JOH; SOXj^ ATENCOUIR ANT van Vri^dapr V Juli 3. 1 O Jioeve fel door liet zonlicht beschenen, on over al waar do zon haar .stralen concentreerde was het dezelfde troostclooze aanblik. In do verto bulderden do kanonnen, zeer dichtbij kraakte on gierde en loeido hot uit allo kanonnen en batterijen. Gedurende twintig minuten leek het alsof Wl die geluiden zich rond de puinhoopon van cén platgeschoten dorp vcreeuigden. De ruïnes en de lucht er hoven waren ten slotto één ge weldige grijs-witte rookwolk. Dan weer schoen hot alsof twee verschillende knnongroepen hun granaten over het kale ver laten Tand uitspuwden. In hot naburige bosch lag waarschijnlijk oen vijandelijk* batterij ver borgen, hoewel met het blootc oog niets tc ont dekken was. Het viel mobiel ijk geen modelij den te hebben met de mannen die do batterij bedienden, ook al waren het Duitschors. Nog verder op ligt een dorp dat wij niet kon den zien, omdat het terrein cr voor ccnipszins golft. Gedurende den grhoclen middag -had ons granaatvuur juist dat hellende terrein tot mik punt gekozen. Wij konden do uitwerking der granaten niet zien, alleen de rookkolommen die telkens en telkens weer opstegen en verder een zware mistbank boven de plaats waar het dorp moest liggen. Onophoudelijk beschoten onze mannen de voorste Duitscho loopgraven, af en toe ook word een verbindingsloopgraaf of een commu* nicatie-linie onder schot genomen, 't Is moge lijk dat er binnenkort nog zwaardere gevech ten geleverd worden, maar ook thans reeds heeft onze artillerie een geweldig© actie ont- ..wikkeld. Als schouwspel is wat wij zagen, en dat was natuurlijk maar een klein gedeelte van wat zich over een lengte van 90 mijlen afspeelde, als schouwspel is het eenvoudig ontzettend. 'De meesten indruk maakt hij dergelijke gele genheden het absoluut.gemis van ©enig zicht baar levend wezen. Gij zelf en do drie of vier mannen die u vergezellen, schijnen de eenige levenden te zij-" in een wereld die tot een chaos is geworden. Boven onze hoofden worden intusschen meer dan voldoende ieckencu van leven gegeven, want onze vliegtuigen bleven voortdurend in de lucht kruisen, terwijl zoo ver als het oog kon reiken van noord tot zuid de frontlinie als het ware aangeduid werd door leelijke .worstvormige hallons. Omtrent do verliezen die wij den vijand toe brachten, valt nog weinig tc zeggen. Overge- loopen deserteurs vertellen, dat men in de Duitsehe loopgraven sinds tw.ee dagen geen voedsel had, omdat de voorraden dank zij ons .-vuur, de linies niet konden bereiken. Maar... ■wie kan zeggen in hoeverre do mededeelingen yan een deserteur betrouwbaar zijn... Vier kilometer van Verdun. De correspondentie ,,Heor und Politik" be- i rekent de afstanden van de Duitsehe stellingen tot hef middelpunt van Verdun. „Terwijl ons front, links van do Maas", zoo schrijft ze, „nog meer dan tien K.M. van hot kern work ■van "Verdun verwijderd is en de vestinggordel n.jT geen enkele bres vertoont, zijn onze liniën door den stormaanval van 23 Juni op de Froido Terre, de redoute van Thiaumont en Fieury i reeds dicht hij de stad gekomen. Do afstanden zijn verschillend, daar het front van het wes ten naar het oosten als een tangens op het kemwerk van Verdun loopt en de noordoostelijk gc-legeu plaatsen verder weg moeten zijn dan do ten noorden van de stad veroverde punten. 'In het algemeen wisselen hier de afstanden af van vier tot zes K-M- Het dichtst bij liet kern- werk ligt de hoogte Froide Torre, die ten noor den van Verdun ligt, vrijwel loodrecht boven liet, midden op een afstand van vier K.M. Do redoute Thiaumont en het dorp Fieury liggen even ver van Verdun, namelijk vijf K.M. Van de het laatst veroverde drie steunpunten loopt do Duitsehe linie naar het oosten verder naar hot Chapitre-bosch en den Fuminrug ten wes ten van Vaus, otn welken zoo hevig gevochten wordt. Van dit punt uit bedraagt do afstand naar het kernwerk ongeveer zes K.M. Eier snijdt hot- front den vestinggordel en buigt dan naar het. zuiden af om het oostfront van den gordel te volgen. De vijandelijke troepen die hier tegenover ons staan, worden steeds dich ter tezamen geperst, omdat de ruimte telkens kleiner wordt. Dit is een voordeel voor de uit werking vau ons geschut. Alle nieuwe verove ringen brengen nieuwe voordeden, maar men moet er toch aan denken, dat de kleine af stand naar Verdun nog -menigen zwaren strijd zal kosten daar men moet aannemen, dat de Franschcn het terrein te sterker bevestigd hebben, naar mate liet dichter bij het kernwerk van Verdun ligt." De Fransche tegenaanvallen bij Verdun. Aan den „Berliner Lokal Anz." wordt uit het. groot» hoofdkwartier d.d. 29 Juni geseind ,In een reeks van grooto en stout opgezette acties der Franschen, in den loop van den strijd om Verdun ondernomen, om ons opdrin gen tot staan te brengen en verloren stellin gen terug te winnen, belmoren die tegen hot werk Thiaumont, het dorp Fieury en op het gebied ten Zuid-Westen van de vesting 5 aux tot de belangrijkste. Zij waren naar e'en plan opgezet, steunden op zeer sterke strijdkrach ten en worden met ongeëvenaarde verbittering uitgevoerd. Alles, wat eenigszins tot succes kon leiden, had men in het oog gehouden en verlie zen aan menschenlevens scheen de vijand de zen keer niet te willen tellen. Reeds don 26en Juni in de avonduren begon nen de Franschen deze stellingen met een woest artillerievuur te overstelpen. Alle ka libers hamerden op het door ons gewonnen ter rein op do Terre Froide, op de redoute van Thiaumont en op de linies, die van daar uit over het dorp Floury naar Souville loopen. JOEANTSJIKAI.*) Zijn gezag en het eind van zijn gezag. (Uit de „Nieuwe Courant.") ■Nog eenmaal naar Peking. De afgevaardigden van de revolutiorinairo vergadering te Nanking zijn naar de hoofdstad ran het Noorden opgekomen om aan Joeantsji- kai liet voor loop :g presidentschap van de Re publiek aan te Heden en den eed van getrouw- acid aan de constitutie van hem te aanvaarden. Zondag 10 Maart 1912 bewoog zich;'hun op tocht naar het ministerie van Buitcnlandsche Zaken, het hotel van don aanstaandenpresi- üdent, een moderne woning door een Ameri- iaansch architect gebouwd, maar de tuin voor het huis was in- Chineesdien stijl en aan le takken van de boompjes prijkten heldorgetin- X! rozen van papier en zijde, nu het seizoen le echte bloemen nog niet voortbracht. Uit de vestibule leidt een grootsch aangelegde trap laar de receptie- en feestzaal op de eerste ver- lieping. Daar wachtte Joeantsjikai de afgo- ,-a; i'ïdén. Een bonte verzameling had zich om hem ver ben igd. Men vond er mandarijnen in het oud- "Jhinocscho, kleurig licht stralende rnandarij- uengewaad en generaals in nieuwe stijve uni- De lezers van' de Sol da ten cou ran t" '.uilen zich nog de interessante artikelen her- nneren, die we indertijd gaven over wijlen len president der Chineosche republiek, welke «iizer zou worden. De man, die zoo'n hooge positie in hot millioenenrijk innam, wordt door dr. Bijvanck van een nieuwe zijde belicht >p zoo belangwekkende wijze, dat wij gaarne het artikel overnemen. Het was den mannen in onze loopgraven nu duidelijk, dat zij den strijd om het gewonne- ne nog eens zouden moeten doormaken. Gedu rende den geileden nacht van den 26sten op den 27sten Juni was do 1A?1 los gelaten en hulden do kanonnen het gevechtsterrein in een voortdurende hagelbui van projectielen In den vroegen morgen bij vol daglicht begon nen de aanvallen der Fransehen, die weer ver- sehe krachten hierheen gebracht hadden. In den strijd, die nu* volgde, zijn zij bij duizenden gevallen en al hun hardnekkige dapperheid en bewonderenswaardige houding konden niet helpen. Do aanvallen waren in drie groepen verdeeld, de eerste van het Zuid-Westen uit. was op de Thianniont-hoove en het Thiaumont- boscli gericht; de tweede op liet dorp Fieury en de stellingen ten Zuiden van het dorp, die wij dnnr in bezit hebben, en de derde op de Duitsehe linies tusschen het dorp Fieury en het Fuminbosch .Op hot oogenblik, dat do aan val begon, werkten onze infanterie en artille rie voortreffelijk samen. Een dicht gordijnvmir ontving do bestormers, waar zij uit de loop graven kwamen en maaide geheele gelederen neer .Wie nog vorder kwam, word door onze machinegeweren en infanteristen ontvangen en wat dan terugstroomde, kwam ten tweeden male in den onverbiddellijken hagel van gra naten. Steeds weder herhaalden de Fransehen hun aanvallen en steeds weder werden zij te ruggeworpen. Hun doorion hoopten zich op onder het mar. dat hun frontaal en uit de flank noderwicrj> .Geen voet breed grond heb ben wij bij de bestormingen «erloren." RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogsterrein. Het Russische offensief. PETROGRAD. Aan liet front tusseben de Styr en d© Stocbod en verder van den Stochod af naar bet zuiden, duren d© ge vechten niet groote hevigheid voort. Alle tegenaanvallen van den vijand bleven zon der succes. In de streek van de beneden-Lipa oefe nen de Russische troepen van nabij druk uit op den vijand, die met hardnekkige verbittering strijdt. Een poging van den vijand om in de buurt van het dorp Lipa over de Styr te trekken, werd verijdeld. In den loop van den nacht werden hier 11 pfficieren en meer dan 1000 soldaten gevangen genomen en vijf mitrailleurs buitgemaakt. Aan den rechteroever van de Dnjester trachtte de- vijand drie malen aan de zijde van het dorp Issakof tot een aanval over te gaan; hij werd echter afgeslagen. In de richting van Kolomea wierpen Russische troepen den vijand uit eenige stellingen, vervolgden hem en namen het dorp Potok Czerny. Er werden hier vier kanonnen veroverd en eenige honderden gevangenen gemaakt. In het nog voortdurend gevecht ten zuiden van Tsirin ten noordoosten van Baranowitsji braken de Russen door twee linies vijandelijke versterkingen. Het aantal gevangenen, Maandag in deze streek gemaakt, bedraagt 72 officieren en 2700 soldaten, terwijl tevens 11 kanonnen en een menigte mitrailleurs en bommen werpers werden buitgemaakt. Aan het front meer naar het noorden levendig artillerie-vuur, dat nu, en dan tot groote hevigheid aanwakkert. In de buurt van het dorp Baltagvezy, ten oosten van het Wisjnewskoje-meer, trachtten de Duitschers uit hunne loopgra ven op te rukken, dit werd hun echter belet door het vuur der Russen. Een Russisqh Juchtescadrille deed een aanval op het station Baranowitsji. PETROGRAD. De Generale Staf rap porteert: Dinsdagnacht openden de Duitschers ten zuidwesten van het Narotsjmeer artillerie vuur. Op den noordelijken oever van het Tsjnevskojeraeer poogden de Duitschers in den nacht onze loopgraven te naderen, maar zij werden door ons vuur verdreven. Bij Smorgon en in den sector ten noorden van het dorp Krevo maakten wij krijgsgevange nen en veroverden wij mitrailleurs. Ten noordwesten van Baranowitsji ont stond na een heftige beschieting een ge vecht, waarin wij 1400 man en 59 officieren krijgsgevangen maakten en vier kanonnen veroverden. De strijd duurt hier voort. Aan de Beneden-Lipa werd de weerstand van den vijand gebroken; zijn troepen werden wederom naar het westen verdreven. In den loop van den nacht maakten wij elf officie ren en 992 man krijgsgevangen, terwijl, wij vijf mitrailleurs veroverden. WEENEN. In de Bockowina sloegen Oostenrijksche troepen eenige aanvallen van de Russen af. Bij Kolomea. wordt nog steeds met onverzwakte hevigheid gestreden. Met de aanvallen, die de Russen deden in het westen van de stad, hadden zij geen suc ces, Ten noorden, te!U zuiden en ten zuid oosten van Tloemacz rukten Duitsehe en j Oo" - nr ijksch-Hongaarsche troepen voor- waarts. I au ,/olhynië trachtte de vijand den op- marsch der Oostenrijkers door massa-aan- vallen te verhinderen, hij werd echter over- j al met zware verliezen afgeslagen. formon, Tibetaansche lama's, plechtig in hun wijde klcoclij van dof purper en goud, Mongool- sche prinsen, woest schitterend in de dracht die no» van Dschengis- en van Kublai-Khan da teerde, cn tegenover die mengeling van scha- ieeringen somber afstekend het deftige cos- tmim van de Europeesche ambtenaren in Chi- neeschen dienst en van het personeel der Ame- rikaansche legatie, het eenige vreemde gezant schap, dat er was vertegenwoordigd; zonder dat wo daarbij mogen vergeten de representan ten der buitenlandsche pers, die in hun beste voorhanden plunje waren verschenen. Het oog zoekt den hoofdpersoon. Joeantsjikai stond daar gewichtig te midden van zijn getrouwen, zijn secretaris, die met on navolgbare handigheid de staatsstukken opstel de, generaal Munthc, den Noor, aan wien hij do organisatie had te danken van zijn leger, een Engelschcn majoor, zijn specialen attaché, terwijl niet ver van het hoogc personage, de levendige verschijning te onderscheiden valt van dr. Morrison, don correspondent van de ..Times", ook een macht, niet tc onderschatten in China. De vnorloopige president, gezet, in zijn nauw sluitende uniform, met zijn weinig sprekend hol gezicht, moet voor zijn omgeving in lengte onderdoen. Hij toont klein; maar hij gevoelt zijn waarde, cn het hoofd in den nek werpend beheerselit hij met strengen, eenigszins uit- puilcmlen blik de mcnschen van zijn omgeving. Ilij wil zich machtig voordoen, on toch ligt er over zijn gelieelo persoon een onbestemde aar zeling. Het is niet. gebrek aan moed, dat hem weer houdt, want de eenige troepen die hij tot zijn bewaking heeft, zijn do Mandsjoe-soldaten van Peking's garnizoen, die hem niet genegen kun nen zijn, en hij houdt ze alleen in zijn hand, omdat hij peen vrees voor hen kent; neen, het is de last van de taak die hij voor zich ziet in het rogeeren van het Rijk die nu en dan BERLIJN. Officieel. Legergroep-Hindenburg, In vervolg op een steeds toenemend vuitr hebben de Rus sen Maandagavond en des nachts op het front Narotsjmeer-Smorgon-Oostelijk Wisj- nef op verschillende plaatsen met aanzien lijke strijdkrachten aangevallen aan béide zijden van Smorgon, bij Gcgacze (noordoos telijk van Grewo) en bij Sloukofsjisna (ten zuidoosten van Wisjnef. Zij behaalden geen voordoelen, doch leden zware verliezen. Legergroep-Leopold van Beieren. Kracli- tigo tegenaanvallen van onze troepen leid den op de plaatsen, waar het den Russen gelukt was in den aanvang terrein to win nen, in liet algemeen tot successen. Wij maakten hierbij 13 officieren en 1883 man krijgsgevangon. Legergroep-v. Linsingen. Ook Maandag stelden zich de Russen met sterke, gedeelte lijk versch aangevoerde troepen in massa te weer tegen ons opdringen. Hun aanvallen werden afgeslagen. Onze aanval won op nieuw terrein. Legergroep-v. Bothmer. Zuidoostelijk van Tloemacsj drongen onze troepen in snellen opmarsch de Russen terug over ruim 20 K.M. frontbroedte en ruim 10 K.M. front diepte. De aanval bij Baronowitsjl. BERLIJN. Uit het Oostenrijksche oor- logsperskwartier wordt aan het „Berliner Tageblatt" geseind: „De moeras- en zandvlakte aan de Ser- wetsi en Sechtsjana is plotseling het terrein geworden van bloedige gevechten. Gelijjt be kend is, wordt dit gedeelte, dat wegens de terreingesteldheid uiterst bezwaarlijk is, be zet gehouden door de legergroep-v. Woyrsch, in welks verband ook het Oostenrijksch- Hongaarsche legerkorps staat, dat in den zomer vau het vorige jaar Iwangorod geno men heeft. De Russen hebben reeds een maal getracht deze stellingen, dio gedeelte lijk in "moerassen en gedeeltelijk in zand gebouwd zijn, bij het begin van het tegen- woordigo offensief door roffelvuur ten val te brengen. Toen word de aanval gericht tegen enkele gedeelten van het front in Lithauen, noordelijk van Baronowitsjidie mislukte totaal, ofschoon op enkele pun ten de veldversterkingen, die in het on gunstige terrein waren aangelegd, door het Russische vuur nagenoeg volkomen vernie tigd waren. Thans hebben de Russen op nieuw de Duitsehe, Hougaarsche en Zeven- burgsche regiment-eb aangevallen, en ander maal een verschrikkelijk vuur afgegeven tegen de loopgraven en aarden werken, doch wederom mislukte de eerste aanval na een voorbereiding door de artillerie. De strijd duurt echter nog voort. ITALIË. Aan het Itaiiaansche front. ROME. (Bericht van den opper bevelhebber.) Nadere berichten beves tigen, dat de gevechten aan de noor- delijko hellingen van den Pasubio zeer hevig zijn geweest. Na een krachtige beschieting gedurende drie uren ging de vijand met een sterke legermacht tot den aanval over. De Itaiiaansche infanterie, krachtdadig ondersteund door artillerie vuur, deed verscheiden aanvallen met de bajonet en bracht den vijand zeer ernstige verliezen toe. Maandag op bet geheele front tusseben de Etsch en de Brenta hevig artillerie-duel en partiëele infanterie-acties. In het Posina-dal voltooiden de Italianen de bezetting van de Monte Calgari, zij na men daar 132 man gevangen en "maakten een rijken buit aan wapens en munitie. Op het Asiago-plabeau sloegen voorge- sohoven afdeelingon, na versterkingen te hebben gekregen, aan den noordelijken rand van den Valli d'Assa een tegenaanval van den vijand af. In het Campelle-dal (Maso-beelc, Brenta) werden vijandelijke groepen, dié zich krach tig verschanst hadden tusschen de rotsen Prima Lunetta en Caugello, verdreven, 106 man gevangen genomen en een mitrailleur buitgemaakt. In de dalen van den Boven-Boile en den But hevige artillerie-actie. Op het Karstplateau is opnieuw een ge vecht begonnen in den sector Monfalcone; de Italianen veroverden stormenderhand verschansingen en maakten 381 gevangenen, waaronder een bataillonscommandant en acht andere officieren. Een Oostenrijksch vliegtuig werd Maan dag- op het Asiago-plateati naar beneden geschoten. Do aviateurB werden gevangen genomen. WEENEN Het Oostenrijksch-Hor.- gaarsche front, tusschen de zee en den Monte dei sei Busi werd den Dinsdagnacht zeer hevig beschotei en onophoudelijk aangevallen. De meeste krachtsinspanning richtte de vijand dezen keer op den bergrug ten oosten van Mon falcone, dien de O.-TT. landstormtroepcn, ondanks zeven aanvallen, totaal in handen hielden. plotseling zijn gelaat dof en onbesliöt doet schijnen. Do leider der Nankingscho delegatie hoeft wel verzekerd: „do omverwerping dor Man- dschoe-dynas-t ie is niet het werk van oen enkele partij cn van enkele mensehende opstand van bet geheele volk heeft haar te weeg ge bracht; niemand die daarvoor niet verantwoor delijk is en dio niet zijn he-st moet doen om zich van die verantwoordelijkheid bewust to too- non", én hij Joeantsjikai, heeft den eed, be zegeld, in handen gelegd der afgevaardigden dat hij „getrouw do ontwikkeling der Repu bliek zal bevorderen, de overblijfsels der abso lute monarchie zal uit dén weg ruimen en ge hoorzamend aan do constitutioneel© wetten, op zijn tijd, plaats zal maken voor den President, gekozen door de aanstaande NationaleVerga dering" maar als de ceremonie is afgeloopen cn de groote receptiezaal is ontruimd, wanneer hij in zijn apartomenten teruggetrokken, voor zichzelf overzicht houdt van den toestand en van de hulpmiddelen tot zijn beschikking, dan is het geen wonder dat- hij beklemd raakt, on der het werk hem opgelegd. Want Wie kan er spreken van don algemoonon wil van het Chiueesche volk? Slechts een fractie heeft deelgenomen aan de revolutie. Do groote massa leeft onheklommerd om republiek of monarchie. Het zijn de opgcBtane troepen, welke de omwenteling hebben bewerkt, hot zijn de eerzuchtige generaals in de provincies, die tevreden moeten worden gesteld. Gelukkig is hij verzekerd van den aanhang van zijn eigen soldaten en van het leger van generaal Lijoeanhoeng, den populairsten aller hovelheh- bers, oud-president, der republiek Woesjang, thans voorloopig vice-president der Republiek China. Onder Li'G toezicht is Midden-China veilig. Behalve echter met de troepen moest er rekening worden gehouden met de vereenigH- Aanvallen der Italianen op O.-II. stel lingen bij Bagni aan den Monte Cosieh en ten oosten van Selz werden eveneens, ge deeltelijk in gevechten van man tegen man, afgeslagen. Vcor den Monte San Michele werd de actie der vijandelijke infanterie reeds door liet geschutvuur gestuit. Ten noorden van het Sugana-dal misluk ten Itaiiaansche aanvallen op de O.-II. stel lingen aan den bovenloop van de 'Maso- beelc. Ook ten noorden van het dal van de Boven-Posina sloegen de O.-II. troepen ver scheiden krachtige aanvallen van den vijand af. Maandag werden 177 Italianen govangen genomen. Luitenant Joliann Foind schoot zijn derde vijandelijk vliegtuig naar beneden. TURKIJE. Kermandsja bezet. KONSTANTINOPEL. Na een verbit terden strijd ten W. van Kermandsja op 30 Juni trokken do Russen terug. Zij kon den zich in Kermandsja niet houden, waar op de Turken op 1 Juli deze stad bezetten. BULGARIJE. Vliegeraanval op Sofia. SOFIA. Maandagmorgen omstreeks 8 uur verscheen een vijandelijk vliegtuig korten tijd boven de stad en wierp acht bommen op verschillende plaatsen neer, zonder groote schade aan te richten. Door ons afweergeschut bescheten, ging de vlieger op dé vlucht. SALONIKI. Het Fransche vliegers eskader bombardeerde de militaire inrich tingen te Sofia Maandagmorgen. VERE£$HGDE STATES* De Vereenlgde Staten en Mexico, WASHINGTON. De Mexicaanscihe nota, die als antwoc rd dient op de heide nota's der Vereenigde Staten, is hier aangekomen Naar verluidt is1 zij in verzoenenden geest gesteld en be stemd om een grondslag voor eene vriend schappelijke regeling te vormen. AFRIKA. Uit Duitsch Oost-Afrika. LONDEN. Communiqué van het mi nisterie van oorlog. Generaal Smuts seint d.d. 2 Juli, dat gemeraal-majoor van Deventer na op 24 Juni het offensief vcortgec&ct en den vijand uit al zijne vooruit iu gereedheid gebrachte stellingen in de buurt van Kondoa-Irangi verdreven te hebben, hem nu in de richting van den Centraal-Spoor weg achtervolgt. Ten westen van het Victoria-meer heb ben de Zuid-Afrikaansche troepen Bukoba bezet en zich van het Karagwe-district meester gemaakt. OP ZEE. Hét ongeluk met de „Rijndam". Men meldt uit Rotterdam aan „Do Tel." dat de gezagvoerder van het stoomschip „Rijn dam" van dc HollandAmeiika-Lijn, omtrent het ongeval bij Kirkw all hot volgendo heeft gerapporteerd Toen hot vaartuig daar arriveerde, was het dik van den mist. De kust aldaar is, wegens de talrijke riffen, hoogst gevaarlijk. Het ge vaar is thans te grooter, nu allo lichtsignalen gedoofd zijn en ook de gehiidsignalen tijdens den oorlog buiten working zijn gesteld. Toen men nabij Kirkwall kwam, werd or onophoude lijk gelood, terwijl het vaartuig zeer langzaam vooruit ging. Ten slotte meende de gezag voerder een geschikte ankerplaats gevonden te hebben en juist werd bevel gegeven het anker uit te werpen, toen de voorsteven togen een klein eilandje stiet. I-Iet vaartuig was onmiddellijk los, doch de voorpiek bleek lek te zijn. Ruim I maakte'vrij voel water. Dank' zij den waterdichten schotten, bloven de andero ruimen droog. Ook het bediouden- logies. dat onder in het voorschip is gelegen, bleef geheel droog. De pompen werden on middellijk aangezet cn hoewel cr vrij veel wa ter gemaakt werd, slaagde men er iu, door voortdurend pompen, het water te keeren. Da delijk na aankomst alhier gingen de eigen dui-, kers der Holland-Amerika-Lijn te water om de schade op te nomen. Te 3 uur was het onderzoek nog in vollen gang. Het plan is om. na do lossing de „Rijndam" in het dok to zetten. Men vermoedt, dat de schade niet aan zienlijk is. Het s.s. „Rijndam" zou Zaterdag naar Amerika vertrekken, doch door noodzakelijke reparatie zal het vertrek vermoedelijk uitge steld worden. gen, overal ontstaan en overal zich vermenig vuldigend, die als .politieke partijen op tredend de aanstaande Nationale Ver gadering zouden willen beheerschen en hun aandeel in het bestuur zouden verlangen. Staatsmanschap van een buitengewoon ka rakter zou er deeds worden vereischt om in het onmetelijke Rijk een afdoende admi nistratieve hervorming in te voeren en schoon schip te inaken van do bestaando mis bruiken dor ambtenarij. Aan een politieke hervorming, dio de Republiek China op nieuwe banen braoht van ontwikkeling, daaraan viel zelfs niet tq denken. Welk constructief genie zou er noodig zijn geweest om dat loome, yor- meloozo Rijk uit het oude spoor op to heffen! En to verwachten, dat het zijn President te gemoet zou komen en scheppende gedachten zou openbaren in een vergadering, dio werke lijk het volk vertegenwoordigde! Men moest China in 't geheel niet kennen, dat land met zijn verdeeldheid in Noord en Zuid, met zijn onderlinge jaloerschheid van partijen on stan den om op zulk een verwachting ook het minst te bouwen. Maar Joeantsjikai, nadat hij het bestuur had aanvaard, en verscheidorj ministeries had beproefd, had ten minste vorkregen waar hij nauwelijks meer op rekende, t- en dat was geld. Zijn persoon lioezende ver trouwen inhij begon met een kleine buiten landsche leening te sluiten, dio ettelijke mil- lioonen tot zijn beschikking stelde on daarmee ving by zijn werk aan, want als een echt mnndarijnenhoofd van het oude régime ken de Hij maar twee middelen om gehoorzaamheid af te dwingen: vrees en omkooping door een geldsom of door ambten. En hij paste nu heide middelen zoo ruim mogelijk toe. Wie hom m den weg stond verdween, zonder dat men zijn hand, dikwijls, kon raden. Men ging begrij pen dat verzet gevaar voor het leven beduid de, en hield zich gewaarschuwd, Hot geld snaaide Jocantsj'ikai niet. Mijnen visschcn in dB Noordzee. De correspondent in Engeland van de „New-York Tribune", Gordon Bruce, geeft in zijn blad eene beschrijving van het mijuenvisschen in de Noordzee, aan welk bedrijf hij een week lang heeft deelgenomen. „Wat mij hot meest trof, waren do dapper heid cn het optimisme der mannen. Het woord „vrees" komt in hun woordenboek niet voor En toch waren er daar vier officieren bijeen, wier schip onder hunne voeten was weggezon ken. Dat schijnt er zoo bij to liooren. Het is merkwaardig hoevelc honderden sche pen en duizenden mannen voortdurend bezig zijn met het binnenhalen van dezen moord- dadigen oogst. Zij noemen het „visschcn". Den volgenden ochtend ging ik dus meo „visschcn". Het weer was bijzonder gunstig en het leek wel, dat wij een goede vangst zou den hebben. „Nou", zeido de sohipper, „we zijn aan den siag. Do Duitschers leggen hier en daar (hij wfces mij de plaatsen op do kaart aan) in.stil- to mijnon. Zo maken de ankerlijnen zoo lang dat de mijn juist even onder water is bij laag getij, zoodat een schip nooit kans krijgt om zo te zien. Duivclsch werk, hè?" Wij voeren langzaam voort, steeds op den zelfden afstand blijvend van hot andere schip. Er was echter niets anders als eene verbinding tusschen beid© vaartuigen te zien dan het in zee loopend eindje van den kabel, die het vangappayaat draagt. Laat in don namiddag hadden wij voor 't eerst beet. De kabel ging plotseling strak staan, waaruit bleek, dab hij op een hindernis- was gestooten. Door liet geheele schip voer een zeer lichte schok. Iedereen aan boord gipg over de verschansing leunen en keek met aandacht in het «mor „Dat zal er een zijn!" zeid© do kapitein, toen de kabel weer verslapte. En het was cr inderdaad „een". De mijn kwam aan do op pervlakte drijven. De stalen kabel waarmede zij gemeerd was en die 2^ c.M. dik is, was als met een schaar doorgesneden. Zooals zij daar in zee lui lag te rollen, leek zij op een groot© schildpad met stekels op den rug. „Nu begint de aardigheid van de zaak", zoide de kapitein. Dc boot manoeuvreerde tot dat de mijn op ongeveer 50 M. afstand aan stuurboord lag. Vier man kwamen bij de ver schansing 6taau, ieder met een Wincin-ster-ge- weor, dab zij gelijktijdig afvuurden Do man nen bogen vol spanning over. de verschansing om do uitwerking van hun schot te zien. De kogels hadden de luchtkamer doorboord en het leelijke ding zonk langzaam, als onwil lig, uit het gezicht. Den volgenden ochtend, vingen wij er weel een. Zoodra de kreet van den uitkijk had weerklonken, dat de mijn aan de oppervlakte was gekomen, zond do kapitein naar beneden om twee geweren te halen. Toen die boven' ge bracht waren haalde de kapitein verscheidene doozen patronen met looden kogels te voor schijn. „Het kan een poosje duren", zoide hij, „maar wij zullen na een poosje wel een van de horens raken". Het duurde ook een poosje precies dertig minuten. Op taghtig meter afstand zijn de vijf ldeino horentjes, de „trekteers" of „zui gers" zooals ze genoemd worden, niet een ge makkelijk t© raken doelwit. Maar ten slotte raakte een van de kogels er toch toevallig een. Er volgde eene ontploffing, die ons de tan den deed klapperen en een dikke zwarte wolk kronkelde op in de stille lucht terwijl een glanzende waterzuil door do wolk heen een twintig meter hoog opschoot. 'Het was eeu merkwaardig gezicht.,, Een Zweedsche pessagiersboot vermist. Volgens een bericht hetwelk „Nationalti den- do" uit Stockholm ontvangt, heeft men daar ter. stede niets vernomen van den Zweedsehen stoomer Stockholm", dio den 20sten Juni j.l. met acht honderd passagiers aan boord koers zette naar New York. Het schip is van een installatie van draad- looze telegrap' BinneeSasidL Legerzaken. H. W!. do Koningin-Moeder. H. M. do Koningin-Moeder bracht Maandag namiddag een bezoek aan liet It. K. Zieken huis to Voorburg. II. M. de Koningin-Moeder is voornemens den 15 dezer naar Soestdijk t© vertrekken, ten einde eenige» wolven al daar te verblijven. Kolonel C. H. W. Boers f. Do t© 's-Gravenhage overleden oud-kolonel, hoofdintendant, van het Ned. Oost-Indisch leger C. H. W. Boers is te Kodong Kebo (Java) op 19 Januari 1851 geboren. In 1900 werd hij - kolonel, hoofdintendant. In 1902 werd hij tevens 1 lid-dirccteur van het Militair Weduwen- en Weezenfonds van Ncd.-Indië. In 1904 werd hem op verzoek eervol ontslag verleend wegens volbrachten diensttijd als hoofd-intendant en tevens als lid der directie voornoemd onder dankbetuiging voor door hom bewezen diensten. In 1897 werd hij, als hebbende zich in Maart en November 1896 onderscheiden hij de krijgs verrichtingen in At-jeli, benoemd tot ridder in de orde van den Nederl. Leeuw. Voorts werd hij wegens zijn, bedrag in Atjeh op Tenom m 1884 eervol vermeld. Ook had hij de ondor- scheidingsteekenen Atjeh 18737496—1900; alsmede het kruis voor dertig jaren dienst als officier. Kapitein H. A. Wïos f. Te Nijmegen overleed op 55-jarigen leeftijd de gepens. kapitein der Kou. Maréchaussee H. A. Mos, Ridder Qranje-Nassau met dc zwaar den en van 't Legioen van Eer van Frankrijk. Zijn grootste triomf was de tevredens telling on dc onderwerping van Soenjatsen, den revo lutionairen dweper, mot wion heel China dweepte. Hij, die, tot president der Republiek gektzen, onbaatzuchtig den zotol aan Joean tsjikai had afgestaan, was eon man van ge heel andcicn aard dan het staatshoofd. Plaats do twee gezichten naast elkaar on uw sympa thie gaat dadelijk naar den idealisten-kop "van Dir. Soen. Hij heeft niet het type van den echten Chinees. Er is gevoel in hem, hij oefent eau niaguetióchon invloed uit. Men zou hem een geboren agitator kunnen noemen, want hij o\trreidt de inenschen diroct door zijn ver schijning. maar hij is geen man van het dade lijk handelen. In anderen zin, voorzeker dan hij Joeantsjikai hot geval was, ligt cr over zijn trekken een waas van onbeslistheid. Maar ook dt behoort bij de aantrekking die men vau hum ondervond. Soenjatsen was oen man, dien Joeantsjikai moest winnen, wildo hij slagen in zijn streven naar veiecniging van Noord en Zuid, cn de president won hem ondanks hot verbreken van zijn belofte naar Nanking over te komen. Mr. Soen, na lang aarzelen, maakte zicli daarentegen op tot den tocht naar Peking. Daar was hem een luisterrijke ontvangst bereid. Toen hij dc stad binnentrad aan liet hoofd m een rijk uitgedost gevolg (24 Augustus 1912), vond hij bij de hoofdpoort der Tataren- stad oen uitgelezen korps troepen te zijner eer opgesteld. Allen wedijverden om zijn aan wezigheid in Peking tot een feest te maken; zelfs het oud-keizerlijke hof, in het palojs voor do Koizciin-weduwe bestemd, hield een plechtige receptie voor den balling, die jaren lang tijdens het keizerlijk régime buiton liet land had moeten zwerven, telkens beklaagd in zijn vrijheid of zijn leven bedreigd. Nu word hij erkend als vredestichter tusschen 1 Noord en Zuid, tusschen de uiterste partiien Militair gezag. De Minister van Oorlog brengt ter kenniv dat„de modedeeling voorkomende iu dc „8t.' Ct. van I Oct. 1915, voortaan moet wordeti gelezen als volgt: Het militair gezag, bedoeld in art. 7 der wet van 23 Mei 1899 („St.-bl.'i 128), wordt uitge oefend a. door den opperbevelhebber van land- en zeemachtin de gem. .Groningen, Gaasterland Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Lcn: sterland. Sloten, Stavoren, Doornspijk, Èlbur.' Ermelo, Harderwijk, Oldebroek, Amersfoort Lensden, Soest, Zeist, Bergen, Urk, Bode^ra ven b. door den commandant van eene verdedi gingsstelling of van een afzonderlijk fort- in het gebied van de stelling of van hét afzonder- ijlc fort, nochtans met inachtn©niin~ van het hiervoren onder a ten aanzien van de ge meenten Soest en Zeist bepaalde; voorts met dien verstande, dat. zoolang de stellingcom- mandant zich niet binnen het gebied van dc stelling bevindt, dit gezag wordt uitgeoefend door de lioogsto binnen het gebied der stelliiv aanwezig© bevelvoerende militaire autoriteit" die rechtstreeks onder do bevolen van don stc'- lingcommandant is gesteld; c door do autoriteiten, bedoeld in het Kon Jn&P,?0*;1912 <"stbI" O»»»* nale-bavelheWers)m de aan ieder h.mner toe- gewezen gedeelten van het grondgebied des itijks, voor zooveel niet vallende onder het be paalde onder a, d, o en f; d. door den commandant van een niet onder cle bevelen van oen der territoriale-bevelheb bers geplaatst onderdeel van do zee- of land macht, zoo deze commandant rechtstreeks on der de bevelen van den opperbevelhebber van and- en zeemacht is gesteld, of anders door 1zlJ'I,cr hoogero chefs, die in bedoelde S re 'e verhouding tot dien opperbe velhebber staatin de landstreek, welko het operatiegebied van ©vcnhedoeld onderdeel van ae zee- of landmacht uitmaakt, alsmede in die iclko daaraan als etappengebied is toegewe zen, w anneer dat operatie- of dat etappeno-e- lJLn^ KgCn i8 in het aan dien territoriale- bei elbebber toegewezen gedeelte van hot giondgebied des Rijks; 'dnt'üJV'ÏT* T""': Ó0''r <<f selling van dsn Helder Amsl.lfd I j Cl<ïr "C"': VM«n<l, Terschelling, Knit 'toTnonmhsog on in het ondsrdoSl Ecttumsroog der gsm. Worffum-door don danÏ J 9°. o' don T"! do stelling van den Helder geatdden oonimniKlant der op het betrokken eiland aan- w-ozigo troepen. St.-Ct Mobilisatietoelage. Door den Minister van tforlog is een wiki. ging gebracht in de toekenning "van de mobili satietoelage en van de vergoeding iregens ge- mis r an levensmiddelen, ten aanzien van fe- pensionnoerde officieren. In verband met de zeer aanzienlijke gelde- ?®r®' welke onder de tegenwoordige om standigheden nog steeds vau de schatkist wor den gevorderd, is ten aanzien van in don offi ciersrang gepensionneerde officieren, tijdens de mobilisatie dienstdoende hij de Landmacht, >001 zwrar zij beven hun pensioen traktement gometLii, alsmede móbihsatietoelage en ver- V9° ket lij officieren. nier pensioen bere kend per dag meer bedraagt dan of gelijk ia aan de som van de mobilisatiotoelage in de ïoignediiig negens gemis levensmiddelen, gemeten Inj verblijf buiten de ivoonplaats - te rekenen 1 Augustus 1916 - eene mobi- !«.,ÏSSI ÏS POr «O helft van laatsxberloelde som en geen vergoeding n-egens gemis van levensmiddelen, tonvijl zij, die in de e,i!n Vel'!)'even, de vergoeding wegens gemis van levensmiddelen blijven behoudenj b. te rekenen van 1 October 1916 ontvangen -51J ongeacht do plaats van' hun verblijf geen mqbilisntietoelago, noch vergoeding' we gens gemis van levensmiddelen; 2o. a. de officieren, wier pensioen bere- ™d/r a? - "under bedraagt dan do som van dc- mobilisatiotoelage en de vergoeding we gens gemis van levensmiddelen, genieten in dien zij buiten de woonplaats verblijven, tc re kenen van 1 Augustus 1916, eene mobilisatie- toelage per dag gelijk aan laatstbedoelde som verminderd met de helft van hot bedrag van eon dag pensioen en geenvergoeding wegens genus van levensmiddelen, terwijl zij. dio in de woonplaats zijn verbleven, de vergoeding wc- don^ genns vaa levc"smiddelen blijven bdiou- b. to rekenen van 1 October 1916 genieten zij die buiten do woonplaats verblijven, eene mobilisatiotoelage per dag gelijk aan bovenbe doelde soin verminderd met het bedrag van een dag pensioen cn geen vergoeding wegens gemis van levensmiddelen, terwijl zij, die in dc woonplaats zijn verbleven, geen mobilisatie- toelage noch vergoeding wegens gemis van le vensmiddelen ontvangen 3o. voor de berekening van een dag pen sioen wordt ter vereenvoudiging van de ad ministratie het jaarlyksch pensioen naar be neden afgerond in tientallen van guldens en moeten worden gevolgd de bereken ingstafelen behoorende Inj de Voorschriften tot uitvoering van het Reglement van Administratie bij de Landmacht. Benoemd tot vaandrig. Do reserve-sergeant E. A. Straatman, van het 13o regiment infanterie, is benoemd tot vaandrig en gedetacheerd bij het 22o regi ment infanterie. en dc gematigden. Joeantsjikai, de president, liet hem gelden als bemiddelaar, hij hoorde zijn plannen aan, hij ging in op zijn ideeën. China's heil, volgens Soenjatsen, lag iu de ontwikkeling van zijn spoorwegnet; hij had een', ontwerp in zijn hoofd, waarbij hot land van het Noordon naar het Zuiden en van hot Oosten naar het Westen door een net van lijnon zou worden doorkruist, hot moest dui zenden millioenen kosten, maar het zou tot stand konfon .Allo partijen moesten alleen donken aan do economische hervorming van China. En steeds hoorde cle president hem aan, on hij benoemde hem tot „gevolmachtigd commissaris-generaal van het Chineosche spoorwegverkeer" met een maandélijksch in komen van 30.000 dollars. Dat was de prijs, dien hij voor hem over had. Daarop keerde mr .Soen nnnr het Zuiden terug om zijn plannen verder rustig uit te werken. Maar van een radicaal ministerie wildo de president niets weten. „Er zijn nog zoo weinig inenschen op de hoogte van dc zaken", verklaarde hij aan een delegatie der radicale partij, „evenmin in uw vereeniging als in do andere, dat ik mijn kabinet wel moet vormen uit vertegenwoordi gers van allo hervormingspartijen. Als de een of ander mij daarvoor als geschikt in de ge dachte. komt. dan vraag ik niet, ©f hij lid is van een partij en van welke partij, maar al leen of hij bekwaam is of niet; is hrj het Wel, dan neeni ik hem op. Later, wanneer ieder een op de hoogte is van do zaken, zal men een ministerie kunnen vormen uit de leden van een enkele partij, maar da* zal ik al lang president af zijn." (Slot volgt.)

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2