OP ZEE. Binnenland. Lederzaken. Loopgraven-leven. Marinezaken. X33S SOLDATENCOÜ RANT van "WoensdagX X"o.l± X O X O na oen luchtgevecht zuidwestelijk van Atrecht aan gene zijde vö.n de vijandelijke linie naar beueden stortte, werd door ar tillerievuur vernield. De geheime Senaatszitting. PARIJS. De Senaat 'beëindigde de ge heime zitting, "waarin de interpellaties van de nationale verdediging zijn behandeld en hervatte de openbare zitting om 6.40 u. Briand verklaart de motie-Couyba te aanvaarden in antwoord op de regeerings- verklaring. liet gedeelte, waarin vertrouwen in de regeering wordt uitgesproken, werd aan genomen met 251 tegen 6 stemmen (lang durige bijval). De gehoele motie werd aan genomen niet dezelfd© stemmen. Het offensief in het westen. Aan den „Berliner Lokalanzeiger" wordt uit het grooto hoofdkwartier geseind «ld. 4 Juli: Het algemeen© beeld van het Engelsch-Fran- svhe offensief heeft zich in den Joop van den strijd steods duidelijker in zijn beste offensieve kracht op bepaalde stukken vau het front ge concentreerd. Op het terrein aan beide zijden van de ten Zuiden van Bapaume ontspringen de, ten Zuidwesten van Bauvonrt onze Cnio kruisende en dan over Albert naar do Somme loopendo Ancre beek en in het gebied ton noor den en ten Zuiden van de Somma zelf. Het laagland van bet hier vlakke, slechts licht gol vende land, scheen den vijand de mogelijkheid te geven ora snel voorwaarts te komen in geval van een doorbraak. De mogeljjlcheid om groote troepenmassa's over betrekkelijk omvangrijk gebied te kunnen uitstooten scheen in geval van bet over hoop loopen van onze stellingen te bestaan. Reeds heden op den derden dag van het groote offensief wordt het duidelijk, dat de eerste en beste aanval ons front nergens heeft kunnen doorbreken, dat het wel gelukte onze strijdkrachten hier en daar uit de eerste in de tüsschenstelling en hier en daar zelfs in de tweede stelling te drukken, dat daaTmoe ech ter ook de kracht vfln den eersten schok was uitgeput. Doze uitputting is duidelijk zichtbaar in hot stiller, worden van den strijd op menige plek van het front, voornamelijk in het terrein ten noorden van de Ancre beek. Ten Zuiden van de Ancre beek, waar onze li nie, de dorpen Thiepval, la Boisselle en het Oos telijk gelegen Bois de Mametz omvat hebben de Engelschen nog gisteren herhaaldelijk met groote troepenmacht ons aangevallen. Deze aan vallen zijn meestal reeds gestrand onder een gördijnvuur en eindigden met zware verliezen voor den-aan val lor. Waar de stormtroepen'onze stellingen bereikten, werden zij afgeslagen en moesten zij onder ons. vuur weer terug. Ten Noorden van de Somme vonden gevechten plaats met eenige voorwaarts gedrongen afdee- lingen van den vijand ten Zuiden van Longu© Val en het dorp Hsrdecourt, waarom hevig ge vochten wordt om het te houden. Do vijand tracht hier de eerste linie, die hij van ons ge nomen. heeft, in staat van verdediging te bren gen en tast met gevechtspatroilles eri nanvals- afdeelingen onze stellingen af. Ten Zuiden van de Somme heeft de vijand het dorp Flaucourt, dat-wij onbemerkt ruimden, met patrouilles be zet en herhaaldelijk zeer hevige aanvallen op onze tweede stelling gedaan. Deze werden af geslagen. Desniettemin zijn juist in dit ge- deelt© nog hevige gevechten te verwachten. Nederige helclon, „Er worden in den modernen oorlog slechts weinige heldenfeiten bedreven, zoo grootse li als die, welke de nederige ordonnanaen dage- lijfesch bedrijven. Zij alleen houden op kritieke oogenblikkcn de communicatie tusschen de vooruitgeschoven loopgraven en do daarachter gelogen linie in stand", zegt Warner Allen, de vertegenwoordiger der Engelsche pers bij de Jrransche legers. Telefoondraden worden bij een langdurig bombardement onvermijdelijk vernield. Post duiven zijn eveneens weinig betrouwbare over brengers van berichten en signalen, met vlag gen, heliograaf of dergelijken zijn zelden uit voerbaar. Dan blijven alleen do ordonnaneen, do z.g. courriers over. De loopgraven'zijn op zul ke oogenblikken vaak verstopt en dan moeten de oourriers zonder dekking over het open ter- rem hunnen weg zoaken. Zij kruipen van kuil ■tot kuil mn boschje tot boschje, om plotse ling op te springen en te rennen zoo snel hunne' voeten hen dragen kunnen, zoodra het bom bardement een oogenblikje verflauwt. Bij Verdun hebben de courriers al hui.-.© vroegere dapperheidsrecords geslagen door hun ne pogingen om de verbinding mot het kleine garnizoen van het fort Vaux, onder bevel van majoor Raynal, in stand te houden. Een infanterist, een jongen nog van negen tien jaar, bood zich steeds het eerst voor deze fevanrHjk© taak aan, en zocdra hij terugge- eerd was, vroeg hij om een nieuwe opdracht. Een andere oourrier was doodelijk gewond, maar sleepte zich tocèf tot bij zijn commandant voort en zeide: ,,Mon colonel, ik ga ste -na, maar eerst moet ik mij komen aanmelden". De g'Waren waaraan deze mannen blootstaan zijn zoo groot, dat zij steeds in paren worden gezonden, zoodat, als de eene gedood "t worden, de ander zijn plaats kan innemen. Onlangs waren twee courriers, als door een wonder ongedeerd door het Surnin-boseh ge komen en hacklen bijna hunne plaats van be stemming bereikt, toen de een door oen gra naat, die bom pal in de borst trof, gedouri v. erd. De andere zocht in do zakken van zijn kame raad naar het bericht, maar het was ten ge volge van. de ontploffing geheel vernield. Zon der aarzelen keerde hij over de zone des doods naar zijn nitgangspunt terug, vroeg den colonel orn een nieuw exemplaar van het bericht en ging, na zijne belooning: een glas water, ge kregen te hebben, weer op weg. Zekere soldaat bereikte het kwartier van zijn colonel, na een terrein, dat onder .-.jervuur stond en waarover dus nr.ar het lede geen levend wezen kon gaan, toch overgestoken re hebben „Hoe ben je hier gdkomen?" vroeg de colonel. Oe biiiele toestand der centraien. Onder dit- hoofd schrijft de Keulsche correspondent van „De Tijd" over de ken tering in de openbare meening o.m. het yolgende: Het is waar, dat de Rijkskanselier, die een type is ran do goede trouw en alle Germaan- sohe deugden, maar ook een slachtoffer van de Germaansche eigengcrechtigdheden, zoowel in eigen, innerlijke sterkte tijdens dezen oorlog heeft gewonnen als tijdelijk in macht door zijn oven tijdige als krachtige redo tegen de bela gers van zijn politiek. Dat die 'politiek op den duur echter moet wankelen onder den stoot der omstandigheden eii onder den tegenstoot van het „umlernen", welke er 't gevolg van is, kan moeilijk betwij feld worden door dengeen, die de beweringen in het zieleleven van het Duitsohe volk op merkzaam volgt. Zoowel von Biilow als von Bethmnnn Kollweg hebben geen keus voor een vrije politiek gehad, maar moesten volgens de wetten der logica voortbouwen op de prac-ti- sche basis van von Bismarck, en theoretisch voor een deel op de basis, /gelegd door von Treitschke on de bekende school. Wat in Mfinchen onlangs met Förster ge beurde, is slechts een verschijnsel uit vele. Hot stekel wordt in zijn basis aangetast, en terwijl de Rijkskanselier tegen zijn „binnenlandsche vijanden" vecht, is hij-zelf bezig, de internatio nale en fle nationale politiek anders te bezien, getuige de steeds grootere gematigdheid in zijn redevoeringen, zyn overwinning op de scherpe „Moil colonel", was hot antwoord, „cr stond „dringend" op liet bericht." RUSLAND. Van hot Qosteüsjk oorlogsterrein. Het Russtscho offensief. PETROGRAD. Officieel. De troepen van generaal Broesilof naderen de Stochod, overal cl én vijand terugwer pend, die met taaiheid tegenstand biedt. Wij verdreven op talrijke punten van de Pripet den vijand, die naar de Bo ned en-Stochod terugtrekt. Zondagnacht joeg onze cavalerie de vijandelijke infante rie en Hongaarsche huzaren op bij het dorp Novoya Roeda, ten zuidwesten van Lescnef- ka, zeven werst voor de Stochod en ten zui den van Troyanka. In een schitterende charge sabelden de kozakken talrijke Hon-' gaarsche huzaren neer en joegen de rest door de bosschen uit elkaar. Zondagmorgen maakten onze troepen zich moester van de geheele versterkte stelling ten oosten van de dorpen Oegly en Naval tusschen Styr en Stochod ten noorden van Sokal en maakten talrijke gevangenen en veroverden drie houwitsers. Vervolgens volg den eenige van onze afdeelingen den vijand op de hielen en trokken over de Stochod bij Oegly. Naar schatting maakten wij in den loop van de gevechten van vier tot zeven Juli tusschen Styr en Stochod minstens 300 offi cieren, o. w. twee regimentscommandanten, en ongeveer 12000 man (ongekwetst) gevan gen, terwijl wij niet minder dan 45 kanon nen van verschillend kaliber en 45 mitrail leurs buitmaakten, benevens een groote hoe veelheid projectielen, patronen, wapens, voorraden, levensmiddelen en fourage. Op het front van genera-al Evert ontston den opnieuw op talrijke punten verbitterde gevechten. Op het front ten oosten van Ba- ranovitsji verliepen onze gevechten met een bijzondere heftigheid. De vijand doet ver woede tegenaanvallen. De toestand blijft over het geheel ongewijzigd. In andere sec toren niet3 bijzonders te vermelden. PETROGRAD. Het offensief van de troepen van generaal Lescha in de richting van de Beneden?Stochod wordt voortgezet. De vijand trekt zich in groote wanorde terug. Ten zuiden van den spoorweg Sarny Kowel veroverden wij na gevechten de dor pen Goebvitsj en Kasjoflca. Meer zuid waarts in de buurt van de dorpen Arsono- citsji, Yavofka en Doekht-sjie woeden uit gestrekte branden. Zaterdag bezetten de troepen van generaal Letcliitsky, na verschillende gevechten in Z.-Galicië het belangrijk knooppunt van wegen Ddatyn. In de plaatsen, door den vijand ontruimd, maakten wij voorraden munitie, handgra naten en prikkeldraad buit. In den sector ten oosten en noordoosten van Baranovitsji wordt verbitterd tegen den vijand gestreden, die met woedende hardnekkigheid tegenstand biedt. PETROGRAD. Aan .het front in de Boekowina-, ten westen van Kimpohmg, bij de dorpen Foendoel, Tiret, Moldava en Valepoetna, sloegen wij den vijand af, die op het terrein vele lijken achterliet. Wij namen 7 officieren en 530 soldaten ge vangen. Het leger van generaal Letchitsky nam in het tijdvak van 23 Juni tot 7 Juli 674 officieren en 30875 soldaten gevangen; het vermeesterde 18 kanonnen, 100 mitrail leurs en 14 munitie-caissons. Van het overige front is niets belangrijks te melden. WEENEN. Officieel. Onze troepen met het West-Galicischo infanterieregi- rnent No. 13 aan het hoofd, maak ten zich bij Breaza meester van den over gang over de Moldawa. Zuidwestelijk van Kolomea kregen wij voeling met Russische troepen ter hoogte van Mikoeliczyn. Verder in Oost-Galicië niets bijzonders. In Wol- hynië bij Stobychwa aan de Stochod werden Russische aanvallen afgeslagen. Noordoostelijk van Baranovitsji mislukten opnieuw aanvallen met sterke Russische strijdkrachten. Ónze vliegers wierpen noordwestelijk van Dubno op een naar gebleken was alleen door den st-af van een Russisch korps bewoonde huizengroep bommen. De vijand heosch da delijk op de bedreigde huizen de Roode Kruisvlag. BERLIJN. Officieel. Legergrocp-Leopold van Beieren. Ver schillende keeren herhaalden de Russen nog tegen de reeds genoemde fronten hun krachtige aanvallen, die weder onder groote verliezen doodbloedden. In de ge vechten van de beide laatste dagen hebben wij hier twee officieren en 631 man gevan gen genomen. Bij de legergrocp-v. Linsingen bleven op verschillende plaatsen gedane vijandelijke aanvallen vruchteloos. Bij Madodetsjno voor vervoer gereed staande Russische troepen werden hevig ge bombardeerd Den zevenden Juli werd een Russisch vliegtuig tsn oosten van Borofnof (aan de Stochod) in een luchtgevecht neergeschoten. BERLIJN. Over den toestand aan het Noord-oostelijk front verneemt de „Loka.1 Anz." uit- het oorlogsperskwartier, dat front-makers in den duikbooten-oorlog en de üitlokkers van een breuk met Amerika enz. Het horde, meedoogenlooze Pruisisch-Duitsche staatsidee heeft zijn vette jaren gehad, en zelfs Von Biilow zal met zijn jongste boék over de „Duitsohe politiek" en de uitbreiding der Duib- selio macht in Oost en West, alle?- behalve do ristemming vinden, waarop bij had mogen ho pen, indien deze oorlog niet de slngcu bad ont ketend, die juist van bedoelde „Duitsohe poli tiek" het gevolg zijn goweost. Oak in staatkundige kringen, die den Rijles- kanselier zeer na staan, is men langzamer hand tot de erkenning gekomen, dat het En- gelsche verwijt over het rammelen va-n den Duitschen degen bij alle groote internationale vraagstukken niet geheel ongegrond is geweest, al werd het overdreven. En dat de houding zelf <h'r ..Duitsohe politiek" tot de coalitie der ...wereld van vijanden" moest leiden, die Duitscliland isoleerde, terwijl de Duitsche vlijt, de Duitsch© organisatorische kracht en al de machtig goede eigenschappen van den Ger maan zich mot Wat meer bescheiden levens kunst tot het bereiken van heel wat grootere resultaten aan andere volken had kunnen aannemen, begint men hoe langer zoo meer te begrijpen. iioe vrij gemakkelijk de Rijkskanselier ook r>.og onlangs do binnenlaridsehe partijschappen, welke tegen hem samenI,rokken, te boven kwam. men kan zich op veel ernstiger inwen- digo moeilijkheden voorbereid hoüdon. Ook, omdat de vijandelijkheden der Entente het bestaan des lands, reeds zoo kritiek door het halvo hongerlijden des volks want die waar heid mag nu wel zonder vooroordeel worden erkend na het feitelyk mislukken der onjnoge- dez© gekenmerkt wordt dooi* een Rus sische overmacht, zoowel aan den zui delijken als aan den noordelijken vleu gel; de duurzaamheid en beslistheid waarmee sedert weken de ondernemin gen op alle oorlogsvelden worden geleid maakt, dat dit feit moet worden aanvaard zonder dal. de gevolgen ernstig belióéven te zijn. De Russen hebben sedort drie dagen nieuwe strijdkrachten aan boide oevers van den Dn jester, in den slag van Kolomea, ge dreven. In de gevechten ten noordoosten van Baranowitsji, waar de hevige aanvallen der Russen door de legergroep-Von Woyrsch afgeslagen werden, en waarbij de Oosten rijkers op den voorgrond tradeu, hebben de Russen geweldige verliezen geleden: De door de Russen met hun zoineroffonsiof be toonde krachtsinspanning is zoo geweldig, dat die in geen geval gemeten kan worden met den tot dusver bekenden maatstaf. Daardoor wordt ook de tot het uiterste ge dreven krachtinspanning hunner prestaties, die reeds weken duurt, verklaard. TURKIJE. In don Kaukasus. PETROGRAD. Officieel. Wij sloegen met ons vuur aanvallen der Turken af in den nacht van 7 op 8 Juli ten westen van de'stad Plattna. Ten wes ten van Erzeroem maakten onze troepen zich meester van' een reeks Turksche stel lingen, waarbij zij 67 officieren, ,o. w. twee regimentscommandanten en een batterij- commandant, benevens 799 soldaten krijgs gevangen maakten, en zeven mitrailleurs en een kanon veroverden. PETROGRAD. In den loop van 8 dezer nam een van Onze afdeelingen in de gevech ten ten westen van Erzeroem 64 officieren en 1050 soldaten gevangen. Zij vermees terde tevens een groote hoeveelheid hand wapenen, patronen en pioniorsmateriaal. SERVIË. Vliegeraanval op Monastir. SALONIKI. Fransche aeroplanes deden een aanval op Monastir en wierpen bommen op de militaire inrichtingen en op de kam pen bij Petritsj. en het fort Roepel. In do Zwarte Zee. PETROGRAD. Officieel. Een vijande lijke duikboot heeft zonder voorafgaande waarschuwing het hospitaalschip „Periode", dat alle noodige ^ndcrscheicliugsteekenen droeg, in den grond geboord. Z.even mannen zijn omgekomen; de overigen zijn gered. PÈTROGRAD. Het hospitaalschip „Pe riode", 858 ton metend, werd in 1898 ge bouwd eu bood plaats voor 120 gewonden. Het vertrok zonder escorte van Batoem ora gewonden in te schepen, en het droeg alle kenteekenen van het Roode Kruis. Niette min werd het in den grond geboord door een vijandelijke duikboot, zonder dat het werd aangehouden of doorzocht. Een bom naar oen Nerierlandsch vaartuig geworpen, De kapitein van den Zondagavond van Kr.rls- krona te IJmniden aangekomen Nedcrla.nd- schen sehoener „Weldaad" uit Groningen rap porteerde, nabij do Deensche kust te zijn ge praaid door ©en groot Duitseh luchtschip, dat ©en bom naar beneden wierp, welke op zeer korten afstand van het schip in het water ont plofte. Onze berichtgever te IJmuiden vernam om trent heb gebeurde het navolgende De schoener „Weldaad", gevoerd door kapi tein B. Bosma, had, behalve don gezagvoerder diens drio zoons en diens dochter aan boord en had te Karlskrona (Zweden) een lading gezaagd hout ingenomen voor Amsterdam. Er gebeurde niets bijzonders tot men Woensdag j.l. tob op ongeveer zes mijlen van Hornsriff was gekomen. Omstreeks half ©en des middags zag men,' terwijl men onder volle zeilen voer, eens groote Zeppelin met twee gondels uit de richting Helgoland kernen. De Duitsche oorlogs- vlag was duidelijk op den achtersteven zicht baar, doch men kon het nummer niet onder scheiden. Toen het luchtschip naderbij kwam, koerste het eerst over den schoener heen, doch koerde dadelijk weer terug; de opvarenden dachten, dat de commandant eens poolshoogte wilde nomen, met welk zeilschip hij te doen had en haalde do Ncderlandsche natievlag, welke eenigszins om den mast was gewaaid, bij wijze van saluut neer en weer op. Het lucht schip bleef echter hoven den schoener. Vol aandacht, volgden d© opvarenden de bewegin gen tot zij opeens iets zwarts uit de lucht zagen vallen, niet vermoedende met welk gevaarlijk voorwerp men bestookt werd. Niet lang zouden zij in de onzekerheid blijvennauwelijks op ongeveer twintig meter naast het schip in het water neergekomen sprong het neergeworpen© met ©en hevig©n knal uit elkander. Vol angst zwaaide men do Nederlandscho vlag, wat blijk baar niet goed op het luchtschip kon worden ge zien net bleet airhans steeds b'oven den schoener. De opvarenden trachtten thans door schreeu wen do aandacht te trekken, terwijl zij eene Ncderlandsche natievlag op de houtlading leg den Ten slotte scheen do.commandant van heb luchtschip toch in to zien, dat hij te doen had met een vaartuig eener neutrale mogendheid, het luchtschip veranderde van koers en vloog met vollo vaart wog. De bemanning van den schoener, nog zeer lijk© organisatorische taak van den lever.smid- delen-di'ctator in zoo ernstig gevaar bren gen, als het sinds het uitbreken van den oorlog niet is geweest. Over "de slappe houding der Oostenrijkers bestaat in militaire kringen veel ontevreden heid, al laat de censuur slechts de tevreden knikjes van den goedigen soldatcnvadcr, ma joor Moi'ftht c.s. tot uiting komen. Maar in bedoelde kringen wordt ook erkend, dab men zich van bet ontzaglijk Russisch herstellings vermogen niet de voorstelling had gemaakt, waarop do Russen blijkens lnm geweldige aanvallen en successen recht hadden. En nu do Franschen en Engelscben met een onmis kenbare overmacht aan manschappen on ma teriaal aanvallen men verwacht hier spoo- dig een nog veel grootor offensief van die zijde kan er ditmaal, gelijk bij dp eerste bedreiging der Russen, geen sprake van. zijn, de Oostenrijkers afdoende te helpen, die te laat het voortvarende en onvoorzichtige offensief tegen Italië opgaven, en vermoede lijk nog veel verder langs het Karpathen- front terug zullen worden gedreven. Het is waar, dat Von Hindenburg en de Duitsche generaals Rusland zóóver binnendron gen, dat op een langzaam teruggaan en prijs geven van bezet grondgebied ook bier kon wor den gerekend, vóórdat Oost-Pruisen met een nieuwen inval zou worden bedreigd. Maar met bezorgdheid vraagt men zich thans af, mode in deskundige kringen, of tegen den Jtussjsehon vloed, die onvermijdelijk ook tegen het Hin- denhurgsche front zal losbarsten, de Duitsche kracht aldaar intact bewaard kan blijven. Niet enkel de nieuwe massale legers der Russen, maai; ook hug enorme fcewapeping, welke onder den indruk van het gebeurde, legde da delijk na binnenkomst omtrent het gebeurde bij do marine-autoriteiten te IJmuiden een verklaring af. Duitsoha buit in do Noordzee, Uit Berlijn wordt officieel gemeld: Nadat reeds op 28 Juni in de Noordzee operoerende lichte Duitsche zeestrijdkrach ten het tusschen Rotterdam eil Londen varende Engehche stoomschip „Bimssels" genomen en met lading en al onder veilig geleide naar, Zeebrugge gezonden hadden, is gisteren (Woensdag)ocntend het uit Liverpool komende Engelsche stoomschip „Lastris" (1384 ton) niet ver van de En gelsche kust in de Hoofden door gedeelten van onze „Hochsee"-stvijdkrachten opge bracht en als prijs weggevoerd. Volgens een ander bericht -van Wolff's bureau 'meldden te Vlissingen binnenko mende visschors, dat zij op 5 Juli des och tends vroeg, in de nabijheid van het licht schip Schouwenbank, door verrekijkers ©en stoomschip gezien hebben, dat in zuide lijken richting koerste. Naar later bleek was het do „Jarvo Abbey", die aan de Lancashire an,d Yorkshire Company behoort en van Rotterdam op Huil voèr en eene lading levensmiddelen vervoerde. De be manning van het schip telde 26 koppen. Het werd met een prijsbemanning aan boord door Duitsohe torpedobooten naar Zee brugge gebracht. Te Roosendaal zijn dezer dagen uit België aangekomen een dame met 2 kinderen, opva renden van het stoomschip „Brussels" van de Harwich lijn, wel ksohr.p naar Zeebrugge is opgebracht. De overige' passagiers, waar onder verschillende Russen en een vrouw met kinderen wfer man bij Armstrong werkt, zijn naar Duitscliland overgebracht. De dame klaagde zeer over de ondervonden behande ling. Hot stoomschip „Tjï-Kembang" opgebracht. Uit Weltevreden wordt aan „De Tel." ge meld, dat het Nederlandsche stoomschip „Tji Kémbang", komende van Amerika, bij de Ka- rimata-eflanden door een Engelschen kruiser is aangehouden en naar Singapore opgebracht. Voorgegeven wordt, dat het s.clnp een groote hoeveelheid goud aan boord had, bestemd voor de Handelsbank, maar Duitsch eigendom. (Het s.s. „Tji-Kembang" meet 8013 ton, werd gebouwd in 1914 bij de. Kon. Mij. De Schelde te Vlissingen en is het eigendom der JavaChinaJapanlijn te Batavia.) Uit een nader bericht aan „De Tel." blijkt dat de „Tjikembang" weder is vrijgelaten. Schip opgebracht, BERLIJN. Het Engelsche stoomschip „Pendennis" van Falmouth, dat met. een lading mijnhout op weg was van Gotenburg naar Hull, is aan de Noorsche kust door do Duitschers opgebracht. De „Lisa". LONDEN. De „Lisa" van Helsingborg is gezonken. De bemanning is gered. (Het s.s. „Lisa", groot 1606 br. tons, gebouwd in 1898, behoorde aan de Angfak- tieb. Karin, te Helsingborg. Red.) Dc beschieting van Smyrna. De correspondent van de „Times" te Saloniki meldt op gezag van reizigers, dat vermoedelijk tiit weerwraak wegens de be schieting door de Engelschen en Franschen van Smyrna de voornaamste Britsehe inwo ners van Konstantinopel naar Oerfa in Mesopotamië zijn gezonden om daar te wor den geïnterneerd. Volgens berichten van in Griekenland aangekomen vluchtelingen zou de beschieting van Stnyrna buitengewoon hevig zijn geweest. Enkele, wijkon in het Turksche kwartier zijp geheel afgebrand en 2500 menschen zouden bij het bombarde ment den dood hebben gevonden. De houding der geallieerden. PARIJS. De-■ geallieerden verklaren plechtig en zonder voorbehoud, dat zij ook in de toekomst zoowol wat de actie van hunne kruisers als wat het oordeel hunner orijsgerechten betreft, getrouw aan hunne principes het gegeven woord gestamd zullen blijven en zich over eenkomstig do internationale conventies in zake het zeerecht zullen gedragen. De weUen der merischïievendheid eer biedigend, denken zij er niet aan het leven van noncombattanten te bedreigen of de eigendommen der neutralen op onrecht vaardige wijze aan te vallen. Mochten door hunne actie ter zee kooplieden die te go© der trouw zijn, schade lijden, dan zijn zij stoeds bereid hunne klachten te onderzoeken en een wettige schadevergoeding toé ie staan Verdrag tusschen Nederland en de Vereensgde Staten van Amerika. Blijkenshet Voorloopig Verslag nopens het wetsontwerp tob goedkeuring van liet den ISen December 1913 te "Washington tusschen Nederland en de Vereenigde Staten van Amerika gesloten verdrag betreffende de on derwerping van geschillen aan eene perma nente internationale commissie ter fine van onderzoek en verslag, gaven verscheidene leden blijk van hunne instemming met het verdrag. Het was hun- een voldoening dat de Regeering, ondanks hetgeen in de ons om- dit is volstrekt zeker nog geregeld in ont zaglijke mate aangroeit, kan den vijdgespan- ncn Dnibschen militaren hoog plotseling doen kraken. En van hulpvorleening van elders is nauwelijks sprake meer, nu ieder .front aan zijn eigen zorgen is overgelaten. Daarbij blijft de vrees bestaan, dat een ver- nieuwdo aanval op de tot stand gebrachte ver binding met Turkije, ook Duitsche en Oosten- rij ks cl io reserven zal vorderen, En indien, van Saloniki uit, do zegepraal over don Balkan mooht, uitgaan, dan zou het eindelijk optreden van Roemenie en Griekenland (do overwin ning der politiek van Vcnizelos schijnt bij do verkiezingen der a.s. maand onbetwistbaar) aan de zijde der Entente, hot noodlot der Cen traien kunnen worden. Dat bij.het dreigen van een zoo kritieken toet stand naar zondebokken van de Duitsche' po litiek en de Duitsche militaire leiding wordt gezocht, schijnt zeer menschelijk. Over den Rijkskanselier schreef ik hierboven reeds, maar ook de leiding van de Duitsche legers in Frankrijk wordt' niet gespaard. Het doodloo- pen voor Verdun verwekte hier veel moor cri- tiek dan men in liet buitenland vermoedt,"en daar bijna dit heole jaar door de groote ovcr- winningsberichten uitbleven, die het Duitsch© volk nu eenmaal noodig heeft voor het hand haven der volle zielskracht, durft men open lijk den Kroonprins verwijten, dat hij door het -vastzuigen der legers voor de muren van Ver dun een ander en naar men dan voor wendt vruchtbaarder Duitsch offensief on mogelijk heeft gemaakt. ringende landen voorvalt, waarde blijft toe kennen aan traetatcn welke ten doel hebben-, oorlogen to voorkomen en zij spraken als hun gevoelen uit, dat het streven er op gericht moet blijven door tmetaten den vrede te be vorderen. Terwijl enkelo leden do waarde van een tra'ctaat als hot onderhavige twijfelachtig noemden en het niet zonder gevaar achtten, dat de in te stellen internationale commissie kennis krijgt van allerlei stukken en brief wisselingen, hechtten anderen aan bet ver drag groote. beteekenis. en zij vonden deze aangelegenheid van zoodanig belang, dat. naar hun oordcel do onderteekening ook van do andere departementshoofden onder het wets ontwerp'ter goedkeuring van het traetaat in gediend, piot had mogen ontbreken. Zij merkten "hierbij op dat het traetaat vooral practise!)o waarde kan verkrijgen in verband met de nabijheid van de Phüippijncn ten op zichte van onze Oost-Indische bezittingen en met het oog op onze West-Indische koloniën. Gaarne vernam men of, met zekerheid op de goedkeuring van de bekrachtiging dooi den Senaat van de Vereenigdo Staten van Amerika .is to rekenen. Ook werd men gaarno ingelicht omtrent de vraag of reeds andere tractaten van gelijke strekking zijn gesloten tusschen de Vereenig do Staten met andere lapden of tusschen an dere staten onderiing. Nog verschillende andere vragen werden gesteld. EVIgr. Tacci. De aftredende Pauselijke Internuntius hij het 'Nederlandsche Hof, Mgr. Tacci, keert naar Rome terug waar hij op het Vaticaan tot een zeer hooge functie geroepen is. De internündatuur te 's-Gravenhage blijft' ver tegenwoordigd door mgr. Vallega, secretaris, in hoedanigheid van zaakgelastigde van den Pauselijken Stoel. Oud-minêsfer Talma. De Standaard meldt: De toestand van den oud-minister ds. A. S. Talma. blijft zeer zorgwekkend. Meenden do ge- neesheeren eerst zijn krankheid aan overspan ning te moeten toeschrijven, waarvoor hij te Egmond aan Zee rust zocht, aldaar openbaar den zich hevige benauwdheden en een nader geneeskundig onderzoek wees uit, dat de oud minister lijdende is aan vergrooting van het hart. Thans ligt hij in het Diaconessenhuis te Haarlem. Hoewel de ziekte zelf niet onmiddel lijk doodelijk is, vreest men zeer, dat het zwakke lichaam de aanvallen van benauwdheid niet zal kunnen doorstaan. Zondag was de toestand vin ds. Talma naar ons uit het Diaconessenhuis te Haar lem gemeld werd, onveranderd. Do hoer Melsdïngon ziek. De heer Helsdingen, lid der Tweede Ivamer en van den gemeenteraad te 's-Gravenhage, is reeds eenige dagen ongesteld en heeft dan ook de Kamervergaderingen sedert Dinsdag vorige week niet bijgewoond. Zijn toestand is echter 'bevredigend, al laat bet zich aanzien, dat hij eenigen tijd ru3t zal moeten houden. Kolonel Soors Te midden van een hreedon kring van vrien den en bekenden, collega's en oud-collega's en andere tijdgenooten uit den Indischen dienst werd op Oud-Eik en Duinen in stillen een voud teraardö besteld hot stoffelijk overschot van den heer C. 'H. W. Boers, oud-kolonel hoofdintendant van het Ned. Jnd. leger. Op verlangen van den overledene werd aan het graf niet gesproken. Eenige bloemstukken dekten de lijkbaar, Lu5f -kol. H. 8V9. Tersteege f. Te 's-Gravenhage is overleden de heer H. M. Tersteege, gep. luitenant-kolonel der in fanterie van het Ned.-Indische leger, ridder 3e klasse der militaire Willemsorde. De ongeregeldheden te Soerabaja. Het Kamerlid Hugenlioltz heeft aan den minister van Koloniën schriftelijk©- inlichtingen gevraagd omtrent de ongeregeldheden onder het marine-personeel te Soerabaja. De minister van Koloniën heeft hierop geant woord, dat hij nog niet in staat is om aan het medegedeelde, in antwoord op de door den heer De Meester gestelde vragen met betrekking tot de uitzending van zee-miliciens naar Oost-Indië en tijdens de behandeling van de interpellatie van den heer Hugenlioltz op 20 Juni j.l. over dat onderwerp, meerdere inlichtingen omtrent de te Soerabaja voorgevallen ongeregeldheden toe te voegen. Zoodra Je minister volledig zal zijn ingelicht, zal hij niet in gebreke blijven de Kamer met de juiste toedracht van het ge beurde in kennis te stellen. L. S. K. Stelling van Amsterdam. De vrijwilligers van de Kader-Lanclstorm- afdeelingen zullen van 24 Juli tot 12 Augus tus een kamp betrekkeu ia de legerplaats bij Harskamp. Voor eeu beperkt aautal vrij willigers bestaat gelegenheid mede van 24 Juli tot 12 .Augustus gedetacheerd te wor den in genoemde legerplaats. Aanvragen hic-rtoe moeten .uiterlijk op den lüen Juli a.s. bij de Compagnie's Commandanten zijn ingekomen. De Iegercommissie. De legercommissie wenscht zich op de hoogte to stellen van don stand van zaken met betrekking tot het al of niet aanwezig zijn van administratief personeel bij de hoofd kwartieren, staven, korpsen, korpsgedc-elten, detachementen en andere onderdeden van het veldleger, van de 'bezettingstroepen-, van do „Het is niet altijd on niet alleen strijd in de loopgraven; de soldaten hébben zich aan hun nieuwen toestand gewend en vinden ook daar hunne vermaken en bezigheden. D:r, blijkt vooral uit de loopgraven-journalistiek, no blaadjes van allerlei aard cn omvang, die daar min of meer regelmatigverschijnen. Er zijn er onder deze nieuwelingen in het vak, mannen, die hun taak op zeer verdienstelijke wijze ver tillen" zegt „Lloyd Weekly". öommige blaadjes zijn netjes gedrukt op handpersen en tellen soms acht, tws-lf, cn één geval zelf twintig bladzijden. Dan zijn er an deren die mot de hand of de machine geschre ven zijn en waarvan de gehoele oplaag uit één exemplaar botaat, dat van hand tot hand gaah;, of ook wel op de cyclostyle vermenigvuldigde couranten, wier oplaag van heb aantal inteeke- naren afhangt. Do eerste verëisclite bij deze soort journalistiek is oorspronkelijkheid. Zelfs de titel is dikwijls bizar. Zoo bestaat er o.a. een blad „Varkensgeknor" genaamd, welke naam 'oorspronkelijk aan een bepaald soort Duitsche granaten was gegc-ven en past dus wondexwvel op dit blad, dat ook ieder oogen- blilc uit elkaar kan spatten. Dan is er een muziek-orgaa'n„Kam eu papier" getiteld, dat specialiteit is iu oritickcn op de verschilleudo muzikale prestaties die Tommy ïn do loopgraven ten beste geeft. In een exemplaar daarvan wordt een orkest be schreven, dat slechts in de loopgraven gemaakte instrumenten bespeelt; de pauken bestaan uit ledige beazinebussen; dp viool is éénsnarig, uit depóts, van de opgelichte reserve-eenheden onz., en we! op verschillende tijdstippen gedu- rendende den mobilisatietoestand. Zij heeft zich daartoe naar de Avp. meldt gewend tot don controleur bij liet hoofdkwartier .van het veldleger, door tusschcnkomst van den commandant van het velcllcget, om te verne- mcri: lo. Bij welke onderdeden het administratief personeel voor zoover dit daarbij organiek ig ingedeeld, aanwezig was op 5 Augustus 1914, 1 Juli 1915, 1 Juni 1916. 2o. Bij welke onderdeelen dit personeel op genoemde tijdstippen ontbrak en op welke wijze in dien dienst werd voorzien. 3o. Bij welke onderdeden, waarbij organiek geen administratief personeel is ingedeeld, op gonoemdo tijdstippen toch administratief per soneel was ingedeeld, onder vermelding van rang en positie. 4o. Bij welke onderdeelen geen administra tief' personeel is ingedeeld, terwijl dit naar uw meening het geval behoorde te zijn. Besparing van schrijfwerk. Ter besparing van schrijfwerk bij dé korp sen van het leger zullen van die legerorders, welke bestemd zijn om aan alle militairen te worden bekend gemaakt, bij do gewone ver zending dier orders, drie afdrukken op dunner papier -gelijktijdig aan de commandanten, die een exemplaar de'r legerorders ontvangen, wor den toegezonden. Academio en Cadottensohool. Voor toelating tot de Koninklijke Militaire Academie hebben zich dit jaar 75 adspiranten aangemeld.' die.'zullen dingen naar 70 openge stelde plaatsen, verdeeld als volgt: infanterie hier te land© .30; cavalerie hier te lande -5; Artillerie hier to lande 18 genie hier te lande 4j infanterie in Ned.-Indië 8; cavalerie in Ned.-Indlë 1artillerie in Ned.-Indië 3: genie in Ned.-Indië 1. Voor 1917 zal vermoedelijk een gelijk aantal plaatsen kunnen worden opengesteld. Voor toelating tot de Cadettenschool zfja thans beschikbaar 35 plaatsen voor hier to lande en 20 voor den dieast in -Nederlandsch- Indiëhet vermoedelijk aantal adspiranten, bedraagt 94. Voor 1917 zal waarschijnlijk een 50-tal plaatsen worden beschikbaar gesteld voo? beide diensten te zamen. Uit de Staatscourant. Bij K. B. is a/d. adj. -comm. b/d. Topogr, Inr. G. J. O. van Z ij 1 1 d e J o n g, op ver zoek, m. ing, 1 Juli, eervol outslag verleend. Naar West-lndië. Met het stoomschip „Nickerie" vertrok naai; Suriname een detachement aanvullingstroepen, sterk 24 soldaten, onder bevel van den le-l.uit. der inf. O.-I. leger F. Dieleman, die voor 3 ja ren bij de landmacht in West-Indiê wordt ge detacheerd. Benoemd tot vaandrig. De reserve-sergeanfc J. L. Schuld is be noemd tót vaandrig bij het 22e regiment infan terie. De reeerve-sorgeant J. J. v a n G u n s van het regiment jagers is benoemd tot vaandrig bij het 7e regiment infanterie, doch zal tot na de mobilisatie dienst verrichten bij het regi ment jagers. Transport naar Oost-Indië. Nominatieve Btaat van het transport, hetwelk den 28 Juli 1916 per stoomschip Kecliri van de Stoomvaartmaatschappij Rotterdamsche Lloyd naar Oost-Indië zal vertrekken Stirib. No. Rang of Stand Namen n Afkomstig vant 24990 Schipper J.v.Oudenaarde, Kaz. A/d. transp.-oomm 3232 Sergt.- 28264 konst. M .Schuilenberg Bellona id. \0. J. Fischer id. 2166 id. E. J. Lauer W/s. W/o, 1279 S?rg.- torp.m A. de Vries KonEmma 448 Sergt. mch.dr. A. Noordzjj v. Spejjk 30262 Sergt. kok. H. Kifcz W/s. Hts. 30264 id. P. v. d. Toorn. id. 30760 30139 id. Kw.tierm H J.Neuvegliese J. Oosterhoff G.S. W/s. W/o. id. 1891 id. O. Leget kan1 GelderL 4635 Korp. konst J. Dooren kan' id. 6349 id. G. J. H Desar kan1 W/s. W/o. 4401 Matr.hofm Th. Mulder dipl h.li. 1915 KonEmma 4406 id. A. J. Framyoys id. 33397 Korp,-kok. Th. A. Meeusen dipl. W/s. Hts. -i bakker h.h. sch. 1910 31701 Matr.-kok A. Stuurhaan Schorp, 789 Schoen maker W, Kejjsper H. Hendr. 2223 id. L. Kenter W/s. W/o. 4897 Korpl. 4907 torp.m W. D. Hoogland Kaz. A/d. id. J. M. Tak. Schorp. 4616 Stok.lekl. F. "W. Leeger v. Spejjk 4615 id. T. Boon H. Hendr. 4608 id. T.N.L Clausman v. Spejjk 4585 id. A.K.L.A.vIlove II. Hendr. 2954 id. A. A. v. Keppel id.- 5773 Stok.2e kl. J. B. Wesenaar GelderL 5771 id. T. v. Heteren id. 5785 id. Ef.Kraam winkel id. 5752 id. L. van Buffel id. 5765 id. W. van Ren en id, 5770 id- J. v. Krimpen id. 5778 id. D. Scheller id. 5774 id. G. J. Berkel id. 5808 id. R. Danel H. Höndr. 5742 id. L. F. A. Nak Van Spejjk 18228 Korpl. tamboer P. 0. Viëtor W/s. W/o. sigarenkistjes gemaakt en wordt met een ge spleten wandelstok bespeeld. Het pronkstuk van dit orkest bestond echter uit de contrabas, die uit een oudo emmer zonder bodem is ge maakt; Over de opening is een stuk taai bord papier gespannen, dat iu het. midden een gat heeft, waardoor een dik met hars ingesmeerd touw loopt. Het muziekblad schrijft hieromtrent: „Om dit heerlijke instrument te bespelen, houdt men, do emmer met do voeten vast en trekt mon het touw heen en weder door het gat". Onze jon gens vonden het een prachtig instrument, maar de Duitschers schreeuwden ons op zekeren avond toe, of wij dien beer niet wilden muil banden, omdat zij door zijn geknor uit den slaap gehouden werden. Dan zijn er ook bladen voor speciale leger- afdeelingenzoo houdt de „Hanger Herald" zich slechts met de vliegers en den luclitdienst bezig. Dit blad is de „Punch" van de loop graven, vol satire, die niemand, ook den opper bevelhebber spaart. Zelfs de censor wordt er tusschen genomen, zooals uit het volgende briefje van een deukheeldigeu Tommy aan zijn vrouw blijkt: „Schat! Ik stuur je in dezen brief ecu halve kroon. P.S. D'r is zog een cen sor-vent, die de brieven openmaaktik zal er de halvo kroon dus maar niet in doen". Een ander blad, do „Kit Bag" wordt volgens een nieuw systeem geredigeerd. De medewer kers worpen huune bijdragen m een afgedankte muniticlcist, die als brievenbus dienst doet. Als de tijd gekoraqn is, dat bet blad ter perse moet, wordt uit déze bijdragen een greep gedaan en dan wordt in het blad gezet wat en in de •olgorde. zooals hot uit de bus komt*

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2