No. 298. Woensdag 12 Juli 1916 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Ons OorlogsslasjtsoeSc. Voor den aanval. TWEEDE JAARGANG. DE SOLDATENCOURANT REDACTIE EX ADMINISTRATIE PALESTRINASTR. 10, AMSTERDAM. DIT BEAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE MUMERS VOOR MILITAIREN I CENT, VOOR BURQERS a CENT. ABONNEMENT BIJ VOORUIT BETALING VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS 1.50 P.KWARTAAL Het Russische offerasSef. Voor AIverteutRn wend. men «,ch tot «x. Adnlol.tr.tlo, Po]..trio«.tnt.t 10 Amsterdam. Pr», der Advertent,Sn per regel 80 oent. Voor Inaernnd.nJd.fi deelngen op do tweede, dorde ott vierde pagina dubbel Uriel. Bjj obonnraoït - - XJjAssens =0=0 ^oooiweg •r <%,u.s$zscJL offen-sze/.-** ••.-- ofl gTZ-izz V, w - x. X-XX T<Z. verjji.9OJ&7 JteZz Onze kaart brengt ons nu weer naar bet Oosten.'. Daar wordt gevochten over bet gelieele lange front, maar voornamelijk in het zuidelijk gedeelte er van, van de Pri- pet-moerassen tot aan de ^jreus van Roe menie. Ook in 'fc Noorden, van Riga af, dondert wel eiken dag hefc kanon, worden er nf en toe aanvallen gedaan, maar de grootste rcau]t'aten worden in 't Zuidelijk deel. bereikt. Daar dan vooral door de Russen. Dezen komen, op verschillende puntensteeds vooruit en elke nieuwe kaart van dit terrein is daarom interessant. Maar... elke kaart daarvan is ook al gauw weer verouderd. De onze geeft aan, 101ste week. Van 3 Juli tot 10 Juli. 3 Juli, De groote slag in het Somme- en Anere-gebied duurt voort. Fran- schen en Engelschen weten alle bezette plaatsen in hoofdzaak te behouden en trachten op verschil lende plaatsen verder door te stooten, De koninklijke commissie, be last met een onderzoek naar de oorzakeh van den toe^ and in Ierland, verklaart, dat de hoofd oorzaak is bet laten voortwoeke ren van de wetteloosheid. Als hoofdschuldige wijst de raad aan den Chief Secretary Birrell. De Russen zetten een nieuw offensief in over het geheele front, met de grootste stootkracht in dén Baranowitsjisector. 41 i# De Russen trekken bij Kolki over de Styr; de Duitschers en Oostenrijkers doen hetzelfde aan den mond van de rivier. -De Turken heroveren Her in ands ja. 5 tt Ten noorden van de Somme zet ten de Fransqhen het offensief »;i ^.'r'-'a do. ^0 hoever de Russen reeds op 7 Juli vooruitge komen waren, we schrijven dit maar enkele da.geu later en zie, hun front is op sommige punten reeds weer verder naar 't Westen geschovenZaterdag 8 Juli hebben de- Russische troepen zich meester gemaakt van het belangrijke spoorwegknooppunt Delatvn, waardoor zij de Oostenrijkers een gewichtige verbinding ontnemen. Zooa-ls de frontlijn van 7 Juli op onze kaart aanwijst, is ook Kolomea, waar zoovele Oostenrijk-' sche spoorwegen samen komen, reeds in handen van de Russen. Vooral in het Zuiden rukken de Russen nog steeds het snelst op, zooals de groote boclit in hun frontlinie daar aanwijst en staan zij er reeds in de Karpatben, maar ook verder r.'aar 't Noorden, waar ze niet alleen tegen de Oostenrijkers, maar ook tegen de Duitschers strijden en dezen hier en daar terugdringen. In het centrum, van Boetsjatsj tot Alexineis, is, zooals onze kaart aanduidt, het oude front nog weinig of niet gewijzigd, ten Noorden daarvan echter moeten, volgens de jongste berichten, de Russen belangrijke vorderingen ge maakt hebben. Geen audiëntie. Blijkens bericht in de „Staatscourant1' wordt Donderdag a.s. door den Minister vao Oorlog geen audiëntie verleend. VELDPOST. Niettegenstaande reeds geruimen tijd te Middelburg een veldpostkantoor is geves tigd uitsluitend ten behoevei van de vTroe- pen in Zeelandwordt, naar ons van be voegde zijde is medegedeeld, nog zeer veel correspondentie voor militairen in Zeeland verzonden met vermelding van de plaats van bestemmingDit geeft herhaaldelijk tot belangrijke vertraging der betrekkelijke stukken aanleiding, daar de gewone post kantoren met de herhaalde troepenverplaat singen niet bekend zijn. Met aandrang en uitsluitend in het belang der militairen 'wordt er daarom nog eens op gewezen, toch vooral op de correspondentie Voor de mili tairen in Zeeland, geen plaatsnaam te ver melden, maar ter vervanging daarvan steeds de aanwijzing TroepeJi in Zeelandte bezigen., neer. De Engelschen namen eenige vijande lijke loopgraven, de Duitschers verdreven er hen later weer uit. Maar over 't geheel ble ven do Engelschen in het voordcel en in zoo verre is er eenig recht voor hun optimisme, al is het-offensief der geallieerden in hét wes ten zeker nog niet zoo indrukwekkend als som migen wel hadden verwacht na zoo lange voorbereiding. Op andere deelen van het Westerfront wordt ook gevochten. Zoo bij Verdun. Maar daar is blijkbaar vooral de artillerie nog steeds aan het werk. De streek van Chattan- court, Fleury en Daraloup worden steeds hevig ■beschoten door de Duitschers. Zooals men riet, het blijven bijna altijd dezelfde namen. en houwitsers vermeerde met eenige honderden procenten. Werkten in 1914 184,000 vrouwen in de munitiefabrieken, thans is het aautal geste gen tot 660,000. In totaal bedroeg het aantal munitiewer- kers in 1914 1,198,600, thans luidt het cijfer 3,500,000. Afstandsmeters zijn uitgevonden die de juist© hoogte der Zeppelins kunnen aangeven. -» Duitsche vliegmachines boven de Z.O.-kust* LONDEN. Zondag, kort voor midder- aacü L..1J.W M.,u« «u/iju UBllBuuo Jiamou. nacht, bezochten vijandelijke vliegmachines .«och er iga door J. Duitscher. ook^ntate- d„ z.Q.-kust. Ongeveer vijf hommen wer- Duitsche linie over een front van twee K.M. breedte. Sir Edward Grey is tct pair ver heven.^ Lloyd George is benoemd tot- minister van oorlog en lord Derby tot onder-staatssecretaris van oorlog. Rusland en Ja-pan sluiten een verdrag om met vereende krach ten den vrede in liet Oosten te bewaren. De Amerikaansche regeering neemt. Carranza's voorstellen aan om de geschillen met Mexico door reehtstreekscbe onderhandelingen tot een oplossing te brengen. De Engelschen hebben op het Westelijk öörlogstooneel het of fensief hervat. De Russen trekken westelijk van Tsartorisk over den Styr en de Stochod en bezetten plaatsen op den weg naar Kovel. Fransche troepen rukken benoor- den de Somme vooruit tot Har decourt, bezuiden de Somme tot Flaucourt en in de richting van Barleux. Montagu wordt in Engeland, ter vervanging van Lloyd George, minister van ammunitieMc. Kennon Wood treedt als finan cieel secretaris van de schat kist opj. Be toestand in den In de laatste dagen hebben in den strijd aau het Westerfront de Engelschen zoowel als de Franschen vorderingen gemaakt. De laat- steu kwamen anders in de jongste dagen wei nig vfioruit, maar Zondag veroverden zij bij FTacourfc de Duitsche stellingen tot een diepte van twee kilometer, hebben zij het dorp Bia- oliis bezet en zich genesteld in een positie van daar tot den zoom van Barleux. Overigens zijn de Fransche berichten vrij sober. De Engel- scho telegrammen zijn daarentegen optimis tisch. Tusschen Albert en de Somme baden do Duitschers een vooruitgeschoven bocht in dé frontlinie; d?ze laatste is daar nu geheel gelijk gemaakt, do vijand is 'teruggedreven, drie mijlen ver. De dorpen Montauban, Fri- court en Mametz zijn in Engelsch bezit. Ook spreken do telegrammen uit Londen van krijgsgevangenen, die gemaakt zijn, in 't geheel meer dan 6000, van genomen kanon nen en mitrailleurs, ten getale van 21 en 51, van talrijke geweren, loopgraafmor- tioren, zoeklichten en ander oorlogsmateriaal. Ook omtrent den geest der Engelscho troepen luiden de berichten zeer hoopvol; ondanks den stroomenden regen was er als 't ware een wedijver om vooruit te gaan en van achterblij vers was zoo goed als geen sprake. Daarente gen heeten do verliezen van den vijand zeer zwaar, en was de moreel van dezen, volgens verklaringen van krijgsgevangenen, zwaar ge schokt, zoowel onder officieren als manschap pen. Het lijkt echter, over 'b algemeen, ver standig om aan uitlatingen van gevangenen niet al te veel waarde te hechten. Hierbij moet echter dadelijk gevoegd wor den, datblijkbaar do Duitschers den Engel schen het antwoord niet schuldig bleven. Al hebben zij. op een enkel punt hun linie „inge kort", hun artillerie heeft de Engelscho stel lingen onder zeer hevig vuur genomen, dat slechts als voorbereiding diende voor aanval len, met bet doel om verloren posities te her winnen. Dat daarbij van beide kanten-'hevige verliezen zijn geleden, valt niet te betwijfe len. Dczo aanvallen der Duitschers schijnen slechts op een enkel punt doel te hebben ge troffen .n.l. bij Thiepval waar zij eenige vor deringen maakten en zich weer konden neste len in een p/iar oude stellingen. Daar staat echter tegenover, zooa-ls wij uit de berichten moeten opmaken, dat ten zuiden der genoem de plaats de Engelschen terrein wonnen en o.a. do zeer versterkte redoute „Leipzig" be zetten. Op andere punten, meer zuidelijk, ging Zaterdag b.v. de strijd 6teeds- op en rio-aanvallen gedaan, o.a. op de Fransche stellingen van Croix St. Jean, doch do afdee- ling, die de loopgraven daar binnenkwam, werd o©k weer verdreven. Een andere aanval werd afgeslagen, voordat de Duitschers tot de Fransche stellingen genaderd waren. In do Vogezen waren zoowel de Duitschers als de Franschen aanvallers, de eersten'op een vijan delijk bolwerk ten zuiden van Col St. Mariel, de laatsten deden een operatie ten noorden van den Hartmannsweilerkopfveel resulta ten schijnen geen van beiden te hebben be reikt. Resultaten van belang worden, echter nog steeds behaali op het oostelijk oorlogsterrein, door de Russen. Dezen zijn reeds weer verder opgerukt. Do laatste berichten melden ons de bezetting van het npoorwegkruispunt Dela tvn, op het zuidelijk gedeelte van 't front, aan den voet der Karpathen dus. Doch daar niet alleen hebben de Russen vorderingen ge maakt, ook aan de Stochod komen ze blijkbaar vooruit en hier vechten' ze niet alleen tegen do Oostenrijkers, ook tegen de Duitschers. De vijand, heet het in een bericht der laatsten., trekt in wanorde terug. Op den weg naai Kowel zijn de dorpen Goelewitch en Kasjof- ka bezet. Ook van vele punten* aan do Pripcfc zoudeii de centralen teruggedrongen zijn. Zondagmorgen veroverden do Russen een ge- l.eelo stelling tusschen Styr en Stochod, ten noorden van Sokal; in de buurt van Oegly wérd de Stochod ^overgetrokken en een groot aantal gevangenen werden gemaakt. Trou wens do Russen gaan voort krijgsgevangenen te maken bij duizendentusschen 4 en 7 Juli niet minder weer dan 300 officieren en 12000 ongewonde soldatenvoorts maakten zij buit een 4-5 kanonnen en ongeveer evenveel mitrailleurs, benevens groote hoeveelheden munitie, levensmidelen en fourage. Do telegrammen der cont-ralen geven deze successen van den vijand maar niet zoo grif toe. Volgens een bericht uit Wc-enen hebben do Oostenrijkers bij Breaza, in do Boelcowina, oen. overgang over de Moldawa geforceerd. Toegegeven wordt daarentegen, dat bij Ko lomea de Russen zijn doorgedrongen tot voor bij Mikuliezyn. Volgens de Duitsche tele grammen leverden do aanvallen der Russen geenerlei resultaten cp. werden zij over 't ge heel met groote verliezen afgeslagen. Maar deze berichten missen bepaaldheid en zijn zeer kort gehouden, alsof zij liefst zoo weinig mo gelijk zeggen over den toestand in het Oosten. Van het Italiaansche front komen ook maar vrij vag© berichten. De Italianen spreken vorderingen in het dal der Astico, van hevig artillerievuur aan de Isonzo, van aanvallen van den vijand, die daar werden afgeslagen. En volgens do Oostenrijkscho berichten mis lukten insgelijks aanvallen der Italianen; de toestand schijnt daar dus over 't geheel niet bijzonder te veranderen. Een kort Londenseh telegram maakt mel ding van een luchtaanval op de Engelsche zuidoostkust door Duitsche vliegtuigen. Deze zouden maar vijf bommen hebben geworpen; omtrent de schade zijn nog geen berichten in- In do „Daily Chronic-le" schrijft Philip Gibbs, do correspondent bij hot Engelsche leger o.a. heb volgende over de voorberei ding voor hefc offensief „Reeds een week lang hadden wij de stellin gen van den vijand van den User af tot de Kommo gebombardeerd. Zij die dat hebben me degemaakt- weten wat het beteelcent. Wij wisten, dat het de voorbereiding voor den aanval, was. Al de patrouille-aanvallen van de voorafgaande week waren slechts de inleiding tot den grooten aanval, waarbij niet honderden, maar honderd duizenden hunne loopgraven zouden verlaten qm den grooten slag aan te vangen. Wij moesten het geheim bewaren, ons geen woord laten ontvallen opdat de vijand niet te spoedig zou weten wat hem te wachten st-end. Dat was wel een groote inspanning, een zware beproeving voor onze zenuwen, want als het uur zou zijn gekomen, zouden al die prachtige jonge mannen, die hier bijeen gebracht waren, uit de beschermende loopgraven in het open void gestuurd worden, om het vuur der Duit schers te trotseeren. Overal zag men de toebereidselen voor den aanval reeds lang te voren. Langs de wegen hadden wij feeds weken lang nieuwe kanonnen zie aankomen zwaar- en veldgeschut. Er was pon enorme hoeveelheid metaal bijeengebracht. Uit Frankrijk was een stortvloed van mannen aangekomen. Zij gingen naar een of ander deel Tan bet front, verdwenen een poosje om later weer in do kwartieren terug te komen, vol vet- hnlen van de loopgraven. Een paar weken geleden kwam hot eerste K-i-ir-'it „Wii gaan aanvallen". Hee;! geheimzinnig klonk het., maar op 'do ge OUITSCHLAND. Prins Adolf van Schaunrimrg Llppo t« BONN. Prins Adolf van Schaumburg Lippe, een. zwager van den Keizer, is Zon dagnacht, ten- gevolge van een verlamming van het hart, zacht ontslapen. De prins leed sinds eenige dagen aan longontsteking. ENGELAND. De munitie-fa'oricage. LONDEN. De nieuwe minister van munitie Kella-way zeide Zaterdag te Bed ford waar hij een redevoering hield: Niets wat Duitschland ooit gedaan heeft kan den arbeid evenaarden die hier in de laatgte 12 maanden werd verricht. Verleden jaar zeide Lloyd George dat elf nieuwe arsenalen in gereedheid gebracht waren. Thans zijn er niet elf maar negentig arsenalen opgericht. De voorraad kanonnen zichten der mannen kon men lezen dat er groote dingen op til waren. Er trilde iets in de lucht, de opwinding der soldaten, die weten wat een aanval beteekent. Zou het in Juni of Juli zijn? De velden van Frankrijk zijn zoo mooi in Juni. En in de tuinen der oude Fransche kas teden bloeiden de rozen. In de velden gloeiden de papavers tot vlak bij onze loopgraven en overal zag men gouden strooken tusschen het groen loopen. Wat jam mer-, dat dit alles door den pest van den oor log moest vernield worden. Zoo tenminste dachten velen van ons, maar niet- de soldaten. Na de ellende van een natten winter en het afwachten van de lente, waren ij blijde, uit do loopgraven te zullen komen. Hun geheele opleiding was daarop gericht ge weest. Wat do mannen wilden, was een aanval n het open veld en zij waren vol vertrouwen in de kracht onzer nieuwe kanonnen. Op zekeren ochtend in de vorige week spra ken die met- luidere stem dan tot dusverre ann het front was gehoord, en toen die donder weer klonk, wisten wij. dat dit het- signaal was voor den nieuwen aanval. Steeds heviger werd het vuur, ter voorbereiding van plaatselijke aan vallen op verscliillonde punten, tot ten slotte alles klaar was voor den grooten aanval. Dozolfde oorlogscorrespondent geeft de volgendo beschrijving va-n de -oovbereiding vau het offensief rVor de artillerie: ,Ik stond met een paar officieren in het midden van een wijden halven cirkel, die van Auchonvillers' over Thiepval, la Boiselle en Fri- court naar Bray, aan de Somme, loopt. Hier sloegen wij een der grootste artillegevochten gade, waaraan tot dusverre Engelsche kanon niers hadden deelgenomen. .Telkens en telkens weer, onophoudelijk, den geworpen; tot dusverre zijn geen rap porten over aangerichte schade ingekomen. Het afweergeschut nam de vliegers on der vuur, FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogsterrein, Het Engelsch'Fransche offensief. PARIJS. Officieel. Aan weerszijden van de Somme. was de Zondagnacht kalm. Het totaalcijfer van de Zaterdag door de Fran sche troepen tijdens den aanval op Harde court gemaakte krijsgevangenen bedraagt 633, o. w. tien officieren. Op het noordfront van Verdun bombar deerden de Duitschers voortdurend en vrij hevig de sectoren Chattancourt, Fleury, de baterij van Damloup. Ten westen van het Apremontbosch be proefden de Duitschers twee overvallen op de Fransche stellingen bij Croix St. Jean. Eeu Duitsche afdeeling, die in een Fran sche loopgraaf wist door te dringen, werd onmiddellijk eruit verjaagd door Fransche handgranaten werpers; eeu andere Duitsche afdeeling werd uiteengejaagd, vóórdat zij de Fransche linies kon bereiken. In de Vogezen vielen de Duitschers Zater dagavond na een bombardement een Fransch werk aan ten zuiden van den St. Mariepi De aanval mislukt© onder het Fransche. vuurj. Een kleine nachtelijke operatie der Fran sehen tegen Sadel (ten noorden van den Hartmannsweilerkopf) slaagde volkomen de Franschen brachten 14 gevangenen mee en veroverden een mitrailleur. Het Duitsche legerbericht van 67 geeft een overzicht van de verliezen, geleden door de Fransche vliegers, dat geheel onjuist i3. Gedurende Juni, wordt beweerd, verloren de Duitschers zeven machines, de geallieer den 27. Het getal Fransche machines die niet terugkeerden, bedraagt 14; in denzelf den tijd werden 18 Duitsche neergeschoten en zeven andere ernstig beschadigd. Opge merkt dient te worden, dat verschillende bombardementen op grooten afstand heb ben plaats gehad. De Fransche aviatiek handhaafde in den loop van deze espedities evenals in de gevechten boven de vijande lijke stellingen, de verkregen superioriteit boven de Duitsche aviatiek. PARIJS. Ondanks de voortdurende slechte weersgesteldheid maakte het Fransch-Britsche offensief nog aan zienlijke vorderingen. In het Somme- gebied leverde de samenwerking uitstekende resultaten op. Engelsche en Fransche infan teristen, die in dapperheid met elkander wedijverden, voerden met een onweerstaan baar élan een schitterende charge uit en maakten een bepaald punt, van waaruit hun stelling aangevallen werd, onschadelijk, pre cies 35 minuten nadat tot den aanval was overgegaan. Zondagnamiddag probeerden de Duit schers hierop te reageeren en gingen twee maal tot een tegenaanval over, maar on danks alle pogingen bleef het terrein in het bezit der geallieerden. Ten zuiden van de Somme maakten Wij bovendien vorderingen in de omstreken van Belloy en Estrées, alwaar wij 600 man ge vangen namen. Hét aantal kanonnen, door de Engelschen en Franschen in één week buitgemaakt, bedroeg 5J6. Over 't geheel ge nomen kan gezegd worden, dat de slag aan de Somme een regelmatig verloop heeft en dat wij successievelijk, volgens een methodi sche, voorzichtige wijze van oorlogvoeren, vorderingen maken. schot-en aan den geheelen gezichtseinder de vlammen der ontploffingen van. projectielen op in de stille, vochtige lucht, die dóór geen wind werd bewogen. Van de zwarte heuvel ruggen en uit de bossoken vóór ons, kwam voortdurend het geluid van de ontbrandingen, die-een. wit licht veroorzaakten, alsof de aarde zich qpende en Jia ar gloei enden inhoud uit spuwde. Met verblindende helderheid werd dan do omgeving honderden meters ver verlicht, terwijlverderop het nachtelijke duister even ondoordringbaar bleef. Dat wa3 het werk der sterke ontploffingsmiddelen en van de projec tielen der zware loopgraafmortieren, die in de Duitsche linies geworpen werden. ..Boven Thiepval en la Boiselle barsten voort durend de kartetsen uiteen en langs het ge heele front zag men die vurige punten opflik keren. „Uit de Duitsche linies stegen onophoude lijk vuurpijlen op, die op groot© hoogte uit eenbarstten én dan een halve minuut lang. een verblindend licht verspreidden, zoodat de hoo rnen en ruïnes van hoeven, witte rookwolken, die over de vijandelijke loopgraven rolden, dui delijk zichtbaar werden. Meestal was het licht dier vuurpijlen wit, maar op sommige, punten, zooals bij Ovillei's, waarop ons vuur in het bij zonder geconcentreerd werd, en zoo hevig was dat het soms een gordijn van vlammen geleek, dat heen en weer woei, was het- rood, waar schijnlijk een noodsein aan de Duitsche ar tillerie. Soms was er oen oogenblit rust en dan was alles zwart en stil. Maar plotseling begon dan weder het helscho vuur,- dat flikkerend, op laaiend langs den geheeien heuvelrug scheen te lekken, om als een hoogovenvuur boven Fri- court en Tlnépval, waarop thans het artillerie vuur geconcentreerd was, op te loeien. ,Er had' echter eeu vreemd verschijnsel PARIJS. Officieel. Do Franscbén vielen over een front van vier K.M. aan op de Fla- ocurt en veroverden do Duitsche stollingen tot een diept© van twee K.M. Wij verover, den hefc dorp Biaohis en zetten ons vast in een stelling van daar tot den zoom van Bar- leux. LONDEN. Officieel. Den Zondagnacht was do strijd tusschen Ancre en Somme veel minder hevig dan de tweo laatst© dagen. Wij wonnen opnieuw terrein in de nabijheid van Ovillers. In een anderen sec tor veroverden wij een groep versterkt© ge bouwen. De Duitschers deden geen nieuwe pogingen om de verloren stellingen te her overen, welke door onze troepen bezet zijn. Ten noorden van Givencny slaagde dé vijand, ,na een zwaar bombardement van oen gedeelte van den sector, welke door N„ Zeelanders i3 bezet, in oen hevjgen plaatse, lijken aanval erin, om op één punt in onzo loopgraven door te dringenna een gevecht van een half uur werden de Duitschers er weer uitgeworpen, met achterlating van talrijke dooden. LONDEN. Onze correspondent aan het Engelsche front seint d.d. 8 Juli 's avonds een overzicht van den voortgang van den strijd. Tot dusverre, zoo zegt hij, hebben wij de Duitsche saillant tusschen Albert en de Somme op het meest vooruitgeschoven punt drie mijlen ingedrukt. De dorpen Montauban, Fricourt en Ma metz zijn in ons bezit en wij zijn reeds ge vorderd tot voorbij den zoom van Contal- maison. Op verschillende tusschengelegen Sunten van tactisch belang is onze linie rachtig versterkt. Wij hebben meer dan 6000 man gevangen genomen en een buit van 21 kanonnen, 51 mitrailleurs, tal van geweren, loopgraaf mortieren, zoeklichten en ander oorlogs- materieel gemaakt. De verliezen van den vijand zijn, zooals ons bekend is, ontzettend zwaar. De derde divisie Pruisische garde, die als versterking i3 aangevoerd, is bijv. zoodanig gedund, dab het overschot als niet meer gevechtswaardig teruggenomen is. Gevangenen verklaren, dat het moreel vai deze garde, ook van de officieren, zwaar geFchokt is. Onze troepen hebben, ondanks den hevi-' cen regen, onophoudelijk strijdend, op vele punten belangrijke voordeelen behaald. Da geest onder de manschappen is uitmuntend. Zij zijn er zich volkomen van bewust, dat zij thans aan de winnende hand zijn en bij eenjapmarsch zijn er zoo goed als geen ach terblijvers, zoo vurig verlangen zij het doel te bereiken, wat op dit op een moeras gelij kend terrein zeker merkwaardig is. Er be staat alle reden tot tevredenheid met dé vorderingen c:. met de vooruitzichten. LONDEN. Officieel. Artillerieduels ia verschillende sectoren. Wij wonnen wederom terrein tegenover 's vijands hardnekkig ver zet bij Ovillers. De vijand deed in den mid* dag twee verwoede aanvallen op onze nieuwe stellingen in bet Throncsbosch, maar beide aanvallen mislukten in ons artillerievuur, BERLIJN. Ten noorden van de Somme werden de Engelsch-Fransche aanvallen voortgezet. Zij werden op het front O villers bosch van Mametz en aan weerszijden van, Hardecourt alle zeer bloedig afgeslagen. Tegen het boschje van Tifcmcs liep de vijand zes maal te vergeefs storm. In het dorp Hardecourt wist hij door te dringen. Ten zuiden van de Somme voerden Franschen hun artillerievuur tot het uiter ste op; plaatselijke aanvallen mislukten. Op het overige front vonden hier en daar levendige vuurgevechten plaats; verder vijandelijke gasaanvallen en patrouillege vechten; bij de laatsten maakten wij ooste lijk van Armentières in het bosch van Apre- mont en ten westen van MarkircS eenigé krijgsgevangenen Luitenant Mulzer schoot bij Miraumonfj een groote Engelsche vechtmachine naar bo neden. De keizer heeft hem begiftigd melj de orde Pour le Mérite. Ten zuidoosten van Atreoht werd een vijandelijk vliegtuig door afweergeschut omlaag geschoten. Een ander vliegtuig, dat plaata. Dat was de stilte van al deze kanon nen. Of het aan den een of anderen atmosfe- risahen invloed, vochtigheid bijv., of aan de eigenaardige gesteldheid van den bodem, die „luchtzakken" veroorzaakte, welke hefc geluid opslorpten, lag, weet ik niet, maar er was geen hevig rumoer, zooals ik het zoo vjÉak bij veel kleinere bombardementen dan dit had gehoord. „Hefc klonk alles gedempt. Zelfs onze eigen batterijen braakten geen ontzettende donder slagen uit, ofschoon ik de groote projectielen door de lucht kon hooren suizen, als groote nachtvogels. Nu en dan weerklonken wel eenige hevige slagen, als een haastig kloppen op de poorten van den nacht en ook dreunde er wel een doffe, zware donderslag, gevolgd door een lang gerommel, die ik aan het ont ploffen van mijnen dicht bij bet front toe- schreef. „Maar meestal klonk alles vreemd rustig en laag en toch maakte juist dat gedempte geluid van het artillerievuur een veel dieperen indruk van ontzetting en van het doodeüjk werk, dat daardoor verricht werd. „Het was nu half acht. Een stafofficier bad mij den avond te voren in vertrouwen gezegd, dat de aanval precies op dat- uur zou beginnen. „En nu was het half acht. Ons horloge ver telde hefc ons, maar niets andersde kanonnen richtten thans het vuur achter de eerste Duit sche linies, maar zwegen niet, zooals ik ver wacht had. Hefc spervnnr bleef eren hevig al3 te voren doorgaan, Tien minuten te voren had er zich echter een nieuw geluid in het gedonder der kanonnen gemengd. Het klonk als de ...rafale" van de Fransche „soïxante- quinze", heel snel, maar luider dan de veld kanonnen. Het waren de loopgraafmortieren, die over het geheele front vóór mij aan hefc werk waren. „Het was half acht. Het oogenblik voor deq aanval was gekomen^'i

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1