Laatste Berichten. Rechtzaken. Gemengd Nieuws. MEIKERSEN. G. TREURNIET, J. J. A. v. d. BURG, Het kost niets DE SOLDATENCOITH A1XTT xt eltx "%JU"oensdag- 31 Jtmi HOI O was overge- van de Algemeenc Begraafplaats bracht naar liet militaire kamp. Do stoot word voorafgegaan door het muziek korps van het bataljon D. In dezen stoet, welke onder leiding stond van don bataljonscommandant, majoor De Wilde, werden o. m. opgemerkt de Fransche gezant met den militairen attaché, -twee geïn terneerde Fransche officieren on eon sergeant majoor, do .burgemeester van Vclsen en dames en lieeren, landgcnooten van nu wijlen den heer Wnddington. Bij aankomst op het kerkhof werd, evenals bij hot verlaten van het militaire kamp, het gebruikelijke salvovuur afgegeven. Aan de groeve was bet Nederlandsclio leger vertegenwoordigd door eene deputatie van offi cieren en onderofficieren. Door verschillende sprekers werd bet woord gevoerd, nadat weder om bij het inlaten van do kist een salvo was afgevuurd. Een anntal kransen en palmtakken werden op het graf neergelegd. Het geheel had een kort doch plechtig ver loop. Na, den oorlog zal het lijk naar Frankrijk jworden vervoerd. Muziek aangeboden. Men schrijft ons uit 's-Gravenhage: Voor militairen stelt jonkvrouwe J. Bee- Jaerts van Blokland, Koninginnegracht 33 te 's-Gravenhage, gratis een partijtje violoncel- muziek geen studie gratis beschikbaar, 'dat onder de aanvragers verdeeld zal worden. Dankbetuiging. Bij deze betuig ik mijn hartêlijken dank nan heeren officieren, onderofficieren, korpo raals en manschappen van de 4e comp. Ie bat., 13c reg. inf., voor de mooie geschenken mij aangeboden op den dag dat ik versierd werd met de bronzen medalile voor 12 jaar trouwen dienst.' JAC. DEMOTJGE, Korp.-ltok 4e C., Ie Bat., 13e It. I., Hie divisie, Veldleger. Heimwee. (Van Eorp. hosp. sold. Q. Zweedijk.) Hij is alleen, En niet één Ziet zijn somber peinzen; En de nacht. Die weer wacht, Zal hem iegengrijnzen. Ver van zijn haard Zit hij bedaard, Stil en ineengedoken, Stil is 't in rond, En niet'één mond Heeft hem moed ingesproken. Hij was gegaan Met moed belaan, Naar de verre streken, Voor 't vaderland "Won hij de hand Ter hulp en redding steken. Doch nu te laat; Niets dat meer baat, Stelpend 'fc grootst verlangen' Naar huis, Zijn Muis, Waar klonken zijne zangen. Alléén en het stormt in zijn hart; Alléén en eindloos zijn smart, In dit eenzame oord. En een weemoedig klagen Van smart, niet te dragen, Wordt van z'n lippen gehoord. Een snik en een zucht, Verstomd het gerucht... Stil... doodstil En zijn hoogroods wangen, Nog van vroegere zangen, Zijn koud en kil......! Memento mori", Waar dan de glorie Van 't zoo vol-rijke leven? Ja idealen Kunnen falen. Brengend ons in doedsche dreven. Geeft geen aelit Op uw kracht, Die spoedig kan mïnd'ren. Wil bedenken Goede wenken, Als waart ge nog kinderen. Korp. H. S. Q. -ZWEEDIJK, Hospitaal Middelburg. Groet aan Laren. (Van mil. korp. D. Mallekote.) Stil en vriendelijk dorpje Laren, Met uw bosschen frisch en koel, Prijkend met een massa blaren, Geurend van de kamperfoel. O, hoe heerlijk rond te dwalen In uw juichende natuur Als de zon ter kim gaat zinken In het plechtig avonduur Of wanneer het avondklokje, Met een heldren ,zachten toon, Stille vromen roept ter beevaart Om te knielen voor Gods troon. Als de vogels in de boomen JubTen, dat het woud weerklinkt, En het koele avondwindjen Suizend zacht door het loover dringt. Ej> het koren op de velden, Volle aren, kostbaar graan, Als een zee golft, als de baren Rustloos op en neder gaan. Dan zingt ieder vreemd'ling mede, Tot de lof van 't dorpje in 't Gooi En zal overal vertellen, Laren, gij zijt eenig mooi". Laren. D. MALLEKOTE, mil.-korporaal. Wees Mensch. (Van grenadier P. J. Hogensteïn.) Toen ik nog als kleine jongen Vaak in 't late schemeruur, Aan de voeten mijner moeder Lag voor 't helder knappend vuur, Kreeg ik soms, naast veel verbalen Uit het schoone sprookjesland, Menig lesje, lief, eenvoudig, Passend, voor mijn jong verstand. Eén dier lessen, die zoo treffend Heel haar hart mij kennen deed, Vormt een richtsnoer in mijn leven, Die ik nimmer meer vergeet. „Uit den palm van onze handen, Spreekt onhoorbaar Godes stem", En zij toonde in de lijnen Links een ,,W" en rechts een „M". ,,Houd het goed in je gedachten", Sprak zij: ,,'t Is mijn liefste wensch, Wat het leven je ook moog brengen, Denk er steeds aan, kind: Wees Mensch! Mensch te zijn is liefde voelen Voor den naaste hier op aard', Als men 't hart slechts me© laat spreken Wordt ons leven dubbel waard." Tal van jaren zijn .verloopen, Moeder is reeds lang niet meer; Maar haar woord is blijven leven, Mij tot vreugd' en haar tot eer. Mensch zijn toch is zoo eenvoudig; Nochtans valt het leven zwaar, Want de afgunst- maakt het leven Voor de menschen ruw en naar. Door don oorlog, die reeds maanden Rond ons in Europa woedt, Wordt verbitterd en verdierlijkt Menig rein en braaf gemoed. Menschen, die in 't mooie leren Helpen zouden ale het kon, Laten nu het woord slechts het zwaard of aan 't kanon» O, ik gruw bij de gedachte Dat, terwijl zij moorden gaan, Ook in al die mensehenhanden Die twee mooie letters staan. Weg met nijd en haat en afgunst, 't Menschdom kent geen scheidingsgrens, Eén gedachte slechts beziele Al wie leeft op aard: ,,Wees Mensch!" P. HOGENSTEÏN, 3/III Grenadiers Ie Div. Veldleger. Ons leven te Moerdijk. (Van mil. H. Vérheyen.) Wij zijn thans gedetacheerd met onze compagnie, To Moerdijk aan 't Hollandsch diep, bij een detachement genie, Wij doen geen dienst als men elders zag, Met ransel en geweer, Integendeel, wij werken hier, zijn druk steeds in de weer, Wij. Muien zand hier, eiken dag, Steeds met het duwend wiel. Geen werk, hoe goed het wezen mag, Dat beter ons beviel. Des morgens kwart na zeven, Dan gaan wij werken aan de brug; Tot ongeveerdrio uren, dan keereii wij terug, Wee naar onze kwartieren heen, Welke hier uitstekend zijn, Tot 's avonds alles komt weer op de been, Achter de meisjes groot en kleen. Eiken avond trekt de muziek door de dorpsstraat van Moerdijk, Al de Moerdijksche schoonen staan dan op den uitkijk. Velen zijn hier ook al een verkeering aangegaan. Eiken dag zjet men ze wandelen des avonds op de haan, Zij stoeien door de groene wei, langs zilveren waterplas, Tob achter gindsclie boomenrij, En in liet lange gras. Wij doen liier ook aan watersport, R.oeien met de boot, Men ziet ze op de golven soms, Manoévreeren als een vloot. Er drijven hier geen mijnen rond, Geen duikboot vreezen wij, Geen torpedo boort ons in den grond, Wij varen kloek en vrij. Moerdijk. 'H. VERHEYEN. Aankomst en Vertrek. (Van mil.-soldaat P. Dommanscket.) Drie maanden is het nu geleden, Dat wij kwamen in Retranchement. Och, wat 6tonden wij toen te beven, Wij beschouwden ons leven voor geen cent, Want moeten jullie allen weten, .Moil zei de, de vijand is geland, In de Zeeuwsch-Vlaamscho streken Zoo om of bij Oadzand. Toen Wij daai aankwamen, Stond de marlet vol menschen, En jong en oud, met grijze haren, Overlaadden ons met zegewenschen. Deck eindTijk kwamen ze tot bedaren, En vroegen: wat is er aan de hand? Ik weet het niet, zeide „.bij de vaten", 'k Geloof, dat men vreest voor Engeland. Spoedig kregen we een kwartier. Want we waren moe van 't loopen, En gingen rusten met pleïzier, Tot de morgen was aangbroken. Toen werkten wij weer met nieuwen moed; (En groeven ons in voor den vijand In ons stroomde toen 't Hollandsclie bloed, Toen 'fc bleek, dat de vijand niet geland was. Maar nu gaan wij weer vertrekken, We hebben, onze taak volbracht; En kennen geen lijn trekken Dan in den duisteren nacht. Nu houd ik op met schrijven, 'k Breng hiermee mijn laatsten groet Aan mannen en aan wijven Van den Zeeuwsch-Vlaa-mschen hoek. P. DOMMANSOHET, Mil. sold., Retranohenient. Ceen vrede! (Tan mil. H. de Koning.)' Op aarde woont geen vrede, Slechts onrust en verdriet; Ach neen, de ware vrede Troont hier heneden niet' De oorlog dreef ons henen, Bracht smarte, angst en nood, Doet bitt're tranen weenen, Brengt menig held den dood. Al bijna twee lange jaren Duurt deze oorlog voort; Het eind.-, is nog niet te zien, Zij vechten ongestoord. Dat- dra de vrede kome, wordt zoo naar verlangd, Dat 't- bloed op houd' te stroomen En plaats maakt voor den vredeband. II. DE KONING, Mil. soldaat le Comp. 2e Batt. 3e Regt. Inf.. Uit de mobilisatie. (Van mil. "VV. Geven.) 't "V$as in den mobilisatietijd. Dat niemand méér was bevrijd; Ook ik werd gemobiliseerd, s Nu, dat vond ik niet verkeerd. Zoodoende kwam ik overal, En werd ingekwartierd in schuur en stal. Maar wat kon het mij schelen? Ik luisterde naar do bevelen., Ik kwam het laatste in Leur, Waar het mij niet stelde teleur, Ingekwartierd werd ik bij v. d. Sande, lk vond het lang geen schande. Het was een kwartiertje fijn, Zoo er maar weinig zijn, Ik sliep daar op de veeren, Wat won ik meer begeeren? Maar nog meer, luistert even, Wanneer ik kwam 's morgens beneden, Dan kreeg ik koffie met beschuit, En dan kon ik weer vooruit. Dan ging fk een fietstoertje maken, Om 's avonds weer goed te kunnen slapen. Eerst nog een bordje pap, Ik zeg u, het is lang geen grap; Zoo zijn de menschen op Leur, Maar ik zog u ook, onze'compi© staat in den geur, Ilet zijn ook goeie mannen, Ze kunnen geen betere verlangen. Nu geachte lezers in het zicht. Ga ik eindigen met mijn gedicht. En de redactie van de krant, Dank ik voor het opnemen in de Soldaten krant, Mil. W. GEVEN, Soldatenleven. (Van mil. P. H. Ottenheym.) Soldaat te zijn, dat is een loven, Plezierig altijd is liet niet; Daarom zal ik u laten lezen, Van zaken zooals men ze ziet. In de eerste plaats moet u dan weten, Dat ik vandaag zit op de wacht; En zoo een dagje zit te zweeten, Met Pinkstei-en, waaraan ik niet dacht. Hoeve, ja wat zal ik zeggen, Het is een stil en eenzaam oord; De "tijd die gaat met kaarten leggen 't Beste om, wat wel niet hoort. De dienst kon som» wat beter wezen, Toch zijn we allen wel tevrêe; Want onze chef, gij moet het weten, Hij leeft met ons altijd mee. Onze keuken, ja, is ook heel aardig. Het eten is .er steeds jvel gvedi. En vleesch, dat is er ook niet karig, Wat voor een soldaat dan ook niet moet. De fóurier, die zorgt voor nieuwebullen, Van tijd tot tijd als het moet zijn; De majoor om je den zak te vullen, Wat wil jo dan nog in zoo'n lijn? Maar laten wo het beste hopen, Dat het zaakje spoedig is afgelast; En wij allen dan naar huis too loopen, Bevrijd van dienst en van den last. Dat God do bede moog verhooren, Door allen, o zoo innig gesmeekt; En vrede dan ja spoedig kome, Voor Europa's volk dat hiernaar streeft. P. H. OTTENHEYM, Milicien. vaard; hem kon zij zich best toevertrouwen. Zoo togen zij vol heerlijke verwachtingen op weg naar het gebied der Churfisten aan den Walensee. Vrijdagmiddag al kwamen zij aan, en nog dien zelfden dag steeg het jonge paar naar do hooge hórgbellingen. Zij had er om ge dwongen, dab er 's avonds een groote hos berg- blobmen op hun kleine tafel zou sta,an. Manon Krijgsraad. De auditeur-militair bij den krijgsraad te 's-Gravenhage, mr. Pal the Wesenhagen, vor derde tegen J. I. J. V., milicien der infanterie uit IJmuiden, vrijspraak van ten laste gelegde 2e desertie, zijnde bekl. binnen 4 weken na eindigen van een hem verleend verlof teruggekeerd en vallende het feit alzoo on der art. 160 C. W., dut dus disciplinair be hoort te worden afgedaan H. A. van R., milicien der jagers, afkomstig uit Loosduinen, w.egens diefstal van sigaret ten, lucifers en tabak uit de cantine aldaar, 1 maand gevangenisstraf A. B., milicien der grenadiers, afkomstig 's-dravenliage, wegens diefstal in de charn- van een horloge met toebehoorèn, ten na- deele van een kameraad. 10 weken militaire gevangenisstraf J. H. S„ milicien der infanterie, afkomstig uit IJmuiden, wegens 2e desertie, 2 maal ge pleegd, 4 maanden detentie; Ch. V., milicien der infanterie, afkomstig uit Laren, wegens 2o desertie, 2 maanden mi litaire detentie; J. v. d. G.. milicien der infanterie, al'kom- rtig nit Noordwijk, wegens 2e desertie, 10 we ken militaire detentie; J. de R., milicien der infanterie, afkomstig uit Noordwijk, wegens 2e desertie. 10 weken militaire detentie; M. Br., milicien der infanterie, afkomstig uit Laren, wegens het plegen van een daad van geweld tegen een sergeant aldaar, 4 maan den militaire gevangenisstraf; C. W.,> milicien der infanterie, afkomstig uit Baarle-Nassau, wegens dienstweigering, 1 maand militaire- gevangenisstraf J. P. H. H., milicien der jagers/ afkomstig uit 's-Gravenhage, wegens 2e desertie, 10 we ken militaire gevangenisstraf; J. H., milicien der pantserfort-artillerie, ge plaatst in de Tuehtklasse te Hoorn, wegens 2e desertie, 10 weken militaire detentie. g een zuiveringsproces onderworpen, waardoor alle schadelijke kiemen gedood worden en voor het transport worden eenvoudige docli doel treffende zindelijkheidsvoorzorgen genomen. Waar do omstandigheden dat toelaten maakt men gebruik van eleotrisch licht. Hot water stroomt dan iu een dun laagje langs lampen van bijzon der o constructie, die een licht geven dat zeer rijk is aan ultraviolette stralen. (Deze --- _..w kiemen altijd in water voorkomen. Zelfs water uit een besmette rivier kan na deze behandeling even ongestraft worden gedronken alsof het uit een wel van 500 meter diepte uit de aarde opborrelde. Wat welwater betreft, zelfs dat wordt, zoo het met uit zeer diepe lagen komt, niet onge zuiverd gedronken. Voortdurend zijn scheikun digen en biologen met het onderzoek van zulk water bezig. Men kan. gerust zeggen, dat alle riekende en beproefde waterzuiveringsmetho- den op het een of ander punt van- het lange ■front in toepassing zijn. Doodgeschoten. Te Laudermarke (Gr.) liehben de militairen een smokkelaar doodgeschoten. Nekkramp. Te Haarlem heeft zich Zaterdag bij een landstormpliehti.ge een geval van nekkramp voorgedaan. Hij is in het St. Elizabeths-gast- huis opgenomen. Het beruchte „Trio", Zaterdagavond omstreeks 11 uur ontdekten eenige bewoners van de Goverb Fl'nckstraat te Amsterdam, dat vermoedelijk door uitsnijding van een ruit 2 inbrekers zich toegang hadden verschaft in 'de leegstaande smederij van don petite table! Doch toen men in het hotel dl .-s®®1 rllk is aan ultraviolette straleï het avondeten zou opdragen, stond do kleineJn® doodt onfeilbaar alle kiemen d tafel leeg. Men begreep, dat er een ongeluk gebeurd moest zijn, en dadelijk ging een klein gezelschap van beproefde berghestijgers op weg. 'legen middernacht keerden zij echter in het dorp terugallo zoeken was vergeefs geweest. Het weer was sedert den middag verkei ijk ver slechterd; een heir van grauwe nevelen had de bergen omgeven, zwarte wolken hadden zo ein delijk geheel bedekt. Een bange nacht ver streek. In den vroegen morgen kwam de jonge man uitgeput van vermoeienissen in heb dorp om hulp te halen. Door woeste stormbuien over vallen hadden zij den rechten weg verloren, urenlang gezworven in striemende sneeuwjach ten zonder ergens eenige beschutting te kunnen vinden. Bij het dalen van den nacht was zijn vriendin aan het einde van haar kracht neer gezonken. Tot aan het grauwen van den dag hadden beiden daarboven getobd; zij was sneeuwblind geworden, en lag nu ergens bewusteloos met zijn mantel bedekt. Maar zij leefde nog! On middellijk toog een groep mannen op weg,* en bereikte na uren van worstelen met buien en bergen de heillooze plek, waar beiden, op een vooruitstekende punt verdwaald, niet meer ver der hadden gekund. Men beproefde de ongo- lubkige vrouw weg te dragen; maar het berg pad kromp a-1 ras tezamen tot een steen rand, dien de mannen nauwelijks, aan elkaar gebon den, -op handen en voeten passeeren konden. Mèn zocht een- uitweg naar boven, sjouwde met touwen de ongelukkige hooger-op. Het was valles vergeefs; de Dood volgde hen op de hielen, en liet zijn prooi niet meer los. Steeds grauwer •werd het daglicht, en met woeste vlagen joeg de ijzige storm langs de bergflanken. Heel den langen, valen dag werd gezocht, getobd en ge streden. En toen de nacht weer begon te vallen, stond de kleine schaar van helpers dicht op elkander gedrongen op een klein steen-plateau, besloten den nacht daar door te waken. In hun midden lag een doode. Een ontzet tende nacht verstreek in eindeloos wachten. Rinksteren brak aan. Maar weer was het licht vaal en somber, en voorspelde niets goeds. Toen werd besloten dat ieder op eigen geluk den „Abstieg" jm?u wagen. De doode moest men daarboven, laten, bedekt met wat dennetaklcen en steen en. Een keukenmeiden-Paradijs. Nederlandsehen huisvrouwen die jammeren en lilagen over 't gebrek aan dienstboden 'hier te lande zij do ietwat schrale troost gegeven dat het in Amerika nog erger is. De „Daily Mail" vertelt van een New-York- sche dame die haar kennissen in Londen schreef: „Kunnen jullie ons niet een dienst bode bezorgen, laat zij desnoods doof en stom en blind en idioot zijn als hefc maar een dienst bode is..." De schaarscbte vindt haar oorzaak in het feit dat terwijl de immigratie uit Europa vi ger per jaar .1,250,000 personen omvatte, 191-5 slechts 32-5,000 menschen hun geluk ereld gingen beproeven en het zijn juist de Europeesche landen die Amerika dienst meisjes leveren. In New-York en andere groote steden kan het eerste 't beste meisje dat zich als dienstbode verhuurt, ook al is zij de dom heid zelve, gemakkelijk vijf pond per maand verdienen. Keukenmeisjes met eenige ervaring ;eeft men dolgraag 7 tot 10 per maand en een geroutineerde kracht ja, die stelt haar eiscben en hoe buitensporig ze ook mogen zijn, dat bij voorhaat staat reeds vast, dat zij in ge il ligd worden. Deli-koelie cn bet mes. De „Deli-Cour.'' schreef het volgende - heer Heyn. Gewapend met een. revolver drong e671 voorval op de onderneming Soengai Poctih, een brigadier van politie, bijgestaan door bur- waarbij een assistent'werd verwond, gors, de smederij binnen. De inbrekers track- j .Bij het houden van de rol ging een Javaan alleen aan deu anderen kant van den weg zit ten en klaagde dat hij een ziek heen had, zoo dat hij moest mankeeren. De assistent,, de lieer Moseder, wilde het been bekijken en bemerkte; dat de koelie onder zijn baadje een mes verbor gen had. Daar de man bekend stond als een gevaarlijk sujet, die een paar maanden geleden uit de gevangenis is ontslagen, waarin hij dnie maanden heeft gezeten wegens een moordaan slag op een kawan (kameraad)..., riep de as sistent den mandoer en beval hem het mes af te nemen.. De koelie sprong op'en stak met h et mes naar den mandoer, die er waarschijnlijkhet leven afbracht door de toevallige'' omstandighefd, dat het lemmet uit het heft viel en de stoot dus al leen met vuist en beft trof. Daarop greep de koelie een parang hengkok (brom kapmes) van de gereedschappen der koe lies, sprong op den heer Henning af, die als as sistent ook op de rol aanwezig was en trok zich eerst terug, zoodra de heer Henning ter ver dediging een bijl greep. De beer Moserier liep mi toe en kreeg van den koelie, die de parang voor een grasmes aan een steel verwisselde, een slag niet dit wapen op den arm, waarvan de punt trof en tot op het "been doordrong. Dé wond bloedde vri.j heftier, doch levert geen ge vaar op, als infectie uitblijft. Na liet toebrengen van dezen slag vluchtte de, koelie. Klelduivenschïeten. Tn de Verèènjgde Staten werd, zoo wordt medegedeeld. een nationale kampioen wed strijd gehouden voor amateurs in het kleidm- venschièten op Travers Islandom een denk beeld te geven van het meesterschap van de Amerikanen op dit sportgebied, wordt aange geven dat de Amerikaan H. L. ft'notsS, een veteraan, lid van do New-York Athletic-club, 196 van do 200 pigeons brak, terwijl aan deze match 135 schutters deelnamen. Een tonm- matr-h tussclien 5 leden van de club uit Phi ladelphia on 5 leden van een club te New-York eind:kde in een barrage toen elke club 947 van de 1000 geworpen pigeons gebroken had don. Zuivering van drinkwater aan het £rc=i. Het Engelsche tijdschrift „The "Wold's Work" beschrijft de sanitaire en weten schappelijke maatregelen, die op de. slagvel-, den in Frankrijk worden genomen ter voor koming van ziekten. Typhense koorts, die altijd op de slagvel den haar prooi zoekt, heeft hier in dezen oor log geen slachtoffers kunnen maken. De man nen der wetenschap hebben ingegrepen' en een krachtige verdediging tegen dezen vijand we ten op to werpen. Drinkwater wordt thans niet als vroeger ge haald waar men het maar vinden kan en on gezuiverd gedronken; eerst wordt hot aan ten z:.eh aanvankelijk onder'de tafel te verber gen, doch in den uitersten nood trachtten zij. gewapend met een reusachtigen Engelschen sleutel, aan hun vervolgers te ontkomen. Een matroos van herculische gestalte sprong ech ter op beiden toe en wist ze in bedwang te houden. Een der aanvallenden bleek te zijn eeoi der gebr. De Roos van het beruchte „Trio", Smokkelaars. Men meldt uit Waubach aan de „L. Kr." Een troep Duitsche smokkelaars, naar schat ting 14 a 15 man, waarbij vele kinderen, poog de een massa eetwaren naar Duitschland te brengen. Eenige hulpkommiezen kregen con tact met de bende. Er werden tal van schoten door de soldaten in de lucht gelost om de smokkelaars totstaan te brengener wordt jialt geroepen. De bende vlucht, kruipt en rent door do roggevelden. TVeer klinken waarschu wingsschoten het wordt voor de Duitschers een sauve qui peut. Een der meisjes, van een jaar 13. 14, wordt dood el ijk getroffen, en een knaap' krijgt twee schoten in het lichaam, een in den schouder, een in de knie. Do Duit schers moeten het lijk en de verwonde mee hebben genomen. Ontvluchte Fransche vlieger. Op 29 Maart wist een hier te land© geïnter neerd Fransoh officier (vlieger), ondanks zeer strenge bewaking, uit het militaire hospitaal te Utrecht, waar hij verpleegd werd, te ont vluchten; Tegen den oerste-luitojiant, aan wïcn de.be- aking was toevertrouwd, is een strafvervol ging ingesteld. Hij-zal zich binnenkort voor den krijgsraad to Arnhem te verantwoorden hebben, (,,N. R. Ct.") Valsche aangifte. Voor de rechtbank te Groningen hebben te recht gestaan twee gebroeders, wegens het op geven van een inkomen van f 3600, terwijl hun werkelijk inkomen f 30.000 bedroeg. Tegen hen werd geëiseht een boete van 30C0, subsidair 30 dagen hochtenis. Voor eenzelfde feit stond iemand terecht, die inplaats van 1875 inkomen, 1000 had op gegeven. Tegen hem werd f 100 boete ge- aagd, subsidair 20 dagen hechtenis. Een landbouwer, die oen inkomen van f 700 opgaf, werd ambtshalve aangeslagen op een inkomen van f 8000. f„N. v. d. D.») Vieeschrantsoesi In Saksen. Evenals in Pruisen is thans ook in Saksen de vleesc-hkaart ingevoerd. Het vleeschrantsoen per hoofd der bevolking is op 225 gram per wock vastgesteld. Dankbetuiging, H a r a. s seint uit ParijsAan den Franschen gezant te 'srGravenhago is opgedragen aan de Nederlandse]:© regeering den dank der Fran sche regeering te betuigen voor do maatrege len, door de autoriteiten getroffen ter gelegen heid van de begrafenis van den Franschen avia- tc-ur Waddington. Droeve Pinksteren. Men schrijft ons uit Zurich dd. 14 Juni: Tijdens de Pinksterdagen heeft zich in onze bergen een bitter-droef tooneeltje afgespeeld, zoo echt Zwitsersch, dat het voor den bewofier an het vlakke land in het Noorden wel bijzon der interessant is. Een paar jongelui, een jonge- •St. Gallen en een jong meisje uit Zurich, hadden zich voorgenomen de Pinkster dagen samen in de bergen door te brengen, hoog in de bergen, waar in deze dagen een tweede lento met haar kleine 'bloeke bloempjes bloeit. Heel gunstig was het weer wel niet, maar de meteorologische voorspellingen luid den toch ook niet slecht. En dan, hij was een bein'o.efd bergbesfcijger, voor geen geruchtje yer. Kennisgeving van de Politie te Amsterdam. Met het oog op de kans van rustverstoringen en nu alle verscliilleitde groepen van belang hebbenden do gelegenheid hebben gehad, zelïs langs den luidrucbtigsten weg van stfaat- demonstratics, hup wensch en en grieven te uiten, zullen van ffiorgen, 20 Juni 1916, af door de politic geen demonstraties of manifes taties op den openbaren weg meer worden toe gelaten. A. P. Klercq j. Te 's-Gravenhage overleed op 75-jarigen leef tijd de oud-kolonel der infanterie, 'oud-plaatse lijk commandant te Amsterdam, A. P. Klercq. Met ingang van 1 Mei 1900 werd hij op zijne aanvrage gepensionneerd. In 1898 werd hij be noemd tot officier in do Orde van Oranie- Nassau. Zijne begrafenis is bepaald op Woensdag a.s. op Ond-Eik-cn-Duinen, om 1 mu-van het sterf huis. 8-3. M.'s „Noordbrabant." Blijkens hij het departement van Marine ont vangen bericht, heeft do ..Noordbrabant'' Port Louis wedr verlaten. UIT DE STAATSCOURANT. Benoemd bij het tegenwoordig korps tot re- serve-eerste-luitenants de reserve-tweede-luite- nant-s L. K. Koster van het 18e regiment; "VV. M. Nieu wenhuyseu van het 20e; L. J. Poelman van het 18eF. J. G o e d h a r t van het 8e; J. van der Knaap van de jagers; J. W. Verloop van het 5eZ. P. Polak, A. M. J. E. Michels en H. de J o n g, allen van het 18oA. A. Holst van het 15e; jhr. T. W. M. van Grotenhuis van Onstein van de jagers. Bij de cavalerie ,W. C. Benedictus van het 3e reg. huza ren; M. van M'arwijk Kooy, jlir. M. v a n A s e li v a n W ij c k en "VV. C. Con stat vanRomo n d t Vis, allen van het le tcg. huzaren en jhr. J. A. Repelaer van het 3e; bij de artillerie A. J. P. Klijn- t j e s, A. J. P. R e y n t j e s en J. Ploeg, allen van het 4e reg. vesting-artillerie. Bevorderd tot hoofdofficier-machinist 2e kl. de officier-machinist le klasse J. d e W i n d e. Benoemd tot electrotechniseh ingenieur hij de marine P. H. A. van Lis, thans tijdelijk. Eervol ontheven van het bevel over het wachtschip te Hellevoetsluis de kapitein-luite- nant-ter-zee C. F o e k en het hevel opgedra gen aan den kapitein-luitenant-ter-zee E. van W ageningen. Eervol ontheven de kapitein ter zee L. P. W. van der W a 1 van het hevel over het pantserschip ,Kortenaer" en dat bevel opge dragen aan den kapitein-luitenant-ter-zee C. loc k. Officieel benoemd tot tijdelijk militair apo thekersbediende de gediplomeerde apothekers- adsistent A. B. J. J. v a n d e r P 1 a a t s, mi licien-ziekendrager van de le compagnie hospi taalsoldaten. Militaire vergoedingen. De minister van Oorlog heeft besloten goed te keuren, dat aan gezinnen van dienstplich tigen, die voor de mobilisatie vrijwilliger wa ren, doch tijdens de huidige omstandigheden in de positie van milicien werden teruggebracht, indien zulks noodig mocht zijn, vergoeding toe te kennen, echter tot geen hooger bedrag dan 60 cent per dag. („Het Volk") Do „Schouwenöank". (Officieel.) Ten vervolge op het bericht van 17 Juni deelt het Departement van Marine mede, dat het lichtschip „Schouwenbank" is ■legd naar een plaats gelegen op 51 graden, 41 minutou, 51 seconden N.B. en 3 graclen, 17 minuten, 21 seconden O.L. van Greenwich. Hoog Miiitaïr Cerechtshof. Het Hoog Mhitair Gerechtshof deed in ooger beroep uitspraak in de zaak tegen dt- rier matrozen, die in eersten aanleg door den krijgsraad te Willemsoord waren vrijgesproken van het aanranden van den schildwacht voor het gebouw der Marinedirectie. Het Hof deqd het vrijsprekende vonnis van den krijgsraad te niet ten aanzien van drie beklaagden, verklaarde hen schuldig aan: door bedreiging met geweld een ambtenaar dwingen tot het nalaten eener rechtmatige ambtsverrichting, gepleegd door meer dan I twee personen met vereenigde ltraohten, en veroordeelde ieder dezer beklaagden tot tien weken gevangenisstraf. Van het Westelijk oorlogtsterrejn. PARIJS. Ten Z. van de Somme is een Duit sche coup de main in de streek van Lehors vol komen mislukt-. Aan den linkeroever van de Maas bescho ten de Duitschers krachtig de zuidelijke helling an den Mort Homme, en dc streek van Cliat- tancourt. De Fransche artillerie antwoordde overal door spervuur en afdoende tegenmaat regelen. Aan den rechteroever werd een ondernomen aanval der Duitschers tegen de Fransche stel lingen op de noordelijke helling van hoogte 321 afgeslagen in het Fransche vuur. Aan 'heb Belgische en Engelsche front ging de dag kalm voorbij. BERLIJN. Officieel. Ten zuiden van de Bel- gïseb-Pransoli'é grens wordt de levendige ge vechtsactie voortgezet. Een Fransche handgra- natenaianval bij Chavonne, ten O. van Vailly, wercl afgeslagen. Een Duitsche mijn werd, ter hoogte van de Fille Morte in de Argonnen, met.suooes tot ontploffing gebracht. In het gebied van de Maas namen de artil- lérie-bcsohietingen eerst tegen Zondagavond aanmerkelijk in levendigheid toé. Des nachts bereikten zij aan den Mort Homme. ten W. daarvan, en in den sector van het bosoh van Thiaumont tot aan het fort Vans, een groote hevigheid. Nog wordt gemold, dat in den naoht van 18 Juni aan het bosoh van Thfeuji deiijke aauial werd afgeslagen valspogingon werden giste verijdeld. Tn d° gevechten van do !ao',,to dagen werden hier ongeveer 100 Franschen gevangen ge- t een vijan- Yerdere nan- i door ons vuur Herhaalde nachtelijke aanvalspogingen vau den tegenstander mot handgranaten in het Fu- min-.iosrii werden telkens volkomen'afgeslagen. Een Engelsche tweedekker werd hij Lens, en een-ton N. van Atreeht in een luchtgevecht ten val gebracht; de a via tours waren dood. Een Fransc-h vliegtuig Werd ten W. van do Argonnen neergeschoten. Een Duitseh vliegeskader deed een aanval op het station en de militaire fabrieksinrichtingen van Bacarat en Raon l'Ettape. 'Ettape. Op hot Oostelijk oorlogstooneel. BERLIJN. (Officieel.) Aan het noordelijk dee! van het oostelijk front geen -belangrijke militaire gebeurtenissen. Op het spoorwegvak Ljdchowitsji—Luni- nietsj. waar vele transporten plaats hadden, werden tal van bommen1 geworpen. Bij do legergroep-von LLnsingen, aan den Styr, ten w. van Ivolki, aan den 'Seliochod, in de streek van den spoorweg KovelRofno, worden Russische aanvallen, gedeeltelijk door met succes bekroonde tegenaanvallen afgesla gen. Ten N.W. van Loczk staan onze troepen in een voor ons gftnstig gevecht. Het aantal gevangenen en de buit namen toe. Ten Z.W. van Loezk deden de Russen aan vallen in de richting van Gorochof. Bij het leger von Bothmer is de toestand onveranderd. In den Balkan. SOFIA. In het Vardardal worden dagelijks weinig hevige artillerieduels en. schermutselin gen tussehen patrouilles gemeld. Verder 1 heerscht op heb Zuidfront rust. Sinds korten tijd vernielen do Engelschen en Franschen den oogst door middel van brandbommen. Gisteren wierpen vier Fran sche vliegers op de omgeving van de dorpen Zincli en Tarasjmanli en de Mestomond een-igo bommen van bijzonder maaksel, teneinde de akkers in brand te stekener ontstonden wer kelijk branden, welke dadelijk gehluseht wer den. Zaterdagavond wnerp een vijandelijk vlieger vijf bommen op Britolia. Twee burgers werden licht gewond. De aangerichte schade was on- beteekenend. Andere vijandelijke vliegers wier pen. zonder succes hommen op Walonidowo, De- deli en Doiran. Onze vliegers bombardeerden vijandelijke bivaks bij Kara Simon te ji, Smol, Kalinowo, Michailowo en verder een berg plaats en vliegkamp bij Koekocty. Alle vlie gers keerden ongedeerd terug. Aan het Wolhynïsche front. BERLIJN. Van het front in Wolliyniü schrijft "Wilhelm Hcgeler in het „Berl. T'age- blat"„Tegen de oorspronkelijke stelling aan de Ikwa-, die zich van Poetilotfca en het meer van Komrijn tot aan de -Styr uitstrekte, had den de Russen talrijke batterijen zware artil lerie tezamen getrokken; zij waren ha een lievig roffelvmu' tot den aanval overgegaan. D© voornaamste gevechten hadden plaats bij Olyka., iu den Poetilofka-secfcor. De Oosten- t i j ksoh-TIon gaarsclie troepen zagen zich go- noodzaakt, na een hardneldiigen tegenstand, over de iStyr terug te trekken en Loezk, dat slechts van eenige veldstelliugen was voorzien, prijs te geven. Daardoor werd echter het- meer noordelijk gelegen front aan het meer van Kormijn aan het wankelen gebrac-ha en moest; ook dit front tot achter de Styr terugge bracht worden." Russisch legerbericht. PETROGRAD, 10 Juni (P. T. A.) (Be richt van iden Grooten G-eneralen Staf.) Aan het front der legers van generaal Broesiiof trachtte de vijand, door tegenaan- vallen de opnaarsoh der Russen in de rich ting van (Leiniberg tegen te houden. In dei 'bur;; van het dorp Rog-owitschi ten zuidoosten van ihxst dorp Lokatschi, zes werst ten z-uiden van den grooten weg I-oesk-TVka.fUmi-r Wo-lynek, deden de Oosten, rijkers met- fberke -formarios een aanval op de Russische troepen, drukten een sector van het gevechtsfront in en maakten drie kanonnen fcii't.van een batterij', die dapper tot op het laatst tegenstand bood. Toege snelde versterkingen, sloegen den voorwaarts- ruk-kenden vijand terug, ontnamen, hen een der kanonnen en maakten 300 soldaten en twee mitrailleurs buit. In de buurt van Korymtzy ten zuid-. eesten van Swiniukky ten zuidoosten van Lokatsebi deed een Russisch, aogiment een tegenaanval en dreef de aanvallers op de vlucht. Een Russische lichte batterij na derde toen en beschoot de vluchtelingen. De Russen maakten in dit -gov-echt vier mitrailleurs buit en namen drie officieren en 100 soldaten gevangen. Ten Qosteu van Govvhof ten zuiden van Swipiuky maakten de Russen zich na een hardnekkig gevecht meester van een bosdhJ bij het dorp Bojif. Zij naanen daar 1000 r-oldaten govongeu en veroverden vier mi trailleurs. In de aanvallen in de grensstreek ten zuiden van Radziwilof, waar de vijand ge bruik maakten van brandende vloeistoffen, maakten de Russen gisteren 1800 man, krijgsgevangenen De Russen trekken, na Tsjernowitsj te hebben beset en op verschillende plaatsen over de Proeth te zijn getrokken, op naar de Sereth, Vastgesteld is) dat de 'Russen, toen de troepen van generaal Letsjiski het brugge- hoofd Tsjernowitsj bezetten, 49 officieren meer dan 1500 soldaten gevangen namen en bij de stad Tsjernowits 10 kanonnen buit- maakten. Bij do vervolging van den vijand namen zij bi j het dorp Ivoetsohoemare 400 soldaten gevangen en veroverden zij twee zware kanonnen, twee affuiten, een groot aantal munitie-wagens en meer das 100P wagens met levensmiddelen en fourrage. Bij heb dorp Storojynesj namen dé Rus sen twee officieren en 85 soldaten gevan- ."en en viel ee nmitrailleur in hunne han den. In het geheel zijn op 18 dezer onge veer 3000 man gevangen genomen. Op heb station Zutsjka ten noorden val Tsjernowits maakten de Russen zich meeste* van een depot van genie-materiaal. Aan het noorderfronb in de boschstreek en hefc D win a-front duur t het artillerie' duel voort. ADVERTENT1EN. Getrouwd W. R. BLANKERT, Eerste Luitenant b/h. K. T., A. M. B. v. i>. BOLCK. Venlo, 19 Juni 1916. De Heer en Mevr. BLANKERT v. n. BOLCK betuigen hierbij hun harte!jjken dank voor de vele bi jjken van belangstelling Dij hun buweljjk ondervonden. HOE MOET IK S0LUCITEFREN? naar betrekkingen in Nederland en Indie. Prijs 25 et. Postz. worden aangenomen. Uiig. ZILVER, Claes de Yrieselaan 4«, Rotterdam. De van ouds bekende 5 Kilo mandjes deze week 1.80, na Zondag/1.70. Fr. thuis. Zend postw. aan D. N. v. WIJK, Buren. Tabak- en Sigarenfabrikant Westeinde OEN HAAG. Tel. H. 2959. Reeds jaren Cantine-leverancier. Alles wat U van Koek en Banket behoort te weten es, dat het komt uit de Fabriek van Z. O. Binnensingel 1 F, DEN HAAG. DUBBEL GESORTEERDE BETUWSCHE MEIKERSEN. 3 K.G. br. a fr. f I.BO 5 K.G. id. id. „2.55 10 K.G. id. id. „4.50 na ontvangst van postwissel, N- V/h J. GERRITSEN, Hofleverancier vau, 11. IÉ de Koningin, te Zetten. 3ÖPT 811 IE flDVERIEERDEP.S lil DE SOLDATUM! anders dan een briefkaart, om een gratis proefles ta ontvangen van den sinds 5 jaar beataanden schriftelijken cursus in het met oordeel leeren lezen, het verbeteren van TJ\v schrift, rekenen, taal, stijl, Staatsinrichting van Ned., Aardrk., kris-kras door do gel - wereld, boekhouden, algem. ontw. Abonnement ƒ.1,80 per 3 maanden. Geen bijkomende kos eu, INSTITUUT MUTSAERS, USS.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4