Voor kweakelingeiï en onderwijzers. larinezaken. Co r respond entie. Uit Leger en Vloot. Uit onze Moppentrommel. X3E5 jXTOQTJJFTt A JNT'X- vtm ÜSondag 13 Juni 191e 3 Schriftelijke Repetitiecursus toor de Onderwijzersakte (laatste studiejaar) tevens inleiding voor hnofdaktestudie. '2 x per maand gedrukte lessen. 1 x por maand inzending van schr. werk. Geen boeken! De gehoele leerstot wordt doorgewerkt. De lessen bbjven het eigendom der leerlingen. Lesgeld f 3 per maand. Aanmelding bij Het Bureau voor Schriftelijke Lessen, M. A:dam. reg. inf. W. van A 1 p h o n, zulks ter ver vanging van bovcngenoeinden officier; is in positie gelijkgesteld met den rang van 2oiuit. de viijw. (sergt.-majinstr.) h/d. Landstorm J. It e i t s m a v/d. afd. „Roosen daal-'. De in positie met den rang van off. v. gez. 2e kl. gelijkgcsteldo vrijw. dr. L. M. A. J. Sc h nóp kens van Jticmpst, van het korps Limburgsche Jagers, is op zijn verzoek eervol van zijn verbintenis ontheven. De serg.-maj.-instr. C. A. Kruyff bij het Landstormkorps Stelling van Amsterdam ics in positie gelijkgesteld mot den rang van 2o luit. Gedetacheerd. De le luitenant der inf. O. I. leger A ran Zuiden wordt I Juli 'gedetacheerd bij de koloniale reserve to Nijmegen. Eervol onthoven. Do kapitein dor inf. O. I. leger P. S i e- belhoff is ingaande 1 Juli eervol onthcv> van zijn indecling bij de koloniale rc-scrve. Aanvulling on verhooging van het Vide hoofdstuk (Marine) der StaatsboLTCoting voor hot dienstjaar 1916. (Buitengewoon Krédiet.) rit liet Voorloopig Verslag lwtreffende bo vengenoemd wetsontwerp bleek dat men alge meen afkeurde dat de Regeering bij'Nota van Wijzigingen het voorstel deed den begrootings- post met het belangrijke bedrag van 1.800.000 te verhoogen. Aldus wordt, togen de bedoekng van onzo constitutioneel© bepalingen in, het advies van den Raad van State gemist en moest door de Kamer de ongewone weg van een herhaald afdeelingsonderzóek worden in geslagen. Naast do specificatie, in de Memorie van Toelichting gegeven betreffende de buitenge- wono uitgaven in het dienstjaar 1915, verlang de men een gelijke opgaaf te ontvangen om trent het jaar 1911, waarvoor eveneens een "buitengewoon krediet werd toegestaan. Waar het om belangrijke sommen gaat en het soms voorkomt, dat de aangevraagde gelden eenvou- digheidshalve worden afgerond tot een aanzien lijk hooger bedrag dan strikt noodig schijnt, dient de ICamor in de gelegenheid te worden gesteld zoo nauwkeurig mogelijk te worden in gelicht, omtrent het gebruik, dat van de toege stane bedragen is gemaakt. Het bedrag van 196.600 voor „Diversen" kwam verscheiden leden zeer hoog voor, vooral nu blijkt dat cTe buitengewone uitgaven onder dit. hoofd voor 1915 op 17.100 zijn te stellen. Op nadere toelichting stelde men prijs. Gevraagd werd wat onder „reis en verblijf kosten" wordt begrepen, waarvoor thans 30.000 meer wordt aangevraagd en waarvan de buitengewone uitgaven in 1915 90.100 ble ken te bedragen. Blijkens do Nota van Wijzigingen wordt voor het tweede kwartaal 1916 voor steenkolen 18-5.000 noodig geacht. Eenirro nadere inlichting omtrent het groote verschil tusschen dit bedrag en do som noodig geacht voor hot eerste kwartaal, zou op prijs worden gesteld. De toelichting tot den post „verbruiksarti- kelen" van 45.000 deed de vraag rijzen, waar om slechts ,.oonigermat9" rekening is gehou den met de stijaing der prijzen. - Voor ..kosten Tysla in verband met arbitraire uitspraak" wordt f 70.000 geraamd. Blijkens de toelichting heeft het zinken van dit,schip reeds 1.424.929 -50 ten laste van 1914 doen komen. Gaarne ontving men een nauwkeu riger sneo'ficatic van de uitgaven waartoe dit ongeval heeft geleid en nog leiden kan. terwijl nadero mededeelingen omtrent den loon van zaken en de arbitrale uitspraak van 13 Maart 1916 zeer op prijs zouden worden gesteld. Uit do Staatscourant. Bij K. B. zijn bij de zeemacht bevorderd tot off. v. gez. le ki. de id. 2e kl. dr. G. W. Bakker. HRJurr jens, W. Reili'ngh en J. M. A. J. H. von FreytagDrabbe, resp. 26 Juni, 16 Juli, 16 Juli en 1 Aug. Bij besch. v/d. Min. v. Marine is off. v. gez. 2o kl. B. Bosch met 16 dezer gepl. b/h. hosp to Willemsoord, ONZE CORRESPCNDENTSERUBRIEK Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen wortlon regelmatig en zoo spoedig mo ge I ij U en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is r.og weder cans bij nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijst apart „Do Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Geef steeds uw juiste en volledige mili taire adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. Adressen gevraagd. Eerste plaatsing. De Directeur Iloofdcxperliteur Veldpost (verzoekt tegenwoordig adres van Lsm sprg. S. Blankstein; Mil.-korp. W. Broekom a, depot Huz. W. Gem mink, 2 1 Reg. 2 Div. W. Groen; G. Heiman s. 1 I 10 R. I.; AHoek, 1 depot X B. A. Holle man, 2-3 R. II.; J. H. Jorse, 4 pel. 3 esk. R. H. Cav. Brig.; W. Maas, 3 esk. 2 R. II.; Korp. Maas, 2-3 R. II. J.M.Munck, 2 III 10 R. I.; C. v. d. Oor d, 3 II 15 R. I.; J. J. Poeronveen, 1 comp. 20 R. I. Th. de Rij ke, 1 III R. I. J. Scharnagel, dep. X; J. A. Smits, II 21 R. I.; P. W a g e n a ar, serg. J o li. F. Z ij m, 4 R. H. (Tweede plaatsing Do Directeur Hoofdexpeditio Veldpost <yerzoekt tegenwoordig adres van: Jac. v. Arcon, 3-2 R. H. J. v. d. Bergh, 3 R. II.; G. H. C oe n e n, 2 R. I.; J. Dekker, 3-1 R. B. L. v. Dijck, 4e Comp. ?Bat. 18 R. I. JosédeFrioe, mil. wielr. Breda; Dorus Gr óejiend aal. le comp. fl Bat. 17 R. I.; E» <1® Haan, 2-2 R. ELj, -T. H u i t e m a, 4 III 15 R. I.; Frans I m a n d t, depot X; E. de Jonge, 2-2 R. H.; Mil. D. Noorlander, 3e Divisie F. van Oplagen, 2 R. H. A. M. Ovorbof f, grensw. Millingen J. Pasmaus, korp. 2 III 2 R. I. IJ zondoor n, 1-3 R. H. Adres milicien Gidionse gevraagd. Ondergeteekende verzoekt beleefd opgave var. heb adres van den milicien Gidionse, vroeger bij het Res. Bat. III le Comp. gediend heb bende, maar daarvan overgeplaatst als zieken drager. D. SAKKO, Korp. 40e L. W. Inf., le Comp. S. M-, Breda. Een militair, dienstdoende als werkman, geniet gedurende het periodieke verlof do eerste 4 dagen menagegeld. Do toe- lago als werkman gaat echter niet dpor. It o d. T. J. \V., legerplaats Zeist. Omdat uw ver zoek om hooibouwveriof ^oor den M. v. O. is afgewezen, behoeft gij geen verdere pogingen te doen om dat verlof to bekomen. 2e. Het tijdstip van opkomst onder de wapenen van do landstormlichting, jaarklasse 1916, is nog niet beleend. Red. J. H., Arnhem. Den tijd, gedurende welkc-n men verstoken is van gunsten, wegens het zich met Pascben ongeoorloofd verwijderen van het korps, is ter beoordeeling van den comman- dat. Red. H. de J., Everdingen. Zie ons antwoord aan J. H. te Arnhem, in dit blad. Red. H. J. E., Brielle. Richt een verzoekschrift tot uw compagniescommandant om voor bij zonder verlof in aanmerking te mogen komen. Red. E. N., Leeuwarden. Richt een verzoek schrift tot uw korpscommanöant om zoo moge lijk in of nabij Zutphen geplaatst te mogen worden. Red. J. B., 's-Gravenhage. Is on3 niet bekend. Red. H. D., Goirle. Gij kunt een verzoek tot den Opp. v. Land- en Zeemacht richten om bij uw landweerdistrict gedetacheerd te mogen wor den, onder opgave, dat gij voor het Veldleger zijt afgekeurd. Red. Af. M., Oudenbosch. Gij moet, te laat van verlof terugkomende, do terugreis zelf betalen. Red. M. K., 's-Hage. Uw broeder wordt als sol daat ingelijfd, kan zich echter bij zijnen com- pagnicscomandant opgeven om bij de opleiding te mogen worden geplaatst. Red. CM B., Rotterdam. Of gij belasting moet be talen, hangt af van uwe inkomsten. Als gij denkt niet daarvoor in de termen te vallen, kunt gij een verzoek tot den Gemeenteraad van Utrecht zenden om daarvan vrijgesteld te mogen worden. Red. J. R., Baarle-Nassau. Zie de ,.S. Ct." no. 286. Red. J. D. v. d. G., Den Haag. Op den Zondag, voorafgaande aan heb periodieke verlof, be staat wel recht op het menagegeld, op den Zondag, in aansluiting aan het periodieke ver lof geen recht. Red. N. K., Nunspeet. Als men tijdig den burge meester kenala geeft dat men bij inkwartiering den i ngc kwart; ïrde wenscht uit .te besteden, heeft men daartoe het recht. Is men eenmaal ingekwartierd, dafl moet heb uitbesteden met toestemming van den betrokkene geschieden. Red. B. P.. St. Michielsgestel. 1. Richt een ver zoek tot den burgemeester van uwe woonplaats om voor vergoeding in aanmerking te mogen komen. 2. Op welk tijdstip do lichting 1907 van bereden wapenen en die der infanterie met klein verlof gaat, is ons niet bekend. Red. N. A. v. W., Maastricht. 1. Richt een ver zoek tot den M. v. O. om het bedrag der reis te mogen ontvangen. 2. Spreek hierover eens met uwen compagniescommandant. Of gij al of niet den weekdienst moet waarnemen, is te zijner beoordeeling. Red. L., Monster. Als het studieverlof is toege staan naar aanleiding van een beschikking of L. O. van den M. v. O., hebt gij na het eindi gen van dit verlof weder aanspraak op perio diek verlof. Red. P. M. v. S., Zeist'. Voor landstormplichti- gen bestaat de verkorte diensttijd niet en uw college heeft dus geen recht op twee maanden uitstel van eerste oefening. Red. L. P.. Harderwijk. Verlof naar Duitsoh- land wordt alleen in zeer dringende omstandig heden door do Duitscho autoriteiten toege staan. Red. J. D. de K.. te A Gedurende het periodieke verlof hebt gij recht op het menagegeld. Do toelage als zadelmaker wordt echter over die dagen niet genoten. Red. H. G., Amsterdam. Het is ons niet bekend, dat er bepalingen zouden bestaan, dat aan onderwijzers van M. U. L. O. scholen onbepaald verlof kan worden verleend. Red. D. B., Tilburg. De burgemeester bepaalt .liet bedrag dor vergooding.1 Kunt gij ir met diens beslissing niet vereenigen, dan kunt gij een bezwaarschrift indienen bij de Commissie van voorlichting inzake bezwaarschriften vergoeding kostwinners. Het bezwaarschrift te richten tot den voorzitter van die Commissie in de hoofd stad van uwe provincie. Red. W. C-, Oudenborch. Het dunkt ons billijk, dat in de eerste plaats voor de corveediensten enz. do militairen der Administratietroepen in aanmerking komen. Waar uw Commandant u beloofd heeft, zoodra er een baantje openkwam, gij daarvoor in aanmerking zoudt komen, dunkt het ons het beste, dat gij nog maar eenig ge duld oefent. Of gij al of niet met den dienst medemcet is ter beoordceling van uwen com mandant. Red. J. A. L., Tilburg. De dagen dat gij eigen machtig met verlof zijt gegaan, moet gij in halen. Daarna, komt gij wfcfler in aanmerking voor liet periodieke verlof. Red. G. N., Waalwijk. Hot is nog niet bekend, op welk tijdstip do militie-lichting 1909 overgaat naar de landweer. Red. J. v. D., Legerplaats Oldebroek. Informeer bij den commandant van de Luchtvaartafdec- ling. Red. G. M., Well. Gij kunt een bezwaarschrift richten tot de Commissie van voorlichting in zake bezwaarschriften wegens vergoeding aan*| kostwinners van do provincie Limburg. Dit bezwaarschrift te zenden aan den voorzitter van die Commissie in do hoofdplaats van die provincie. Red. P. M., Veldleger. Volgens do nieuwe regeling betreffende bijzondcro verloven zijn de reis dagen in het veldof inbegrepen. Hebt gij meer verlof noodjg. dan raden wij u aan dit aan te vragen. R e d. W. E., Utrecht. Gij hebt geen recht op Rijksvergoeding, omdat gij voor de mobilisatie geen kostwinner waart. Red. A. v. d. W„ Katwijk aan Zee. Voor plaatsing als bankwerker bij de artillerieinrichtingen moet gij rechtstreeks een verzoekschrift richten tot de Directie yan diq ipjichtiügea te. Hcm- brug, ,Red« 5 J. \V., Roosteren. Het gewone militaire eer- beuijs moet gebracht worden. Red J. G., Eltcn. Is ons niet bekend. Re d. A. F., Broskens. Richt een verzoekschrift to len Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht door tusschcnkomst van uw Compagniescom mandant. R e d. v. R., Kampen. Het is ons niet bekend, dat do regeling betreffende de periodieke verloven niet van toepassing zou zijn voor het personeel der inrichtingen voor opleiding tot een hooge- ren rang. Red. W. den Dungen. 1c. Militairen mogen in alle klassen por spoor reizen. Voor het milita' tarief verwijzen wij u naar het Compagnies bureau. 2e. Hangt van omstandigheden af. R e d. J. P. Goorlc. Is ons niet bekend. Red. H. v. 't W., Alkmaar. Wij gelooven niet, dat gij 40 dagen van tevoren bij uw landweerbatal jon geplaatst zult worden. Informeer echter eens bij uw commandant. Red. J. C. J., Breda. Gedurende hot verlof heeft de soldij genietende vaste kok (militiopliehtigo) ook gedurendo de eerste 4 dagen ook recht op menagegeld. Red. J. W. L., Deventer. Vraag aan den officier van gezondheid dio u behandelt, of gij in aan merking moogt komen voor verlof tot herstel van gezondheid. Red. Ph. K. C., Deventer. Voor overplaatsing zal weinig kans bestaan. Gij kunt echter een ver zoekschrift lichten tot den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht. R e d. E. K., Harderwijk, le. Richt een verzoek tot uw korpscommandaut om van de opleiding ont slagen te mogen wordeD. Voorts kunt gij een verzoekschrift tot uw Compagniescommandant richten om in aanmerking te komen voor bij zonder verlof. 2o. Landstormplichtigen, in het bezit van het diploma als Assistent-apotheker, kunnen (indien er vacatures zijn) voor aanstel ling tot assistent-apotheker in aanmerking komen. 3e. Het vrij zijn van appèls is-een gunst en dus ter beslissing van uw comman dant. $e. Bij het periodieke verlof hebt gij recht op vrij vervoer voor Rijksrekening. Red. D. U„ Harderwijk. Den tijd dat gij als deserteur waart afgevoerd, moet gij langer blijven. Gij gaat dus met do liohting 1915 der bereden wapeneno met klein verlof. Gij kunt echter een gemotiveerd verzoek tot den M. v. O. richten om piet de. lichting 1908 der bereden wapenen met klein verlof te mogen gaan. Red. B. J. S., Haarlem. Het afgeven van een verlofpas in geval van bewegingsvrijheid is ter beoordeeling van uw commandant. Red. R. J. G.. Nijmegen. Dit is ons niet be kend. Red. L. C. L., Monster. Het is ter beoordceling van uw commandant welken dienst gij moet verrichten. Gij kunt intusschen uw compagnies commandant vragen weder de diensten der A. T.-troepen te mogen verrichten. R e d. B. G. B., Baarle-Nassau. Richt een verzoek schrift tot den M. v. O. om naar Amerika te mogen vertrekken als gij met klein verlof naar huis gaat. Vraag in dat verzoek tevens of u de kosten der reis vergoed mogen worden. Red. Jas gevonden. L.l. Dinsdagavond pl.m. 8 uur op wacht zijnde aan het perron Roosendaal gevonden een jas van een wachtmeester der bl. Huzarenaan den linkermouw j^iuimnierd (onduidelijke nummers). Terug te bekomen bij mil. Joh. M. van Kalken, Spoorstraat 174, Roosendaal. In den trein laten liggen. Dinsdagmiddag in den trein laten liggen van jUaastricht-Koosendaal een boek var; de eerste linlp bij ongelukken en daarin een serie kaar ten. Ik ben geneigd den vinder do onkosten to vergoeden. F. L. van Duurling, mil. zieken drager, kazerne Korte Noordstraat, Middel burg. Wie (n den trein van Dinsdag 13 Juni, een pakje heeft gevonden inhoudendo eenige boeken en cahiers over schilderen en teekenen enz., wordt beleefd verzocht dit terug te zenden aan R. Visser,, 3o comp., 2e Batalj. 22e R.-I. 2e Divisie Veldleger tegen vergooding der ge maakte onkosten. Grijze mantel verloren. In den trein een grijze mantel no. 4117 laten liggen. De vinder zal beloond worden. Verzoeke beleefd bericht aan O. Holwerda, 2-4 Regiment Huzaren, Cavelerie Brigade, Veldleger. Maandagavond in den trein van 8.55 uur uit Den Plaag heeft iemand mijn grijzen mantel mede genomen. Mijn mantel is gemerkt 1. V.A. 77, met een kettinkje er aan. Mil- H. Nutbey, 1 Reg. Veld-Artt., 1 Batterij 1 B IV Divisie Veldleger. Geweer 4653 in trein achtergelaten. Mijn geweer W, N. 4653 heb ik 31 Mei in den trein naar Amsterdam achtergelaten. Ver zoeke beleefd bericht aan W. Delsing, 2e Comp. le Bat. 13 Reg. Inf. 3 Divisie Veldleger. Koffer in trein achtergelaten. Laten liggen in den trein een koffer met een zakboekje en eenige boeken. Het adres is op den koffer geplaatst. Verzoeke beleefd bericht nan G. H. Becker, 1-3-16 R. Inf., Ille Divisie Veldleger. Gevonden voorwerpen. 1 iveede Lijst. Lijst van militaire kleeding- ev. uitrusting stukken, gevonden in 6poorwegrijtuigen of aan do stations to Rotterdam en bezorgd xen bureele van den Garnizoens-Commandant* te Rotterdam, waar ze door belanghebbenden kunnen worden opgevraagd. Toezending geschiedt voor rekening van de eigenaren. 1 Kwartiermuts oud model gemerkt 945 (let ters onleesbaar), 1 Handddoc-k buiten model waarin gerold 1 paar sokken gemerkt 4. O. 917; 1 Paar model sokken ougenuinmerd en nieuw; 1 Pakje waarin1 borstrok, 1 boezeroen, 1 paar sokken. 1 trommeltje, 1 busje en 1 fleseh (het ondergoed ongemerkt)1 doosje waarin een paar model schoenen nieuw gerepareerd; 1 blik si garenkistje waarin een hemd1 Pakje waarin oen doosje zeep, een hauddoek en een zakdoek; 1 Pakje waarin zeep, tandenborstel, handdoek, zakdoeken en borstrokken1 Pakje van onder broek en sokken, waaromheen twee riempjes1 Pakje waarin een handdoek, een pa;^ model 6okkon, twee zakdoeken en twee boterhammen met kaas belegd1 Pukje waarin een paar sok ken 1-palcjo waarin twee paar mil. sokken en een aakdoek1 Pakje waarin een handdoek en oen paar sokken in zeildoek gewikkeld 1 mili taire capo W. N. 620S; een pakje van oen mili tairen onderbroek1 pakje van oen rooden zakdoek waarin een handdoek en zakdoek en een paar sokkon1 Zakdoek waarin gewikkeld 2 roode zakdoeken, een handdoek en een paar bretels; 1 Pakjo vuil goed; 1 Blauw boterham menzakje, waarin oen paar sokken, een hand- dook on zakdoeken1 Pakje waarin een hand doek, een paar sokken, oen rooden zakdoek en een zakje; 1 Pakje waarin 4 paar sokken, oen sloop en twee portrotlijstjes1 Pakjo van eon onderbroek gemerkt 4. H. S. 999; 1 Pakje waar in twee paar sokken en een hemd: 1 Pakjo waarin een hemd, een bruêne zakdoek, een overhemd en sokken; 1 Pakje waarin twee handdoeken en oen zakdoek1 Pakje waarin twee handdoeken on een zakdoek; 1 shako ongemerkt; 1 kwartiermuts oud model gemerkt P-S-7231 pakje waarin twee paar sokken gemerkt 10 C. 75S, 1 werkkemd en 1 handdoek, waaromheen.drie riemen; 1 nieuw model kwartiermuts gemerkt 6948; 1 kepi ge merkt 1. J. 2890; 1 blauw zakje waarin, tabaks doos c-n zakje tabak1 broodzak met veld- flesch onduidelijk gemerkt, met I'. A. 700; 1 pakjo waarin een grijze wiclrijderabroek nieuw en ongemerkt; 1 huzaren-cape merk 4 II.A. 267-091; 1 kwartiermuts gemerkt B. 407 1 koppel met sohoedo en bajonet gemerkt 8512- 1098; 1 shako, ni-'uw, ongemerktmot ton 3 1 koppel, scheed© en bajonet gemerkt 49IJ7 B. 926: 1 politicmuts oud model, ongemerkt; 1 pakjo waarin oen paar model lage schoenen, ongemerkt1 pakjo waarin model hemd met onderbroek (nieuw en ongemerkt); 1 pakje waarin onderbroek, handschoenen en bretels; 1 pakje van een opgerold militair hemd; 1 pakjo waarin handdoek, zakdoek en sokken 1 pakjo waarin heind, borstrok en onderbroek Zij dio mecnen in het bovenstaande hunne eigendommen te herkennen, worden uitgenoo- digd bij het opvragen vooral wanneer hel ongemerkte godecren betreft, zooveel mogelijk nadere aanwijzingen te vermelden, zooals ver pakking, enz. De Luitenant-Kolonel Garnizoens-Commandant to Rotterdam, J. A. VAN TOORENBUKG. Mobilisatie (Oorlogs)-Stounfonds voor militairen. Voor het door „Ons Belang", Vereeniging van Onderofficieren, enz behoorende tot de Nederlandschc Landmacht, opgerichte mobili satie-steunfonds is het volgende reglement vastgesteld Art. 1. Doel van het Mobilisatie-OorIog6- ■Steunfonds voor Militairen is steun te ver- leenen a. aan hen, die door het gemobiliseerd zijn of door den strijd do geschikt beid tot liet winnen van levensonderhoud geheel of gedeeltelijk heb ben verloren, of b. aan hen, voor wie tot herstel van gezond heid een kuur in een inrichting of op andere wijze noodig is, voor zoover do kosten daarvan niet uit eigen middelen kunnen worden be streden c. aan weduwen en weezen van hen, die door het gemobiliseerd zijn, of door den strijd, of de gevolgen daarvan zijn overleden of omgekomen d. aan hen. die door het oorlogsgeweld hunne bezittingen geheel of voor een groot gedeelte hebben verloren. Onder do bij a, b. c en d bedoelden zijn niet begrepen zij, die tijdens de mobilisatie licha melijk ongeschikt worden, zonder dat dit een direct gevolg is van mobilisatie of strijd en ook niet zij, wier verlies van bezittingen een indi rect gevolg is van de tijdsomstandigheden, het gemobiliseerd 'zijn of oorlog. Art. 2. Do middelen van het fonds bestaan nit: schenkingen, donatiën, erflatingen, giften, enz. Art. 3. Het fonds wordt beheerddoor een Commissie, aangewezen door en onder toezicht van het Hoofdbestuur. Art, 4. Ondersteuning kan verleend worden op voor ieder geval de meest wenschelijke wijze, ter beoordeeling van de Commissie, behoudens beroep op liet Hoofdbestuur. Art. 5 Het. fonds wordt opgeheven zoodra, ter beslissing van een algemeen© vergadering, het bestaan overbodig is geworden. Art. 6. Do alsdan overschietende gelden 'zul_ len worden gestort in het Sanatoriamfond.s der Vereenigingeventueele nog op het fonds druk kende lasten zullen daaraan eveneens worden overgegeven. Het Hoofdbestuur: Namens hetzelve, Het Dagelijksch Bestuur: W. WIJK, president H. B. BERGHUIJS, le secretaris. Ter toelichting lezen wij in een circulaire Van het Hoofdbestuur liet volgende: „Het reglement is zoo beknopt mogelijk ge steld, omdat bij de uitvoering toch geheel zal moeten worden gerekend met wat mogelijk is, in verband met de omstandigheden en aanwe zige» middelen. De ruimte van opvatting, wie geholpen zullen worden, is natuurlijk daarvan ook m de eerste plaats afhankelijk. Voor noo- dige hulp heeft liet Hoofdbestuur echter nie mand willen uitsluiten, hoewel daarbij wel in do eerste plaats is gedacht aan beroeps-onder officieren en minderen. Ook is het de bedoeling dat in do eerste plaats voor steun in aanmer king komen zij, welke aan liet fonds hebben bij gedragen. Niet-beroepsmilitairen welke hebben bijgedingen gaan voor bij hen die het fonds hun steun hebben onthouden. Men moet ech ter de Commissie niet binden, gehandeld moet kunnen worden zooals dit het meest wenschelijk is. Men stcune het fonds om ander: te steu nen, om hen dio het noodig zullen hebben en die op onzo hulp zullen zijn aangewezen. Ge lukkig als niet wij dat zelf zullen zijn „Bij verkeerde of onbillijk© toepassing zal het hoofdbestuur wel zijn maatregelen treffen. Hoofdzaak is. zoo spoedig moge- lijk te zorgen, da£ cr een flink kapitaal bij elkaar wordt ge- b r a c h t „Als het ergste geschiedt, zal er zeer veel noodig ziin. blijft ons land gespaard, zooveel te beter. Wij behoeven u den diepen ernst van deze zaak zeker niet nader te ontvouwen, gij moet deze zeker met ons gevoelen. Spoort dus allen aan tot het fonds bij te dragen, bespreekt het met uwe. vrienden, hc'.egt.zoo mogelijk ver gaderingen. neemt alle gepaste middelen te baat om ons doel te reiken." Het correspondentie-adres voor dit Steun fonds is: W. Wijk, Res. adj. te Alkmaar. Reserve-Bataljon B. Men schrijft ons van bet. Reserve Bat. B. Op 17 Juni a.s. .worden bevorderd bij het bataljon Tot milicien sergeant: do miliciens korporaals Vink M., Hermans J. H. M.. Doomernik C., Leenders J. M. A. van. 2 R -T.De Jong P. van 9 R. I. ;Antonisse J. C., Serné D., v. Ammers J., v. Buggenum J. A„ van 10 R. I. Maessen H. J., Giesen L., Jetten P. H„ Jansen H. C., Hermans J. H., Frissen H. J„ Geilen L., Timmers H., Geur- ten J. A., van 13 R. I. Tot milicien korporaal: De milicien soldaten v. Rons P. H„ Heugén T,. F., Mulhuvzen N.. Pijnenburg G., Thiery T. H. H. van 2 R. I. Jansen J. II.. v. Schafk W. H., Noels J. M., v. d. Hurk A. P., v. d'. Meyden D. van 11 R. I.; Schillings H., Schreurs H M., v. cl. Vondervoort M., Jeuris- sen J. P. Janssen J. H. van 13 R. I.Bud ding J., van 22 R. I. Tot landstormplichtig kor poraal: de landstormplichtige soldaat Mulder J, H., jaarklasse 1915 van Depót VI. De landstormplichtige fourier A. J. Schuur man, wordt op 17 Juni a.s. overgeplaatst naar Depót VII. Zijn heengaan wordt door do on- derofficiers-tooneelvereeniging ten zeerste be treurd. Ook do voetbiilvereeniging lijdt een onherstelbaar verlies. O, Ko, wat heb je ge daan, keer terug, alles is vergeven 1 ,iDe Vrije Club" to Milligen. Men schrijft ons uit Milligen: Wat werd er door hen, die niet het geluk hadden met Pinkster naar huis to gaan met verlof, in ons kamp gejuicht, toen zo hoorden dat „De Vrije Club", dio hier den 14 Mei „Het Familiekind" speelde met zoo groot suc ces, die feestdagen in do Legerplaats zouden komen 6pelen. Onze verwachting was hoog ge spannen en de club stelde ons niet te leur. Zondags, de zaal was bijna geheol vol, niet tegenstaande er natuurlijk velen „huistoe" waren, zagen we met plezier de goede Oprecht. Maar mijn zoon, je studiën kosten mij v.66r vcol! Ja, papa, 'k weet eigenlijk niet, hoe hot komt want ik studeer toch waarlijk zoo veel niet! Niet verkeerd vostann. Een© coquette aotrieo moest voor de recht bank getuigenis afleggende president vroeg haren ouderdom. Mot neergeslagen oogen en een aanminnig blosje lispt© zij .Twee-en-dertig jaren." Twceten-veertig jaren," herbaalde do pre sident. En zij berustte er in. Zaligo troost. Duellist: Wat. mij zoo droevig stemt, is de gedachte aan mijn meisje. Getuige: Mank je niet bezorgd over haar. Als je somsverminkt wordt, on zij jou niet incer hebben wil, neem ik haar. Scherp antwoord. Criticus: Jo vriond B. schijnt mensehen- schuw te zijn geworden. Dichter: Zoo? Ik zie hem tooh dikwijls in den schouwburg. Criticus: Ja, maar allëcn a!s er eens een stuk van jou wordt opgevoerd? II e t g v o 1 g. Hij had het voorrecht, een bootje te bestu ren, waarin zij, de beminnelijk© mademoiselle Euryanthc, oud 28 jaren, was gezeten. Hij wav, als altijd, zeer interoasant; zij werd :n do hoogste mat© door zijn onderhoudend ge sprek geboeid. Zij spraken van poëzie en romantiek. Het was dooas'il; helder schoon do maan; do ster ren fonkelden. Duar 6loeg, door een onvoorzichtigo bewe ging, hot bootje om. Jlot viel hem niet moeilijk, daar hot water ondiep was, haar te reddenweldra had hij haar, in zijn mantel gehuld, woor doen plaat# nemen on krachtig rocido hij terug naar don wal. Het waa gelukkig con warmp Augustus- avond. Du jonkvrouw zat daar zwijgend en met neergeslagen oogon toon zij echter den ©over bereikten en hij haar uit Jn*t. bootjo hielp, fiuisterdo zij beschaamd hem do verrassende vraag to©: ,.\%illen wij 't maar dadelijk publiek maken?!" Liefdesverklaring. Mariana, speelt go piano? Neen. Mariana, ik bemin u. vertolking v^n „Zijn Zoon", blijspel in 3 bedrijven van G. von Moser. Allle rollen waren prachtig bezet en hot sa menspel was af, evenals ensceneering en grim©. De belanglooze club speelt met liefdo voor de militairen. Precies op tijd wordt begonnen; is men door gebrek ©an licht e.d. nog niet geroed, geen noo<Teen lid is bijna direct klaar om met een extra-voordracht op te treden, zooals we ..Hannes bij do Landweer" kregen. Geen wonder, dat majoor de Bruin na afloop namens officieren (waaronder overste Noest met zijn staf) en soldaten een hartelijk woord van dank bracht aan hen, die met dit slechte weer heole- manl uit de hoofdstad hier hun gaven kwamen bieden. Den nveeden dag spande alles de kroon. D© geheel volle zaal daverde nog meer van den lach bij de opvoering van het. blijspel in 2 bedr. ..Leen me je vrouw", van Desvollierea en de klucht „Rustig© Luitjes". Het eerste is een pittig fransch blijspel, dat met smaak werd gespeeld en de twéedo is een klucht, die zóó opgebracht een succes móét wordeD. En do léden van „De Vrije Club" spelen met een bewonderenswaardige routine en een zekerheid van karakter, die voor dilletnnton te benijden i«. Mogen we hen nog dikwijls hier zien ver schijnen. Van gezonde frissche kunst, we mogen her- gerust zoo noemen, zijn we dan ver zekerd. 5Ve hopen du6: tot weerziens. F. Onze vliegers. Men meldt ons De 1st© luitenant-vlieger Land, van de Ilde divisie, vergezeld van den lsten luitenant-waar nemen Bierens, bracht Woensdagmiddag met een militairen tweedekker uit Arnhem een be zoek aan de legerplaats bij Harskamp. Er 6tond een felle Noordoosten wind. In den omtrek van d© legerplaats werden drie tochten ondernomen met een passagier, n.l. den majoor Bakker, commandant van het tweede bataljon grenadiers, den reserve lsten luitenant Moorinan van do grenadiers en den reserve 2den luitenant Van Stockum van do in fanterie, welke vluchten onc^rscheidonlijlc 8, 17 en 10 minuten duurden en waarmede een hoogte bereikt werd van resp. 500, 750 en 400 M. Begrafenis van een Duitsch zeeofficier. Men meldt ons: Onder buitengewoon groote belangstelling had Woensdagmiddag in Den Helder de begra fenis plaats van den Oberleutnant z. S. Kurt Faber. wiens lijk eenige dagen geleden hier aanspoelde. De stoot werd voorafgegaan door het .muziekkorps der Kon. Marine, onder lei ding van den kapelmeester, luit. ter ze© 3e kl. A. L. Hazebroek. Aan de groeve sprak d© ka pitein ter zee A. Pieren, commandant van H. M.'s wachtschip namens den Stcllingcomman- dant, waarop de luit. ter zee Muller, mil. at taché aan het Duitsche gezantschap in Den Haag, dank zeide voor de betoonde eerbewijzen. Aanwezig waren de voorzitter van den deu - schen Flottenverein en de Duitsche consul, bei den t© Amsterdam. Een achttal kransen en bloemstukken dekte d© baar, Waaronder fraai© van het gezantschap, van de geïnterneerde of ficieren op fort Wierickefechan3, van de Ncd. Marine, enz. Oplossing Oplossing v.n het raadsel, voorkomend© in do „Soldatencourant" van 14 Juni no. 286, ingezonden door J. P. Meere. Het spreek woord is „Wie de schoen past, zet hem in zijn kastje!" „Wien", is een stad in Oostenrijk. ..Kapitein", is een officier. „IJ s", is wintervermaak. „Kastanje", is een boomvrucht. „Hemd", is een kleedingstuk. „Zes", is een cijfer. „Chaam", is een dorp in N.-Brabant. „Theo", is een jongensnaam. „Zoe", is een naam voor een geldstuk in N.-Brabant. „Si ent je", is ©en meisjesnaam. W. OOSTERHOF. 6-III-I-R.V.A., IVe Div. Veldleger. Pandoeren. Pandoerpraatje van de Pandoerclub „Had je me maar!", 3-II R. Gr. Ie Div. Veldl. le. Sch. 7, 8. 9, h., Kl. 10, R. 7, h. 10, 8. 2e. Sch. b„ kl. h„ H. 7, 9, R. 9, 10, vr., h. 3e Kl. 8, 9, vr., H. b. vr. aas, R. 8, a. vr. 4o Kl. b„ 7, R. aas, b., Sch. aas 10, H. b. 6. Weggelegd worde kl. aas. No. 1 speelt 't praatje met kl. 10 als troef. De pandoerclub „Had jo me maar!" A. LÓTEN, voorzitter. Korp. GERRITSEN, penningm. DE GROOT. J. STARMAN. Weer verlof! (Van liosp.sold. Zweedijk). Vol vreugd heeft ieder weer vernomen, Dat men !t verlof zal tee gaan staan, Opdat we allen dan weer komen Tehuis! want wie staat dat niet aan? Een tweetal maanden was !t geleden, Sinds het verlof was toegestaan. Voorzeker, 't Had ook weer z'n reden, En daarop kwam het dubbel aan. Doch nu weer blijdschap allerwegen, In stad en dorp, aan bosch en strand. De oude vreugd is weer herkregen. Straks drukt men velen weer de hand. Vol moed dan weer do toekomst tegen, Het hoofd omhoog; niet meer versaagd. Nu mogen w'ons weer vrij bewegen, En daarom nu niet meer geklaagd. Straks klinkt misschien de blijde marei „Demobilisatie" door ons land. Dan juicht wellicht een groot© 6chare; „Goddank, gered voor d'oorlogsbrand 2" Wo zullen dus maar allen hopen Dien kreet te hooren overal. Dat niemand ons meer zal bestoken, In vroesten, wreeden overval. ZWEEDIJK korp. H.-S. Een supporter. (Van korp. widr, J. T. Vlietstra.) Blauw-Wit, een reuzenclub in het westen, Was van het jaar al weer eon van do besten, Reeds nu kwam zij voor Ajax U» staan, Toen konden zij gelukkig naar huis toe gaan, Door den stand 11 is, dat was to verwach ten, Want van der Kluft was door zijn autorijden op halve krachten. Nu hoop ik, wanneer jullie voor Haarlem of D. V. S. komen te etaan, Dat de Blauw-Witton met een reuzen-over winning naar huis kunnen gaan, Dat is hetgeen, waar ik nog steeds op neb go- wacht, Dat Blauw-Wit het tot Eerst© Klaa heeft ge bracht. J. T. VLIETSTRA, 3e esk. wielrijders, cav.-brig. De drie klasslanen. (a/b. H. M. „Buffel".) Mynheer do redacteur zou het niet gaan, Wat wij u vragen bij dezen, Om ons een kleine plaatsruimte af to staan? Wij zullen u daarvoor dankbaar wezen. Wij wilden u gaarne iets vertellen, Van d© lotgevallen van drie varensgezellen. Wij zitten hier a/b. H. M. „Buffel" met z'n drieën, ln een pak yan het rijk, dat kost Ons geen spieën. Wij zijn namelijk gestraft met kiassiaan, En ons verlof is voor drie maanden naar do maan Wij hebben iet© in 6trijd met den dienst mis dreven, Dus werd die straf door den Commandant ons gegeven. Het was namelijk voor Paschen traktement, En w© waren dus in ons element. Doch wat een spijt, er was nog geen verlof, En zonder aan de gevolgen t© donken, gingen wjj op do pof. Doch dat kwam ons duur te staan, De Commandant maakte ons drie maanden „kiassiaan". Die straf bestaat nameljjk moet u weten, Dat wij in eigen tijd, in het achter-beneden schip zijn gezeten. En ons werk bestaat namelijk uit, o, ik zal het nooit vergeten, Uit het schoonhouden van emmers met eens gegeten eten. Maar zeep en water i« geduldig, Dus wassehen wij ons eiken dag zorgvuldig. Wij zaten met den eersten Pinkstermorgen, Toen de sergeant d© soldatenkrant kwam be zorgen. Wij lazen hierin verschillende gedichten, En kregen het idee er ook een te stichten. Wij zijn op het gebied der dichtkunst echter leeken, Bij P. C. Hooft en Joost van den Vondel ver- geloken. Wij kennen allen het spreekwoord: „door veel doen, leert men", Zoodoende zal hét bij de dichtkunst ook wel En hopen, dat dit stukje door velen mag worden gelezen. En in ons gedicht raden wij een iedereen aan, Om zonder vergunning niet op do pof t© gaan. Zoo best als wij met do Paaschdagen lagen, Zoo treurig zijn nu de Pinksterdagen. Dus kameraden, neemt dat van ons aan, Het is de beetc raad, dien wij u kunnen gewen als „kiassiaan". Bij voorbaat dank zeggende aan redacteur Manassen, Zoo zullen wij hopen dat u ons gedichtjo in de soldatenkrant zal verkassen. DRIE K LA SSI AN EN. a. b. Hr. Ms. „Buffel". Croet aan Kruiningen. (Van mil. sold. E. S. Laban.) Het is nu reeds een week geleden, Toen moesten wij met vlugge schreden Van Kruiningen weg tot onze spijt, Want nu zijn we de inkwartiering kwijt. Ja, wij hadden daar van die goede mensohen, Nooit meer vriendschap konden wij daar wen- sehen, Daarom brengen wij met vol gemoed Een woord van dank en een vriendelijkea groet. Drie maanden mochten wij daar wezen, Toen wij het ook al gingen lezen, Dat het verlof %veer werd vergund, En ieder kreeg toen weer een gunst. Al was het ook geen groote stad, Wij hebben het nimmer beter gehad. Dan bij de menschen in de Achterstraat, Waar menig lieve meid doorgaat. Ook met vele jonge heeren Konden wij ons daar amuseeren; F.n drukken hun nogmaak do hand. Langs dezen weg in „do Soldatencourant". Nu wil ik ook nog eens vertellen, Hoe wij het aan de grenzen stellen; Wij liggen daar mot 53 man, ln een mooi© barak, zoo goed dat kan. Onze commandant is een beste man, Die ons veel goeds leeren kan; Onze onderofficieren zijn voorwaar niet kwaad, Dus alles is hier in den haak Wij houden hier getrouw de wacht, Zoowel bij dag als ook bij nacht Opdat geen vijand, nooh een smokkelaar De grenzen nadert, dan staan we klaar. Nu het duister reeds gaat vallen Wil ik mijn rijmpje vlug voltahen En brengen nog een vriendelijken groet Aan den Burgerij van Kruiningen ra^tjee1 Ik hoop Mijnheer Manassen, Dat U mij ook eens wil verrassen Met dit te plaatsen in een hoek of kant Van om Or^an, „de petachement Heille hij Aandenbucg.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3