten rook bij ontplof fing. De slag is scherper dan bij het oude typ© en waarschijnlijk is de snelheid en het doordringingsvermogen ook grooter. En wat de machinegeweren betreft is het d© vraag of wij niet staan voor een tijdperk in de oorlogvoering, waarin het geweer een ondergeschikte rol zal gaan spelen, en waarin, Begrafenis Ds. A. S. Talma. In de landelijke stilte van het vredige kerkhof te Bennebroek is Zaterdag jl. het stoffelijk overschpt van den oud-minister A- S. Talma onder groote belangstelling uit parlementaire kringen niet alleen, maar uit alle kringen der maatschappij, ten grave gebracht. Terwijl onder het luiden der klokken de rouwstoet van do pastorie naar het kerkhof trok, verzamelden zich daar, rond de versch gedolven groeve de velen, die naar Benne broek gekomenwaren om daar een laatste hulde en groet te brengen aan den man, die voor zoo talloozen zoo veel was geweest. Daar waren de oud-ministers, die met Talma hadden deel uitgemaakt van het kabinet Heemskerk, de toenmalige pre mier zelf, de heeren Nelissen, Went- holt, De Waal Malefijt, Co- 1 ij n, I d e n b u r g en Kolkman; de leden d« Tweede Kamer Van der Voort van Zijp, de Monté ver Loren, Duymaer van Twist, Snoeck Henkemans, Van Vliet, Van Veen en Rut gers, de oud-kamerleden De Vlugt en Staalman, de vertegenwoordiger van den Minister van Oorlog, dr. J. T h. de Visser, veldprediker in algemeenen dienst', de Commissaris der 'Koningin in Zuid-Holland, baron Sweerts de Landas Wyborch, de heer Van L e n n e p, lid van Gedeputeerde Staten van N.-Holland, de secretaris-generaal van Landbouw, mr. J. W. S. A. Versteeg (mede als vertegenwoordiger van den Minister van Landbouw, Handel en Nij verheid), de dir.-gen. v. d. Landbouw P. van Hoek, de directeur van Landbouw in Ned.-Indië, dr. H. J. Lovink, de hofprediker dr. J. H. Gerretsen, de directeur van het Diaconessenhuis t9 's-Gravenhage, ds. 'Snethlage en zeer vele anderen die ds. Talma in zijn ambten of als vriend, had den gekend en gewaardeerd. Toen de kist, gedekt met vriendelijk kleurige bloemen, in de groeve was neer gelaten, gaf de oud-minister Heems kerk een schets van den indruk, dien Talma's sterven in het land had gewekt. Verder spraken de heeren C. van der Voort van Zijp en P. van Vliet, leden der Tweede Kamernamens den ring Haarlem der Nederlandsch Hervormde Kerk en namens de Vereeniging voor Middernacht- zending, Ds. Van Paasohen; Ds. C. Beets, uit Arnhem, uit njiam Van den Arn hemsehen Kerkeraad en de Arnh. gemeen te Ds. Kruitsberg, als eefl van Talma's oudste leerlingen; Dr. H. T. Oberman, predikant te Heemstede, namens den kerke raad van de gemeente Bennebroek.; namens het Christelijk Nationaal Vakverbond de heer Kruythof; J. W. Smit, uitnaam van de R.-K. Federatie. Dr. P. J. Kromsigt, zwager van den overledene, dankte namens de familie. In do eerste plaats het Koninklijk Huis. H. M. de Koningin zond een specialen afgezant, .im Haar deelneming te betuigen, Prins Hendrik een palmtak, de Koningin-Moeder een brrif van rouwbeklag. Dan oud-Minister Heemskerk. En vooral ook hen, die namens de arbei .h-vs gesproken hebbende arbeiders, die hij zoo liefhad. Wat is de kracht van dezen sterken .man geveest Hij heeft dat zelf saamgevht in een woord, dat hij eenige dagen voor zijn heen gaan sprak: „Ik heb mijn ziel aan God ge- geveh". Hij had eerst zijn ziel aan God ge geven zó<5 kon hij zijn ziel geven aan ande ren, zijn ziel loggen in zijn wérk. Hij is ge weest een schijnend licht in deze wereld. Wat zijn de uitingen spontaan geweest, waarin hem hulde gebracht is bij zijn verscheiden. Bij dit spontane leven behoorde spontane dankbaar heid. Dr. Kromsigt herinnerde, evenals een der andere sprekers gedaan had, aan die gods dienstoefening in de kerk van Bennebroek, deze week twee jaar geleden, toon Talma zijn intrede deed; welk eene ontroering hem en velen zijner hoorders zichtbaar aangreep toen hij de gemeente liet zingen het tweede vers uit Psalm 84: Zelfs vindt de museh een huis, o Heer, do zwaluw legt haar jongskens neer in 't kunstig nest, hij IJw altaren, bij U mijn Koning en mijn God Ten slotte is dat toch verre het beste, l ij Gods huis, hij Gods altaren. Na zijn veelbe wogen leven, zijn sterken strijd, ruste hier zijn stof tot den d&g dor Opstanding; hij zelf prijst nu éi.jn God gestadiglijk. Op verzoek van clr. Kromsigt zong de schare Psalm 84 vers 2, al was velen de aandoening te sterk. Daarmedo was do plechtigheid geëindigd. Verbod tot vertrek van metaalbewerkers. In „St.-Cfc." No. 165 is opgenomeneen ver ordening van den vice-admiraal, commandant der Stelling van Don Helder, waarbij wordt bepaald: Het verlaten over de Rijksgrens van het in staat van beleg verklaarde gebied is aan niet militairen (Nederlanders), die voor de verdediging nuttig werkzaam kunnen zijn verboden, voor zoover daartoe niet' door den 'Minister van Oorlog of door de in het tweede lid van artikel 2 aangewezen autoriteiten ver gunning is verleend benevens een lijst van de heaoelde categorieën. Veldpost. Van bevoegde zijde wordt te onzer ken nis gebracht, dat tengevolge van onvol doende adresseering van de corresponden tie bestemd voor militairen in de Stelling van den Helderniet alleen de uitreiking evenals bij de marine de wedstrijd ontstond tusschen projectielen en pantsering, een doordloopende strijd zal ontstaan tusschen aan de eene zijd© onneembare mitrailleur-stellin gen en aan do andere steeds grooter kanonnen om dip mitrailleurs buiten geveoht te. stellen. Er zijn posities, waarbij persoonlijke moed niet de geringste rol spelen kan. Bij de diepe ingravingen, en op catacomben gelijkende on- dergrondscho versterkingen, waaruit machine geweren opkomen, zoodra het ophouden van ons vuur aanwijst dat d© infanterie-aanval begint, of waarin zij zelfs worden verborgen gehouden, om onze infanterie in den rug ann te vallen, is een bestorming niet alleen moei lijk, maar bijna onmogelijk. Op sommige plaatsen had de vijand zelfs zeer merkwaar dige bergplaatsen voor mitrailleurs gemaakt. Van een zijner diepe ingravingen liep een tunnel achterwaarts af naar de andere zijde vak een heuvel; vandaar een andere tunnel naar de voorzijde van dien heuvel. En hier, bedekt door een boschje of kunstmatige dek king, was de kleine opening, noodig om do mitrailleur te doen schieten. Wanneer een halfdozijn mitrailleurs zoo verborgen zijn en er twee of drie het bombardement doorsfcaah, is een infanterie-aanval in aperterrem voor zulk een stelling hopeloos, tenminste bij dag. De verliezen die wij leden door geweervuur zijn zeer gering; de grootste verliezen Waren het gevolg van mitrailleurs en van de zware artillerie. Do opeenhooping van geschut cn de verborgen mitrailleurs beletten ons in het noordelijk deel van ous aanvalsfront meer vooruit te komen*

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2