Binnenland. Legsrzaken. Marinezaken. Correspondentie. Uit onze Moppentrommel. Uit Leger en Vioot. DE SOLD ATEIVOOTJR AKTT Van Woensdag 21 Juni 1916 3 bouwd, behoorde aan de reederij J. Currie Co. te Leith. Red.) LONDEN, 18 Juni. (R eute r.) Llovds bericht, dab het. Spaansche stoomschip „Merdibil Mendi" gezonken is. De bemanning, 32 koppen, is geland. De bemanning van de „Rauna" gered* CHRISTIAN! AM'.'fc ministerie van buiten- landsclie zaken publiceert een telegram van don consul in Algiers, waarin deze bericht dat de gereelo bcmónning van liet Noorsohe stoom schip Rauna", den 30sten .Mei getorpedeerd, van welke, volgen* een vroegere niedrdeeling yijf man verdronken zouden zijn, gered is. De zeeslag bij Jutland. Een Engoisch officier, dié deelgenomen heeft aan den zeeslag bij de kust van Jut land, schrijft het volgende aan de ..Times". ,,Het was een prachtig schouwspel, dc projec tielen in het water te zien vóllen cn schepen te zien vuren en raken cn geraakt worden. Om streeks zes uur zag ik den eersten Duitscher, een slagschip, maar v06r wij nog op hem kon den schieten was hij in den mist verdwenen. Toen vuurden wij ecnige schoten op een lich ten kruiser af en ik denk, dat die do haven niet meer bereikt beeft. Toen was een tweede lichte kruiser n.an dc beurt, d en u ij cok een paar pillen gaven. Toen zagen wij een paar torpedo jagers, die ee naanval op ons wilden doen, en één daarvan vloog in de lucht. Zij vuurden nog een torpedo op ons af, maar wij maakten een wen ding, zoodat die. miste. De torpedo liep zeer langzaam. Onmiddellijk daarop kwam een slagkruiser uit den mist opzetten en in onze richting varen. Het was het eenige schip, dat wij goed konden, zien. Wij openden het vuur en raakten het bij het tweede cn derde salvo. Het. verdween daar na weder in den mist, maar werd door andere van onze schepen nog herhaaldelijk getroffen. De Duitscher schoot eerst op een naast ons liggend schip, miste eerst, maar vond daarop den afstand en wendde zich toen naar ons. Ik geloof, dat hij ons werkelijk eenmaal ge raakt heeft, maar daar ben ik niet geheel zeker van. In elk geval werden wij eenmaal' door een projectiel gel roffen en dat vernielde met do onbeleefdheid die dien dingen eigen is de onderofficieren-W.C. Verschillende kamertjes ufaren beschadigd, maar dat was waarschijnlijk door <1© wegspringende (splinters van te kort ge vallen 6choten veroorzaakt. Twee man. die bij mij op de. brug stonden, werden door de splinters gewond: één werd het sleutelbeen gebroken, de ander kreeg een onbe duidende wond aan de borst. Een adelborst die er ook stond kreeg een granaatscherf je door zijn pet. Wij vonden dit later in de voering terug. Hijzelf was niet gewond Ik ben blij. dat mijne mannen don vuurdoop gekregen hébben. Zij hebben zich kranig ge dragen. Alles gins: precies alsof wij schietoefe ningen hieldeii; Vooral twee jongens, die op gevaarlijke plaatsen stonden, hebben zich dap per gehouden. Zij zijn zeker nog geen zeventien jaar oud. maar zijn geen stap van hunne plaats geweken.''. Tn da „Comhi'II Magazine" Beschrijft «i&n medewerker een aanval van een torpe- doboot op eei slagschip, waarin het aanval lende vaartuig in den grond wordt geboord. Heb is een officier aan boord van het slag schip, die schrijft ,,Ik moest al mijn aandacht wijden aan de zigzag-bewegingen van do torpedoboot cn om mijn ondoordringbaar gordijn vuur zoo to richten dat het die boot den weg afsneed. Het leek mij alsof ik al uren aan het vuren was geweest, maar liet kon hoogstens een minuut geduurd hebben, wjuit ook de Duitsche torpedojagers leggen in dien tijd een halve mijl af. Hij was nu aan den rand van mijn viiurgor- dijn gekomen; keerde ons de zijde toe en stuur de ons een torpedo toe. Precies op cï.t oogenblik raakte een granaat, die rieochetteerde, hem in den hoögeu,voorsteven, vlak hij de waterlinie en drong in het binnenste door. Onmiddellijk laai den hoo'go vlammen uit zijn. schoorsteenen op, toen de ontploffingsmiddelen z\jn machines, stoomketels en vuren tuit elkander sloegen. Het schip steigerde en schreeuwde precies als eeu gewond dier. Het was een ellendig geluid, ofschoon het- toch niets andere was dan het ontsnappen van de stoom uit de gebarsten pijpen maar ik voel de toen, dat een schip toch eigenlijk een levend ding is. dat het, zpoals Rudyard Kipling het uitdrukt, noc meer levenskracht in zich heeft dan de bemanning. Heb schip steigerde, viel achteruit en helde naar bakboord overnog twee projectielen trof fen liet pal in het midden en scheurden de wan den open alsof die uit papier gemaakt waren. Ik kon het scheurend geluid dat de ontplof fin- 1 gen veroorzaakten door mijn oor-beschermers en dooi' het voortdurend gedonder van mijn eigen gordijnvuur heen liooren. De aanvaller duikelde' om en was verdwenen! Het zonk zoo snel, dat mijn granaten een oogen- hlik nog op dezelfde plek in de ledige zee vielen. Toen liet ik het vuur stoppen. Mijn slag had 1 nu'nu ut eu 40 secouden geduurd!" Verschillende correspondenten die aan den zeeslag hij Jutland hebben deelgenomen, be schrijven hunne gewaarwordingen in do „Ti mes" Wij laten hieronder ebp paar van hunne verholen volgen:' Henry Wickson, signaalman aan boord van do ..Phaeton", die zich midden in het gevecht bevond, zegt: „Wij zagen het dappere oude schip „Defence" ton gronde gaan en nooit zal jk de moedige houding der bemanning vergeten. Een Duitsch salvo had het achterschip ver nield en na deze beschadiging had do „Defence" eigenlijk de gevechtslinie moeten verlaten, maar het schip ging onversaagd \oort, uit zijn Voorste gescliuttorens te vurèn. tot het opnieuw getroffen werd en op slechts een 100 meter van óns af, gewoon de lucht ingeslingerd werd. De ontploffing was oorverdoovend en toen het tumult voorbij was, viel er van do „Defence" niets moer waar te nemen. Onze torpedojagers en andere lichte bodems deden schitterend werk, vooral gedurende den nacht, toen wij de groote schepen tegen tovpe- doaanvallen moesten beveiligen." Een ander zeeman vertelt „Onze mannen in de machinekamer en op de Vuurplaat hebben zich krnnrg gehouden. Ik heb van geen enkel vanrtuig in de goheele vloot ge hoord, dat het personeel zich minder dapper had gedragen. (Men moot niet vergeten, dat de mannen heneden in. heb schip maar weinig kans op redding hebben als het in den grond ge boord wordt en zij werken zeer hard, vooral do stokers en staan aan allerlei gevaren bloot:. Op de lrckto kruisers eu de torpedojagers is' het gevaar veel grootor dan op de groote schepen, omdat die kleine vaartuigen niet gepantserd zijn en de projectielen er dus gemakkelijk in dringen kunnen. Ieder oogenblik kan dan ook een granaat door den wand heendringen en de stoompijpen openscheuren, zoodat ieder die iu dc huurt is, levend doodgestoomd wordt. Een zeeman aan boord van de „Warsprte" hoschrijft den ondergang van de .."Warrior" De „Warrior" kwam het eerst binnen, het be reik van de vijandelijke kanonnen on kreeg ook onmiddellijk op een cl riem ijls afstand een hagel van ehrapnells en gasbommen, 'J'oen had de be manning 17 minuten lang een .voorproefje van de hel" want op de ..Warrior" was het .vuur van drie Duitsche kruisers geconcentreerd. Het gedonder der kanonnen was vreeselijk. De kanonniers van de „Warivor" deden schitterend w.rk. en bijna ieder projectiel uit elk Tan zijn twaalf vuurmonden trof doel. Verwijl de ..Warrior" zich uit -den strijd te rugtrok. maakte do bemanning uit alle besc-hik- Uatfé st\\kMft-^T6xlpiten,gn.tQeq het schip vei:? laten, uerd, vonden op elk dier vlotten dertig man tijdelijk va ligheid. De bemanning zag de „Warrior" voor liaar oogen zinken cn riep het vaartuig een la ate b vaarwel toe." Hoe een beschadigd slagschip gerepareerd wordt. Do ..Daily Expvose" beschrijft, hoo een in een zeeslag „gewond" slagschip hersteld wordt. „Een modern beschadigd slagschip ziet er niet. «ohildoraohtig uit. Er zijn geen stukge schoten masten, geen gaten in do verschansin gen. geen blootgelegde ontverfde planken, die laten zien wat de scheepstimmerman kan doen, goon knarsende pompen, die kleine waterval- lotjes over boord 'laten strooraen, geen verwarde takelage, geen aau flarden gescheurde zeilen; men kan zelfs ternauwernood zien dat het ecliip getroffen is geweest. Een pantser plaat, die door een 30 c.M. pro jectiel stukgeslagen is, ziet men dat zoo van van builen af niet aanniets dan een kuil met daaromheen tien opgedrongen rand van ver splinterd metaal. Aan de binnenzijde van de scheepshuid ziet bet er echter heel anders uit.. Do uitwerking van liet schot maakt daar een ontzebtenden indruk en wordt verhoogd dooi de nauwe ruimte: geen man die daar in de buurt stond komt er levend af. Eerst is er een vulkaan van ontploffings- middelcn cn versplinterd jnetanl, die des te heviger uitwerking heeft omdat de zware pant sergordel een expansie naar alle zijden toe, onmogelijk maakt-. De reparatiewerven kunnen de schade herstellen, maar voor de bemanning, die in de onmiddellijke nabijheid is, kan geen hulp meer baten. Een slecht geraakt torpedosohot is dikwijls zeer duidelijk van buiten af waarneembanr, dóór een enorme scheur vóór of achter, maar het scliip blijft dan toch drijven, dank zij zijn waterdichte schotten. Een schip kan met onder de waterlinie gescheurde huid cn verbogen spanten naar huis toe voortsukkelen, zonder dat. er van dé beschadiging iets te zien is. Dan moet. het naar het droogdok, dat of op land gebouwd is, of naar het nieuwe type dicht hij het land drijft. Een modern drijvend droogdok is op zich zelf een complete reparatie-inrichting. Heb is 'van eigen kracht-installatie en van machine rieën voor allerlei soorten werk voorzien en hoeft een volledig technisch personeel aan boord. Het. is een wonderbaarlijk gezicht, die ge weldige bak uit liet water te zien oprijzen en een slagschip van 20,000 ton te zien oplichten, alsof het een stukje speelgoed ware. Een. schip, dat. m banden vim de reparateurs isj wordt aan allerlei martelingen onderwor pen. Uit tie ventilatoren stijgen allerlei soorten dampen op oi: geuren, rookwolken van verschil lende kleur en vreemde dampen. Het geratel van de pneumatische hamers vormt soms een ontzettend koor wanneer de nieuwe platen op hare plaats gedreven worden en als er hier daar eu overal klinknagels geslagen worden. Gif4 wan H. Wi. do Koningin. „Uoll. Nb." seint uit Weenen: Naar de ..Reichspost" mededeelt, heeft Koningin AA'ilhehnina op een schriftelijk verzoek van de echtgenoote des burgemees ters van Weenen, verscheidene wagons ge condenseerde melk laten sturen voor kinde ren en vrouwen. Het blad roemt dit'waar lijk koninklijke antwoord van het moeder hart der lUoningin. Het koninklijke ge schenk wordt verdeeld onder de arme vrou wen dei* reservisten. De levensmiddelen-quaestie. Voor een land als Nederland, ingesloten tos- se hen de oorlogvoerende staten, voor een deel tan haar levensbehoeften afhankelijk van den invoer uit den vreemde, kon het wel niet anders, of het moest, bij een langen duur v an tien oorlog, daarvan de economische gevolgen ondervinden. Gevolgen, die allereerst bemerk baar w erden door het duurder worden van alle artikelen. We hebben ons allengs daarin leeren schikken; de verbruikers hebben hun eisclien beperkt, de patroons hebben duurfcetoeslag ge geven, en zoo kwamen we de reeds vrij boozo winter en voorjaar door. In do laatste weken echter is er een crisis ontstaan in do levensmid- delenquaestieer is gebrek gekomen aan het hoofdvoedsel van ons volk, den aardappel. Die erisis heeft verschillende oorzaken, die we hier niet kunnen nagaan, maar zij leidde in elk ge- vól tot een enorme, een abnormale prijsverhoo- ging, die dit voedsel voor de beurzen van den kleinen burgerstand en zelfs voor den midden stand zoo goed als onbereikbaar maakte. Van drie tot vier gulden steeg de H-L. op 12 gulden en hooger en een vijf kop aardappelen werd dikwijls - verkocht voor 80, 90 ct. 1. De groenten gingen daarmee evenredig hooger in prijs of ontbraken 6oms zoo goed als geheel. In een land van groenten en aardappelen en in een jaargetijde, dat deze anders overvloedig zijn was dit wol een zeer abnormaal verschijnsel, cn hét bracht opwinding in vele kringen, welke weer in sommige plaatsen aanleiding gaf tot relletjes. Daarmee brengt tmen de zaak zeker niet verder, en met het hoofd to verliezen komt men niet tot. een hetere toekomst- Wel echter bleek liet noodig, dat de autoriteiten, de landsrogee- ring en de gemeentebesturen, in actie treden, cn dit gebeurt nu. Minister Gort van der Lin den heeft zooals men weet, in de Kamer ver klaard. dat de regeering voor voldoenden voor raad aardappelen, groenten en suiker haar best zou doen en zij schroomt niet, daarvoor den weg dér onteigening en in-bcslag-neming. te volgen. Do minister heeft verder reeds lang durig geconfereerd met de wethouders van Am sterdam en Rotterdam, de hoeren Wibaut en Stuhlemeyer. Het is toch in deze beide groote steden voor al, dat de toestand het ergst dat er opgewon denheid heeft gehcerscht. en dat er quaesties zijn ontsaon, die met nog groot er ongen\a k voor het koopend publiek dreigen. De aard- appel- en groonteliandelaavs te Amster dam bijv. zijn ontevreden, dat de soci alistische combinatie „De Dageraad" aard appelen cn groenten verkoopt van ge meentewege cn zij dreigden mot een sluiting hunner winkels, met een staking op Maandag en Dinsdag dezer week. Tevens werd do ontscheping en bezorging van aardappelen voor.,,De Dageraad" bemoeilijkt. Een en ander gaf tob allerlei herrie in Amsterdam aanleiding en Zinterdagavond was liet daar in de volks buurten een drukte van. belang en was de politift voortdurend in de weer bij de aardappelwiukels. waarvoor de menschen tot midden op de straat stonden. In verbinding met dit alles heeft de burge meester van Amsterdam „Medodeelingen" ge- publiceert, dio ons oen overzicht geven van den toestand in de hoofdstad. Maandag staakten werkelijk de groenten- winkeliers. maar hun doel, dc geheele markt stil te leggen, hebben ze niet bereikt. De aan voer van groenten was weliswaar beneden het normale in dezen tijd, maar aardappelen kwa men er voldoende, zelfs meer dan dat, nl. 2500 H1,. terwijl de gemiddelde consumptie te Am sterdam bedraagt 2300 H.L. De afgifte cn bezorging der aardappelen kostte heel wat moeite en <lo militairen kwa men er aan te pas. Voor „De Dageraad" zou den een vijftal sleeperskarren rijden, maai* in 't laatste oogenblik weigerden de voerlieden. Na een conferentie van den hevel voeren den kapitein Blom. den hoofdinspecteur van politie Sohaafsma cn dftn directeur' van het markt wezen ClaasseP; jverd bcslojeu de militaire vractauto's voor ie laten komen: op ieder daar van kwamen twee soldaten en zoo kreeg „Do Dageraad" haar aardappelen. Alles liep zonder veel herrie af. Dok partio.ulioro handelaars konden twee soldaten meekrijgen op hun tocht door do stad mot hnn karretje, maar velen weigerden het en haddon geen overlaat onderweg. De burgemeester van Amsterdam heeft in- tussclien do mededeeling gedaan, dat binnen weinige dagen rijst en bruine 'bootien tegpn lagen prijs beschikbaar zullen worden gesteld. Dit vooral omdat in do eerste dagen de nieuwe aardappelen nog wel hoog in prijs zullen zijn. Kolonel Mljsberg f. Te "Utrecht* is. overleden de gepens. kolonel der genie J. H. A. Mijsberg, die eerst onlangs den dienst mot pensioen verliet. („U. D.") Mali aangehouden. De „Nieuw-Amsterdam", die 8 Mei van Rotterdam naar New-York vertrok en 15 dezer van New-York te Rotterdam terug keerde, heeft zoowel op> de uit- als op de thuisreis de ma.il in Engeland moeten los- man, R. Merit us en S. H. Vernède gaan over naar het. ondsto studiejaar en worden in verband daarmedo bevorderd tot sergeant. De torpedoboot „Zeeslang". Uit tSoerabaja seint men aan het Hot. Ilbltl,, dat in het. nieuwe bassin der marine aan boord van de torpedoboot „Zooslang" een ernstig ongeluk heeft plants gehad. Door on bekende oorzaak is een atoomloiding gespron gen. waardoor een machinist, een sergeant- machinedrijver, een Europoesch werkman en ecnige inhmdsehe werklieden hevige brand wonden bekwamen. Een ambulance-auto ver voerde de gewonden n«ar liet hospitaal. Hr. Ms. „Noord-Brabant". Hr, Ms. ..Noordbrabant" is don löen dezer, blijkens bij liet Departement van Marine out ran bericht, te Port Louis aangekomen, Met verlof. Dit zeer gocdo bron verneemt dc „Avp.", dat liet voornemen bestaat om de lichting 1907 der l'ereden wapens (artillerie en cavalerie) op 1 Augustus a: s. met onbepaald verlof huis waarts te zenden. Vrijwillig verblijf onder de wapenen. De minister van oorlog heeft den Opper bevelhebber van land- en zeemacht gemachtigd, volgens do ,.N. Ct.", om dio militairen, die zich de gunst om vrijwillig onder de wapenen te mogen blijven, hoewel zij vocht hebben op voorloopig klein verlof, niet waardig toonen, niet toe to staan om onder de wapenen te ko men of te blijven. Motor-, Vaar. en Voorwezen. Na een door jhr. E. O. Berg van Middel- hurgh. hiitenanl>adjudaiH van hot landstorm- corps voor motor, vaar- en voorwezen gehouden voordracht over dat corps cn do noodzakelijk heid van een uitstekend ing«richteü etappe- dienst bij de moderne logororganisatie, is^ te Arnhem opgericht een afdceling van het Vrij willig L. S. Korps „Molor Vaar- cn Voor wezen", voorloopig oncler leiding van den geps. kolonel der infanterie JU J. Land en den lieer P. M. Nieuvenhuis, directeur der gemeente ^electrisclie tram aldaar. Toelatingsexamen voor den centralen cursus. Aan het toelatingsexamen voor den centra len cursus bij liet Va.pen der infanterie heb ben 9b adspiranten deelgenomen, van wie zich 17 hebben teruggetrokken. Van de 79, die het volledig examen Rebben afgelegd, zijn ge slaagd: de sergeanten C. L. Klaudermans en H. Veluvenkanip, van het regiment jagers; C. J, Koster van het 4e, AA". F. van Henten,, van het öe, J. Roinek, van het 10e, J. A. van Aalsum, van liet le, G. F. Zijlstra, van het 16e, A. van de Val. van het 17e, L. Brugne- stein van liet 18e. L- M. J. T. van Klaveren van het 20e. J. J Zomer, van het 21e, en R. van den Brink, van 't instructie-bataljon, zoo mede de korporaals van het instr.-bataljon G. M. Gerritsen, P. Geersen, A. Rosmuller, J. H. de A"ries, M. Kromhout, I/. M. H. Buijs, "V. van Hmto, G. A. Stout, M .O. H. EIclc, F. H. Taatgen. J. M. H. van Aanholt. G. F. Vestev, F. G. de Hoog, H. L. Eijgenstein, F. AV. Groene wegen. H. D. J. Ellens, G. dc Plot, J. F. Kuiper, H. J. Pot, J. AViarda, AA". G. Zwolle, H, Jiiisiiig, J. A. J. Spronsen, G'. T. J. Eckman. N. de Ridder. T. Schroder eu B. J. C. t an de AVal. Genoemde korporaals worden alleen dan tot de lessen toegelaten als zij bij het. begin van den cursus (1 October e.k.) hebben voldaan aan d9 eischen voor den rang van sergeant. f.A'. B. Ct.) Benoemd tot kapitein. De le-hiit. A. AV. F. Kouingsfeld, van het 21e -reg. inf. te Den Helder, benoemd tot leapt., is geplaatst bij het le reg. van dat wapen te Assen. Verschillende berichten. Bij de school voor verlofsofficieren te Har derwijk zijn weder 20 reserve-onderofficieren aangenomen ter opleiding tot vaandrig. De bij het wapen der inf. tot kapt. bevor derde le-luit. G. Dames is bestemd voor het 7e reg. infanterie De lc-luit.-kwartiermeester C. A. J. van der Linde.n is overgeplaatst bij den staf der cavaleriebrigade Aan den reserve 2e-lu.it. der inf. A. Storm van liet 20e reg. inf. is vergunning ver leend tot Terlengd verblijf in Nederlandse-li Oost-Indië tob 1 Juli 1916. De nieuwbenoemde reserve-officier van gezondheid 2e kl. F. Danbanton is ingedeeld bij de troepen in Zeeland. De le-luit. der inf. van het O.-I. leger A.' Visser, is fiiet verlof hier te lande aangekomen. De reserve-le-luitenant AA7. van Alphen. van het 13e reg. inf., is werkzaam gesteld ten bureele van den inspecteur van den landstorm le 's-G raven ha-ge, ter vervanging van den le- luit. E. J. Kools, van do administratie van het O.-I. leger, die 20 dezer per s.s. ,,Px*inses Ju liana" naar Ned.-Indië terugkeert. De le-luit. L. A. F. Buijs is voor den tijd ran 2 maanden gedetacheerd bij het depót- bataljon der IXe infanterie-brigade tot het geven van onderricht in lichaamsoefeningen. De officier van gezondheid 2e kl. van het O.-I. leger G. A. Prins is overgeplaatst hij het militair hospitaal te Amersfoort. De te Leiden tot arts bevorderde student iu -de medicijnen C. Lekker kerker, wordt be noemd tob reserve-officier van gezondheid 2e ld., bij het leger hier te lande. Uit da Staatscourant. Bij K. B. is pensioen verleend aan: M. P. D. J. van do Putte, wed. ran H. C'. C. Berends, bootsman, ƒ279; P. T ij s e, wed. AV. II. J o r w e r d a, marinier le kl., 173; A. Janssen, wed. AV. J. Daalder, serg.- machinedrijver, ƒ141; AA7. G. Ilerb er, wed. J. Havens, korp.-machinednjvei' 2e kl-, /'109A. v. d. Aleydc, zoon van wijlen J. v. n. Meyde en van N. Klok, serg.-torpe- dist, ƒ.72. Ceplaatst. De bij de zeemacht benoemde officier van gezondh. 2e kl. B. Bosch, arts, wordt na be ëindigd geplaaist bij liet hospitaal der marine to AVillemsoord. Een onderscheiding. Aan den olfioie-r van gezondheid le ld, hij de zeemacht G. J. Colder is heb eerekruis van het Ned. Roode Kruis toegekend. Adelborsten 2e klasse. De adelborsten 2e kl. (korporaal) van de 2e afdeeltng van het Kon. Instituut voor %le marine G. van Hilten, II. J. Suermondb, L. O. baron van der Feltz, M. J. iten Hout-o de Lange, J. F. Mahns, J. J. C. O. Bennik, E. E. B. Lacomblé. J. A. Gauw. F. H. Arermeu- ilen, F. C. de Ruijter de AVildt, J. ian den BgSAÖBSMfc Se _A>.li Jjt.Ifoai*- ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen «ordan regelmatig en zoo spoedig mo ge I ij k en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Geef steeds uw Juiste en volledige mili taire adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. Adressen gevraagd. (Tweede plaatsing.) De Directeur Hoofdexpediteur Veldpost verzoekt tegenwoordig adres van Lsm serg. S. Blank stein: Mil.-korp. AV. Broe'kema, depot Hnz. AV. Gem mink, 21 Reg. 2 Div. AA\. G r o e n G. II e i m a n s, 1 T 10 RI. A. Hoek. 1 depot X; B. A. Holleman, 2-3 R. II. - J. H. Jorse, 4 pel. 3 csk. 1 R. H. Cav. Bris\ AV. Maas, 3 esk. 2 R. H. Ivoro. M aas, 2-3 R. H. J. M. Mant k, 2 III 10 R. I. G. v. d. Oord, 3 II 15 R. I.; J. J. P e er e n v e e n, 1 eonip. 20 RI. 'Th. de Rijke, 1 III R-. I.; J. S c li a r n a e 1dep. X J. A. Smits, II 21 R. I. P. AV a, g e n a ar, serg. J <$h. F. Z ij m, 4 R. H. B. .T. S. Gouda. Het is ter beoordeeling van den commandant, of militairen, die wegens desertie moeten terecht staan al dan niet van gunsten en verloven verstoken zijn, De rech terlijke uitspraak zal moeten uitwijzen of men al dan niet aan desertie schuldig wordt ver klaard. Eene instelling voor militair rechts kundig advies is ons niet bekend. Voor her keuring kunt, gij een verzoekschrift tob den M. v. O. richten. Red. D. A. 8. TJmuiden. Het valt moeilijk voor ons te beoordeelen, of gij alsnog gestraft kunt worden voor het verbreken van uw arrest. Red. J. S. Tuil in :t AVaal. De dienst van den hoornblazer wordt voor ellc corps afzonderlijk geregeld. Eene algemeene regeling bestaat niet. Red. IJ. Buggennm. Gemeentesecretarissen zijn vrijgesteld van den werkelijken dienst hij den landstorm, Zjjt gij dus reeds ingedeeld, dan kunt gij een verzoekschrift tot dén M. v. O. richten om ontslagen te mogen worden. R o d. T. D. B. A~echel. De bijzondere verloven moe ten zoodanig verleend worden, dat elke ver lof s termijn, waarvan de duur, naar keuze van den betrokkene, drie (werk-), zeven, veertien, een-en-twintig of acht-en-twint-ig dagen (reis dagen inbegrepen) bedraagt, telkens wordt ge volgd door een termijn van denzelfden duur, welke onder de wapenen wordt doorgebracht. AVaaraan u zeven dagen verlof is verleend, is in die zeven dagen de Zondag begrepen. Red. J. F. S. Öud-Gastcl. Het is nog niet be kend; op welk tijdstip de milftieliehting 1909 bij de landweer wordt overgeschreven. Dege nen, aan wie landbouw, of zakenverlof wordt verleend, moeten in 't algemeen sedert 1 Juni de kosten der reis zelf betalen. Hierbij zal overwogen zijn, dal. extra-inkomsten worden genoten. In bijzondere gevallen kan vrij ver voer verleend worden, waartoe, een verzoek schrift aan den compagniescommandant n\oet worden ingediend. Red. G. v. H. De mobilisatietoelage, waarop *echt bestaat, gedurende do eerste 4 dagen van ver blijf in het hospitaal, moet uitbetaald worden door den, administrateur van het hospitaal. Red. J, H, r. B. Schoonhoven. A~an vijf broeders zijn twee militieplichtig, de anderen komen voor landstorniplichtige in aanmerking. Red. A, S. Melick. Omdat uwe schoenen gestolen zijn en dus niet door uwe schuld zoek ge raakt, lijkt het ons onbillijk, dat gij de waarde daarvan zoudt moeten vergoeden. Richt een verzoekschrift langs den hiërarchieken weg aan den M. v. O. om van de inhouding op uwe soldij vrijgesteld te mogen worden. Red. Milicien K. Harskamp. Als de mobilisatie lang genoeg duurt zal de militielichtiug 1911 ook wel iu aanmerking komen om met klein verlof te gaan. Niemand weet nog, wanneer dit zal gebeuren. R e d. AY. H. Nooddorp. Als de burgemeester uw verzoek om vergoeding heeft afgewezen, kunt gij een bezwaarschrift richten tot de commissie van voorlichting iu zake bezwaarschriften wegens vergoeding aan kostwinners voor uwe provincie. Dit bezwaarschrift te zenden aan den voorzitter van die convmissio in de hoofd plaats uwer provincie. Red. L. AA7". Giesscn. Naar onze meening zijt gij als oudste zoon van eene weduwe aan te mer ken als hoofd van een gezin en hebt mits dien recht op het periodieke verlof volgens klasse A der regeling van die verloven. Red. J. A'. A'eldleger. De bepalingen, betreffende het extra-verlof aan onderwijzers aan cursus sen voor gemobiliseerden zijn van kracht ge bleven. Hot recht op vrij vervoer voor rijks rekening bestaat in dit geval ook. R e d. AY. B., fort Giessen. De bijzondere verloven voor 1 Juni verleend, gaan op de gewone wijze door, d. w. z. had men voor 1 Juni recht op één extra reisdag, dan blijft zulks gehand haafd. totdat de termijn van dat bijzondere verlof is verstreken. Red. G. H„ Breda. 1. Gij hebt geen recht op ont slag uit den dienst, dit zou dus event, een gunst zijn. 2. Omtrent liet ophouden van het request, kunnen wij geen oordeel vellen, en moet gij dit met den regimentscommandant hespreken, AVaar ook het advies van de autoriteit gevraagd wordt, raden wij u aan eerst non; eens goed over de zaak na te deu ken. Red. J. AL. Ridderkerk. Gedurende het zieken verlof hebt gij recht op 16' cent soldij en 33 ct. menagegold per dag en ook gedurende de eer ste 4 dagen op 10 cent mobilisatietoelage. Red. D. B.. AYoudrichem. 1, De Belgische offi cieren dragen als onj ^Ccbeidingsteekenen sterren pp de 'kraag. 2. Dfy^sr^®van het Bel- Tijd verlies, A.': 't Is toeli verschrikkelijk, zooveel tijd als er bij 't kaartspel verloren gaa*. JJ.Ja, door 'i mèlceren eu geien. Een nieuw gezichtspunt. In het gymnasium draagt de leeraar voor: dicjizoitdcii nach' brandde tl nor do geruchtmakonde daad van flerost ratos do tempel van Epheso af." Een der discipelen staat op om aan te dui den. dat hij iets vragen wil. „Wat wou je weten?" vfaagt do onderwij zer. „Of de tempel verassureerd was?" Bedenkelijke toostand. Oude rueid. Gauw, dokter, kom gauw bij onze mevrouw, 't is Jieel erg met haar. Alle huismiddeltjes, die ander» helpen, hebben we geprobeerd, maar allemaal m»! Dokter. W at heb je d»n aangewend? Oude meid. Eerst plaatsbiljet ten voor, het concert heb ik moeten halen, cn 'n nieuwen Jioed heeft meneer haar beloofd, en toon dat ook nog niét hielp, hebben zo den luitenant op op do the© gevraagd! Te hoog A. W'jj spelen de partij dus om een gulden, als u dit goed is? B. Neen, dat is mij veel te hoog. Laat ons dan óm do eer spelen N i o t raadzaam. Gelegenheidsdichter. l' hoeft mij ontbo den, mynheer. Kijk particulier, Ja, Ik wensch oen ge dicht vr»or den juardag mijner vrouw t© heb ben maak er cs.iis iet* mooi van. Dichter. - Volgaarne. Doch dun zoude ik Jiet van waard© .vTitenalvorens met mevrouw uwe eclitgeuoot© persoonlijk te mogen kennis maken. Particulier. Dat in ge©n gcrtll. dan is aJ jo inspiratie naar de maan: Dan maak je goc-n mooi gedicht meer! B i 11 ij ko roden. Reehor. Jo hebt dien man een l.ig op 't - hoofd gegeven, zoo-In'. Iirj voor dood is blijven liggen. Bat heb je tot j© i ontw.huldiging ae.n i© voeren? Beklaagde. Als bij weer opgestaan nas. had hij mij 'n «lag op 't hoofd gegeven, dat ik voor dood was blijven liggen. V e r ï'ac h t e n d n o m s t a n d g li i d. President. - Je bent aangeklaagd, dat jo - rieden Zondag je vrouw mishandeld en daar bij haar dezen bos haren uitgetrokken hebt. (De president der rechtbank vertoont een bo- tee ken is vol Ie dot haar). Beklaagde. - - Geioo: 'i. niet meneer zóó heb ik haar niet> toegetakeld! JJie haren zijn niet van één keer: zij heeft zo nl vier weken lang opgegaard gische leger op het oogeablik wordt natuurlijk niet .opgegeven, maar is geheim. Red. A. T„ Roermond. Gij behoort tot het rr- servepersoneel cn als zoodanig moogt ge gedu rende de mobilisatie den dienst niet erlaten Red. M, v. O., Loosduinen. 1. Uw verlof ia wel voor 1 Juni toegestaan, maar g;iat waarschijn lijk na 1 Juni in. Dan is de nieuwe regeling kraéhi. en zijn de reisdagen in dc verlofda gen begropen. 2. De militielichting 1909 gaat December a. s. naar de landweer over. Red. H. J. Sch., Amsterdam. /Alleen vrijwillig dienende militairen komen in aanmerking voor ?n© opleiding tot korporaal-kok. Red. P. II.Breda. Alleen vrijwillig dienende militairen komen in aanmerking voor de soldij- orhooging wegens 6-jarigcn trouwen dienst. Gij komt dus daarvoor niet in aanmerking. Red. P. ff., Tuil in "l. Waal. Gij moot de dien sten door u gevraagd als Jiospitaal-soldan doen. Gewapende diensten mog<-n hospitaal soldaten, volgens de Convenii© van Geneve, in oorlogstijd niet verrichten. Red. L. G. Y„ Baarlc-Nassau. A'olgens Bescli. v/d Opn. v. L. en Z. van 13 Mei 1910, genieten onderofficieren en minderen, behoorendo tot het personeel der grens- en kustwacht, wanneer zij als getuige in een strafzaak worden gedag vaard, eene verb lijf toe la ge bij afwezigheid van minder dau 6 uur 0.30, van 0 uur en langer, doch. korter dan 12 uur 1, en van 12 uur en langer 1,50. Red. AV. B.. Amersfoort. AVij kunnen niet beoor deelen, of gij als deserteur kunt worden be schouwd. Red. H. V., Kruiningen. Op welk tijdstip de lichting 1908 der bereden wapenen met klein verlof gaat, is ons nier .bekend. Red. AV. S„ Bctet. AVij gelooven niet, dat gij voor deze betrekking karrn hebt om met klein ver lof to worden gezonden. Gij zoudt echter ©en poging kunnen wagen en een verzoek tot den M". v. O. richten. Red. C. B„ Hoeven. Het adres is: Nationale Ver- ecniging tot Steun aan Miliciens. Algemeen 'Hoofdkwartier, 's-Gravenhage. Red. J. J. de V„ Den Haag. Naar onze meening behoort examenverlof onder de uitzonderings- verioven gerangschikt te worden. Red. J. S„ ;s-Hage. Gedurende de 3 weken zie kenverlof hebt gij recht op de soldij en het menagegeld, doch niet op do mobilisatietielage. Red. P. H. H., Breda. AVij kunnen u hieromtrent geen inlichtingen verschaffen. AVcllicht kan men u op het compagniesbureau nadere mede- deelingen omtrent dc opleiding tot smid-bank werker verstrekken. Red. N. M., Krommeniedijk, Op welk tijdstip de mil. telegrafisten der lichting 1916 ingelijfd worden, is ons niet bekend. Red. K. v. d, S., 2-2-3 Reg.Recht op de verhoog de vergoeding van af den datum dat aange vraagd is, bestaat niet. In zeer bijzondere ge vallen kan de M. v. O. deze echter vcrleenen. Gij zoudt dus een poging kunnen wagenYn een gemotiveerd verzoek tot den AI. v, O. kunnen richten om vanat' den datum van aanvraag voor de verhoogde vergoeding in aanmerking te mogen komen. Red. AV. F., Bergpn op Zoom. A'anaf Augustus 1914 komt gij in aanmerking voor de toelage als kleermaker ad ƒ0.35 per dag. Richt een verzoek tot uwen compagniescommandant om voor de toelage in aanmerking t© mogen ko men. Red. II. L. v. G-, Berkel. Op welk tijdstip de •lichting 1910 met klein verlof gaat, is ons niet bekend. Red. J. Sch-. Ede. Als gij een halven dag van verlof te laat komt. heeft uwen commandant het recht u een dag verlof in te houden. Red. K. H. K,, Hélvoirt. Richt een verzoek tot uwen compagniescommandant om in aanmer king te mogen komen als buitengewoon kom mies te mogen worden aangesteld. Red. Clir, H.. Aliddelhurg. Dat gij nog niet naar liw landweerdistrict zijt overgeplaatst, staat in verband met de belangen van den dienst. Administratief zijt gij reeds bij de landweer overgegaan. Red. II. II.. Oud-Gastel. 1. l'w vraag omtrent het met periodiek verlof gaan is ter beoordeeling van den compagniescommandant. 2. De lich ting 190S gaat. Augustus a.s. naar de land weer over. Red. D. K.. Krommeniedijk. De maximum-ver goeding voor den landstorm is f 1.39 per dag. Red. J. C. K. Drunen. Dwingen om uw vak uit te oefenen kan men u niet, maar dan zult gij wel met den dienst mede moeten. Of gij in aanmerking komt voor dc toelage, is door on* moeilijk te beoordeelen. liajjgt al van de vraag, of er bij uwe afdeeling een timmerman be hoort. Gij zoudt echter eene poging kunnen wagen en een verzoek tot den Af. v. O. rich ten. R'ed. Korp, J. do J„ Fort Spion. Rank voor toe zending. De foto is echter gelijk bijna alle foto's ongeschikt voor reproductie in ons blad. dat op rotatiepersen wordt afgedrukt. R e d. L. S. P. Kameraads Halfweg. Zonder volledi ge onderteekening met uw naam, nemen wij zulke berichten niet op. Meld ons dus uw naam en korps. Red. Lange grijze jas. Reizende Zaterdagmiddag JU Juni naar Rot terdam. verloren een lange grijze jas. een mil itie-, d 33S. slechts zichtbaar in het midden der jas op den voeringhand- AIode! cavalerie. Te gen belooning terug te zenden lo reg. hu*. 3© escadrou. N. F. B„ Vielvoye. Grijze overjas in den trein laten liggen. Woensdagavond in den trein van Amster dam naar Rotterdam blijven liggen een grijze mih&toe «sfjaij wapengu^mPT (i D. I5Ü. j D© éérlijk© vinder wordt beleefd verzocht bo- riehfc to zénden aan <ien heer K. Lendorink, A an Héiszclstraat 22 bij liet Newton-Plcin, Den Haag. Gevonden voorwerpen. Derde Lijst, Lijst van militaire kleeding- ei; uitrusting stukken, gevonden in flpoorw«grijtvig<-n of aan do stations t© Rotterdam cn bezorgd ton bureel© van don Gamizoens-Commandant to Rottorda m, waar ze door belanghebbenden kunnen worden opgevraagd. Toezending geschiedt voor rekening ran do eigenaren. 1 paar lago mode! schoenen gemerkt 8445; 1 pakje waarin handdoek, twee zakdoeken, kwar- icrinnts i-n twee paar «okke-n I rood© zakdoek waarin geknoopt ©en paar sokken en tweo handdoeken 1 pukje waarin tw©<> paar sok ken 1 pakje waarin een werkbroek1 huzaren-' cape; 1 pakje waarin twee sokken, een zakdoek miü'.ai;© handdoek. twee pijn appels; 1 paar wit:© handschoenen: 1 1 pakje waarin een handdoek en twee paar sok ken I pakje waarin twee witte zakdoeken, een rood© zakdoek en drie paar sokken 1 handdoek waarin gewikkeld vuil good, zooals sweo paar sokken en onderbroek1 pakje waarin een over hemd, een boterpotje, een handdoek, oen pflar sokken, een hemd en zakdoeken1 pakje waarin een werkbroek, een werkkiel, een paar sokken en con riempje: 1 pakje met sokken; 1 zak. waarin een paar sokken; I gonjezakj© waarin vail goed en een paai* model lage schoenen, ongemerkt; 1 blikken sigarenkistje, waarin onder meer eon paar model sokken gemerkt I C. G2072; 1 pakje waarin jaeger borstrok in bont zakje, en rood© zakdoek ©n een paar model' sokken1 wiolrijdorsoap© van sergeunt-majoc;-, gemerkt 3451 III O 259; I officierssabel; pakje waarin een blauw gestreept boezeroen cn een paar sokken, gemerkt 19 It. 4185; 2 pakje waaromheen een riempje en waarin een onder broek, een roode zakdoek, een paar sokken, eeu leesboekje en een plankje, waarin gesneden J. J. Scheffer; 1 pak waarin drie witte matrozen kielen met blauwe kragenI. rood© zakdoek waarin e©n paar sokken en een handdoek; 1. pakje waarin hemd, onderbroek en zakdoeken 1 pakje waarin schaaltje, twee zakdoeken en een paar sokken; 1 pakj© waarin een onderbreek en tme© paar sokken. waaromheen een riem: 1 pakje waarin ©en vuilo hand doek en een vnïl hemd; 1 pakj© waarin een vuil hemd en een vuil© onderbroek Zij die mecnen in het bovenstaand© hunne eigendommen te herkennen, worden uitgenoo- digd hij het opvragen vooral wanneer het Ongemerkte godeeren betreft, zooveel mogelijk nadere aanwijzingen te vermelden, zooals ver pakking. enz. De Luitenant-Kolonel Gamizoens-Commandant te Rotterdam, J. A. A'AN TOOREXBURG. Voetbal. Sergeant Schönfeid meldt ons Uitslag van gespeelde wedstrijden te Bever wijk „Halfweg"..AA"©* tzaa n 011 „AVeeizaan'..Halfweg"... 50 w. n. o. „AA'cst-zaan" komt nu 1 Juli a. s. uit in den halven wedstrijd om het kampioenschap van d© Stelling van Amsterdam in het Ned. Sportpark. Militairen sportfeesten te Oosterhout. Mil.-tel. Jos. Tacymans schrijft ons uit Oosterhout Naar aanleiding van hot succes, hetwelk het comité iot ontwikkeling en ontspanning der gemobiliseerde troepen verleden jaar met de diverse sportfeesten heeft gehad, heeft dit comité ook dit jaar wederom een sportfeest georganiseerd en wel op 29 Juni a.s. Zijn deze sportfeesten allereerst bestemd voor de militairen, ook der burgerij zullen deze feesten genoeg belangstelling inboezemen, ge tuige het groote aantal toeschouwers van ver leden jaar. AA'ellicht geeft liet gunstige jaar getijde uitzicht op mooi weer pu mogen we verwachten, dat ook ditmaal de belangstelling van de zijde der Oosterhoutsche burgerij groot zal zijn. Aroorloopig is het programma als volgt vast gesteld. A'oormiddags A. 20 K.AI. wandelwedstrijd. Vertrek van de Alarkc te half negenaankomst- aan het voetbalterrein bij café de Hoogh. B. A'oct bal wedstrijd, aanvang half negen. Deze wedstrijd zal gespeeld worden door dn. 2 elftallen, welke in eeu in de avonduren te houden halve competitie het hoogst in de rang lijst staau.' •Namiddags Óp het terrein links van den Rijenschen weg voorbij de Kanaalbrug. C. Persoonlijke vijfkamp. bestaande uit: 1. IpO Ai. hardloopen. 2. Speerwerpen. 3. Kogelstooten. 4. Polsstokhoogspringer 5. A'er- springen met aanloop. I). Ruiternummer. E. Cross Country., F. Ruiternummer. G. Aroorstelling van Geroianicus' intocht in Rome of een turnnummer. Leider d© heer Kal- denberg. Het geheel staat onder leiding van de onder officieren Alles, Fokkinga en Van Breen. Evenals een vorige maal zullen vopv de winners fraaie prijzen beschikbaar worden gesteld. Begrafenis Fransche aviateur te IJraaiden. Men meldt ons: Dezer dagen werd te IJmiiideii het stoffelijk overschot vnn d©n verongelukten Fransehen offïcier-aviateur Ch. P. Wadding- ton ter aarde bestpld, jradat het .de» morg$cs

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3