lederzaken. Marinezakeo. Correspondentie. Uit Leger en Vloot. Uit onze Moppentrommel. DB SODDATENCOUElAKrT van Woensdag 88 Juni 1916 8 geraeester van. Rotterdam en T. J. van Haren Noman, directeur van de N. 1. Handelsbank, welke, beeren die benoeming hebben aangeno men. De Verdedlgingsbolasiingen. („Heffing-ineens".) Nota van wijziging. De Minister van Financiën heeft thans de door hem Vrijdag ji. inde Tweede Kamer aan gekondigde nota's van wijziging dp de wetsont werpen tot heffing van buitengewone belastin gen ter gedeeltelijke bestrijding der kosten van den oorlogstoestand (V e rdedi g i ngs belas ti ngen I en II) ingediend. De .strekking dezer wijzigingen is ii\, hoofd zaak deze, dat de genoemde belastingen thans niet geheven zullen worden over liet vermogen of bot inkomen in lmt belastingjaar 1916—1917 doch over drie achtereenvolgende belastingjaren 1916—1917, 1917—1918, en 1918—1919, telkens naar den maatstaf van vermogen of inkomen in elk der drie jaren. In verband daarmede zijn de* schalen an de beide ontwerpen belangrijk gewijzigd. Het hef fingspercentage in ontwerp I (do heffing over de vermogens) hetwelk tot dusverre liep van 0.2 pCt- voor het gedeelte van het vermogen dat meer bedraagt dan 50,000 doch niet meer dan 100,000 tot 2.4 procent van het gedeelte van het rermegee dat meer bedraagt dan 2,000,000 doch niet meer dan 2,500,000^ loopt volgens de nota van wijziging van 0.75 pCt. voor het eerstgenoemd bedrag tot 0.9 pCt. voor het gedeelte van het vevmogen dat meer bedraagt dan 3 milllioen gulden, doch niet meer dan 4 millioen gulden. Terwijl voorts volgens het oorspronkelijk ontwerp voor elke volgende reeks van 500,000 of een deel daarvan 0.2 pCt. meer geheven wordt dan het voor de onmiddellijk daaraan voorafgaande reeks van 500,000 verschuldigd is en het maximum wordt gesteld op 6 pCt. van het vermogen, bedragen die cijfers volgens de nota Van wijziging resp. 1 millioen gulden, 0.1 pCt. en 2 pCt. van het vermogen. In ontwerp II, waarin tob dusver de belasting aanving bij een belastbaar inkomen van f 650, cs het asnvangsbedrag gesteld op 800. De be lasting bedraagt dan f 1 (oorspronkelijk 4) en stijgt vervolgens tot f o.50 bij een belastbare som van 1550 tot f 1600 (in het ongewijzigde ontwerp 19). Ook het tarief voor de hoogere inkomens wordt aanmerkelijk, gewijzigd In 'zijne Toelichting tot de nota van -wijs/ging zegt de Minister dat hij de strekking der wij zigingen voldoende bekend acht uit het ge voerde debat. Omtrent de tarieven, welke door tabellen worden verduidelijkt, zij slechts, ter voorkoming van misverstand, de opmerking gemaakt, -dat tegenover de verlaging van de totaalsom, welke krachtens do verdediglngsbe- lasting T (a en b) in de hoogere klaseen (meer dan t 5.000,000)' zal zijn'te betalen, staat, dat da inkomsten uit de hoogere vermogens.in ver- docrgingsbelasting II sterker worden getroffen. Wat de opbrengst betreft- zal de verdrievou diging van heffing Ia de (extra vermogensbelas ting") een meerdere bate geven van 7,500,000, heffing Ib (de surtax© op de vermogens boven 50.000) een meerdere bate ran f 2,200,000; heffing II ("de extra-inkomstenbelasting) (ver moedelijk V een meerdere bate van 5,300„000 totaal i5,000,000. Als bijlage is een vergelijking toegevoegd tus- schen do tarieven van verdedigfngsbelastmg volgons het aanvankelijke voorstel en volgens dé Nota van- Wijziging. Oud-msnisier Coiijn. De oud-minister Coiijn heeft het eere-voor- zitterschap aanvaard van het Hoofdcomité voor de stichting van een verblijf voor den oud_ Indischcn militair, van welk boofdcomité de oud-resident F. Fokkens," voorzitter" is, W. r. E. Ie Rütte f. In den ouderdom* van 78 ja ar overleed te 's-Cravenliage de gepensionneerde inspecteur van administratie bij de Koninklijke Neder- landsche Marine, W. F. E. Ie Rütte Als scheepsklerk aangesteld in 1853, word hij in 1858 officier van administratie 3e ld., in 1863 idem 2e ld. en in 1S71 idem le ld., waarna hij in 1898 inspecteur-titulair is geworden. So? dort 1 Augustus 1883 was hij gepensionneerd.\ Zijne begrafenis zou plaats hebben op Maan dagu.s. op Oud-Eik-en-Duinen, om 11 uur van het sterfhuis. "Wkil aangehouden. Het stoomschip Boeion15 dezer van Amsterdam naar Oost-Indiö vertrokken, heeft 18 dezer de po3fc te Kirkwall moeten lossen. Vergoeding wegens kostwinnerschap. De Minister van Oorlog heeft ter kennis van de 'burgemeesters gebracht, dat, te rekenen van 26 Juni e.k. het vergoedingsbedrag, toe te bennen aan de gezinnen van dienstplichtige onderofficieren, in plaats van 70 cent; 40 cent per dag minder zal zijn dan het bedrag, hetwelk de vergoeding zou beloopo», zoo de betrokke nen geen rang of een rang beneden dien van sergeant bekleedden Tegelijkertijd is aan de burgemeesters mede gedeeld,' dat,' indien deechtgenoot© van een dienstplichtige loongevendeu arbeid verricht, te rekenen van 26 Juni c-k. ten hoogste 25% van hare verdiensten hij de berekening van het vergoedingsbedrag buiten rekening kan jworden gelaten. Ceen promotie. Naar van zeer betrouwbare zijde aan de Maasbode" wordt medegedeeld, is er geen en kele reden om tegen 1 Augustus een buitenge wone promotie bij het leger té verwachten, zoo als enkele dagen geleden door sommige bladen werd medegedeeldeveneens kan met beslist heid worden tegengesproken, dat de' minister luitenants boven de organieke sterkte tot kapi tein zal benoemen. Overplaatsing van officieren. Teneinde een gelijke verdeeling van officieren en do vaandrigs over de korpsen van de infan ten: o te verkrijgen, zouden nieuw benoemde titularissen in die rangen thans ook ingedeeld kunnen worden bij do regimenten grenadiers en jagers. In verband editor met vroeger gegeven be velen omtrent indeelng van verlofs-officiereü, zijn velo kaderreservisten, hij hun benoeming tot vanndr'g (vorlofsofficicij van de regimonteu grenadiers en jagers overgeplaatst bij een regi ment infanterie. Naar aanleiding hiervan kunnen thans verlofs- off'eieren zonder kosten voor het rijk in aanmerking komen voor een overplaatsing bij het regiment grenadiers en jagers. Hierbij zal echter moeten worden voorkomen, dat een te groot aantal der oudere verlofs-1 ui tenants nattr do grenadiers en jagers afvloeit, zullende alzoo de verschillende aanstell.'ngs-eategorioön zooveel mogelijk in gelijke mate in cjp verschillende regimenten moeten voorkomen. Een opgave van verlofs-officicrcn, die in aan merking wenschen te komen voor een verplaat sing bij de 'regimenten grenadiers on jagers, is aan de korpsen gevraagd. („Avp.") Inlijving lichting 191S. Ia het tijdvak van 15 Aug. a.s. zullen wor den ingelijfd de dienstpl. .lichting 1916, toe gewezen aan het reg. genietroepen cn bestemd voor opleiding tot ïnil.-tolorrr. of telephonist lo. zrj die niet w.prkz, zijn bij de poster, en tel. ©f bij do spooKvegmaatschappijen2o. zij die wal workz. zijn bij deze diensten, voor zooveel zij voor inlijving in genoemd tijdvak met name zullen worden aangewezen.. Alleen om zeer gewichtige redenen waar onder in dit geval ook stud ie bel an gen kunnen worden gerekend kan aan deze in te lijven dienstplicht/gen uitstel van eerstc-oefen/ing worden verleend, indien zij daartoe alsnog ten spoedigste zelf hun verlangen bij fongezegeld) verzoekschrift aan den Minister van Oorlog te kennen geven, met overlegging van oen deug delijk bewijsstuk omtrent het werkelijk bestaan van de reden der aanvrage. In het verzoek schrift zul de dienstplichtige behooren te ver melden de gemeente voor welke hij is ingeschre ven, alsmede het korps en het korpsonderdeel waaraan hij Ï6 toegewezen. De dienstplicht/gen zullen echter rekening moeten houden met de mogelijkheid, dat het uitstel wordt, ingotrok- ken, zoodra de omstandigheden daartoe aanlei ding mochten geven. (,,St.-Ct.') Uit India terugsekaerd. De luitenant ter zee 2e kb P. F. W. Mouten, laatstelijk dienende bij het eskader in Neder- landsch-Indië, is per particuliere gelegenheid hier te lando teruggekeerd. Benoemd tot vaandrig. Do reserve-sergeant J. M. Stienstra, van heb 9e regiment infanterie, is benoemd tot vaandrig en in dienst gesteld bij het 22ste regiment infanterie. Naar Oost-Sndië.' De luit-kolonel der inf. O.-I. loger J. E. C o 1 I a r d zat l'I Augustus met hjjt stoom schip „Rindjam" naar de koloniën vertrekken. Met het stoomschip „Besoeki" dat 7 Juli uit vaart, zal een detachement suppletietroepen naar Oost-Indië worden uitgezonden. Verschillende berichten. Luitenant-kolonel H. Berenschot, comman dant van het 10e regiment infanterie, is naar zijn garnizoen te Haarlem teruggekeerd. Kapitein P. M. Vis, van het 5e regiment vesting-artillerie, is gedetacheerd in de leger plaats bij Oldebroek. De le-luitenant der artillerie van het O, ïnd. leger D. Schmedes, is met verlof voor den tijd van 10 maanden hier te lande aangekomen. De le-luitenant J. P. Brasser, van het Se regiment veld-artillerie, is benoémd tot adjudant bij de lie afdeeling van dat korps. Uit de Staatscourant. Bij bescli. van den Min, van Marine is de luit. ter zee 2e kl. F. Pink e, met 1 Juli a.s. geplaatst a. b. Hr. Ms. „Schorpioen" en zijn ae adelborsten bij de Kon. Marine-reserve W. E. F. H a z e b r o e k, H. v a n H e r w e r- den en P. D. van der Veer, met dien datum, resp. gepl. in de rollen van Hr. Ms. wachtschip te "Willemsoord, „Holland" en „Kortenaer". Marino-pensioenen. De tijdelijke on voorloopige pensioenen over het tweede kwartaal 1916, die door 'het depar tement van Marine worden voldaan, kunnen in Julii, Aug. en Sept. bij de versoliillende Rijksbetaalmeesters worden in ontvangst ge nomen. („St.-Ct.") ONZE GORRESPONOENTIERUBRIEK Per brief fcordt niets beantwoord. Alle vragen worden regelmatig en zoo spoedig me ga Hj k en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soïd2tencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Geef steeds uw Juiste en voiledige mili taire adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. P. W, J. W., s-Gravenkage. .Zie het ant woord aan J. H.' v, M., Ede, in deze rubriek. Red. G. J. D., IJruuiden. Informeer op de Secre tarie van uwe woonplaats.' Red. J. V, Hooge Zwaluwe. Informeer bij den Hoofdcommissaris van Politie te Amsterdam. Red. S. v. d. G., Hellevoetsluïs. De dpurtetoeslag bedraagt voor gehuwden met kindoren 8 van het jaarlijksch inkomen tot een maximum bedrag van f 75. De kindertoeslag bedraagt f 7 voor elk kind. Red. J. D., Wouw. Het verzoek om vrijstelling van landstorm dienst moet aan den M. v. O. worden gericht. Red. P. v, d. V., Enschob. Doe een verzoek aan uw Compagniescommandant óm aan den vol genden cursus aan de 'Amsterdamsche Huis houdschool te mogen deelnemen. Red. J. v. L., Willemstad. Voor opleiding van leerling-onderofficier bij de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden raden wij u aan een prospectus aan te vragen bij de naamlooze vennootschap boekdrukkerij voorheen L. van Nil'terik Hzn. te Leiden. In dit boekje, dat te groot is om in ons blad af te drukken, kunt gij alle door u gewenschte inlichtingen vinden. R e d. A. K. Harskamp. Gij kunt nog eens een© poging wagen door een bezwaarschrift in te dienen bij de commissie van voorlichting in zake bezwaarschriften wegens vergoeding aan. kostwinners voor uwe provincie. Het bezwaar- schift te zenden aan den voorzitter van' die commissie in de hoofdplaats van uwe provincie. R e d. P. R. IJzendijke. Richt reeds thans reeds een verzoekschrift tot den M. v. O. om in aanmerking te mogen komen voor vergoeding van reiskosten. Red. D. E. Roozendaal. Wij vermoeden, dat de militielichting 1908 in Augustus of September a.s. met klein verlof naar huis zal gaan. R e d. W. M., Goirle. Richt een verzoek tot uw Compagniescommandant om voor eeno aan stelling tot buitengewoon kommies in aanmer king te mogen komen. R e d. V. P. A., Bergen-op-Zoom. Is nog niet be kend. Red. C. J. v. d. M., Westermee-r. Gedurende het ziekenverlof bestaat recht op soldij, menage- geld en dn eerste. 4 dagen ook op mobilisatie- toelage. Deze regeling geldt ook sedert 1 Juni j.l. R e d. C. C. II., Doetichem. Voor eene betrekking als opzichter in Ned.-Indië bestaat geen aan leiding vrijstelling van dienst tc verkrijgen. Gij moe.t soïïicitceren bij het Departement van Koloniën. Rod. J. j S.j Knel zand. Ricjlit een verzoek tol den burgemeester van uwe woonplaats om in aanmerking lo komen voor vergoeding wegens kostwinnerschap. R e d. F. S-, Den Helder Bestaat er van Duitecho zijde geen bezwaar tegen, dat gij eiken dag do grens overgaat, dan kunt gij zulks gerust doen na liet vertrek mot klein -verlof, zonder hier voor eeno speciale machtiging van den M. v. O. te ontvangen. Red. C. G. v. O., Schoondijke. Informeer bij uw commandant of er aanleiding kan bestaan u naar Hw eigen regiment weder over te., plaat sen. Rod. A. J. H. J;, fort bij Vuren. Zijt gij inge deeld bij de -compagnie admiiiisiratietroepen, dan moogt gij de korenaren op den kraag van de jas dragen. Red. A. R., Schoonhoven. Volgens de nieuwe vor- lofsregeling bestaat bij bijzonder verlof geen recht op vrij vervoer on militaire .inkomsten. Zijn de omstandigheden van dien aard, dat men dat vrijo vervoer en militaire inkomsten noodig beeft, dan moet <*?ri verzoekschrift aan den compagniescommandant worden inge diend. Red. J. A. V... Wagenberg, Richt een verzoek tot den burgemeester van uwe woonplaats oio voor vergoeding in aanmerking te mogen ko men. Ród. P. B., Moerdijk. Er bestaat geen recht de kosten dor rei3, dio gij reeds betaald bobt, te rug te ontvangen. R e d. H. D., Nunspeet. Het ligt dn den aard van de zaak. dat uw commandant weigert, een tweede verzoekschrift over dezelfde aangele genheid ter zake waarvan reeds vroeger een verzoekschrift werd ingediend en doorgezonden nogmaals aan dezelfde autoriteit in te zenden. Gij moet op de beslissing van uw eerste ver zoekschrift wachten. Ook is het mogelijk, dat van uw verzoek aanteekening is gehouden en dat gij daarop eerst antwoord krijgt.als inwil liging van bob verzoek mogelijk blijkt. Red. G. W. B„ Amersfoort'. Voor opleiding tot korporaal-kok kunt gij een verzoek tot uw korpscommandant richten. Het aanvangsalaris voor den vrij wi 11 iger-korporaal-kok bedraagt '509 per jaar en vrij mee-eten uit de solda ten-menage. Red. J. H. v. M., Edo. Aan militairen, die bij de depots of bij de korpsen van het leger voor eerste oefening onder de wapens zijn, wordt gedurende de eerste maand van hun diensttijd geen verlof verleend. Aan hen en can het bij hunne opleiding werkzame- dienstplichtige kader wordt voorts na de eerste maand en ook tijdens bedoelde maand, eenmaal per twee weken verlof tel kens voor de helft der sterkte verleend op Zondag-en c. q. op den aanstaanden christelij- ken feestdag met dien verstande, dat voor hen, die vallen onder de omschrijving, ver meld ónder a van punt le en die zich gunstig door gedrag en dienstijver onderscheiden, deze verloven mogen worden uitgebreid tot en met den daarop volgenden Maandag, terwijl onder gelijke bedinging voor hen, die vallen onder de omschrijving, vermeld onder b van punt le, éénmaal per vier weken terugkeeren van verlof op Maandag per eerste reisgelegen heid wordt toegestaan. Aan al deze verloven is de vergunning ver bonden, om daags te voren te mogen vertrek ken op het door den commandeerenden offi cier in verband met den duur der af te leggen reizen te bepalen uur. Het vorenstaande geldt ook ten aanzien van het personeel der jongste militie- (landstorm) lichting en het reserve-kader, dat, in klasse vereenigd, voor een rapg wordt opgeleid, als mede voor het bij deze opleidingen werkzame kader. Voor het personeel van oudere lichtingen van militie en landweer, die tot een rang 'of tot een hoogeren rang worden opgeleid, wor den de verloven door de autoriteiten, die rechtstreeks onder de bevelen van den Op perbevelhebber staan, in dier Voege_ geregeld, dat de behoorlijke gang der opleiding niet wordt geschaad. Red. J. P. S-, Ede. De toelage voor militairen, dienstdoende a,U werkman, gaat niet door ge durende de dagen van het periodieke verlof., Wel bestaat over de eerste 4 dagen van dat verlof recht op menagegeld. Red. P. S-, Zondert. Gij moet de kosten der reis van uwe geleiders vergoeden. Red. J. H. K-, Leerdam, lo. Ook op kleine deta chementen is van toepassing, dat slechts 10 met verlof afwezig \mogen zijn^Stf—Een extra reisdag bij bijzonder verlof is sedert 1 Juni vervallen. Red. A. J. V., Nispen. lo. 'Voor JiooibouwverloE een verzoek richten tot den, compagniescom mandant. 2o. Om in aanmerking te komen voor vergoeding wegens kostwinnerschap een verzoek richten tot den burgemeester van uw woonplaats. 3o. Het is nog niet bekend, wan neer de militielichting 1911 naar de landweer overgaat. Red. H. E., Harskamp. Richt een bezwaarschrift tot de commissie van voorlichting in zake'be zwaarschriften wegens vergoeding aan kostwin ners voor uwe provincie. Dit bezwaarschrift te zendén aan den voorzitter van. die commis- e in de hoofdplaats van uwe provincie. Red. B. P., Milligen. De doktersrekening moet door uw vriend zelf betaald worden. Red. C. J. R„ Rucpben. Richt een verzoekschrift tot den Opperbevelhebber van Land- en Zee macht. Red.« M. J. H., Leiden. De dienst gaat in bet algemeen vóór het verlof. Red. Sergeant H. Hospitaal Utrecht, De soldij ■an korporaals en soldaten wordt bij verlof in het hospitaal door den administrateur van die inrichting uitbetaald. Gedurende de eerste 4 dagen 'eener dienstonderbreking bestaat het recht op mobilisatietoelage. Vallen deze dagen samen met verblijf in het hospitaal, dan moet ook die mobilisatietoelage voor bóvenbedoelde militairen door den administrateur van het hospitaal worden uitbetaald. Red. P. A. B. Sleeuwijk. Vanaf 11 Juni hebt gij weder recht op heb periodieke verlof, dus naar onze meening in de maand Juni nog op 2/3 van het verlof, waarop gij in een maand recht hebt. Red. L. P. H. Veldleger. Gedurende het verlof van 7 dagen hebfc gij de eerste 4 dagen recht op behoud van menagegeld, soldij en mobili satietoelage en tevens recht op vrij vervoer voor rijksrekening. 2. Het hooioouwverlof moet gij aan uw compagniescommandant aanvragen, die daarvoor advies zal inwinnen,'R e d. N. B, Res. Bat. F. Wij kunnen slechts her halen, wat in No. 289 en No. 291 van ons blad vermeld staat, dat het nog niet bekend is, wanneer de "militielichting 1909 naar do land weer overgaat. Meer waardeering voor onzen belangloozen en kostoloozen inlichtingendienst zij u voorts aanbevolen. Onze medewerkers helpen ons onze lezers zoo goed en getrouw mogelijk in te lichten. Een hoogst enkele .vergissing bevestigt slechts hun uitstekend en zeer gewaardeerd werk. Alleen bij men sehen, die veel praatjes maken, maar niets uitvoeren, komen geen vergissingen voor. Hocfdred. S.G. W. B., Willemstad. Het is nog niet bekend, wanneer de landweerlichting 1913 naar huis gaat. Red. II. H., Znndert. Komt men te laat van ver lof terug, dan moet men de kosten dei' terug betalen,-Is men van Donderdagmorgen tot Maandagavond met periodiek verlof geweest, dan bestaat onder meer recht op 4 dagen ma gegeid. Red. J. J. D. en M. J. Sch., Roermond. Wel aardig bedoeld maar voor plaatsing niet ge schikt. Red. Adres prof. H. Blok. Profesoro de Esperanto R. Blok verzoekt ons te melden, dab zijn adres is: Keizersgracht 406, Amsterdam. Gevonden voorwerpen. Vijfde Lijst, Lijst van militaire kleeding- en uitrusting stukken, gevonden in spoorwegrijtuigen of aan de stations te Rotterdam en bezorgd ten bureel© van den Garnizoens-Commandant te Rotterdam, waar ze door belanghebbenden kunnenworden opgevraagd. Toezending geschiedt voor rekening van do eigenaren. 1 blauwe kat. werkjas, in do zakken ren vuile zakdoek en een paar putteeé; 1 pakje vuil goed, zakdoek, handdoek en sokken; 1 pakjo waarin grijze korte pantalon ongemerkt; 1 pakje waarin een mil. hemd en 3 vuile zak doeken; 1 pakje inhoudende oen werkkiel en oen model handdoek ongemerkt; 1 handdoffer- tje inhoudende een model hemd O. D. 3, 9923, een model onderbroek gemerkt C.D. 3, 9923, 8; 1 pakje inhoudende een paar gespschoenen, een paar model sokken, een roodo en een witte zak doek: twee model handdoeken, gemerkt 4325; 1 model handdoek gèmerkt 1782 en een paar model sokken; 2 model handdoeken gemerkt 3146, waarin twee paar modol sokken; 1 nieuw model onderbroek, ongemerkt; 1 militaire hand donk; 1 militaire witte broek, gemerkt 2278; 1 sjako, nieuw model, gemerkt o A 1244; 1 pakje waarin een mil. onderbroek, gemerkt 3K. 1749; 1 blauwe mil. overjas, gemerkt 132 A. 2859 1; 1 pakje waarin blauwe hand- dook en eon paar mil, sokken; 1 paar mil. wol len handschoenen, gemerkt 7. N. 668; I paar mil. wollen handschoenen, gemerkt 4. C. 8147; 1 pakjo waarin een mil. hemd, gemerkt R. 3 20404; 1 pakje waaromheen een roode zak doek, inhoudende matrozengoed1 pakje waar in een onderbroek1 paar wollen model sokken 1 nieuw model .kwartiormuts, gemerkt 6 G. 6113; 1 pak waardmheen twee riemen en waarin een hemd, drie onderbroeken, drie paar sokken •n een zak tabak; 1 grijze keep No, 54 in doos, van Gebr. Van Leer; 1 zwarte doek waarin twee matrozenkielen, gemerkt 4252 en 5858; 1 p^kje van bruin papier waarin mil. goed; 1 pakje waarin een paar sokken en een mil. lftnd- doek, gemerkt 75411 sjako, ongemerkt1 pakje waarin een paar mil. sokken; 1 pakjo waarin een paar mil. sokken; 1 paar nieuw model schoenen; 1 politiemuts, nieuw model, ongemerkt; 1 colbak gemerkt 1337; 1 sigaren: kistje waarin een paar rail. sokken en twee zakdoeken; 1 grijze sjako. Zij die meenen in het bovenstaande hunne eigendommen te herkennen, worden uitgenoo- digd bij bet opvragen vooral wanneer het ongemerkte goederen betreft, zooveel moge lijk nadere aanwijzingen te vermelden, zooals verpakking, enz. De Luitenant-Kolonel Garnizoens-Commandant te Rotterdam, J. A. VAN TOORENBÜRG. Veldpost. Door den Opperbevelhebber :6 bepaald, dat ten behoeve van de troepen id Zeeland, met ingang van 26 Juni e.k. een Vcldpostlcantoor zal zijn gevestigd te Middelburg. In verband hiermede vestigen wij er nog eens de aandacht op, dat de poststukken voor alle militairen in Zeeland niet behoor en te worden voorzien van eon plaats van bestemming, maar van de aan wijzing „Troepen in Zeeland". Ter "verduide lijking van de wijze van adresseeren hieronder een paar voorbeelden: Den sergeant J. PIETERSBN 3e Comp. 3e Bat. 4e Reg Vesting-Art. Troepen in Zeeland. Den Heer J. ANDRIE98EN le-Luitenanc. le Comp. 3Se Bat,_ Landweer Infanterie. Troepen in Zeeland. Voetbal to Loevenstein. Sergeant G. Persklomp schrijft ons Op den 22sten Juiii speelde de te Loeven stein eerst sedert kort opgerichte club haar derden wedstrijd- Zooals ook de twee vorige werd deze gewonnen. De eerste match met 60, de tweede met 50 en deze met o2. Voorwaar, de club is goed op weg om beroemd te worden. De wedstrijd van beden bad een prachtig verloop. Toen de aftrap geblazen was, viel Woudrichem, de genoodigde club, al aanstonds krachtig aan en na vijf minuten spelen, werd dóór deze het eerste doelpunt gemaakt. Een oogenblik werd "Woudrichem sterker geacht dan Loevenstein, doch het v^j'der verloop van den strijd bewees, dat ons, Loevenstein, zoo niot beter spelende, toch meer en meer het overwicht kréég. Na eenige minuten was de stand gelijk. De korporaal Jaspers, die door zijn vroegere wedstrijden, bij de tegenpartij bekend was als goede speler werd bijzonder ingesloten gehou den, hetgeen niot wegnam, dat hij toch het vijandelijk doel wist te dooorboren.Korporaal van Zittoren, de onvermoeide, muntte door zijn vlug spel uit. De captain korpl. v. d. Sluys, alsook al de overigen, gaven goed spel te zien. De keeper korpl. Visser was als altijd enorm. Kortom er is gewerkt. Ook de tegenstanders waro'n niet gering te schatten. De luit. van Tilburg muntte uit door zijn spel. Op het ter rein was de muziek opgesteld, welke- onder leiding van haar directeur uitmuntend werk verrichtte en de spelers en toeschouwers in de goede steming hield.Mede waren op het terrein aanwezig luit. kolQnel de Koek van Leeuwen, de fortcommandant, alsmede de luit,-adjudant. Heb elftal „Loevenstein" was als volgt on gesteld (doel) korpl. Visser. (r.-bac-k) (l.back) korpl. v. Staveren. sergt. v. Demet. (r.-half) (ra.-half) (1-half) korpl. v. d. Sluys korpl. Scheffelaars korpl. v. Zitteren (r.-binnen) (midden) (L-binnen). VeTtenaar korpl. Jaspers v. d. Ende (r.-voor) (I.-voor) de Boer korpl. v. Hespen Scheidsrechter sergt. v. 'Genderen. Pen scheidsree,liter komt een bijzonder woord van lof toe, voor de wijze, waarop hij den wed strijd heeft geleid. Mannen houdt, moed, steeds voorwaarts, steeds meer overwiningen moeten er geboekt worenen dat kan. Flink. Flink gespeeld werd door mannen Van de vesting Loevestein. Wie ook met kaar zich wille meten, Ja, ze krijgen die wel kiein. Nog veel wedstrijden te spelen En te winnen, dat sta vast; Steeds weeroef'nen, steeds weer winnen Z'ooals Loevensteiners past. G. PERSKLOMP. Uit dsn Helder. Sergeant J. C. Vis schrijft ons uit den Helder Zaterdagavond werd door den Weledel, gestr. heer O, h. J. Sikkens, res. 1ste luitenant der Artillerie, wederom eene voorstelling gegeven in de groote cantine der Kon. Nederl. Marine alhier. - Deze, bij zijn - compagnie zoo hooggeachte officier, heeft weder een zeer groot aantal mi litairen van Land- en Zeemacht, van allerlei rang en stand, en ook vele dames, die aanwe zig waren, doen genieten van zijne prachtige goocheltoeren, en later, na de pauze, van zijn levende teekeaingen. Van de eerstgenoemde prestatiën noemen wij slechts een paar toeren, daar het te veel zoude worden alle kunststukken, een dertigtal, hier op te noemen. Een vooraf, door het publiek onderzochte gooclielstaf verdwijnt plotseling uit iemands handen, en wel onmerkbaar. Tien vooraf on derzochte metalen massieve ringen worden door Ook een folt.erworktuig. Eon verzamelaar van middeneeuwseho curio siteiten, dio con complete verzameling van oude folter werktuigen der onderscheidene vol keren me: groote Kosten bijeengebracht had, toonde dio c-ens met vee! ze!(voldoening aan Rossini, den bekenden Italiaanschen compo nist. „Het i.r. maar jammer," meende de „Zwaan van Peearo" glimlachend, „dat gij bet orgste folter werktuig vergeten hebt." ,,Kn welk dan, waarde Mnëstro?" vroeg de eigenaar verbaasd. „De piano." E e n h e e r i ij k e t.y d I Zoontje. „Ma." Moeder. „Wat is cr, mijn kind?" ,,'t Spijt me, dat ik niet tijdens don tachtig- jarigen oorlog geboren ben." „Waarom spijt jo dat?" „Ja, ziot u daar staat: de opvoeding werd natuurlijk geheel verwaarloosd." Zij wist het niet 1 Meester. „Nu, Betje, kunt go mij een appel beschrijven Botje (zwijgt Meester. „Je hebt toch dikwijls een appel gegeten?" Betje (schudt het hoofd.) Meester. „Wat? Heb je nooit een appel ge geten Betje. „Neen. We krijgen altjjd maar een halven." F r i s c h. Ik cantine in on vraag oen glas bier. j© glas, dat op de toosbfciik staat, schijnt reeds vorschillenao malen to zijn ge bruikt. Dus verzoek ik don eantinehoudor ont hot in den spoelbak cyn be spoelen. Maar <k» man eohudt van neen ©n eoct ge- nioedolijk, terwijl hij het vuile glas voï laat „Dat kan ik niot doen, want als de controle komt, da» rnoct er glashelder water in de» spoelommer zijn»" (Dit gebeurdo n i o t in ons land.) Hooge lofl In oen muzikale» kring word Rubinstein's lof gezongen. Een aanwezig klavier-rirtuoce had op den Slnvifiohen collega 't een en ander arm te merken. „Denkt echter niet." liet hij er op \*o!gen, „dat ik Rubinstein onderschat. Ik wect maar al t» goed, dat één van oos minstens tien, stukken spelen moet, om zoo dikwjjls mis te slaan als Rubinstein ia één onkel." Verkeerd begrepen. Frito is in conflict met hot kindermeisje. Zog eens, jongen, roept <le vader togen zijn zesjarig zoontje dat erg den baas epoch, wil ja wel cc ju stil wezen, oi moot ik taet do zwoep komen Ik heb geen zweep noodig, pa, wj» het antwoord; ik zai Jiaar zonder zweep wel kkiiu krijgen. hem vlak voor het voetlicht en tusschen het publick, op geheimzinnige wijze verbonden en tot een ketting gevormd. Na verbonden te zijn werden de ringen, die onmogelijk ergens ge opend Iconden worden, weer getoond tusschen het publiek. Bankbiljetten, geleend van do aanwezigen, die de nummers hadden genoteerd, verdwenen als met-een tooverslag uit de handen van een toeschouwer, die op het tooneel was gekomen, en kwamen onmiddellijk te voorschijn uit een vooraf door het publiek onderzochte verscbe citroen.. Een levende zingende kanarievogel in een kooi wordt door den luitenant getoond en vlak voor het publiek gewoon in de hand ge houden. Op één, twee, drie, verdwijnen vogel en kooi op de meest raadselachtige wijze. En zoo zou men nog kunnen doorgaan. En dit alles voor aller oogen, in het volle licht en met hoog opgeslagen mouwen. De lste luite nant Sikkens, die als amateur het gerust kan opnemen tegen de grootste beroepsgoochelaars en professeurs op dit geheimzinnig gebied, had gelegenheid, op verschillende door hem go- maakte wereldreizen, voor zijne zaken, hier en daar die mooie kunststukken op te doen. Gedurende de pauze en daarmede gepaard gaande verandering van het tooneel, trad ge noemde heer op als „Conferencier" vóór het scherm en vertelde hij moppen, die zoo insloe gen, dat de geheele volgepropte zaal schaterde van lachen. Na de pauze teekendo hij zeer verdienstelijk voorwerpen en dieren met witte verf op een groot zwart gespannen achterdoek en lang zaam begonnen deze voorwerpen „echt" te worden en werden de dieren niet alleen ge materialiseerd, doch begonnen te leven. Een geschilderde koe gaf melk, een geschilderd ko nijn at een koolblad en werd daarna gewoon van het doek genomen en op het podium gezet, waarop het bard wegliep. En zoo nog veel Ook de kanonnier J- Roeper, de oppasser van den luitenant, had met zijn droog-komiekè gezicht. _en zijn electrisehen neus veel succes. Hij is de bekende factotum bij do voorstellingen. Het was voor den luitenant, die zich wel willend deze moeite had gegeven misschien een zware avond, maar tevens een groot succes. Voor do aanwezigen, die hem op zoo verschil lend gebied als amateur en toch als werkelijk artist, leerden kénnen, een avond van groot genoegen en was het daverend applaus wel ver diend en oprecht gemeend. Jammer, dat ook niet andere garnizoenen eens hiervan kunnen genieten. Eenige onderofficieren Detache ment Langestraat, Helder. Crematie dr. Hummc, Men meldt ons: Zaterdag heeft in het crematorium to IVes ter,-eld de crematie plaats gehad van dr. Hum- me, gepensionaeerd inspecteur van den genees kundigen dienst bij de marine. Aamvezig waren namens den minister van Marne scnout-b-nacht Vorstmanvendor o.a. 6chout-bij-nocht De Bruin Kops, dr. Quanjer, inspecteur-generaal van den geneeskundigen dienst, tevens vice- president van het Roode Knus;' dr. Vrijdag, dr. Pino, dr. Young, kolonel van de marine; dr. Brusser, orid-officier van. gezondheid van de marine, Schout-bij-nacht Vorstman voerde na mens den minister van Marine het woord, en herdacht den overledene als wel een stille in den lande, .maar die ijverig gewerkt bad, totdat hij niot meer kon. Hij had reeds vroeger ont slag willen nemen maar gelet op de buitenge wone omstandigheden. waarin ons land ver keerde heeft hij zijn ontslag uitgesteld om her land zoo lang mogelijk te dienen. Toen hij ein delijk ontslag nam, was bet- helaas te laat'. Zijn vrienden, die talrijk waren, hadden hem een langere rust gegund. Namens de familie be tuigde een bloedverwant van den overledene zijn dank aan den minister, en ook aan de ver dere aanwezigen. Muziek voor den zieken soldaat. Men schrijft ons Het Muzïek-Ensemble ten behoeve van Zie kenhuizen enz. (Leider J. P. C. Meeuwse. Viic-tstr. 48. Amsterdam), dat reeds 29 maal is opgetreden tot veraangenaming van het le ven van den soldaat in dezen mobilisatietijd, hoopt den patiënten in de Militaire Hospita len ook eenige muzikale afleiding te rer- sohaffen. Het eerste concert zal plaats vinden in het hospitaal to Amersfoort op Woensdag 28 Juni a.s., waaraan hunne welwillende medewerking verleenen de dames Frieda Mooy (Mezzo So praan), Caroline Suyderhoud, viool' (Dipl. Paed. MuziekverbondjBetsy Lehman de Lehnsfeld, piano, en de heer Jérome Coiijn, bariton. Of nog meer uitvoeringen kunnen gegeven worden in dergelijke inrichtingen, en tot op beuring van den zieken soldaat in het bij zonder" zal afbnnsren van de financieels waar deering van (le zijde der dames cn heeren, welke iets gevoelen voor het philantropisch werk der club in het algemeen (ze trad reeds 95 maal op voor zieken, en£.). Do heer Dr. J. F. Brust. administrateur bij den Geneeskundigen Dienst der Rijksverzeke ringsbank. Moreelsestr. 1, Amsterdam (Lid van de Commissie Van Toezicht van bovenge noemd Ensemble), is gaarne bereid giften in ontvangst te nemen tot bereiking van het bo venstaande doel. De medewerking, bijna allen vaklui, ge schiedt geheel belangloos. We zullen nu een tpurnée maken in de militaire hospitalen; deze concerten in de hospitalen worden geheel gratis aangeboden, reiskosten, drukkosten, programma's worden bestreden uit do kas der club. We ontvangen evenwel te weinig finan- cieele waardeering, waarop het begonnen werk zal moeten stranden. [Wij bevelen dit heerlijke, uitstekende werk zeer in de belangstelling van onze lezers a?n. Wie hiervoor iets kan afzonderen, verricht een goed werk. Misschien word% de club dan ook in de gelegenheid gesteld om groepen mili tairen te bezoeken, welke thans door hunne geïsoleerde omgeving (grensplaatsen Kv.) van goede muzikale afleiding ver-token zijn. Do leider de heer Meeuwse, is zeif6 bereid een gedeelte vnn zijn verlof als ambtenaar v. d. Rijksverzekeringsbank, daarvoor beschikbaar te stellen. Men help© dus wat men kan co zejjde bijdragen aan dr. Brust. Rod.] Militaire Huisvlljttentocnatelling te Arnhem» Men meldt ons: In tegenwoordigheid van talrijke genoodig- den, onder wie vele autoriteiten, had Zaterdag middag in do Koepelzaal van .de 'voormalige Buiten Sociëteit te Arnhem do officiceie opening plaats van de Militaire buisrlijtten- toonsielling. Tegenwoordig waren o.a. do Commissaris der Koningin, de burgemeester en andere autoriteiten. De koepelzaal was bijzonder mooi versierd met plantengroepen. Nadat liet syiriphonie-orkest van het Se regt. infanterie, onder leiding van den heer Hantzsch, op het versierde tooncc-1 zich had doen hooren, nam de vr/orzitter van do com missie voor ontwikkeling cn ontspanning van do gemobiliseerde troepen in do logeringsgroep Arnhem, mr. dr. H. J. de Visser, het woord om allen welkom te heeten. Generaal-majoor J. Burger, commandant der 2e divisie, sprak daarna de openingsrede uit. Vervolgens werd de tentoonstelling geopend verklaard. Er volgde daarna een bezichtiging van bet tentoongestelde, dat zoowel omvat hetgeen op onderwijsgebied werd verricht ver de gomo- biliseerden als dat wat in de 2o divisie door hen werd vervaardigdvoorwerpen van huis vlijt en sjlöd, waaronder zoer talrijke welke blijk geven cn van vaardigheid èn van kunst zin. In den tuin worden lijden? den dutir der tentoonstelling (tot en met Dinsdag a.s.) zangwedstrijden gehouden. In die welke Zater dag plaats hadden (voor do afdeeling eenstem mige liederen) werden de volgende prijzen be haald lo prijs 2e bataljon 19e regiment inf.; 2o prijs telegroafafdeeling; 3e prijs lo bataljon 19e regiment. Een Roode Kruis-oefening te water. Men meldt, ons Onder leiding van den officier van gezond heid le kl. X. S c h r jj ver, had op 22 en 23 dezer, in de N. Hoil. Waterlinie, oen oefening plaats in het gewondentransport te water, wsaraan werd deelgenomen door de transport colonne van het Roode Kruis, afd. Helmond, leider dr. Nuyens. Op 22 dezer was verondersteld, dat na een fevecht kort bij do badïuriohimg te Oud-Loos- recht uit oostelijke richting een aantal ge wonden was aangebracht en voorloopig ver zorgd door milit. geneesk. personeel. Een t.ransportcolonne Roode Kruis, aangekomen 3an het station Nieuwer sluis, werd belast met het transport te water, ovor de Enordrechtsche plas, de uitlading te Loenen cn de overbren ging naar het tijdelijk zieken verblijf aldaar. D© oefening op 23 dezer ging uit van de ver onderstelling, dat na een gevecht op verschil lende plaatsen, uit oostelijke richting aan den oostelijken Veeht-oever door militair geneesk. personeel gewonden waren aangebracht, die door dit personeel reeds waren verbonden. De Roode Kiuis-colonne, verondersteld uit noor delijke richting to komen, met de noodige mo torbooten, werd belast met ac inlading én het transport langs de Vecht in zuidelijke rich ting en verder door de schutsluis ten zuiden van Maarssen langs het Merwodekanaal. Een deel van den tocht, werd medegemaakt: door den opperbevelhebber, generaal S n jj- ders, generaal-majoor Ophorst, comman dant Van de Stelling van Amsterdam, gene raal-majoor d'H a m o c o u r t, commandant van de N.-H. Waterlinie, kolonel De Groot, groepscommandant, en majoor Vogel, chef van den staf :n de stelling van Amsterdam, De kolonel dr. Zee hui sen, linie-ait», maakte de geheele oefening mede. Neorlands Neutraüteit's Hoedanigheden. (Van korp. H. van Kootèn.) Onder 't dreunen der kanonnen, In den laaien oorlogsbrand. Komt g' in d' ure der verschrikking, Bijstand bieden en verkwikking, Edelmoedig Nederland In uw steden is de standaard, Van het Roode Kruis geplant; Van welk volk er ook rfiocht komen, Liefd'rijk werd het opgenomen, Heerlijk, weldoend Nederland 1 Nu, uit millioenen harten, D'oorlog breekt den liefdesband, Roept g' uw zonen op ten strijde, Voor oen liefdedaad in 't lijden, Medelijdend Nederland 1 Waar de nood uw hulp komt vragen, Helpen wil met milde hand, Uitgestoot'nen. maakt gij veilig, Menschelijkheid blijft steeds u heilig, Vredelievend Nederland Neerland, om uw schoon geprezen, Als een rijk gezegend land, Toont gij, trots ijw eigen schade, Groot te blijven in uw daden, Schoon in liefde, Nederland God behoede, o land, uw vrijheid, Dat ge, uw edel woord gestand, Duizenden blijft wedergeven, Aan die weenend achterbleven, 0 eerwaardig Nederland! H. VAN KOOTEN, Korpl. le Bait. 4e Reg. Veld^Nrtrt-, Lente. (Van mil. Jozef Lemmw.) 't Is zalig te dwalen Door het gjoene veld, Waar weldoende stralen Hun zegen doen dalen, Waar alles verjonging des leiena vermeife

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3