Gevraagd Laatste Berichten. G. TREURNIET, Het beste der vaste Keukenvetten PLANTENVET DELFIA Voor Keukengebruik °£%Ty Rechtzaken. Schaakspel. Gemengd Nieuws. ADVERTENTIES KLEERMAKERSKNECHT KOOP! 80 BE ADVERTEERDER-S 18 BE SOLDATEHGBüRAtjT. MILITAIREN en HULPKOMMIEZEN. IM-WERKBAAS J. J. A. v. d. EURG, niet bij de hand is. 4k DE SQLDATElXroOÜRAINrT "Van Vrlldag1 7 J-ynXi X 01 In het kamp is het vervelend, als Avond. (Van korp. h.s. Zweedijk.) Na 'ji langen dag van moeite en zorgen Heerschfc thans weer d'avondrust; Want straks komt weer de dag van morgen Van "wéér aan 'L werk, met leed of lust. fichoon kleurt dó zon .mot purperen stralen Het wolkenfloers met rosen gloed; Do vogelzang in woud en dalen Schalt luid op tot een la atsten groet. Stil is do avond, en van verre Zinkt 't avondrood in Jt Westen neer; •En ginder blinkt reeds d'avondsterre, Die steeds verheldert, meel" en meer. De avond nadert 't einde spoedig En ieder gaat weer naar zijn huis; 't Zij of gesterkt, of -'t zij mismoedig; 't Zij vol van kracht of met een kruis. En is Jt dan duister in de 6traten En 't avonddauw wordt avondzwart, Dan voelt zich menigeen verlaten En breekt hom Raast 'b bedroefde hart. Doch Hij, de Redder aller zielen, Is groot va 11 goedertierenheen; T\il dan ook need'rig voor Hom knielen, Hij zij nw troost bij droef geween. Dan moedig 't .hoofd omhoog geheven, Niot meer versaagd, doch moed gevat; En daalt eens cl' avond van ons leven, Geen nood'; Ilij leidt ons'op het pad! ZWEEDIJK, Korp. H.S., Hospitaal Middelburg. In *t Hospitaal. (Van Landstormpl. W. Dijkman.) Ik ben gekomen lu 't hospitaal, Om daar genezing te vinden En lig hier op een mcoie zaal, Naast mijn toekomstige vrinden. Al heb je mekaar ook nooit gezien, In huis of wel op straat, Jo praat en lacht wat met elkaar, Je bent dadelijk oen kameraad. "Want een zieke is gauwtevrêe, Hij heeft niet veel noodig; Hij neemt overal gauw genoegen moe; Veel te verlangen is overbodig. Geef 'm maar een ouwe krant Hij hoeft niet van vandaag t© wezen Als ie maar is van z'n eigen land, 'Alg hij maar wat Ijeeft te lezen. •Daarom -geef ik u een gooien raad, 'Als u uw krantje heeft gelezen, Stuur hem don aan den soldaat, -Hij zal er zeer dankbaar voor wezen. (Want we liggen hier niet voor ons pleizier, Al is or ook geen één die treurt, Toch is er nietnand van ons hier, Die niet graag weet, wat er gebeurt. Over het eten hebben we niet 'te klagen, We w eten, dat er niet veel is 1 We lazen juist één dezer dagen Van die aardappelengoschiedenis. iWant een kok, dat .".s een man. •Die een. bofel doet voor een krats 'Als hij niets beters koken kan Geert ie alle dagen rats. Den hselen dag doe je niets als slapen, .Slapen 's morgens, 's avonds laat; Jo doet den lieelen dag niets dan gapen, Je weet je met den tijd geeil raad. Moet je straks weer in 't gelid staan, Hen je uitgerust en frïseh Hoef' je niet onder de wol te gaan Want je weet niet meer wat slapen is. WILLEM DIJKMAN, 7e Oomp: 3e sectie XI Depot. In het hospitaal. '(Van mil. Felix Mager.) Zeer geachte heer Manassen, 11c kom u eens weer verrassen. Bet is een klein gedicht, "Wat ik zelf heb ingelicht. Donderdag moest ik in 't Hospitaal, Voor een zeer kleine kwaal. 'Al dadelijk toen ik daar kwam, Dacht ikj het staat me hier goed an.. Ik had erg pijn in mijn pezen En dacht, nu ben ik gauw genezen. Het personeel is ook bijzonder goed, Het helpt ons altijd met spoed. Ook mogen we wandelen m het tuinpark, Zoo mooi was het niet in Noach s arli. Ook krijgen we op tijd ons eten, Ieder loopt er op af als kreeften. Zoodra ik goed hen genezen, Dan zult gij miju naam wel meer lezen; Nu wil ik eindigen met. spoed. "Want nu wat Tust, dat doet me goed. Nu voor de plaatsing mijn dank aan den heer Manassen, Dien ik spoedig wel weer zal verrassen. FELIX MAGER. Patiënt Hospitaal te Harderwijk. Hulde aan Etten. (•Van veld-art. J. F. van Baarschot.) Gij lieflijk dorpje Etten O. dierbaar plekje grond, Hoe goed zijn daar de menschen, .Waar ik gastvrijheid vond. Wij mochten maar een wijle Verij^ven in dat oord; De goedheid van die menschen Had ik lang reeds gehoord. Een vader en een moeder Vonden we in dat huis, Een zuster en een broeder; We waren er als thuis. Ook nog een oude vrouwe Steeds opgeruimd en blij, Het pleizier van de soldaten, Die vrouwe eeren wij. Veel hulde aan vrouw de Held, En ook aan haren man Bijzonder veel aan Mieke, En veel aan Toon en Jan. Wij hopen dat die menschen Nooit geene zorgen kwelt, We zijn ze eeuwig dankbaar, De familie Joh. de Held. Mil. J. F. VAN BAARSGHOT. Ook een meening l (Van Landst.pl. F. v. d. Berk.) rVijf en twintig Juni zag ik in het legerorgaan Een gedicht van een landweersoldaat staan; Ik ®ai zijn naam maar niet noemen, Want daar valt zooveel niet op te roemen. Maar toch wil ik even sohrijven, Dat hij niet moet overdrijven; Ik hen ook trouwe lezer van het orgaan, Doch ik heb er nog nooit iets in zien staan, Waarvan ik kon zeggen, Dat had do redacteur op zij moeten leggen. Als er een gedicht komt op zijn bureel, En daar komen er nog al veel Dan zal hij -wel^ordeelen Of het de lezers niet zal vervelen. En is hei, niet geschikt voor zijn courant Dan verhuist, het naar de prul Iemand. Geachte redacteur van dit soldat-enorgaan, Gaarne zag ik deze paar regelen in uw veel gelezen Rlad staan, Mijn gedichtje, het is maar klein. En ik zal er u ten allen tijde dankbaar voor zijn. F. v. d. BERK, Landstor mplichtige BI] het vertrek van onzen vriend Brandsen. (Van gren. G. de Beoer.) Wij leefden tevreden op de 2de Compïe. Als Westwoudbrs waren hier met z'n drie. Brandsen en ik, wij met z'n twee, Lagen naast elkaar in school E. En Tm mink die in de 1ste Sectie lag, Kwam s'avonds dan. bij ons, soms ook overdag. .- Zoo Wecfdea wa «eaoegliiks dagos, Ofschoon Bfamlseh ook graag eens wou plagen. Maar gooiden de jongens hem mót kug, op zyn huid, Dan zei hijHoud op v. d. d. is 'tuit;' Met don dienst mee was voor hem niet goed, Want hij had last van 'n platten voet. Hij had 't dus gemakkelijk op de Gompie, Maar 'fc zou spoedig anders zijn, want zie; Woensdags, we moesten juist op wacht, Werd door Pieterman 't bericht gebracht, Dat hij naar elders over zou gaan. Dus was 't lauiyo loven voor hem hier gedaan. En op de kamer riepen ze toen luid, Gehlkkig, die man gaat er tusschen uit. Maar 't zou spoedig anders zijn^ want zie. Gelukkig en voorspoedig ga. En dit wenschen met mee. Dé jongens der linkerkamer van school E. O. DE BOER, 2 I Grenadiers. De aanrijding van de auto van Z.K.H, Prins Hendrik, Tiet 0. M. bij het Kantongerecht te Leeuwar den heeft dezer dagen tegen oen. 34-jarigen koopman atclaar, dio in den avond van 30 Mei mot zijn auto de auto van Z. K. H. Prins Hen drik aanreed, toen hij deze met een snelheid van "60 ii 65 K-M. v ilde'voorbijrijden, 150 boeto of 30 dagen hechtenis gevraagd en ont neming yan het rijbewijs voor één jaar. Alles, deze rubriek betreffendete richten aan de7i heer 13. J; van TrotsenburgJohannes rhvlststruat 78Amsterdam. V s De volgende consultatie-partij werd tfc Weeuen gespeeld Porlis en Wolf. e2—e4 d2d4 Pbl—c3 Lclr—g-5 e4eo Lg-j x e7 Franscke Partij. Zwart Fahnrich en Marco. e7e6 d7—do 12- -f4 LfSe7 Pf6d7 Dd8 x e7 Deze zet is in den laatsten tijd zeer in de mode; in de handboeken vindt men opgegeven 7. Pbo, DdS of Pb6; 8. c3, afi9. Pa-3 en later Pc2. De tekstzet heeft de bedoeling het boven genoemde tijdroovende manoeuvre met het Paard te vermijden. Als Zwart nu door c7c5 M it's centrum wil aanvallen, moet hij eerst 7,00; of 7.—,ah; spelen om Pbo te ver kinderen; 7. a7a6 9. Lfl—d3 Fb8c6 10. 0—0 c5c4 Na 10.cd-!:; wint Wit door ll.Pce2 den geofferden pion weldra met goed spel terug. Na 10.0—0; verkrijgt Wit door het offer 11. ,Lh7 :f gevolgd door Pgot en Dh.5 ©en zeer kansrijken aanval. Na. dc-n tekstzet heeft Zwart een schijnbaar onaantastbar© stelling, en verkrijgt de partij het'eigenaardige karak ter, dat aan dergelijke gesloten stollingen eigen is. Het volgende stadium laat ons zeer moeilijk positie-spel zien, waarbij ten slotte een stoutmoedige doorbraak de beslissing brengt. 11. Ld3e2 b"—b5 12. a2a3 Pd7—b6 13. Ddl—d2 Lc8d7 14. Pc3—dl a 6ao 15. c2e3 bob4 16. Pdle3 0—0 Het is de vraag, of dit hier het beste is, want na b41)3 staat dé Koning nergens veiliger dan aan den Dannevleugel, waarheen hij trou wens spoedig gevoerd wordt. Maar in derge lijke posities zijn een paar tempi niet van over- egend belang. f7—f5 Le2—dl g2-g4 -hl 19. Kgl— 20. Ldl— Na 20. Eh8: g'—gt> 1)4—b3 Kg7_f7! zou "VS it een gevaarlijken aanval op de g-lijn verkrijgen. 21. Tfl—-gl Kf7e.S Zwart's Koning zocht reeds een veilig toe vluchtsoord aan den Damevlcugel. 22. Tglg3 Ive8d8 23. Tal—gl Kd8c7 Hiermede is de" lange wandeling van don zwarten Koning ten einde, voorloopig staat hij eilig, terwijl de Torens weder verbonden zijn. 24. Le2—dl f5 x g4 Er dreigde 25. g'l x f5en dan moet Zwart tusschen twee slechte zetten kiezen; na 25.. jfódringt de Witte Toren langs g7 in zijne stelling, en na 25. -efois de pion do ak, wat ten gevolge heeft, dat de geheele pionnenketen op den Damevleugel zwak wordt, terwijl bovendien Wit een vrijen e-pion' heeft erkregen. 25. Pe3xg4, Ld7—e8; 26. Pf3—go, Pe6—d8; 27. Pg4h6, Pb6d728. Ldl—g4, Ta8—aü; 29. Tgl—fl, De7—g7; 30. Tg3—h3, Tf8—h8; 31. Dd2£r2, Pcl7—f8; 32. Klil—gl, Ta6—b6; 33. Th3—h4, Dg7—d7 34. Tfl—f3, 7Cc7—h8 Tf.3-.h3, Dd7—e7; 36. Lg4— dl, Le8—c6 37. Kglf-f2. Lc6—a4; 38. Kf2—e-3, Th6—b7; 39. Pgo—f3, Pd8— f7; 40. Pf3^-go. Pf7xh6; 41. Th4 x h6. Th8—g8? Stelling na 41. Th8g8? Zwart. Zwart verliest zijn geduld en stelt de tegen partij een valletje, waarin hij zelf terecht komt. AJs Zwart zich tot eenvoudige verdedi ging had bepaald, was geen winstvoortzetting voor Wit te ontdekken geweest. Tegen 42. Lg4 gevolgd door Th3h4 cn Dh3, met drievoudi- gen aanval op pion e6, had Zwart zich door 41..,Tc7Le daarna Lboahc8 voldoende kunnen verdedigen. 42. Pg5 x h7Pf8xh7 43. Th6 x h7 De7 x h7 44. Th3xh7 Tb7xh7 Oogenschijnlijk heeft Zwart nu de betere stel ling, immers hij heeft twee Torens tegen de Dame, wat in het eindspel bijna altijd een voor deel is; en hier dos te ineor, omdat de zwakke pionnen f4 en li2 prachtige aanralsobjecten voor de - zwarte Torens vormen. Wit echter heelt verder gezien. Hefe verrassende slot, dat nu volgt is een voldoende compensatie voor het ec-nigszins saaie positie-spel, dat -voorafging. 45. f4—fo! Beslissend. 45. La4d7 46. Ldl—f3! ebxfó Er is niet. anders, ook op andere zetten '•«ÏALolgtï 47. Lf3 x do Tg8—g7, 48. e5eO Opgegeven Op 48— ,Te7; volgt 49.Dg3f, KcB; öODdb, en na het binnendringen Vnn de Dame' is het weldra mejt Zwart gedaani (Naar „Bachmann Schachjahrbuch 1913"). Eindspelstudie No. 3 van B. Horvitz. Zwart. ten van de boomen laten plukken. Zij hopen dat do overgebleven vrucht dan boter tot ont wikkeling komt. De geplukte vruchten worden als veevoeder -gebruikt. Wit is aan -dén zet en wint. Wit; KM, e6, 14. 4g, Ji3. Zwart: Kg6, e7, f6, g7, h6. Opl. van eindspel-studi© No/2 (J. Kotre,) 1. Lg3, IjoJ 2. Lc7, Lf8, b4 of a3; (na andere zetten volgt 3. Pdö 3. Pf6, gevolgd door 4. Pdo en U-gen de dubbele dreiging 5. geene verdediging. jo7 Pb6± en 5. Pe7± Speelt Zwart niet 1. Lot; dan gaat na 2. Pd6f door 3. PbGtt of door 3. Pf7f altijd de Hooper verloren. Een aardige nevenopl. -i© ge vonden door den heer J. Kat/ te Delft, n.l. 1. Leo Speelt Zwn.rt n 1. Lgodan volgt 2. PdGt, Kd8; (2.—. Kb8?; dan 3. Po7tf en wint) 3. Le3 ©n tegen de dreiging -4. Lao± heeft Zwart geene parad© meer. Gerede opl. ontv. van No. 2 van S. J. IJssel- stein te Hoorn. Een militair-oplichter. Te Zeist werd voor ongeveer veertien dagen bij Óen rijwielhandelaar een rijwiel gehuurd door een militair op vertoon van een gedrukte order, waarbij het rijwiel werd gehuurd voor de compagnie voor den tijd van 14 dagen. Thans blijkt, dat die order is nagemaakt, ter wijl de militair tot nu toe onbekend bleef. De kolibries. "Van 't paar kolibries, dat door kapitein m-aun aan den Dierentuin te Rotterdam is ten geschenke gegeven, is er nog sleehts één m leven. De „Maasbode" deelt mee, dat ook dit exemplaar sterven zal. Een Nederland—Zwitserland wedstrijd. Alen schrijft ons, dat er in het nfgeloopeii seizoen tusschen de bestuurderen van den Ne- derlandschen Voetbalbond en den Zwitset- schen Voetbalbond besprekingen zijn gehouden )n verband mot het spelen van een wedstrijd tusschen de vertegenwoordigende elftallen van heide landen. Het resultaat was, dat door den N. V. B. .verd gevraagd de eerst© ontmoeting t© doen plaats vinden in het Stadion te Amsterdam op den 2den Paaschdag .De Zwitsersche 'bond was toentertijd daartoe niet in de gelegen heid. Intusschen schijnen de onderhandelingen omtrent een eventueele ontmoeting tusschen do beide vertegenwoordigende elftallen op nieuw te zijn aangevangen Er bestaat dus kans indien ton minste de groote 'moeilijkheden, waarmede men in dezen oorlogstijd te kampen heeft, kunnen worden overwonnen dat in het komende seizoen dé eerst© ontmoeting tusschen Nederland cn Zwitserland zal plaats vinden. Bloedig gavecht met Dajakkers, De „Sarawak Gazette" bevat de volgend© beschrijving van een bloedig ..gevecht met Da- jakkers, dat in Serawak plaats had. De Dajakkers dedep onlangs een aanval'op de Punans, van wie jjij veertien hoofden snel den. Do heer Gif ford' kwam den 22en Maart van Karapit te Beloga aan, en spoedig daarop werd hem gemeld, dat de Galats, onverzoen lijke vijanden, op Weg waven om-de Punans opnieuw aan te vallen: zij zouden 400 man sterk zijn. De lieer Gifford liet geen tijd voorbijgaan en stelde zich in verbinding met den'heer Lang te Sibu, ten einde hem 50.welgewapende Maleiers en ander» troepen te zonden, "zooda.t hij ten slotte de beschikking kreeg over 200 man, waarmede hij de rivier opvoer en den vijand aantrof te "VVanga. Plia. De vijand deed een poging om de gouvernementstroepen aan te vallen, doch ondervonden dat alle kans op slagen verkeken was, want 200 hunfier werden neergeschoten, terwijl nog velen, die trachtten it-e ontsnappen, verdronken bij hun pogingen om hun booten te bereiken, waarvan 2ij er vijftien bij zich hadden De Raj ah was onbeschrijfelijk getroffen, toen. het bericht hem ter oore kwam. Het gebeurde zal van buitengewone uitwer king ten goede zijn niettólleen voor het Galat- sche, doch ook voor de geheele streek langs den weg door Ba,tang Lupat naar het Neder- landsohe Emprangeljied, waarvan do bevolking zich vermengd heeft met de Galats, de Doloks etc. De stoute, wel uitgevoérde actie van den heer Gifford zal lang in herinnering blijven in het geheele stroomgebied van Rajang en liet gebeurde zal als een loopend vuurtje-zich verspreiden, de Britsohe troepen hadden geen do oefen en slechts één gewondehun houding gaf buitengewone voldoening, behalve die der ltajans ten getale van 80 man; dozen bleken geheel onbruikbaar voor het gevecht. Het gebruik van afval van doode dieren. De Duitsche bondsraad heeft Maandag een verordening uitgevaardigd over het gebruik van den afval van doode dieren en slachterijen. De cadavers en deelen van dieren, die in de groote vilderijen komen en ook de afvallen der groote slachthuizen, die voor menschelijk gébruik niet geschikt zijn, moeten tot voerlermiddelen en vetten verwerkt worden met uitzondering- van huiden, hoeven, horens, klauwen, wol, borstels en vederen. Het maken van bepalingen om trent de wijze van bewerking wordt aan do overheid over gelaten. Zij moet daarbij des kundige medewerking, vragen van de commissie voor voederniiddelen en van de commissie voor- oliën en vetten. De uit gen. stoffen verkregen voeder-middelen en vetten worden volgens de nieuwe Jiepglingen in omloop gebracht. Den eigenaren van slachthuizen of gemeentelijke vilderijen kan echter' op hun verzoek over een dorde van het voeder de vrije beschikking wof- den gegeven. Vruchten als veavosder. In de Alten Lande, het gebied ten noorden van Staden naar Harburg, belooft de vruch- tonoogst buitengewoon groot te worden. In het stroomgebied van de Est© wordt dit zelfs tot een gevaar en moet men maatregelen nomen om deo overvloed te beperken. De ap pelen- en pruifnenboomén dréjgen, ondanks hét steunen en opbinden, onder den last van de vruchten te bezwijken. De vruchten hefVhen reeds een vierde van hun normalen omvang bereikt. Verscheiden eigóaaMs Ijefehen aj sqa ggfefilte s&k Naar Oost-indië. De bij het leger in Oost-Indi© benoemde offi cier van gezondheid 2e kl. A. C. van der Togt zal 1 September met het stoomschip Vondel" zijn bestemming volgen. Officier-machinist. De machinsten H. J. Maas en A. J-. van der Veer hehben met gunstig gevolg te Dordrecht het examen voor den rang van officier-machinist 3e kl. bij den marine-stoom vaartdienst afgelegd. Van het Westelijk Oorlogsterroin. PARIJS. Dé Frauschen hernamen AVoens- dag het offensief en wisten in den loop van den nacht ,de Duitsche loopgraven ten oosten- van Ourlu te'veroveren, lil het zuiden, waar met succes opgetrokken wordt in de richting van de Somme, nam do Fransche infanterie de hoeve Sormont aan den linkeroever van de rivier, tegenover 4Jlery gelegen. De geheele zuidelijke streek, gelegen tusschen deze boerderij en heuvel 63 aan den weg Flau- CourtiBarleux, is in do macht der Fraiischen. Na een geweldig bombardement vielen de Duitschers Woensdagnacht Belloy Santorre aangedurende korc-en tijd konden, zij liet oostelijk gedeelte bezet houden, maar een of fensief van Fransche zijde hergaf den Fran- 6chen hot gelieele dorp. De Duit-sehers weten zich nog steeds in het gedeelte bij Estrées te handhaven, waar het gevecht zeer hevig is. Alle tegenaanvallen, welke op de Fransche stellingen .gericht wer den, stuitten af op heb Fransche vuur. Het totaio aantal dor door de Franschen gemaakte weerbare Duitsche gevangenen bedraagt thans reeds 90C0. Het juiste getal der veroverde kanonnpn is nog niet bekendalleen die welke het Fransche legercorps, hetwelk ten zuiden van de Somme opereert, buit maakte, wordt op zestig geschat. Een poging van do Duitschers Dinsdag tegen het vallen van 'den nacht aan den linker Maas oever gedaan óm de verschansing bij Ave court te veroveren, mislukte geheel. In do streek tusschen Avoeourt en heuvel 304 gingen de Duitsohers tot een hevigon aanval over. On danks het intensief gebruik, dat zij daarbij van ontvlambare vloeistoffen maakten, mis lukte de aanval en brachten wij den vijand 'hevige verliezen toe. Aan- den redterm wordt liet bombardement in de streek tusschen het Thiaumont-nerk en den sector Cliönois met kracht voortgezet. Het Russische offensief. BERLIJN. Officieel. De kust van Koerland werd uit zee beschoten zonder succes. De tegen heb front van het Hindenburg- leger door den vijand ondernomen aanvallen werden, voornamelijk aan beide zijden van Smorgon, voortgezet, Duitsche vliegoskaders wierpen- bommen- op de spoorwegi n richtingen én troepenverzamel plaatsen .bij Mensk. Legergroep-prins Ledpol dvan Beieren. De Russen hervatten de aauvallen .op hét front van Zirin tot ten z.o. van Baranowitsji. In gedeeltelijk zeer hardnekkige gevechten wer den zij afgeslagen of uit- de plaatsen, waar zij tot in onze linie doordrongen, teruggeworpen; zij leden daarbij zware verliezen. Legergroep van Ltnsïngeh. Aan de beide zij den der Ivostiuchnowka (ten n.w. Van Tsarto- risk) en ten n.w. van Ivolki, wordt gevochten. Russische afdeelingen, die ten w. van Kolki over den Styr drongen, werden aangevallen. Op vele plaatsen ten n.w. en ten z.w. van Loezk, tob in de streek van Werben (n.o. van Bcresteerico) mislukten alle, met sterke troepenmacht door den vijand ond'ernomen po gingen, om ons de door ons gewonnen voordee- len weder te ontnemen. De Russen leden daar bij aware bloeidg, everliezen en verloren 11 of ficieren en 1139 man aan gevangenen. De spoorweginrichtingen en troepen-verza melplaatsen in Loezk werden door onze vliegers aangevallen. Legergrocp-von Bidhmer. Ten z. van Barysz heeft de vijand tijdelijk op een smal front dn onze eerste linie voet verkregen. Ons succes ten z.o. van Tloemncz werd.uit gebreid. PETROGRAD. Officieel. In den strijd, die ten n.o. van Baranowitsji wordt voortgezet, biedt de vijapd krachtigen tegenstand, pogen de onze troepen terug te drijven. Het dorp Ekimowitsji, ten o. van het sta tion Baranowitsji, ging herhaaldelijk van hand tot hand en bleef ten slotte in ons bezit. In talrijke frontgedeelten neemt het arille- rievuur in kracht toe. In den loop van_de ge vechten werden de genera-al-majoor Ka.rpof en 'kolonel Pertzóf gewond. Ten n.w. van het station Tsjo-rtorisk en hij de dorpen Voulkn., Galouzys en Kata namen wij in' een vorrassenden aanval een krachtig versterkt deel der vijandelijk© stelling, waarbij gevangenen in onze handen vielen. Ten w. van Kolkinamen onze troepen de eerste loop graven-linie in de streek van het dorp ïojman. Ten z. ran de Stochod hadden artilleriebe schieting en infanatcrie-acties plaats over Let geheele front tot- aan de Locpa. Aan het Gat cische lront werd op 4+il van plaatsen een artillerie-gevecht geleverd. Dp den uitersten linkervleugel hadden govcc!ur:i plaats met zeer sterke vijandelijke achterhoe den aan d'e Karpathen-stellhigen. Aan het Wolhymsche front. AVEEXEN .De oorlogsberichtgevers der bin den melden over de gevechten in Zuidelijk AA'olhynië Ten n.o. van Beresteszko aan don rechter oever van -d© Styr pocgden de Russen in dé laatste dagen tegen de grenzen van Oostenrijk op te rukken; zij vieltMi na een krachiin-e ar tillerie-voorbereiding in. tien tot twaalf gelede ren, onze loopgraven aan, doch werden tot nu toe steeds afgeslagen. Het Engelsch-Fran&che offensief. BERLIJN. De oorlögscorrespondcvt via den ,,Be-rl. Lokalanzeiger" schrijft mi hoi Duitsclié hoofdkwartier Reeds AVoensdag, op' den derden dag van het groote offensief, was het duidelijk de. de eerste eü beste stootkracht van de togen ons verbonden legers onze linie nergens won doorbreken. Het gelukte wel is waai" om;, troepen hier en daar te noodzaken uit de voorste lóopgravenlinie naar nieuwe stellin gen, op enkele plaatsen zelfs tot in de tweede linie terug''te gaan, maar daarmede was." d. xracht van dén aanval gebroken. Dit. blip, het heet -uit liet- afnemen van den strijd, op vereohillende deelen van het front, voornann lijk in het gebied' benoorden de Ancre. I-Iier hebben de Engelschen reusachtige verliezen geleden. In het" gebied voor een divisie werden meer dan 2500 Engelsehe lijken gevonden. LONDEN. Officieel. Generaal Haig meldt: Gedul-endè den nacht duurde het zware ge vecht in'de buurt van do Anere en de Somme voort. Op enkele belangrijke punten nmakten wij verdere vorderingen. In bepaalde sectoren was het Duitsche 'artillerievuur bijzonder hevig. In de buurt van Thiepval werden twee krachtige aanvallen op onze nieuwe loopgra ven inet verliezen voor don vijand afgeslagen. Van de rest van het front valt niets van be lang te melden. 'Uit het perskwartier wordt uitsohe LONDEN, meld, dat de Duitsche tegenaanval op do nieuwe Engelsehe stellingen bij Thiepval, wel ke aanval onder een lievig bombardement van beide partijen plaats had gemakkelijk afge weerd werd. Uit mededeelingen van gevange nen blijkt dat de Duitsche eenheden in alle haast van A'erdun toegesneld, kwamen. GEVRAAGD. L. A. Snoeijs, Hees bjj Njjmegen Denriestraat 110, vraagt. zoo spoedig mogeljjk een/bekwaam Kleermakers knecht, R. K-, intern. Indien U Kommies wilt worden, (salaris 600—1400) neemt dan dèel aan den SchrifteBijken Spoedcursus voor het eerstvolgende examen. Vraagt de interessante Studiegids niet alle inlichtingen,©xanien- verslagen en dankbetuigingen. J. H. v. tf. VLIET, NieuwendilK 50, Amsterdam. Aanvang 6 Juli. Een. bekwaam Broodbak kersknecht bij J. G. j VAN GEMERT, Hees bij Nijmegen. gevraagd tegen hoog loon, (loon 0 28 a 0.33 per uur), by J. Th. DRILLING, Rozengracht 113, Amsterdam. gevraagd by FRANCKEN en DOETS, Oude Looierstraat 7in, Amsterdam. Voor den duur van drie jaren kan uit Nederland gezonden worden een voor 1 het drijven,' onderhouden en herstellen der machines op den zandzuiger, alsmede óp andere baggerwerktuigen voor de haven werken van Curacao. Tegemoetkoming voor uitrus ting 450.te verhoogen tot 675,indien het gezin mee gaat of volgt naar de Kolonie. Bezoldiging '2700'sja? Overtocht van Nederland naar Curacao en terug in de tweede klasse, ook voor het wettig ge zin; de overtocht terug alleen bij vertrek met vergunning van den Gouverneur. Het gezin heeft ook recht op vrijen terugkeer als het hoofd van het gezin overlijdt vóór den afloop van zijn dienst verband. Indien de titularis wegens zijne uitzending een dergelijken werk kring heeft moeten verlaten, wachtgeld naar reden van 1350 'sjaars, na eervolle ontheffing uit zijne Koloniale tewerkstel ling, wegens afloop van dienst verband, of wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid bui ten eigen toedoen ontstaan ingaande den dag na dien van Vertrek van betrokkene uit Cu racao naar Nederland en eindi gende den dag van ingang van andere na dat vertrek verkregen inkomsten, doch uiterlijk voor den duur van een half jaar. Gezegelde verzoekschriften te zenden aan den Minister van Koloniën, met bewijzen van be kwaamheid en ervaring. Alles wat U van Koek en Banket behoort te weten is, dat het komt uit de Fabriek van Z. O. Binnensingel I Fj DEN HAAG. Tabak- en Sigarenfabrikant. Westeinde DEN HAAG. Tel. H. 2959. Roeds Jaren.Gantine-leverander. Overal verkrijgbaar. Vraagt gratis - en franco - toezending van het receptenboekje aan de Afdeeling Reclame der Oliefahrleken CALVÉ-DELFT te Delft O

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4