X5MÏ 0O31.:0^T:E3:i>T0OTT:Fl.^:iNr,'£* van Zondag 1. O J"d.li 3 O 1 G O Correspondentie, Lederzaken. larinezaken. Uit onze Moppentrommel. Leger en Vloot. cn ter bevordering van daarmede verbonden belangen. Luit. t. z. Van Steyn f. Kaar wij vernemen is het stoffelijk overschot van den luitenant ter zee Van Steyn, die te Los Angeles is overleden,, naar het vaderland overgebracht en zal do teraardebestelling plaats vinden op Nieuw Kik-en-Duinen to 's-Gravcn- 'hage den löen Juli. Dezer dagen averd het stoffelijk hulsel met do „Noordam" te Rotterdam verwacht. Een Engelachmara over Nedoriand. Bisschop Bury geeft in „Th© Nineteenth 'Century and After" een rooks van indrukken, die hij tijdens een reis door de noordelijke lan den van Europa heeft ontvangen. Omtrónt Nedcrland's neutraliteit merkt hij .aan: „Van de eerste maanden van den oorlog af tot nu toe, heb ik altijd do warmste sympathie gevoeld voor do Nederlandsche Regeering we gens de moeilijke positie, waarin Nederland ge plaatst was. Geeil der onzijdige landen heeft meer blootgestaan aan misvatting averecht- sobo voorstelling van zaken en zelfs misken ning, terwijl Tk toch, bij elk bezoek dat ik ten behoeve van mijn gewoon bisschoppelijk werk aan Nederland bracht óf wanneer ik onze te Groningen geïnterneerde marine-ckv,isie op zocht, dc overtuig,ug ontving dat Nederlan ders zich op prijzenswaardige wijze als een voorbeeld van een onzijdig volk gedroegen. Zij waren aan ons, Engelschen, inderdaad door nauwe banrlcn van begrip verbonden. De ramp spoeden, die Belgiö overkomen zijn, hebben het Nederlandsche hart ten diepste bewogen en het klein© koninkrijk verleent aan 250,000 Bel gische uitgewokenen een onderkomen. Het is waar dat Nederland met onze vijanden hechte handelsbetrekkingen onderhoudt en nr.et min der waar, dat vele Nederlandsche officieren, die hun ogen militaire beroepsplichten bijzonder hoog stellen, van een diepe bewondering ver vuld zijn voor do doeltreffendheid van de groote Duitselie vechtmachine. Hiertegenover staat echter dab do Nederlandsche natie, als geheel genomen, zichdoorloopend als een strikt neu trale natie heeft doen kennen. De laatste maal dat ik onze te Groncngen geïnterneerde marine-divisie bezocht, nam de Nederlandsche commandant den voorzitters- zetel in lnj do door mij gehouden lezing en hem viel van onze mannen een ontvangst ten deel, niet minder warm dan hij den vorigen avond aan onzen eigen Commodore bereid had. 'Blijk baar aangenaam getroffen door deze hartelijke ovatie, dankte hij er niet zonder aandoening voor, zeggende: „Ik zie, mijn heeron, dat gij het waardeert, dat ik mijn best deed in het be stuur dezer inrichting altijd met billijkheid en welwillendheid te werk te gaan". Een dave rend bjjvalbetuiging Vertelde hem, dat hij de rechte snaar had aangeroerd door to erkennen dat wij, Engelschen, van de zijde dep neutralen in do tijdsomstandigheden niet meer verlangen, dan dat zij billijkheid, en welwillendheid betrachten, zoo tegenover ons als tegenover anderen. Indicidueel hebben Nederlandsche schrijvers en artis- ten ten duidelijkste doen blijken, voor wel ken kant zij het meest gevoelen in het bij zonder zij Itaemaekors hier vermeld maar, de houding van liet volk als geheel, als natie, genomen, komt mij voor boven lof verheven to zijn en ik heb nimmer gehoord van een getui genis van verantwbordelijke personen onder hun meer onmiddellijke huren, dat een hiervan afwijkend oordeel bevatte. En hierbij komt dat hun onzydighekl, naar mijn overtuiging, geens zins op een lijdelijk gevoelen rust. Al zullen nadeelen aan hunscheepvaart en handel toe gebracht, er de Regeering niet toe brengen, vorder te gaandan het uiten van protesten, cn hot eischen van schadevergoeding, een vijand, die het wagen zou 'het Nederlandsch gebied te schenden., zóu onmiddellijk met'krach- tigen weerstand te doen hebben, liet leger Jjlijft op voet van oorlog en bewaakt de grenzen dag en nacht en ik houd mij overtuigd, dat de in tegriteit van Nederland tot eiken prijs zal worden gehandhaafd, zoolang zijn bevolking in staat zal zijn, zich te verdedigen". overige landstormplichtigen der jaarklassc 1910 en de jaarklasse 1910, do dienstplichtigen, toe gewezen aan de infanterie, wier geslachts namen beginnen met A., en D., en de dienstplichtigen, toegewezen aan de genie troepen, wier geslachtsnamen beginnen met A. tot en met F. De landstormplichtigen, die thans nog niet worden opgeroepen, zullen vermoedelijk 1 Oc tober en ten deele omstreeks 10 November a.s. worden opgeroepen. Lichting 1907. De dienstplichtige onderofficieren, korpo raals en manschappc-n van.de lichting 1907 van do bereden wapens, de pantserfort-artillerie en do torpedisten, zullen op Vrijdag 28 Juli 1916 in het genot van onbepaald (klein) verlof wor den gesteld. Overste Benteyn. Naar wij vernemen is luitenant-kolonel J. M. Benteyn van het le regiment huzaren niet be noemd tot militair-attaché bij het Nederland sche gezantschap te Bern, maar zal deze over ste, die reeds meermalen met militaire zendin gen naar Zwitserland is heiast goweest, binnen kort wederom met een© bijzondere opdracht derwaarts trekken, welke hem echter niet lan ger dan tot na den oorlog in Zwitserland zal houden/ Het is dus in geen geval de bedoeling een blijvenden post als militair attaché te Bern to vestigen al zal de overste, tijdens zijne zon ding, in Zwitserland den titel van militair .attaché voeren. Uit de Staatscourant. Bij K. B. v. 12 Juli is ingetrokken het K. B. v 15 Nov. 1915 en is tijd. benoemd b/d. art., tot ros. le luit gep. magazijnm. 3de kl. (2de lu:t.) der art. H. Kleyn, v/h. leger in N.-I. Bij K. B. is de duur der detach, b/d. Iandm. in W.-Indië van kap. der inf. v/h. leger n N.-Indië H. Th. Spook met 24 jaar ver lengd en alzoo nader bepaald op ten hoogste 5j jaar. Eervol ontheven. Bij beschikking van den Minister van Oorlog is de kapitein J. C, G'uisè eervol ontheven uit de betrekking van adjudant van het 4e regi ment vesting-artillerie en is in diezelfde be trekking bij dat regiment benoemd do kapitein O. C.. G. Beelaerts van-Emmichoven. INDISCHE LEGE??. Ongehuwde personen en weduwnaars zonder kin deren, Nederlanders niet jonger dan 18 en niet ouder dan 36 jaar, kunnen een ZdS|arl0O verbintenis bjj genoemd Leger aangaan; handgeld f 400. Gegadigden kunnen zich daartoe aanmelden,hat- zjj bjj de Agenten voor deii Kolonialen Militairen Dienst te Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Venlo, Amersfoort. Breda, Zwolle, Groningen, Hengele (GD, lietzjj op het Gemeentehuis hunner woonplaats, alwaar bescheiden worden verstrekt en reisgeld om naar Njjmegen te reizen". Vrijwilligers, Militie, Landweerplichtigen en Landstormplichtigen, thans in militairen dienst, kunnen voor zes Jaren ov6rgsan of voor twee, drie of 4 Jarsn worden gedetacheerd, premie/"400.voor zos Jaron en voor detacheering voor den duur van 2, 3 of 4 Jaron, resp. 300.—, 400 en 500. Gehuwde onderofficieren met een klein gezin kunnen voor 3 of 4 jaren worder. gedetacheerd or voor zes Jaren overgaan. Om gedetacheerd te worden, moet men 8J maand in dienst zjjn. Aamneldingbehoort te geschiedenbjj den Compagnies-Commandant of den sergeant- majoor. die dan wel voorhetoverige zal zorgdragen. Handgeld en premie worden by definitieve aan neming in hun geheel uitbetaald. Aanbrengpremie voor burgers, die nog niet hebben gediend ƒ10,en voor lien die in dienst zjjn en geen rang tekleeden 20-Als aanbrenger kan ieder militair (geen familielid zjjnde).optreden. (Adv.;gJ ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEX Per briof ivordt niets beantwoord. Allo vragen worden regelmatig en zoo /spoedig m o- 3 o I ij k en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord to ver zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cont postzegels insluit krijgt apart „De Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Ceef steeds uw juiste en volledige mili taire adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. Veldpost. Niettegenstaande reeds geruimen tijd te Middelburg een veldpostkantoor is geves tigd uitsluitend ten behoeve van de Troe pen in Zeeland", wordt, naar ons van be voegde zijde is medegedeeld, npg zeer veel correspondentie voor militairen in Zeeland verzonden met vermolding van de 'plaats van bestemming. Dit geeft herhaaldelijk tot belangrijke vertraging der betrekkelijke stukken aanleiding, daar de gewone post kantoren met de herhaalde troepenverplaat singen niet bekend zijn. Met aandrang en uitsluitend in het belang der militairen wordt er daarom nog eens op gewezen, toch vooral op de correspondentie voor de mili tairen in Zeeland, geen plaatsnaam te ver- meldou, maar ter vervanging daarvan steeds de aanwijzing Troepen in Zeeland" te bezigen. Vorlofsrogeling. Wijzigingen in de Order van 19 Moi 1915, No. O.V.I. 53032/C2O29. A. De 3o alinoa van punt o aldus te lezen: Vorenstaand© bopfiling zal in overeen ko-msti- gen zin zijn toe te pasen ten opzichte van de militairen, die in verband met het gestelde in de laatste alinea van punt 4 op Maandagmor gen met verlof zouden vertrekken en ten op zichte van de Israëlitisch© militairen met be trekking tot den Zaterdag, den Vrijdagavond en don Zondagmorgen. B. Het gestelde in punt 6 aldus te lezen: Gedurondo verloven buiten het garnizoen, lcainp of kantomncment mag door allo militie-, landweer- of landstormplichtigen, alsmede door het reserve-personeel der landmacht, voor zoo ver vorenbedoelde militairen den eersten oefe- ningstijd hebben volbracht en niet in een© Tuchtklaóse zijil geplaatst, behalve tijdens de heen- en terugreis, burgferkleeding worden go dragen. Als duur van den in dit punt bedoelden eer ste oefeningstijd wordt aangenomen 84 maand. Voor het dragen van hurgerkleeding door de in de eerste alinea van dit punt bedoelde mili tairen, gedurende verlof in liet garnizoen of kantonnoment, is vergunning van den Compag nies-Commandant noodig, die deze alleen dan verleemt, wanneer zulks in verband met de be trekking of het bedrijf van den belanghebbende in de burgermaatschappij gewenscht moet wor den geacht. De Landweer. De Ministervan Ooi-log heeft bepaald, dat op 1 Augustus 1916 naar de-landweer overgaan de dienstplichtigen der militie, behoorende tot de infanterie de wielrijders hieronder be grepen de vestingartillerie, de pontonniers, de genietroepen, de hospitaal-soldaten en, de administratietroepen: lo. van de lichting 1908, wier diensttijd bij de militie laatstelijk werd verlengd tot 3i Juli 1916; en 2o. van do lichting 1909 en andere lichtin gen, die ook in normaio tijden naar do land weer zouden overgaan. Oproeping Landstormplichtigen jaarklasse# 1916 en 1910. Op 1 Augustus a.s. zullen de landstorm plichtigen der jaarklasse 1916, bestemd voor d,e veldartillerie, in werkolijken dienst worden ge steld; die voor de. zeemacht tusschen 610 &Uftua_tu* m oj» iX fiS 18 Augustus;, .de Aspirantenschool voor de Marine. In de Tweedo Kamer was Donderdag aan do orde hot wetsontwerp tot aanvulling van hot 6o Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1916 (Aspirantenschool voor de Marine). Enkele tegenstanders brachten hun bezwaren te berde en daarna nam de Minister van Marine, do heer Rambonnet, het woord. Hij doelde o.a. mee, dat de bevordering weder op den-zelf den leeftijd plaats heeft als vóór den abnormal en tijd, toen het noodig werd offi cieren met 40 dienstjaren te pensionoeren. Do bevordering voor luitenant ter zee le klasse heeft plaats op denzelfden leeftijd als toen do minister luitenant ter zeo le klasse was. De salarisregeling is juist voor spreker's optre den vastgesteld. De oorlog was oorzaak dat het plan tot aanbouw van de vloot moest worden uitgesteld. De- financieele regeling, die daar voor noodig is, moet wachten tot dat beter te zeggen is, waar het geld vandaan moet komen. Ook om technische reden was uitstel gebo den. Toch heeft spr. wat den aanbouw be treft, gedaan war hij kon. Wat het ontwerp betreft, spr. heeft de bakens willen verzetten bij het vorloopen van het getij. Langzamerhand is in de laatste jaren de toe loop minder geworden. In 1895 was hot aantal aspiranten 132, in 1897 117, in 1897 103. in 1898 112, in 1899 kwam het beneden de 100; en sedert is het nooit daarboven gekomen. In 1904 was dit getal, 83, in 1905 78 en in 1906 61. Toen werden cp het instituut ook jongelui die slechts 4 jaar op de H. B. S. waren geweest toegelaten, zoodat zij een jaar op het instituut waven voordat aan de eigen lijke militaire opleiding werd begonnen. Toen was het de- vraag of het niet tijd werd de bakens te verzetten. Daarom is de vierjarige opleiding aan heb instituut teruggebracht tot oen 3-jarigeopdat aan de jongelui dadelijk belangstelling voor den zeedienst kan worden bijgebracht. Spr. heeft de overtuiging dat de opleiding een zeer goede isdaarom is bet denkbeeld gerezen aangaande een eigenlijke vóór-opleiding zonder het eigenlijke opleidings systeem aan te tasten. Het bleek een bezwaar dat jongelui met een 3-jarige H. B. S. oplei ding en leerlingen van M. U .L. O. scholen niet tot het internaat konden worden toege laten. Men maakt er geen militaire kostschool van waar de jongelui niet massaal worden opge voed zooals bij het militaire noodzakelijk is. Togen het samengaan met de Cadettenschool waaraan gedacht is, bleken bezwaren te be staan. Men kan altijd overgaan tob het hervor men van de aipirantonschool tot eon militaire school als do Cadettenschool ismaar spr. zou het betreuren als men nu daartoe besloot om dat hij verwacht dat men met deze aspiranten- school succes zal hebben. la re- en dupliek kwam, daar hoofdelijke stemming gevraagd wordt, het wetsontwerp in stemming. Het werd verworpen met 32 tegen 24 stemmen. Overdracht commando. Do kapitein ter zee A. J. van Stookum hoeft voor liet front der troepen te IJ,mui- don het bevel over do Positie IJmuiden over gedragen aan den kapitein ter zee L. P. W. van dor Wal, die op 8 Juli j.l. eervol werd ont heven van het. bevel over Hr, Ms. „Kortenaèr". Uit do Staatscourant. Bij besch. v. d. Min. v. .Marine zijn de be- noemdo off. v. gez. 2de kl. C. W. Bottom a, A. J. F. Thorbeck e, W. D o o r e n en G. U. van Ni o u we nhu i z© n gepl. b. h. hosp. te Willemsoord, eerstgen. twee met 21 deaer4 d§ anderen met 1 Aug.. Veldpost. Van bevoegde zijde wordt te onzer ken nis gebracht, dat tengevolge van onvol doende adresseering van de corresponden tie bestemd voor militairen in de Stelling van den TL elder, niet alleen de uitreiking wordt vertraagd maar ook de gewone post dienst ter plaatse ernstig wordt bemoeilijkt. Het is op de postkantoren, en nog min der in de p'osttreinendoenlijk de adressen der stukken te lezen. Bij het sorteeren wordt alléén gekeken naar de plaats van bestem ming. 't Is met het oog op den omvang der werkzaamheden, niet. anders mogelijk. Een briof voor ©en militair, waarop in strijd met den'wensch van den Opperbevelhebber, een plaats van bestemming is vermeld, blijft in handen van de gewone post. Alles wat dus in Den Helder aankomt met den plaats naam Den Helder, gaat derhalve eerst naar het Postkantoor aldaar om vervolgens te worden overgebracht naar het afzonderlijke Veldpostkantoor in de Stelling van dien naam. De bestelling kap alleen van daaruit naar behooren geschieden. Luidt het adres echter in plaats van Den Helder, Stelling van Den Helderdan weet ieder post beambte dat een dergelijk stuk rechtstreeks moet worden gezonden aan het Veldpost kantoor. D© gewone post te Helder wordt er dan niet noodeloos mee belast en de uit reiking kan onmiddellijk na aankomst ge schieden. Een voorbeeld boe het adres be hoort te luiden is hieronder vermeld: Den Heer J. Jansen Sergeant 2 Comp. I Bat. 4 Reg. Vest. Artill. Stelling van Den Helder. B. J. K., Amersfoort. Om toestemming te verkrijgen u naar Amerika te begeven, moet gij Gen verzoekschrift richten tot den M. v. O. W ij raden u aan, reeds thans dit verzoekschrift door tusschenkomst van uw compagniescom mandant in te dienen. Red. W. H. J., Haarlem. Gedurende de eerste 4 dagen van het verlof hebt gij recht op soldij, menagégeld en mobiliaatietoelage. Red. H. v. d. B., Nieuw Helvoïrt. lc. De toelage als meesterkleermaker bedraagt /0.50 en als hulpkleermaker f 0.35 per dag. Over de ver lofdagen echter wordt de toelage niet uitge keerd. Wel wordt de toelage genoten over de Zondagen, indien de militairen voortdurend werkzaam zijn2o. lederen beenkappen mogen volgens het boekwei'k Uniformen" door den soldaat niet worden gedragen. Red. P. B,, Amersfoort. Zie het antwoord in deze rubriek aan P. W. den Helder. Red. J. de B., Boxtel. Omdat gij u bij de als vrijwilliger hebt verbonden, zijt gij plicht ónder de wapenen to blijven en gaat dus niet met de militielichting, waartoe gij oor spronkelijk hebt behoord, met klein verlof naar huis, Red. W. B. S-, Valkenswaard. De hulpkommiezen zullen zoo spoedig mogelijk na het inkomen van do opgaven worden aangesteld. De juiste datum is echter nog niet bekend. Red. A. C. v. B., 's Gravenhage. Indien gij ons mededeelt, welke toelage gij bedoelt, zullen wij gaarne aan tiw verzoek voldoen. Red. W. J. d. D., Vlissingen. Voor dienstneming bij het wapen der Kon. Maréchausséö verwijzen wij xx naar ons blad no. 229. lied. P. W., den Helder. Voor aanstelling tob lxulpkommies kunt- gij u aanmelden hij xxw compagniescommandant. De hulpkommiezen doen hun diensten met een -burger-kommies en zijn aan dezen ondergeschikt. Zij ontvangen een extra toelage van /.50 per dag worden niet beëedigd. Bij eeix examen tot kommies worden 2/3 van de plaatsen op en gelx oxiden voor de hulpkommiezen. Do verloven worden gere geld door den Minister van Financiën. Red. C.'A. P., Harderwijk. Zie het antwoord in deze rubriek aan P. W. den Helder. Red. J. Z.i Vechel. Wij betwijfelen, of gij over geplaatst zult kunnen worden. Informeer bij uw compagniescommandant. Red. D. v. d. B., IJmuiden: Begin September e.k. vangt een nieuwe cursus voor opleiding tot kok bij het leger aan de Amsterdamsche Huishoud school aan. Red. M. F., Uitwijk, le. Gij kunt opnieuw een verzoek tot den burgemeester van uwe woon plaats richten om voor jergoeding in aanmer king te mogen komen. 2e. lticht een request tot het Departement van Koloniën en informeer daar tevens naar de voorwaarden. Red M. V.. Breda. Wij raden u aan, langs .den hiërarchieken weg een verzoekschrift tot den M. v. O. te richten om verlof te bekomen voor het volgen van de landbouwschool. Red. H. T., Harskamp. De ten onrechte genoten toelage als hulpgeweermaker over de verlof dagen moeten door u terugbetaald' worden. Red. H. J. V., Utrecht. Niet bedrijfsbeleiders, maar hoofden van gezinnen, en, zij die als zoo. danig aangemerkt kunnen worden, hebben recht op 2x2 dagen verlof in dc maand. Bedrijfslei ders kunuon zoo noodig in aanmerking komen voor bijzonder verlof. Gij hebt dus, voor wat het periodiek verlof betreft, slechts recht op 3 dagen verlof per maand. Red. J. S., Ulvenhout. Op 1 Augustus a.s. gaat de militielïchting 1909 naar de landweer over. Red J. H.. Arnhem. De vaste bijkoks, die den korporaal-kok behulpzaam zijn, genieten geen toelage. Red. H. B, K., Loon-op-Zand. Alhoewel wij u niet voel kans kunnen geven, raden wij xi toch aan een verzoekschrift aan het D. v. O. te rich ten en langs den hiërarchieken weg in te zen den. Red. J. J., Arnhem. Heeft men toestemming op grond van medisch advies, tot niet-deolnenxing aan de soldat c-nmenago, dan ontvangt men als vergoeding daarvoor 0.35 per dag. Er be staat geen bepaling, dat deze vergoeding hon ger kan worden gesteld. Red. R. K., Vechel. Elk militair heeft het recht con verzoekschrift aan den M. v. O. te riclx- ton. Nergens is verboden, - dat een dergelijk verzoekschrift door meerdere - militairen geza menlijk wordt önderteekend. Red. T. V., Éde. Richt een verzoek tot den bur- gemoester van uive woonplaats om voor eene hoogore vergoeding in aanmerking te mogen komen. Red. M. E. t. K.. Den Helder. Het is nog niet bekend, wanneer de militielïchting 1909 van het korps pantserfort-artillcrie met klein ver lof naar hxiïs zal gaan. Red. S. v. d. V. en E. N-, Den Helder. Informeer daartoe op het Compagniesbureau. Red. H,. M7 Paventer, plet js nog niet bekend, wanneer do militioliohting 1910 bij do land-- weer wordt gedetacheerd of wel bij de landweer overgaat. Red. G. K. te Kruiningen. Het wetsontwerp op do Ouderdomsrente moet nog door de Eerste Kamer in behandoing genomen worden. Ited. Korporaal v. G.. '6-Gravènhage. De regeling der periodieke, verloven van vrijwillig dienende militairen geschiedt door do rechtstreeks on der den Opperbevelhebber ressorteerende auto riteiten. Het recht op vrij vervoer bestaat naar de woonplaats. Rod. E. te Arnhem. Waarschijnlijk kunt gij go- plaatst worden bij do artillerie-inrichtingen te Hembrug. Richt een verzoek tot de Directie dier Inrichtingen. Red. J. P. F., Qosterhout. Gedurende het door u genoten periodieke verlof, hebt gij voor eiken dag recht op menagegeld. Richt een verzoek tot. uw commandant voor uitbetaling van die gelden. R e d. A. M. V., Tuil in 't Waal. Richt een ver zoekschrift aan het Nationaal Comité tot steun aan Miliciens om voor steun in aanmerking tc komen. Red. H. H., Breda. Doe een verzoek aan den u behandelenden officier van gezondheid en den chef van het Militair Hospitaal om zoo mo gelijk op rijkskosten in een sanatorium ver pleegd to mogen worden. Red. J. T., Willemstad. In het algemeen wordt bij verblijf in het hospitaal slechte hospitaal soldij genoten, ook als men ter observatie ;'n een dergelijke inriohtjng wordt opgenomen. Red. P. M.. Arasterdam. Leerlingen-machinist bij de Hollandscho Spoor zijn niet vrijgesteld van den werkolijken dienst bij den Land storm. Red. G, C. M., Veldleger. Omdat geconstateerd is, dat het verlof wegens ziekte van uw broe der niet beslist noodzakelijk was en gij dus •ten onrechte dat verlof hebt genoten, heeft uw compagniescommandant het volste recht dit verlof van uw periodiek te korten. Red. C. J. R„ Etten. Richt een verzoekschrift tot den Opperbevelhebber van Land- en Zee macht. Red. J. B., Den Helder. Op 1 Aug. e.k. gaat de Militielichting 1909 naar de landweer over. lie d Dames regenjas verloren. Ik heb den 3en van deze maand een damee regenjas in den trein laten liggen van 9.50 uit Bussum naar Apeldoorn. De jas was ge merkt Perry. Tegen belooning terug te be zorgen. Mil. H. L. Kobossen, Depot-Bat., 3e comp. XIo Inf.-Brigade. Gevonden voorwerpen. 1 Pakje inhoudende 1 onderbroek, 1 hand doek, gevonden op 24 Junj j.l. in extra mili tairen trein richting van Gorinchem. te be vragen bij den Garnizoens-Commandant te Dordrecht. Bevorderingen, mutaties enz. Op 18 Juli a.s. zal, door den dirig. off. van gezondheid 2e kl., A. W. Cramer, chef van het Militair Hospitaal te Arnhem, op plechti ge wijze de gouden medaille aan den admini strateur A. O s i n g a, die op 1 Augustus e.k. den dienst met pensioen verlaat, worden uit gereikt. De administrateur Th. J. Douwes van het Militair Hospitaal te Naarden wordt, inge volge beachiking van den Minister van Oorlog, op 1 Augustus a.s. in gelijke betrekking over geplaatst bij bet Militair Hospitaal te Arnhem. Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914. Bijdragen van militairen van 27 Mei t/m 1 Juii 1916: II-3-R. I. f 9.95, Officieren en bemanning van Hr. Ms. „Van Speyk" f 24.42, Bijdrage Marechaussee f 7.95, Officieren van Hr. Ms. Koningin Emma" f 16.65, Staf 3e R. I. f 14.60. Vereeniging van Onderofficieren ..Ons Belang" f 7.55Detachement 3-38 L. W. I. 8, III-3e R. I. f 18.55, II-3 R. I. 9.95, II-14e R. I. (Officieren) f 9.75, Militair perso neel der Marine f 330. 2e Escadron te voet f 26.65, 8e Batterij 2e R. Veld-Art. f 20, 38e Bat. L. W. I. 22.20, 1-3 R. I. 43.50, Detachement Torpedisten 17.90, Kapitein B., Utrecht, f 2, Marine- en Werfpersoneel f 360, Administrateur Positie 4.10, Vereeniging van Onderofficieren „Ons Belang" f 5.05. Totaal-generaal f 3,694,831.17. De Penningmeester, (w.g.j VAN DOORN, 's-Gravenhage, 3 Juli" 1916. Begrafenis Overste Tersteege. Men meldt ons uit Den Haag: Woensdag werd op Oud-Eik-en-Duinen met militaire eer ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den gepensionneerden luitenant kolonel van het Indische leger. H. M. Ter steege, ridder der militaire Willemsorde 3e klasse. De eerbewijzen werden gegeven door 2 compagnieën grenadiers, ondercommando van den majoor De Quay, waarbij ingedeeld was do Koninklijke Militaire Kapel, onder leiding van den kapitein-directeur Bouwman. Als slippen- dragers fungeerden kolonel Habbema, com mandant der brigade grenadiers en jagers, jhr. Van Suchtelen van de Haare, comman dant van het regiment grenadiers, majoor Bakker, commandant van het 2e bataljon grenadiers, en majoor De Vos, commandant van het depot 2è infanteriebrigade. Op do begraafplaats waren aanwezig de majoor dm1 infanterie yan het Indisch leger P. van Gendercn Stort, Ridder der Militaire Willemsorde 4e kl., als vertegenwoordiger van den Opperbei'clhebber van Land- en Zeemacht generaal Snijders als Ridder der Militaire Willemsorde; de gouverneur der Residentie, geneiaal-majoor Kempers. inspecteur van het militair onderwijs; de plaatselijke comman dant, kolonel De Ridder, met zijn adjudant; de gepensionneerde kolonel van het Indisch leger W. J. Giel en de oud-majoor van het Indisch leger H. A. Berkhout. Achter den lijkwagen volgden, behalve de familieleden, de te 's-Gravenhage aanwezige gepensionneerde en actiefdienende Ridders dei- Militaire Willemsorde, onder wie gep. gene- raal-majoor Doorman, gep. kolonel Othen, gep. kapitein Oudendijk en de gep. kapitein Van Polanen Pctel. De kist was gedekt, behalve door een groot aantal bloemstukken en kransen, door een groot bloemstuk, voorstellende een Ridderkruis der Militaire Willemsorde. Nadat de kist aan den schoot der aard© was toevertrouwd en het vuurpeloton een salvo op de kist had afgegeven, trad de gepens. luite nant-generaal Segov van het Indisch leger naar voren om, zooals hij zei, een enkel woord te wijden aan de nagedachtenis van de schit terende militaire figuur van liet Indisch leger, die bier in zijn laatste rustplaats was nederge- legd. Hij bracht vervolgens in herinnering de hnoge daden van plichtsbetrachting, moed, beleid en trouw, door den overledene reeds als jong luitenant verricht. Overal wist hij, zei spr., op schitterende wijze de zege te bevech ten. Ook buiten bet leger, als civielgezagheb- ber, blonk de overledene uit en werden tal van opdrachten tot groote tevredenheid door- hem verricht. Oude, trouwe kameraad, vervolgde spr., heerlijk was uwe opvatting van plicht als soldaat. Rust in Vrede. Uw levenstaak hebt ge schoon volbracht, met u is een goede geest naar gene zijde van het gaf heengegaan en zich richtende tot de aanwezige kleinzonen: het pntslapen van, dezen held is voor u een Versproken. Dc geschiedenis speelt op ©en station in DuitschYaud. Een trein met verlofgangers ri juist aangekomen en vele helpsters zijn druk in de weer, om dc mannen van het uoodigo t© voorzien. Een jong student, vrijwilliger, Jant zich in do wachtkamer een kop koffio brengen en begint een gesprek met do helpster „Wel, juffertje, je hebt zeker ook een vrijer aan het front? „Ja zeker," zegt zc vroolijk, „hij dient zelfs in uw rogiment." „Zoo. Wat een geluksvogel! Eo bij welke compagnie?" „Bij de vierde I" „Zoo! Dan kan ik je groeten overbrengen, want daarin dien ik ook. En hoe heet jc be minde wel?" „Kapitein graaf Von. „Ja. Wc zijn al drie jaar gelukkig'getrouwd en wo hebben twee flinke jongens." De vrijwilliger nam haastig en verlegen af scheid van deze vrijwillige helpster en nam zich voor, de vrouwen voortaan met meer respect to behandelen. H o.e kaal! Joris Goedbloed. Wat?! Die schatrijke meneer en movrouw v. B. vieren een kope ren bruiloft? Ongel ij kc uitwerking. Een Eng/-lachman zond zijn zwaarlyvig® vrouw {-en paar iveki-n naar Msnenbftdindien tijd ging iiij naar Monto Carlo. Toen zij samen in Engeland terugkwamen, had zij tien pond verloren, en was zeer verge noegd hij had 500 pond verloren cn was mm- dü£ vergenoegd. Dc voorzichtigste wog. Do bekende Duitseho schrijver Rosegger verhaalde eens van een touritt misschien was hij het zelf die aan den oever van hot nog al woelig© Wörthermecr stond en met lui der stem riep. „Hei daar, wie van jullie kan wemmenf" Dadelijk omringden do schippers hem en riepen „Ik, meneer, ik!" Slechts één bleef op den achtergrond staan „Zeg, jij daar", riep de tourist „kan jij niet zwemmen?" „Neen, meneer." „Goedzet jjj me dan over." In de v n c; a n t i e. Eiw: ..Maar, jongenheer, waarom zit u daar zoo Scheelt er iets aan f" Piet: „Neen, maar pa stuurt me naar bo ni-den cn ma stuurt mo naar boven. Nu weet ik er niets anders op, don maar op de trap to gtau zitten. smartelijk verlies, doch gij kunt trotsch zijn op zijn nagedachtenis, moge zijn goede geest u voorlichten op uw lerenspad en zijn voorbeeld u ten spoorslag zijn. Ook kolonel Giel sprak een afscheidswoord tot zijn overleden vriend en herdacht eveneens enkele van diens schitterende militaire daden, die hem o.a. in 10 maanden tijds do Militaire Willemsorde 4e klasse, 3e klasse en zijn 2c eervolle vermelding deden verworven. Vijf zo nen heoffc de overledene aan hot. leger gegeven, zei deze spr. Hij was een voorbeeld voor ieder een in het leger, een eenvoudig oud-soldaat is met hem heengegaan, een stuk historie uit de Indische krijgsgeschiedenis. Een kleinzoon van den overledene, vaandrig bij de infanterie, dankte, ook namens dc familie, voor do belangstelling en de eer zijn grootvader bewezen, inzonderheid dankte hij den Opperbevelhebber van Land- en Zee macht on de overige militaire autoriteiten, Medailles van K. M. de Koningin. Naar wij vernemen heeft H. M. de Koningin voor de a.s. sportfecsten voor land- en zee macht een drie-tal zilveren medailles beschik baar gesteld. Vijf kamp voor officieren. Men meldt ons: Deze vijf kamp zal plaats vindon op 27, 28 en 29 Juli a.s., en wel: 27 Juli: Schieten op do schietterreinen „Zee burg" to Amsterdam en zwemmc-n op een nader aan te geven plaats te Amsterdam. 28 Juli.: Schermen in de sohermzaal Van Humbeek te Amsterdam. 29 Juli: Handgranaatwerpen en Veldloop op het'landgoed „Velserbeek", te Velsen. De deelnemers zullen zich op 27 Juli a.s. te 9 uur v.rn. moeten melden op het sell ietter rein „Zeeburg" te Amsterdam. Opgave tot deelneming zullen vóór 9 Juli a.s. moeten zijn ingekomen aan het adres: Kapitein P. W. Seharroo, Amstel-Hotel, Am sterdam, onder storting van Oen inleggeld van f 10, welk bedrag zal worden terugbetaald, wanneer do inschrijver allo proeven van den vijfkamp heeft afgelegd, dan wel om geldige redenen, ter beoórdeeling van de Commissie, geheel of gedeeltelijk niet aan den vijf kamp kan deelnemen. Do deelnemers moeten eigen schcringe- reedschap medenemen. Het gebruik van eigen revolver is toegestaan. Do regeling van'de beoordeeling der ver schillende proeven, welke zal plakts vinden volgens de daarvoor geldende, internationale bepalingen, zal zoo spoedig mogelijk in het Officieel Orgaan van het Nederlandsch Olym pisch Comité worden bekend gemaakt. Mil. Voetbal vereen. „2e Compagni". Mil. L. v. d. Kolk, 2-III-17 R.T., schrijft ons: Gisteren, 12 Juli. werd onder groote be langstelling^) midden op den dorpsboulevard opgericht de M. V. V. „2e Compagnie". Reeds lang bestond het plan een vast elftal uit de vele voetballers samen te stellen. Telkens waren er echter gewichtige reden om het uit te stellen, zooals wacht, verlof, politie-kamer( enz. Gisteren echter zagen we de gelegenheid schoon. We besloten maar direct een bestuur samen te stellen. Met algemeen goedvinden werden de functies als volgt verdeeld: Piet Verhappen, voorzit ter, L. v. d. Kolk, secretaris. J. v. Walraven, penningmeester. Tevens werd besloten voorloopig de voor ons reusachtige somma van 25 cent per week te betalen. De reden -is daarvan, dat we zoo spoedig mogelijk een eigen bal aan kunnen schaffen, Of is er misschien een of andere sportliefhebber, die ons aan één of meer (oude) ballen kan helpen? Ook voetbalschoenen wor den in dank aange.nomen. Ik hoop, dat enkele sportvrienden, ons militairen, wien het lex-en, vooral in dezen tijd, niet van den aangenaam- sten kant wordt getoond, het verzoek zul len willen voldoen. Mil. L. v. d. KOLK, 2-3-17 R.I. Hl Divisie Veldleger. Aan de leden der Militaire Voetbalvereeniging „2© Compagnie". Hortus van 2-III-17 R. 1, schrijft ons: Vrienden, Eindelijk is er een vaste voetbalclub. Laten we nu eens flink oefenen, dan kunnen xvo bin nenkort eens een andere club uitnoodigen zich met ons te meten. Ik hoop, ckxt er velen sympathie voor onze chib zullen gevoelen en dat we vele vrienden zullen krijgen. Voor één z.g. vriend wil ik u echter waarschuwen. Laten we dien in ieder geval weren. Het is de alcohol. Misschien denken er wel of liever zui len er wel zeggen (want ik «eet wel, dat ze er bij ons niet van houden doekjes om to win den) „jij met je gezanik over do blauwe ktfoop loop naar de pomp". Dat laat me echter koud! Zulken zal ik naar behooren trachten te beant woorden Ik als lid van een Geh. Onth. Bond (Jonge). Gch. Onth. Bond, als je er belang in stelt) voel me verplicht, je op het gevaarlijke van den omgang met zulk een „vriend" te wijzen. Ga zelf eens na, hoe dom het is alcohol t© gebruiken. Wo beoefenen de sport op alle manieren. Voor onze gezondheid in de eerste plaats. Het is een bewezen feit, dat alcohol ongezond is. (Behalve natuurlijk voor menschen bij wien het voor allo soorten van ziekten en kwalen genezing brengt') Laten we het tegenstrijdige van het beoefenen der sport en het gebruiken van alcohol dus eens goed onder het oog zien. Laten we na een gezond voetbalpartijtje, waar uit we als overwinnaar te voorschijn komen, geen ongezond zuippariijfcje gaan houden. Ik hoop, dat jullie aan mijn verzoek zult willen voldoen en het mij, den „big", niet kwalijk neemt, dat ik dit stukje den heer Manassen aanbied, om bet naar zijn goedvinden te plaat sen. BERTUS. 60 K.M. marsch. Men meldt ons Voor den 60 K.M. maxsch (HaagAmster dam) om de B,, A, V.-heriimeringsmeda illeA die Zondag 16 Juli n.s. zal plants vindon, gaven zich feeds 150 deelnemers op. Onder meor .schreven dn 2 dames on con groote groep mi li-, tairen van de lo depot comp. grenadiers. Do start hoeft plaats 's morgens 6 uur aas Hotel Terminus, Stationsplein, Den Haag Do tocht gaat van Don Haag door Wijk VIL Loidseh© Straatweg, Oegstgcest, Saseenheim, Lisse, Hoofddorp, Sloten naar Amsterdam, Het geheel staat onder leiding van H. A. V.- be6tuur.slcden. De vaardiglieidsproef „Wielrijden" van den N. W. B. Men meldt ons Do „.Nederlandsche Wielerbond" liet Don- derdag een afstand van 8!) K.M. verrijden, die door de deelnemers in den tijd van 44 nur moest worden afgelegd, ter verkrijging van een diploma, vastgesteld in overleg mét het „Neder]. Olymp. Comité". Het punt van afrit en aankomst was Ede. Het comité van regeling bestond uit de kapiteins J. J. Quadckkor. O. R. pjet en J. C. Donker van het lid» Rogt. Infanterie en de heeren P. T. de Jong en G. J. M. Ho- genkamp, bestuursleden ran den N. ,W. B. De heer De Jong was tijdopnemer. De heeren reserve 2de It. J. H. Boerstra en de 2d© It. H. H. G. Belgraven, voorts John Stol en P. Hogenkamp controleerden per motor langs den weg, waal van de hoornen op gevaarlijke punten van roode N. M. V.-pijlen waren voorzien. Een bewijs van goede samen werking tusschen N. W. B. en N. M. V. In Ede, waar de commissi© in liet „Hof van Gelderland" zetelde, was de militaire muziek present on deze deed de groep later uitgeleide. Hr-t was toen nog droog, maar nauwelijks had het sein tot den afrit- geklonken of het begon te regenen, later zelfs te stortregenen zonder ophouden. Ruim 50 deelnemers hadden zich opgegeven, maar door garnizoensverplaatsing van ©en 12-tal en verhindering wegens ander© oorza ken kwamen 39 man op. Onder ben waren de bekende renners P. J. Adrian (Den Haag) en G. Bosch van Drakenstoin (Den Haag). Nadat precies om half één de start plaats vond, zetten de getrainde renners er dadelijk gang in; de meer bezadigden volgden in kal mer tempo. Wij memoreeren als een staaltje van capaci teit cn wilskracht dat de „veteraan" P. J. Adrian, de voorzitter van den N. W. B., een der eersten was die zich aan de eindcontrole meldden. Hij gebruikte nog geen 3 uur orer het traject dat door den nevigen regen dik wijls zeer modderig en door den slechten toe stand van sommige gedeelten verre van gemak kelijk te berijden was, Jhr. Bosch van Drakcn- stein en de muzikant Stenken waren zijn groep- genooten. Vóór het sluiten der controle te 5 uur pre cies waren 29 deelnemers binnen. De bevelvoerende off/cier van het garnizoen Ede gaf zijn medewerking aan deze in sportief opzicht goed geslaagde vaardigheidsproef. Bij het zwemmen verdronken. Mil. Chr. Mengerink schrijft ons: Donderdagmiddag werd te Hardinxveld onder vele plechtigheden, met muziek en onder alge meen© deelneming van de ingezetenen der ge meent© H. ter aarde besteld het stoffelijk over schot van den zoo ongelukkig om het leven gekomen geïnterneerden BelgLsohen soldaat Jos. van Durme. Familieleden, kameraden uit Hardinxveld en Harderwijk volgden de baar, die bedekt werd met vele bloemstukken. Aan de groeve Bpraken namens de groep ©taf- kwartier Gorkum de overste-commandant namens de Interneeringsgroep te H. de serg. T,namens de geïnterneerden de Belgische adjudant De B. en de aalmoezenier van het Belgisch leger te Dordrecht voor allen. Dankbetuiging. Langs dezen weg betuigt ondergeteekende zijn hartelijken dank aan korpl. en manschap pen der 4-11-3 R. I. in 't bijzonder aan die der 1st© sectie vor de vel© blijken van belang stelling bij zijn vertrek ondevonden. G. SCHOKTE, mil. korpl. Pandoeren. Oplossing van het. pandoerpraatje, voor komende in No. 293 van de „Soldatencou rant", ingezonden door dc Pandoerclub „Altijd Kif", opgelost door de Pandoerclub „De Leeuwenkuil". Eerste slagNo. 1 sch 8 als troef, No. 2 sch, vr„ No. 3 sch. 10, No. 4 sch. 9. Tweede slag: No. 4 R. aas, No. 1 R 10. No. 2 kl. k„ No. 3 sch. k. Derde slag: No. 3 H. k., No. 4 Scb. 7, No. 1 H. 6, No. 2 H. aas. Vierde sing No. 4 R. k„ No. 1 R. 9, No. Kl. vr., No. 3 Sc-h. ass. Vijfde slag: No. 3 Kl. b No. 4 Kl. aas, No. 1 Kl. 9. No. 2 H. 10, Zesde slagNo. 4 R. vr., No. I R 8 No. 2 H, 9, No. 3 Sch. b. Zevende slag. No. 3 R b., No. 4 Kl. 10, No. 1 R. 7, No. 2 H. 8. Achtste slagNo. 3 Kl. 7, No. 4 H. b., No 1 Kl. 8, No. 2 H. 7. Dus No. 1 hangt op den 8sten slag op kl. 8. Namens de Pandoerclub ..D« Leeuwenkuil".} L. -T. w DRTF.L. voorzitter. H. BOS. secretaris. J.. TTULSKFR. J. SEEUWEN. 2e Bat. 1© Comp. veldleger. Oplossing van het Pandoerpraatje der Pan doerclub „Altijd Kif", voorkomende in no. 298 van de „Soldatencourant" No. 1 sch. 8, no. 2 sch. vr. no. 3 sch. aas, no. 4 sch. 9. No. 4 r. aas, no. 1 r. 10, no. 2 tl. k.,' no. 3 sch. b. No. 3 h. k-, no. 4 sch. 7. no. 1 b. 6, no. 2 h. aas. No. 4 r. k„ no. 1 r. 9, no. 2 h. 30, no. 3 sch. k. No, 3 kl. b., no. '4 kl. aas, no, 1 kl. 9, no. 2 kl, r

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3