Uit onze Moppentrommel. Correspondentie. Uit Leger en Vloot. SQllJr>A'T^KrOQTJ'^LAl^rrri \7t\n Woensdag X Q jrxili X O 1 Os Commandant Hr. Ms. Wachtschip. fiefc bevel over Hr. Ms. wachtschip te Hellc- voetsluis is aanvaard door den kapitein-luite nant ter zee F_ van TVageningen, ter vervan ging van den* kapitein-luitenant ter zee O. Fock, die eervol van dat bevel is ontheven en belast wordt met het bevel over Hr. Ms. pant_ eerschijJ „Kortenaer", Kapt. t. t. Umbgrove. Naar de „N. Gt" verneemt is de nit Ned. Indie teruggekeerde kapitein ter zee W; JG-. Umbgrove, die, gelijk vroeger gemeld, werk zaam werd gesteld aan het departement van Marine, bestemd om te zijner tijd op' te treden als chef der afdeeling Defensie en marinestaf aan het departement, aan 't hoofd waarvan thans nog de schout-bij-nacht "W« O. J. Smit etaat. Hoofdintendant der zeemacht. De hoofdofficier van administratie 2e kl. bij de marine J. F. de Hart, die thans belast is •met do waarneming der betrekking van hoofd intendant der zeemacht, is onder bevordering tot hoofdofficier van administratie le kl. defi nitief met de functie van hoofdintendant belast. Uit de Staatscourant. Bij besch. v. d. Min. v. Marine zijn luit. t. s. 1ste kl. A. W. B o e k e en D. V r e e d e 10 dezer resp. gepl. b/h dep. en de marine- ka«erne te Amsterdam, ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK Per brief wordt niots beantwoord. Alle vragen worden regelmatig en zoo spoedig mo ge 1 Ij k en goheel kosteloos door ons op do beurt afgedaan, zoodat het óvorbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart ,,De Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Ceef steeds uw Juiste en volledige mili taire'adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. Adressen gevraagd. (Tweede plaatsing.J De sergeamb-majoor-administrateur van l-II- Heg. Inf. verzoekt opgave van de tegen woordige adressen van de milicien-sergeanten FELDMAN en HEYLAND. Milicien P. d. J., Haarsteeg. Richt' een ver zoekschrift tot uw korpsooinmandant door tus- schenkomst van uw escadronscommandant om tot korporaal te mogen worden aangesteld of wel bij de opleiding te mogen worden geplaatst. Red, J. M, B-, 's-Gravcnbage. Van eeno over schrijving van de milrtielichting 1909 bij do landweer op 1 Augustus a.s. is ons niets be kend. Wij vermoeden dat dit echter wel binnen enkele maanden zal plaats hebben. Ook wan neer die lichting met klein verlof gaat, is nog niet bekend. Bed. K. O., Amersfoort, Ook wij vermeenen, dat er geen aanleiding bestaat u van rijkswege vergoeding too te kennen oxn reden uwe echt genoot© bij uw moeder inwoont, die voldoende gefortuneerd is. Red. B. J. S.. Almelo. Het geval is voor ons wel wat moeilijk te beoordeelenWij raden u aan, uw commandant nogmaals te spreken te vragen en to verzoeken van dien strafdiensfc to mogen worden vrijgesteld. Red. G. v. d. Mi, Oud-Gastel. Gij leunt trachten bijzonder verlof to verkrijgen en daartoe de medewerking inroepen van den burgemeester van uwo woonplaats en het hoofd der 'school. Red. P-code Kruisdienst A. Informeer bij den chef yan het hospitaal, of gij als hulpkommies aan gesteld zoudt kunnen «orden. Wij vermoeden dat er weinig kans voor zal bestaan. Red. P. -T. L. Bevenvjjk. Gjj zult niet f.n aanmer king komen voor tuinbouwverJof in het bedrijf van uw zwager. Red. H. V., Den, Helder. Verlaat gij als vrijwil liger don dienst dan zijt go onmiddellijk weder dienstplichtig. Red. W. V. TV., Haarlem. Naar onze meening is de vergoeding, die gij geniet, wol wat gering. Wij raden u aan een bezwaarschrift in te die nen bij de commissie van voorlichting in zake bezwaarschriften wegens vergoeding aan kost winners in uwe provincie. Dit bezwaarschrift to zenden aan den voorzitter van die commis sie in dc hoofdplaats van uwe provincie. Red. W. O. TV., Haarlem. De oudste zoon van «ene weduwe met kinderen is naar onze meer ning to beschouwen al3 'hoofd-van heb gezin en. komt mitsdien in aanmerking voor 2x2 dagen verlof in de maand. Red. G. V., T.egelen. Vermoedelijk zult gij binnen enkele maanden wel onder de wapenen moeten komen. Red. J. A. V., Noordwijk., Eerst van den datum af, dab gij uwe functie als sergeant aanvaardt, hobfc gij recht op do jaarwedde als zoodanig in casu vanaf den Sden der maand, vooy dien tijd krijgt gij de soldij van korporaal. De vergoeding wegens kostwinnerschap wordt ver minderd of wel geheel ingetrokken van af den datum van aanstelling. It e d. L. -J. M., Nieuwediep, Aan een vrijwillig die nend militair zal geen ontslag verleend wor den bij aanstelling tot kommies, voordat hot tijdperk zijner vrijwillige verbintenis is ver streken. Red. L. A. J., Schoonhoven. Wendt u tot het Plaatselijk Steuncomité in uwe woonplaats. Red. B. K.Beverwijk. Do voornaamste eischen voor sergeant-mnjoor-administrateur zijn na tuurlijk do kennis van de detachements- en compagnies-administratie en wat daar verder toebehoort. Vraag uw compagnies-comman dant wanneer de eerstvolgende "cursus een aanvang zal nemen. Red. O. A. v. L. en D. P.', Ooltgensplaat. De laatste algemeene bepaling is, dat menagegold kan worden toegekend voor liet niet genoten aantal middagrations. Gaat men dus Zater dags en Zondags met verlof cn neemt men niet deel aan de soldatenmenage, dan heeft men gedurende 2 dagen recht op menagegold, tenzij men ingekwartierd is met voeding. In het laatste geval slechts op één dag. Red. A. v. R., Hoeven. Kunt gij u niet vereem- geu met liet bedrag der u toegekende vergoe ding, dan kunt gij een bezwaarschrift indie nen bij de commissie van voorlichting inzake bezwaarschriften wegens vergoeding aan kost winners voor uwo provincie. Dit bezwaar schrift te zenden san don voorzitter van die commissie in de hoofdplaatst van uwe provin cie. Rod. Grenswacht Winterswijk. Do inkwartie ring in eigen woning is ter beoordeeling van den, commandant, tevens het vrij zijn tusschen de uren van wachtdienst. Ook in de woon plaats bestaat recht op perodiek verlof. Red. J. Sell., Klein Dongen. Gij behoort tot. de jnilibielichting 1907 en gaat met die lichting met klein verlof naar .huis. R e d. W. P., Milligen. Uw eerste oefeningstijdperk zal nog niet verstreken zijn. Is dat geëindigd, dan kunt gij voor eene plaatsing bij de artil lerie-inrichtingen een verzoekschrift indienen aan de directie dier inrichtingen te Hembrug. Red. j. W., Assem. Reeds in een voorgaand num mer is dezelfde vraag van u door ons beant woord. De maximum-vergooding voor u be draagt 2 per dag. Kunt gij u met het. u toe- gekendo bedrag niet verecnigen, cfan kunt gij een bezwaarschrift indienen bij de commissie van voorlichting in zake bezwaarschriften we gens vergoeding aan kostwinners voor uwe provincie. Het bezwaarschrift te zenden aan den voorzitter van die commissie in de hoofd plaats van uw© provincie. Red. P. B., Ede. Het is nog niet officieel be kend, dat de lichting 1907 der beroden wapens op 1 Aug. a.s. met luein verlof naar huis gaat. Red. Korporaal Van E., Vlijmen. Bij vertrek met onbepaald klein verlof bestaat de eerste 4 da gen recht op soldij, menagegeld en mobilisatie toelage. Red. C. M., Putte. Is men ingekwartierd met voeding', dan geniet; men bij twee dagen ver lof één dag menagegeld. Red. J. M. v. d, K., Utrecht. Het is nog niet of ficieel bekend, wanneer do militiclichwng 190G met klein verlof naar huis zal gaan. Wij ver moeden echter, dat dit binnenkort zal plaats hebben. Red, J. P K., Amsterdam. Gedurende het verlof met afwachting van ontslag uit den dienst hebt gij recht op soldij, menagegeld en de eer ste 4 dagen ook op mooilisatietoelage, niet ech ter op vergoeding wegens kostwinnerschap. Red. L. T., Hai-slcamp. Het is bij benadering niet te zeggen, wanneer d© militielichting 1912 met klein verlof naar huis zal gaan. Red. P. M., Katwijk aan Zee. Wij vermoeden dat gij niet voor eene plaatsing bij do veld-artil- lerie of de marine in aanmerking zult komen. Red. J. B. Utrecht. Laat uw kennis informeeren op de secretarie van zijne woonplaats. Red. J. V. Hansweert. Indien uw commandant u op de lijst wil plaatsen voor sollicitanten voor hulp-kommies kamt gij voor die betrek king in aanmerking komen. Red. G. T. B., Roermond. Met de zakenverloven vervalt ihet periodieke verlof. Red. H. A., Oosterhout. Als gehuwde hebt gij ook in de maand Juli recht op 2x2 dagen perio diek verlof. Red. G. M., Veldleger. Maakt gij geen gebruik van hot bijzonder verlof, dan hebt gij recht op tiwe gewone soldij enz. Alhoewel de militie lichting 1908 op 1 Augustus a.s. administra tief bij de landweer wordt overgeschreven, is hieruit niet af to leiden, dat de miliciens van die lichting ook in hun landweerdistricten worden geplaatst. Red. C, A. H,, Oudenbosch. Het is nog niet offi cieel bekend wanneer de landweerlichting 1916b met klein verlof naar huis zal gaan. Red. F. P. W. H. Voor onwettig achterblijven van verlof wordt over die dagen geen soldij enz. ge noten. Eigendunkelijk genomen verlof wordt van de later te genieten verlofdagen ingekort. Red. v. d. W., Harskamp. Informeer daaromtrent hij den commandant van de Luchtvaartafdee- ling. R e d. J. G H., Veldleger. Het is nog niet offi cieel bekend, dat de lichting 1907 der bere den wapens met I Aug. a.s. met klein verlof naar huis gaat. Red. J. D. en H. N., Utrecht. Richt een verzoek schrift tot heb Nationaal Comité tot Steun 'aan Miliciens,Algemeen Hoofdkwartier 's-Graven- hage. Óm zich in het buitenland te vestigen moet hun verzoekschrift tot 'den M. v. O. wor den gericht. Red. II. F., Almelo. Het is nog niet hek end wan neer de landweerlichtino; 1916b met klein ver lof naar huis zal gaan. Red. Z,, Oostburg. Het is niet geoorloofd, dat een' soldaat op een rijkstuniek opgenaaide borst zakken draagt. Red. H. K., Assen. Het beste is aan uw compag niescommandant t© vragen als schrijver te mo gen dienstdoen. Red. W. H. G. en G. v. D Oosterhout. le. Gij wordt met de lichting 1907 bij de landweer overgeplaatst en gaat cok met die lichting met klein verlof. 2e. Voor de 7 jaren in reservedienst doorge bracht, wordt geen premie genoten. Gij zijt wel vrijwilliger bij de reserve, maar geen actief vrijwillige dienend militair. Red. J. v. D.. Arnhem. Vraag uw commandant, om als schoenmaker te mogen blijven dienstdoen bij de compagnie, waar gij thans zijt ingedeeld. Red. J. C. A. O., Utrecht. Wij betwijfelen, of gij reserveplichtig 'zijnde, iu aanmerking zult ko men voor onbepaald klein verlof. Wellicht zoudt gij kans van slagen hebben door een verzoek schrift tot den M. v. O. te richten als militie- plichtig korporaal te mogen worden overge schreven. Red. L. v. d. B., Bennckom. Het is nog niet be kend, wanneer do lichting 1908 dor bereden wa pens met klein verlof naar huis gaat. R e d. O. K., fort hij Edam. Ook als hospitaalsol daat na een onafgebroken verblijf van 81 maand onder de wapenen, heeft u recht op een soldijverhooging van 3 cent per dag. R,ed. J. W., Roosteren. In het algemeen wordt aan den soldijgenielenden vasten kok de vergoe ding van levensmiddelen van 0.35 per dag toegekend. Ook bij detachementen waar een kek is ingedeeld, is dit het geval. Red. H. Arnhem, Qus js officieel noch officieus bekend omtrent den datum van met klein ver lof gaan der militielichtingen. 1907 en 1908. Red. J. v. d. M., Willemstad. Ook de jongste uit het gezin, die in cone inrichting is geplaatst, heeft dezelfde rechten op de nalatenschap als do overige Icinderen. Wendt u om verdere in lichtingen tot een notaris of den kantonrech ter. Red. 0. O., Arnhem. Richt langs don gewonen hiörarchieken weg een verzoekschrift tot den commandant van do Luchtvaartafdeelihg. Red. A. F. M. K., Wernhoutsburg. Over uw bij zonderen dienst mogen wij niet oordeelen, dit is ter beoordeoling van uw commandant. Red. B. A. J. Harderwijk. Gij hebt geen recht op militaire inkomsten, over den tijd, voordat gij werkelijk onder do wapenen zijt gekomen. Red. J. G-, Prinsenhage. De censuur is gerech tigd do brieven te openen. Om welke reden de brief is teruggezonden kunnen wij zonder meer niet beoordeelen. Red. J. v. B., IJmuiden. Gij moet het u als een eer rekenen, dat gij als soldaat opdracht krijgt andere soldaten op te leiden tot onbereden treinsoldaten. Red. Korp. J. V., Gorinchem, Dank voor goede zorg. In orde ontvangen. Adm, M. v. D., adm. Telegr. afd. 2. Div. afreke ning in orde ontvangen. Dank voor dc'goede zorgen. Verloren in den trein. 29 Juni 1.1. op het traject UtrechtDen BoschRozendaal, een fietslantaarn en een pakje, inhoudende enkele kleine kleedingstuk- ken, kaas en boter. De vinder wordt verzocht tegen belooning bet pakje terug te willen zenden aan den milicien L. Havenaar, le Reg. Veld-art. Ie Batterij IVe Divisie Veldleger. Adres gevraagd .van Jan Of m a n, mil.-soldaat, in garni zoen to Amersfoort, door J. W. Vermeulen, mil.-hosp.-soldaat te fort aan den Ham bij Krommenie, Pakje zoek geraakt. Wie kan den milicien G. Nekeman, 4-1-16 R. I. inlichtingeH verstrekken omtrent een. pakje, dat door hem op den lOden Juni j.l. m den trein'naar Den Haag is laten liggen. Het pakje is gemerkt met zijn naam en de woonplaats. Bevorderingen, mutaties enz. Bij het 43ste B. L. W. I. voldeden aan het examen voor sergeant v/d. Landstorm do korporaals; Komrners, Kwaspen, v. d. Sluijs, Taillie, v. Beek, Fivole, Visser, Jas pers,, Hofman, v. Sitteren, v. Dam, v. Hes pen, Valentijn, Seheffelonr, Janseens, Den Haan, alsook de landweer-korporaal Tempe laars.. Vaandeluitreiking. Men meldt ons van 10 Juli; Gister namiddag hec-fc luitenant-generaal H. O. A. Neet es on, inspecteur van den land storm, op het Heuvel veld to Retto.'Uam aan luitenant-kolonel A. N. C. S. van Bu ren, commandant van het landstormko.-ps Rotter dam, het vaandel uitgereikt, door ondor-oifi- cieren en manschappen van dit korps aange boden. Het is een Oi'anje-vaandol, waarop aan. do eeno zijdo het Nederlandsche wapen, omgeven linies door een eikentak en rechts door een palmtak, langs den rand geborduurde lauwer takken en aan de keerzijde het opschrift Land- stormkorps Rotterdam, waarbij een gekroonde W. Op den stok van het Vaandel een liggende leeuw met zwaard. To 2 uur trad hot geheele korps in het Beurs gebouw aan, onder commando van den reserve- kapitein J, A. Munniks de Jonghde 1ste compagnie onder bevel van den resorve-lsten luitenant mr. W. A. C. van Dam, do 2e com pagnie onder bevel van den lsten luitenant B. CJ. D. Hanegraaff, de 3e compagnie onder bevel van den lsten luitenant J. L. C. van Beetum. Met de muziek van het korps aan het hoofd en aan den staart van den troep, de ambulance- af deeling, de compagnieskarren, den keuken wagen en de zoekliehtafdeeling, werd door de stad. naar het Heuvelterrein gemarcheerd. Daar was een groot aantal genoodigden en belangstellenden bijeengekomen, onder wie de burgemeester, mr. A. R. Zimmerman, de kolo nel Van Hoek, territoriale bevelheber in Hol land, de garnizoenscommandant, luitenant kolonel Van Toorenburg, met den le-luitenant plaatselyk adjudant Bowler, luitenant-kolonel Wijnands van het korps mariniers, luitenant- kolenel Keiser, commandant van het laml- stormkorps Zuid-Holland West, luitenant- kolonel Lansdorp, algemeen stations-comman dant, de majoor van den goneralen staf Ten Bosch, étappen-inspecteur cn de hoofdcom missaris van politic, de beer A. H. Sirks. Te kwart over drieën, nadat het korps was opgesteld, verscheen daar ook luitenant-gene raal H C. A. Neeteson, inspecteur van den landstorm, met zijn adjudant, en als vertegen woordiger van den Minister van Oorlog, luite- riabit-kolonel T. F, J. Muller Massis, hoofd der 2e afdeeling van het departement van Oorlog. Nadat het korps door generaal Neeteson, hij wien zich burgemeester Zimmerman en de hier boven genoemde hoofdofficieren aansloten, was geïnspecteerd, trerd tot het uireiken van het vaandel overgegaan. Daarna werd carré geformeerd, de geweren werden gepresenteerd en de muziek speelde het Wilhelmus. Generaal Neeteson sprak toen aldus: Officieren, Onderofficieren en verdere Vrijwilligers van het Landstormkorps, Rotterdam. Nadat begin "Augustus 1914 de Ncderlaüdseho strijdkrachten gemobiliseerd waren, boden zoo- velen in den lande, die niet behoorden tot leger en vloot, uit eigen aandrang zich aan om dc-el te nemen aan de voorbereiding der lands verdediging, dat H. M. onze geëerbiedigde Koningin het gewenscht achtte al dadelijk do vorming van landstormafdeelingen uit vrijwil ligers bij den landstorm bestaande, ter hand to doen nemen. Aan die Koninklijke overwe ging hebben de u bekende landstormafdeelin gen, wélke over het geheele land verspreid zijn, naar ontstaan te danken. Ook het korps Koninklijke Scherpschutters te Rotterdam, voortgekomen uit de Vereeni- ging tot bevordering van 's Lands Weerbaar heid, bleef niet achter. Immers haar comman dant, uwtegenwoordige chef, stelde zich als een der eersten, reeds op 31 Juli per telegram beschikbaar, met het gevolg dr.t degenen, die van zijn korps toen niet in het leger over gingen. gevormd werden tot een landstormaf- deeling, al spoedig ter sterkte van 350 mar., in 2 compagnieën 'verdeeld, die in weerwil dat "toen nog niet zoo dadelijk van Rijkswege uniformen konden worden verstrekt, dank zij vooral de mildljeid van den commandant en van een vaderlandslievend ingezetene van Rot terdam, in eigen uniformen gekleed werden, waardoor het militaire voorkomen in hooge mate bevorderd werd. Immers velo landstormafdeelingen oefenden gedurende tal van maanden na de mobilisatie m burgorkleeding, slechts als erkende land storm te onderscheiden door het onder de wapenen verplicht dragen van een oranjekatoe nen band van vastgesteld model om het hoofd deksel,' ten einde aldus tégenover een eventu- eelen vijand gevrijwaard te zullen zijn als franc- tireurs beschouwd en behandeld te worden. Een ander bezwaar, hetwelk in tal van andere plaatsen, echter weer niet to Rotterdam, de vorming van landstormafdeelingen tegenhield, was, dat hoewel velen zich, dikwijls met groote geestdrift, aanmeldden, niet dadelijk een' ge schikt comandant te vinden was of van hooger- hand kon worden, aangewezeu, om aan liet hoofd der afdeeling te staan. Dientengevolge kwam dan do afdeeling eerst veel later tot stand, voor zoover het .personeel dan inmiddels tengevolge van het talmen, waarvan do reden veelal niet begrepen werd, niet- grootendeels vorloopen was. Ji-er te Rotterdam echter, kon o.a. door de toenmalige, afdeeling Rotterdam II, daarbij -gesteund door oud en geoefend legerkadèr, dadelijk begonnen worden met militaire 'oefeningen. Daarbij werd in het gebrek aan goed oefeningsterreinen in de om geving der stad voorzien door vrijwil- ig© detaoheering bij het veldleger en oefeningen in het- TVestland en te Waalsdorp. Maar hetgeen bovenal hier te Rotterdam zoo te waardeeren valt, is dat niettegenstaan de den reeds zoo lang durenden mobilisaiietoe- stand. zonder dat Nederland, ongetwijfeld tot ons aller vreugde, tot dusverre feitelijk betrok ken Is geworden in den onzaligen oorlog, do goedtf geest bij den vrijwillige» landstorm ten voorbeeld aan allen onverflauwd blijft bestaan. Toen dan ook uwo afdeclng steeds in getals- sterlcte bleef toenemen, is zjj eentge maanden geleden veranderd in een landstormkorps, met toekenning van grootere bevoegdheden aan uwen commandant, Nog duidelijker kwam die goede geest aan het licht, toen gij, onderofficieren en verdere vrijwilligers ,uwen commandant op 3 Mei il. verrastct met de aanbieding van een vaandel voor het korps, Grooter blijk van waardeering van uwen beminden chef, die zich zulke groote opofferingen voor u allen getroost, kondt gij hem niet geven: die aanbieding-strekt u allen tot eer, tot groote eer. Dcor geen andere daad, zoolang wij buiten den oorlog blijven, kon door u het bewijs geleverd worden van' uwe onver zwakte gehechtheid aan uw korps, in het al gemeen van den uitnemenden geest, dio in mv korps heerselit. Door de Regeering werd dan ook niet alleen aan uwen commandant de vergunning verleend tot het aanvaarden van het vaandel voor het" korps, doch daaraan de vercerendo mededee- ling toegevoogd. dat volgen» Kon. Besluit van 23 Mei 1916, No. 101, aan het vaandel van het L. S. Korps Rotterdam dezelfde eerbewij zen zullen gegeven worden als die, welke ten opzichte von do vaandolu en atandaarden van het leger zijn voorgesehreven. En zoo is thans liet L. S.-korps Rotterdam hier ter plaatso opgesteld om het nieuwe vaan del in zijne gelederen op te nemen en valt mij de eer te beurt dat vaandel over to dragen in tegenwoordigheid van tal van autoriteiten en verdcro belangstellenden in dozo plechtig heid. (Hierna wordt het vaandel aan den comman dant luit.-kolonel v. Buren overgereikt). Luitenant-kolonel Van Buren, namens do schenkers geef ik dit vaandel voor het Ij. S. korps Rotterdam in uwo handen over. Beschouw met uwe mannen do- oranjekleur daarvan als het zinnebeeld van uw aller trouw aan do Koningin, van uwe algeheel© toewijding aan het Vaderland, welks rechten en onafhankelijk heid gij zoo noodig met uw leven zult verde digen, het geheel als het zinnebeeld van don goeden geest, de eenheid en dus van do kracht van het korps. En al zult gij, overste, dat vaan del slechts bij plochtigo golekenheden in uwo gelederen doen medevoeren, ook bij do beledi ging van nieuw benoemd© officieren, dio dit zullen doen met het ontplooide vaandel in de linkerhand, toch moogt g© nimmer vergeten, dat gij mot uwe mannen dat vaandel steeds even rein en onbevlekt te houden hebt, als het u thans wordt overhandigd, waartoe echter aller medewerking noodig is, want oen smet op het korps, ten gevolge van onverhoopt wangedrag zijner leden, werpt op dat vaandel een vlek, die moeilijk weer tto verwijderen is. Neemt u allen dan ook voor in dit plechtige oogenblik daar tegen te zullen waken door steeds uwe militaire plichten indachtig zijn. Welnu, mannen, ter bezegeling van dez© uw© heilige voornemens, noodig ik u uit met mij uit volle borst in te stemmen met een drievoudig Leve do Koningin! Hoera, hoera, hoera! Luitenant-kolonel Van Buren gaf de Terzekering, dat de belofte van trouw aan het vaandel hoog gehouden zal worden, weshalve hij het gerustelijk uit handen van den gene raal durfde overnemen. Aan den adjudant onderofficier-Vaandeldrager Van Beek van het landstormkorps Rotterdam stelde hij het daar op ter hand. Nadat hierna het vaandel aan het korps ge presenteerd was, werd voor generaal Neeteson gedefileerd, -en had overste Van Buren de ge- Iukwenschen van. alle officieren in ontvangst te nemen. Het vaandel is daarop door hot geheele korps met de muziek aan het hoofd naar do woning van luitenailt-kolonel Van Buren op den Westersingel gebracht, hetgeen geschied- do met de gebruikelijke eerbewijzen. Daarna werd naar het Beursgebouw gemarcheerd, ter afdanking van den troop. De commandant van het landsiormkorps Rotterdam heeft gisteren in de Officierensocië teit in het Park aan een 30 personen een maal tijd aangeboden, waarbij o.m. aanzaten luite nant-generaal Neeteson, kolonel Van Hoek, territoriale bevelhebber in Holland, luitenant- kolonel Muller Massis, vertegenwoordiger van den minister van oorlog, luitenant-kolonel Van Toorenburg, garnizoenscommandant, luitenant- kolonel Keizer, commandant van het land stormkorps Zuid-Holland West. «en de majoor van den generalen staf Ten Bosch, etappen- inspecteur Vermeld zij nog, dat het korps thans 650 man telt, welke mannen geheel zijn uitgerust om bij tweede mobilisatie binnen enkele uren uit te rukken. Voor den Haagschen Landstorm. Men meldt ons uit Den Haag; Eenige ingezetenen van 's-Gravenhage heb ben zich met een schrijven gericht tot den luitenant-kolonel commandant van het Land- ntormkorps Zuid-Holland-West. den heer C. P. J. Keiser, aldaar, waarin zij o. m. zeggen, dat zij met groote waardeering hebben mogen zien, dat tal van mannen van allerlei stand r-n rang zich sedert de mobilisatie in Augustus 1914, hebben gewijd aan de voorbereiding tot de landsverdediging. Dat zij aan dit gevoel van waardeering uiting wenschen te geven door aan' genoemd korps aan te bieden een vaandel, in afmeting doek en kleur overeenstemmende met de vaandels van de regimenten infanterie van het Neder landsche leger. Het vaandel is met goedkeu ring van H. M. de Koningin aanvaard. H, M. heeft daarbij bepaald, dat het gelijk te stel len is met dé vaandels der infanterie-regimc-n- ten en daaraan dezelfde eerbewijzen mceten worden gebracht. De plechtige uitreiking zal plaats hebben cp Zaterdag 22 dezer, des namiddags 3 uur, ;n het Malieveld, door den luitenant-generaal In specteur van den Landstorm, H. C. A. Nee teson. De compagnieën van het korps, 2 uit 's-Gra venhage, 2 uit Leiden en 2 uit Delft, znllcn daartoe op den bepaalden tijd onder commando van dén commandant, luitenant-kolonel Keiser in het Malieveld worden opgesteld. Insulinde. Sergt. Fred, schrijft ons uit 's-Gravcnbagc; ..Insulinde.Als wij dien naam hooren noemen, dan vertoeven wij reeds in gedachte in het heerlijke land, waarvan wij in onze jeugd en ook later zooveel hebben gelezen en gehoord. Dan zien wij voor ons geestesoog de wuivende palmen eu al de andere natuur gewassen. zooals wij die in de kassen van een plantentuin aanschouwenen het was dus geen wonder, toen men vernam helaas wel wat laat dat de heer Ferguson, zendeling met verlof hier te lande vertoevende daar over een lezing zou houden, dat ieder die kon zich begeven' had naar hot Militair Tehuis in de Krayenhofstraat. Ofschoon ik niet tot de geregelde bezoekers van dit Tehuis be hoor, daar mijn tijd door te veel andere dingen in beslag wordt genomcD, had ik mij dezen avond ook naar voornoemd gebouw begeven. Al dadelijk bij het binnenkomen werd ik ge troffen door de gezelligheid, die hier heerscht, iets wat men niet overal aantreft en nadat allen bezoekers een gra-tis kopje koffie was aangeboden, kreeg de lieer Ferguson het woord. Hij begon met het verzoek om hem niet te verwijten, dat hij niet de militaire uniform droeg, daar hij als korporaal den dienst had verlaten en dus geen vreemdeling tusschen al die militairen was, „en," voegde hij er aan toe, „al zou ik willen dienen, dan zou men mij niet willen hebben, daar ik tot herstel van gezondheid in Holland ben." En toen nam' hij ons in gedachten mee naar Indië, en be'gon te vertellen van do bevolking, waar hij onder arbeidt. Deze menschen hebben zoo lang als zij niet tot het Christendom zijn over gegaan een deerniswekkend bestaan. Als b.v. iemand is gestorven, dan wordt er een gat in den wand van het huis gemaakt, en de kist wordt daar door geschoven, om buiten nog ontelbare keeren in het rond te worden ge draaid, opdat de geest der afgestorven niet meer zal weten waar hij het huis verlaten heeft. De wand wordt nu weer in den vorigen toestand gebracht, waaraan zeer veel" zorg wordt besteed, want als de geest het soms mocht vinden, kwam hij weer binnen, daar deze alleen terugkomt door de opening waar door het lijk is uitgedragen. Als iemand wil uitgaan en hij hoort een hagedis piepen, moet hij hoe noodzakelijk zijn boodschap ook is thuis blijven, wat ook het geval is als op het oogenblik van vertrek toevallig een der huis- genooten niest, daar dan de booze geest in hem zou varen. Door al deze dingen zitten die be woners. altijd in angst en ofsclioon do heer F. door zijn humoristische wijze van vertellen vaak de lachspieren geducht deed werken, had den wij toch medelijden met deze arme men- schen. Toen hij ons het huiselijk loven van hen had geschetst, ging hij ons wat van hun be- Tantoen nichtje. Twee dames, de één© oen ongohuwdo tant© en do 3ndore een trouwlustig nichtje van dui zend wclten, «proken over het huwelijk. Praat je van trouwen!" zegt tante, „spring liever van eon hooge rote in zee, kind!"... ..Met pl.eizicr, tante, als ik mo maar mag vleien met de hoop, dat ik op den bndem cen man vind!" Gesnapt. Brief van een student aan zijn vader. Lieve vader! Het horloge, dat u mc laatst cadeau gege ven heeft, mocht ik niet lang bezitten bij oen roeipartijtje is het in 't water gevallen en red deloos verloren gegaan. Een ander zoudo mij zeer welkom zjjn, T7w liefh. Karei. Brief van den vader aan Kafel. Beste jongen! Dat je horlogo „verdronken" is, gelooft gaarne je liefhebbende vader. Een beroepsgeheim. Neef. Ik moet mo over onzen procuratie houder beklagen, oom. Hij vertelt aan iedereen, dat ik dom ben Oom. Ik zal 't hera streng verbieden, uit de school te klappen Fouten voorTwee. Zog amice, wie spelen daar in de andere kamer vierhandig? Vierhandig. Jij al» kenner incest tocï» hooren, dat mijn© dochter alléén «poolt. Onmogelijk. Eén slleen kan zooveel fouten niot maken I Ongel ij k e werking. Zoo, terug van de reis? Nog in Zwiteer- lsnd geweest? Ja, Overheerlijke natuur. tVat is je daar 't beat bevallen Dat mijne vrouw zéé door do greot-ehe na- tuurtaferoclen overweldigd word, dat zij ver stomde, Bedolaars-orermoed. Daar heb jo een dubbeltje; maar ga cr nu niot dadelijk weer drank voor koopen! -Hoor eens, dat gaat U niemendal aan met m ij n geld kan ik deen, wat ik wil. Dienstboden nood bij do Boek* handelaars. Mevrouw, mag ik nog een» uit om een be trekking to zoeken Jk kan je nu moeichjk missen, Antje, ©a ik heb je zooveel advertentie;! gegeven uit do courant, heb j> daar dan niet op geschreven? Neen, movroirw ilc wil in ©en tochois die nen, en dat was alles bij boekhandelaars... drijf en sport vertellen, waaruit ik slechts hier en daar een greep wil {loen, daar ik anders te veel ruimte zou eischen. Wij ver namen o. adat als die menschen ter visch- vangst gaan, zij dit het liefste dóen op zwaardvisschen, en ilc zal eren den heer F. aan het woord laten, dio zoo oDgcveer het n.v. zei: „Iedere bewoner, hoo ann hij ook moge zijn, heeft zijn eigen kano.. Dat is oen zeer smal vaartuig met breed uitstekend© zwaar den, waardoor het niet kan omslaan. Het duwt zijn vaartuig in zee en begint dan, 1 staande in zijn boot, het water to schéppen, wantroeien doen dio menschen niet. Het gaat precies zooals wij dat op do Indianen- plaatjes zien. Als hij aan den horizon is, be gint hij te risschen en werpt daartoe zijn vischtuig uit; dat bestaat uit een paar hon derd meter lange lijn, waaraan een haak met aas in bevestigd. Hij blijft met de spaan in de hand steeds turen naar de plek wear hij zijn lijn uitwierp en met zijn teen daarop staand© laat lijj deze steeds vieren. Als hij beet heeft, is oppassen do boodschap, want zwaardvisschen verdedigen zich hardnekkig en komen dus in de richting vanwaar de lijn is geworpen. Uit alle macht schept hij het water om aan "het gevaar te ontko"men, en kan aan de luchtbellen zien, waar zich het woedende dier bevindt, want als het onder de boot komt is bij verloren. Plotseling ziet men het beest to voorschijn komen en zich uit hc-t watc-r verheffen om aan den anderen kant der kano weer in het water to plompen, want de handige visscher hoeft door ijlings te bukken en door een handige manoeuvre met de boot zich aan het gevaar weten te onttrek ken. Dat spel herhaalt zich vele malen, totdat het beest uitgeput is, en door den visscher naar de boot wordt getrokken om met een houten lans op do meest kwetsbare plaats den doodsteek te ontvangen; en dan gaat hij met zijn buit terug naar het strand waar hij do beste deelen uit do vïsch snijdt die vaak een lengte heeft van drie meter om den volgenden dag het verder bruikbale te hale n." ,.Toen ik daar voor het eerst onder die menschen kwam, was er een spel, dat alleen door de z.g. jonkers, freules en andere hooge personen beoefend mocht worden. Men had uit gespleten riet een hal vervaardigd en nu stond men in een wijden kring en ging de bal van hand tot hand. Deze moest z.g. warm worden gehouden, en toen ik dat zag ging ik in mijn huis. deed een paar schoenen aan en nam een voetbal die ik van een d.ame had meegekregen, omdat zij wist hoe groot lief hebber ik van het voetbalspel ben en scnopi© deze de voetbal n.l. zoo boog ik kon. Zoodra men dit voorwerp zag, sloegen allen op de vlucht, daar men natuurlijk dacht dat cr een boozo geest uit den hemel kwam, doch toen het ding op den grond kwam en weer opsprong, zag ik gezichten net eender ais toen men in Holland voor het eerst een vliegmachine zag. Toen ik den bal opraapte en hem weer in de lucht schopte, lachte men er om, en de brutaalst© zou hem ook eens weg schoppen, maar.... o wee, wat een gekerm, want.... de man had geen schoenen aan en bezeerde zaoh danig. Men wilde er toen natuurlijk heelemaal niots van weten, maar toen de bevolking wat beschaafder werd en ook de hooge adel- schoenen droeg bij sommige gelegenheden, werd men. mee het voetbalspel vertrouwd, en als er nu af en toe een schip komt, wordt het Marine-elftal uitgenoodigd een match tegen ons elftal t© spelen, en de onzen hebbc-n reeds menigen wedstrijd ge wonnen." ..Men zega wel eens, dat de Zuidelijke be volking intellectueel bij de Noordelijke be woners ten achter staat. Daarvoor diene het volgende verhaal. Er waren eens een blanke, een Arabier en een neger bij elkaar. De blanke vertelde, dat hij tot het meest volmaakte ras behoorde. Toen hij genoeg opgeschept had, zei de Arabier heel kalm; ,.Do aarde was nog' niet volmaakt en toen wilde onze God menschen daarop laten wonen. Hij nam wat klei en wilde de eerst© menschen bakken. Daartoe stookte Hij een vuur en legde er zijn vorm in. maar doordat Hij zich even verwijderde, brandde deze aan en kwam er geheel zwart uit. Dat was een misbaksel en omdat. Hij die niet wilde hebben, stuurde Hij die naar de onherbergzame wouden van Afrika om da3r t© vertoeven. Dat zijn de negers. Hij maakte een nieuwen vorm en stoptó dien toc-n iu den oven. Hij zou nu beter oppassen en dooi'dafe Hij bang was dat zijn tweede mensch ook zou aanbranden, haalde Hij dezen t© vroeg er uit, zoodat die mensch neg bleek zag en dus half gaar was. Dat zijn jelui blanken; dus je bent half gaar. Maar bij den derde wist Hij den tijd, dien Hij voor het bakken noodig had en die mensch kwam geheel gaar uit den oven en dat zijn nu de Arabieren". ..Alle goede dingen bestaan uit drieën", zegt. een oud-Holl. spreekwoord. Ilc deed drie grepen uit de voordracht van den heer Fergu son en wil het hierbij laten. Na afloop van zijn rede werd de heer F. hartelijk dank ge zegd voor hetgeen hij ons gegeven had, en toen hem werd gevraagd nog eens terug te komen, moest hij tot zijn spijt ons teleurstellen* want.... hij logeerde 7 dagen in Den Haag en had met minder dan 6 spreekbeurten aange nomen, waarvan 2 voor do militairen! Als er na onder do lezers van dit artikel personen zijn- die ook Wel eens voordracht avonden houden, dan weten zij te waardeeren. welk een groote opoffering de heer F. brengt voor zijn medemcnschen en ik breng hem dan ook door middel van ons vakblad gaarne namens allo aanwezige militairen nogmaals hartelijk dank voor den humoristïschen en leerzamen avond, dien hij ons gegeven heeft en geef hom dan ook.de verzekering, dat de zevende avond van de zevende maand van het jaar 1916 bij ons in dankbare herinnering zal' blijven. Dat het hem gegeven zal zijn nog vele jaren zijn zegenrijk werk voort te zetten^ is mijn oprechte wjer.sch. Sergt, FRED. Vljfkamp vcor officloren. Men meldt ons; De in deze maand te houden vijf kamp voor officieren belooft een groot succes t© worden. Reeds nu gaf zich een 30-t,-il officieren voor <2eeln0ming op. De in^oiiri-vii.gen «luiten Maandag a.s. bij kapt. Seharroo. Na dien datum worden geen inschrijvingen meer aan genomen. Indrukken van mooi Holland! (Van korp. 0. H. van Faaseen, fort by Spijkerboor.) Mooi Holland, ja voorwaar! I^iefc van rr-n machtige, alles overweldigende' rehoonhoid, maar van een rustig, vredebrengend mooi-zijn. Do zoo lieflijk-groene weiden, met erin do schapen en koeien do eersten, wanneer men z© ziet van verre, gelijkend op toI© grys-witt© plekjes, zich nu en dan voortbewegend, abs voortgeduwd door het eren opkomend windje; do Jaatsten, als bewust van hun groot-zyn als beest, herkauwend het vorseho, malscho gras, daarvoor door hen, met korte, kalme, trók-rukjes opgevreten, alsof do rustigheid van de geheele omgeving ook over hen ge komen. was. En wanneer dan de zon schijnt met haar heerlijke, levenbrengende warmte, alles zottend in een helder, zoo prettig aandoend licht, en ik lig ann den dijk, van 1-ort Spijkerboor naai de Rijp, achter mij hwrend t ruischen. vai het waterriet, met nu en dan klanken als van mu ziek, en ik overzie dit alles, dan moet ik toe stemmen, dat het leven schoon is, dat men dankbaar, zo© intens dankbaar moet zijn, om dat ons hot leven geschonken werd, en hier mede do gave ontvingen om t© kunnen aan schouwen al deze heoriijk-mooie pracht. En als ik dit alles in mij opgenomen heb, en het eentonig, klagend geroep van den boe renjongen om zijn© kalveren, mij waarschuwt, dat de avond in aantocht is, dan ga ik verder, het dorpje Do Rijt) met zijn vriendelijk© in woners links latend© liggen, naar Midden- Beemstor, bijna één lange su-aat, met aan weerszijden ervan huiskens, zoo lieflijk-eenvou dig, als gemaakt slechte voor menschen. wien alleen geluk op dit onder-maansche beechoren werd. Dan zet ik mij, om mijn doret t© lesschen, wkiir, vertel ik niet, en het is, alsof vandaar de hekonring dezer omgeving zich nog machti ger openbaart. Ik zit geheel tusschen het groen, en kijk door een opening :n do blade ren den weg op waarop mensch enk indererr hun avondwandeling maken, en het is, alsof de woorden, die zij elkaar toevoegen, onwille keurig zacht worden uitgesproken, om niet t© verstoren de plechtige avondstilte, di© nu be ginnen gaat. En ik zat daar langen, langen tijd. tot do duisternis om mij viel, en mijn brandond© sigaret één klein lichtpuntje was, somwijlen grooter wordend, als gevolg van mjju zuig- trekjos. En d© geheimzinnig© bekoring van deze, voor mij, groote stads-men-ch. onbekende stilte wan over mij gekomen, en.deed mij stilzitten en stil zijn. En onbekende verlangens kwamen, in mij op, verlangens naar een groot, waarachtig ge luk. en mijn gansche ziel dorstte ernaar. Toen rukte ik mij los uit mijn droomen, want ik wilde niet week worden. Langzaam terugfietsend, om niets te verliezen van de schoonheid der mij omringend© stilt©, elke de grootst© onrust in een bang menschen- hart kan doen verdwijnen, overdacht ik nog eons al het mooie, door mij dien avond aan schouwd en ik was dankbaar, zoo oneindig dankbaar gestemd. En ik moest dez© woorden nee£.«chrijven, er was een drang in mij, di© mij noodzaakte mijn gedachten van dien avond te verhalen. Toen was het mij, of een greote last van my afgewenteld was. en ik logde mij ter rust©, met. het denkbeeld, een welbesteeden, genot- vollen avond achter den rug t© hebben. v. F. Fort bij Spijkerboor. Juli 1916, Ten afscheid van 4-11-3 R. f. Mil. D. Jansen, 4-11-3 It. i. schrijft ons: Zaterdag 1.1. is tot ods aller leedwezen naar Rotterdam vertrokken de mil.-korp. Schouten G. Wie genoemden korporaal gekend heeft, gevoelt bij zijn afwezigheid 'wat hij altijd is geweest voor de jongens van de 4© Compagnie en in 'i bijzonder voor die der le sectie. Steeds was korporaal Schouten opgeruimd, wist zich overal uit te redden en bij moeilijk© tijden steeds den goeden geest onder ons t© hou den. Plotseling echter verliet, hij de compag nie, doch wc zullen korp. Schouten niet ver geten; Hij blijft voortleven m ons aller herinnering. Do mensch van allen is. dat het korp. Schouten in Rotterdam goed zal gaan ©n dat hij cok daar de genegenheid zijner kameraden moge verwerven. Namens de manschappen der 1© sectio, zijn slaapje D. JANSEN, 4-II-3 R.-I, Veldleger. Spo?tfeest©n voor land- en zeemacht. Men meldt ons Militaire en andere autoriteiten geven van hun belangstelling voor do sportfeesten, 15 en 16 Juli in het Stadion to Amsterdam, nu reeds blijk door het schenken van medailles o.a. prijzen. Z.K.H. de Prins schonk een zilveren en een gr. bronzen medaille. H.M. de Koningin Moeder gaf twee groot© zilveren medailles. Verder zijn er nog medailles ingeko men van den Commissaris der Koningin in d© provincie Xcord-Holland, van den gouverneur der Kon. Militaire Academie, terwijl B. en TV. van Amsterdam een bedrag ter beschikking hebben gesteld, waarvoor verschillende prijzen zullen worden aangekocht. Afscheid 48 Sectie 1-30 L.W.I. Men schrijft ons van T30 L. TV. I.: Bij het heengaan van onzen sectie-comman dant, den sergeant P. van TVelt, met klein verlof, doet het den korporaals en manschap pen, zoowel allen, die hem hier leerden, ken nen. leed, den hitmanen én bereidwilligen chef in diens goede leiding, waarvoor wij hen; nog eens openlijk onzo hulde willen betuigen, te mceten missen. Tevens spreken wij den wensch uit, dat het hem tn zijn burgerbeirekking naar wensch moge gaan. Korporaals en manschappen 4e. Sectie le. Cie. 30 L. "W. I,

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3