ONS LEGEnEEPEN. Gevraagd Laatste Beriehfeo. Agenten van Politie G. TREURNIET, Schildersknechts. KLÊERMAKERBKNEOfIT 8. f. JE ill", irsk m 33E SSQHtlPA'X'JiïI^OOTJr^. A3XTT Yctra Woensdag S Jia.ll 1910 Militaire Atletiekwedstrijden te Arnhem. Men meldt ons uit Arnhem van Zondag: Heden werden op liet Vitesse-terrein hier de militaire athletiek-wedsbrijclen geliouden van de deelnemers uit de legeringsgroep, Arnhem. Do uitslag was als volgt: Harflloopen over 100 meter: 1 Beek, milicien 3-11 19© reg. int.. Ill- sec. 2. G. Hofmeijer, milicien 4o reg. huzaren, 12 sec.; 3. Evers,, milicien 2-11 19o reg. inf., 12£ sec. 4. Velthüys, milicien 1-11 10e reg. inf., 12i sec.5. (Jaspers, sergeant 4-II reg. veldart., Ü2£ sec. Speerwerpen: 1. Jasper Toko, sergeant 1. 19o reg. inf., 35.70 M.2. Spykor, korporaal 3-OI 9e reg. inf., 35*40 M.3. Beek, milicien 3-11 19e reg. inf.. 33.01 M.-1. Tiemens, mili cien II 19o reg. inf., 32.86 M. 3. v. d, Berg, milicien II 19e reg. inf., 32.35 M. Verspringen. 1. Freeze, milicien 2-11 IQe reg. inf., 6.03 M. 2. G. Hot'moyer, mili cien 4o reg. huzaren, b.'ll M.j 3. Spy kor, kor poraal III 19e reg. inf., 5.73 M.j 4. Gaspers, serg. 4-TI reg. huzaren, 5.65 M,5. Van Es sen. 4-n 8e rog. inf. Hardloopen over 1500 M.1. Eiken dal, sergeant 2-11 8e reg. inf., 4 min. 37ï sec. 2. «Kuiper, sergeant, I He reg. inf., 4'min. 33| sec.; 3. Jtoelofs. l-II 8e reg. IdE, 4 min. 39-J- 6cc.4. Hondeling, 2-11 19e reg. inf., 4 min. 41 f sec.; 5. Twenhaar, 2-II 19e reg., 4 min. :44 sec. Kogels! ooien; 1. G. Hofmeyer, 4e reg. huzaren, 9.83 M.2. G. B. Ilurink, I 19e reg. inf., 9.40 M.3. A. de Bok II 19e reg. inl., 9.27 M.4. Caspcrs, serg. 4e reg. huzaren, 8.85 M.5. S. Kronenberg, II 19o reg. inf., 8.32 M. Polsstok hoogspringen: 1. J. Bod- de, 2 19o reg. inf., 2.85 M.2. A. A. Meyer, II 19e reg. anf., 2.85 M.; 3. H. Koenderink, fort Westervoort, 2.80 M.4. LodewijlcAkor poraal fort Pannerden, 2.80 M. Him d e r n i s b a n 110 M.1. J - Heet- faaar, l*19e reg. inf., 19| sec.2. L. Koopman, 3e 8e'reg. inf., 20f sec.; 3. H. Rutgers, fort Pannerden, 2QJ sec.; 4. Kapies, 1 19e reg. inf., 20f- sec.: 5. Wli. Roosdorp, lie veidpioniers, 201 sec. De prijzen werden uitgereikt door majoor Storm van 's-GravezaDde. De eerste prijs be stond in een zilveren, de 2e in een bronzen médaille. Bovendien werden diploma's uitge reikt., ook aan winnaars van 3e, 4e en 5e a.s. worden de divisie-wedstrijden gehouden. ijactitrit op Houtrust. Men meldt ons: Het programma ran de jaebtrib op Zondag 9 Juli 1916 des namiddags 2 uur op het sport terrein Houtrust" roor officieren en heeren rijders luidt als volgt: Afstand 2400 M. voor vol en halfbloed paarden met jagermeester. Ge wicht volbloed 80 K.G. Gew. halfbloed 70 K.G. met een eindloop van 800 M. 1ste prijs f 50^ 2de pr../ 25, 3de pr. 10, inleggeld leden 2.50, mét-leden f 5. Deze prijzen bij deelnoming van .7 paarden. Wanneer er 10 paarden deelnemen «uilen de prijzen met f 30 verhoogd worden. wordt gereden onder het reglement van het Centrale Comité en de bepalingen omtrent den afstand achter den jagermeester zullen strikt worden gehandhaafd. H.H. deelnemers moeten rijden in rooden rok of dress. De i nt-chr ij vingen blijven opengesteld tot 4 Juli a.B, Dankbetuigingen. Ondergéteekenden betuigen langs dezen weg irun hartelijken dank aan H.H. off., onderoff., korporaals en kameraden van de 2e comp. 3e hat. lie R. I. voor het prachtig cadeau hun OP hun troüwdag geschonken. Mil. J. RVIJS, en Echtgenoot©. Langs dezen weg betuig ik mijn hartelijken dank aan H.H. officieren, onderofficieren, korporaals en manschappen, voor de geldelijke ■bijdrage ona- ter gelegenheid van ons huwelijk geschonken. Het zal ons steeds een herinne ring zijn, aan de .vriendschap en kameraad schap die in 3-1-17 R. I. heerschen. J. H. SLEGERSv. OORSCHOT. Getroffen door het prachtige huldeblijk hem en zijn vrouw hij hun huwelijk door officieren, onderofficieren, korporaals en manschappen 1 ran 4-1-14 R. I- aangeboden, brengt onder- geteokende langs .dezen*' weg zijn hartelijken dank, de hoop uitsprekende, dat de goede 'geest en kameraadschap op onze compagnie ge handhaafd zullen hl ij ven. JAC'OBUS VAN DE WEGE en Echtg. Pandoeren. Pandoerpraatje van de pandoerclub „Altijd KK'Ó. 1. R. B., 10, 7, H. 8, 6, KI. 9, 7, ^o.1?. R. S, rf. A., KI. A., H., Sch. A., H. H., 9, KI. Vr.. B.. 10, 8, Sch., B'.NÓ. 4. R. A-, H. Vr., 9, H. B., 10, 7, ^No- 1 speelt schoppen 10 op als troef. Troef boer mag verzaakt worden. Harten vrouw op De pandoerclub „Altijd Kif": KORENHOF. RITSMAN. LCIJTEN. v. d. VELDE. (We geven hier éen herplaatsing vah het pandoerpraatje in no. 293 van ons blad, om dat daar een paar fouten waren ingeslopen. W ij moeven onzen lezers beleefd verzoeken toch vooral namen en cijfers zeer duidelijk te schrij ven. Re d.) Wanneer vrede? (Tan Korp. Zweedijk). Alom wordt gehoord:^ „De rust is verstoord". Men hoort overal Een wreed oorlogsgeschal. Ontelbare scharen, Met wreede gebaren, Staan tegenover elkaar. Jn tuimlcoze woede, Als wordend niet moede, Voor 't moorden steeds klaar. Hoort klett'rende zwaarden; Ziet schuimende paarden, Gereed tot den strijd. Niets kan thans meer hind'ren, Om 't wreede to mind'ren, Niets dat meer gedijt. Nu bijna twee jaren Van oorlogsgevaren Voor ons dierbaar land, Maar nog zijn we allen, Trots oorlogsgeschallen, Gespaard voor dien brand. Droef ziet nog de hemel, Van al 't oorlogsgewemel In dees' sombren tijd; Reeds zijn veel gevallen, In loopgraaf of wallen, Van 'i ouderhuis wijd. O, vree, kom dan spoedig, En maak niet mismoedig Het reeds treurende hart. Dan hoort men weer zingen, Van veel heerlijker dingen, Weg den veler smart. r El. f>. korpl. ZWEEMJK, Ê- i nachten Waar rijt giJ7 (Van inarechau'sseó C. B. S.) «Broeder, kom zeg mij, Waar zyt gij? Leeft ge, gevangen of dood? Zie, hot drukt mij als lood Op mijn wild kloppend hart; Johan. voelt ge ook niet die smart? Broederlief, spreek nu eens rond; Zit gij dan werkelijk aan 't front? Zit ge in het Zuiden of wel op de zee? Ach. broedertje kon ik toch mee! 'k Zou dan voor gevaren Je zien te bewaren. Doch de wenseh Van een nienseh, Zegt niets.- Want iets Is in strijd. Den .wenseh ten spijt. Want weet, dat het niet ga'at, Dat ik Neerland verlaat; De redenen wil ik verzwygen; Dapr '1c niet alles hierin kan gaan schrijven. Doch, .broederlief,weet, ik zit dage Hier treurend op jou te wachten. C. B. S., Mar. te Axel. Kamer C 25. (Van landstormpl. W. Dijkman.) Ik zou u iets^ïLlen vertellen Van.mijn landstormmetgezeUen; Een beetje over hun doen en laten, Of hoe ze zijn in het praten, Want daarvoor is hier. wel gelegenheid, Alen is hier erg royaal met den tijd En als men .iemand is, die vooruit wil, Is dat nietsdoen een. groot paskwil. Ik zal dan beginnen met hem, Die conducteur is, op de trem Hij is een flinke zware vent, En. over het eten steods content; Want eten doet hij wel voor drie Hij houdt iv.et van iemand, die Al tegen een leeg bord zit te staren. Want zoo kun je nooit jo gezondheid bewaren. Naast me ligt een onderwijzer, Die sliep vannacht op het ijzer, Van z'n ledikant; Daaraan liad hij' liet land, Want het is nog'wel zoo ongezond, Als slapen op den grond; Hij heeft een blonden 9nor Om een meisje geeft hij'geen lor. Links van me ligt de ba.rbier> Die heeft steeds pleizier Hij zingt en lacht den heelen dag, Maar is blij als hij naar huis toe mag. Hij denkt niet aan den dag van morgen En door die vr.oolijkheid vergeet f.e zijn ■zorgen; Want die hebben we toch allemaal Van den soldaat tot den generaal. Dan krijgen we den korporaa.1, Een flinke vent uit Veenendaal, Hij wil graag alles weten, Houdt van stiptheid en orde, En wil niet, dat er onder 't eten Mét „kuch" gegood zal worden. Hij is loyaal met de koffie En geeft boter voor drie. Er komt nu een eind aan mijn verhaal, Want ik wordt plotseling ziek, En kom nu in 't hospitaal Te liggen naast iemand,met rheumatiek; Maar misschien dat Ik 't gattw hervat Tenminst aels 't bevalt en.als ik kan; Dan leest u over een poosje in dit blad Weer een rijmelarij van WILLEM DIJKMAN, 7e Comp. 3e sectie XI Depot. „Ons Leger"-reepen. Wij vestigen de aandacht op de annonce in dit nummer betreffende een nieuw soort cho colade-reepen, naar de vereeniging „Ons Le ger'' genoemd, eu door de N. V. „De Faam'' te Breda in den handel gebracht. Aangezien een deel der opbrengst van deze „Ons Leger"- reepen aan het ondersteuningsfonds van „Ons Leger" ten goede komt, zal verdere aanbeve ling wel overbodig zijn. Verzet tegen de politie. In de Jordaan te Amsterdam, vooral iii de omgeving der Westerstraat, had Zaterdagavond een ernstige botsing tusschen politic en publiek plaats. Een agept bracht een beschonken man op, het publiek verzette zich daartegen en voor het politiebureau ontstond een oploop. Terwijl do agenten trachtten ruim baan te maken, kwam een man met een va-teche zilverbon bin nen om oangiT&j te doende inspecteur, die meende, dat de man onder den invloed van den sterken drank was, verzocht hem later eens te rug te komende man protesteerde daartegen en op de stoep van het bureau was de inspecteur nog in gesprek met Item. Hier nu zou zich iets raadselachtigs hebben afgespeeld. De man be weert, dat de inspecteur hem eensklaps met zijn gummistok op het hoofd sloeg, zoodat het bloed hem langs het gezicht droopde inspecteur daarentegen verklaart, dat hij den man niet heeft geslagen,-dat deze getroffen is door een steen, zooals ér verscheidene naar het bureau werden geworpen, o.a. werd een ruit verbrij zeld. De verklaring van den inspecteur wordt, be vestigd door twee politie-a-genten,. die zich in zijn nabijheid bevonden. Er moet, volgens de politie.' herhaaldelijk met steenen uit het pu bliek zijn geworpen. Na dit voorval werden uit heb bureau her haaldelijk charges op liet publiek gemaakt. Daarbij kwam een militair, die bij de arresta tie van den dronkaard had geassisteerd, al zeer ongelukkig terecjit. Hij verliet het bureau juist- toen weder een charge werd gemaakt. Daarbij kreeg hij, volgens' zijn verklaring, van een agent van politie eerst een slag met een sabel in de zijde en daarna op den rechterschouder, wa'arbij in zijn uniformjas een snede ontstond en zijn 6chouder bloedend'verwönd werd. Een ander militair- kwam zich beklagen, dat hij, staande op de stoep zijner woning, aan de hand en het oog was verwond door de politie. Bij een der charges werd door de politie met een revolver een schot in de lucht gelost. Den geheelen verderen avond stond liet zwart van de nieuwsgierigen voor het bureau. Zaterdagavond laat en Zondag lieeft de com missaris van het bureau Westerstraat, de heer Daman, nog verschillende 'getuigen inzake het gebeurde op Zaterdagavond gehoord, daar onder ook- den- man, die voor het bureau mis handeld zou zijn. De mishandelde verklaarde, dat hij nadat 'de inspecteur hem had gezegd, 5n welke rich ting hij zich moest verwijderen, plotseling getroffen was en in elkaar was gezakt; Om standers hadden hem geholpen en later was hij door den geneeskundigen dienst verbon den. Hij kon absoluut niet verklaren, hoe hij gewond was geraakt. Van getuigen vernomen hebbende, dat hij door den inspecteur zou zijn geslagen, heeft hij hij commissaris Daman een aanklacht wegens mishandeling tegen dezen inspecteur ingediend. De heide agenten, die de verklaring van den inspecteur bevestigden, dat hij niet gesla gen heeft, zouden Maandag door den heer Da- man worden gehoord. De man, wiens aanhouding op de Prinsen gracht Zaterdagavond tot de relletjes aanlei ding gaf. verklaarde Zondagmorgen, dat hij zich absoluut niets meer van de zaak kon herinne ren. Hij had Zaterdagmiddag een kameraad ontmoet, met wiea hij verschillende herbergen hag bezocht. Een zestal getuigen heeft pertinent ver klaard, gezien te bobben dat de inspecteur den slag hééft toegebracht. Commissaris Da- man kon zich do tegenstrijdigheid tusschen de beide lezingen absoluut niét verklarendo rechtbank zal in deze hebben te' beslissen. Naar wij verder vernemen, is later door tw ee agenten van he.t bureau Westerstraat verklaard, dat de man, die Zaterdagavond voor het politiebureau werd mishandeld, door een steen is getroffen. Deze verklaring woi;dt bevestigd door bet zoontje van den concierge van het buréau, die uit liet rInm naar de .drukte op straat keek. Twee andere agenten hebben niet gezien, dat de man door. een. steen werd getroffen .We] verklaren zij perti nent, dat de inspecteur niet heeft geslage.n.. Zij hadden den man plotseling de. hand naar het hoofd zien brengen. Een der getuigen it op zijn verklaring terug gekomen, dat hij gezien heeft, dat de inspec teur den man heeft geslagen. Wij hebben ons om inlichtingen gewend tót den verpleger van den G. G. D., dip Zater dagavond den getroffene' heeft verbonden. Deze verklaarde, ons beslist', dat' do verwon ding, blijkens den aard daarvan, onmoge lijk kon zijn toegebracht door oen slag met een gummistok; wel echter deed zij denken aan een steenworp. De verpleger was op het bureau ontboden om den getroffene t« ver- hinden. zonder te weten, wat er gaande was. De wond ziende, dacht hij dadelijk aan een kwetsuur, veroorzaakt door. een steen of iets dergelijks. Motorboot verbrand. Zaterdagmorgen half elf zou een gezelsenip bestaande uit eer dame en drie heeren, met de motorboot „De Meeuw" uit Rotterdam, van de Keizersgracht bij de Leidschestraat, te Amsterdam, naar do Zuiderzee vertrek ken, toen bij het aanzetten van den motor plotseling een hevige ontploffing ontstond, waardoor de boot in een oogwenk in lichte laaie stond. Dp, schipper van de boot sprong te water, doch werd aan do overzijde der gracht behouden op heb droge gebracht, de inzittenden vluchtten over een zolderschuit naar den wal. Een der heeren had brandwon den aan de rechterhand, de beide anderen go- schroeide haren. De brandweer werd gealarmeerd en bluscli- te het vuur met drie stralen op de Vechtlei- ding. De motorboot was geheel uitgebrand. Cetroffen door een werphamer. Een dezer dagen kreeg op de terreinen van den Bond voor Lichamelijke Opvoeding to 's-Gravenhage tijdens oefeningen met den werphamer, een militair van het depot grena diers en jagers, den hamer tegen het hoofd. Bewusteloos zonk hij inéén. Hij werd naar het Militair Hospitaal vervoerd. Zijn toe stand is nog zorgwekkend. Een drama. Zondagmorgen omstreeks half negen heoft een Belgische jongeman, inwonende bij een weduwe in do Span jaarstraat ie Middelburg, toen dc 25-jarige dienstbode weder weigerde, zijn liefdé te beantwoorden, deze met een bijl vier slagen op het hoofd toegebracht, zoadat zij ineen zak te. Daarna vloog hij als een waanzinnigo de trap op en riep „jelui moet allemaal dood!" Hij verwonde toen ook den zoon van de weduwe met de bijl.-De jongeling wist den woesteling echter te ontwapenen en nam met zijn moeder do vlucht. Een ter hulp geschoten buurman trof den Belg aan toen hij met een .mes zich zelf den hals afsneed. Het lijk van den onge lukkige werd naar het lijkenhufs gebracht. De toestand van de gebonden is vrij bevredi gend. De eerste levende kollbri's in de Diergaarde te Rotterdam. De „N. R. Ct." schrijft: Een paar dagen geleden werd de Diergaarde verrast door de aankomst van een paar prach tige Kolibri's, behoor.ende tot de soort Ricor- din ricordi, v.an het eiland Cuba medegebracht en ten geschenke gegeven door den heer R.. W. Br Sun, gezagvoerder van het stoomschip „Amsteldijk". Het. overbrengen en verzorgen, vooral echter het op gelijkmatige hooge temperatuur houden van deze uiterst tengere vogeltjes heeft niet weinig zorg, overleg en moeite gekost, in liet bijzonder gedurende de 6 weken zeereis en niet het minst tijdens de gure, mistige dagen, dat de boot in Engeland tot stilligen gedwongen was. Zij zijn van de grootte van een middel matig, groo ten vlinder, en hebben een schitte rend groene metaalkleur De vogeltjes, een mannetje en een wijfje, zijn in een der midden kooien van het reptielen huis geplaatst, waar men getracht heeft, hen to. midden van tropische planten en-bloémea, bjj een vrijwel constante tropische temperatuur een passend verblijf te bezorgen. Maximumprijzen op Marken, Men schrijft ons. van Marken Vrijdagavond werd den groentenventers al hier opnieuw aangezegd, dat zij niet dan tegen de vastgestelde maximum-prijzen mochten vor- koopen en een lijst dezer prijzen zichtbaar bij hunne waren moesten ophangen. Zaterdagmorgen kwamen zijk met hunne bootjes aan den kant, doch weigerden te ver koop en. Gezamenlijk trokken de mannen naar het Raadhuis om met "den burgemeester te con- fereeron. Na eene samenspreking, waarbij de burge meester beloofde zoo spoedig mogelijk een weg te wijzen, waarin zij hunne waren goedkooper zouden kunneü inslaan, werd verlof gegeven om boven de. maximum-prijzen te verkoopen. Men vraagt zich af waarom- wel wordt op getreden tegen de groentenhandelaars, maar niet tegen de handelaars in kruidenierswaren, die zich.' hier, gelijk een ioler weet, niet aan de maximum-prijzen storen. Het rieten Dak. Hoewel er een goede methode bestaat om dakriet zoodanig te prepareeren dat het onbrandbaar wordt, zijn er toch nog ver schillende gemeentebesturen die het maken van rieten daken verbieden. Wat te betreu ren is, omdat juist het rieten dak, nu als van" oudsher, in zoo hooge maté kan bijdra gen tot de schoonheid van het dorps-aspect. Dat intusschen ook in dit opzicht ,,de aanhouder wint", blijkt uit een geval dat zich in Bloemendaal voordeed, waar afwij zend beschikt werd op het verzoek van een architect om riet te mogen gebruiken voor dakbedekking. De bewuste architect gaf_ 't evenwel niet op, hij stuurde een vertpog aan den raad, en toen dat geen succes had, nóg een, en. 't slot was dat de raad eindelijk toestemming gaf. Lord Kitcheners brief voor 6000 verkocht. De brief, waarin lord Kitchener de natie om 300,000 nieuwe recruten vroeg, is tenbate van bet Engelsche Roodo K*ruis- voor' 6000 verkocht aan T. Femvick Harrison., voorzitter van de „Harrison Steamship Company". Daar do brief 72 woorden, bevat, werd elk woord dus met 1000 gulden betaald. Fenwick Haftison zal den brief aan- de natie ten geschenke aanbieden. De spoorwegen en de oorlog. Een medewerker aan de „Daily Express' vestigt opnieuw de aandacht op de groote rol. die spoorwegen, in dezen oorlog spelen. ..Feii leger marcheert op zijn j.maag", 1 zcidc Napoleon. In deze tijdon echter voert 4 de spootweg soovgcl mogelijk hit proviand voor do, troepen aan en wordt hij bovendien gebezigd Voor het transport van kanonnen, j munitie en voorraden van allerlei aard, zop- dat er in den modernen oorlog een spoorweg front achter het werkelijke, gevechtsfront loopt. Op bet Westelijke oorlogstconeel kan aan het Engelsche front ieder voorwerp, van een pot jam af tot een treinlading projectielen, besteld worden met even groote.zekerheid, dat het bestelde binnen den kortst mogelijken tijd afgeleverd wordt, als de bewoner van een villatje in de voorstad zeker kan zijn van de aflevering van de kruidenierswaren, die hij per telefoon bij een der groote magazijnen besteld lieeft. Zoo de spoorweg een dor meest onmisbare wapenen in den twintigste-eeuwschen oortog is, dan moet tooh ook gezegd worden, dat hij liet middel is, om een enorm aantal levens te redden en het lijdén van ontelbare mannen te verlichten. Sedert het begin van den oorlog heeft de spoorwegdienst van liet' Roode Kruis onge- loofelijke afmetingen aangenomen en bet Vlugge transpoi-t, dat daardoor wordt, bereikt, is oorzaak, dat tienduizenden gewonden, die een jaar geleden nog zoo goed en zoo kwaad hét ging, in tijdelijke hospitalen een onderdak en hulp moesten vinden, nu zonder verwijl baar hot best roor.de behandeling hunner speciale verwonding geschikte hospitaal kun nen vervoerd worden. Peary en de Noordpool. De Vorwiivtx wijst- op hetgeen er langza merhand aan 'bet licht is gekomen over Peary's Noordpoolontdekkingen, aan welke men in de Yoreonigde Staten geen geloof meer hecht. Aft-enposten ontving onlangs uitvoerige meded.eelingen uit Amerika, waaruit blijkt, dat het marinedepartement van de TJ. S. de Poolkaarten van Peary heeft ingetrokken, op .grond van de vele fouten, die daarin zijn op gemerkt. De scherpste critiek op Pea^-y oefende wel Henry T. Hclgesen. Deze Amerikaan van Noorsché afkomst, die Noord-Dakota in liet Congres vertegenwoordigt, beeft in het Huis van Afgevaardigden onlangs een rede gehou- dep, waarin hij de Noordpool-ontdekklng van Peary een fabel en diens kaarten misleidend noemde. Hij deed o. a. opmerken, dat Peary in bet Noord-Westen van Groenland 1 en Peary-kanaal als Noordelijke grens aangeeft. Dé onderzoekingen van Mylius Erichsen heb ben echter bewezen, dat zulk een kanaal- grens niet bestaat. Luitenant J- P. Ivoch heeft aangetoond, dat Peary's meer in het Oosten van Groenland niet te vinden was met de onderzoekingen Van Mikkelsen en Rass'mussen klopten vele beweringen vari Peary evenmin. Zoo is het door Peary ->nt- dèkte Issupland er niet. Helgesen trok teg. slotte, de conclusie, dat Peary noch aan de Noordpool noch zelfs in haar nabijheid yas geweest. Spéenhoff en de aardappel. Speen hof f zingt in de „Amsterdammer'' een loflied op den Hollandschen aardappel: „O aardappel, blommigo pieper, Waar'zat ge nou krui ruige schat. We hebben voor dagen en weken Al zure gezichten gehad. We liolilion in huizen en kelders, Al- vloekende naar je gezocht, Zog v i] je '„Kartoffel" gaan heeten En bon jo aan Duitscblancl verkocht?" Uit de „Staatscourant". Benoemd 011 aangesteld tot officier van ge- zqndheid 2e klasse Indisch leger de arts J. II 0 r s t i n c k. Zeemiliciens naar Indië. Het vertrek -naar Qost-Indië van de 50 zeemiliciens ie thans vastgesteld op a. s. Za terdag, 8 dezér, van Amsterdam per s.s. „.Lombok". Onder een trein. Door den sneltrein, te 8.30 vertrekkende van Fitgeest, werd Zondag tusschen Castricum en Uitgeest overredèn en onmiddellijk gedood de beambte der H. IJ. M., D. van Breda. Als vaandrig aangesteld. De reserve-sergeanten H. H. R u y t e r s en A. W. H. Jochems zijn aangesteld tot vaandrig bij het 22e regiment infanterie. j Hr. Ms; „Ncord^Brabant". Bij het departement ran marine i^hericht j ontvangen, dat de ..Xoordhrab,-int''bondag 1 in Nederlandsch-Indië is aangekomen. Muiden in het tceken van ongelukken. Vrijdagavond werd ©en fietsende dame door 1 een zwaar geladen hooiwagen met fiets en al I in het Singel gereden. Een der haar vergezel- j lende heeren wist haar met moeite te redden. I Het ougeval gebeurde, doordat de voerman, j die meestal linies houdt, zeer slecht van ge- I zicht is. I Zaterdagavond daalde een watervliegtuig I dicht bij do haven. De avïateur kwam in.rus- tigen glijval óp liet w ater neer. De aanjager was defect. Kapitein v. At. van fort Pampus had met een vlet cenige mannen ter liulp g©r zonden. Deze werd echter beleefd geweigerd. Een half uur later nam- een marinevaartuig de hydroplane op sleeptouw. Een ongewoon schouwspel voor de honderden nieuwsgierigen. Zondagavond reed de auto G 6835 in razen de vaart tegen een der deuren voor do brug bij de Aihstéra. Poort. Het"--voertuig slingerde tégen de leuning en bleef gedeeltelijk boven liet water hangen, tot groot "geluk ook voor de dames, die er nu met een bang oogenblik af kwamen. De auto was zoodanig beschadigd, dat schipper Do Hoog lignr op zijn schuit meo naar Amsterdam moest ueinon. Ocstenrijksch-Hongaarscho trcepsn op Rccmeensch gebied. Een telegram van het, Korr. Bureau te' Woenen meldt, dat bij do gev'ebhten in do Boekowina cenige afdéelingen, ter gezamen lijke sterkte van drie compagnieën, door do Russen op Itoemeensch "cbied werdén g:dron gen. A'Iet volkomen handhaving van de volken rechtelijke bepalingen werden deze troepen door de Roemeenscbe autoriteiten met voor name correctheid behandeld. Griskscho officieren gearresteerd. SALOfNLKI. Tien luitenants van het.G'riek- sclle leger worden door de Grieksche autoritei ten gearresteerd en op verzoek van den Fransc'hen opperbevelhebber aan de Franschen uitgeleverd. Dezo officieren zullen terecht slaan voor den Franschen krijgsraad, die krachtens dc afkondiging van den staat van beleg-overal bestaat in het gobied.dat door de geallieerden is bezet. Ruslands nieuwe offensief. De correspondent te Petrograd van de „Morning Post" schrijft: 1 „Wij gelooven hier, dat de geallieerden elkander ten slotte' hebben leeren begrijpen. Zoo volkomen, als helaas in liet begin van dén oorlog niet het geval was. Vooral Engeland eu Rusland hebben elkander goed leeren begrij pen, hoe verschillend hunne methoden in oor- logs- en in vredestijd ook mogen zijn. Rusland heeft' steeds oorlog gevoerd naar het beginsel, dat do Russen terecht of ten on rechte voor de basis voor alle oorlogsvoering houden, n.l. zooveel van des vijands strijders to verslaan als mogelijk is, zonder zich 0111 overwegingen van anderen aard te bckom- Het doet er niet toe op welk soort terrein men vecht; of men voorwaarts trekt om aan te vallen of terug om zich te verdedigen is ecu zaak van minder belang; alles wordt onderge schikt gemaakt aan het groote principe, dat de vijand gedoog, gewond of gevangen genomen moet worden. 'Geen andere methode dan deze zal in staao zijn de overwinning mogelijk te maken in een oorlog.als do huidige, waar geen machtige toeschouwers zijn die zoo noodig tus schen beiden kunnen komen, zooals belangstel lende neutralen in de meeste andere oorlogen, die de geschiedenis kent, meestal hebben ge daan. Of de Russische troepen honder.clen mijlen ver en weken lang voortschreden over lijken of den vluchtenden vijand voor zich uit drijvend of maandqnlang nog veel verder terugtrokken,' steeds hebben zij hun principe kunnen hand haven. I Wij gelooven, dat de geallieerden nu in de gelegenheid zijn om dit principe te aanvaarden en er zich naar te gedragen, liet principe, dat Rusland van "den eersten dag van den oorlog af in practijlï heeft gebracht. Doen zij het, dan is de crisis spoedig te verwachten." Wie wil Commies werden? Vraag prospectus van den Schrifte- Ijjlcen Cursus tot opl. voor Commies. Lesgeld 0.95 per maand. De Directeur S. H. v, d. KLÜIT. Drïel (O.S.) Te ZWOLLE kunnen tegen uiterlijk 1 Augustus a. b. ge plaatst worden, voorloopig voor onbepaalden proeftijd, TWEE der 2e klasse, op een> aanvangs salaris van ƒ600, welk salaris periodiek kan worden verhoogd tot ƒ700, terwijl voor het politie- diploma met aanteekening 25 en voor het diploma zonder aan teekening ƒ15 per jaar wordt vergoed. Bovendien wordt voorloopig éen duurtetoeslag verleend ad 2 per week, terwijl een voorstel om het aanvangssalaris op ƒ700 te brengen, bij den -Raad aan hangig is, hij aanneming waar van, bedoelde toeslag niet meer wordt verleend. Boven de jaarwedde liet ge bruik van uniformkleeding en wapenen voor rekening der ge meente én kostelooze geneeskun dige behandeling en genees middelen. Yereischten zijn: Leeftijd tus schen 23 en 30 jaar, gezond en sterk, flink voorkomen, lengte minstens 1.75 M., onbesproken ge drag/en goed kunnende schrijven en'lezen. Sollicitatiestukken worden bij den Commissaris van Politte in gewacht, doch voor hen die zich persoonlijk wensclien aan te mel den bestaat daarvoor gelegenheid op eiken werkdag tusschen 8 en 12 uur v.m., onder overlegging van een eigenhandig geschreven verzoekschrift. Onkosten worden niet vergoed, terwijl brieven niet worden be antwoord. Alleen die militairfen, die voor 1 Augustus a. s. in 't genot van onbepaald verlof worden gesteld, komen in aanmerking. Tabak- en Sigarenfabrikant. Westeinde DEN HAAG. Tel. H. 2959. Reeds Jaren Cantine-leverancier. ENORJV1 SUCCES hebben wjj met onze briefkaart; „Het is'niet gemakkeBijk om Neutraal te blïjwen". ,,'t Is not easy to stay Keutral!" Uitgevoeid in 4 kleuren druk. PRIJS 5 GENT. Na inzending van_ dit bedrag volgt toezending onmiddellijk. Voor Cantines en ivederver- koopers voordeelige conditiën. Vraagt prijsopgaaf. Middki.HUIU;. Fa. F. B. DEN BOER. DUBBEL GESORTEERDE BETUWSCHE MEIKERSEN. 3 K.G. br. a fr. 1.80 5 K.G. id. id. „2.55 10 K.G. id. id. „4.50 na ontvangst van postwissel, N- V. v h J. GERRITSEN, Hofleverancier van M, U. dc Koningin, te Zetten,, "Direct gevraagd Adres G. KOOIMAN, Oudkarspel (N.-H.) GEVRAAGD STOKER, bekend met het Smids- vak, loon 13 a 14 naar be kwaamheid, alsmede een Knecht. Brieven lett. R. 95, Alg. Adv.- Bur. ROUMA Co., Amsterdam. Srielcpleiding tot Kommies, Kcur- klerk, Telegrafist. Studie ongeveer 1 jaar. ff 1.50 per niaand. H. M. v. d. VEER Roo-Valkstrzat 14, Rotterdam. HOE MOET IK SOLLICITEEREN? naar betrekkingen in Nederland en Indië. Prijs 25 ct. Postz. worden aangenomen. Uitg. ZILVER, Claes de Vrieselaan |4«, Rotterdam. Een bekwaam Broodbak- kersknecht bij J. G. VAN GEHEET, Hees bij Nijmegen. GEVRAAGE6. L. A. Snoeïja, IIee3 bij Nijmegen Dennestraat 110, yraagt zoo spoedig mogelijk een bekwaam Kleermakers knecht, Bi. K., intern. MILITAIREN en HULPKQMMSEZEN. Indien U Kotnmïes wilt worden, (salaris f 6001400) neemt dan deel aan den Scbrifte3ijken Spoedcursus vo,or het eerstvolgende examen. Vraagt de interessante Studiegids met allo inlichtingen, examen verslagen en-dankbetuigingen. J. H. w» cl. WLSET, Nieuwendijk 59, Amsterdam. Aanvang 6 Juli. 1 Nieuw! Concurreerend 55 Allies wat U van Koek en Banket behoort te weten is, dat het komt uit de Fabriek van 1. J. A. v. d. BURG, Z. O. Binnensingel 1 F, DEN HAAG. Heerlijke chocolade. 7 Uitsluitend! ten dienste van de Leest da in de reepen verpakte Reclame-biljetten.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4