ONS LEIEST-SEEPEN. Nederlandsch-lndië. IJ. JE FAAM", Breda, j Het beste der vaste Keukenvetten PLANTENVET DELFIA EitOElriDE 0HOCOLADE Proeft z® maar! LOM Nieuwe Uitgayen. Oemenqd Nieuws. Laatste Berichten. 6. TREURNIET, Ute sehrpers j ^ederSasidscSie SVSiliiaire Carctines. Huipkommiezen. - DE gOXLuPATyEISrOOTTlEXAJXra» Woensdag la inali X Q X e Rechtzaken. 7. J. A. v. d. BURG, Leest de in de reepen verpakte Reclame-biljetten. In plaats Van d'iérl ijkë/Syetten Vraagt gratis - en franco - toezending van het receptenboekje aan de Afdeelfng Reclame der Oliefabrieken CALVÉ- DELFT te Delft WETTIG GEDEPONEERD 'QÊMÊé. JL ÈÉa Öa t Wat feeteskent HOE MOET IK SOLLICITEEREN? naar betrekkingen in Nerlei-land en Indië. Prys 25 ct. Postz. worden aangenomen. Uitg. ZILVER, Claes de Vrieselaau 4Botterdam. STENOGRAFIE óiSsrz R 1 N T S BALT. 1 Zelfonderricht 60 ct. —I» 'ten I Boekh. of anders na toezend. I v. .postw. v. 80 ct. aan RIE.N J S BALT. Den Haag. I,\ .In 9 uren was ik door bet I boekje heen c-n kon alle woor- j j den schrijven en lezen. (w. g.) J- H. de B. te A. Militair voetbal ta Weesp. De uiksjag van. don militairen voetbalwed strijd, Vrijdag te Weesp. op het Rapjditas- terrein gehouden tus&hen Bapiditas cn Weesp I. ie geëindigd in 22. Amsterdamsche Huishoudschool. 35e volgende diploma's der school werden uitgereikt: Kok bij de Kon. Marine -. F. Schutte, J. Kn°l, H. Lamsma, J. M. Blom, C. Donker- vliet, A. Hagenaar en J. van der Ham. Militir kok: K. Westerhuis, P. Versnel, S. Halberstadt, J. van Geffen, J. Koorevaar, J. do Koning, J. Haan, A. de Jonge, H. Gorrits, J. Dokter, B, van der Lelie, F, van Oldoren, C. Wals, G. Heating, J. van Bruggen, D, <io Koek, D, Wiersma, A. G. N. Schellekeus, J. Simmer. N. van Dielcn, J., A. Brooder, J. van der Werf en H. Kessens. Wel verloofd. Mijnbeer de Redacteur, In ,,De Soldatencourant" van 7 Juli las ik, dat onze vriend W. Grave het. ontkende, dat •hij officieel verloofd is, maar hij ontkent dit, omdat er van alle kanten van ons land gc- lukwenschen hem tocstroomcn, dus. dat vinden wij niet zoo mooi van hem om dat tegen te «preken. Nu een woordje, aan hem zelf Wil lem waarom spreek je dat tegen, jongen Jongen, het is toch zoo'n heugelijk© dag voor je geweest Mijnheer de Redacteur bedankend voor dc .verleende plaatsruimte, teekenen wij ons. Do vrienden van den gelukkigen W. Grave van 3. I. o R. I. 4e Divisie Veldleger. (We nemen nu aan, dat Willem verloofd is, feliciteeren hem van harte en sluiten hiermede ihei debat.. Red.) Pronken met een anders veeren. Mijnheer de Redacteur, In het nuipmer van dit blad, datoerende Woensdag 28 Juni 1916, kwam een lied voor, getiteld „Neerlands Neutraliteits Hoedanig heden". Het is'ons gebleken, dat dit lied, ge publiceerd door Korpl. H. v.-Kooterv, .1-1-4 R. V.A., niet door hem gedicht is, maar door een invalide, met name Reide!, en wij kunnen er bijvoegen, dat genoemd lied zonder toestem ming van den schrijver gepubliceerd is. Mijnheer de Redacteur, dankend voor de verleende plaatsruimte, JOS en WIM, 1-1-4 R.V.A., Ede. Dankbetuigingen, i Langs dezén weg betuigen wij onzen harte- lykên Jank aan den WelÈd. Gestr. Heer Offi cier, Onderofficieren, Korporaals en Man schappen van de 2e Sectie 2e Coinp. 3e Bat. 17e Reg. Inf., voor het geschenk ons hij ons huwelijk geschonken. L. LANKH RIJZEN en Echtg. Langs dezen weg betuigen ondergeteekenden hun hartelijken dank aan den vaandrig, onder.off. korps- cn manschappen van de 3e .sectie 4 II, 22e R. 1, voor het prachtige ca deau, ons bij ons huwelijk geschonken. Dat dit zeer in onzen smaak viel, laat zich wel den ken, Daarom zullen wij ten allen tijde met groote voldoening terugblikken op wat goede kameraadschap en offervaardigheid tot stand heeft gebracht gedurende de mobilisatie. De milic. W, v. GELDER en Eehtgenoote. Pandoeren. Pandoorpraa-tjo der Pandoerclub „Altijd Kif!". Nó. 1 R. 7, 8, 9, 10. H. 6, Sch. 8, KL 9, 8. No. 2 H. A., 7, 8, 9.' 10, Sch. V., KI. V., K. No. 3 R. B., H. K., 'Sch. 10, B, K, A., KL 7, B. No. 4 R. A., K., V., H. B., Sch. 7, 9, KL 10. A. Harten vrouw op stok. Schoppen 8 op als •troef. 1 De Pandoerclub ..Altijd Kif": KORENHOF. RITSMAN, LL'IJTEX, v. d. VELDE, 2-II-4 R. 1. Ie Div. Veldleger. Van het pandoerpraatje der pandoerclub „Altijd Kif" in de „Soldatencourant" no. 295 ontvingen wo nog goede oplossingen va.n korp. P. J. Leemans, Goi incluyn, en van de pandoer club „Mooi Gaasterland". Oude Mirdum. De club „Altijd Kif' zond zelf van baar praatje in no."295'de volgende oplossing in: le slag: No. 1 S. 10, 2 S. V., 3 S. 9, 4 S. A. 2o slag: No. 3 KL B., 1 R. A., 1 KL 9, 2 S. 7. 3e slag: No. 2 S. A., 3 H. K., 4 R. K.. 1. R. B. 4e slag: No. 2 KL A., 3 KL V.. 4 R. V., 1 KI. 7. 5c slag: No. 2 H. A., 3 S. B,. 4 II. B., 1 H, 3. 60 slagNo. 3 H. 9, 4 H. 10, 1 H. 6, 2 Kl. K. 7e slagNo. 4 R. 9, 1 R. 7, 2 R. -8, 3 KI. 10. Se slagNó.. 2 R. S, 3 KL 8. 4 H. 7, 1 R. 10. Do Pandoerclub „Altijd Kif!"; KORENHOF, RITSMAN, LUUTEN, v. d. VELDE. 2-II-4 R. I. le divisie Veldleger. Vrijgesproken. Do krijgsraad te Aruhom heeft Vrijdag vrij gesproken met overlating van de .bestraffing aan den commandeerenden officier, den reserve le luitenant bij het 13e bataljon landweer- isfaiiterie; die op 19 Mei. j.l. voor den krijgs raad terechtstond wegens verduistering van inlcwnrtieringsgelden tot een bedrag van onge veer 500Dc eiscb was 4 maanden gevange nisstraf met ontzegging van liet recht om te dienen voor 5 'jaron. Verdediger was jhr. mr. do Jonge, advocaat te Zutphen. Onze Vloot (Jubileum-nummer.) Afl. 7 van den Achtsten Jaargang van dit tijdschrift der Kon. Ned. Verceniging „Onso. Vloot" ie 'geheel gewijd aan do feestviering, van het tienjarig bestaan. Wij hebben daar indertijd in de „Soldatencourant" uitvoerige berichten van gegeven, zoowel wat de tentoon stelling en de alg. vergadering als. de feestvie ringen betreft. Bedoelde afl. van Onze Vloot vertelt breedvoerig en vlot van den blijden feestdag in Den Haag, van de Marine- eh Ma rme-huïsvlijf.-t en toonstelling, de ontvangst door burgemeester en wethouders, do alg. ver gadering, de receptie in ..De Twee Steden" en den avond in hot Kurha'us. De uitgevers Van Mastrigt en Verhoer© te Arnhem, zenden ons een teestlied voor den Oranjedag (31 Augustus) getiteld: „Oranje Boven!", woorden van F. B. A. H. van Apel doorn, muziek van Loo Ruygrok. Een eenvou dig vaderlandsch liedje op een eenvoudige melodie, en dus gemakkelijk te zingen. Toch wel een t8 radicaal middel! Te Ierseke staat voor d© Ned. Herv. Kerk een rij mooie kastanjeboomen rnet een blader dak zóó ©enig mooi als kastanjes dat kunnen geven. De jeugd kan niet wachten tot do kastanjes volwassen zijn en afvallen en begint reeds vroeg een knuppelpartij ten koste van de ruiten der kerk. Het kerkbestuur heeft daarom besloten de boomen te rooien en daarmee ver dwijnt weer een stukje dorpsschoon. Geen reddingsmiddelen. Men schrijft ons uit Tiel Dezer dagen verdronk van de stoomboot „De drie Provinciën" voor Varik de matroos G. Janssen uit Lith. Aan boord beschikt© men over geen enkel hulpmiddel ter redding: geen gordel, geen dreg, geen bootje. Honderden stoombootjes verkecren in hetzelfde geval als „Do drie Provinciën". Door den trein gegrepen. Te Zaandam wilde Zondagavond een aldaar woonachtige 25-jarige dame, terwijl de trein vlak bij was, nóg de rails oversteken met het gevolg, dat zij door do locomotief werd'gegre pen. Gelukkig wist een rangeerder haar snel op zij te rukken, waardoor zij van het ergste gevaar ontkwam. Toch werd zij nog zoo ernstig gewond een der boenen werd op twee plaat- gebroken dat do ontboden geneesheer het noodzakelijk oordeelde haar per brancard naar het ziekenhuis te Amsterdam te ver voeren. De geheimzinnige geschiedenis. Betreffende do geheimzinnige geschiedenis van de twee gedoode schildwachten meldt „Do Tel." het volgende: Woensdagavond ongeveer 9 uur gingen' twee soldaten, Bonnet, van Leiden en Boel, van Streefkerk, welgomood schertsende en lachend mot een korporaal op post aan don spoordam, die Beveland met NoordtBrabant verbindt. Ongeveer een uur later viol een 6cliot, dan nog een. De plaats is daar eenzaam en verderaf schonk men geen aandacht aan 't knallen van een geweer. Kwart over tien kwam een fietser uit de richting Woensdrecht voorbij de plaats. Hij zag twee «oldaten op den grond liggen in vroemdo houding, stapte af en bemerkte, dat beiden dood waren. Onmiddellijk werd naar Rilland-station geseind. Overheden gingen'naar den spoordam cn wat .later werden de- Ijjken naar 't. dorp gebracht. Daar hot drama dicht bij do eenzame slikken der Schelde gebeurd was, ontstond weldra in de verbeelding van 't volk een smokkelaars drama. Door 'b onderzoek der wondén en uit do ligging van 't lijk en andere omstandig heden stelt men zich echter 't gebeurd© als volgt voor. Beide soldaten zijn aan 't stoeien gegaan-„zo begonnen met do bajonet te scher men. Toen ging 't geweer van Bonnet af en werd Boel in den hals getroffen. De kogel doorboorde difc lichaamsdeel. Boel viel dood nosr. Waanzinnig van schrik en wBnhoop heeft Bonnet dan de- bajonet van zijn geweer getrok- kon, dit laatste met den loop tegen zijn voor hoofd gezet en met behulp van de bajonet, den baan overgehaald. Zijn schedel was uitcenge- spi'ongen. Boel bezat nog al zijn patronen, maar in een der tasschen van Bonnet werden er twee vermist, 't Geweer van Boek lag in zoo'n positie, dat men aan een schermoefeninng den ken moet. De bajonet was van Bonnet's geweer cn lag bij het lijk. Van twisfe kan geen sprak© zijn. De nrino jongens waren beste vrienden, gingen altijd met elkaar om en stonden'zoo wel in hun woonplaats als compagnie als zeer oppassend bekend. Beiden waren ongeveer' 23 jaar en behoorden tot do eerste lichting land storm en dienden een negental maanden. Bon net was een handwerksman, zijn makker was een boerenzoon, wiens vader ziokelijk is. Pseudo-ink wartiering. Men meldt aan „Do I.lott. Dezer dagen deed zich aan den Eenigendijk ouder de gemeente Ridderkerk, het volgende Een soldaat vervoegde zich bij een alleen- - thuis zijnde vrouw en vertoonde oen met pot lood geschreven stukje papier, waarop stond Bon. 29 Juni 1916, Goed voor warme voeding of brood met kof fie voor den militair (naam) voor rekening van het garnizoen Bergen-op-Zoom. De Commandant, (onleesbare handteekening) De vrouw uitte haar verwondering, dat zij thans inkwartiering kroeg, daar zij die nog nooit had gehad en waarom hij bij haar kwam, daar de bon(?) toch geen naam aangaf. De soldaat vertelde toen, dat hij bij dén etappe-dienst was en roet een auto uit Bergeu- op-Zoom was gekomen. De auto was te Rid derkerk defect geraakt en kon hij zich op den bon van voeding voorzien waar hij wilde, be halve in een hotel. De vrouw dacht niet aan bedrog en wilde nu haar best eens doen om dozen narrligen jongen eens extra goed to doen en dat had hij wel noo- dig, want hij'at in minder dan geen tijd maar even 10 boterhammen met zult op, begeleid met melk en koffie. Na nog een poosje gepraat ro hebben, zou hij de auto, die wat lang weg hlcef, maar togen gaan, groette de vrouw heol hartelijk en vertrok, na nog gezegd te hebben, dat zij er vooral om denken moest den bon op het Gemeentehuis tegen het inkwartieringsgeld in te wisselen, hetgeen zij den volgenden mor gen trachtte te doen, docli toen werd haar tot haar schrik beduid, dat zij de dupe was gewon den van een oplichter, die zichzelf op eigen ge schreven bonnetjes inkwartiert. Cebrok aan zuigspenen. Naar het T. v. G. mededeelt, heeft de weten schappelijke commissie van de Beiersche ver een iging roor do verzorging van zuigelingen en kleine kinderen cc-n langdurige vergadering gehouden, .ter besproking van het gebrek aan zuispenon, dat door do scha-arschte van gummi dreigt te ontstaan. Do rogeering heeft 300 mark toegestaan om proeven te nemen, die een middel ter vervanging van de zuigspenen aan de hand zouden kunnen doen. Artsen, d'é reeds in deze richting werkzaam zijn geweest, is verzocht, hiervan aan de verccnigiug modedeeling to doen. In het vóór-gummi-tijd- vak in de ontwikkelingsgeschiedenis onzer pla neet, ongeveer 1S63, werd een jongmensch naar don berichtgever door do moeder is ver teld kunstmatig gevoed door hem te laten zuigen aan een sponsje, dat in den hals van een fleschje was gestopt. Het%is hem niet slecht bekomen, alleen is hij zeer gebeten op fopspe nen. Misschien zal men weer tot die methode moeten overgaan. Een krachtige maatregel. Do Overheid te Mannheim heeft een krachtig middel toegepast om de vruchtenkweckers te dwingen om hunne producten aan de markt te brengen. Zij liet n.l. beleend maken, dat wan neer de kweekers hunnen oogst niet binnen drie dagen tegen de vastgestelde prijzen aange voerd hadden, zij landstormsoldaten zon sturen om dien in beslag to nemen, waarhij dan wel dezelfde prijzen betaald, maar de onderhouds kosten voor de soldaten daarvan afgetrokken zouden worden. Spoedig na het verschijnen dor bekendmaking was dé markt weder behoorlijk van fruit voorzien. Zware enweders en hagelschade In Oost-Pruisen. In Oost-Pruisen hebben zware onweders, ge paard met hagelbuien, groote schade aan ge bouwen en oogst aangerie.ht. Er vielen in sommige plaatsen'' hagelsteenen, zoo groot als walnoten. Een particulier muntstukje. De Algemeene Berlijnsche Omnibus-Mij. zal baar sectietarief moeten verhoogen van 5 op 7Ij pf. Daar er echter in Dnitschlaud geen pasmunt van deze a aarde bestaat, zal de maat_ schappij zelf een muntstukje van 2-i- pf. laten slaan. De omgekeerds wereld. Dit Innsbvück wordt bericht: Een boerin bij. Brisen had twee vaten echte versehé Alpenboter als margarine verkocht, omdat Wt kilo margarine in Brisen zes kronen kost, terwijl boter voor niet meer dan vier kro nen verkocht mag worden. De kooper van deze „margarine" vertelde het zaakje, dat hij ge daan had verder, zoodat liet gebeurde ook aan do vereeniging van margarinefabrikanten ter oore kwam. Deze klaagde de boerin bij het ge recht te Bozen aan wegens vervalsching van margarine. De kantonrechter sprak de boerin vrij, maar de Krêitsraad te Bozen veroordeel de haar wegens vorvaleching van levensmidde len tot vier en twintig uur hechtenis. De grootste den. Volgens ïïolzka fer wordt thans de grootste den der woreid gevonden in het Conitky Sno- komishwend in den Noord-Amerikaanschon Staat Washington. Het is een geelhout-don, welker hoogte op ruim 90 M. geschat wordt. Do stam heeft aan den voet 20.1 M. e-n bij de op 39 M. hoogte eerste vertakking zelfs nog den grooteren omvang van 214 M. Hofbericht. Hare Majesteit de Koningin heeft Maandag- namiddag to kwart voor één ten Haren Paleize in het Noordeinde, in afscheidsgehoor ontvan gen den Pausp) ijken Internuntius, Monseigneur Ta oei. Na afloop had ten Paleize het gebruikelijke afscheids-dejeuneh plaats. Ds. Talma. Uit Haarlem werd Maandagmorgen gemeld: Do toestand blijft zorgelijk. De patient had een rustigon nacht en sliep nogal veel. Uit de Staatscourant. Wederom benopmd verschillends vaandrigs en kadetten tot reserve-tweede-luitenant bij infanterie, cavalerie en artillerie. Tijdelijk benoemd tot resorve-luitenanUkolo- nol do gepensionneerdo luitenant-kolonel dor genie van. het Indische leger A. S. R u z 11 e. Diyisle-wodstrijden te Arnhem. Men meldt ons Do uitslag der Zondag op het Vitesse-terrein to Arnhem gehouden militaire wedstrijden der He Divisie is als volgt: 100 M. har dl o 0 pon. 1. Luitenant War- tena, 12e regt. inf., 113/10 sec.; 2. Beek,"2, 19o rep. inf. Ill,- sec.3. Evers, 2. 19e regt. inf., llf sec. Ver springen. 1. Freeze, 2, 19e rerj. inf., 6.10 M.2. Gaspers, III, 14e regt. vold- art„ 5.99 M.3. Wartena, 12e reg. inf., 5.78 M.4. Ketelaar, le rcg. inf., 5.74 M. Speerewerpon. 1. v. d. Linde, 1 4o regt. veldart., 45.33 M.; 2. Spijker, 19o reg„ 39.94 M.3. Hoeksama, le regt. inf., 39.85 M. Kogelstooten, 1. Hofmeyer, 4e reg. huzaren, 9.88 M.2. Prins, le reg. inf., 9,18 M.; 3, Snijders, 4e reg. veld-art., 9.11 M. Hindernisloop en, 110 M. 1. Caspers' 1, 19e reg. inf., 181/5 sec.; 2. Heothoon, 1, 19© reg. inf., 18 4/5 sec.; 3. Beek, 12o reg. inf., 18 9/10 sec.4. Klamper, 2e comp. wielr., 19- sec."; 5. Koopman, III 8e reg. inf., 19 1/5 sec- 1500 M. h ar dl 0 0 p en. 1. Brouwer le reg. inf., 4 min. 313/5 sec.2. Eikendal' 2, 19e reg. inf., 4 min. 331/5 sec.; 3. Kuyper, 1, 8e reg. inf., 4 min. 331/5 sec.; 4. Hond©- ling, 2, 19e reg. inf., 4 min. 33 2/5 sec,.; 5. Roelofs, 2, 8e regt.- inf.,. 4: min. 35 3/10 sec. Polstok h'oo'gsp r ingeri. Uitslag hedena-vond niet bekend. Militairo wedstrijden te ^ssen. Men'meldt ons uit Assen:' Bij do turnfecsten alhier op Zondag waren ook voor de militairen wedstrijden georgani seerd. Do uitslag daarvan was als volgt: Hin dernishaan (volledig uitgerust)1. ten Svnitto, van Zaligen, Fenëgoor, Oom2. Landman, v. Rossem, y. Putten, Klinkhamer; 3. Z. Uiten- daal, Klop; in 't Void, v. Kampen, 100 M. hardloop (volledig uitgeftist) 1. Landman, U1/10 sec., 2. Fenegoor, 12,2 sec., 3. Sluiter, 12.4 sec., 4. Velema, 12.4 sec. De prijzen, waaronder ook een medaille van H. M. de Koningin ^Moeder, werden door jhr. mr. II. Ei E. Roëll, voorzitter der D. V. S, uit gereikt. Commissie inzake den Militair-Ceneeskundigen Dienst. Bij de besprekingen" destijds in de Tweede Kamer over den militair-geneeskundigen dienst ter gelegenheid van de behandeling van het buitengewoon krediet, gewaagde de Minis ter yan Oorlog van zijn voornemen, .een com missi© in hot leven te roepen om hem voor te lichten over de .toekomstige/ organisatie van den militair-geneeskuuridigen. dienst. Naar hot „Handelsblad" verneemt, is de be noeming van die commissie zeer binnenkort te verwaouten en zal zij als volgt zijn samenge steld: voorzitter dr. W. P, Ruysoh, voor zitter van den Gentralen Gezondheidsraad to Utrechtleden: P. P, Col lette, gone- raal-majoor, lid van het Hoog Militair Ge rechtshof dr. J. Kuiper^ geneesheer-direc teur van het Wilhelmina-Gasthuis to Amster dam A. van de Moer, oud-dirigeerénd of- fioier van gezondheid le klasse te Amsterdam; genera al-majoor A. A. J. Q u a n j e r, inspec teur van den geneeskundigen dienst der land macht; J. G. Scliéurer,' lid der Tweede Kamer; dr. N. P. van Spanje, genees heer-directeur van het O. L. Vrouwe Gasthuis te Amsterdam; mr. dr. J. H. W. Q. ter Spill, lid. der Tweede Kamer; mejuffrouw G. Zuidema, adjunct-dir.ectrice van het gemeentelijk hulpziekenhuis te 's-Gravenhage. Eerste secretaris is de heer W. F. F e 1 d h u i- z e n, officier van gezondheid 2e klasse to Utrecht. Nederland8che trawler In den grond geboord. Volgens Maandagmiddag to Seheveningen uit IJmuiden ingekomen bericht, is de stoom trawler Sch. 103 vaai de reederij W. den Duik J.Bzn. te Seheveningen, welk vaartuig eenróe weken geleden ter haringvisscherij naar de Noordzee vertrok, door een Duitsche onderzee boot ih den grond geboord, De bemanning bevindt zich, met uitzonde ring van den schipper Dirk Taal, die door de onderzeeboot is medegenomen, aan boord van de »Sch. 3Ö7, welk vaartuig op de thuisreis is. Eén Maandagochtend to IJmuiden binnen gekomen visschersvaartuig had het voorge vallene op zee vernomen van de bemanning van de Sch. 307. Uit IJmuiden is daarop telo- fonisoh aan de Scheveningsche reederij kennis van het gebeurde gegeven. Volgens.bij do ree derij ingewonnen inlichtingen was de Sch. 103 onder toezicht van de reederij voor de Tois ter haringvangst uitgerust én bovond er zich hoe genaamd geen contrabande aan boord. Van het Westelijk oorlogsterrein. PARIJS. Ten zuiden van de Somme zetten de Fransche troepên hun voor uitgang'voort; in de streek va.n Barleux ontnamen zij in den nacht aan de Duitschers een gedeelte loop graaf, gelegen tusschen het dorp ©n La Mai sonnette. Ret aantal ongewonde gevangenen, door de Fransehèn in dien sector gemaakt, Zondag en in den loop van den daarop volgenden nacht, bedraagt tlians 950. De nacht was kalm ten Noorden der Somme. Iri Champagne werden twee verrassende aan vallen door do Fransehen ondernomen en uit gevoerd ten Z.O. en ten W. van Tahüre. Ten Westen van de Butte du Mesnil deden j de Franscnen twee aanvallen óp Duitsche loop- graven, die zij namen en over een front van •jOO M. voor de verdediging inrichten. Zij maakten een tiental gevangenen. In de Argon nen droijg een I'/ranschevorken- ningetroep bij Toui' de Paris een Duitsche loopgraaf binnen, die met handgranaten werd 'schoongeveegd. - Aan het .Noordfront van Verdun voortduren de beschieting 111 de streek van Ghattancourt, Fleury en Laufie. Een sterke Duitsche patrouille werd door granaten uiteengedreven ten Noordwesten van .Floury. In rle Vogezen deden Duitsche afdeclingea een aanval op do Fransche stellingen in°de streek van Chape-lotte, op drie punten te gelijk. Zij'wérden door het Fransche mitrailleur- vuur beschoten en konden niet doordringen, doch werden volkomen afgeslagen. Een luchtaanval op Dunaburg. BERLIJN. L'ifc Stockholm wordt aan den. „Lokal, Anzoiger" geseind: De „Itjetsj" geeft de volgende schildering van den ontzettenden aanval van acht Duitsche vliegtuigen op liet vestinggebied Dunaburg. Om half drie in den nacht verschenen vliegtuigen boven do stad; dó lucht weergalmde van liet angstwekkend ge- :'chreeuw. Geen vensterruit bleef gespaard. Uren lang kruisten dc Duitsche vliegers boveu. liet vekbinggélncd. Do eene boni na de andere werd in de vesting geworpen. Het Russische af weer vuur had geen uitwerking. Twee Rusa':- seho „Taïibèn" stegen op, doch waren niet in staat het Duitsche vliegeskader te verjagen. .Het urenlaiigo bombardement was tot dusver het ergst© nat liet door den oorlog niet be spaarde Dunaburg heeft moeten doorstaan. De Duitsche vliegtuigen brachten ook een bezoek aan de vesting Rowno, waar zij bommen wier pen op het spoorwegstation en de militaire mar- gazijnesn, die zij na een bombardement van eon kwartier, tot pninhoopen maakten. Een Duitscho duikboot met een lading te Baltimore aangekomen. LONDEN. De bladen publiceoren een teltv, gra.111 uit Nèw-York meldend, dat een Duitsche duikboot te Baltimore is aangekomen met een kostbare lading kleurstoffen. Twintig mijlen, van. -die kust werd de duikboot opgejaagd door Britsche en Fransche kruisers, die de aankomst van de boot vier dagen vertraagden. BALTIMORE. Do Duitsche duikboot, ge naamd „Deutschlaud", beweert eten ongewa- pend koopvaardijvaartüig te zijn, dat mét een lading is aangekomen. Deze is geconsigneerd aan A. Schumacher and Co. te Baltimore. De lading bestaat uit verfstoffen en geneesmid delen. Simon Lake, penningmeester van de „Lake Torpedo Cy." in Bridgeport (Connecticut), deelt mede,, dat hij een wettelijk proces zal be ginnen tegen de „Deutschland", wegens schen ding van de patenten der Lake Company". Do officieren van de „Deutschland" ontken nen, dat zij opgejaagd zijn door Engelsclie of Fransche schepen; zij zeggen geen oorlogs schepen gezien te hebben. Een kotter van de kustwacht volgde de Deutschland" naar Chesapeake Baai. Het doel van deze bewaking is niet medegedeeld, doch naar men vermoedt, zal de onderzeeër onder bewaking gesteld wor den Schumacher aud Cy. te Baltimore zijn agen ten va,n den Norddoutschen Lloyd. BALTIMORE. De duikboot „Deutschland" wordt beschreven als een Duitsche ondorzee- liner". Het vaartuig ankerde gisteravondbe neden Baltimore, na een reis van 4000 mijlen dwars door den Atlantischen Oceaan. Men zegt, dat het schip twee kanonnen van 7.5 cM. iu den commandotoren voert. Lanceerbuizen zijn niet te zien. De duikboot sloop Zondagmorgen vroeg, onder bescherming van de duisternis, tusschen de Kapen Charles en Henry door en begon met de sirene te werken, om een loods seinende, en de aandacht trekkende van de sleepboot „Timmeus", die do laatste twee weken onaf gebroken de wacht heeft gehouden om de duik boot tegemoet te gaan en haar naar de haven to brengen. Dc „Deutschland" voerde geen vlag, toen het vaartuig zich voor het eerst ver toonde ter hoogto van do kapen, maar hèesch do Duitsche hnndelsvlag toen het met eigen krachten de baai invoer. Volgens den loods, die het schip binnen bracht, heet de commandant Obhe; officieren ten bemanning zijn dertig man sterk. De offi cieren en matrozen droegen do gewone uniform der Duitsche koopvaardij-marine. De équipage zal aan boord blijven, totdat de havenautori teiten het schip bezocht hebben. Tabak- en Sigarenfabrikant. Westeinde DEN HAAG. Tel. H. 2959. Reeds jaren Cantine-leverancier. Alles wat U van Koek en Banket behoort te weten ie, dat het komt uit de Fabriek 5, O. Binnensingel I F, PEN HAAG. HPVERTEHT1EII. moeten zich aanschaften het werkje Prect.sch Sc^jfon- derwijs door B. WEST te. RA. f (Schrijver van het beleende ..Practisch Taalonderwijs Een boek om door zelfonderricht beter schrijven te leeren. Met 117 fascimiles Prijsƒ1.— Ier-, kriizbaar in eiken boekh. en m ontvangst van het bedrag bij den uitgever E. J BOSCH Jbzn. te Nijverdal KOOPT BSJ DE ADVERTEERDERS IN DE „SOLDATENCOURANT"* O. S. Privaat j les, opl. prakt. dtpl. AUej gecorrigeerd. Vraagt prosp. Boekh. J. Br. RUBEN, Leer. R.H.B.8.,Tilburg.Engelsch j H..TANSOXIUS. Leer. Hoogcre f Handelssch., Rdavn. B3S Nieuw! Conc urreerend Heerlijke chocolade. Uitsluitend ten dienste wan de Het is een aanbeveling tot aanstelling als ge onze lessen volgt. Ta! van onze leerlingen zijn tot hulp- kommies aangesteld. Vraagt gratis prospectus. Eerste Nederl. Politieschool -- Amsterdam. Voor jongelieden van ongeveer 20-jarigen leeftijd, reeds iu den Handel werkzaam geweest zijnde, in het bezit van eind-diplorna 5-jarige H. B. S. of Handelsschool en voldoende ervaren in de Nederlandsche, Engelsclie, Fransche en Duitsche correspondentie en in het Italïaausch Boekhouden, bestaat golegenhe:d to worden .geplaatst bij do MEDËRLAWDSCHE HAMBEL- SViAATSCHAPPlJ voor haren dienst in WederSandsch-Indië. Reflectanten gelieven zich schriftelijk aan te melden onder opgave van referentiën.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4