Landweer. Laatste Berlctsfen. Examen kommies 1917. Damspel. RechÜzaken. Gemenqd Nieuws. Mederlandsch Bijbelgenootschap. Melkinrichting DE IA1S0UW" 3QPT Bil DE ADVERTEERDERS IH BE SQLDATEHCOURAHT. van EBOneietgr 18 Juni x S» x De grootste overwinning. i(7an mil. Remmifc Sunirtac, Rog. Gren.) Zoo woedt do strijd daar voort, Do 6trijd op dood en leven iDie niemand, in één woord, ■Bekoring inecr kan geven. Zoö doodt ineu zij aan zij, 'Als wet versteende harten; •Dn zonder medelij, iSpeelb heerschzucht hier haar parten. Zoo leeft liet menselienkind "Met blindheid als geslagen, Geen naaste, noch zijn vrind, Kan 't booze hart verdragen. Zoo boeit hem stoeds de zucht: Zijn buurman te vertreden Dit. als der zonden vrucht, Maakt- nimmer hem tevreden. Maar op dien roensch ziet'uccr Hot eeuwig Opperwezen, Die Groote Hemelheer, Die nimmer is volprezen. En hoe het monsehdom ziet, Te wegenen wikken, Het schepsel blijft een niet, De Schepper zal beschikken. 'Want-, die ftp eigen macht Ten volle gaat vertrouwen. En in zijn zwakke kracht En dwaasheid hoop gaat houwen. Die gaat ten gronde heen; A oor dit en 't later loven "Want sterkte, 't is bedrog, •Zoo God, die niet komt geven. Want Hij alleen geeft kracht Die sterkt, voor alle strijden, Waarmee w' ons van- do macht Des boozen ook bevrijden. Dat wij dan bovenal, Van Hem die kracht gaan vragen, Die ons doen winnen zal, Straks, in den dag der dagen. Mil. REM MIT SUNIRTAC. Reg- Grenadiers. jr Love Zeeuwsch-Vlaanderen. (Van hosp.soldaat P. Geers.) Na tien maanden daar te hebben gelegen, Ben ik gekomen in dit garnizoen; Altijd heb ik er van gezwegen Maar. dit wil ik niet langer doen. Dikwijls denk ik aan die dagen, In Aardenburg doorgebracht, Nooit zal ik het oord vergeten, Dat mij zoo lieflijk tegenlacht, De burgers waren zoo goed en braaf, In de R. K. Vereeniging kregen we zelfs een phonograa-f, Daaar kregen we dikwijls ook een glaasje hier, Nog nooit had ik hier zooveel p leizier. Om al "t goede er van te schrijven, Dat zou mij onmogelijk zijn. Dan kan ik aan 't dichten blijven, v En dan ifërd de courant te klein. Steeds sta ik aan 't Scheldestrand, Maar kan, helaas, niet verder meer, Ik tuur dan naar don overkant, Met meer verlangen eiken keer. Ik heb altijd nog begeerd, Er weer naar toe te gaan, 'Nu word ik echter van weemoed verteerd, We gaan er verder nog vandaan. Want wij gaan nu weer naar Brabant, Om er te tiraiileeren. Zoo heerlijk in 't zand, Dat zouden we hier verleeron, Nu wil ik niet achterblijven Met hoogachting mijn dank te schrijven, Wolleen ik aan hun nog schuldig bleef, Aardsnburg vergeet ik niet, zoolang ik leef. P. G., 3J. S. te Vlissingen. Bij 't vertrek naar 't kamp. (Van l^dwcerman J. Knijff "Welkom de dag van 14.6; "Vianen. daag, vaarwel, We gaan naar 't schoone Bussum toe, Vianen, 'k groet je snel. Maar niet getreurd, we komen weer; Hierheen, het duurt niet lang; We stappen weer de Voorstraat in Met hooinmuziek en zang. Misschien wel van de zon verbrufnd Maar even vroolijk, opgeruimd. Welkom de dag van 14.6; Het gaat dan naar het kampi •Een bosje stroo wordt dan ons" bed, 'Een stukje kaars ónze lamp. j' Do zolder van ons nieuw tehuis Is wit, misschien wel lek Maar geen bezwaar, het zal wel gaan, Hier wonen w'ook aan de Lek! Geen nood, de zaak komt wel terecht, Al is de hei ook nog zoo slecht'. Welkom, de dag van 14.6, Geef koel en. lekker weer; De ransel drukt dan niet zoo zwaar, Plus ransel en geweer. 't Zweet verderft meestal de luim; En 't zingen lukt dan niet; Dus lieve zon, schijn niet te veel, Bespaar ons het verdriet Van zonnesteek, of tachtig graad Wees goed gezind, en niet zoo kwaad. Welkom de dag van 14.6, We leeren 't vaderland Eens kennen in ©en andre streek, En scherpen zoo :t verstand. We zeggen steeds ohs land is klein, 't Is Hein, doch pienderfijn En velen zijn nog onder ons, Die Neerland kennen, maar in schijn. •Voor hen is zoo een reisje best,' Zij moeten uit hun moedernest. Vianen. J. KNIJEF. Uit Vlasakkers. Van den mil-kok H. Veld.) Van ons regiment, ons Bataljon Zou men haast denken, dat het niet kon; Daarom dacht ik zoo voor mijn eigen, Nu wil ik niet langer zwijgen, Maar neem eens vlug de pen ter hand Om iets te schrijven over 't Barakkenkamp. Ze noemen het luer maar zoo Vlasakkers; -41 groeit er in 't geheel geen vlas; En trouwens er zijn ook geen akkers Want het is slechts zand met heigewas. Maar dat kan nu ook minder schelen, Daar wil ik u niet mee vervelen IV'ant héi dat kent een ieder wel, fen dat is goed voor athlebiek en spel. 's Morgens vijf uur is 't reveille, Om zeven uur begint de dienst; l'ot acht uur athlctiek en spelen, En alsof het een gewoonte was, Zoowat ieder dag een kleine marsch. Gaan ze een geheelen dag -san ree, Dan nemen ze broojj en koffie mee. Maar och, over 't algemeen genomen, De dienst is hier best door te komen. En gaan *ii hier eenmaal ver vandaan, Of komen aan de grens te staan, Ik geloof dat ze 't allen -willen weten, De Vlasakkers gaan we nooit vergeten. En mijnheer, nu hen ik u zeer verplicht Voor het plaatsen van dit kort gedicht. Het is wel niet mooi, maar later eens u-eer, Het is ook yoor <Jen eersten keer. 1 H. VELD, mil. kok. Croete aan ens kwartier te Alphen (N.B.), (Van (nil.-öolÖ. J. Gerritsen.) Gij, Alphen met uw roggevelden, Gelegen in eon achterhoek, 't Gebeurt den laatsten tijd niet zelden, Vat pfiidaten feomen op bezoek* Geen'plaatsje in Brabant is zoo net, Zoo vol geplant met bloem en graan; En ook 't stille leven is echt In do verte ziet u :t kerkjo staan. We kwamen voor een tijd geleden, En zijn naar hier toen heen gegaan, Om hier, 'k geloof niet zonder reden, In Baarle-Nassau op wacht te staan. We kwamen met een man of tien, Bij don lieer Havermans te liggen En 't was een lust al. om te zien; Bij ons lagen «geen „biggen'j. Om te beginnen had je daar. De thee mot suiker 's morgens klaar, En verder voor M, gemak, Een niet to kleinen stroozak. En als het avonduur eens sloeg, Zaten we als een gezellige ploeg, En iedereen wist er wat to zeggen, En gingen dikwijls een kaartje leggen", Of zongen wel een leuke mop. Do kostjuffrouw zei nooit van „stop", We leefden hier dan heel te vree, Al waren er onder ons leden van ,.K. Z. O. D.". We sliepen hier dan ook als snaken, En ketel en bord behoefd© je nooit sohoon te maken Dat deed do juffrouw dan gewis, Want ze weet, hoe 't bij do soldaten is; Do baas, dat was een rare klant, En werkte ons niet veel in de hand En bromde dikwijls, 't zijn geen grappen. Als hij 's morgens eens met verkeerden voet uit bed kwam stappen. Soms za,g je hem bedaard In den leunstoel hij den haard En was zijn hart dan weer verlicht, Dan zette hij ook een vriendelijk "gezicht. En 's avonds, kan u wel gele oven, Want we sliepen hoven, Met zijn negenen, heel royaal, Boneden sliep de korporaal Bij den schoorsteen in den hoek. Lag Jan Formanov onder 't dóek. Daarnaast lag, heel patent, Karei Zitvast, die kleine vent. Links in den hoek in kleur en fleur, Lag onze voetbal-directeur, Iedereen die mag het weten, Met name B. de Vries gehoeten. Daarnaast lag Jacob Korcneef, En trok gezichten, zoo waar ik leef! 't Moge hem tot eere strekken. h Hij kon dikwijls een „pestnaas" trekken. En links van hem lag zonder schromen, Een zekere Johan Collard te droomen. Die zei niet veel of niets; Maar reed vaak naar Tilburg op de fiets, En naast hem lag Jan Verwaaien, Een snijboom, daar kunt u van op aan Hij ligt vaak met z'n armen te zwaaien, Als hij 's morgens op moet staan. En verder op, Jk zeg het gezwind. Daar lag een zekere Janus Windt. En daarnaast lag Hendrik Brink, Met een gezicht van genoegen te blaken. Als 't een ander in de voeten zinkt, Gaat hij de two-step maken. En yerder kunnen we niet gaan, En blijven we bij deez' rijmer staan, Doch die zit met zijn gedachten, Als de anderen, op verlof te wachten. Van morgen vertrokken we niet naar wensch, En liggen nu in Baarle-Grens, 't Loopt Toor ons ook in de galen, Nu we Alphen hebben verlaten, Voorbij is nu ons pleizier, En missen we ons goed kwartier; Roepen we dan steeds getrouw: Lang leve Havermans en vrouw! Baarle-Grert'. J. GERRITSEN. Denk aan Je kameraden! (Var# mil. K. Ydo). Als iemand op de kamer dronken is, Doopt menigeen zijn nachtrust mis Al is jenever heilzaam om te slapen. Voor drinker zelf, de and'ren moeten waken. Vlaardingen. K. 1JD0. Alles, deze rubriek betreffend, te richten aan den heer J. Mij er, Graaf Floris-^traat 15 Amsterdam, Eindspel. 3 dammen tegen dam en schijf, auteur C. Blankenaar. Het is niet de eerste keer, dat wij in deze rubriek een eindspel van onzen grootmeester.ih de eindspel-problematiek puhliceeren. Dat wij dit niet vaker deden, vindt zijn oorzaak in de groote •moeilykheid, die het volgen van deze eindspelen voor velen onzer lezers oplevert. Die eindspelen van Blankenaar zijn de hooge rijkunst in liet damspel. Zij stellenvaan het voorstellingsvermogen hooge eisohen en men moet al vrij goed kunnen dammen om deze eindspelen te kunnen hegrijpen, laat staan ze te kunnen oplossen en waardeeren, Is men een- anaal zoover, dan heeft de bestudeering van deze eindspelen groot practisch nut, want hoe vaak komt het niet tot een eindspel met dam men Men ziet dan luk-raak schuiven met de dammen, zonder eenig systeem over het bord zwaaien, zonder'dat begrepen wordt, dat het in dergelijke eindspelen er om gaat, door een fijn samenspel der. witte dammen het aantal vllichtvelden voor den zwarten dam gaandeweg kleiner te maken, om dien len slotte vast te zetten of te vangen, na daarvoor een stand heel systematisch te hebben opgebouwd. Wij la pen hier een vrij eenvoudig eindspel volgen, dat ongeveer 17 jaren geleden ver scheen. Een van Blankenaars eerste eindspelen dus van 3 dammen tegen dam en schijf. Zwart. Wie. Shvart 1 dam op 10 en een schijf op 14. Wit 3 dammen op 16, 18 en 47. Wit speelt en wint. Zooals men weet is 3 dammen tegen een, die de lange lijn bezet houdt remise. Hier heeft zwart bovendien nog een schijf. Du zou men meen en, is zwart sterker. Integendeel, Juist die zwarte schijf is zwarts ondergang, zooals gij dra zien zult. Men tracht© in eindspelen van 3.dammen tegen 1 dam en schijf die schijf zoo snel mogelijk op te offeren. Hieruit volgt, dat wit in een dergelijk geval dit offeren moet beletten en zoo moet spelen, dat die eene schijf voor zijn partner steeds een sta-in-den-den-weg blijft, zooals in den spelgang, die hier volgt. 1. 18—27 Wit. Zwart. 1. 14—19 2. 27—9 Zwart kan nu wederom niet op 4 of 15 en ook weer niet op 5, want dan vervolgt wit met 914, zwart. 19:10, wit. 47151!, zwart 1014, wit 1510, zwart i420, wit 1046 en zv/art js verloren^ jwant aanstonds volgt jvit piet 1632. Zwart moijt dus wel 2. 19—2$ Nu dat de zwarte schijf iets verder van den zwarten dam verwijderd wordt, schijnt heb, dat de dam meer vrijheid van spel krijgt, doch wit weet hem als volgt fijn te bedwingen en speelt. 3. 16—43 Een praehtzet! De genadestoot voor zwart. Een mooi strategisch punt, die ruit 43. Dam 43 belet zwart eerstens naar 15 te gaan wegens 4338. Verder kan zwart niet naar 5 of 19 gaan. Op 105 volgt wit mot 914 on 4729, terwijl op 1019 wit mot 4729 wint. De zwarte dam moot de lange lijn dus ver laten en speelt. 3. 10-r4 Öp 2328' zou volgen wit 4348, zwart 1019, wit 473S en wint. 4. 36 "Weer wordt de zwarte dam verjaagd en blijft liem maar één vak over. Hot vak 10. 4. 4—10 5. 36—4 Deze zet dwingt zwart tot de overgave. Er valt aan vluchten niet meer te denken. Op 10—15 volgt wit 43—3S. Op 10—14 of 10—19 wit 4729 eveneens met winst. Rest zwart dus niets anders dan 5. 10—5 6. 4—10 5 14 7. 47—29 23 34 8. 43 9 gewonnen. Als gezegd, een der eenvoudigste van Blanke- naar's eindspelen, omdat daarin aan zwart zeer weinig vrijheid van spel gelaten jvordt. De aanranding te Vlissingen. Voor don Zeekrijgsraad te Willemsoord stond terecht een korporaal-maehinedrijver 2e klasse, oud 31 jaar, die beschuldigd wordt zich in den namiddag van 2 April 1916 te lissingen tegen over een 50-jarige vrouw te hebben schuldig gemaakt aan poging tot het misdrijf van art. 242 Wetb. van Strafrecht, althans aan het mis drijf van art. 246 van dat Wetboek. Nadat de verhooren zijn gelezen, vordert de fiscaal schuldigverklaring aan liet primair ten laste gelegde en veroordeeling tot één jaar gevangeni sstr af De verdediger tracht de verschillende aanwij zingen te ontzenuwen, betoogt dat het ten laste gelegde niet is bewezen en vraagt vrij spraak -met onmiddellijke invrijheidstelling. Do Krijgsraad, na in raadkamer te zijn ge weest, voldoet in zooverre aan het verzoek van den raadsman, dat hij beklaagdes onmiddellijk ontslag uit arrest'gelast. Betoogingep tegen de duurte. Donderdagmiddag werden te Amsterdam eenige optochten gehouden van vrouwen om te- protesteeren tegen de duurte. In do Cza-ar Peterstraat vergader den de ontevreden vrouwen vooraf in een café. De spreekster vertelde van al do grieven "die de vrouwen hebben en maande de aanwezigen aan om met hare klachten niet binnenshuis te blijven mopperen. De burgemeester kon dezen middag geen deputatie ontvangen, doch wan neer er wafc te klagen viel moest men zich aan het poli tie-bureau vervoegen. Na afloop der bijeenkomst begaf men zich in optocht door de Czaar Peterstraat. oorop aan een stok v eder een regeeringshrood, een slecht uitgevallen" regeeringsaardappel en een bosje raapstelen. Daarmede wanden'den de vrouwen; 300 a 400 V» aantal, door de Czaar Pe terstraat, terug door de BLmkcrtstraat en langs de Kazerne -naar de Dapperstraat waar de^ vrouwen uit de Muiderpoortbnurt zouden wor den gemobiliseerd. Die schijnen daar echter van-de andere mobilisatie al genoeg te hebben, ten minste veel grootcr werd de stoet niet. Op het Dapperplein klom de heer Van Zelm op een groentenkar en wékte de de monstranten op om Maandagmiddag in grooten getale naar d'Geelvinck te komen. Na aan 't eind van de K i n k e r s t r a a t te hebben vergaderd, trokken Donderdagmiddag vele honderden vrouwen in optocht naar 't bu reau van de Levensmiddelen-Oommissie,Keizers gracht 699. Daar ging eon deputatie naar bin nen om den secretaris der Levensmiddelen-Com missie, den heer R ootlieb mede te deelen, dat de toestand onhoudbaar was, dat de ver strekte aardappelen nog te slecht waren voor varkensvoer en dat de arbeidersvrouwen zich zelf raad zouden verschaffen als niet in den nood werd voorzien. De lieer R ootlieb antwoordde, dat het gemeentebestuur deed wat het kon. Buitengekomen bracht de lieer Span j' e r verslag uit van het onderhoud en riep de vrouwen op tot vergaderingen Maandagmid dag te'2 uur in d'Geelvinck" en ..Nieuw Vondel" aan den Haarlemmerweg, om daarna andermaal naar liet Stadhuis te trekken. Als blijkt dat daar niets kan worden gedaan, zou men het in Den Haag zoeken. De betooging ging vervolgens in allo kalmte uiteen. Onder een auto. Te Sint-Oedenrode is Donderdag het 9-jarige meisje Dina Hazenberg onder een militaire auto geraakt. Aan de bekomen verwondingen is zij na eenige uren overleden. Niet de schuld van het Laboratorium. Bij nader onderzoek is gebleken dat het ver melde vergiftigingsgeval in het Ahorg. Chèm. Laboratorium van prof. Schreinemakers te Lei den niet is te wijten aan den onhygiënischen toestand van het Laboratorium, maar een ge volg is van een meer dan 2^-jarig onderzoek naar arsenicverbindingen door den hoogleeraar. Een brutale aanranding. Een groepje opgeschoten jongens, die op een avond te Vriezèveen op don hoek van een straat stonden te lanterfanten, voerden aller lei kwaads in hun schild. Toen een 18-jarig meisje passeerde, werd zij aangehouden en tiwfee der brutaalste rakkers hebben liaar toen beetgepakt en met haar op .schandelijke wijze gehandeld. Do rechtbank te Almelo veroordeelde den een tot een jaar en den ander tot 6 maanden ge vangenisstraf. Ze kwamen tegen deze veroor deeling in hooger beroep, doch het Gerechtshof te Arnhem verhoogde de opgelegde straffen respectievelijk tot 15 en 9 maanden gevange nisstraf. Cesr.apt. 'Door de politie te Medemblik Verd aange houden iemand, afkomstig uit Amsterdam, die reeds meermalen met de Justitie in aanraking is geweest. Hjj had zich met een valschen sleutel toegang verschaft tot den suikerwin kel van .den heer J. A rends, a,an het Bagijnhof; genoemde heer Arends bevond zich njet zijn gezin op de Enkhuizer kermis. De inbreker was met dit laatste bekend gé wordén, doch eer hij 2ich met iets Icon ver wijderen, werd hij door den politicagent Ste- neker gearresteerd. Jules Hedeman f. Jules Hodcman, redacteur aan do Matin", van - afkomst Nederlander, maar genaturali seerd Franschman, is voor Verdun gesneuveld. Gemobiliseerd sedert het begin van den oor log, had hij, ofschoon hij tot de landweer be hoorde, verzocht naa r lier front te mogen ver trekken. Hij deed daar dienst als luitenant- t&ndeldrager. Hedeman .was 47. jaac oud* De „Jan van der Heyde I". Op het IJ zijn dezer dagen demon straties "gegeven met de motor-sleep boot ,.Jan can der Heyde I", cl© eerste van een serie van zeven 6leepbooten, bestemd voor het gouvernement van Ned.- Indië om in de groot© havens tevens als brandspuit en bergingsvaartuig dienst te doen. I)e booten worden geleverd - door LindetevesStokvis. Het vaartuigje doet met "IP grijze kleur en zijn grooten schoorsteen aan een oorlogsscheepjo denken. Op het ver hoogde middendek staat een toestel, dat men bij een afweerkanon zou kunnen vergelijken. Het is een waterkanon, in staat een straal van nel 70 meter op te spuiten en zeer gemakke lijk te kanteeren. Ook aan bakboord en stuurboord kan deze drijvende motorbrandspuit water geven. Een belangrijk deel van het vaartuig wordt door de machinerieën ingenomen. Toch is het niet. ongerief olijk. Gel ijle gezegd, is de motorboot ook als sleep boot en hergingsvaartuig te gebruiken. Op de Zuiderzee heeft do „Jan van der Heyd'1 I" reeds van haar zeewaardigheid doen blijken. Tegen het einde der maand wordt zij naar Indië verscheept. Tabaksstelen. Men schrijft ons uit Amerongenc In vroeger tijd waren de tabaks stolen dienstig als mest op 't land. Thans worden zo opgekocht ad 45 cent per pond voor 't maken van pruim tabak. Twee trJHiosn regeerïr.gsvarkens. In een agrarische vergadering te Munster deelde de voorzitter mede, dat de regeering te Berlijn van plan is, om, zoo de tarwe oogst gunstig is, ongeveer 2,000,000 varkens te laten mesten. De „Vorwarts" merkt hierbij op, dat er hier waarschijnlijk sprake is van een proef neming, zooals die verledeh jaar met 500.000 varkens is genomen. Er werd toen den boeren voor ieder varken, dat zij -mesten wilden, 250 kilo grof gemalen tarwe tegen billijken prijs geleverd. De boeren hebben daarop een zeer zoet winstje gemaakt, want zij hebben de met dit tegen lagen prijs ge kochte graan gemeste varkens, vooral'in de industrie-districten, tegen zeer hoogen prijs verkocht. Mamaj wij hebben geen vet noodig 1 De „Vorwarts" bevat het berichtje, dat er met goedvinden van den Stedelijken School raad te Berlijn een tweestemmig liedje door de meisjes in de volksscholen gezongen wordt, waarin o. a. voorkomt: „Mama, Mama, wir brauchcn kein Fett, mach' dir keine Sorgen". Het blad „Türmer" vindt dit liedje minder geschikt, omdat er het woord ,,Mama" in voor komt, dat best door het Duitsché woord „Mut ter" vervangen kan worden. De „Vorwürts" kan zich dat niet zoo erg aantrekken, maar vraagt zich wel af, waarom do kinderen moeten zingen: „Wij hebben geen vet noodig". „Iets laffers en leugenachtigers clan den vetnood te bezingen", merkt het blad op,- „valt nauwelijks te bedenken". Gewas door hagelAernield. Gedurende de Pinksterdagen hebben in Op- per-Beieren en Opper-Oostenrijk hevige ónwe- ders gewoed; hevige hagelbuien hebben in som mige streken alle te velde staand gewas en den geheelen vruchtenoogst vernield. Het onweder trok toe het Cliiem-mecr voort en veroorzaakte in 72 gemeenten in Opper-Beieren groote schade. In Opper-Oostenrijk en in Salzburg wer den in ongeveer 20 gèmeenten groote schade, aangericht. Ds Droyfus-zaak en de oorlog. De heilige eensgezindheid zegt de „Cri de Paris" lieert ook de Dreyfus-zaak opgelost. Majoor Alfred Dreyfus is artillerie-comman dant in een der sectoren van Parijs. Zijn zoon Pierre werd onlangs wegens heldhaftig gedrag hij Donaumont eervol vermeld. Zijn neef. Einil, een zoon van Mathieu Dreyfus, is in den slag in Champagne, gevallen en kreeg liet l'e- gioen van eer. Kolonel Du Paty do Clarn en zijn zoons hebben het oorlogskruis ontvangen. Kapitein Lauth werd tot overste bevorderd en dient in Lotharingen. En Esterhazy? Wï^ er van hem geworden is weet niemand. Houdt hij zich ergens schuil ond^r een valschen naam Is hij dood Niemand kan op die vragen een antwoord geven. Een nieuwe Amerikaansche. oorlogs-mduétne. De „Westminster Gazette" zegt: „Een der Amerikannsehe bedrijven, die ten gevolge van den Europeeschen oorlog een bui- tengowonen omvang hebben gekregen, is de bloementeelt. De bloemisten, die hunne ge wonen invoer van bollen, wortelgewassen en planten van het Europeesche vasteland afge- sneden zagen, moesten wel andere bronnen opzoeken of scheppen of hunne zaken slui ten. Vooral in sommige Zuidelijke Staten heeft men die gelegenheid aangegrepen en daar het klimaat c-r zeer voor liet tuinbouw bedrijf geschikt is, kweekt men er thans aller lei bloenmn, die vroeger uit Italië en het Zuiden, van Frankrijk ingevoerd werden." Een Methusalcm, In Tsjemowitsj leeft een man, die geboren werd tijdens de regeering van Keizer Franz I. Srull Jossel Berkowicz zag in 1801 in' die stad het levens licht en moet nu op zijn honderdvijftiende levensjaar de verschrikkingen van den wereldoorlog heieven, want tot tweemalen toe drongen de Russen in de stad zijner inwoning door terwijl zij trachten het ten derden male te doen. Aangezien de oorlog hem en zijn familie van de inkomsten heeft beroofd, moet de regeering hem nu ondersteunen. Zij eischte inlevering van zijn papieren en nu kwam uit een oude kast het vergeelde geboorte bewijs van den grijsaard te voorschijn. Zijn familie en kennissen wisten niet, hoe oud de man was, want de kameraden uit zijn jeugd gingen hem jaren geleden reeds in den dood voor. Hij woont in het Ghetto van de stad; 't is een schraal mannetje, wiens eerwaardig hoofd gedekt is door het fluweelen kapje van de orthodoxe joden. Zijn dochter, een oud moedertje van meer dan tachtig jaar, ver zorgt hem. Zijn overgrootvaderlijke oogen blikken neer op een groote schaar h'einkin- deren en achterkleinkinderen. De man moet nog kras zijn en er uitzien als een zeventigjarige. Een bril heeft hij nog nooit gebruikt, want hij kan nog uit stekend zien. Zijn geest is nog frisch; hij hgrinnert zich Keizer Frans I, de vrijheidsoorlogen, de troonsbestijging van Keizer Frans Jozef, de oorlogen van 1859, 1866 en 1870/1871 en hij verwondert er zich over, dat. in vergelijking met dezo oorlogen de tegenwoordige zoo lang duurt. Toen de Russen de stad binnendrongen, was iedereen gevlucht, maar hij en zijn dochter moesten wel achterblijven. Hij zelf vertelde den journalist aan het front, die van zijn bestaan vernam en den ouden man een interviewbezoek bracht, dat hij geen vrees had gekend bij die Rus seninvasie. Zijn dood kon toch niet ver meer zijn, wap.t meer dan het vierde ge slacht had nog geen mensch beleefd, wil de inwendige mensch een woordje mee spreken en beginnen onze maagden te kriewelen." DRINGEND VERZOEK. Wij verzoeken allen, die voor de versprei ding van ons blad helpen zorg dragen, niet meer couranten te bestellen dan strikt noodig zijn en betaald worden. Voorts verzoeken wij dringend cm terugzending van overgebleven exemplaren. Interpallatie-zcemiliclens naar Indië. De heer Hugenholtz vroeg in de Tweede Ka merzitting van j.l. Vrijdag verlof den Minister van Marine een vraag te mogen stellen over de uitzending van een detachement zeemiliciens naar Indië op Zaterdag 24 Juhi aanstaande Spr. vroeg deze interpellatie Dinsdag a.s. te mogen houden omdat de zaak urgent is. Do voorzitter had geen bezwaar direct te be slissen hij stelde voor het gevraagde verlof to verlcenen en wel voor Dinsdag a.s. Aldus werd. besloten. Relletjes te Rotterdam. Ook Donderdagavond hebben zich, evenals Dinsdag en Woensdag, te Rotterdam relletjes voorgedaan en opnieuw schrik en beroering in dé oude binnenstad gebracht. De „Maasb." vertelt daarvan o. a. het volgende: Kaasmarkt, Botcrsloot cn omgeving vorjn- den ook thans weer het brandpunt van de hert riem aker ij. Ontstellend was de aanblik, welken de men- sche.nmassa's, die zich op Bptersloot,. Kip straat, Kaasmarkt, Binnenrotte en 'Groote Kerkplein hadden verzameld, boden, vooral wijl telkens door het herhaaldelijk chargeeren der politie - een paniek zic.h van het publiek moester maakte, die ernstig© ongelukken deed vrcezen. Do noodlottige gevolgen bleven dan ook niet irit. Eenige nieuwsgierigen, voornamelijk kin deren, raakten onder den voet en bekwamen verwondingen. Toch was de politic,-dio in ver sterkten getale was opgekomen, er betrekkelijk spoedig in geslaagd den omtrok van het stad huis schoon te vegen. Alle toegangswegen naar liet stadhuis, en liet Groote Kerkplein werden Afgezet, terwijl, met behulp van bereden poli tie de onruststokers in de stegen en straatjes welke op Kipstraat en Botcrsloot, Nieuwe Markt en Goudschen Singel uitkomen, wer den teruggedreven. Do drukte, door de aohterbuurtbewoners ver oorzaakt, werd nu naar de straatjes en steeg jes verplaatst, waar het grootste lawaai nog langen tijd voortduurde. Ook in de overige binnenstad bleef het nog laat in-den avond rumoerig. Naar wij vernemen zijn een 20-tal opgsscho-' ten jongens bij het stadhuis gearresteerd. Ze bleken allen do zakken met steenen gevuld te hebben. In het- politiebureau aan do Toren straat worden zo in verzekerde bewaring ge steld. Gelijk gezegd was do politie aanzienlijk ver sterkt. Een groot aantal agenten der rivier politie belastte zich vooral met het letten op de steenenwerpers. Herhaaldelijk werd op verschillende plaatsen met steenen gegooid. Een enkele ruit slechts moest het ontgelden. Een inspecteur dor rivier politie, die een jongen onder groot gejoel en gejouw van het publiek wilde arresteeren, kreeg een -steen tegen het hoofd en werd tamelijk ernstig gewond. Toen een andere in specteur zich bij lie.ni vervoegde, kwam een haggl van steenen op de twee politiebeambten neer, zoodat een van hen genoodzaakt was zijn revolver te trekken, waarvan hij echtor geen .gebruik behoefde te maken. Do gewonde inspecteur werd per auto naar het bureau van de rivierpolitie gebracht. In de buurt van de Pannekoekstrajat tracht te men een agent der bereden politie van het paard fo trekken. De agent wist echter door van zijn sabel gebruik te maken do dreigende menigte op een afstand te houden. Door den burgemeester van Rotterdam is tot de burgerij een proclamatie gericht, waarin hij van de veronderstelling uitgaat, dat ieder weldenkende met hem daden afkeurt, dio slechts uit vorregaando baldadigheid voortko men en geen verband meer houden met klach ten over de duurte dor levensmiddelen. Deze klachten zijn door het gemeentebestuur na drukkelijk aan de regeering in Den Haag meegedeeld, terwijl het gemeentebestuur zelf doet wat mogelijk is. Rustverstoring op straat kan echter niet geduld worden en daarom is aan de politie last gegeven tot krachtig optre den tegen samenloopcn en ongeregeldheden. Zij, die zich daaraan schuldig maken, zullen de gevolgen aan zich zelf t.o wijten hebben. Ook do baldadigheid van kinderen zal metterdaad wor den tegengegaan. De burgemeester doet voorts een beroep op de rustige burgers om niet uit nieuwsgierigheid te gaan naar of te blijven op plaatsen, waar hotsing mogelijk is. Ingedeeld Kol. reserve. De kapitein der inf. O. I. leger N. J. F e e n- stra is met ingang van 1 Juli ingedeeld bij de koloniale reserve t© Nijmegen. Naar Oost-lndië. De le luitenant der art. R. C. Gaad c, van het O.-I. leger, zal 20 Juni met.hit stoomschip „Prinses Juliana" naar do koloniën terug keer en. Op hot westelijk oorlogsterrein. PARIJS. Aan den linkeroever van dc Maas deden de Duitschers Vrijdagnacht verschillende tegenaanvallen op de loopgraven aan de hellin gen van dén Mort Homme, doen- de Franschen Donderdag veroverd. Alle pogingen mislukten onder het Fransche vuur. Het aantal Duitsche gevangenen op dit punt steeg tot 180, onder wie 5 officieren. Aan den rechteroever van de Maas onderna men de Duitschers tegen 6 uur Vrijdagmorgen .een krachtige offensieve actie tegen de Fran- Ischo stellingen ten noorden van het werk Thianmont van heuvel 321 tot de toegangs wegen tot heuvel 320. Het vuur van de Fran- sche mitrailleurs en infanterie brak alle aan vallen en bracht aanzienlijke verliezen toe aan de aanvallers. Tegen 10 uur beproefden do Duitschers na een hevige beschieting met gra naten van zwaar kaliber een aanval meer oos telijk op de Fransche loopgraven aan den zuidelijken zoom van het Caillettebosch. Het onmiddellijk geoponde Fransche versporrings- vuur belette den Duitschers hun loopgraven te verlaten. Aan het overig© front afwisselende artillerie actie. Aan de Britsche en Belgische fronten gee nerlei infantorie-actie. Nog meer krijgsgevangenen. PETROGRAP, 16 Juni. (P. T. A.) De Russen hebben nog 100 officieren en 14.000 soldaten gevangen genomen. Ongeregelde troepen In Polen. PETROG-RAD. Volgens mededeeüng in de Duitsche pers heeft de bevolking in het dooi den vijand bezette gedeelte van Polen in den laatsten tijd zoogtenaamde rooverbenden ge vormd. Inderdaad bestaat er, r.aar menschen die uit Polen terugkeerden berichten, een complete? organisatie van detachementen die gevormd worden door Ppolsche boeren en uit Duitsche krijgsgevangenschap ontsnapte Russische sol. daten. Deze troepen, die zich in de moeraswouden schuilhouden, vallen de met het transport der levensmiddelen belaste Duitsche patrouilles aan. De detachementen zijn over geheel Pelen ver spreid doch vertoonen zich in zeer grooten ge tale* op den weg van Warschau naar Lioublin in het district Kouroff. Van het Oostelijk oorlogsterreln. BERLIJN. Officieel. Do Russen zetten ook Donderdag hun actie tegen hot front van v. Bothner's legor tem noordon van Przewlolca voort. Zij werden afgeslagen en lieten 400 ge vangenen in handen der verdedigers. Privaatles 20 cent. Wil u in korten tijd verrassend vlugge vorderingen maken in één of meervan do vakken Nederl. taal, Engelsch, Fransch, Boek houden en Rekenen, volg dan onzen spoedcursus, waarbij u voor al uw vakken samen slechts .20 cent per week betaalt. We sturen de lessen franco per post. U stuurt daarna per post uw werk in. We kijken alles na en sturen het per post teuig. Vraag gratis en franco prospecten met proef. Instituut HOLARHOF, De Clercqstraat 75, Amsterdam. A28es wat EJ vara Koek era Banket behoort te weten is, dat het komt uit de Fabriek van J. J. A. v. d. BURG, 7.. O. Binnensingel 1 F, DEN HAAG. Te lezen schriftgedeelten vatt 18 Juni2 Juli. Zóndag 18 Juni Joli. 15: 111 Maandag 19 Juni Joh. 15:12—27 Dinsdag 20 juni Joh. 16: 116 Woeusd. 21 Juni Jol). 16:17'33 Donderd. 22 Juni. Job, 17: 112 "Vrijdag 23 Juni Job. 17:1326 Zaterdag 24 Juni Joh. 18: 111 Zondag 25 Juni Joh. 18:1224 Maandag 26 Juni Joh. 18:2540 Dinsdag 27 Juni Joh. 19:110« Woensd. 28 Juni Joh. 19:165—24 Donderd. 29 Juni Joh. 19:2530 Vrjjdag 30 Juni Joh. 19:3142 Zaterdag 1 Juli Joh. 20: 110 Wie bovenstaande schriftlezing zou wenschen te volgen, maar geen Nieuw Testament bezit, geve hiervan ken nis aan bet BjjbelhuiSj Heeren- grgcht 366, Amsterdam, Den Haag-Scheveningen, Melk en Melkproducten. Hoofdkantoor GEO. BURGWAL 16-18. Ned. in Fransch en Engelsch 3 talen te geljjb. Groote vfekeljjksche aflevering. Vraag proefnummers a 15 cent, (een gulden per 6 weken; alleen bij L. M. E- STAR, Groote Markt Vlissingen. DUBBEL GESORTEERDE BETUWSCHE MEIKERSEN. 3 K.G. br. a vr. f 1.80 5 K.G. id. id. „2.55 10 K.G. id. id. „4.50 na ontvangst van postwissel, N- V. V/h J. GERRITSEN, Hofleverancier van Hi M. de Koninginte Zetten* a ontvangt U proefles1 Fransch, 2 fife Duitsch, 3 Engelsch 4 Boekhouden, 5 S i&is Nederlandsche Taal en Kekenen. Stuur briefkaart aan Cursus „Zelfontwikkeling",Bilderdjjkstraat 38. A'dam. Aanvang Juli, Prjjs voor elk vak 40 cte. per maand Volledige schriftelijke opleiding voor 't examen Van kom mies, hulpkeurrraeosSer, bewaarder bij 't gevangeniswe- zpn en potitie-beaeribte. Alleen voor 't kommies-examen leverde onze inrichting in twee jaar tij ds 2QO geslaagden. Uitvoerig geïllustreerd prospectus met adreslijst van geslaag den, gratis en franco. BV3. v. d. BROEK, Groningen, Postbus 70. Deze advertentie staat in elk Zondagsblad. en De aandacht van militie- plichtigen wordt gevestigd op het feit, dat zij die eene verbintenis volbrengen als matroos bij de Koninklijke Marine voor den tijd van 3;.. jaar werkelijken dienst en \yt jaar reservedienst geheel vrijgesteld zijn van hunne militie- en landweer- verplichtingen. Men kan zich ook ver hinden voor 4h jaar wer kelijken dienst en y, jaar reservedienst en is dan eveneens vrijgesteld. Premie na diensteindiging is f 400 (bij 3y, j.) en f 550 (bij 4« j.). Vraagt inlichtingen pei briefkaart aan den Com mies van Aanneming der Bllarine te Willems oord of bij het Bureau van den Plaatselijken of Garnizoens-Com- mandant.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4