legerzaken. Correspondentie. I DE^SOLiDATENCOUR A.NT Von SSondag1 O iTiali 3L 3 H €5 Grooten dienst in dezen oorlog doen de vliegtuigen en zonder hen zou de krijg stellig een geheel ander aanzien hebben gekregen. En zij zijn nuttig niet alleen op het land als verkenners, ook op zee. Daar maakt men gebruik, zooals men -weet, van do zg. watervliegtuigen. Van zoo'n vliegtuig, Duitsch model, geven we hier een afbeelding, terwijl het, torugkeerend van een verkenningstocht, voortglijdt over het water. zijn, en een groot aantal gewonden. Wij ver overden zes kanonnen, 23 mitrailleurs, eouige duizenden, geweren, twee zoeklichten, elf bommenwerpers, 77 cagssons. Wij sloegen hevige aanvallen der Duit- schers af bij Groeziatin. Aan den rechteroever van den Dnjester Bij Jivatsjof en Hotzimirtsj woedt een ver bitterd gevecht. In talrijke sectoren van het front ten noorden van de moerassen van Pinsk heb ben levendige arfcillerieduels plaats. Ten oosten van Baranovitsji ging de vijand tot ©enige verwoede tegenaanvallen over, welke wij afsloegen. De vijand gaf met zwaar en lichtgeschut herhaaldelijk lagen af tegen de omgeving van het dorp Labousy, ten zuidoosten van Baranovitsji. Onder dekking van dit vuur deed de vijand twee hevige tegenaanvallen. Telkens sloe gen wij hen af met'ons artillerie-, mitrail leur- en infanterievuur. PETROGRAD. De Russen hebben den spoorweg KeresmezDelatyne bezet en den vijand op de vlucht gejaagd naar den rech teroever van den Dnjester. "WEENEN. In de Boekowina ge beurde niets van belang. De gevech ten ten zuiden van den Dnjester ■duren voort. Bij Sadzawka slaagde de vijand erin met een numeriek sterker strijdmacht de Oosteni-ijksch-Hongaarsohe stellingen binnen te dringen. De O. H. troepen be zetten daarop een over een uitgestrektheid van zes K.M. 3000 pas naar het westen toe ingerichte linie en sloegen alle latere aan vallen af. Ten zuidwesten en ten noordwesten van Koiomea handhaafden de O.-H. troepen zich in hunne stellingen ondanks alle aan vallen van den vijand. Ten zuid weeten van Buczacs (oosten van •'Galicië, ten noorden van den Dnjester) hernamen de O.-H. troepen hun front na hevige gevechten. Aan de Koropisj-beek in de bocht van de Styr ten noorden van Kolki werd ook giste ren met afwisselend geluk verbitterd ge streden. BERLIJN. (Officieel.) Leg erg roep-Hindenburg. Ten zuidoosten van Riga en op vele plaatsen aan het front tusschen Postawi en Wisjnief werden nieuwe Russische aanvallen afgeslagen. Ten zuidoosten van Riga werden bij een I tegenaanval 50 man krijgsgevangen ge maakt. Legergroep-Leopold van Beieren. De strijd, die vooral ten oosten van Gorodisjtsji en zuidelijk van Darowo zoo hevig was, werd overal in ons voordeel beslist. De verliezen van de Russen waren weer zeer groot. Legergroep-v. Linsingcn. De gevechten bij Kostivechnofka en bij Kolki zijn nog niet afgeloo-pen. Legergroep-v. Botlimer. In den sector- Barysj is de verdediging, na afweer van her haalde vijandelijke aanvallen, gedeeltelijk naar den Koropieca-sector verlegd. Her haaldelijk brak de Russische stormloop op de Duitsche linies aan weerszijden van Cho- pimirsj (zuidoostelijk van Tloemacsj). Een Russisoh-Japansch verdrag. PETROGRAD. Een Russisch-Japan- sche politieke overeenkomst in twee artikelen is hier geteekend door *minis- ter Sasonof en den Japanschen ambas sadeur Montano. Deze overeenkomst heeft ten doel met vereende krachten een blijven- ;den vrede in het oosten te handhaven. Het -eerste artikel loopt over een verbintenis of een politieke combinatie, gericht tegen de 'andere contracteerende partij, i Het tweede artikel bepaalt, dat Rusland en Japan zich in geval van bedreiging der territoriale of die speciale belangen van de eene partij, welke door de andere erkend zijn. zullen verstaan over maatregelen, die genomen moeten worden tot steun of hulp ter verdediging van deze rechten en be langen. Hongersnood in de Boekowina. PETROGRAD. Do afgevaardigden der stèden-unie molden, dat de bevolking in de plaatsen der Boekowina. welke door de Russen 'hernomen zijn, aan broodsgebrek lijdt; de unie 'heeft dientengevolge bakkerijen en broodwin kels opgericht. Van het Oosterfront. Colin Ross. de bekende medewerker van de !»,Vossische Zeitung", is met zijn troepen naar 'bet oosten verplaatst. Hij schrijft uit Wolk a Radisainska: Voor ieder wijkend leger trekt een wolk van ■booze geruchten uit. Hc-t is alsof de lucht er vóór in beweging geraakt en in golven dc slechte tijding vooruitdraagt, deze voortdu rend vergrootend en overdrijvend. Toen wij in Polen kwamen, fluisterde het 'volk daar reeds dat de Russen al over de Weicbsel waren. Erger dan do nederlaag zelf is het gerucht daarvaB. Waar zooeven nog dapper gevochten werd, verslapt de tegenstand, zoodra het kwade bericht is doorgedrongen. De evenaar, die zooeven nog nauwelijks wankelde, slaat iinet één slag diep en beslissend over. Wat de eene zijde aan kracht verliest, wint de andere .onmiddellijk. Het is als een sluipend gif, als leen smeulend vuur, als een besmettelijke ziekte. De terugtocht ontzenuwt en niemand, die binnen den k-rin^ van geslagene en vluch tende troepen geraakt, kan zich aan den in vloed ervan onttrekken. Slechte bij is daarte gen beveiligd, die staan blijft en bewust ■tegen den stroom inzeilt. Wij zeilen tegen den stroom in. Onze trein jaagt- over Poolscli land en Russische 6teppen m met ons, voor en achter one rijden duizend treinen^ den doorgebroken stroom van vijan den tegemoet. Als zwemmers, die zich tegen de branding opwerken. ITALIË. Aan het Italiaanscho front. ROME. (Bericht van den Opperbevel hebber.) De aanvallen op de fronten in het Lagarma-clal en het Sugana-dal ijn Donder dag voortgezet. In de Etsch-vallei en het bekken van den Boven-Astico trok de vijand langzaam terug onder den druk der Italianen, waardoor cte opstelling aan het licht kwam van nieuwe batterijen in beheerschende stellingen, die reeds voor de verdediging in gereedheid waren gebracht. Op het Asiago-plateau krachtige actie van de Italiaansche artillerie tegen de vijan delijke linies. In het Campelle-dal ontruimde de vijand met spoed de stelling, die hij op den berg groep Prima Lunetta nog bezet had gehou den en liet daarbij wapens en munitie in handen der Italianen. Op de rest van het front tot aan de zee bij tusschenpoozen activiteit van vijandelijke artillerie. In den sector San Martino dreef de vijand verstikkende gassen naar de Italiaansche linies, echter zonder eenig nadeel aan te richten. Ten oosten van Selz sloegen de Italianen een aanval aï op de stellingen, die zij' onlangs hadden genomen. WEENEN. Dit het oorlogspers- kwartier wordt bericht: ,,De Italia nen deden den 27sten Juni een hevigen aanval op de Oostenrijksche stellingen aan den Plöckensector. Tevoren had de vijandelijke artillerie een deel onzer hinder nissen vernield. Een gedeelte onzer stellin gen was in den volsten zin des woords om geploegd. Te 10 uur 's ochtends begon de vijand met zes compagnieën den aanval op den Freikofel en vermoedelijk met evenveel troepen op den Grooten Pal. Ondanks ons zèer hevig infanterie- en mitrailleur vuur slaagde de vijand erin in die stellingen, welke door de artillerie met den grond gelijk waren gemaakt, binnen te dringen. Aan den Grooten Pal deden onze reserves een tegenaanval, waardoor alle stellingen volkomen van vijanden werden gezuiverd. Zingend gingen de soldaten over tot de bestorming; tot ongeveer 12 uur 's middags streden zij man tegen man tot 's avonds, toen werd hier door den vijand geen aanval meer gedaan; tot het invallen van de duis ternis verhinderde het hevige kanonvuur echter het herstel van de tot puin geschoten stellingen. Aan den Freikofel werd de vijand, die in onze stellingen was binnengedringen, er ni een verbitterd handgemeen weder uitge worpen. Te elf uur 's voorm. begon een nieuwe aanval op den Freikofel en te 12 uur volgde een tweede met versche krachten. Deze was te 1 uur 30 afgeslagen. ZWITSERLAND Zwitserland en Duitschland. PARIJS. Volgens berichten uit Bern heeft Duitschland den termijn, aan Zwitserland gesteld voor de beantwoording van het economisch ultimatum, verlengd. Deze wei felende houding van Duitschland na den dreigenden toon van de nota van 8 Juni moet eenerzijds worden toegeschreven aan de zekerheid, dat de geallieerden niet zul len wijken voor de bedreiging van Berlijn en anderzijds aan de tegenslagen, die de centrale mogendheden in den laatsten tijd hebben on dervonden. Welke gevoelens de bedreigingen van Duitschland in Zwitserland hebben gewekt, kan blijken uit de volgende zinsnede, voorko mende/in een hoofdartikel van de „Journal de Genève" van 5 Juli: „In onze huidige en toe komstige onderhandelingen 1-runnen wij altijd goede redenen doen gelden. Ten eerste zijn wij bewoners van een land, dat veel gebruikt, ernstige klanten, met welke men liefst niet op kwaden voet moet geraken. Verder hebben wij de andere neutralen voor ons. Voor het oogen- blik echter moeten wij de kolenquaestie rege len. Door de mededeeling, dat Duitschland „a's zonder kolen wil laten d oor België, een onafhankelijker! staat, mot welken wij een handelsverdrag hebben gesloten, te verhinde ren, om die brandstof te verkoopen, dreigt Duit-sohland on3 met een oorlogsdaad. Het dient te weten, dat wij het als zoodanig be schouwen. Wij verlangen geen oorlogszuchtig gebaar van onze autoriteiten, maar duidelijke taal." Welkom. De Burger uit Kaapstad, van 23 Mei, schrijft onder dezen titel: „Gisterenmorgen omstreeks 10 uur kondig den kanonschoten aan dat het hollandse pant- serdekschip Noord-Brabant'de haven van Kaapstad binnenliep, ^oals onzo lezers reeds vroeger uit onze kolommen hebben kunnen ver nemen, is deze nederlandse oorlogsbodem be stemd om in Oost-Indië personeel der zeemacht welks diensttijd verstreken is, af te lossen én naar hun vaderland terug te brengen. De be manning, welke tans aan boord is, zal dan ook voor het merendeel enige jaren in de tropen moeten verblijven. „Elders in deze uitgave geven wij een uit voerige beschrijving van schip en bemanning. „Hoewel wij te Kaapstad in de afgelopen maanden gewoon zijn geraakt aan het binnen lopen van hollandse passagiers- en vrachtsche pen, die, tussen haakjes zij het gezegd, heel wat leven en bedrijf in onze stad teweeg bren gen, is het toch maar uiterst zelden, dat wij hier nedcrliands© oorlogsschepen aantreffen. Doch de huidige oorlog heeft in zo menig op- zicK evrossingen gebracht, dat wij ons over do komst van een nedorlanso oorlogsbodem to Kaapstad ook niet meer al te zeer verwon deren. „Het doet ons niettemin biezonder genöegen deze nederlandse kruiser hier te z:on. Bloed is dikker dan water, en waar .oud-Nederlanders en Afrikaners de vlag hunner voorzaten zien wapperen van de mast van een oorlogschip, daar trilt onwillekeurig de snaar van bloedver, wantschap en gaan hun harten uit naar de zonen van dat volk, dat te midden van de wild ziedende baren van strijd om oppermacht en heerschappij nimmer de fiere nek heeft gebo gen voor tyrannio en slavernij, doch onder de meest moeilike omstandigheden steeds bet rood, wit en blauw als symhool der vrijbe'd heeft ont plooid. niet alleen in de lage landen langs do Noordzee, doch tot aan de uithoeken der aarde, ja over alle wateren. „Het Hollands-Afrikaanse volk is trots op het bloed, dat in zijn aderen vloeit en dat voor meer dan do helft uit hollands bloed bestaat. Bloed is dikker dan water en. daarom zijn wij blij weer eens een hollandse oorlogsbodem in onzo haven te zien en roepen wij van ganser harte en uit het diepst van ons gemoed de kapitein, de officieren en de bemanning van de „Noord-Brabant" een hartelilc en welge meend ..Welkom" toe en spreken wij de hoop uit. dat hun verblijf te Kaapstad zal leiden tot het aanknoopen van nieuwe en het versterken ya-n oude vriendschapsbanden." Ongerustheid over een treiler. Men is te IJmuiden ongerust over den stoom trawler „Wilhelmina" IJM. 35, welke reeds den vorigen Maandag van IJsland vertrok en nog niet binnen kwam, ofschoon de drie dagen na hem vertrokken trawlers reeds binnen liepen. Men heeft nog hoop, dat.de trawler naar de een of andere haven is opgebracht, zonder dat daarvan bericht werd gezonden. Nederlandsch schip door Russische duikboot beschoten. Het „Svenska Telegrambyran" seint uit Stockholm Het Hollandsche kofschip „Neerlandia" van Groningen is aangebracht in de haven van Dala-rö, in den archipel van Stockholm. De bemanning verklaarde, dat het vaartuig bescho-. ten werd door een Russische duikboot, op ongeveer 1-5 minuten afstand van Hufvadskaer, De „Neerlandia" was op yeg naar Rotterdam, met een lading hout; aan boord bevinden zich de kapitein met zijn vrouw en kind eh drie man der equipage. Het schip voerde de Neder- landsche vlag en het was aan de twee zijden op duidelijke wijze met de nationale kleuren beschilderd. Het schip is vrij ernstig bescha digd. Gelukkig eischte de beschieting geen slachtoffers. Engelsche mijnenveger gezonken. LONDEN. De admiraliteit meldt, dat een Engelsche mijnenveger, in de Noord zee op 4 Juli getroffen door een torpedo, welke was afgeschoten door een vijandelijke duikboot, en daardoor licht beschadigd was, niet in de haven is teruggekeerd. Een duikboot-aanval. BERLIJN,. Zondag 2 Juli werden de geleideschepen van nieuwe Duitsche koop- vaardijbooten op de vaart naar Swinemiinde ten zuiden van het eiland Oeland, door een vijandelijken onderzeeër, zonder voorafgaan de waarschuwing, onder water aangevallen. De baan van de torpedo was duidelijk te onderscheiden, ook zag men twee sterke draaikolken die door het uitstooten van de torpedo veroorzaakt werden. Gelukkig ging het schot tusschen de koopvaardijschepen dc~r. De gewapende geleidevaartuigen zet ten dadelijk koers naar de plek waar de onderzeeër vermoedelijk lag en verjoegen hem. De geleidevaartuigen liepen ongedeerd de haven van Swinemiinde binnen. Geconstateerd zij hiermede, 'dat vreed zame Duitsche koopvaardijbooten door een vijandelijken onderzeeër zonder vooraf gaande waarschuwing onder water aange vallen werden. Hoe de „Brussels" genomen werd. De correspondent van den „Lokal Anzei- ger", KarlRossner, heeft een onder houd gehad met den commandant van de prijsbemanning, die in den nacht van 23 op 24 Juni de „Brussels" naar de haven van I Zeebrugge wist op te brengen. Wij waren buitengaats op patrouille, teen het schip om 2.20 uur in zicht kwam. Een zwart ding met enkel zijlichten, waarschijnlijk om den indruk te vestigen dat het een zeil schip was, maarwij ontdekten al be-1 I spoedig de rookwolken. L* Van do Duitsche boot scheen het zich iii aan te trekken, waarschijnlijk vermoedde h in ons een Engelschman. Wie denkt er ook aan dat twee dozijn mijlen ten oosten van den Noord-Hinder Duitschers aan 't kruisen zijn? Wij hielden ons om velschillende reden op een afstand tot besloten werd dat ik als commandant van de prijsbemanning zou fun- geeren. Toen zijn wij 't schip genaderd en schreeuwde in 't Engelsch: „Zijn jullie de „Brussels"? De gezagvoerder op de brug antwoordde bevestigend. De man was waar schijnlijk in zijn nopjes dat do Engelschen er al waren. „Stoppen" roep ik, „ik kom aan boord." De „Brussels" stopt, wij leggen aan en ik spreek met twee van mijn beste lui af wat wij zulen doen. Mijn pet neem ik af; de andei zal gauw genoeg merken dat hij in Duitsche handen is. Met ons drieën bomen wij aan boord. Ik ga naar den gezagvoerder op de brug, een onderofficier daalt in de machinekamer en de ander neemt het draadlooze telegrafietoestel voor zijn rekening. Op de brug converseferen wij gedurende enkel© minuten op zijn Engelsch over het weer en over de lading; dan vraag ik naar do scheepspapieren. .Alles netjes in orde. Beneden bij het marconitoestel zie ik onzen man. Hij heft de band op, dat wil zeggen: ,,Ik heb den boel uitgeschakeld." Als ik weet dat het zoo ver is zet ik mijn pet weer op en stel mij zelf aan kapitein Fyatfc voor als de Duitsche officier die het commando over do prijsbemanning heeft en dus ook de „.Brussels" onder zijn leiding zal nemen. Groote consternatieniets aan te doen. De aan boord zijnde Belgen en ook de andere bemanning, met uitzondering van het machine- kamerpersoneel gaan op de Duiteclie boot over; ik krijg drie onderofficieren, vijf matrozen en zes stekers en dan gaat het op Zeebrugge af. Al spoedig blijkt 4?t de machinekamer verla ten is; geen ingenieur en geen stoker. Ik be veel den gezagvoerder met mijn Browning onder zijn neus, flat hij voor personeel moet zorgen. Drie stokers kwamen te voorschijn en verder deed de kapitein het verhaal dat er 24 Russen aan boord verborgen waren. Die moesten stoken en kolen tremmen. Eerst gelukte het niet, bleef do „Brussels" gestopt liggen, maar toen ik zei dat wij de boot als de Engelschen in zicht kwamen, zouden laten zinken, koos men 't zekere voor het onzekere en petto de machines aan. Bij ^Schouwenbank werd de Duitsche vlag geheschen, de gozagvoorder werd voor alle zekerheid opgeborgen en met de zw'art-wit- roode wimpel in top passeerden wij de Vlis- singsche mailboot, die op de uitvaart was en in Engeland kon vertollen, dat de „Brussels" voorloopig niet verschijnen zou. „En", besluit Karl Itosner, van de lading die het noodlot ons als een aardig cadeautje in handen speelde, heeft de commandant mij ook nog heb een en ander verteld: 390 ton levensmiddelen, waaronder 190 ton varkens- vleesch, een voorraad voldoende om' ongeveer 800,000 mensehen een royalen maaltijd te ver sohaffen,verder gevogelte, visch, kalveren en 150 ton vet, hoofdzakelijk margarine. Boven dien laarzen en leder, allerlei bruikbare dingen dus, die te zamen een waarde van ongeveer 4 millioen Mark vertegenwoordigen. En als dat alles gelost is hebben wij nog het'mooie, grooto schip dat de Great Eastern Railway Co. zoo solide en prachtig ingericht heeft als kon zo vermoeden dat Duitschland er nog eens een aardigen hulpkruiser aan zou hebben. De „Sussex". Naar de „Times" verneemt, lioudt mi nister Lansing zich'bezig met- de opstelling eener nota aan Duitschland, waarin hij vraagt, welke straf aan den duikboot-kapi tein, die de „Sussex" getorpedeerd heeft, is opgelegd. Stemplicht. Het „Handelsblad" verneemt, dat een ontwerp tot invoering van stemplicht tege lijk met de Grondwetsherziening, het depar tement van Binnenlandsche Zaken reeds oenige dagen geleden heeft verlaten. Het is in gereedheid gebracht naar aanleiding van het overleg met de Commissie van Rappor teurs, waarvan het afdeelingsverslag over ds herzioningsyoorstellen gewaagt. Geen annexatie-plannen. Reuter seint uit Londen„Het „Al gemeen Handelsblad" maakte in zijn avond blad van 27 Juni melding van het bestaan van een propaganda ten gunste van de in lijving van Nederlandsch gebied bij België, die door de Belgische regeering zooal niet gesteund dan toch vrijelijk toegelaten zou worden. „Reuters agentschap is officieel ge machtigd te verklaren, dat bovengenoemde mededeeling totaal ongegrond is. Noch de Belgische regeering, noch de Engelsche of Fransche regeeringen, ten behoeve wan de Belgische, hebben ooit een propaganda of plannen om van Nederland een afstand van grondgebied te verlangen of af te dwingen gesteund of aangemoedigd." Ds. A. S. Talma. De toestand van ds, Talma, die sedert eenige weken in het Diaconessehuis te Haar lem ligt en die in de laatste dagen zeer ern stig ziek was, was Donderdag iets'.minder zorgelijk dan Woensdag, hoewel nog ernstig. In beslag genomen postpakketten. In „St.-Ct." 156 wordt medegedeeld, welke postpakketten afkomstig van de mails van de „Grotius", de „Prinses Juliana", de „Konin gin der Nederlanden", de „Insulinde", de „Rembrandt" en de „Oranje" door de Britsche autoriteiten in beslag zijn genomen. Landbouwverloven in den oogsttijd. Ten behoeve van de landbouwverloven in' den oogsttijd, kan behalve aan de bedrijfielders, die reeds op grond van liet gestelde onder 3o. c en Co. van L. O. 1916, B-131, voor bijzonder verlof in aanmerking komen door compag nies- (escadrons-, batterij-, fort-, detache- ments-) commandanten ook verlof worden ver leend aan a. andere bedrijfsleiders, aan wie wegens overschrijding van'de grens van toelaatbare af wezigheid (7 geen verlof op grond van punt 3 c kan worden verleend b. fungeerende bedrijfsleiders (vader 60 jaar en ouder, of ziek) c. houders van hooi- en dorschmachines, loon- maaiers, paardeuhouders, voerlieden, schuiten voerders, plattelands-handwerklieden e.d., wier I bedrijf met dat van den landbouw geheel sa menhangt, aan allen evenwel slechts dan, wan-, zij reeds, vóór hun diensttijd tijdens de mobili satie er hun beroep van maakten bij anderen behulpzaam te zijn bij het binnenhalen van den oogst. Ten aanzien van zoons van landbouwers en van in- en uitwonendo knechten, die slechts als werkkracht niet als bedrijfsleider dienst doen, gelden dezelfde bepalingen als voor deze categorieën van personen in L. O. 1916, B. 104, gemaakt. In de meeste gevallen zal met een oogst- verlof van 14 dagen of minder kunnen worden volstaan, slechts bij nitzondering zal het den duur van 21 dagen mogen overschrijden. Al leen bij zeer groote bedrijven, kan ten behoeve van oogsten, die niet in eenzelfde tijdperk val len in totaal hoogstens vier weken verlof wor den verleend. Het verlof hier bedoeld kan naar verkiezing in een of meer perioden worden genoten. Voor wat bet inwinnen van adviezen hij de betrokken bemiddelingsbureaus betreft, zij verwezen naar het hieromtrent bepaalde in L. O. 1916, B. 104. Eventueel ingekomen ver klaringen betreffende ziekte of ouderdom van vaders van dienstplichtigen moeten aan do be middelingsbureaus worden overgelegd. Gedurende den oogsttijd kan, ten behoeve van bovengenoemde categorieën van dienstplich tigen, door compagnies- (eskadrons-, batterij-, fort-, dctachements-) commandanten, zoo noo- dig boven de 7 worden ..beschikt over 2 van de in punt 9o. vdn L. O. 1916, B. 131, genoemde 10 Voorts wordt ter kennis gebracht, dat, in dien de 10 voor bijzondere verloven vastge steld, niet wordt overschreden, door compag nies- (eskadrons-, batterij-, fort-, detache- ments-) commandanten aan landbouwers, die ten gevolge van de ongunstige weersgesteld heid in Juni niet gereed zijn gekomen met het binnenhalen van den hooioogst, opnieuw naar behoefte, hijzonder verlof kan worden verleend, mits deze verloven niet ten nadeele komen ^van andere oogstverloven of van bij zondere verloven van andere categorieën van dienstplichtigen. Hieronder volgen cenigo gegevens met be trekking-tot den aard en den duur van som mige oogsten in de verschillende provinciën. Deze "gegevens zijn verstrekt door de onder scheidene beraiddeiingsbureaux voor den land bouw. Friesland. A. Voor de kleistreek: a. voor den oogst van granen en peulvruch ten, do maand Augustus; b. voor den oogst van aardappelen de maand September en begin October; c. voor den oogst van bieten, de tweede helft van September en de maand October. B. Voor de.lichtere gronden. a. Voor den oogst van rogge, de maand Augustus; b. voor den oogst van fabrieksaardappelen en cichorei, laatste helft van September en begin October. Groningen. In bet grootste deel van Groningen valt de oogst in de tweede helft van Juli en in Augus tus. In do veenkoloniën valt de roggeoogst in het laatst van Juli en het begin van Augustus, de haveroogst in Augustus en do aardappel oogst voornamelijk in 'September. Deze laatste is van overwegende boteekenis. Daarna heeft do oogst van suikerbieten plaate. Drente. Aanvang van den roggeoogst 25 Juli Duur vq.n den roggeoogst drie weken, in de veenkoloniën vier weken. Aardappeloogst in September. Overijssel. Do talrijke kleine, gemongde bedrijven kun nen met een maximumverlof van 14 dagen voor rogge- en tarweoogst gezamenlijk zeer goed volstaan. Roggeoogst: 20 Juli10 Augustus. Haveroogst 10 Augustuseind Augustus. Aardappeloogst 15 September15 October. Gelderland. Oogsttijd valt tusschen 15 Juli en 15 Sep tember. Noord-Brabant. Op den zandgrond in het Oosten van de pro vincie kan met een verlof van 14 dagen worden volstaan (tijdperk werd niet opgegeven): in het Westen van de provincie wordt voor rogge- en tarweoogst gezamenlijk een verlof van 14 dagen tusschen 20 Juli en 20 Augustus noodig geacht voor den aardappeloogst 14 dagen van af half September voor den bietenoogst 14 dagon .tegen het ein de van September en in October. Limburg In het Noorden der provincie en in het land van W eert valt de roggeoogst tusschen half Juli en half Augustus, in het midden der pro vincie rogge- en haveroogst tusschen half Juli en 1 September. Oogst herfstgewassen tweede helft van Sep tember en in October. Zeeland. De rogge- en de tarweoogst vallen tusschen 1 Augustus en 15 September, de aardappel- en ds suikerbietenoogst tusschen half September en half November. Zuid-Bolland. Oogst van de halmgewnssenAugustus. Aard_ appeloogst.September. Bietenoogst15 Octo ber15 November. Noord-Bolland. De oogsten in deze provincie hebben plaats in de maanden Augustus en September. TI tr echt. Rogge-oogst tweede helft van Juli en begin Augustus. Tarweoogst: tweede helft van Augus tus. AardappeloogstSeptember en October. Uit de Staatscourant. Bij K. B. is a. d. .eervol ontsl. res.-kapt. A. Tromp, behoord hebbende tot bet 34ste bat. landw. inf., wegens het bereiken van den 55- jarigen'ouderdom, te rekenen van 18 Mei, een nader pensioen toegekend ten bedrage van f 90 's.jaars, met instandhouding van liet 'hem verleend voortd. pensioen ad f 1367 's «janrs. Bij K. B. is b/h. leger in Ned.-ïndië be noemd en aangesteld tot off. v. gez. 2e kl. de arts Ch. Leklcerlterlter. Mutaties, Bij K. B. zijn benoemd, bij het reserve- personeel der landmacht, met bestemming voor den dienst bij de landweer, tot reserve-tweede- luitenant-kwartiermeester, bij hot 36e Bataljon Landweer-Infanterie, de reservè-sergeant-ma- joor-administrateur J. W. M. Gorter, van het 37e Bataljon Landweer-Infanterio, bij het 89e Bataljon Landweer-Infanterie, de reserve sergeant-majoor-administrateur G. M. van R.ossum, van bet regiment Grenadiers; bij het 7e Bataljon Landweer-Infanterie, dp reserve sergeant-majoor-administrateur J. A. A r n o 1- d u s, van het le Bataljon Landweer-Infanterie bij het 46e Bataljon Landweer-Infanterie, de reserve-sergeant-majoor-admimstrateur C. J. Mutsaers, van het 43e Bataljon Landweer- Infanterie; bij hot 44e Bataljon Landweer- Infanterie de reserve-sergeant-majgor-admini- strateur J. L. Thissen, van het 40e Batal jon Landweer-Infanterie; bij het 17e Bataljon Landweer-Infanterie, de reservJM^ergeanfc'ina- joor-administrateur F. S w a r t, van bet 47o Bataljon Landweer-Infanterie-, bij het 22e Bataljon Landweer-Infanterie, de reserve-sor- goant-majoor-ndministrateur S. C. F r a. n- ken, van het 3e Bataljon Landweer-Infanterie; bij bet 27e Bataljon Landweer-Infanterie, de reserve-sergeant-majoor-administratenr D. J. W o 1 d e n (I o r p/ van do Artillerie der Land weer; bij het 8e Bataljon Landweer-Infanterie, de reserve-sergeant-majoor-administrateur G. v a n 'S t o e n beek, van het 4e Bat. Landw.- Inf.bij het 47e Bataljon Landweer-Inf. de reservo-sergeant-majoor-administrateur J. W. M. M_a a g d e n b e r g, van de Artillerie dor Landweer; bij het 3e Bataljon Landweer-In fanterie, de reserve-sergeant-majoor-admini strateur J. de Jong, van het 36e Bataljon Landweer-Infanterie; bij het 40e Bataljon Landweer-Infanterie, de reserve-sergeant-maj.- administrateur J. C. Verbraak© n, van het 41e Bataljon Landweer-Infanterie; bij het 4e Bataljon- Landweer-Infanterie de reserve sergeant-majoor-administrateur J. It. de Boer, van do Artillerie der Landweer; hij het 6c Bataljon Landweer-Infanterie, de reserve* sergeant-majoor-administrateur T. K i n g m a, van de Artillerie der Landweer; hij het 34e Bataljon Landweer-Infanterie, de reserve-serg.- majoor-administrateur F. A. M. C. V erhey- d o n, van de Artillerie der Landweer; bij het 20e Bataljon Landweer-Infanterie, de reserve- sergeant-majoor-administrateur F. R i n s m a, van het 4e Bataljon Landweer-Infanterie; bij het 13t Bataljon Landweer-Infanterie, de res.- sergeant-majoor-administrateur J. P. H. P o t a s s e, van het 7e Bataljon Landweer- Infanterie; hij liet 38e Bataljon Landweer- Infanterie, de reserve-sergeant-majoor-admini- strateur C. Pun t, van het 5e Bataljon Land weer-Infanteriebij het 5e Bataljon Landweer- Infanterie, de reserve-sergeant-majoor-admini strateur N. J. van der Wal, van het le Bataljon Landweer-Infanterie; bij liet 48e Ba taljon Landweer-Infanterie, do reserve-sorg.- maj.-administrateur F. J. L. V u 11 i n g h s, van bet 39o Bataljon Lanlweer-Infantcriebij het 12e Bataljon Landweer-Infanterie, de res.- sergeant-majoor-administrateur C. "Wester beek, van het 2e Bataljon Landweer-Infan terie bij het 45o Bataljon Landweer-Infante rie, de reserve-sergeant-majoor-administratour H. J. Tic lom an, van het 47e Bataljon Landweer-Infanterie; bij het 3e Bataljon Land weer-Infanterie, de reserve-sergeant-majoor administrateur F. A. Pfeifo, van het 3e Bataljon Landweer-Infanterie; bij het 21e Ba taljon Landweer-Infanterie, de reserve-serg.- majoor-administrateur P. W i t, van het Batal jon; bij het 3öe Bataljon Landweer-Infanterie, de reserve-sergeant-majoor-administrateur E. A. F e y g e, van de Artillerie der Landweer. Bij K. B. zijn lo. benoemd, bij het Reserve Personeel der Landmacht, tot Reserve-Tweede Luitenanta. bij het wapen der Infanterie, bij 'het 5e Regi ment, de milicien-sergeant J. M. Z w e n n e s en H. P i e t e r s, onderscheidenlijk van het Regiment Grenódiers en het Regiment Jagers; bij hun te2emvoord;g korpsde milicien- ser geanten P. H. Bruynings Ingenhoes, van het 4e Regiment A„ J. Aarts van het 6e Regiment; L. M. R up pert van het 7e Regiment; A. C. K r o 1 en A. M ey e r, beiden van het 8e RegimentD. B. Haaitsma, van het lie Regiment; P. Blank, van het 12e Regiment; F. J. Kisters, O. F. van O o s te r 7. e e en J. J. II. Cu stars, allen van het 13e Regiment; R. J. Kol ijn en J. Wisse, heiden van bet 14e Regiment; A. M. C. Schouten, J. Thompson en A. Poortman, allen van het 15e Regiment S. Kraal, J. J. Koning en W. J. L. d e Lange allen van het 18 Regiment; L. O. Reed ij k en C. J. L. W. d e J o n g, heiden van het 20e Regiment, T. Swart en L, Donker, heiden het 21e Regf mentM. S c haap en F. L. Idenburg, beiden van liet 22e Regiment; b. bij de Infanterie der Landweer, bij het 7e Ba,talon, de landweerplicbtige Sergeant A. R o °- k a m, van het 15e Bataljon* KennisgevingeD s/f|§f voo t Verloving, Ondertrouw Geboorte, enz. Invitatiën, Dankbetuigingen, Menc'a Programma's, Balboekjes, Visitekaarten. Lnxepapier, Artistiek Stempelwerk B. van Mantgem, Hofleveranciez Singel 562, hoek Vijzelstraat, Amst 2o. tijdelijk benoemd, by het Reserve-Personeel der Landmacht, bij het wapen der Infanterie, tot Reserve-Tvveodo-Luitenant bij hun tegen woordig korps, de milicien-Sergeanten J. G. V e 1 d e r en H. J. B 11 e, beiden van het 18e Regiment. Bij K. B. is aan den Reserve-Tweede-Luite- nant Raden Mas A r i o S o e r j o So e- p a r t o,, van het Regiment Grenadiers, thans genaamd Pangeran Adipatf Ario Praboe P r a n g w a d o n o, op zijne a.anvrage, een eervol ontslag uit den militairen dienst ver leend; is met ingang van 1 Aug. 1916 aan de opzich-' ters-bureelambtenaren der Genie J. v an der Tas, P. Kranendonk en C. R o m ij n, in verband met bun gevorderden leeftijd, een eervol ontslag uit hunne betrekkingen verleend. is met ingang van 1 Oct. 1916, benoemd tot burgerleeraar in de wiskundige vakken aan do Koninklijke MiVtaire Academie de heer H. J. van Veen. thans tijdelijk loeraar aan ge noemde inrichting. Landstorm. Dg Minister van Oorlog heeft goedgevonden lo. dat de Landstormafdeeling Middelburg en Domburg, maar dan als sectiën in plaate ■van afdeel in gen vereenigd zijn tot de landstorm- compagnie Walcheren, onder de bevelen van den tegenwoordïgen commandant der afdeeling Middelburg, den vrijwilliger (oud eerste-luifc. der inf.) jhr. P. J. Boogaert, die gelijktijdig in pnste© gelijk gesteld is met den rang van ka- pitein 2o. dat de commandant'van het Landstorm* korps de Meijerij, de vrijwilliger (oud luit. -kol. v/h. Inf. Legér) WJ. C. Creutz Lechleitner voortaan in positie gelijkgesteld«zal zijn met den rang van kolonel. Bij beschikking van den Minister van Oorlog d.d. 3 Jiiü 1916 is de vrijwilliger bij den Land storm fdo oud gezagvoerder hjj de Gouverne- mehts Marine in Ned.-Ind:ë) J. Ph. Sehaeffer fd. commandant van do compagnie 's-Gravcn- hage van. liet „Landstormkorps Motorvaar- en -voerwezen" in positie gelijkgesteld met den rang van kapitein. Uit do Staatscourant. Bij besch. v. d. Min. v. Marine is luit. ter z. lsoo kl H van Eeghen, met 15 dezer eerv. ontsl. v. h. bevel over Hr Ms. „Wodan", en gepl. b/d. marinekazerne te Amsterdam én is luit, t. z. 2de kl. A. C Wiikerlin, met dien datum belast met het bevel over gemelden bodem. ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK per brief wordt niets boantwoord. Alle vragen werden regelmatig en zoo spoedig mo ge I ij k en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder oens bij nader schrijven antwoord to var- zoeken. Wie bij zijn ^raag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Geef steeds uw juiste en volledige mili taire adres op. Vragen van burgers worden NltT beantwoord. Adressen gevraagd. Eerste plaatsing. De scrgeant-majoor-3dmini'9trnteur van l-II- 7 Reg. Inf. verzoekt opgave van de tegen woordige adressen van de milicien-sergeanten FBLDMAN en HEYLAND. (Tweede plaatsing.j De Directeur der Expeditie Veldpost ver- zoelct hot adres van Mil.-sergeant J. van Burggen, Breskens, (postwissel 'uit Amerika.) J. K„ Baardwijk. Men hooft uw menagegeld goed'berekend. Red. B. K,, Tilburg. Dit is moeilijk bij voorbaat te zeggen. Na eindiging van het driemaande- lijksch verlof, zult gij weder een verzoeksohrift bij den burgemeester moeten indienen. Red. L. L., Medemblik. Gij hebt geen recht op hospitaalsoldij. Red. P. J., Gorinchem. Bij de Marine worden geen landstormplichtigen ingedeeld. Red. J. J., 's-Gravenhage. Een milicien-sergeant dienstdoende als fourier mag het ondersohei- dingsteeken van fourier niet dragen. Red. C. J. O., Vierpolders. Gij moet een nota- riëëele volmacht van üwo schoonouders over leggen. Red. M. Sch., Arnhem. Gij kunt eene poging wa- gfn door een verzoekschrift te richten aan do irectio van de Artillerie-inrichtingen to Hembrug. Rod. W. J. O,, Leiden. De dienstbelangen gaan als vanzelf sprekend voor het verlof. Red. S. M., Amsterdam. Richt een verzoekschrift langs den hiërarchieken weg aan den Opperbe velhebber van L. en Z. Red. J. F. M., Terneuzon. Gij zult eerst met uw lichting met klein verlof naar huis eaan. Red. W. H., Naarden. Als bedrijfsleider kap do compagniescommandant u bijzonder verlof ver- leenen. Red. P. S., Venlo, Is ons nog niet bekend. Red. K. D., Leerdam. Gij hebt slechte het recht om op denzelfden tijd als de andere militairen met verlof to gaau. Red. L. L., Oosterhout, Gedurende het verlof in afwachting van ontslag uit den dienst bestaat recht op soldij en menagegeld ©n de vier eerste dagen ook op de rüobilisatietoelage. Red. C. v. S., Wernhoutsbrug. De militielichting 1908 gaat 1 Augustus a.s. "naar de landweer over. Van de militielichting 1909 is de over gangsdatum nog niet bekend. R e d G. de B., Waalwijk. Richt een 'bezwaar schrift aan do Commissie van voorlichting in zake bezwaarschriften wegens vergoeding aan kostwinners voor de provincie Utrecht. Het bezwaarschrift te zenden aan den Voorzitter van die commissi© to Utrecht. Red. A. v. d. B., Ede. Uw broeder moet bij zyn in dienst treden een verzoek aan den burge meester richteni Red. A. J. B-, Dubbeldam. Een afzonderlijk boek_ je voor zelfopleiding tot sergeant-hospitaal soldaat is ons niet bekend. Red. J. Cr., Veldleger. p&veriipopt de Di-

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2