woensdag 19 Juli 1916 No. 301. Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. Ons Oorlogsdagboek. TWEEDE JAARGANG. DE SOLDATENCOURANT RADACTIE EN ADMINISTRATIE PALESTRINASTR. 10, AMSTERDAM. DIT BLATT VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR BURGERS 15 GENT. ABONNEMENT BIJ VOORUIT BETALING VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS/1.50P.KWARTAAL Voor AdverteutiPn wende men zich tot onz* Administratie, Paleotricastroat 10 Amsterdam. Prya der Ad verten tit-n per regel 80 cent. Voor Ingezonden Alede' deehngen op do tweede, derde eu vierde pagina dubbel tarief. Bjj abonnement reductie. Het Engelsch-Fransche offensief. In do laatste dagen zijn liet vooral de Engelschen, die gevorderd zijn in hun offen sief tegeij de Duitschers. ITun berichten deelen ons meo, dat zij reeds de tweede Duifcsche linie hebben bezet en zelfs door- godrongen zijn tot aan de derde. Niet over een rroote breedtehun strijdfront, -waarop zo vporuitkwamen is klejner geworden en in de flanken, q. a. bij Thiepval, houden de Duitsohers hen tegen, We geven hier nog eens weer een kaartje van het front aan de Somxne. Daarop geeft de dikke zwarte lijn de positie der Engel- schen aan voor het eerste offensief. Bij dit offensief drongen "Zij vooruit iu een lijn, die van Qvillers, langs Contalmaison naar Montauban loopt. Bij het verder begon nen offensief zijn zij gekomen in de lijn, die van Ova Hors over Bazen tin naar Har- decourt gaat. De vooruitgang is dus dui delijk op te merken. Terwijl dus in het gebied noordelijk van de Somme hevig werd gestreden, deden de Franschen, om de tegenstanders bezig te houden, aanvallen ten zuiden van de rivier, tussehen Barleux en Estrées, maar zonder d,at daarvan belangrijke resultaten werden verwacht of verkregen. Geen audiëntie. Blijkens bericht in de „Staatscourant'* wordt Donderdag a.s. door den Minister van Oorlog geen audiëntie verleend. ie-commissie Militair-Geneeskun digen Dienst. De Minister van Oorlog, generaal-majoor Bosboom, heeft jl. Zaterdagmiddag ten 2 ure cfe door Z.Exc. in het leven geroepen commissie van voor lichting in zake den Geneeskundigen dienst der Landmacht, geïnstalleerd. De Minister sprak do leden der commis- Bie daarbij als volgt toe: ,,Het is mij een voorrecht u hier aanwezig te zien, bereid om aan mijn verzoek gevolg te geven en deel uit te maken van do com missie, die mij zal hebben voor te lichten, omtrent de werking van den Geneeskundigen Dienst der Landmacht. Ik vond vrijheid voor dit doel een beroep op uw kennis en werkkracht te doen, omdat hot hier een groot landsbelang betreft. Duide lijk, niet het minst in Volksvertegenwoordiging en pers, is gebleken, dat niet zoodanig vertrou wen in den Geneeskundigen Dienst bestaat als noodzakelijk is. Do toestand mag niet bestendigd worden; hek Nederlandsche volk moet do vaste ovortui- 102de week. "Vian 10 Juli tot 17 Juli. 10. Juli. Aan beide zijden van de Somme 4uren de ernstige gevechten voort. Fransche vliegtuigen doen een aanval op Monastir en werpen bommen op de militaire inrich tingen en de naburige kampen. De Duitsch© duikboot „Deutachland" komt met een kostbare lading kleurstoffen te Baltimore aan. In het Lagerhuis geeft As- quith de hoofdtrekkeu van de regeling in Ierland aan. Het voornaamste punt daarvan is de uitsluiting der zes Ulster-graaf schappen van de werking der Home-Rule-wet. II v Aan den linkeroever van de Maas blijft zich een groote artil lerie-actie ontwikkelen De dokwerkers-federatie in Australië besluit om geen goede ren van vijandolijken oorsprong te verwerken. Graaf Crawford volgt lord Selborne in Engeland ata minis ging hebben, dat zijn zonen, die zich onder de wapenen bevinden, ook in geval van ziekte, in goede handen zijn. Geen beter middel nu om het geschokte vertrouwen te herstellen, dan een opzettelijk onderzoek, hetwelk waar borgt dat gebreken én tekortkomingen, waar die bestaan, zullen worden blootgelegd en de weg tot verbetering zal worden aangewezen. Met belangstelling zal ik de resultaten van dit onderzoek tegemoet zien. Wel verre van te vreezen voor critiek op ons werk, zullen wij die dankbaar aanvaarden. Er is door den Ge neeskundigen Dienst hard gewerktdat er niettemin te verbeteren valt, zal wel niemand willen tegenspreken. Hulp om die verbeterin gen aan te wijzen en tot stand te brengen ont vangen wij gaarne. Als bewijs daarvan con stateer ik met voldoening, dat de inspecteur van het betrokken dienstvak zich het lidmaat schap vau de commissie heeft laten welgeval len. Mij thans nog een oogenblik bepalende tot den omvang van de taak, die gij op het punt staat te aanvaarden, wys ik er in de eerste plaats op, dat uw onderzoek niet gericht be keef t to zijn op do verzorging van den g e- wondön soldaat. Voor oorlogstijd zijn zoo bijzondere maatregelen vereischt, dat zij ecu ge heel afzonderlijk terrein vormen^ waarvan do betreding op dit oogenblik het welslagen van den u toegednehten arbeid slechte in gevaar zou brengen. Trouwens reorganisatie in dit op zicht van den geneeskundigen dienst, indien noodig, zal eerst met vrucht in overweging genomen kunnen worden, wanneer vaststaat wat het resultaat zal zijn van de thans nog werkzame commissie vtfir de reorganisatie van het Nederlandsohe Roodo Kruis. ter vaii landbouw en visscherij op. Italiaansche vliegtuigen doen een welgeslaagden bomaanval op heb Oostenrijksche station voor watervliegtuigen te Palanzo. De regeering te Konstantino- pel wil eeu expeditie naar Hedjaz zenden, om den opstand in Ara- bië te onderdrukkende vernie ling van den spoorweg belet ech ter het zenden van troepen. De gevechten ter weerszijden van den weg BapaumeAlbert, in Contalmaison in het Mametz- bosch, alsmede de nieuwe gevech ten aan het Troncsboscb en zui delijk daarvan, worden met ver bitterde heftigheid voortgezet. De Duitschers do&n aan den reehter-Maasoever een hevigen aanval op het fort Souville. Ten N. van de Somme hebben de Engolscben zich vastge^t in Contalmaison. Het leger van v. Botbmer werpt do bij en ten N. van Oleza en N.W. van Boetsjatsj binnen gedrongen Russen terug. De Ver. Staten hebben krach tig bij Turkije geprotesteerd tegen het optreden van den gouver neur-generaal van Syri, die de Britscbo en Fransche consulaten liet openbreken eu de .archieven De zieke soldaat in tijd van vrede zal mitsdien het voorwerp van uw onderzoek be- hooren te zijn; maar ik voeg daar dadelijk aan toe: ook in tijd van vrede, waarin wij thans verkeeren, gedurende welken het leger zich op voet van oorlog bevindt. Het spreekt vanzelf, dat juist in zulk een tijd de bezwaren, welke dP geneeskundige dienst altijd ondervindt, dub bel gevoeld worden. Ik mogo dat hier te meer doen uitkomen door enkele van dio bezwaren te noemen, welke een niet weg to nemen eigenaardigheid zijn van den militair geneeskundigen dienst en welke niet zouden bestaan als niet medische en militaire belangen, met elkaar in overeen stemming gebracht moesten worden. Dat ook de laatstgenoemde belangen bij een onderzoek niet over het hoofd gezien mogen worden, behoeft wel nauwelijks vermelding. Als een groot bezwaar-noem ik dan bijvoor beeld de regeling van het ziekenrapport. Ilot belang van den dienst eischt het spreekt vanzelf dat aan de oefening van don dag deelnemen allen, die niet ziek zijn. Zwaar is de taak van vele officieren van gezondheid, dio in de vroege morgemiren een oordeel heb ben uit te spreken over het al of niet ziek zijn van de somtijds zeer velen die zich als zooda nig aanmelden. Een ander bezwaar ligt in de omstandigheid, dat in de militaire hospitalen zoo velen zijn opgenomen, die wel geneeskundig behandeld moeten worden, maar geen eigenlijke zieken- huisverpleging behoeven. Hun aanwezigheid verstoort uiteraard de rust en orde, welke eisch van een. ziekenhuis zijn. Ik stip hier slechts een paar punten aan, het terrein van uw onderzoek is natuurlijk veel ruimer; het omvat de geheele werking'] van den militair geneeskundigen dienst. Is zij doelmatig, verkrijgt de zieke soldaat wat hij behoeft? Ziedaar in een enkel woord uw taak omlijnd. Het is een taak, waarvan de vervulling ongetwijfeld veel toewijding en werkkracht zal vereisohen, maar het beoogde doel is mijns inziens die toewijding en werk kracht waard. Ik vertrouw, dat u dat inzicht deelt. Het feit van uwe bereidverklaring is mij er het bewijs voor. Vergun mij u daarvoor mijn dank te betuigen. Ik stel het op zeer hoogen prijs, dat gij allen mij ten deze behulpzaam wilt zijn. In het hijzonder richt ik mijn dank tot u, mijnheer Ruysch, die het voorzitterschap dezer commissie hebt willen aanvaarden en mij over den te volgen weg reeds van raad hebt willen dienen. En hiermede verklaar ik uwe commissie te zijn geïnstalleerd. De voorzitter der commissie, dr. W. P. Ruysch, voorzitter van den Centralen Gezondheidsraad, te Utrecht, antwoordde op de rede de Ministers als volgt: Do Commissie is zich volkomen bewust, dat de taak haar opgedragen, het onderzoek naar do geheele werking van den militair ge neeskundigen dienst, een moeilijke taak is, die pen uitgebreid onderzoek in verschillende richtingen vorderen zal. Toch heeft zij niet geaarzeld die taak te aanvaarden, niet alleen omdat zij zich bewust is, dat het ten allen tijde, maar vooral ook onder de tegenwoordige tijdsomstandigheden, ieders plicht is om desgeroepen mede te wer ken tot verhooging van de weerkracht van ons volk, maar ook omdat zij overtuigd is, dat ieder die geroepen wordt tot verdediging van ons vaderland, recht heeft to eischen, dat ge durende den tijd dat hij onder de wapens is do handhaving van zijn gezondheidstoestand zooveel mogelijk door goede en doelmatige zorgen van het legerbestuur worde bevorderd en dat niets wtjrdo verzuimd of nagelaten, wat daartoe kan bijdragen, en dat, wanneer hij ziek of gewond wordt, zijn herstel zoo goed en zoo snel mogelijk verzekerd zij. Welnu, deze belangrijke taak is in de aller eerste plaats die van den militairen genees kundigen dienst. Naar zijn werking een pader onderzoek in te stellen en waar noodig do.mid delen aan te geven ter verbetering is zeker aller toewijding en werkkracht ten volle waard. Hij kan daarbij weliswaar, vooral in tijden van nood, door het Roode Kruis wor den ter zijde gestaan, maar hoe dankbaar ook dezo hulp kan worden aanvaard en hoe erken telijk men ook moge zijn voor de offervaar digheid door do natie door middel van het Roodo Kruis aan het leger betoond, zoo zal men toch steeds moeten bedenken, dat de militaire geneeskundige dienst in do eerste plaats op eigen krachten steunen moet. De organisatie en de werking van dezen be langrijken dienst tot. een onderwerp van nader onderzoek en studie te maken ten allen tijde een belangrijke taak is vooral thans nu, naar Uwe Excellentie getuigt, omtrent die werking duidelijk en niet in het minst bij do volksvertegenwoordiging en in de pers is gebleken, dat niet zoodanig vertrouwen be staat als noodzakelijk is, een volksbelang, dat geen uitstel gedoogt. Uwe Excellentie heeft gemeend daartoe een beroep te moeten doen op onze medewrking. De Commissie is Uwe Excellentie erkentelijk voor hét in haar gesteld vertrouwen en zal gaarne trachten, zoo goed en zoo snel mogelijk aan uw opdracht te voldoen.. wegvoerde, nadat de Amerikaan - sche consul die consulaten had verzegeld. Onder leiding van minister Lloyd George heeft aan het mi nisterie van oorlog te Londen een conferentie plaats ter beraadsla ging over de uitrusting der geal lieerde strijdkrachten. Sir Douglais Haig valt des vijands tweede verdedigingslinie aan. De Engelsch-Franscho strijdkrachten zijn thans in het bezit "van de tweede vijandelijke stelling van Bazentin le Petit tot Longueval en van het geheele Troncsbosch. - De levendige gevechtsactie aan het Italiaansche front tussohen Brenta en Etscli duurt voort. De Iersche nationalistische afge vaardigde in het Parlement, Gin- nell, is te Knutsford, Cheshire, gearresteerd, beschuldigd van handelingen tegen de Defence-of- the Realm Law. Op een punt aan het Weste lijk front dringen de Britsche strijdmachten den vijand terug tot zijn derde verdedigingslinie. De Britten trekken voort in de rich ting van Pozieres en Martinpoich. Op. verschillende punten yt® Buitengewoon crediet. Het aangekondigd wetsontwerp tot ver- hooging van het 8ste Hoofdstuk der Staats- begrooling voor 1916 mot 75 millioen gulden is bij de Tweede'Kamer ingekomen. Het desbetreffend artikel is daardoor voor dit jaar gebracht op f 175 millioen. De minister van Oorlog herinnert in do Memorie van Toelichting aan het reeds toe gestane crediet van f 100 millioen, en zegt dat in de sedert verloopen maanden zich geen omstandigheden hebben voorgedaan, dio een gunstiger verwachting zouden wet tigen. Integendeelwaar de Regeering het zich ten plicht rekent 's lands weerbaarheid zooveel doenlijk op te voeren en.de voortdu ring van den oorlogstoestand economische verhoudingen in het leven roept, die een on gekende prijsvérhooging van de meeste grondstoffen ten gevolge hebben, kan strin ging van de uitgaven niet uitblijven en doet zij haar invloed op het buitengewone oor logsbudget in toenemende mate .gelden. Daarin ligt tevens oen der redenen, waarom aan een raming van de aan te vragen cre- dieteu in den gewonen zin niet kan gedacht worden. Een andere oorzaak, waardoor het maken van. een juiste rami no- is uitgesloten, is gelegen in de onzekerheid hoelang het le ger nog op voet van oorlog zal moeten blij ven voorts doen zich telkens nieuwe behoef ten kennen en treden, vooral op militair- technisch gebied, allerlei eischen naar voren, waarmede bij vorige credietaanvragen nog geen rekening kon worden gehouden. Al rnoet ©enerzijds en in het algemeen de raisttieid worden erkend van de gemaakte' opmerking, dat oen buitengewoon crediet, waarbij ongewoon hooge sommen ter be schikking, van de Regeering moeten worden gesteld, feitelijk nog meer toelichting zou vereischen, dan dc bedragen dip bij de jaar- Ejiksohe begrootingswetten ycor den gewonen dienst, worden uitgetrokken, aan den ande ren kant staat juist het buitengewone ka rakter van zoodanige credieten, ten minste onder omstandigheden als de thans bestaan de. aan een tot in onderdeden afdalende- toelichting in den weg. Een poging om de vermoedelijke uitgaven over een volgend tijdvak met ©enige juistheid te .benaderen, stuit dan ook'op verschillende bezwaren af. Zij sou neerkomen op een becijfering, ten deele berustende op gegevens, ontleend aan een vroegere periode,x waarvan de geldelijke uitkomsten nog niet' in baar geheel kunnen worden overzien, ten deel© op onderstellin gen ten aanzien van behoeften, waarvan het onzeker is in welke mate zij zich in een vol gend tijdvak zullen voordoen en tot welken priis er in zal kunnen worden voorzien. Kan op do hiervoor vermelde gronden van een zuivere raming van de uit de mo. bilisatie-credieten te doeno uitgaven geen sprake zijn, voor een ruwe schatting van die uitgaven voor het loopende jaar staan aan hot departement van Oorlog de noodige gegevens wel ten dienste. Uit den aard der zaak is een dergelijke schatting meer be stemd om voor de Regeering als leiddraad te dienen bij het beoordeelen van de eieohen die aan de schatkist zullen moeten worden gesteld, dan \Vel om, tot staving van het •bedrag, van een aangevraagd crediet, aan de Staten-Generaal .te worden aangeboden. Toelichtingen die daarvoor moeten dienen, berusten in den regel op een meer betrouw baren grondslag dan hier aanwezig is. De minister heeft niettemin gemeend, het aldus verkregen overzicht niet aan de Volksverte genwoordiging te moeten onthouden. Waar dat overzicht, groepsgewijs en in ronde som men deor hem wordt medegedeeld, geschiedt dit ©venwel onder het uitdrukkelijk voorbe houd, dat aan de cijfers slechts een betrek kelijke waarde mag worden toegekend. De minister becijfert dan, dat de uitga ven, die als gevolg van den toestand van mobilisatie boven de gewone Oorlogsbegroo ving uit de buitengewone credieten zullen moeten worden bestreden, voor 1916 wor den geschat op f 245 milhcen. Deze berekening als leiddraad aannemen de voor de vermoedelijke behoeften voor 1916, zou na aftrek van de bereids aange het Oostelijk oorlogstoóneel gaan de Duitschers tot het offensief over. Het ministerie van buiten- landsche zaken te Washington stelt officieel vast, dat de onder zeeboot „Deutschland", dio een lading verfstoffen naar Amerika bracht, een koopvaardijschip is. Het offensief der Russische troepen ten W. van Erzeroem wordt niet succes voortgezet. De troepen van het Russische K auk asus-leger bezetten de stad Bayburt, een belangrijk ver keerspunt van het oorlogstooneel in. Armenië. Midden in den strijd. De .Daily Telegraph" geeft een leven dige beschrijving van den strijd ^an het Engelsche front. Nu er zooveel officieren dood waren zei een van de jongens van het Lancashire-regi ment. moest ieder voor zichzelf weten wat hem te doen stond en we deden dat zoo goed wo konden. Wij bereikten zelfs de tweede en derde linie in dat verwoede gevecht met de Duitschers, «li© uit de omgewoelde aarde te voorschijn ka-amen, ons handgranten toesme- 1 - en zich niet wjlden overgeven;. „Nou, als vraagde honderd millioen, nog de beschik king moeten worden verkregen over een bui tengewoon crediet van 145 millioen gulden. Venn its de mogelijkheid echter blijft be staan. dat nog vóór het einde des jaars tot geheele of gedeeltelijke demobilisatie kan worden overgegaan en het bovendien on zeker is of sommige uitgaven niet te hoog zijn geraamd, en of alle voorgenomen aan schaffingen in 1916 zullen kunnen plaats hebben. heeft de minister gemeend zich voor alsnog tot een nadere kredietaanvrage van 75 millioen gulden te moeten bepalen. De toestand in den reuzenstrijd. Het Engelsche offensief ten noorden van de Somme is werkzamer dan men eerst ge- daoht had. Er waren er, drie meenden, dat de eerste stoot dadelijk een overweldigende uitwerking moest hebben, zou do aanval lende beweging gei ukken. Zoo ging het ook bij het offensief der Duitschers en Oosten rijkers het vorige jaar in Galicië. In heb Westen is de toestand echter anders, daar wordt alleen de positie-oorlog gestreden; en hierbij is volharding en. taaiheid, mits macht van mannen en kanonnen daarbij niet ontbreken, in de eerste plaats noodig. Dat hebben de Duitschers getoond bij Ver dun en de Engelschen volgen blijkbaar hun strijdwijze na. Na een krachtigen stoot een pauze, eu dan opnieuw een aanval. Zoo •ging het 't vorige jaar niet in 't Oosten, daar werden de Russen achtereen terugge jaagd tot diep in liun land, maar de oorlog was er anders en tijd voor loopgraven bouwen werd.den Russen nauwelijks ge gund. Zoover zijn de Engelschen en Franschen nog niet. maar zoover hopen zij het te brengen. Door al de linies der Duitschers heendringen en dan den strijd op het vrije veld overbrongen, dat is het doel. Op dit doel wordt aangejaagd, en door de Engel- bollen met snoce:- in de laatste dagen. Een paar dagen luwde de strijd ten noorden der Somme, thans is het Engelsche offen sief opniou.v met kracht begonnen. De tweede fazc, de tweede stoot'- De Engel schen zijn, zij het ook over een minder breed front, verder naar voren gedrongen de eerste linie der Duit-jche loopgraven was reeds hun bezit, thans hebben zij zach meester gemaakt van de tweede en zijn zij doorgedrongen tot de derde. De grootste diepte, die zij. in het Duitrchc front hebben gemaakt, schijnt zes a zeven kilometer te zijn. Dit 'begint langzamerhand op een doorbraak to gelijken, al is het nog niet zoover. Het Thrones-bosch zou thans weer geheel in Engélsch bezit zijn, deze hebben zich tevens meester gemaakt van het Deville-bcsch, ten oosten van Ixxngucville. De Engelschen willen dus een bres maken in de rijfn loopgraven der Duitschers en daardoor de Duitschers dwingen ook op andere punten terug te dringon en zoo den strijd overbrengen op bet vrije veldden bewegingsoorlog stellen in plaats van den positie-oorlogAls dit gelukt hopen de geal lieerden de Duitschers geheel terug te drin gen. Het hangt er nu maar van af, of de Duitschers achter de verloren oude loopgra ven nieuwe kunnen aanleggen, die nieuwe stooten der vijanden weerstaan. Ze zijn daarmee reeds bezig, maar uit den aard der zaak zijn de nieuwe niet zoo krachtig ver sterkt als de oude, die door maandenlangen arbeid tot ware vestingen waren gemaakt. Als oen verheugend feit maken de Engel schen reeds melding van het gebruik van cavalerie in den strijd aan de Somme. Dat duidt al op een verandering i'n den strijd. Ook de Russische ruiterij is dezer dagen In het vuur geweest in 't ocèten. Gaan wij een nieuw stadium van den oorog tegemoet, den strijd op het open veld, als in den krijg van*'7Cf, in de oorlogen van Napoleon? Zoover schijnt het wel te moeten komen, voordat er een beslissing kan worden ver kregen. Do strijd, die daar tians in Noord- Frankrijk wordt uitgevochten, is inderdaad zeer spannend en belangwekkend, ook \-oor wie er niet aan deelnemen. je er dan om vraagt!" zei een van onze man nen en hij wierp zich op een groot-en Duiischer, die hij met zijn bajonet doorboorde. Het was een bloedig werk voor jongens, die niet van nature oen slachters-aard hebben. Maar zij werden door.de woede van het gevecht meegesleurd en het werd hun rood voor de oogen. ,,lk weet niet hoe !t kwam", vertelde een van de mannen mij met- een vreemden, in zich- zelfgekeerden blik in de oogen, terwijl hij zich dat oogenblik van woeste opwinding trachtte te herinneren. ,,Vdór den aanval was er heelemaal geen woede in mij. Ik voelde in het geheel geen lust tot dit handgemeen. Maar plotseling bemerk te ik, dat ik als een duivel aan het vechten was. Mijn leven of het hunne, was mijn ge dachte, en ik wilde het eerst dooden". Er vielen dan ook vele gesneuvelden in die streek. Toen een groote atdeeling Engelschen daar aangekomen waren tot op tien meter af stand, staken vele Duitschers, d:e tot op het laatste oogenblik met bommen hadden gewor pen de banden omhoog en riepen: ...genade!" tot hen die zij getracht hadden door hunne bommen in stukken te laten scheuren. Het was wel wat- laat voor genade, maar die werd hun toch geschonken. De gedekte schuil plaatsen werden afgezocht is het u duide lijk. dat dit alles onder een hevig artillerievuur geschiedde? En er werden daar vele Duitschers gevonden, die zich verborgen hadden. Uit een van de schuilplaatsen stak een Duitsch officier'het hoofd en riep: „Ik geef mij over en er is hier een gewonde bij mij". „Goed" antwoordde een sergeant van de Yorkshire, „hreDg hdffl paac huiten, maar geen Overigens moot men uog niet gelooveq aan eeu spoedige nederlaag der Duitschers. Deze vallen op hun beurt ook met groote kracht aan, vooral op de Franschen. Aan de Somrae hebben zij Zaterdagavond hevigo aanvallen gedaan onder andere op La Mai sonnette en Biaches, en beide plaatsen öp de Franschen heroverd. Maar blijkbaar hebben dezen zich laten verrassentóen zij dit bemcrktfen.zijn zij tot een horigen tegen aanval overgegaan en hebben zij de plaat sen hernomen. De strijd bij Verdun staat eveneens niet stil; hier kunnen de Fran schen zich beroemen op succes, bij Fleury en Cóte de Froide Terre hebben zij vorde ringen gemaakt. Aan liet Ooslerfront schijnt in do laatste dagen weinig belangrijks to zijn voorgeval len. Wel zijn er van weerskanten aanvallen gedaan, maar do suocessen zijn blijkbaar niet groot. De aanvallen kwamen vooral \'an den kant der Duitschers, wat opmerke lijk is. De'Duitscheni maken melding van oen overwinning bij Bazanowitsch, waar zij Russische loopgraven veroverden en 1500 Russen gevangen namen. De Russen daar entegen sproken van een zegepraal in Wol- hynië, bij Swinjuchi; zij hebben den vijand achteruitgedreven en maakten 3000 krijgs gevangenen en kregen een aantal kanonnen als buit. Ook aan de Stochod vallen de Rus- sen aan, maar de toestand blijft er onver anderd eveneens bij Loetsk en in de Boe- kowina, waar de centralen stand houden. De geweldige strijd is in vollen gang op allo fronten. Want ook de Italianen doen in de iaatete dagen hevige aanvallen en zijn in het Posina-dal ietwat vooruitgo- komen. Echter niet zoo bijzonder veel, dat men spieken kan i»n belangrijke suooea- senzij hebben den Oostenrijken; nog altijd niet weer het gebied ontrukt, dat dezo in Med op hen veroverden. Hier, aan het Ita liaansche front, zal zeker- niet de beslissing gebracht worden. Evenmin in Azië, al wordt daar hardnekkig gevochten tussehen Russen en Turken. Maar de eersten zoowel als de laatsten, schrijven zich zelf over winningen toe, zij het op verschillende punten! Van verontrustend belang voor do Turken is wel, dat de heilige stad Mekka thans geheel' ia bezet door de Arabische op standelingen onder Hussein, Emir van Mekka, die zich heeft afgekeerd van den Sultan. ENGELAND. Samenwerking. In „the Outlook" schrijft Harry Jer- myn over het nieuwe offensief dór geal lieerden: „Voor hot eerst in bijna twee jaren treden de geallieerden, in volkomen samenwerking op. Dat is hoogst merkwaardig en er vallen zeer vele lessen uit te trekken. Het behoeft niet te verwonderen, dat do Duitschers, wiö'r organisatie buitengewoon goed is, ons in dit opzicht met verbazing en minachting hebben gadegeslagen. Maar de regeling der samenwerking tus sehen de geallieerden is altijd de boeman der leiders geweest. Er fs icte werkelijk bewonderenswaardigs en bemoedigends in het enkele feit* dat de vier voornaamste geallieerde landen zulk eene hoogte van combinatie hebben beriokt, dat dit gemeenschappelijk offensief mogelijk is geworden. Dit wijst er op, dat er ergens bij de geallieerden een groote geesfe aan het werk is., Want het zijn groote strijdkrachten, die thans om de verdedigingslinies der centrale mogendheden staan. Er zijn millioenen menschen, millioenen ver schillende onderdeden van munitie en uit rustingen, tonnen en tonnen ordonnance- materiaal. duizenden op duizenden vracht auto's en paarden, honderden treinen, talloo* ze maatregelen moeten getroffen en tallooze combinaties moeten uitgewerkt worden, de stelsels en schema's moeten zoodanig gere geld worden, dat alles gelijktijdig gaat, er moeten hevelen gegeven en overgebracht wor den naar honderden mijlen gecompliceerde en verwikkelde verdedigings- en nanr^-lslinies. Het is een overweldigende hoeveelheid werk. bijna zoo onmogelijk te begrijpen als de aloude raagstukken van ruimte en tijd. De menschelijke geest kan nauwelijks de betee- kenis van een millioen 'vatten. Wanneer iemand dag en nacht doortelt, twee getallen per" seconde, dan beeft hij een week noodig om tot een millioen te komen. En dan te den ken aan al die verschillende millioenen van allerlei soort, die deze oorlog te verwerken geeft." trucs, denk er om!" Er kwamen echter uit dat gat niet één man, maar een veertigtal in een lange rij, die nooit scheen te zullen ophouden. Allen zeiden- „Kamerad!" tot den sergeant, dio steeds ant woordde: „Goeden dag! Hoeveel zijn er nog meer Zij waren hem erg lastig, want hij wilde vooruit, en dat zaakje kostte hem te \-eel tjjd. Hij zond de gevangenen dus met drie licht-ge- wonde mannen van zijn compagn:e naar het hoofdkwartier meer kon hij niet missen en trok toon met zijne mannen voort naar de derde Duitsche linje." „Het was merkwaardig onze soldaten te zien loopen over het slagveld", schrijft Philip Gibbs in de Daily Chronicle". „Zij. schenen doelloos rond te dwalen, in kloine groepjes, alsof zij aan hot bloemenpluk ken waren. De granaten floten en barstten boven hunne hoofden uiteen, maar zij keken niet op of in het rond naar de plaateen waar d-.e uiteen- sprongen ito zwarten rook uitbraakten. Zij zagen er zoo zorgeloos uit alsof zij een •acantiedagje op de heide doorbrachten. Maar toen ik eens ging zien. waarmede zij bezig wa ren, bleek iedere man met een bijzonder werk bezig te zijn en zijn deel van een hoogerhand geregelde taak volbracht. Sommigen waren bezig nieuwe draden te leggen voor nieuwo te lefoons in het terrein, dat pas aan den vijand ontrukt was. Anderen waren ordonnanoen, die boodschap pen moesten overbrengen naar het hoofdkwar tier, dat verder gelegen was. Artilleristen en geniesoldaten waren met hunüfifl. ^arbeid tegig, rustig -

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1