S DE ^OX-a7~> ArF'EI>J"C?QXJS=t aTNT'X* xra.33. Woenadag1 a i if-umi iqïb In eefi ZwitsersoU plaatsje in de Alpen, Deutsch-Matm genaamd, Ixeeft een ontzaglijke brand gewoed, waarvan de oorzaak onbekend is gebleven. We geven van het plaatsje een afbeelding, zooals het er uitzag voor den brand. Want thans is het door het vuur, dat door den storm nog werd aangewakkerd, voor meer dan de helft in de asch gelegd. De militairen wisten ten slotte met veel moeite het overgebleven gedeelte te beschutten voor verwoesting. Links van de Maas hebben gedurende den joachb infanteriegevechten plaats gehad om gedeelten van voorgeschoven loopgraven aan de zuidelijke helling van den Mort ïïomme. Reohts van de Maas mislukte een door een artillerie-beschieting gedurende een aantal uren voorbereide aanval der Fran- schen voor de Duitsehe stellingen in het bosch van Thiaumont, Een door den vijand genomen kleine loopgraaf in de voorste linie werd 's nachts weder heroverd. De luchtaanval op militaire inrichtingen 'ie Bar-le-Duc werd herhaald. Een Fransche tweedekker werd door heb Duitsehe afweer geschut neergeschoten ten westen van Las- signy. Hij viel op den grond te pletter. In de buurt van Bezange la Grande (ten zuiden van Chateau Salins) schoot luitenant Wintgens het zesde, luitenant Ilöhndorf bet vijfde vijandelijke vliegtuig omlaag. De inzittenden van het «eerste waren dood. Den 16de'n Juni 's avonds werd waar genomen, dat de overblijfselen van 'een in een luchtgevecht neergeschoten Franschen tweedekker ten noord-oosten van het Hes- senwald in brand stonden. Met comité-generaal der Fransche Kamer. De Parijsche correspondent "van de Times bericht-, dat de geheime zitting, waartoe de Fransche Kamer met 412 tegen 138 stem men heeft besloten, vooral gewijd was aan de bespreking der vraag, wat het opperbevel gedaan heeft om Verdun in staat van ver dediging te stellen, vóór de Duitschers hun aanval begonnen. Het openbare gedeelte der zitting was kort. Omstreeks twee uur was de zaal ge heel gevuld. Er waren in deze historische zitting 550 afgevaardigden aanwezig. De publieke galerijen waren geheel gevuld, voornamelijk met dames. Op de ministerieel® banken zag men den Godsvrede belichaamd. Daar zat Méline naast Combes, den radicalen anti-klerikaal, die met den abt Lemire in gesprek was. Deze priester, die indertijd bij de quaesti'e van de scheiding van Kerk en Staat de geestelijkheid ried, zich bij het besluit van de regeering neer te leggen, was bij zijn binnenkomen met applaus ontvangGn, Even deed zich een klein incident voor toen president Deschanel den nationalist Pugliesi Conti deed opmerken, dat er geen discussie over de motie om in geheime zit ting te gaan, kon worden toegestaan. Conti sprong op om eene heftige redevoe ring pa houden, doch werd weldra door den president en andere afgevaardigden tot zwijgen gebracht. Toen werd over de motie gestemd; zij werd aangenomen, waarna het publiek uit de zaal en vervolgens uit het gebouw ver wijderd werd. De journalisten mochten er gens zeer ver van de zittingszaal wachten. Buiten het Palais Bourbon ging alles zijn gewonen gang, ofschoon de afloop der zitting met groote spanning werd afge wacht. Briand en generaal Roques hebben de Kamer reeds medegedeeld wat zij zonder gevaar voor de veiligheid des lands konden zeggen en van het debat werd niets bijzon ders verwacht. Briand heeft den geheel en politieken toestand behandeld en daardoor gelegenheid voor critiek en vragen gegeven. De debatten zullen geopend worden door een in den strijd invalide geworden afge vaardigde, Maginot, vroeger onder-secreta ris van oorlog, en de discussies zullen, dank zij de medewerking der partijleiders, die beloofd hebben niet breedsprakig te wor den, in ongeveer drie dagen afgeloopen kunnen zijn.. Vliegeraanval op Bar-le-Duc, BERLIJN.Omtrent een vliegeraanval op Bar- le-Duc wordt nog uit het groote hoofdkwar tier geschreven: Toen reeds eenigen tijd gele Wereldcrisis in de mililaire marines. In de Mei-aflevering van de ,,Bibl. Univ. et ltev. Suisse" verscheen een opstel van den L'.-aeepsbouwkundig ingenieur markies Lorenzo d'Adda over „La Grise des marines militaries." Schr. wijst in dit opstel op de geringe dien sten, d:e in dc-zen oorlog door do groote slag schepen werden bewezen, in tegenstelling met het uitgebreid gebruik, dat ook in den feite lijken zeeoorlog van do duikboot®» wefd ge maakt. Blijkens een onderhoud, dat de schrijver nog ju December 1014 met prins Heinrieh van Pruisen te Kiel had, had deze zich dan ook met 't onder vor. Tirpitz gevolgd program voor de Duitsehe vloot geenszins kunnen vereenigen. Toen prins Heinrieh den heer d'Adda, om zijn oordeel had gevraagd over de Duitsehe vloot, was 't antwoord geveest, dat de duik- booten en het arsenaal uitstekend in orde waren, maar dat liet ge.ld aan de dreadnoughts 'besteed als verspild kon worden beschouwd. ..Wat 'zult U er mede doen? U zult ze nim mer in de open zee wagen..." -..Tegen wien zegt U dit?", antwoordde prins Heinrieh. „Maar weet U dun niet, dat ik altijd dat ongelukkig denkbeeld om dreadnoughts te Louwen hob bestreden, als nictstrookende met de eischen onzer marine-politiek? Men heeft nimmor naar mij willen luisteren Ik vroeg slechts gepantserde kruisers voor den kruiser- strijd, niijnenlcggers en duikbooten, veel duik booten. Gij ziet hoe wij er nu aan toe zijn: Onze dreadnoughts liggen hier- en te Wilhelmshaven vastgenageld heb aantal on'zer duikbooten is ontoereikend, hoezeer wij ons nu ook haasten om zo te bouwen en van waai' zullen wij de kruisers nemen, die het Werk van 4* MEmden" jkuthieï» ïoertgétten Qt die den Bar-le-Duc, een spoorwegeindpunt henevens een etappeplaats voor Jiet Fransche leger voo^- I erdun, met succes werd aangevallen, beklaag de men zich aan Fransche zijde er over, opmer kend dab Bar-lo-Duc een open stad was. Daar bij werd echter niet* gezegd, dat de Fransche vliegers te voren va-ak reeds zonder succes open Fransche steden in Duitsch bezit zijnde, die de bovengenoemde eigenschappen niet heb7 hen, bijv. Youziers, Charleville, Mczieres, met bommen hebben beworpen. RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogsterrein. Ket Russisch© offensief. PETROGRAD, Ten noorden van Lem- berg- trekt da vijand terug op de krachtig versterkte linie Wladimir Wolynsk-Sokal- Stojanof, waarheen de Duitschers, volgeus 4e 'berichten, met grooten spoed verster kingen zenden. Van het noordoosten trekken 'de Russen op in de richting Lamberg aan beide zij den van- den spoorweg Dubno-Lemberg. De bestorming van de meer dan' drie mijl lange buitengewoon sterke vijandelijke stellingen langs de buiten hare oevers ge treden rivier PLisashewka, een zijrivier van de Styr, welke stellingen geflankeerd waren door een reeks van 10 meren, onder steund door het vuur van de hoogten, die daar achter gelegen zijn, was een schitte rend wapenfeit en besloot, in verbinding met de verovering van het Rostok-bosch ten zuiden van de Beneden Potajajef over het lot van de gebeele streek van Kreme- netz. Teneinde aan Sakharoffs noordelijke en zuidelijke vleugels te ontkomen, bleef den vijand geen andere keuze dan in westelijke richting haastig terug te trekken naar Brody, en weder een gedeelte van den spoorweg naar Lemberg in handen der Russen te laten. Alle berichten omtrent de jongste ge vechten brengen hulde aan de dapperheid der Russische officieren, die altijd aan het hoofd hunner manschappen optrekken en ■deze door hun voorbeeld aanwakkeren. In sommige van de hevigste gevechten bij Loezk gingen de regimentsvaandels voorop. De ontruiming van Loezk door de Oos tenrijkers bad het karakter van een vlucht iu paniek. Infanterie, cavalerie, kanonnen, hospitaal- en intendance-wagens vormden een mengelmoes. Daar er geene bevelen ge geven waren, vluchtte, alles langs den weg naar Torchir, in hopelooze verwarring. Even buiten de stad nam een gedeelte van die massa den weg naar Tsjarikof, maar snelde spoedig terug, toen berichten wer den ontvangen, dat de Russen' Loezk om singelden. PETROGRAD. (Bericht van den Groo ten Generalen Staf.) De vijand deed her haaldelijk tegenaanvallen, die de Russische troepen alle afsloegen. Deze oefenen in verschillende richtingen van nabij druk uit op den vijand en rukken nog steeds voor waarts, waarbij zij vijanden gevangen nemen en buit maken. Zaterdag te vier uur 's middags namen de treepen van generaal Letsjinsky stor menderhand he't bruggehcofd Tsjernowitsj aan den linkeroever van de Proeth. Na een verwoed gevecht aan de overgan gen van de Proeth, welks bruggen de vijand had laten springen, bezetten de Russen de stad Tsjernowitsj. De Russische troepen vervolgen den vijand, die terugtrekt naar passen in de Kar pathen. Bij de inneming van Tsjernowitsj maak ten de Russen in de stad meer dan 1000 krijgsgevangenen en veroverden zij kanon nen. Omtrent de gevechten aan de rest van het dreadnoughts, die dreadnoughts! Zij zijn 'n nachtmerrie voor me! Dat Engeland er "bouwt, begrijp ik; het is rijk genoeg om zich onnutte weelde te veroorloven, en daarbij heeft het de overmacht. Het 'zou zelfs een vierde van zijn groote eenheden kunnen verliezen zonder de veiligheid zijner maritieme verdediging in de waagschaal te stellen. Maar dat kleinere mari nes die dwaling kunnen begaan om bijna do gehcele macht ter zee op een beperkt aantal eenheden te coucentreeren, is iets dat ik niet begrijp... Een kleine marine moet meer dan ooit beb risico verdoelen in stede van groote waarden aan mensehen en materieel op te hoopen in enkel© raizcneenhoden, die door een torpedo of eeu mijn ter waard© van .eenige duizenden marken kunnen worden vernield. Maar, go ziet dat de dread noughts-man ie bij alle kleinere marines wordt aangetroffen: Rusland, Oostenrijk. Italië. .Spanje, Brazilië, Argentinië; zélfs in Holland stelt men zich voor om daarvoor credieten too te staan. Overi gens behoef ik U er wel niet meer van to zeggen. Ik heb de gelegenheid gehad om in Engolsehe, Fransche en •Italiaansehe 'tijdschrif ten uw© bctoogen tegen de dreadnoughts te lezen..." D'Adda deold© hierop o.a. mede, dat roods jaren geleden de koning van Italië, in over eenstemming met zijne denkbeelden, het plan had opgevat van eene internationale conferentie voor do beperking van den tonneninhoud der oorlogsschepen. Van welk plan echter niets ge komen was. „Ho© jammer", hernam prins Heinrieh, ,,on hoo dankbaar zouden dc contribuabolen van alle zeemogendheden uwen souverein zijn ge weest! Maar na dezen oorlog, wit ik wel hopen dat die zelfde contribuabolen de oogen zullen openen en eisehen dat men geen groote schepen bo.uwti 4i§ zich in de. haven.? moeten pasluiten, front zijn de volgende bijzonderheden ont vangen: De troepen van generaal Kaledin slaan de verwoede aanvallen van den vijand, ook van de Duitschers, die zelfs van de Fransche grens overgebracht zijn, terug. In de buurt, van het dorp Gadomitsji aan d1 Styr wordt een hevig gevecht geleverd. De Duitsehe en Oostenrijksche krijgsge vangenen komen in troepen aan. Tot dus verre zijn aangebracht 70officieren en 2000 soldaten met acht mitrailTeurs. De Duitschers deden een hevigen aanval op het dorp Swidniki aan den noordelijken oever van de Stochod, dat de Russen hun hadden outnomon. De aanval werd afgesla gen niettegenstaande het vuur van een ge- blindeerden vijandelijken trein. Een kozakkenrpgiment onder bevel van Smironof maakte tweemaal een charge op de flank van den vijand, die tot den aanval was overgegaan. De kozakken namen twee Duitsehe officieren en een groot aantal sol daten gevangen, maakten vijf mitrailleurs buit en sabelden een groote menigte Duit schers neer. De anderen vluchtten in wan orde. Volgens nadere berichten hebben de troe pen van generaal Kaledin 1309 officieren 10 officieren van gezondheid en 70,000 sol daten gevangen-' genomen en 83 kanonnen, 236 mitrailleurs en een buitengewoon groote boeveelheid ander oorlogsmaterieel buitge maakt. In do streek van den rechteroever van de Strypa ten noorden van Boetsjatsje ging de vijand tot den aanval over; het geconcen treerde vuur der Russen echter noodzaakte hem naar zijn loopgraven terug te keeren. Aan het noordelijk front in de bosch etreek en aan het Dwina-front hevig artil lerie-vuur in verschillende sectoren. De Russische artillerie bracht zware schade toe aan de loopgraven van den vijand aan het front van de stellingen van Dunaburg en ten zuidwesten van het Narotsjmeer. PETROGROD. Il'et resultaat van den strijd der laatste veertien dagen is, dat de Russen feitelijk een linie bezet houden die zich uitstrekt over LoezkBoetsjatsj Tsjernawitsj. Militaire deskundigen zetten uiteen, dat de bezetting van Radziwilof, en het ver drijven van den vijand naar Brodj' en waar schijnlijk nog verder, in de richting van Lwof (Lemberg), onvermijdelijk leiden moet tot het terugtrekken van het Oosten rijksche centrum uit de streek van Terno pol. De Russen rukken vooruit over de Wol- hynische-Galicische grens en zijn, volgens de jongste berichten, minder dan zestig mij len vau Lwof. Het feit dat de Russische cavalerie in staat was Radziwilof te bezet ten toont, dat de Oosteiu-ijkers de dwaas heid inzien van elke ernstige poging om den Russen te beletten de grenzen over te trek ken. De Russen hebben het Potehajef-klooster bezet, wat groote blijdschap veroorzaakte onder de orthodoxe Russen. De wonderda dige beeltenis der Moeder Gods en de be roemde dertien tons wegende klok waren naar Shitornir gebracht, omdat de Oosten rijkers er kwamen, doch enkele der oudste monniken bleven in het klooster tijdens de Oostenrijksche occupatie. BERLIJN. (Officieel.) Door de leger groep Linsinger werden aan den Styr aan beide zijden van Kolki aanvallen der Rus sen afgeslagen. Tusschen den weg Kowel—Loesk en den Turya-sector werden door de Duitsehe troepen in Voor deze gunstige gevechten 11 Russische officieren en 3446 manschappen gevangen genomen en één kanon en 10 mitrailleurs buit gemaakt. Bij het leger van Bothmer liepen vijande lijke aanvallen ten noorden van Trzewlika dood in het spervuur der Duitschers. WEENEN, (Officieel.) Zaterdag moest de bezetting van het bruggehoofd van Tsjer nowitsj teruggetrokken worden voor het ge- conecentreerd geschutvuur van den nume riek veel sterkeren vijand. Gedurende den nacnt forceerde de vijand op verschillende punten den overgang over den Proeth en drong Tsjernowitsj binnen. De Oostenrijksch-Hongaarsche troepen ontruimden de stad. In Oost-Galicië is de toestand onveran derd. Ten westen van Wisniowczyk aan de Strypa werden aanvallen der Russen door artillerie-vuur afgeslagen. In Wolhynië wonnen de O.-H. troepen ten noorden van Lipa, ten noorden van Gorochow en bij Lokaczy terrein en sloegen zij tegenaanvallen der Russen af. Vrijdag en Zaterdag werden 905 Rus sen gevangen genomen en drie mitrailleurs buit gemaakt. Tusschen Sokul en Kolki zijn opnieuw krachtige aanvallen der Russen afgeslagen. Gasaanval. In de „Vossische Zeitung" beschrijft lui tenant Eugen Szatmari als volgt een gas aanval aan de Besarabische grens: Een heldere onrustige sterrennacht. De, blik semflitsen der vuurraketten scheuren telkens weer het donkerblauwe luchtgordijn uiteen... ómdat, ze, om eene of andere reden, nimmer de gelegenheid zullen hebben om te vechten. Zelfs Engeland met zijn ontzaglijke vloot van dread noughts jal nimmer onze marine-liases Kiel en A\ illielmshaven kunnen forceeren". Niet de duikboot-oorlog, maar het in do laat ste twintig jaren gevolgde vlootprogrifm, waar door men zich in Duitseliland op een kostbaren dwaalweg heeft begeven, moet volgens d'Adda de aanleiding zijn geweest voor von Tirpitz' altreden. „Na een kort overzicht van den gang van zaken in de Adriarisch© Zee gaat d'Adda nu het aandeel der duikbooten in den werkelijke» zee oorlog na. Tot 17 Maart 1916 waren 20 oorlogsschepen van de geallieerden met een totalen inhoud van 200.000 tonnen en 8000 opvaren don door duik booten vernield, terwijl het verlies, aan. duik booten aan do andore zijde 40 bedroeg met een totalen inhoud van 22.000 tonnen on hot nien- schonverlies hierbij slechts 6 tot 700 man be droeg. _Na .Juli 1915 is liet aantal torpedceringen van oorlogsschepen der geallieerden voel ge ringer geworden. Dit moet eensdeels worden toegeschreven aan hot feit dat evenals de Duit schers en Oostenrijkers hunne pantser,schepen in het Kanaal van Kiel en in d© haven san Pola. de Engelschon, Franschen en Italianen hunne pantservloten in do Orknden, te Malta en Bizcrta, en te Tarente iu 'veiligheid brachten. Voorts is er ook een groot aantal Duitsehe en Oostenrijksche duikbooten tot zinken ge bracht of vermeesterd. „Maar de Duitschers houwen meer onder zeeërs dan zij er verliezen. Op 't oogen bi ik van dc oorlogsverklaring, bezat Duitseliland 27 duikbooten 7 groote, 8 middelbare en 7 kleine,. Er .waren 12 in aanbouw, terwijl op geweren knetteren en in het Oosten bulderen de kanonnen. Takken vallen langzaam krakend naar beneden. Geweerkogels komen aangesuisd. Mijn tien telefoontoestellen brommen en soc men en lijken wel gek. Maar mijn batterijen zwijgen. Weer stijgt een vuurpijl op. Hoog, heel hoog werpt hij zijn kleurige sterren uit. Dan nog eeu... en nog een... on het geschut dondert nog heftiger, aan alle kanten gillen de slirap. nels, fluiten dc kogels. En wij, wij kennen liet teeken dat zoo juist gegeven word, en bo- vondicn meldt do telefoon korter sissend „Gas aanval Do giftgolf komt... wij zijn gewapend. Gas maskers voor! In een oogenblik tijds bobben wij ons als roovers vermomd on wachten nieuws gierig op don strijd met het onbekende wapen togen den onzichtbare» sluipenden en ons tot dusver ook onbekenden vijand. Hoe zou het zijn. dat gas. Eii met een gevoel van verlangen wachten wij de golf af... Zij komt. Mijn oogon steken en ik doe het masker weer voor. Dat is dus de sluipende vijand, de giftgolf die niet om te brengen is, de tegenstander met de tarnkap. Zij stroomt thans over ons heen, wij zijn in haar macht en ons loven hangt af van de kalipatróon die ons lucht schenkt, midden in haar verpesten adem staan wij die onze kl eer en doordringt. Wat een. vreoselijke, maar ook wat een arm zalige vijand. In zijn bankring knetteren de ge weren verder en het te OerriOcrribrullen van den aanstormenden vijand wordt verstikt door het razende knetteren dev .machinegewe ren. Di© hebben geen masker njpodig, on de kanonnen oolc niet die thans uit. d© verborgen diepte van het woud hun honderdvoudigen dood spuwen, brullend en huilend als eeuwig trouwe honden. Zij zijn gewapend togen het gas want zij hebben geen lucht noodig. Wat een armzalig wapen, wat een a nu zalige vijand die onzicht bare tegenstander, liet gas... Ik voel oen eigenaardige pijn in dc borst. De lucht die ik adem is zwaar on hard. Bij eiken ademtocht moet ik haar inslikken. Het masker drukt als eon looden last op mijn gezicht, de groote glazen veroorzaken een ontzettende pijn aan de oogon. Ik hoh een gevoel alsof ik in een duiker pak op den bodem van. de zeo sta en beel den Oceaan op mij voel drukken. Lucht moet ik bobben, lucht. Ik maak de riemen van mijn masker los, maar vreeselijke steken voel ik in d© slapen en instinctmatig haal ik de riemen weer aan. De telefoon in de li and met de looden zw; te van het masker voor 't gezicht geef ik half onbewust mijn commando's. Do groote glazen oogen waardoor ik thans moot zien, boren zich stom in den brullenden, knetterenden door bliksemflitsen verscheurden nacht, den nacht die een uur geleden nog een stil "biauw fluwec- len gordijn was. Ik wil naar den kijker on irap op iets weeks; ik buk... een doode muis. Die had geen masker.., Vat een vreeselijke tegenstander, die sluipende, onzichtbare, niet te dooden vijand... Ik houd het niet meer uit; in mijn. slapen hamert het als bezeten; ilc voel hoe het bloed met razende snelheid door mijn ade ren stroomt. Ik sc-hreur de riemen van het masker uiteen... en adem reine, frissolie lucht. Een zachte bries komt uit het zuiden, zij heeft de giftgolf weggevaagd... Het gevecht ver flauwt; steeds doffer wordt liet, gedonder. De flikkerende lichten dié de nacht verscheurden, dooven uit. Het wordt kalmer, ik adem diep, heel diep, terwijl boven mij het donkerblauw fluweolen nachtgordijn zich langzaam en zaohtjes sluit,.. ITALIË. Aan het Italiaanscho ROME. (Bericht van den opperbevel hebber.) De verwoedheid, waarmede de vijand het gevecht tegen de stellingen der Italianen langs den zuidelijken rand van het Asiago-bekken— blijft volhouden, bewijst-, dat hij hardnekkig zijn oor spronkelijk aanvalsplan vervolgt. Zijn voortdurende aggressieve volharding toont, dat de gebeurtenissen op het oostelijk front de offensiève activiteit van den vijand op het front van Trentino niet hebben vermin derd. Aan dit front zijn tot dusverre nog geen troepen onttrokken en de vijand zal ze, gezien het.krachtig tegenoffensief der Ita lianen, ook verder niet kunnen onttrekken. Zaterdag tusschen de Etsch en de Brenta artillerie-acties en activiteit van Italiaan- sche af deelingen, die voorgeschoven pos ten van den vijand aanvielen en op de vlucht joegen en daarbij wapens en munitie buit- maakten. Ten zuidoosten van Asiago herhaalde- de vijand zijn verwoede aanvallen om zich een doortocht te openen in de Italiaansche linies, vooral tusschen den Monte Lemerle en den Monte Magnaboschi, hij werd echter telkens met zware verliezen teruggeslagen. Tusschen het Frenzela-dal en Marcesiua wordt de opmarsch der Italiaansche infan terie, die vertraagd was door het hevig vuur van de vijandelijke artillerie en door sterke vijandelijke afdeelingen, die genesteld waren 'op bo'schrijk terrein en voorzien waren van een groot aantal mitrailleurs, voortgezet. .Uit nadere berichten blijkt, dat de Alpini in het gevecht van 16 Juni 306 man, onder wie zeven officieren gevangen hebben ge- momen en een dozijn mitrailleurs hebben buitgemaakt, behalve de ieeds vermelde batterij. In het Sugana-dal hebben de Italiaansche troepen wederom vorderingen gemaakt aan den linkeroever van de Moso-beek. Aan de Isonzo artillerie-acties. In den Monfalcone-sector sloegen de Ita Duitsc-he werven bovendien nop; 5 groote onder zeeërs voor Oostenrijk en 1 kleine voor Noor wegen op stapel stonden, welke door *1© Duit sehe regeering werden opgeëischt. Einde 1914 >n de 18 in aanbouw zijnde duikbooten ge reed, waardoor men tot een totaal van 45 komt. Hiervan zijn er vele vernield. Doch schrijver zegt, dat toen ,hij in December 1914 Kiel bezocht van Duit sehe zijd© reeds besloten was tot .den houw van 60 onderzeeërs, wn-arvan er omstreeks 30 reeds hunne voltooiing naderden, alllen van groot model en van 900 tonnen inhoud in onderge- dompolden toestand. ,TIc geloof niet te overdrijven met de -ver zekering, dat de Duitschers elke drie maan den minstens 8 geperfectioneerde duikbooten kunnen afleveren. Men moet wel in het oog houden, dat do werkzaamheid hunner werven uitsluitend op den bouw van onderzeeërs is •richt; zij hebben den arbeid aan boord van de drio superdreadn'óugihts van de „Ersatz- ,Wörth"-klass© geheel gestaakt en de 24 kanonnon van 38 c.M# naar het Fransche front ggzonden... „De strategische superior'feit dezer nieuwe onderzeeërs staat in vergelijking met gelijk soortige eenheden van andere marines wel Vast; dank zij den graad van volmaaktheid hunner Diesel-fnotoreh. Voor de vaart aan het zeeoppervlak 1 bben zij ongehoopte snelheden bereikt; men kan zelfs zeggen, dat zij d© fusie van onderzee boot en torpedoboot hebben verwezenlijkt." Dat ook do onderzeeërs der geallieerden zich jn dezen oorlog niet onbetuigd hebben gelaten, wordt door schr. nu aangetoond. De Duitsehe. kruisers „Mainz" en „Hela" werden door Engelsehe duikbooten getorpedeerd in de N"oordzee Maar na het gevocht van 24 Januari 1915, waarbij de „Blüclier" werd vernietigd, lianen in den nacht van 16 op 17 Juni tegen aanvallen af van den vijand, die stellingen trachtte te heroveren, die de Italianen on langs genome^i hadden. WEENEN; (Officieel.) Aan het Isonzo- front maakten de Italianen zich weder gereed om tegen verschillende punten, bijvoorbeeld bet zuidelijk gedeelte van den Monte. San Michele en de O.-H. hoogtestel lingen ten noorden van het bruggenhoofd van Tolmein te ageeren. Daplc zij het O.-H. vuur kwam echter geen aanval tot ontwikkeling. I". de Dolomieten werd de vijandelijke activiteit over het algemeen geringer. Alleen op den Monte San Cadini werd ge durende eenigen tijd zeer hevig geschoten, waarop aanvallen volgden, die echter afge slagen werden. Uit de streek van Primola.no en op het O.-H. front ten zuidwesten van Asiago her haalden de Italianen hunne aanvallen; deze werden echter afgeslagen. De Italiaansche crisis. BERLIJN. Uit Lugano wordt aan het „Bed,, Tagebl.geseind, dat de- Italiann- sche kabinetscrisis thaqs als geëindigd be schouwd kan worden. Volgens de „Sec-oio" is tot dusver de volgende lijst van nieuwe ministers bekend geworden: Boselli, minister-president, zon der portefeuille; Rissolati, politiek commis saris voor oorlogsaangelegenheden; Orlando, minister van binneulandsche zaken; Son- nino, minister van buitenlandsche zaken; Carcano, minister van de schatkist; Bocomi, minister van financiën; Morrone, minister van oorlog: Corsi, minister van marine; Raineri, minister van landbouw; Ruffini, minister van onderwijs. Boselli ontving op 16 Juni een deputatie van senatoren, die den wensch uitsprak, dat de senaat een meer werkzaam aandeel zou krijgen aan de oplossing van de gewichtigste vraagstukken van het nationaal leven. Gostenrijk's nieuwe artillerie Een Engelseh correspondent aan het front Traite beschrijft liet verschrikkelijke karakter der daar geleverd© gerechten. Hij zegt o.a. om trent de Oostenrijksche nieuwe artillerie „De Oostenrijkers hebben volgens <1© schatting van bevoegde deskundigen op dit geveohtsfront meer dan 2000 stukken geschut in actie. Daar bij zijn con groot aantal van zwaar kaliber. Scbeepskanounou van een enovmen schootsaf stand worden tijdens den geheelen slag gebruikt i zeer handig bediend. Zij worden in reserve gehouden, vlak hij het front, en ofschoon zij slechts zelden afge vuurd worden, hebben zij een zeer verwarren de uitwerking omdat hun vuur tot ver achter liet Italiaanscho front reikt en daar tusschen de aanvallers door neervalt; het zijn. welis waar slechts in het wilde gedane 6choten, di© weinig schade aanrichten, maar den indruk geven alsof de Oostenrijksche troepen nog steeds voorwaarts rukken. Daar het govechtsfront op het terrein van de doorbraak een lengte heeft vhn 22 mij len, staan er ongeveer 100 stukken op iedere mijl of één 'op iedere 20 yards. De projectielen die déze stukken wegschie ten, zijn uitmuntend afgewerkt. Terwijl ik dit sohrijf, staat er vóór mij op tafel een frag ment van een 25 c.M. grauaat, dat ik hier op geraapt heb. Het heeft diepe scheurspleten, waaruit 'volgens kenners blijkt, dat hot met goede ontploffingsmiddelen gevuld was. Een majoor der Alpenjagers vertelde mij, dat alleen op zijne stelling gedurende d© twee eerste dagen van het offensief twintig duizend granaten werden afgevuurd. Neemt men dit cijfer als uitgangspunt, dan lijkt het waar schijnlijk, dat de vijand in dezen, slag meer dan 1,000,000 projectielen verschoten heeft en nog steeds woedt het vuur met onverminderde heftigheid voort." I GRIEKENLAND. Bij Saloniki. De „Times" verneemt uit Saloniki, dat de artillerie-actie daar heviger wordt. De Bulgaren hebben het front der geallieerden tusschen het Ard jan-meer en Kilinder krachtig beschoten. Het Servische leger. LONDEN. Onz© special© correspondent zegt. .in een schrijven d...d, 1 Juni Er valt weder een schitterend feit op rekening van de geallieer den. t© stollen. In de afgoloopen vier weken zijn n.l. 100.000 man hierheen gebracht zon der een enkel ongeluk of verlies van ook slechts man en dat nog wel over zeeën, die onvei lig worden gemaakt door onderzeeërs. Dat is een verbazingwekkende prestatie, ooral daar de vijand ongetwijfeld over de middelen beschikte om op de hoogte te komen van het vertrek van elk schip. Toc-h Jiebhen de vijandelijke onderzeeërs, ondanks hun waak zaamheid en vermetelheid, ook zelfs maar in het geringst de overbrenging van troepen naar Saloniki niet kunnen beletten. Alle transpor ten zijn overgebracht door Franschen en hun komt hulde toezoowel Franschen als 'Serviërs erkennen echter, dat hetgeen gebeurd is onmogelijk zou zijn geweest zonder de voort durende waakzaamheid van de Engelsehe vloot, die do waterwegen beveiligt. Meer dan 100.000 Serviërs zijn nu gecam- peerd in de vlakten hij Saloniki, nadat zij vier maanden gelegenheid hebben gehad om op Korfoe op hun verhaal te komen. Aan de mannen is niets meer te bemerken van de doorstane ellende. Zij zijn even begoerig naar den strijd, als zij er weder geschikt voor zijn en zijn buitengewoon trotsch op de Engel hebben de groote Duitsehe schepen zich niet meer dan ter loops in de open zeo gewaagd. De actie der Engelsehe onderzeeërs werd nu tar de Oost-Zee verlegd, waar zij er in slaag den aan de Dnitscho oppermacht in die wate ren een einde te maken. Ook het aandeel der duikbooten van de geallieerden in de Adriatiseho Ze© en hij de lardanellon mag worden genoemd. Schr. gaat thans na welke middelen van inval of verdediging tegen de duikbooten zijn aangewend. Deze bestaan in een groot aantal kleine sche ien, die voortdurend de zee bewaken en tel lens'wanneer een duikboot aan de oppepvlokte verschijnt deze beschieten, benevens in liet spannen van netten, waardoor een duikboot, die liet net aanraakt, hare aanwezigheid ver- adt en de wakers gewaarschuwd zijn. De Duitschers hebben er weer iets op ge vonden en all© uitstekend© deelcn der duik booten doen vervallen en ook o.a. de schroef onder de kiel aangebracht, waardoor de vaart der schepen niet meer aan het oppervlak wordt u-raden. „Men zal nu weer naar nieuw© aanvalsmid delen zoeken en do strijd tusschen aanval cn verdediging zal voortduren." Schr. komt nu tot zijne conclusion in zake do toekomstige samenstelling dor marines, welko hij als volgt samenvat; - 1. Afschaffing van hot typo dread ought en ipcrdrendnought. 2. In stede daarva In stede daarvan (wijl men niet licht zal -fzien van de groote schepen) de voorkeur te ïcvon aan een pantserschip met groote snel- leid en van middollharen inhoud, bewapend mot 2 tot 4 stukken'vau hot grootste kaliber en met 2 zware houwitsers- 3. Schepping van een monitor vau omstreeks 30Ü0 ton met kleinen diepgang, bewapend mot scJio en Fransche uniformen, waarin zii gesto ken zijn. Het 16 een herboren leger vol vastberaden heid en geestdrift bij de gedachte, dat het weder gaat optrekken tegen de vijanden, clio -de vrouwen en kinderen in Servië zoo schan delijk behandeld hebben. TURKIJE. Russen en Turken. KON'STA XT I NOPEL. Ann het Irak-front poogde een vijandelijk cavalerie-regiment voort te rukken langs den Rechteroever van de Tigris; het word echter door een tegenaanval van een Turksche afdoeling tot den terugtocht genoodzaakt en verloor eenige paarden. Tuikscho afdeelingen verdreven Russische cavalerie, die bij de plaatsjes Serpul en Zeheb, 2ö K. M. ten oosten van Kasr Sjirin optrad. Toen de Russen uit dit gebied vertrokken, verbrandden zij gewelven en ander© doelen van het grafmonument van lman Hoessein, dat zich op drie uur ten zuidoosten van Knsr Sjirin bevindt en verscheurden den Koran .en de heilig© boeken in dit gedenkteekon. Do bij Baneh verslagen Russische troepen werden krachtdadig achtervolgd en uit de buurt van de plaatsjes Sa kir en Zerdeeht ver jaagd. Bij deze gevechten verloor do vijand 500 man aan dooden en liet hij drie mitrailleurs m handen van do Turken. Aan bet Kaukasuslront: In enkele sectoren plaatselijke infanterie- en artilleriogevechteu. Aan den Imkerlcugel voorpostengevechten. Do Turksche artillerie verdreef twee vijan delijk© vliegers en eenig© torpedobooten, die Seddul Balir wilden naderen. Twee vliegers, die uit de richting Mytilcne - kwamen, wierpen zonder succes eenige bom men. op het eiland Konsten. Overigens valt niets te vermelden. PETROGRAD. De Russen sloegen aan vallen van de Turken in den sector van Trebizonde af. In de streek Tan Plata na maakten de Russische troepen vorderingen. In d© richting van Mossoel stietten 27 Russische verkenners op een vijandelijk detachement van omstreeks 300 soldaten. Zij begonnen ©en gevecht, dat onafgebro ken eenige uren voortduurde. Het handje vol Russische verkenners verdreef door welgericht vuur drnrivijand uit zijn steliing en joeg hem op de vlucht. In Mesopotamïë. LONDEN. (Officieel.) Generaal Lake, bevel hebber pan de troepen in Mesopotamia, be richt: In, den nacht van 16 op 17 Juni'deed d© vijand een mislukt© poging om onze sappen aan hot front van Sannayar, te bombar dee ren De beschrijving van een poging der Engel- schen tot landing aan den noordelijken oever van de Eupliraat in liet Turksche leger bericht van 16 Juni, is of totaal verzonnen öf een ver draaid verhaal van de strafexpeditie, vermeld in het Engelsehe communiqué." VEREEftlGDE STATEN Mexico en ds Vereonigde Staten. WASHINGTON. Generaal Funston, be velhebber cler Amerikaansche troepen in Mexico, bericht, dat generaal Trevino, commandant te Chihuahua, verklaard heeft, dat elke beweging van Amerikaansche troepen in het zuiden, westen en oosten ge volgd zal worden door ©en aanval van de Mexicanen LONDEN. De Tunes verneemt uit New- York: Volgens telegrammen uit Brownsville loopt het gerucht, dat de Amerikaansche troepen, die de plunderaars op Mexicaansch grondgebied vervolgen, z-ijn aangevallen, terwijl volgens berichten uit El Paso het, Mexicaansche leger tot een sterkte van 50,000 man de strijdkrachten van generaal Pershing, die ongeveer 15,000 man sterk zijn, insluit. WASHINGTON. D© minister van oorlog meldt, dat de militie naar d© grens zal worden gezonden, maar bestaat geen plan voor een andere expeditie dan. alleen voor de vervolging vande bandieten die op Ameri.kaa.hsch grondgebied misdrijven bs- gingeu. WASHINGTON. President Wilson heoffc d© staatsmilitie van eiken staat opgeroepen voor den dienst aan de Mexicaansche créhs. OP ZEE. Een Engelsehe torpedobootjager gezonken. LONDEN. Officieel. De torpedoboot jager „Eden" is Zaterdagnacht in het Ka naal tengevolge van een aanvaring gezon ken. Van de bemanning werden er 31 ge red. De commandant en twee andere offi cieren worden vermist. Gezonken schepen. LONDENè Lloyds bericht, dat het Eii- golsclie stoomschip ,,Gafsa" gezonken is. MARSEILLE. Het kleine Engelsehe stoomschip „Sardinia" is gezonken, Twin tig man van de equipage zijn gered (De „Gafsa", bruto 3922 ton groot en in 1:906 gebouwd, behoorde aan de reederij C. I. Bowring Co. Ld. te Londen. De „Sardinia", bruto 1119 ton en in 1895 ge- eenigo zware houwitsers voor do kustvcrdecli- ging. 4. Afschaffing van <1© torpodebooten en torpedojagers, die in den lmidigen oorlog 6lechts dienst hebben gedaan als aviso's, trans- poi'tsohepenwachtschepen en éolairèurs, zon der ooit een torpedo te hebben kunnen lamve- ren de torpedo moet worden gevoerd dooi- een speciaal torpedosehip of door onderzeeërs. (Van dit speciale torpedo-solvip heeft schr. reeds iu de „Moniteur de la Flotte van 'I November 191.3 eene beschrijving gegeven, waarvan in dit Opstel enkele korte, trekken worden overgenomen. Schr, meldt, hierbij dat. indien hij wel ingelicht is, do Duitschers reeds zulk een torpedo-kruiser in aanbouw zouden hebben.) •5. Aan onderzeeërs zullen er moeten zijn: a, do gevechtseenheid, van ongeveer 1500 tyvV non in ondorgcdompolden toesthnd, mot een© zoo groot mogelijk© vaartsnelbcid en behalve torpedo's nog <-on kanon van 12- c.M. cn een houwitser van 15 c.M'. voerende, het eerstó om handelschepen aan te houden en dó nog bestaande torpedobooten to bestrijden, het tweode om afgelegen posten, spoorweg lijnen enz,, te beschieten en ook om er torpedo-gra naten uit af to kunnen vuren, di© zoodanig geconstrueerd zijn, dat zij in 't water drin gen zonder to ricocheteerai en tegen onderzeeër zoowel als legen het 11 iet-beschermde deel dor groote .schepen onder de waterlijn kunn'.M worden gebezigd. h. de onderzeesohe mijnenlegger, van bosch den afmetingen, wijl hij zich gemakkelijk n nauwe doorvaarten moet kunnen bewegen. c. het ondorzeesoh transportschip van .'o grootst mogelijke, afmetingen, rlat, voor do duikbooten do 'noodig© brandstof, voorraden en aanvulling van personeel moet aanvoeren.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2