No. 289. Woensdag 21 Juni 1916 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. Ons OorSogsdagbeek. TWEEDE JAARGANG. DE SOLDATENCOURANT REDACTIE EN A DMINISTRATIE PALESTRINASTR. 10, AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAJj PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR BURGERS 3 CENT. ABONNEMENT BIJ VOORUIT BETALING VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS/1.50P.KWARTAAL Voor Adverteuti.".1» wende men rich tot onre Administratie, PaJesïriuaatraat 10 Amsterdam. Prys der Advertentie» por regel 30 cent. Voor Jngerondwn M©< deel ngen op de tweede, derde en vierde pagina dubbel tnri-f. Bjj abonjiemout Ds strijd in dsn Balkan. De toestand in den Balkan ziet er weer dreigend uit in de laatste weken. Tochhooren we er in de jongste dagen betrekkelijk weinig van; het is zeer goed mogelijk, dat ook hierop het krachtige offensief der Russen van invloed is. Nochtans, de toestand blijft er kritiek en de laatste ge beurtenissen zijn wel in staat daar een zwaren strijd te doen verwachten. We geven daar om nog .eens een kaartje van het oorlogsterrein daar en de omgeving er van. Dit oorlogs terrein strekt zich vooral uit, zooals men weet, tusschen de stad Saloniki aan de Golf van dien naam, waarbij de gealli eerden een groot versterkt kamp hebben opgericht met eenige honderdduizenden ge- wapenden, en de grens van Macedonië, waar men bijv. Dorijan en Pqroj ziet liggen. Aan de Grieksche grens is gevochtenen staan de Duitsche en Bulgaarsche troepen tegen over die der geallieerden. Op de kaart zien we verder het Grieksche eiland Thasos, door de geallieerden bezet en aan de kust daar tegenover de haven stad Kavala, waarop de Bul garen een aanval in den zin schijnen te hebben. Geen audiëntie. Blijkens bericht in de „Staatscourant1* ;wordt Donderdag a.s. door den Minister van Oorlog geen audiëntie verleend. DRINGEND VERZOEK. Wij verzoeken allen, die voor de versprei ding van ons blad helpen zorg dragen, drin gend om terugzending van overgebleven exem plaren. Goede raadgevingen aan onze gemobiliseerde jongens Vooropstellende, dat er wel weinig Neder landers gevonden zullen worden, die verlan gen, dat ons land in den oorlog zal betrok ken worden, is de mogelijkheid toch niet uitgesloten, dat zulks wel eens zou kunnen, gebeuren Wij allen weten, dat er dan kans bestaat, dat gij gewond of ziek wordt; erger nog, dat gij er het leven bij laat. 't Zou lduderachtig zijn, die mogelijkheden niet als mannen onder de oogen te zien en vooraf de noodige maatregelen te nemen. Geraakt gij gewond of ziek, laat gij voor ons dierbaar Vaderland het leven, dan zul len uwe bloedverwanten toch zeker begeerig, zijn het lot te kennen, dat u beschoren was. Op welke wijze zullen nu uw bloedver wanten de zoozeer gewenschte inlichtingen kunnen verkrijgen? Elk Nederlandsch militair behoort in het bezit te zijn van een op zijn naam gesteld „Veldzakbookje". Achter in dat boekje vindt gij twee ge perforeerde „Berichtkaarten". Wordt gij te volde ziek of gewond, dan vult de u behan delende geneesheer één dier kaarten in en zondt die aan het Informatiebureau van het N ederlandsche Roode Kruis, zooals de adreszijde dier kaarten reeds, in druk, ver meldt. De andere kaart dient als reserve, voor later. Bedoeld Bureau ontvangt' de afgezonden kaart en is daardoor in staat de vragen, die naar u mochten gedaan worden, to beantwoorden; bovendien publiceert dat Bureau, door middel van de nieuwsbladen, 5*5 98ste week Van 13 Juni tot 19 Juni. 13 Juni. De overschrijding van de Roe- moensche grens door Russische troepen, blijkt op een vergissing te berusten; de betrokken Rus sische commandant verklaarde, na bericht van het gebeurde te hebben gekregen, alle mogelijke maatregelen te hebben genomen, om de begane dwaling- te her stellen en een herhaling te voor komen. Uit berichten uit Griekenland blijkt, dab het Grieksche leger vrijwel geheel gedemobiliseerd wordt. De „Nol'dd. Alg. Zeitung" publiceert het resultaat van heb offioieele onderzoek in zake de „Tubantia". m Graaf Tisza spreekt in -de Hon- gaarscho Kamer namens minister Burian over het hardnekkig voortzetten van den oorlog tot een definitieve zegen is behaald. De oeconomische conferentie der geallieerden is te Parijs door Briand geopend. 1 p Er wordt in de noordelijke en oostelijke buitenwijken van Tsjernowitaj verwoed gevochten; de Russen hebben de spoorweg verbindingen van de stad met het noorden verbroken. 16» De Franscho Kamer komt in geheime zitting bijeen om over /la militaire aanscIePLenlieclen. in de omtrent u ontvangen gegevens. Het is alzoo zaak, dat gij uw Veldzak- boekje te velde op uw lijf mededraagt, waardoor het voor den geneesheer, als gij buiten westen mocht zijn geraakt, nog te vinden is. Berg heb dus niet in uw ransel, daar zich omstandigheden kunnen voor doen, dat gij dit uitrustingstuk niet mede- draagt, en, hebt gij het al bij u, er toch groote kans bestaat, dat het, bij verwon ding of ziekte, ter zijde wordt geworpen, en daardoor uw Veldzakboekje niet te vin den is. Denkt u zich nu een oogenblik in, dat gij mocht komen sneuvelen. Uw identitaits- plaatje wordt dan naar het Informatie bureau opgezonden en moet daar uitwijzen wie gij zijt. Het moet daarom zonder fouten beschreven en goed leesbaar zijn. Draag het na u overtuigd te hebben, dat het opschrift volkomen goed is, nu reeds op uw bloote borst en onderzoek of het zooals 't behoort met daartoe expresselijk ver vaardigden inkt is beschreven. Gij zult na lange marschen of hard werk, waarbij het zweeten flink intreedt, zelve' kunnen be speuren of het gestelde op uw plaatje góed leesbaar blijft. Moch zulks niet het geval wezen, wil dan, op de voorgeschreven wijze, uw chef (compagnies-, escadrons-, batterij- commandant) hiermede in kennis stellen. Hij zal wel begrijpen, dat nu nog een zaak, die voor uw naaste betrekkingen van het meeste gewicht kan zijn, in orde gebracht kan worden. Eenmaal voor den vijand staaVide, is het te laat. Mocht gij onverhoopt sneuveleu, dan zal het u toch wol niet onverschillig wezen in wiens handen de eigendommen, die gij te velde mededraagt (beurs met geld, horloge, ringen, brieven, portretten, enz.) geraken. A.1 die voorwerpen worden, bij sneuvelen of overlijden, met uw V d,d zakboek je naar liet Informatiebureau opgezonden. De officier van gezondheid, die u vindt, heeft de ver plichting in dat boekje aanteekening te hou den van de op u aangetroffen eigendommen. Aan wien moet her Informatiebureau die nu later overdragen? Gij leefdet b.v. in on min met eeu broer, die uw eigendommen zou kunnen opeischen, waardoor de per soon in wiens handen gij die goederen gaarne wenschtet, van een en ander versto ken zou blijven. verband met den strijd om Ver dun te spreken. -p- Het Russische offensief wordt voortgezet. De Franschen bevestigen, dat zij aan de zuidelijke helling van den „Mort Homnie" een K.M. loopgraaf hebben veroverd. De Russen foroeeren de over gangen over de Proeth en bezet ten Tsjernowitsj, dat door de Oostenrijkers wordt ontruimd. De economische conferentie der geallieerden te Parijs is gesluten. DE VLUCHT door WILLIAM J. NEIDIG. Terwijl de trein zijn wog vervolgde naar den Dijk, zette hij zijn hoed af; nu ver borg hij dozen niet in een koffertje, maar sneed hem met zijn zakmes in reepen, die hij in zijn jaszak stopte. Op slinksche wijze bevestigde hij de snor op zijn bovenlip, zoodat, hoewel misschien tien of vijftien personen zich konden herinneren, hem aan liet station te Berkeley gezien te hebben, geen van hen hem zou herkennen in den jongen Franschman met zijn snor en pet, die bij den Dijk den trein verliet. Inder daad, hoogstens vier of vijf van hen zou den zich later nog stellig herinneren, hem te hebben zien voorbijgaan, op het dek van de boot in San Francisco. Zijn ontvluchtingsplau was inderdaad doodeenvoudig. De politie zpu zijn spoor volgenna&r het s „tion te Berkely^clen Dijk Welnu, er bestaat een vrij eenvoudig middel om u te verzekeren, dat uw bezitting in de door u gewenschte handen zal komen. Benoem hiertoe een uitvoerder van uw uitersten wil, door EIGENHANDIG in uw Vcldzakboekje neer te schrijven: „Het is mijn weiisch, dat bij mijn sneuvelen of overlijden, de op mij ge vonden eigendommen zullen worden overgegeven aan (naam en voornamen van den uitvoerder van uw uitersten wil), te (woon plaats van dien uitvoerder) (dag, maand en jaar), (eigen handige onderteekening)." Het Informatiebureau verkrijgt hierdoor de zekerheid, aan wien gij uw eigendommen wenscht toe te vertrouwen, en zal dien wenseh eerbiedigen. Mijn raadgevingen zullen u wellicht een oogenblik van ernstige overpeinzing geven. Volgt gij ze op, dan zult gij daarna gerust kunnen slapen, in de overtuiging, dat gij van uw kant alles hebt gedaan om het Infor matiebureau in de gelegenheid te stellen, hen die u lief zijn op de hoogte van uw wedervaren te brengen, zoo noodig uw laat- sten wensch uit te voeren. De Kolonel-directeur yan hef Informatiebureauvan het Nederlandsche Roode Kruis. '8-G ravenhage, Juni 1916. De tsestasi! in tien reuzenstrijd. De tijd voor hat offensief der geallieerden in liet Westen is nu gunstig, leest men algemeen, waarom beginnen zij dan niet? Natuurlijk hebben zij daarvoor hun redenen, niagr men mag er blijkbaar op rekenen, dat dit algemeene offensief op komst is. Bloedige maanden staan waarschijnlijk op alle fronten voor de deur. De Hongaarsche minister-president Tisza beeft in een rede verklaard, dat do vijanden blijkbaar van plan waren door een nieuwe buitengewone krachtsinspanning een beslissing in den strijd te brengen. De oorlog was vrijwel op het doode punt gekomen, dat moet anders. De Duitschers hebben dat ook ingezien, vandaar liun kracht en Sau Francisco. Daar zouden ze hem uit het oog verliezen. Zij zouden tot de conclu sie komen, dat hij met een zeilschip was vertrokken en naar de eerste havenplaats telegrafeeren, om te verzoeken, hem in hechtenis te nemen. Daarop zouden zij ge duldig afwachten. Hij mocht echter geen tweede fout maken, zooals die van het ver liezen der broekbeschermers. De jonge Franschman begaf zich snel naar het loket en nam een kaartje. Hij mocht er natuurlijk in geen geval een tot Gilroy nemen. Een ander station was ook al niet veel boter. Dit was een nachttrein en hij wist, dat de conducteur eiken reizi ger nauwkeurig zou opnemen, om er voor te zorgen, dat geen hunner zich zou ver slapen De trein zou waarschijnlijk niet van per soneel verwisselen voordat San Luis Obis- soo bereikt was, ongeveer tweehonderd bi ij len. achter Gilroy. Een kaartje naar San Luis zelfs zou niet voldoende zijn, want als hij er een voor die stad nam, zou de con ducteur zijn kaartje in bewaring nemen om het hem eerst later weer terug te geven. Ook niet de stations voorbij San .Luis; dat waren allemaal zrulke kleine plaatsen, dat een persoon, die daarheen reisde, on middellijk de aandacht zou trekken aan het plaatsbureau om nog niet eens te spreken van den conducteur, wien3 op merkzaamheid dadelijk getrokken zou worden. Hij nam daarom een kaartje naar Santa Barbara. Al deze quaesties had hij van te voren rijpelijk overwogen. Het kostte hem acht of negen dollar, maar wat hinderde dat? Hij was vastbesloten, zoo noodig, honder den, zelfs duizenden dollars te verkwisten. dadigen aanval bij Verdun. De geallieerden Weten het natuurlijk evengoed. Het plan schijnt tc- zijn, voor zoover wij uit de Engelsche bladen kunnen opmaken, een al gemeene aanvallende beweging. Daarvan maakt' het Russische offensief, dat thans reeds zoo krachtig aan den gang is, slechts eeu onderdeel uit. Waarschijnlijk is dit wat vroeg tijdig begonnen, ten einde do Italianen to ont lasten van den druk der Oostenrijkers. Toch is dit-offensief nog maar een begin van uitvoe ring; nog slechts een gedeélte, een derde meent men, van het groote Russische leger valt de Oostenrijkers aan, weldra zal ook Jiot overige deel do troepen, dn- Ccntralen trachten terug te iverpen, en tegelijkertijd komen dan de legers der geallieerden in beweging. Zoo ongeveer 6telt ten minste de militaire deskundige van de „Times" het voor en in dit opzicht stemt hij dus overeen met de uitlatin gen van den Hongaarschen minister Tisza. De geallieerden staan op alle terreinen met elkaar in verbinding door draadlooze telegrafie, van Frankrijk tot Mesopotamia. We zouden dus kunnen venvachten in de eerstvolgende maan den een algemeenen strijd op alle fronten, in het Oosten van de Russen, in den Balkan van de troepen bij Saloniki, aan do Italia ansehc grens van de Italianen, op het westelijk oor logsterrein van Fransehen en Engelechen. Van alle kanten zouden dus de centralen worden besprongen en de ontzettende strijd zou de be slissing moeten brengen. Zal die beslissing zijn een verandering in den militairen toestand Of zal zij leiden tot een nieuwen stilstand in de oorlogvoering, waarbij aan de partijen slechts de keuze overblijft om onderhandelingen aan te knoopen of elkander uit te putten? Vragen, die nog niet-zijn op te lossen. Voor- loopig winnen do Russen maar steedseen be langrijk telegram komt uit Petrograd en wordt bevestigd uit WeenenCzernowitz, de hoog stad van de Bukawina, is in handen der Russen gevallen. Iets volstrekt nieuws is dit niet, reeds tweemaal hebben de Russen deze stad veroverd, doch ditmaal hebben da Oostenrijkers haar hij zonder hardnekkig verdedigd. Na een hevige actie der artillerie hebben de Russen stermer- derhand het bruggenhoofd van Czernowitz ge nomen en- daarna de overgangen van d*n Proeth geforceerd, waarvan de Oostenrijkers al de bruggen in de lucht hadden laten springen. De strijd om Czernowitz is dus wel fel en hevig geweest. Er werden daarbij door de Russen 1000 gevangenen gemaakt. Op het overige gedeelte aan het Oosterfront, voor zoover de linip ten Zuiden van de Pripet- moerassen betreft, is de strijd nog steeds hef tig. Blijkbaar hebben de Oostenrijkers hulp gekregen van de Dnitschers, ten minste het Russische staf bericht maakt ook melding van krijgsgevangen Duitschers. Toch schijnt let aantal der krijgsgevangenen niet zoo groot meer, van nieuwe hooge cijfers spreken de laatste berichten niet; alleen werden bij Gadowitsje 2000 Oostenrijkers 'en Duitschers krijgsgevangen gemaakt .Daar tegenover staan echter in de telegrammen uit Weenen zegepra len der centralen vermeld zoo kregen de Oostenrijkers een kleine duizend Russen in handen in verschillende gevechten en maakten de Duitsche troepen ten Noorden van Toerya elf Russische officieren en 3146 minderen krijgsgevangenen, terwijl zij een kanon en tien machinegeweren veroverden. Zóó weinig oor logsbuit wijst er op, dat de Dnitschers in elk geval niet den vijand zouden hebben terugge drongen. Over 't geheel kan men zeggen, dat in de laatste dagen de strijd aan Styr en Strypa heen en weer golftvan weerskanten hebben zware aanvallen plaats, die blijkbaar meestal worden afgeslagen. Zoo gaat het ook in 't Noorden van dit front: aan de Duna en bij de Narotsjmeren vooral hevig geschutvuur, dat groote schade toebrengt aan dc vijande lijke loopgraven, maar noch aan de eene, noch aan de andere zijde veroveringen brengt. Op hét westelijk oorlogsterrein is ïngclijks de strijd in vollen gang. Bij Verdun worden voor al de felle gevechten, om den Mort Tlorame voort gezet dc Duitschers hebben op de zuidelijke hellingen zeer zware aanvallen gedaan, maar die schijnen afgeslagen te zijn. Overigens voor al artillerie-actie en luchtgevechten, die een eigenlijke beslissing niet nader brengen. Op het ander gedeelte van liet Westerfront spreken Zoowel do Fransche als Duitsc-he berichten van zware gevechten aan de Somnte, levendige actie van artillerie en verkenningspatrouilles. Ver der is in Argonne en in de Vogezen hardnekkig gevochten. Aan het Ttaliaansche front is de krijg insge lijks.in vollen gang. We krijgen den indruk, dat dc aanvalspogingen vooral uitgaan van do Italianen, maar dat deze toch niet bijzonder fortuinlijk zijn. Wij liooren veel van afgesla gen tegenaanvallen en van lievig artillerievuur, dat don Italiaanschcn opmarsoh tegenhoudt. In •b il Balkan maken de geallieerden zich thans blijkbaar gereed voor een aanvallende be weging. fn de laatste vier weken zijn 100,000 man in duikbooten over zee gebracht naar Sa loniki. ondanks do bewaking der Duitschers. Een Engolsch telegram noemt dit een bijzon dere prestatie. Meer dan 100,(XX) Serviërs, thans volkomen uitgerust en strijdvaardig, wachten er slechts op om naast do geallieerden op «te trekken tegen do veroveraars van hun vaderland. Om zijn broekbeschermers terug te krij gen, zou hij graag twintig maal negen dol lars hebben uitgegeven. Duncan trok zijn pet over ,de oogen en kropp weg in zijn hoekje alsof hij een dutje ging doen. Nadat de conducteur da kaartjes had bekeken, geknipt en terugge geven, deed Duncan zijn best om wat te gaan slapen, want hij wist, dat hij na mid dernacht niet veel rust meer zou hebben. Hij werd weer wakker, toen de trein om elf uur vijf-en-dertig San José juist verliet. Even later begaf hij zich naar de rook coupé, waar hij eeu versche sigaar aan stak. Hij was er benieuwd naar, welke wijsheid „Gracian" zou hebben over de broek beschermers. Maar hij dwong zich zelf tot andere gedachten en neuriede eeu wijsje, totdat de trein om half één het sta tion Gilroy binnenliep. Hij wachtte totdat de conducteurden naam van de plaats had afgeroepen en verliet toen den wagen, nadat hij de deur van de zijgang had geopend. Toen slenter de hij als achteloos naar voren tot aan het balcon en sloot de deur zachtjes achter zich dicht dingen, die elke passagier' zoo af en toe wel eens doet. Het volgende rijtuig was een bagagewa gen. Toen de trein stopte, ging Duncan het trapje af aan den teg en ov.erg e s tel den kant van het station, opende de zijdeur, sprong naar benedeh en verdween achter een baga gewagen, die op een aangrenzende zijlijn stond. Zijn berekeningen waren in elk opzicht uitgekomen. Niemand miste hem en de ge opende zijdeur zou eerst door een nieuwen conducteur opgemerkt worden. Dank zij zijn sohranieren en ypomit- DUIT5CHLAND. Generaal v. Moltke j. •BERLIJN. General-Oberst von Moltbc, plaatsvervangend chef van den Gencralen Staf van het leger, is Zondagmiddag te 1 uur 30, tijdens de in den Rijksdag ge houden rouwplechtigheid voor veldmaar schalk v. d. Goltz, aan een beroerte over leden. ENGELAND. De gehuwden onder de wapenen geroepen. Volgens een eergisteren in London be kend gemaakt bericht worejeu alle mannen van de klassen 26 tot 46 van-24 Juni af on der de wapenen geroepen. Het zijn de ge huwden en als deze nu allen ingelijfd zijn, dan zullen alle volgens de nieuwe flienst- plichtwet beschikbare mannen onder de wa penen zijn. Een opstootje. LONDEN. Er heeft Zondag te Dublin een klein opstootje plaats gehad, toen de politie een optocht, met do republikeinsche vlag "oorop, tegenhield van personen, di© van een omvplechtigboid voor twee onlangs terechtge stelde Sinn Feiners terugkeerde. Drie politie-agenten weiden bij het opstootje gekwetst; zeven personen werden gearresteerd. Naklanken van den lerschen opstand. De krijgsraad to Dublin sprak dezer dagen den sergeant Robert Flood, dio be schuldigd was gedurende den opstand te Dublin in een brouwerij een officier en een burger te heb lie n neergeschoten, vrij, hoe wel de man iet hem ten la*te gelegde er kende. Lit het verhaal bleek, dat de beklaagde tijdens den «pstand in de brouwerij dienst had gedaan, kapitein Mac. Nainaia had hem mod- gedeeld dat geen andere burgera dan drie wachters toegang hadden, dat de ramen geslo ten moesten blijven en dat op het schieten van buiten niet moest worden gereageerd. Eenigen tijd later kaam een officier met een burger de brouwerij binnen. Door de tegenstrij dige bevelen die hij gaf, kreeg beklaagde den indruk dat hij met verraders te doen had en nam beide mannen gevangen. Hij zond terstond ic-mand om vhn het gebeurde rapport uit te brengen in het kasteel, maar het kasteel was niet te bereiken en de bode kwam terug met de meded eel ing, dat er een aanslag op de brou werij zou wordeif beproefd. In 't belang van de veiligheid zijner man schappen achtte beklaagde het noodig beide gevangenen te laten fusillceren, omdat hij de vaste overtuiging had dat ze met de rebellen buiten in verbinding stonden en van plan waren hen door het geven' van signalen het binnen komen gemakkelijker te maken. Behalve deze zaak die het neerschieten van een superieur betrof, heeft de krijgsraad zich in verband met den lerschen opstand ook reeds herhaaldelijk bezig gehouden met zaken waarin militairen op burgers hadden geschoten. Het meest treffende geval van dien aard was de moord op den journalist Skeffington van wien ten volle is bewezen dat hij in geenerlei relaties tot de Sinn-Fciners stond. Zooals men zich wel licht herinneren zal, bleek kapitein Colthurst, die bet bevel tot fusilleeren gaf, ontoerekenbaar te zijn. Dezer dagen had zich to Dublin een gewoon soldaat te verantwoorden wegens moord op een st-oker en poging tot moord op een hotelhouder. Dok deze man verkeerde Volgens de verklaring der getuigen in een zeer opgewonden toestand! (J.a. moet hij uitgeroepen hebben: De officieren zijn flinke kerels, maar ik zal eens laten zien wat een gewoon soldaat kan. Als ik generaal Friend zag zou ik ook scliieten. zienden geest, was hij nu op den goeden weg, door niets gebonden, door niets aan banden gelegd. Behalve - dat was waar ook! de verlo ren broekbeschermers Mal toch, dat hij zoo roekeloos kon zijn geweest, die dingen kwijt te raken Broekbeschermers! Dat beteekende, dat hij een fièts bezat. Het kon nog meer be- teekenen dat hij \>p een fiets wilde vluchten. En dat wou zeggen, dat alle mo gelijke wegen bewaakt zouden worden Er waren er niet veel. De weg naar Salinas, deze weg, de Paeheco Pass-weg, do Niles Canon-weg, de Walnut CTeek-weg en twee of drie Noordelijk gelegen wegen dat was alles. Zijn verstand zei hem echter, dat hij in geen geval veel gevaar liep. Een ontdek king was vóór morgen niet denkbaar. Twee uur zou er noodig zijn voor de po litie om de villa, en waarschijnlijk een hal ve dag meer om de kamer in Oakland te vinden, waar de broekbeschermers lagen. En wanneer ze zijn vluchtplannen zou den hebben geraden, zouden zij vermoe den, dat hij zoo ver mogelijk met den trein was gegaan, voordat hij gebruik maakte van zijn £iets. De trein, dien hij zoo juist verlaten had, zou om twee uur twintig in Los Angelos aankomen. Men zou tneenen, dat, wanneer hij in dezen trein zat, hij tot Chatsworth of Burbank mee zou rijden; in die richting zou men naar hem zoeken. Misschien ook zou het vermoeden in 't geheel niet op dezen trein vallen, als wa3 gebleken, dat gpen fiets was afgegeven. Of men vermoedde misschien, dat het achter laten der broekbeschermers beteekende, dat hij ze niet meer noodig had. .'an verschillende kanten werd verklaard dat do op p<*.t staand© «oblaten het strikt© i hadden slecht# in uiterste noodzaak op burgers to schieten Jn d© zaak van dezen beklaagde werd niet terstond vonnis gewezen. frankrijk. Van het Weatelijk Oorlogitterrein. PARIJS. Ten zuiden van do Som ine moest een stork Duit-sch verkennings- detacbemenfc, dat opmarcheerde naar dc Fransche loopgraven bij Fay terugtrekken; het liet gevangene» in handen der Fran schen. In Argonne vrij levendige gevechten met handgranaten in de streek van Vauquois en Fill© Morte; de Franschen lieten een mijn ontploffen, die een grooten trechter sloeg, waarvan zij den zuidelijken rand bezetten. De verdragende Fransche artillerie veroor zaakte een brand in het station van Challe- range, waar treinen in beweging waren. Aan den linkeroever van de Maas deden de Duitschers na een buitengewoon hevige beschieting herhaaldelijk aanvallen op de nieuwe Fransche stellingen aan den Mort Ilomme. De Duitschers, die gebruik maak ten van brandende vloeistoffen, werden te ruggeslagen en leden bij elk hunner aanval len ernstige verliezen. De Franschen bleven in het volle bezit van hun vroegere terrein winsten. Aan den rechterover van de Maas werden een reeks aanvallen der Duitschers eveneens Meer naar het oosten toe bij heuvel 320 sloegen de Franschen korten tijd daarna een aanval met handgranaten af. In den sector ten noorden van Souville is het zeer hevige artillerie-gevecht nog steeds aan den gang. In de Vogezen brachten de Franschen met geweervuur een Duitschen troep tot staan, die een onverhoedschen aanval wilde doen op een Fransche versterking op 1200 M. ten zuidwesten van Karsbach. Aan het front van Verdun een groot aan tal gevechten tusschen Fransche en Duitsche vliegtuigen, die gekomen waren om Bar-le- Duc te bombardeeren. In deze gevechten werden twee Duitsche vliegtuigen omlaag geschoten; één bij Nlalancourt en ee® bij Samogneux. Drie andere Duitsche vliegtuigen, die van nabij met mitrailleurs beschoten waren, moesten onderstboven dalen, één te F jsnes, de tweede te Sept forges, een derde in de buurt van Bethmcourt. In Lotharingen leverden vier Fransche toestellen boven de Duitsche linies een ge vecht aan vier Fokkers. Twee der laatstge noemde, waarvan er één in brand geraakte, werden naar beneden geschoten ten oosten van Bezanne. Ook een der Fransche vlieg tuigen werd genóodzaakt te landen. Fransche escadrilles wierpen 24 granaten op Duitsche dépots bij het station Selide (in de buurt van Vouziers), 29 granaten van groot kaliber op de fabrieken te Thiauville, waar twee ontploffingen geconstateerd wer den, en een twintigtal projectielen op de luchtkampen bij Etain en Tergnier. Gedurende den nacht wierpen Duitsche vliegtuigen bommen op Pont-a<Mousson, Nancy en Bacarat. De daardoor aangerich- te materieele schade is onbeduidend. Te Bacaret werd één persoon gekwetst- LONDEN. Tengevolge van het betere weder was er Zaterdag veel vliegers actie en viel een besliste toeneming van de luchtactiviteit van den vijand waar te nemen. Een Engelsch vliegtuig viel een verkenningsescadrille van acht vijande lijke machines aan en schoot er twee naar beneden in de vijandelijke linies. Er hebben iu het geheel 30 luchtgevech ten plaats gehad, er "vallen echter geen an dere besliste resultaten te vermelden. Overigens was het rustig gedurende de laatste 24 uren. BERLIJN. Op verschillende gedeelten van het. Duitsche front tusschen de Bel gisch-Franse ice grens en de Somme heerschto levendige artillerie- en patrouille-activiteit. Hoe dan ook, hij moest zichzelf gc-weld aandoen, om aan andere dingen te denken; hij wilde tot eiken prijs zijn gedachten de baas blijven. Het was precies kwart over één, toen Duncan de schuilplaats~~bereikte. Snel ver wijderde hij de struiken en takken, verwis selde zijn kleeren voor het khakikleurige jasje en het flanellen hemd van zijn eer ste bezoek, dat hij hier had gebracht, en stookte een klein vreugdevuurtje, waarin hij, nadat hij er de knoopen had afge tornd, voorzichtig de jas en het hemd ver brandde, die hij in den trein had gedragen. De knoopen stak hij in zijn zak om ze op zijn weg door de velden hier en daar neer te gooien. Opdat niemand ooit de plek zou vinden, die hem tot schuilplaats had ge diend, bedekte hij, nadat hij ook de over blijfselen van zijn hoed had verbrand, de overgebleven asch met zand en wierp daarna over alles heen armen vol struiken en tak ken. Toen hij eindelijk zijn enkels had omwon den met einden touw, die de kwijtgeraakte broek beschermers moesten vervangen, was het vijf minuten over half twee geworden. Hij besteeg zijn fiets tien minuten later, toen hij den landweg had bereikt, reed om tien minuten over twee door Hollister en bereikte Tres Pinos, het eindpunt van den spoorweg, om twee uur vijftig. Hij moest nu nog een landstreek doorreizen, waar geen steden lagen eerst ondiepe dalen, dan de verlaten Kettleman-vlakte, de droge bed ding van de Buena Vista Delta, om einde lijk door den langen pas naar de Antilope- vallei te komen. Eenmaal daar, was hij» dicht bij het einde van zijn tocht. (Slot volgt.y

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1