^arinezaken. Uit Leger en Vloot. Uit onze Moppentrommel. •O.-ra SOT^O ATE1VCOTJR A WT xrctxi dctg -y Txali 13 le 3 Naar Oost-lndië. De voor het. leger in Oost-Iüdic bestemde 2e-luiteuant der ini'. J. We i.j n e zal 11 Augus tus met het stoomschip „Rindjani" zijn be stemming volgen. Opleiding zeeofficieren. De Minister van Marine neeffc geantwoord op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer betreffende het wetsontwerp tot aanvulling van heb Vie Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor liet dienstjaar 1916. Do Minister betoogt dat, waar do redenen, welke tot het tegenwoordig systeem van aan vulling en opleiding leidden, nog even sterk spreken als bij de invoering daarvan in 190.5, het veeleer inconsequent zou moeten heeten, wanneer men thans het bestaande systeem geheel liet varen, omdat liet de 'aanvulling van het korps niet ten voile blijkt te waarbor gen, om het to vervangen door'een ander, waarvan de nadeelen des te sterker zonden worden gevoeld naar mate het op uitgebrei der schaal zou worden toegepast. Zeer uitvoerig zet dó Minister uiteen dat de in 1915 tot stand gekomen verandering in de aanneming en opleiding van de a.s. zeeoffi cieren o.m. een gevolg was van de allengs ster- iker zich in den lande openbarende neiging om de eigenlijke vakstudie eerst te doen aanvan gen na beëindiging van een volledigen leergang van algemeen ontwikkelend ouderwijs, en met cijfers betoogt hij, dat voor een niet onbe langrijke aantal'jongelieden het middelbaar on derwijs men kan wel aannemen noode opgegeven of onderbroken werd. Gesteld tusschen de keuze de militaire op leiding tot een o-jarigo te maken of die, ver- 'eenigd met de vakopleiding, eene 3-jarigo te doen zijn, en wel zoo, dat- aan hen, dio even tueel de gekozen loopbaan vroeger of later om welke reden dan ook, zouden verlaten, dezolf- do wegen als aan andere bezitters van het einddiploma H. 11. S. niet 5-j. cursus konden openblijven, werd en wordt ook thans nog aan het laatste de voorkeur gegeven. Daarmede werd tevens de mogelijkheid geschapen om de vakopleiding zoo in te richten, dat kort na aankomst op het Instituut met het practised! zeemansleven kan worden kennis gemaakt, waardoor de belangstelling voor de verdere vakstudio wordt opgewekt en het begrijpen van do daarbij te behandelen onderwerpen in sterke mate wordt bevorderd. Bij oen 3-jarige opleiding als do tegenwoordige behoeft geen vrees te bestaan, dat de belangstelling zal ver- flauwen, en gezien den lcoftijd der in opleiding zijnden, evenmin, dat ongunstige invloeden vat op hén zullen hebben. Wat deze beide punten betreft, zou bij oen vijfjarig verblijf der opgeleiden in een zeeplaats, en dan begin nende op merkbaar jeugdigen leeftijd, geens zins hetzelfde mogen worden verwacht, afge zien nog van de moeielijkheid om op zoo jeug digen leeftijd gezonde militaire begrippen in gang te doen vinden waaraan niet het element vrees" ten grondslag ligt. Ook elders is men van meening dat voor jonge knapen het ver blijf in een zeeplaats niet gunstig is. De hier aangegeven inzichten zijn door de opgedane ondervinding niet gelogenstraft. Do Minister bestrijdt de meoning als zou in geen ander land do aanneming geschieden op een leeftijd overeenkomende met dien hier te lande. Juist in het in het Voorloopig Verslag aangehaalde Rijk, Duitscldand, wordt een systeem gevolgd dat sterk op het onze gelijkt. Uitvoerige beschouwingen wijdt de Minister aan de oorzaken van heb -tekort in het offi ciersper,soneel, als welke hij o.m. noemt: de onmiskenbare neiging sinds vele jaren om op de verwezenlijking van het., ideaal van een eeuwigen vrede vooruit te loopen, door alvast een deel Tan liet menschdom te ontwapenen. In de onderwijswereld kan men deze goede bedoeling veelvuldig aantreffen, en liet gevolg is, dat .de. neiging van een jongeling om offi cier te worden, zelden aanmoediging, vaak het tegendeel ondervindt. Do Minister wijst.nog op andere oorzakeh en bespreekt daarna uitvoerig de 'resultaten, tot dusver met het internaat opgedaan, welke hij gunstig en -«-ertrouwenswekkend noemt. Ten "slotte deelt de Minister de plannen mede betreffende de in 1918. te openen adspiranten- school. Aanbouw voor de verdediging van Neder- landsch-lndië. Bij de Tweede Kamer is thans ingediend een wetsontwerp tot verhooging van het Hoofd stuk Marine der Staatsbegrooting 1916 en tot wijziging en verhooging van het le Hoofdstuk der begroeting van uitgaven van Nederlandsch- Indië voor 1916. De Regeering betoogt do noodzakelijkheid van verdere stappen zonder uitstel tob ver sterking van de vloot in Indië, zoodat bij de thans aangebpden ontwerpen gelden worden aangevraagd voor het op stapel zetten van een dérden snellen kruiser van hetzelfde type als de vroeger toegestane kruisers en van drie onderzeebooten en wel een som van 1 millioen gulden voor den kruiser en 1 millioen voor i de onderzeebooten, waarvan evenals ten vorigen jare do helft ten laste van de begrooting van Nederiandsch-Indië wordt gebracht, in afwacli- tiug van nadere verrekening met liet te stich ten. vloofcfonds. Wanneer dez© suppletoir© aanvragen, worden goedgekeurd, zal dus iu totaal voor nieuwen aanbouw voor de vloot in Indië een bedrag van 8 millioen gulden ten laste van het dienst jaar 1916 komen. Bij gereedheid van dat mate rieel zal dan in Indië de beschikking worden verkregen over 3 kruisers en 10 onderzee- booten, zoodat bij eiken kruiser oen 3-tal onderzccbooten kan worden ingedeeld, terwijl het mogelijk zal zijn door hot naar Iudië zen den van do thans in- aanbouw zijnde ruim 300 ton groot© torpedobooten, aan eiken kruiser oolc nog twee jagers en twee zeegaande tor pedobooten toe to voegen. Hierdoor worden élan drie tactische eenheden gevormd, die een belangrijke aanwinst voor de vloot in Indië zullen vormen. Ten einde de ondorzeebooten in staat te stel len geruünen tijd achtereen op het terrein van actie te blijven, zal het noodfg zijn enkele depotschepen aan t© schaffen, welk© gelegen heid zullen aanbieden voorraden aan te vullen, herstellingen te verrichten en aan de beman ningen rust te geven. Bij het opmaken van de Hoe de Franschen li'siz gadeslaan. In de Yorkshire Observer''beschrijft de oorlogscorrespondent aan liet Frausclie front, Warner ''Allen, een der vooruitge schoven posten, die liet dichtst bij Metz is gelegen. Ilij zegt o.a. ,,Op de heuvelen aan den Moesel is een zekere observatiepost, vanwaar do Duitsche vesting Metz met het bloote oog duidelijk te zien* is. Zij is slechts 10 mijlen van daar verwijderd en do Fransche waarnemers kunnen alles zien wat ©r in het groot© versterkte kamp, dat do uiterste voorpost van het, Duitsche rijk uit maakt, gebeurt. Tusschen Metz en do Ffansclien ligt het Duitsche vliegkamp van Frescati. Op den ger sten blik zou men het, met zijn lange rijen grauwe vliegmachine-loodsen, voor een brug of viaduct kunnen houden, Ziet men dan echter een aeroplane daar neerdalen en in een der loodsen bergen,' dan is di© dwaling spoedig hei stel d. Motorvrachtwagens rijden in groot aantal naar allo richtingen en de toeschouwer krijgt een indruk van de levendige bedrijvigheid die daar heerscht. Achter liet vliegpark ziet men het zoo dikwijls in do communiqués genoemde Btati'on de Gare de Sablons, cischen, waaraan deze schepen zullen voldoen, doen zich verschillende vraagpunt©» voor, dio no^ in onderzoek zijn, zoodat thans nog geen gelden voor dat doel werden aange vraagd. Do Regeer:ng meent echter goed te doen reeds (bans de aandacht op doze aangele genheid te vestigen. De aangevraagde kruiser zal gelijk worden aan do heide eerste. Ook dit schip zal in Ne derland worden aangebouwd, waarhij het >'n de bedoeling ligt de seheopsbouwwerven die ver leden jaar voor den houw- der kruisers in aan merking werden gebracht wederom in de gele genheid te stellen voor den bouw in te schrij ven. Bij de keuze van liet type der ondorzeebooten zal, voor zoover het mogelijk blijkt betrouw bare gegevens daaromtrent te verkrijgen, ge tracht worden partij te trekken van de onder vinding die met deze vaartuigen tijdens den tégenwonrdigen oorlog is verkregen. Het >s waarschijnlijk t de waterver plaatsing daar door nog wat grooter zal worden dan die der vorige bootenzoodat ook de kosten eene even redige vermeerdering zullen ondergaan. De eischen waaraan deze booten, zullen moeten vol doen zijn vermeld in do bijlagen van de memo rie van toelichting, welke ter griffie wordt ge deponeerd ter kennisneming van de leden, met verzoek om geheimhouding. Ten slotte deelt de regeering mede, dat de sterke stijging der prijzen van,alle materialen en benoódigdheden ook haar invloed doet gel den op de bouwkosten der thans iu aanbouw zijnd© schepen. Werd ten vorigen jare. de prijs van een kruiser met bewapening en uitrusting o'p ruim tien millioen gulden geraamd, thans moet de totaalprijs óp." ongeveer 12' millioen worden gesteld. Om dezelfde reden is de prijs der onderzee booten K IVVIT, die oorspronkelijk op 1,750,000, geheel uitgerust, was geraamd, ge stegen tot ongeveer 2 millioen gulden, terwijl voor de nieuwe booten K VIIIX (gedeelte lijk ook in verband met de te verwachten groo- •tere waterverplaatsing), veiligheidshalve de prijs op drie millioen gulden per eenheid moet wor den gesteld. ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen worden regelmatig en zoo spoedig mo ge I ij U en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Geef steeds uw juiste en volledige mili taire adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. Adressen gevraagd. Mil.-sergeant J. van Bur'ggen, Breskens, (postwissel uit Amerika.) Kees, Sloten. In orde ontvangen. Met beste groeten. Red. J. F. de W., Rijen. Het is nog niet be kend. Red. J. A. K., Ede. Voor overgang van de onbe reden wapens naar een bereden wapen, zal weinig kans bestaan. Red. H. J-, Waalwijk. Omdat gij ziek van verlof zijt achtergebleven ,h©bt gij over die dagen recht op soldij en menagegeld. Red. „De Utrecht". Een onderofficier, die we gens ziekte van verlof achterblijft, heeft al leen de 4 eerst© dagen van dat verlof recht op menagegeld .Red. M. H., Oldebrock. Richt een verzoek tot uw compagniescommandant, om voor studieverlof in aanmerking té mogen komen. Red. J. G., Bussum. Het aantal plaatsen voor maréchaussee) te voet is ons niet bekend. Richt langs den heïrarehieken weg oen verzoekschrift tot den Opperbevelhebber van Land- en Zee macht ,om bij het wapen der Koninklijke Ma réchaussee te mogen worden geplaatst. Red. F-. H. J-, Ahiersfoort. Ook in D-treinen kan vrij vervoer voor rijksrekening worden toege staan, hetgeen uit het betrekkelijk veiWoerbe- wijs moet blijken. Red. J. C„ Druncij. TIadb gij, voor 1 Juni, recht op één extra-reisdag, dan bestaat dit recht ook na 1 Juni, voor wat betreft, de verloven voor dien datum, verleend .Red. J. V.'e-Gravenliage. Wil uw compagnies commandant n niet op de lijst plaatsen voor sollicitanten voor de betrekking van lullpkom- mies, dan is daar niets tegen te doen. lted. J. B., Prinsenhage. Er kunnen nog een dui zendtal militairen als lvulp-kommies worden aangesteld.' Richt een verzoek tot uw com pagniescommandant, om hiervoor in aanmer king te mogen komen. Red. J. v. d. S-, te L. De kosten van behandeling door den burgcrgencesheer moet gij zelf beta len. Red. J. T. v. W., Drunen. Naar wij vernemen zal dó landstormlichting 1916 in Augustus a. s. onder de wapenen moeten komen .Red. K. L-, Bergen op Zoom. Als gij, als alleen- eizende, op transport" zijt geweest, en voor eigen rekening in uwe voeding hebt voorzien, hebt gij recht op ƒ0.60 menagegeld per dag, "nplaats van ƒ0.35 per dag. Hebt gij boven dien in uw eigen huisvesting voorzien, dan hebt gij daarboven nog recht op ƒ0.50 per dag. Red. W. B., Oosterhont. Gij behoort tnt de milr- tïelichting 1908 en gaat met do -lichting te zij ner tijd met klein verlof naar huis. Het is nog niet bekend, wanneer de militielichting 1908 der bereden wapens met klein verlof naar huis gaat. Red. Milicien H., Arnhem. Is nog niet bekend. Red. G. B., Dishoek. In 't algemeen worden bij bijzonder verlof, geen militaire inkomsten genoten. Bij een bijzonder verlof, bij tusschcn- poozen van hoogstens 4 dagen, kunnen d© mi litaire inkomsten bij uitzondering worden toe gekend, daartoe moet een verzoekschrift wor Yan militair standpunt beschouwd, is niets zoo belangwekkends in wat Metz to zien geeft dan do witte rookwolken der aankomende treinen, die ongetwijfeld gevuld zijn met sol daten, munitie en proviand. Men kan zo tus schen do huizen zien rijden en liet zou niet moeilijk vallen, de aankomst- en vertrqklijsten vail Metz to con^roleeren. Een ding is zeker de Franschen weten heel precies alles wat er in de vroegere hoofd stad van Lotharingen gebeurt. Als de vijand eens den een of anderen dag al de heuvelen om Metz gaat.beschieten, dan zou hij daar een massa munitie op kunnen verknoeien. Een waarnemingspost als deze kan. door het zwaarste projectiel niet geraakt worden, want zij ligt tien meter eri meer onder den grond. Het is een wonderwerk van mijnwerkerskunst, dat men door diepe tunnels, welke bij een vol komen veilige plaats beginnen, bereikt. Do waarnemingsposten en do verzamelplaat sen voor de reserve in Lotharingen zijn nog dieper ingegraven en er is nog geen kanon •uitgevonden, dat eenig kwaad zou kunnen be rokkenen aan de reservetroepen, die vlak aohtêr de gevecbtslinio worden gereed gehouden. Er zouden duizenden projectielen naar deze nieuwe schuilplaatsen kunnen geslingerd Wor den zonder ook maar de geringst© schade aan te richten. Er is om Verdun heen geen vierkante meter grond die niet door granaten is omgewoeld, den gericht aan den ontvanger der Directe be lastingen van de woonplaats van den betrok- den militair. Red. J., te II. Waardevermindering van materieel wordt door het Rijk niet vergood.'Er kan ech ter aanleiding bestaan, u te wenden tot liet Koninklijk Nationaal Steuncomité 1911 te 's-Gravcnhago ,om ondersteuning voor geleden schade. Richt een gemotiveerd verzoekschrift tot dat Comité. Red. L T., Arnhem, Is nog niet bekend. Red. K. B., Kampen. Gij moet u wenden tot do Directie van de Machinistensckool te Amster dam. Red. H. S., Amsterdam. Voor hot bekomen van studieverlof voor uw broeder zal niet veel kans bestaan. Hij kan echter eene poging wagen door een verzoekschrift te richten tot den M v. O. Red. A. M., Ileumen. Dit is ter beoordeeling van uw commandant. Red. C. _»S., Bussum. Omdat uw vader nog in leven is, zijt gij niet als gezinshoofd aan te merken en hebt mitsdien slechts recht op drie dagen verlof per maand. Red. P. J. B., 's-Gravenhage. Zijt gij dienstplich tige, dan is het niet noodig voor een huwelijk de toestemming van uw regimentscommandant te vragen. Ook heeft dit geen invloed op het al of niet bekomen der vergoeding. Red. A. L., Leiden. Omdat Schevcningen uwe woonplaats is, hebt gij op het oogenblik in garnizoen te Leiden als milicien, recht op mo bilisatietoelage. Red. J. v. E., Ede. Het is nog nie.t bekend, wan neer de lichting 1908 der Veld-Artillerie met klein verlof naar huis zal gaan. Red. H. A. v. D., Kruiningen.. Het is nog niet bekend, of de lichting 1907 der bereden wa pens met 1 Augustus a. s. met klein verlof naar huis zal gaan. Red. J. II, v. D-, Oudenbosch. Voor overplaat sing zal weinig kans bestaan. Wellicht zoudt gij in aanmerking kunnen komen voor studie verlof. Richt daartoe een verzoekschrift tot Uw compagnies-commandant. Red. B .v. D., Vlieland. Een en ander is ter be oordeeling van uw commandant. Red. W. V., Werkendam. De ziekendrager is verplicht, indien zijn commandant zulks noo dig oordeelt, ook de gewone diensten mede to maken. Red. L. St., V alkenswaard. Wij kunnen er moei lijk over oordeelen ,in hoeverre bij uw com pagnie voldoende kader aanwezig ie, zoodat gij op bijzonder verlof aanspraak kunt maken. Red. J. Chr. Fh, Vught. Het hangt van de om standigheden af, of aan degenen, die thans in het huwelijk treden, vergoeding wordt toege kend. Richt een verzoek tot den burgemees ter van uwe woonplaats. Red. T. B., Roosendaal. Als uitrustingstukken ■buiten de schuld van den militair zoek raken, schijnt het niet billijk, dat deze mili tair de waarde ervan moet vergoeden. Richt een verzoek tot uw commandant. Red. W. B., 'Schevcningen Als het percentage van met bijzonder verlof afwezigen is bereikt, kan er voor u geen aanleiding tot reclamee ren bestaan. Is het bijzonder verlof voor den door u genoemden tijd beslist noodzakelijk, verzoek dan uw compagniescommandant, of er niet wat aan te doen is, om dat verlof te be komen. Red. Eenige jongens, Grenswacht. Het is nog niet bekend, wanneer de militie-lichtingen 1906, 1907 en 190S met klein verlof naar huis zullen gaan. Lichting 1906 zal. naar wij ver moeden, spoedig aan de beurt zijn. Red. C. J. W., Oosterhout. Zooals gij zelf kunt nagaan, is ook de lichting, waartoe gij be hoort, spoedig aan de beurt, om met klein verlof te gaan. Red. TI. K., 's-Gravenhage. Hei is cms nog niet bekend, wanneer de lichting 1907 van het korps p antser fort-art ijler ie met klein verlof naar huis zal gaan. Red. Korp. L. Maastricht. Jachtwe'tovertrcdingen door burgers en militairen te zarnen begaan, worden door den kantonrechter behandeld. Red. D. R., Waalwijk. Militie-lichting 1908 gaat il Augustus e.k. administratief naar de land weer over en zal daarna, vermoeden wij. bin nenkort met klein verlof naar huis gaan. R e d. B. K.', Utreoht. Inderdaad bestaat over de verlofdagen geen recht op do toelage als schoonmaker. H©bt gij bij eon ander onder deel de toelage over die dagen wel ontvangen, dan is dit niet juist geweest. Red. J. W., Assen. De maximum-vergoeding voor u ajs Iands'tormplichtige bedraagt 2 per dag. Het uit te keeren bedrag wordt door den bur gemeester bepaald. Gij hebt het recht tot den burgemeester een verzoek te rüihten, de u toe gekende vergoeding te verhoogen. Red. A. V., Utrecht. Voor plaatsing'aan de con- structio-werkplaatsen moet gij rechtstreeks een verzoekschift richten tot de directie van de Artillerie-inrichtingen te Hembrug. R e d. L. v. d. A., Hilversum. Gedurende den ge- heelen tijd, dat is van Augustus 1914 tot 1 Januari 1915, dat gij dienst gedaan hebt als hulpschoenmaker, Uelit gij over de dagen, dat gij als zoodanig dienst deedt, recht op een toelage van 0.35 per dag. Red. W. II., Kampen. Is een soldaat gedurende 8 uur op transport geweest en heeft hij ge woon aan de soldatennicnage deelgenomen, dan bestaat geen recht op extra-vergoeding. Heeft hij daarentegen voor eigen rekening in zijne voeding moeten voorzien, dan heeft hij recht op een menagegeld van 0.60. Red. J. J. K„ Leeuwarden, lo. De reiskosten van de geleiders moeten door u worden vergoed. 2o. Gij. kunt een verzoek tot <Tw commandant richten om als wielrijder te mogen dienstdoen. Red. Th. Gr., Uitwijk. Wij raden u aan, omdat on de administrateur van het hospitaal èn de administrateur van uwe compagnie u de mo- b'ilisatie-toelage bij verblijf in het hospitaal niet wenschen uit te betalen, een verzoek schrift door tussehenkomst van uw compag nies-commandant een den M. v.. O. te rich ten. R e d. G. G., Legerplaats Hartskamp. Als maar do daardoor ontstane holten zijn betrek kelijk niet diep Toen Wij weder uit den tutónel in liet dag licht kwamen, vonden wij een groepje poüus bezig voetbal te spelen, welk spel steeds meer beoefenaren vindt in liet Franscbo leger. troepen. Ee-n correspondent van ,de „Daily Ex press" beschrijft aldus de Fransche koloniale troepen „Hot is een merkwaardig gezicht, als men een hoek omslaat op een rustigen landweg, plotseling een troep Moorsche ruiterij, geheel gewapend en opgetuigd op zich te zien aan komen. Een klein eindje verder, waar do bur gerbevolking nog niet verwijderd is geworden, is een regiment Senegaleezen, de rood fez op het hoofd, zwarter dan een neger, dien ilc nog ooit in ,de Nieuwe Wereld heb gezien, in gekwartierd. Zij vormen daar een onuitput telijke bron van vermaak voor de kleine Fran- sche kinderen, die allang verleerd hebben bang voor hen te zijn en deze inktzwart© krijgs lieden met een mengsel van bewondering en -".gde beschouwen. In een van deze dorpje heb ik een kolonel korporaal moet gij den tijd. dat gij u vrijwil lig bij de reserve hebt verbonden, ondoi de wapenen blijven. Gaat de lichting, waartoe gij behoort, met klein verlof en ia do tijd van uw roservodienst nog niet verstreken, dan moogt gij nog niet met klein verlof naar huis. Red. A. W., Bath. Wij gclooven niet, dat mili ciens der tnarine in aanmerking komen voor een© aanstelling tot buitengewoon kommies. Rod. L. S„ Rotterdam. Zooals u bekend is, is de Zdhuag een algemeenc gunstdag. Hot is for bcoordceling van uw commandant, of gij. in het genot zijnde van bijzonder verlof, op den Zoneter als gunst, extra verlof kunt bekomen. Red. W. W Umuiden. Hot is nog niet bekend, op welk tijdstip de militie-lichting 1907 mot klein verlof naar huis zal gaan. Wij vermoe den, dat dit binnen korten tijd zal geschie den. Red. Verkeerde Jas meegenomen. Zaterdag 24 Juni I 1. heb ik mot, don, trein BoxtelDen Bosch via UtrdffitAmsterdam, met ©en militair van hot 7de regiment infante rie gereisd. In Utrecht ben ik uitgestapt en heb ik bij vergissing de verkeerde jas medegeno men, no. 7 1 1068. Verzoeke bericht aan korp. A. v. d. Akker, 2e escadron 1 regt. huz., 4 div. Veldleger. Verkeerde koffer meegenomen. Zaterdagnamiddag 1 Juli is door één der met mij medereizende militairen in den trein, komende uit de richting Gorinchem abusiefolijk een verkeerden groenen handkoffer, inhouden de eenig© studieboeken, medegenomen. Toen ondergeteekende dit bemerkt©, heeft hij, den hem niet toebehoorenden koffer, welke eenig militair wasehgoed inhield, gedeponeerd bij den stationschef van den D. P. te Rotterdam. En verzoekt hij den eigenaar de omwisseling al daar zoo spoedig mogelijk te doen plaats heb ben, Mil.-sergt. der Vest.'-Art. W. TOT, Gorinchem. Bevorderingen, mutaties enz. Onderstaande landstormkorporaals van j'aar- klasse 1914 zijn geslaagd voor sergeantJ. van Stralen, N. Kramer, A. S t e ij n, K. Borne ma nn, B. Eversen, J. M. d J o n g, K. de Graaf, P. Schouten, W. v. d. M e u 1 e n, A. K r o o n, P. Kraak man, W. Braak. H. O f f r i n g a, A. H. C. Pastoor, K. de Waal, C. de Rooy, allen van het 5e regiment infanterie, opgedeid bij de 2e Cie., II.Bat., onder de leiding van Ion luitenant Brok, sergeant-majoof-instr. Van Oorschot en sergeant Scheer. De adjudant-onderoff. A. Osingn, adm. van hot Mil. Hospitaal te Arnhem, zal, ingevolge Koninklijk Besluit, op 1 Augustus a.s. den dienst met pens'ïocn verlaten. Militaire Sportfeesten te Oosterhout. Men meldt ons uit Oosterhout: Dreigde liet weermannetje in de voorafgaan de dagen de genoegens der komende militaire sportfeesten te zullen bederven, in zooverre heeft hij echter genade met ons gehad, dat hij ons op den feestdag zelf, zoo al geen zomer weer, clan toch droog weer heeft bezorgd. De aanhoudende regens toeh der laatst© dagen, aan het feest voorafgaande, gaven een allesbe halve bemoedigend uitzicht op mooi weer en mochten we dus meer dan erkentelijk zijn, dat juist den dag der sportfeesten de hemelsluizen gesloten bleven. Om uur 's morgens waren op den Keiweg een 24-tal deelnemers verzameld voor den 20 K.M.-wandelwedstrijd, voor den afstand Oos- terhout-Rijenschen weg, weg Tilhurg-Breda. langs Teteringen en het hotel„Middenhuis" naar Oosterhout terug. De heer Koeslag kwam reeds na 1 u. 46 min. als No. 1 aan. Voorzeker een mooie prestatie. De 10 fraaie prijzen voor dezen wedloop door de Oosterhoutsche ingeze tenen beschikbaar gesteld, weiden aan (le vol gende winners uitgereikt No. 1 Koeslag, 2 Knol, 3 Greeve, 4 De Vries, 5 Idema, 6 De Graaf. 7 Van Raay, 8 Scheidt, 9 Van Deventer, 10 Van Achteren. Inmiddels was om 9 uur op het terrein van de Hoogh de voetbalmatch aangevangen, welke wedstrijd de eindwedstrijd was tusschen do eerste en de derde compagnie Infanterie. Uit dezen kamp kwam de 3e Cie. als overwinnaar te voorschijn. Des namiddags trokken duizenden onder de opwekkende tonen der muziek naar het feest terrein aan den Rijenschen weg. alwaar aange- vangen werd met den persoonlijken vijf kamp, bestaande uit: 100 M. hardloopon, speerwerpen, kogelstoo- ten, polsstokhoogspringen en verspringen. Do verschillende hummers werden door het talrijk publiek met veel aandacht gevolgd. Ook het doelbalspel te paard viel zeer in den smaak der aanwezigen. Onder leiding van de heeren Kaldenhorg en Van Kappcl had daarna het Romeinsch open luchtspel, ..Germanicus' triomftocht in Rome" voorstellende, plaats, waarbij door een aantal jongens en meisjes oen bloemendans werd uit gevoerd. Fraai waren de diverse kleurschakee- ringen en de geheele opzet getuigde van veel kunstzin. Als blijk van waardeering met het gebodene werd de heer K. met een lauwerkrans vereerd. Ten slotte gaven de onderofficieren Alles en Bon fraaie proeven yhn behendigheid to aan schouwen in'het manoeuvreeren met 2, 4 en vervolgens met 6 paarden. Het daverend ap plaus was een ondubbelzinnige uiting van waardeering voor deze prestaties. Vele mili taire autoriteiten woonden deze feesten bij, o. a. de Genera al-Majoor Weber, luitenant-ko lonel Hofdijk, Majoor Ongerboer, e. a., welke laatste zich tevens belastte met het uitreiken der prijzen. Des avonds had in den tuin van de Sociëteit ,.De Eendracht" een mooi concert plaats, het welk deze sportfeesten op waardige wijze be sloot. Terecht dient liier nog een woord van hulde gebracht aan de heeren der Sportcom- missie.' wier medewerking van zoo groot belang is geweest voor het welslagen van het geheel. van het regiment Spaliis ontmoet, do prach tigste en dapperste figuur die ooit in een roman, zelfs die van Ouida, voorkwam. Hij beeft zijne ondergeschikten werkelijk lief en zij koesteren voor" hem eene hartstochtelijke bewondering. „Zóudt n mijn dappere jongens eens willen zien?'' vroeg liij glimlachend. ..Komt u mee, dan zult n zieu boe zij zich op de manier die 'üin het meest lijkt, vermaken". Wij wandelden langs de dorpsstraat, gingen een tuin in en kwamen vervolgens in een kel der waar de zonderlingste groep Oosterlingen en was, die ik nog ooit heb gezien. In het halfduister van den kelder, die zeer ruim was, zaten een paar honderd man ge hurkt om een paar dansers heen, die onder begeleiding van een guitnarvormïg instrument en een doffe met de hand geslagen' trom een vreemden, eentonigen dans uitvoerden. Er waren daar Mooren, Turcos, mannen uit Tnnistan, Algerijnen, Maliónneezen, M'zabie- ten en andere rassen bijeen, allen gekleed in wijde boernoes, met tulbanden op het hoofd gebonden met veelkleurig© chechias, witte lin nen broeken aan,, die door breede sjerpen wer den opgehouden; en op iederen tulband prijk te een Fransclie stalen helm. En terwijl die beid© mannen dansten zongen de andere een wild lied. Het was een gezicht dat een vreemde ont roering wekte, maar ik kan mijn indrukken Eon 1 p o r d. IfVnond wax een wandeling gaan maken on kwam in «ca heerlijk" eenzame treek terecht, waar z'n domi-:%aihon hem veel te warm werd. Daar zijn plan was, over eenig© uren langs den- 7/lfdcn weg terug to koeren, verzon hij een list om zicli zoolang van zijn jas te ontdoen. Hij hing dien aan oen boom, en speldde zijn visitekaartje er naast, waarop hij geschreven had: „Deze demi ia do jas van ©en poklijder. Niet aan te raken; besmettelijk in do hoogste mate". Toon hij terugkwam was evenwel toch zijn zijn jaw verdwenen en in do plaats van zijn kaartje vond hij oen ander waarop stond: „Hartelijk dank voor de waarxchiitwng. Ik ben tweemaal gevaccineerd, dus vrijwel onvat baar. Bovendien zal ik do jse netjes'laten uitftoomen". Een nuchtere. „Wat zijn er toch 'n mawn onpractische dingen in d© wereld. Wat. hebben toch b.v. in den winter de koeien aan een «taart, waar er toeh geen vliegen zijn die zo er meo kunnen verjagen'. ,,0 ho, on hoe zonden wij dan aan onze osscstaartonsoop moeten komen?" K i n d r 1 ij k v o r w ij t-, Kleine Piet (die een welverdiend pak slaag van zijn vader ontving) Da's geen kunst., voor zoo n groot mensch om 'n kleinen jongen te slaan W a r. X. (pathetisch): .,(J, dio huiselijke oneenig- hoid! Niets brengt een man zóó gauw aan t 1 „Toch wol! Ik wo*t nog iets anders 1" X. (verontwaardigd^„En dat Ls Y.„Dorst!" Vleiend. „!k houd or van, dadelijk in tc slapen, als ik te bod bon zei Dolly. Slapeloosheid mankt iemand, volgens onzen dokter, hèet leelijk". „Maar had je dtu»r dan vroeger niet eena wat aan kunnen doen?" vroeg haar lióvo vriendin. Eon koopjo. Mevrouw A. „Wat oen zonderling moisjo is tod» dio Margriet van tante Bots. Toen Jan sen rijk was. wou ze niets van hem weten, en nu hij zoo goed als niets moer hoeft, neemt z© 'in!" Mijnheer A.: „Hm, dat hoeft jo eigenlijk niet te verwonderen. Sommige vrouwen zijn nu eenmaal dol op rn koopjo". Hot toppunt van onbosch a-e md- boid. Wat ix hot toppunt van onbeschaamdheid'? Als een jonge man, die op een bal wordt ge- noodigd, alvorens de invitatie aan te nemen, aan den heer des huizon .'*eh rif lelijk verzoekt, hem eerst de photographieën der genoodtgde dames te zenden... Uitvoering 4-111-5 R. I. Milicien R. van Dam schrijft ons: Voor ceh stampvolle zaal gaf de tooneolelub 4-1II 5© R. I. Zaterdag 1 Juli een uitvoering welk© schitterend geslaagd is. Do heer W. Meijer als regisseur dezer vereenigmg optre dende, opende met een woord van dank voor de trouwe opkomst en sprak tevens dgn wensdi uit, dat deze eerste uitvoering gauw door een tweede mocht gevolgd worden. Eerst kregen wij te zien den heer J. Wijnen, welk© als acrobaat heel wat presteert, bijgestaan door den heer B. Bouman, welke de lachspie ren duchtig in beweging bracht dóór zijn dol komische clownscènes. Daarna do dramatische schots ,,Tn drift", gespeeld door do heeren Meijer en Horman:--. Laatstgenoemde heer vertolkte op meesterlijke wijze zeven verschil lende rollen. Een donderend applaus loonde ben dan ook voor de moeite. Toen nog eenig© acrobatische toeren van hot trio „Hoep-la-la" met name de heeren WijnenBouman en Müncher en daarna werd gepauseerd. Na do pauze kregen wij te genieten do pantomime „de Stomme Visscher", wedei-om door de heeren Wijnen en Bonman. Vooral in deze scène viel liet élownspcl van do heer Bouman op. Herhaald© malen moest er dan ook „gehaald" worden. Het optreden van den hoer Jac. Leene als snelteekenaar mocht er ook liet noodige toe bijdragen om don avond succesvol t© doen heeten. Eemigc fraaie land schappen, welk© bij in een minimum van tijd schilderde, wekten aller verbazing. Tut slut eenig© k-nke voordrachten door den heer Waldram. waarbij het publiek de refrein tjes medezong. Daarna volgde een dankzeg ging uit naam aller leden en in een blijde stemming verliet het publiek do zaal, in do hoop om spoedig do tooneelclub 4-III 5e It. I. weder op te zien treden. Zang in het leger. Men meldt ons Op Donderdag 6 Juli des namiddags 2 uur, zal op de Maliebaan door militairen van ver schillende korpsen uit hefc garnizoen van Den Haag, onder leiding van den heer Q. J. Van 'frigt, en met medewerking vnn liet muziek korps van het Depot Ille inf.-brigade, een uit voering gegeven worden, ten einde aan autori teiten, genoodigden'en verder© bol angstellen den de resultaten te doen hooren, di© hier ver kregen zijn, mot d© door den Opperbevelhebber bevolen pogingen tot bevordering van don zang in het leger. Voor autoriteiten, officieren en genoodig den is het gedeelte van de Maliebaan aan de slootzijde gereserveerd (toegang om den hoek nabij de politiepost bij de Boschlirug), terwijl het overige publiek aan de zijde van de stoom tram en van do Bodrlaan, op ongeveer 25 Me ter afstand de uitvoering kan bijwonen, zijnde de vierde zijde van hot te vormen vierkant be stemd voor de militairen beneden den rang van officier, die nog niet voldoende geoefend zijn in het zingen. Vaardigheidsproef wielrijden (vastgesteld door het Ned. Olympisch Comité.) Men meldt ons: Met toestemming van den kolonel van het garnizoen Ede zal op Donderdag 13 Juli, des middags te 12 uur, een rit voor wielrijders ge houden worden, waaraan militairen mogen deel nemen. De rit, over een afstand van 80 K.M., die in 44 uur moet worden afgelegd, gaat langs de navolgende route: Ede, Renswoude, Wou denberg, Öud-Leusden. Nijkerk. Putten. Voort buizen, Barneveld, Lunteren, Ede. De tocjrt staat onder leiding van den N. W. B. Inschrij vingen ,met bijvoeging van 25 cents admini stratiekosten worden tot Maandag 12 uur aan genomen door kapitein -J. J. Quadekkcr, 120 Grootestraat, Ede. Nog niet verloofd. Mijnheer de Redacteur, Ia uw „Soldatencourant" van Zondag 2 Juli, heb ik een stukje gelezen van een verlovings feestje. Dit is echter niet zoo. Er heeft een mis verstand plaats gehad. De jongens hebben dit verkeerd opgenomen, daar ik niet verloofd ben. Hopende dat u dit in uw „Soldatencourant" plaatst cn ve.rder bedank ik u voor de verleen de plaatsruimte. W GRAVE, 3-1-5 Regt. Infant.4e. div. Veldleger. Dankbetuigingen. Ondergeteekenden betuigen biermede hun welgemeenden dank aan h.h. officieren, onder officieren, korporaals en manschappen, voor de moeilijk beschrijven, vooral niet do vurige toe spraak van een Moor, die ons in het Fransck aansprak, en ons de geallieerden, als broeders opriep, om Frankrijk t© helpen overwinnen en de barbaren te verpletteren." „Heden liet de vijand een mijn ontploüen..." De Engelsche oorlogscorrespondent Philip Gibbs beschrijft- in de „Daily Telegraph" de ontploffing onder de Duitsche loopgraven en het gevecht, dat daarop volgde „Bfet gebeurde plotseling. Er was een ont zettende knal en de aarde trilde en opende zich en een geweldige massa aarde en hout en zandzakken vloog in de lucht. Al die massa viel als een lawine van een berghelling, ver nielde bo'-stweringen en vulde loopgraven en daar waar eerst vaste groüd Was geweest, was een geweldig gat, een der grootste mijn- kraters aan het Engelsche front. Voor do aarde nog weer tot rust gekomen was, openden de Duitscihers het vuur en ging hunne infanterie op drie punten tot den aan val over. Zij verwachtten geen weerstand meer te ont moeten, en het behoeft niet te bevreemden, dat zij dachten dat er niemand kon blijven leven in de omgeving van dez© ontzettende vele blijken van deelneming, oedervonden bij hot plotseling overlijden van hun geliefd kind. Wi©ldrecht, 30 Juni 1906. M. A. v. d. VIJVER err Echtgenoot©, Ille Diviuic Inf. Munitie-Trein. Langs .dezen weg boUiig ik mijn welgemeen den dunk ann do manschappen, korporaals, onderofficieren en officieren van Ixn 4-1-11 It. I. yoor het prachtig© gc-cbcnk, ons bij -onx huwelijk geschonken, A. DEKKERS. A. C. DEKKERS—DE GROOf. Reserve Bat. B. Langs dezen wi-g betuig ik mijnen oprechUm dank aan dc Offk-ieren, Onderofficieren. Kor poraals en Manschapen vnn de lo Comji. lies. Hat. B. voor de hartelijke on welgemeen de sympathio bij mijn huwelijk ondervonden. Do Milicien horsmans. Voor menschlievend hulpbetoon. Bij Jpiri. besluit zijn als blijk van goedkcu- r.ng dn tevredenheid de bronzen ©erepenning voor menschlievend hulpbetoon ©n een loffelijk getuigschrift toegekend aan TI. Staal, mi!. 1ste cnv. rocniton depót, Amersfoort, wegens redding van ©en kind uit do Flierboek aid.,. 18 Maart; TT. Fortuin, marechaussee te paard, Amsterdam, wegens redding van een drenkeling uit den Binnen- Amstel. 4 Febr. J. H a u r s s aAanb. fuse lier. Moeara Toweh. wegens redding van een kind uit de rivier Barito (Z.- en O.-afd. van Borneo), 14 Dcc. 1915.' '13 eindelijk naar huis. (Van 6©rgt. T. L. Kooijman, 42 L. _W. I.) Hoeral d© vreugd© stijgt ten top! Komt, allen nu do koppen op Dio gij zoo droef liet zakken! De tijd van treuren is voorbij, Do tijd van sterk verlangen, WV> zijn weer allen ©ven blij, De wapens weggehangen Ach, kwam nu gauw do gulden tijd, Dat vrodo weer de aard' verblijdt, Dat ieder naar zijn huis kon! ervloekt zij d' oorlog, weg ermee! Do wereld vraagt om vrede. ,.0' geef ons dra dien toch weerom!" Dat is ook onzo bede. Dat dertien zoolang wachten moest Word van bepaalden kant gesmoesd) Kwam: ..'l Land zit, in penarie". Gedrukte stemming heerscht© alom, Men wist niet wat t© zinnen, Men vroeg eikander hoe? waarom? Doch kon geen antwoord vinden. Wat hebben we al leed gesmaakt. Maar niets heeft ons zoo blij gemaakt Als dez© blijde tijding: „Den zevenden gaat gij naar huis, Kunt gij don dienst verlaten." Sergoants en manschappen incluis Van vreugde uitgelaten. Bij al ons leed kwam nog do strop, Hoi haar, van schrik, stond ons rechtop, 't Verlof werd ingehouden! En onzo lichting' ging niet af. Do tijd was reeds verstreken, We stonden daarvan allen paf. De kans scheen gansch verkeken Do reden, ja. dat was de vraag, Me wisten het wel allen graag, .Men vroeg ons slechts-. ..Vertrouwen". Men giste, raadde, <lag en nacht, „Er was iets, doch er was niets. Maar niets iets wil niet zeggen, ach Beteekent. ik weet niet iets." Zoo ongeveer was wal men wist, Er werd van allen kant gegist. Men schudde 't uit de mouwen. Men zeide: Wi,t ik maar wat 't was", Niet één, die het kon raden. Regeering zeide niets, d^t 's kras. Door drukt© overladen. Maar nu voorbij, gesp.mnrn tijd, W© zijn gelukkig en verblijd Hot leger te verlaten! Maar, komt soms nog het land in nood, Dan willen we pok geven. Getrouw aan 't land tot, in den dood, Ons eigen dierbaar leven! Serg. T L. KOOIJMAN. 42 Bat. L. W. I. ontploffing. Maar ondanks de gevolgen van den schok waren er rechts en links van den krater groepjes mannen overgebleven, die niet versuft en verdoofd waren en die liuane tegenwoordig heid yan geest behielden. Het waren de Welsh Fuseliers, die, zich verzamelend, een tegenaan val doden. Hun wapen was de bnjonet en daarmede vielen zij de Duitschers, dio den krater en de verbroken stukken loopgraaf daarnaast hadden bezet, aan. De strijd was zeer hevig, mar eindelijk sloeg de vijand op de vlucht, hunne dooden achter latend in dien kuil, die hun eigen ontploffings middelen hadden gemaakt. Sommige Duitsche soldaten sleepten een Engelsch machinegeweer achter zich aan, maar zij werden neergestoken voor zij hunnff eigen linies bereiken konden en de Welsh Fuseliers brachten Inm wapen mee terug. Ook eene pionier-afdeeling, di© in de buurt aan hot werk was geweest, nam deel aan den tegenaanval. Zij snelden vooruit en gebruikten hunne scheppen als wapen. Een Welshman had geen wapen, maar sloeg door een hevigen vuist slag een grooten Duitscher naar beneden in den krater.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3