NO 296. TWEEDE JAARGANG. Vrijdag 7 JuH 1916 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsmeuws. Het Enaelsch-Fransche offensief Onder redactie van D. MANASSEN. f ffSalamè^- Cuuidwjj r t"v>o W-& Vendiiw L lerViziL f M\ Cité Stjf J\70 AuauMel ^Mazmgarf fames Eu&OMn I Aix- NouMtc,. iévui JtouMte TBsra'c Estrée^ Gauchie- /tUgrval StNicot ?uvain Warüis •mm [OcoiéQles ^afmaiscn lontanBan 6 mlenccurt pj&uft? ricourS 'Suzanne j! Feuillêras IrMéricc Assevülers imtan DE SOLDATENCOURANT Onze artikelen over Nekkramp. In de nummers 282, 283, 284, 285 en 286 van „De Soldatencourant" is van de hand van onzen deskundigen medewerker dr. J. P. B ij I, Officier van Gezondheid, een sorie artikelen over nekkramp verschenen. Ten einde de lezing en herlezing dezer uitmuntende en be vattelijke artikelen te bevorderen, zenden wij de vijf exemplaren aan alle militairen beneden den rang van officier toe na ontvangst van slechts 3 cents aan postzegels. Men kan b.v. voor eenige liefhebbers tegelijk aanvragen om de kosten van den bestelbrief weer te verdoe len. H.H. Officieren, aan wio onze administratie niet portvrij verzenden kan, gelisven 3 cent voor frankeering bij te zenden. De verspreiding van ons blad. Wij brengen in herinnering, dat troopen- deelen, die soms door een of andere oorzaak van ons blad verstoken zijn, slechts een aan vraag tot ons te richten hebben om regelmatig, driemaal per week, een pakket Soldatencouran- ten te ontvangen. Nergens mag ons „Orgaan voor leger en vloot" ontbreken. De belangwekkendste strijd wordt op liet •©ogenblik "op het Wester front gevoerd, al is die in 't Oosten niet minder geweldig en zeker rijker aan resultaten tot nog toe. We geven van dat gedeelte van 't Wester- front, waar het Fransch-Engelsclie offen sief zich afspeelt, weer een kaart, een zeer duidelijke kaart, waarop men den loop der gebeurtenissen in de laatst-voorgaande en de eerstvolgende dagen kan volgen. De dikke zwarte lijn geeft de frontlinie aan ;de aanvallen der goallieerden hebben hoofd- izalcelijk plaats yan Arras tpt ten zuiden der Somrtie, onaer op onze kaart. Vooral aan beide zijden dezer rivier wordt hard nekkig gestreden, is het offensief het hevigst. Daar is ook liet Duitscke front ach teruit geweken, hebben de Engelsche Thiep- val en Fricourt, de Franschen Frise ver overd en er de Duitschers teruggedrongen. Verder heeft er o. a. een hardnekkige, strijd gewoed bij La Boiselle en Hardecourt. Over 't geheel is de winst dor geallieerden nog niet groot, maar de Engelsche pers bereidt het volk ook voor op' langzame resul taten. in den reuzenstrijd. De Engelsche bladen waarschuwen hun lezers, om vooral niet te verwachten, dab het begonnen Frausch- Engelsabe offensief dadelijk verrassende vruchten zal afwerpen. Een vijand, die bijna twee jaren den tijd heeft gehad om Zich in te graven en te versterken, is maar niet ineens terug "te drijven. Dit is een oorlog als geen enkele ooit was. De artillerie en overvloed var! munitie moet het eerste en dikwijls het meeste werk doen. Daarna komt de infan terie aan de beurt om de kapot, geschoten loopgraven en het terrein daarachter te be zetten en eerst dan kan men aan de tweede loopgraaf beginnen. Zoo komt men lang zaam, soms zeer langzaam, vooruit. Het is een strijd, waarin vooral taaie volharding noodig is, waarin de aanhouder wint. Geestdriftig.zijn deze stemmen der Engel sche pers zekér niet, maar zij zijn vol ver trouwen. Zij wijzen er op, dat de vijanden nu van alle kanten worden aangevallen, dat op het Westerfront een even grootsche be weging aan den gang is als op het Ooster front, en dat de Italianen aan hun noord grenzen de Oostenrijkers niet met rust la ten. Dat dit zoo is, -we hoeven er' mét" aan te twijfelen, en er is een duidelijk ver band tusschen de aanvallen der Russen en die der Engelschen en Franschen. De eer sten zijn een maand eerder begonnen, op dat de Duitschers troepen zouden onttrek ken aan het Westerfront, de Oostenrijkers uit Tirol. Toen men er op rekenen kon, dat dit gebeurd was, begon het offensief in 't westen, de groote zomerslag van 191b zal men. misschien later zeggen. Wij' staan nog maar aan het eerste begin er van en het zou dwaasheid wezen, voorspellingen te doen. Dat de Engelschen en Franschen suocessen hebben behaald, staat vast, zelfs de Duitsche berichten geven dit toe, ten minste die der Franschen aan den' zuide lijken oever der Somm'e. Daar zijn ook vrij wat Duitschers krijgsgevangenen gemaakt, al komt hun aantal niet in vergelijking met de hondferdlduizenden Oostenrijkers, die in handen der Russen vielen. Maar groot zijn de successfen nog altijd niet, en de beslissing kan zoodoende nog lang op zich laten wachten. De uitslag van dit offensief is niet te vergelijken met de snelle vorderingen der Duitschers en Oos tenrijkers 't vorige jaar in Galicië, door Polen, in Koerland en Wolhyniëook niet met de successen der Russen voor eenige weken en zelfs niet met het terugdringen van de Duitschers door Joffre in 1914 van Je Oise tot do Aisne. Zooals we boven zeiden, ds daar wel een reden voor, de eigen aardige posities, waarin de vijanden tegen over elkander liggen. Toch kunnen we vra gen, of na zoo groote voorbereiding de En gelschen niet mochten verwachten, dat hun jong krachtig leger, hun bijna onbeperkte voorraden" munitie, daar is nu een jaar met man en macht aan gewerkt! 'een sneller opmarsch en grootere successen zou den opleVeren. Niet het minst ook, omdat een steviger overwinning, vooral aan het be gin van een offensief als dit, van zoo groote moreele uitwerking zou zijn. Nu kan het zeker heel lang duren voor de Frapschen aan den Rijn staan en de Engelschen de Duitschers hebben teruggeworpen uit België. De laatste telegrammen vertellen over 't groote offensief niot veel bijzonders. Er is natuurlijk gevochten vooral aan de,Somme, doch cn de Franschen èn de Engelschen gewagen maar van kleine vorderingen en nieuwe plaatsen, die ingenomen zijn, wor den niet genoemd. De Franschen hebben weer krijgsgevangenen gemaakt, vooral in Estrées, ten zuiden van de Somme, doch zij tellen ze bij hondorden, niet bij duizenden. Een vrij /ruime berekening brengt het aan tal krijgsgevangen Duitschers, .door de Franschen gemaakt, niet verder dan op 10,000, terwijl de Engelschen er wel niet veel boven de 5000 zullen hebben, daarbij gerekend een Pruisisch bataljon, dat zij bij Pricourt1 gevangen namen. Veel is dit nog niet en de overwinningen der Russen in 't oosten gaan daar ver boven uit. Men moet echter niet uit het oog verliezen, dat de Oostenrijkers verrast werden door de Russen, terwijl de Duitschers reeds lang bedacht konden zijn op een groot offensief in het Westen, al wisten ze niet, waar dit zich zou inzetten. Bij Verdun gaat de strijd ook voort. Er wordt» blijkbaar in het Westen verwoed ge vochten en de vérliezen zullen wel ontzag lijk zrjn. Aan de Maas hebben de Franschen nu weer een verlies te boeken, dat zij zelf erkennende redoute van Thiaumont is opnieuw door de Duitschers genomen. Ook hieruit blijkt, hoe. de strijd daar heen en weer golft, hoe in de laatste dagen van winnen eigenlijk geen sprake is. Indien, zooals door sommigen vermoed wordt, het groote offensief der geallieerden in 't Wes ten vervroegd is begonnen om de Franschen bij Verdun te ontlasten, is blijkbaar deze uitwerking gemist, de Duitsche aanvallen zijn er nog even hevig. Deze schijnen thans voornamelmijk het dezer dagen door de Franschen veroverde Damloup to gelden. Het offensief in 't Westen zou. dus ver- haait zijn, ook door de aanvallen der Oostenrijkers op Italië, die weer de Russen vroeger deden aanvallen, terwijl, in Frankiijk vooral, maar ook in Engeland, er oen partij zou zijn, die tot 1917. wilde wachten. De com mandanten te volde zouden er echter op gewezen hebben, dat een nieuwe winter- veldtochb al te groote oischen zon stellen aan het uithoudingsvermogen en het mo reel van den troep, en de militairen, aan het front, zouden dus hun meening hebben doorgezet. Daaruit zouden we moeten op maken, dat dit groote offensief dan ook wel de laatste poging der geallieerden kon zijn. De strijd aan het Italiaansche front schiet niet op. Van weerskanten hooren we van aanvallen ,en tegenaanvallen. Hebben de Italianen bij den Monte Caigari, welken zij bijna geheel hebben' bezet, 132 gevangenen femaakt, de Oostenrijkers gewagen van 174 rijgsgevangenen in het dal van de Boven- Posina. De Italianen schijnen nog wel eenige vorderingen te maken, doch van weinig be- lang. Al vinden we de aanvallende bewoging in 't Westen zoo dicht bij ons in de buurt, belangrijker, de resultaten in het Oosten zijn nog altijd grooter. Het Russische of fensief is daar nog -lang niet uitgeput, in tegendeel, hun aanvallen worden heviger over 't geheele front, ook in 't noorden, waar hun artillerie ontzettend werk doet. Er wordt, volgens de Russische berichten, vooral in Galicië en de Boekowina met de grootste verbittering gestreden. Daar loo- pen ook de krijgsgevangenen der Rus sen nog steeds opdezen hebben opnieuw om en bij de 4000 Oostenrijkers in handen gekregen. Bij Kolomea vooral woedt de strijd met onverminderde hevigheid en heb ben de Russen den vijand uit eenige stellin gen. -verdreven en bij de vervolging Pofcok Czarny ingenomen, terwijl de centralen van hun kant meededen vorderingen te heb ben gemaakt ten zuidoosten, van Tloemaoz. ENGELAND. De opleiding der Engelsche vliegers. Een medewerker aan de „New York Tri bune" geeft de volgende beschrijving van een opleidingskamp voor vliegers in Enge land „De dag begint 's ochtends om zes uur met de vroege vluchten. Deze zijn slechts van kor ten duur, vijftien of twintig minuten. De beginners worden begeleid door de in structeurs, in machines, die door twee perso nen bestuurd kunneu worden. De meer gevorderden vliegen alleen of „solo", zooals het genoemd wordt. Om kwart over achten wordt een half uur toegestaan voor het ontbijt, waarna weer met vliegen begonnen wordt, wat tot kwart over elf duur. Om half twaalf gaan d6 leerlingen eene voorlezing van een der vlieger-officie ren over een der vele onderwerpen, die voor den aviateur van belang zijn, bijwonen, zoo als kennis der verschillende types van ma chines. het monteeren der machines, de ver zorging en behandeling van aeroplanes, over- land-vluchten, formaties van troepen (Engel sche zoowel als andere), alle instrumenten, die bij de luchtvaart gebruikt worden, bom men, richten met bommen, afwerp-toestellcn, Om kwart voor twee een kwartier exercities voor degenen, die tot officier worden opgeleid. Van twee uur af tot donker wordt er voort durend gevlogen en degenen, die niet in de lucht zijn, zijn in de loodsen bezig machines te monteeren of te demonteeren of krijgen les in de kennis der verschillende onderdeden der machines. Ik was zeer getroffen door den ernst van al deze mannen. Allen zij er op uit, om zoo spoedig mogelijk de „vleugels" te krijgen en hij het tlmns geldende stelsel kan ieder zijn opleidingstijd zoo kort maken als zijne be kwaamheden toelaten. Na donker weder een uur les en dan is de dag geëindigd. Er was één ding, dat mij in het kamp als hijzonder fair en „.sporting" voorkwam. Tel kens als er een ongunstig rapport omtrent etn der leerlingen uitgebracht moet worden, wordt de volledige tekst den delinquent voor gelegd en het stuk wordt niet verzonden, ten zij hij het van zijn paraaf heeft voorzien. Naar ik vernam, is er nog geen enkel ge val voorgekomen, waarin degene omtrent wieh een klacht werd ingebracht, het niet eens was met den inhoud Tan het stuk, waarin dat ge schiedde. Ik ben er dus van overtuigd, dat, wat de opleiding der Engelsche aviateurs betreft, ner gens ter wereld meer gelegenheid tot oefening wordt gegeven en bij de examens ook nergens hoofde eiscben worden gesteld. Het- zou zelfs den meest eischenden criticus moeilijk vallen, eene fout in deze afdeeling van het Royal Flying Corps aan te wijzen." FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogsterrein. Het Engelsch-Fransche offensief. PARIJS. Terwijl bij. Verdun een lievige aanval der Duitschers hun vergunde tijdelijk het werk Damloup te bezetten, waaruit zij echter onmiddellijk weder werden verdre ven, heeft de derde dag van het .Fransch- Engelsche offensief de verwachtingen ont wikkeld en vervuld. Bijna de geheele tweede linie der Duit- scherp is thans geheel in onze handen, over een front van ongeveer 15 K.M., loopende van Montauban naar Estrées. Het Duitsche officieele bericht erkent den terugtocht. Het aantal gevangenen, bedraagt 8000; een dertigtal kanonnen, waarbij zes. zware, werden buit gemaakt. De rol die de Fransch-Engelsche vliegers hebben is be langrijk. Sedert 1 Juli kou geen enkele Duitsche vlieger over onze linies vliegen. Volgens de berichten van aviateurs moe ten nog slechts twee of drie verdedigings linies worden doorgebroken, voordat "een gevecht op liet vlakke veld mogelijk is. Dat zijn <3e gevolgen van de daden onzer dap pere soldaten, en van de verstandige en krachtige organisatie. Toch moet men verwachten, dat de voor uitgang langzaam zal wezen, wijl een groote aanval geregeld moet wordeu voorbereid en met methode inoet worden geleiden even noodig als de élan bij den aanval zijn zekere voorzorgen, die door de ondervinding onvermijdelijk zijn gebleken. PARIJS. Het was Dinsdag rustig ten noorden van de Somme. Ondanks het slechte weder, dat de ope raties belemmert, hebben de Franschen ten jtuiden van de Somme hunne stellingen naar het zuiden en oosten uitgebreid en bosschen genomen tusschen Assevillers en Barleus, het dorp Belloy-en-Santerre en eveneens Estrées met uitzondering van een groep huizen, waar de Duitschers nog tegenstand bieden. Te Estrées alleen werden 500 man krijgs gevangen gemaakt. Artillerie-duel aan de linkerzijde van de Maas. Aan de rechterzijde van de Maas traden de Duitschers met verdubbelde krachtsinspanning op tegen de buurt van Thiaumont, die zij zeer hevig beschoten met zware kanonnen. Nadat zij herhaaldelijk teruggeslagen waren, namen zij te twee uur 's nam. het Thiaumont-werk voor de vierde maal. De Franschen blijven echter in nauw contact met het werk. De Duitschers beschieten verwoed de ,,hooge batterij" van Damloup. LONDEN. De bijzondere correspondenten bij het Britsche hoofdkwartier melden, dat de moeilijkheden, welke de geallieerden bij het vervullen van hun taak ondervinden ten opzichte van de Duitsche versterking, in drie deelen kan worden gesplitst. Eerstens is er een labyrinth van loopgraven, twee- dens en derdens zijn er rijen van verschan singen en dorpen die doorloopgraven ver bonden worden. Om dé dorpen te bereiken, die in versterkingen met diepe ondergrond» sche gangen en onderstanden veranderd waren moesten de aanvallers vier loopgra- venlinies veroveren, die met machinege weren, welke men tot op het oogenblik van den aanval verborgen had gehouden, ver nietigd werden. Een nieuwe phase van den oorlog doet zich op die plaatsen voor, waar reeds veroverde loopgraven door het c::oget- ten van de borstweringen veranderd wor den. Ais dan de loopgraven vlak gemaakt zijn, moeten de troepen nieuwe graven, zij kunnen dan intusschen gebruik maken van' de schietgaten. Dit werk is wel het moei lijkste van alle, daar de vijandelijke artil lerie alle afstanden kent. Geconstateerd is dat in geen veldslag het percentage der lichtgewonden zoo hoog was als thans. Eén centrum van Jen' genees- kundigou dienst bijvoorbeeld bericht-te, dat vier vijfde van de patiënten licht gewonden waren. Dit is geen zuiver toeval, maar een gevolg van de consequente, bedaarde, methodische manier van strijd- voeren welke de geallieerden toepassen. Hoezeer de artillerie-actie ook' in elk op zicht was voorbereid, bleken de aanvallers het meest te iijden te hebben van de draadversperringen die wonder boven won der niet vernield werden. De Duitschers hadden daar nog de beschikking over ma chinegeweren, die zeer geheimzinnig vaak op een diepte van veertig voet uit den on derstand te voorschijn kwamen en metde meest mogelijke dapperheid gehanteerd werden LONDEN. Uit het Britsche hoofdkwar tier wordt gemeld: Maandag gaf een heel bataljon van het 186ste regiment Pruisische infanterie zich over aan de Engelschen bij Fricourt. Het bataljon werd aangetrokken om de zeer zware verliezen aan te vullen, maar de loopgraven, waarheen zij oprukten, bleken slechts een onvoldoende dekking te bieden tégen het vernietigende Engelsche artillerie vuur. Na een kort schijnvcrzet'gaven de overlevenden n.l. 20 officieren en 800 man zich over. Ten zuiden van het gebied van onzen aan val in de buurt van Montauban werd ter rein gewonnen. De toestand blijft bevredi gend. Het totale aantal gevangenen bedraagt thans meer dan 5000. LONDEN. (Bericht van veldmaarschalk Haig.) Aan het Engelsche zuidelijke front hield; het vechten Dinsdag den geheelen dag aan. De Engelschen maakten' op enkele punten eenige vorderingen. Een bommenaanval der Duitschers op hunne vroegere frontlinie ten zuiden van Thiepval werd gemakkelijk afgeslagen met verliezen aan de zijde van den vijand. Tusschen Thiepval en de Ancre beschoot de vijand hevig de nieuwe Engelsche loop graven. Vlak ten noorden van de Ancre is de toe stand onveranderd gebleven. Groote artillerie-activiteit Dinsdag in de buurt van Loos en Hohenzollern. Een aan val, dien de vijand Dinsdagnacht deed ten zuiden van Aimentières, liep totaal dood in mitrailleurs- en gfeweervuur. De vijand leed belangrijke verliezen. .Engelsche aeroplanes deden Maandag met succes aanvallen op de belangrijke spoor wegcentra Comines, Combles en St. Qifcn- tin. Gevechtspatrouilles, die ver in het vij andelijk gebied ageerden, ontmoetten een groot aantal vijandelijke aeroplanes. Er ontstonden een aantal geveenten. Vier Duitsche machines werden naar beneden geschoten binnen de Duitsche lniic», drio andere beschadigd en genoodzaakt te lan den. De Engelschen leden geen verliezen, behalve de reeds vermelde. LONDEN. Keuter'» correspondent in het hoofdkwartier iu Frankrijk meldt dd. 3 Juli: Een van de meeat dramatische ge beurtenissen van den strijd van heden was wel do veroeniging van de flank ba' I- jons van de twee Fricourt omvattende Engelsche strijdmachten. Niettegenstaande de zware artilleriebeschieting en het mi- traiüeurvuur werd de omvatting geleide lijk doorgezet, totdat, do beide Engelsche afdeelingon met luid gejuich zioh met elkaar vereenigdc.i, waardoor de inslui- tingsring werd gesloten en talrijke krijgs gevangenen werden gemaakt. Onder dezen bevonden zich manschappen van elke Duitsche divisie tusschen de Somme en Reims, waaruit blijkt, dat de vijand reser ves heeft gehaald van de rest van zijn front. De eerste aanval op de Gonunecourt- saillant wordt, hdewel hij mislukte, be schreven als een der dapperete wapen feiten uit den geheelen oorlog. Toe" wij ons vuur openden, legde de vijand oen geweldig spervuur zoowel voor zijn eigen loopgraven als voor ons front, maar tevens achter het laatste, om het aantrekkeu van reserves te beletten. Niemand» Land" was hier ter plaatse ongeveer 200 yards breed, een bijzondere uitgestrektheid, veer een stormaanval. Bij het bevel ,,raet de bajonet, voorv,-aarts", verliet de infan- tene haar dekkingen en nikte door een helsoh vuur op, even bedaard als bij de manoeuvres. Nu verrichtten de Duitschers een zoer moedige daadzij begaven zich in de door ons artillerievuur geteisterde strook en brachten hun mitrailleurs in stelling, welke met doodelijke uitwerking schoten, terwijl de Duitschers zelf 'door ons vuur werden neergemaaid. BERLIJN. Officieel. Terwijl de vijand ten N. van de Ancrebeek zijn aanvallen niet herhaalde, rukte hij met sterke strijdkrach ten-op tusschen de Ancre en Somme tegen 't front Thiepval (La Boisselle) en het boschjc van Mamors en zuid*»!-, van de Somme tegen de linie Barleux-Belloy. Zijn groote verlie zen in ons artillerie- en infanterievuur wa ren hét gevolg van den inzet van veel men- schen materiaal. De aanvallen werden overal afgeslagen. Om het bezit van het Hardecourt noorde lijk van de Somme werd verbitterd gestre den; de binnengedrongen Franschen wer den er uit geworpen. Ten noordoosten van Yperen, westelijk van La Bassée en ten zuidwesten van Lens werden plaatselijke vijandelijke aanvallen, oostelijk van de Maas krachtige aanvallen tegen de „hooge batterij van Damloup" volkomen» afgeslagen De herhaalde Fransche officieele berich ten over de herovering van hte Thiaumont- werd en de bezetting van Damloup zijn evenzeer fabelen als de opgaven over het aantal gevangenen bij de Somme. Duitsche patrouilles drongen ten oosten en zuid oosten van Armentières in de Engelsche stellingen door, verkenningsafdeelingen bij Exbriicke (westelijk van Mülhausen) in de Fransche stellingen. Hier werden een offi cier en 60 jagers krijgsgevangen gemaakt. Negen vijandelijke vliegers werden naar be neden geschoten, van wie vijf in een lucht gevecht, zonder eigen verliezen, vier door afvuurgeschiit. Zes buiten gevecht gestelde vliegtuigen zijn in onze handen gevallen. BERLIJN. De geheele Duitsche pers be spreekt den toes'and aan liet "Westfront met de grootste kalmte en met vertrouwen. De „Germania" verklaart, dat men ook bij een grooter eerste succes niet diep getroffen zou zijn geworden. Ch er de herovering van het Thiaumontwerk, waarvan de Franschen melding maakten, seint de oorlogscorrespondent van de „Voss. Zei- tung"Hoede Franschen ertoe komen te spre ken van zulk een herovering is onbegrijpelijk. Op de meest besliste wijze wordt verzekerd, dat de Franschen in het geheele verloop van hun tegenaanvallen in het geheel niet ook niet tijdelijk om het Thiaumontwerk vasten voet hebben gekregen. Op 2 Juli zijn de Fran schen tijdelijk in een der vooruitgeschoven stel lingen op den Froide Torre rug, ruim een halve K.M. van het Thiaumontwerk gelegen, bin nengedrongen De Duitsche gevangenen. LONDEN. Tusschen 150O én 2000 Duitechers, die in de laatste dagen 'ge vangen zijn genomen, zijn Dinsdag te Southampton aangekomen. Het Britsche offensief. De „Times"-correspondent bij het Brit sche hoofdkwartier noemt het bombarde ment dat hij dezer dagen heeft medege maakt, een zeer bijzonder, maar ook een vreeselijk schouwspel. Yan het punt waar wij postgevat hadden zagen wij voor ons een uitgestrekt© vlakte. Ia normale tijden zou het een bekoorlijk land schap geweest zijn met welvarende dorpen, half verscholen onder hoogopgaando boomen, met boerenhofsteden en schilderachtige buiten huizen te midden van bloeiende weilanden. Thans echter niets dan e#ij bruin© wildernis doorstrengeld met een netwerk van loopgra ven. De boomen binnen de vreeselijke zone bladerloos, kasteelen, hofsteden, dorpen, alles één groote ruïne geworden. En 't ergst van alles is de voortdurende rookwolk die boven het landschap hangt. Na veel regen hadden wij eindelijk-een mooien zomerdag met een eenigszins bedekte lucht. Wolken-schaduwen joegen over de velden en als plotseling werd 1-eeg kosch, een dorp of een stokje van gen REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALESTRTNASTR. 10, AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR BURGERS 3 CENT. ABONNEMENT BIJ VOORUIT BETALING VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS/1.50P.KWARTAAL Voor Adverteiitüm wende men zich tot onze Administratie, I'alestrinastraat 10, Amsterdam. I'rys der Adverter.tÜ'u per regel 30 cent. Voor Ingezonden Mede deel togen op de tweede, derde en vierde pagina dubbel tarief. By abonnement reductie.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1