No. 288. Zondag 18 Juni 1916 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. Be toestand in den reuzenstrijd. DE VLOCHT Vredesvooruitzichten. TWEEDE JAARGANG. DE SOLDATENCOURANT REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALESTRINASTR. 10, AMSTERDAM. DIT BL4D VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR BURGERS 3 CENT, ABONNEMENT BIJ VOORUIT BETALING VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS/1.50P.KWARTAAL Voor Advertcutiën wende men rich, tot onze Administratie, P&lestrinastraat Jö Amsterdam. Prijs der Advertentiön per regel 30 cent. Voor Ingezonden Mede' deelingen op de tweede, derde en vierde pagina dobbel tarief. Bjj abonnement reductie Het Russische offensief. TZiJJcstfrr&jts iir: SfioorweQ fooT Jïe£si-»r» —rcEejvt. op 9 J^oe-nr De Russische lawine houdt aan en slorpt fle Oostenrijkers op. Meen dan 150,000 man hebben deze laatsten nujal aan krijgs gevangenen verloren, op SOOj-OOO man, de helft hunner oorspronkelijke "sterkte, be rekenen de Russen het totale terlies hunner vijanden. En steeds verder?" al valt de law'ne niet meeï zoo hard ate» in 't begin, komen de Russen vooruit. [Vooral in 't Zuiden van Wolhynië. We geven van dat terrein nog weer een kaartje, waarop we ö.a. ook de vestingen van den driehoek RownoLoezk—Docbno zien liggen, waar de Russen nu al meester zijn. Verder Ssjartorisk, waar' 't vorige jaap, en oók dit voorjaar zoo fel is gevoch ten. Het is vooral in dit gedeelte der frontlinie, v-v.ajfDubno naai "£sartcrisk, dat de Russen vooruit gekomen zijn tot op een diepte van testig kilometer. Nog al maar meer krijgsgevangenen, meer buitgemaakte kanonnen en mitrailleurs. Er komt geen einde aan de zegepralend® berich ten der Russen, 't Begint nu zoo iets te ge lijken op de overwinningen der Centralen in Galicië in den vorigen zomer, toen bij den Dunajec-pas de victorie voor do Oostenrijkers •begon, geholpen door de Duitsohors. De Rus sen hebben nog heel wat te uoe.il, voordat ze weer zoo ver zijn. Maar zij hebben toch in een dag of tien heel wat merkwaardigs gedaan en liet lijkt soms, alsof er op sommige punten onder de Oostenrijkers een soort van paniek is ■uitgebarsten. De jongste Russische opgaven spreken van ongeveer 150,000 krijgsgevange nen, bovendien 2467 officieren, van 163 kanon nen, 266 mitrailleurs en een 260 bommen- en mijnen werpers, did buitgemaakt zijn. Het is een compleet leger met zijn bewapening, dab zoo in de handen der Russen is gevallen. Bclierp steekt daarbij af de terugtocht der Russen 't vorige jaar, waarbij zij hun troepen zoo goed als ongeschonden wisten terug te doen wijken. Op drie'plaatsen is nu de frontlinie in 't Oosten ten gunste van de Russen veranderd. Het meest verreweg in zuidelijk Wolhynië, .waar de vestingdriehoek Rown^Dubno en ï/uzk ligt. Daar maakt de nieuwe linie een groote bocht -Haar 't westen en in die bocht zijn de Oostenrijkers vortgejaagd of gevangen ge nomen. Verder is in 't noorden, der Bukowina "WILLIAM J. NEIDIG. Daar meende Duncan, clat hij haar stem hoorde De man achter het seringenhoschje liet opnieuw zijn gedachte gaa^u over den tijd, sinds hij No-rah voor liet eerst leerde ken nen. Maar dat was niet goedZulke ge dachten wïren alleen in staat, hem dwaas te doen har-dolen. „Laa,t u in uwe daden nooit door passie overlx-ersohen'zegt „Gracian". Hij, dwong zichzelf aan. haar to denkeu, zooals hij»haar later gekend had; de zorgelocze, zelf zuchtige, jnooiö vlinder stelde uooit do dingen langen tijd op prijs, die eens in hkar bezit waren gekomen. Zij wist maar al te góed, hoe krankzinnig hij haar liefhad. Dat gaf haar den. voorsprong. Hij bad haar nooit iets. geweigerd, tot dat haar verkwis ting hem aan den rand'van den afgrond had gebracht. Hoe baardig had ze hem bedrogenZe had geen medelijden gehad met zijn ver driet Zij bad alleen gehandeld, gedreven door voorzichtigheiduit angst om in het gedrang te komen. En toen zij, ten slotte, zich van haar nieuwen vriend had verzekerd, toen had zij het hem verteld,'plotseling en zonder mododoogonZe had nog geen voor wendsel gevonden om zichzclve te rechtvaar digen ze verliet hora, omdat ze dien. i&nderen mam zoo zielslief had. Moraliteit iAJa teen .vrouw breekt mat do moraal de frontlinie naar 't westen, verlegd, n.l. ten noorden van den Dnjester. in de streek van Buczacs. Eindelijk zijn de Russen verder opge rukt in het zuiden van de Bukowina, hij Czer- nowitz en ten noorden daarvan. De hoofdstad zelf schijnt nog niet in hun handen gevallen te zijn, maar er is hevig gevochten in de voor steden. Anders dan bij de vorige aanvallen, willen de Russen de stad thans blijkbaar niet zoo spoedig prijsgeven, maar wordt punt voor punt, straat voor straat yerdedigd. Over een front van éenige honderden kilo meters heeft het Russische offensief plaats. Yoorloopig heeft het nog maar succes op een gedeelte der lange linie. Er zijn daarin heele w waar de Russen nog niet vooruit komen. Het offensief is nog te kort aan den gang om te beoordelen, of dit zoo zal blijven. Heb moet natuurlijk op den duur anders wor den, of de aanvallende beweging heeft weinig beteekenis. De Russen moeten den vijand over de geheele linie voor zich uitdrijven, zooals do centralen 't vorige jaar deden. Aan de Strypa bijv. zijn de Duitsche troepen onder generaal Bothmer er nog steeds in geslaagd de Russen tegen te houden en maken zij het dozen door aanvallen en tegenaanvallen lastig genoeg. Over 't geheel trouwens, al neemt het aantal krijgsgevangenen met eiken dag toe, schijnen de Russen niet zoo hard vooruit te komen in de paar laatste dagen. Opmerkelijk is wel een zin in een der jongste Russische telegrammende vijand herhaalt zijn tegenaanvallen niet, maar versterkt zich in do nieuwe positie, waarin wij hem dreven. Was bet niet radicaler geweest hem te verjagen, voordat hij zich versterken kon? In het noorden van hun front, waar de Rus sen tegenover de Duitsehers staan, bunnen de door zóó aan een man te honden; des te erger voor de moraal Haar man l Voor haar bestond geen echt genoot Zij had recht op haar eigen geluk We leven in een modernen tijdHet recht van het individu is eouverein en met het individu bedoelde zij zich zelf. Duncan knarste op zijn tanden, toen hij zich dit alles herinnerde. UitstekendHet recht van het individu zou souverein zijnmaar nu bedoelde h ij met het individu zichzelf. Zijn recht zou souverein zijn. Zij mocht iedere wet, die tussohen haar en het geluk stond, met voeten treden. Best! Dan zou hij ook iedere wet, die tusschen hem en het geluk stond, met voeten treden! Het gold niet alleen dien man. maar heidenDe eene wetsovertreding staat ge lijk met de andere. En z'ij- n rechten stelde hij evc-n hoog als zij de hare! Maar waarom zou hij zich opwinden over een zaak, die al jaren oud was? Hij hei- kreeg de macht over zijn gevoelens, door 'niet langer aan het verleden te denken Nu zou hij zich alleen bezig houden met het heden en de toekomst. Hij keek op zijn horloge. Hij zou nog een poosje wachten en als de bezoekers dan nóg niet vertrokken waren, morgenavond terug komen. Over een uur zou de maan lager staan. Hij had al zoolang op dezen avond gewacht on de maanschijf stond nu juist, zooals hij haar gewenscht had.' Mor genavond wie weet, hoe dan de schaduw hem zon bedriegen, hoeveel „de maan dan lager achter het huisje zou staan. Half negen, kwart voor negenOver tien minuten zou het telnat zijn. Wait >yas dat L'iWas daj ja zeker 1 eersten ondanks alle pogingen niet vooruit komen. Er wordt wel zeer hardnekkig ge vochten, van beide zijden. Het Duitsche vuur is aan de Duna en bij de Narotsj-meren zeer hevig, zegt het Russische stafbericht, maar een mfanterio-aanval uit de loopgraven mis lukte er. In de buurt van Baranowitz werden eerst vijandelijke loopgraven genomen door de Russen, maar dezen moesten later onder den druk der Duitsehers terugkeeren naar hun uit gangspunt. Van weerskanten dus vergeefsche felle pogingen om terrein te winnen. Het is wel interessant de Oostenxijksche Ie- gerberichten tegenover de Russische te plaat sen: de eersten willen nog maar steeds niet de verliezen toegeven, doc-lj. dat deden de Rus sen den vorigen zomer evenmin de hunne. De Oostenrijkers spreken 6teeds van verijdelde po gingen der vijanden, van afgeslagen aanvallen, van onveranderden toestand hier, van maar kleine wijziging der frontlinie daar. Soms heet de vijand met zware verliezen afgeslagen. Van de overige oorlogsterreinen bijna geen nieuws. Bij Verdun wordt nog gevochten, maar blijkbaar slapjes. De Franschen maken melding van een aanval op een Duitsche loopgraaf op de zuideiijke helling van den Mort-Homme, waar ze 130 vijanden gevangen namen. De moeite niet waard naast de reuzengetallen der Russen. Verder wordt er hevig geschoten, voor al door de Duitsehers. Op het overige deel van 't Wegterfront noemt een Engelsch bericht den toestand rustig, behalve eenig granaatvuur bij Zillebeke. Men zou uit dit alles opmaken, dat de tijd voor een groot offensief der geallieerden in het westen nu wel zeer gunstig was. en hst zou den Russen hun aanvallende beweging zeker veel gemakkelijker maken. Aan het Italiaansche front nog een hard nekkige strijd; van een verder oprukken der Oostenrijkers is echter geen sprake meer; in tegendeel hun aanvallen worden afgeslagen en de Italianen-k^en blijkbaar hier en daar iets vooruit. De laatsten vallen ook aan bij Mon- falcone en hebben daar een inval gedaan in de vijandelijke linies, waarbij zij 488 Oostenrijkers met hun officieren gevangen namen on rioh meester maakten van 7 mitrailleurs. Er is weer een zeeslag geweest, of laat ons liever zeggen een zeegevecht. De berichten zijn nog een beetje tegenstrijdig en verward. Ditmaal niet in de Noordzee tusschen Engel- schen en Duitsehers, maar in de Oostzee tus schen do laatsten en de Russen. Een eskader Russische torpedobooten viel in den nacbt van 13 op 14 Juni een convooi vijandelijke stoom schepen aan, met een escorte oorlogsschepen. Twee kleine Duitsche torpedobooten en een Duitsche hulpkruiser werden in den grond geboord. De Duitsche stoomschepen vluchtten naar de Zweedsche territoriale wateren, op on zijdig gebied dus. FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogstee-rein, PARIJS. Aan den linker-Maais-oever deden de Franschen na oen artilleriBbische voorbereiding een verwoeden aanval en ver overden een Duitsche loopgraaf aan de zui delijke helling van den Morthomme, waar hij zij 130 man gevangen namen. Hevige artillerie-actie bij Chattaueourt. Aan den rech ter-Maasoever bombardeer de de -vijand hevig de Thiaumont- en Sou- vill ©sectoren. Op het overige front afwisselend artille rievuur. LONDEN. Het hoofdkwartier meldt: Op het grootste gedeelte van het front rust. Bij Zillebeke is de toestand onveran derd; wêderkeerige- artilleriebeschieting. Een aanval op een krater. Een officier geeft in de „Times" een be schrijving van een aanval op een mijnkrater „"Wij handden bericht gekregen tegen hoe laat een aanval op den rand van een mijn- krater, die in Duitsche handen was, zou on dernomen worden en zetten juist de horloges gelijk, toen, zonder voorafgaande waarschu wing, vlak voor ons met snel crescendo een geluid als van geweldige pauken oprees. De aanval was ingezet en de bommenwerpers waren den strijd begonnen. Een oogenblik later begon langs de geheele linie het geratel van machine-geweren en het korte, kwaadaardige geknal van geweer-snel vuur en op hetzelfde oogenblik stegen de vuur Hij luisterde ingespannen. Hij moest het zich verbeeld hebben, klaar daar was bet weer; nu twijfelde hij niet langer, het geluid vaar lachen en stemmen kwam van achter een plotseling geopende deur en een oogenblik later boorde hij voetstappen bij de voordeur, treden af en den weg opgaan. Hij meende zelfs de voordeur in het slot te kunnen hooren vallen, maar daarvan was hij niet zeker. Maar hij was wel zeker van de verdwijnende stemmen en van het ge luid van den motor, die zich langs den. een zamen weg verwijderde. Hij werd nn nog oplettender. Hij hoopte elk oogenblik den man, op wien hij wacht te, uit het huis te zien komen. Hoe haatte hij hemNiet in woede, maar met een kou den en berekenenden haat! Niet, omdat Cr and all zoo'n intelligente man was, of omdat hij er goed uitzag en gefortuneerd was. Persoonlijke afgunst speelde bij hem geen rol. Hij haatte hem om twee redenen ten eerste, omdat hij hem zijn vrouw had afgestolen en iu de tweede plaats, omdat hij wauwelde over geestelijke vrijheid en het leven van de ziel en zij 11 idee, alsof hij een hoogere, moreel© positie innam. Een hoogere moreel© positieDuncan grinnikte bij de gedachte. Hij had ook een hoogere moreel© positie uitgezocht hier, achter het seringenbosohjeeen belangrijk hooger standpunt dan Crandall De deur ging plotseling open en het liclit uit de gang viel op den donkeren muur. Een oogenblik maar. Toen waren de scha duwen weer even diep als tevoren. Duncan telde de voetstappen drie langzame stap pen over een houten vloertje, gevolgd door stilte pijlen niet nu en dan een, zooals to voren, maar bij twee en drie of op het bedreigde punt wel een dozijn tegelijk op. De schitterende lichten schoten omhoog. De Duitsehers beproefden vast te stellen, hoe groot het aantal aanvallers was en op welke punten het meeste gevaar te vreezen was. Steeds razender en razender weerklonk de pauken roffel, naarmate het bommengevecht beiderzijds heviger werd en bij het licht der stijgende en dalende vuurpijlen werd de ge heele grond rood door de barstende bommen, terwijl een mist van stofwolken opsteeg, tot het geheele terrein een heksenketel geleek, waarin geen mensch kan leven. En van de be dreigde plaats rezen roode pijlen op, waarmede de' Duitsehers hunne artillerie het signaal ga ven, dat zij hulp noodig hadden; niet éénmaal, maar herhaaldelijk stegen die roode lichten op en in de nabij het bedreigde punt gelegen Duitsche stellingen werd dat signaal herhaald., Éoodat een naast mij staand officier droogjes opmerkte: Fritz seems to be getting the wind up all right" welke uitdrukking aan het front ge bruikt wordt voor in paniek geraken, ofschoon niemand weet, waar die uitdrukking eigenlijk vandaan komt. En toen begon de artillerie, zoowel de hunne als de onze. Geen van beiden durfde echter den rand van den krater te beschieten, waaromheen een woendend gevecht van man tegen man met bajonet, granaten en knuppels werd geleverd". Een luchtaanval op Toul. Volgens een bericht aan de „Strassbur ger Post" uit Boncourt, had de vesting Toul op den vierden Juni een zwaren dag te doorstaan. Tegen een uur in den mid dag klonken alarmsignalen, die de aan komst van Duitsche vliegers aankondigden. Kort daarop verschenen tien vliegers boven de stad, die. beschermd door dichte wolken, de vesting hadden kunnen naderen. Zij wierpen zestig bommen uit, die groote schade aangericht hebben. Toen de eerste hommen vielen maakte het luchteskader van Toul zich op tot de vervolging, doch kon de Duitsche vliegers niet meer bereiken. RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogster-rein. PETROGRAD. Op het Dunafront en ten Z.W.\van het Narotsjmeer bracht de vijandelijke artillerie op talrijke punten hevig vuur, waarna de Duitsche infanterie trachtte uit de loopgraven voorwaarts te gaan, welke aanvallen wij echter afsloegen. Bij Bmamiwitfejl werd ©en plaatselijk go- vecht geleverd, in den loop waarvan wij ons eerst van de vijandelijke loopgraven meester maaktenlater echter moesten wij onder dea-tlruk der Duitsehers naar onze eigen loopgraven terugkomen. Het offensief van de troepen van gene raal Broessiiof werd Woensdag voortgezet. In verschillende séctoren van het front maakten wij opnieuw krijgsgevangenen en veroverden wij krijgsbuit. De -vijand zet op sommige punten zijn tegenaanvallen voort of zet zich vast in nieuwe stellingen. Volgens aanvullende gegevens is het juiste cijfer van de krijgsgevangenen enz. het volgende: Eén generaal, drie regimentscommandan ten, 2467 officieren, vijf officieren van ge zondheid, ongeveer 150,000 soldaten; ver der 163 kanounen, 266 mitrailleurs, 131 bomwerpers, 32 mijnwerpëfs. PETROGRAD. Men is hier zeer voldaan over het feit, dat het contact met de vijand is hersteld op het geheele Z.W. front. De minimum verliezen van den vijand tusschen de Pripjet en de Roemeensche grens worden geschat op 300.000 man of ongeveer de helft van zijn oorspronkelijke sterkte. De aandacht is hoofdzakelijk gevestigdop Kowel, Wladimir, AVolynsk, Czernowitz en Kolomea. Kolonel Shumsky zegt: Tot dusverre zijn de Russen in 's vijands front in Wolhynië gedrongèn over een diepte van 60, en een breedte van 100 werst en ten zuiden van den Dnjester over 45 en 50 werst; in Wolhynië hebben de Russen een lange, stevige wig gedreven tusschen de Duitsche en Oostsnrijksche legers. De kolonel zegt verder, dat de Russen thans de geheele Strypa-linie bezetten. Ten noor den van Boetsjatsj loopt ©en gróót aantal goede wegen westwaarts naar Podhajce, het eind van den spoorweg naar Hemberg vandaar 's vijands hevig© tegenstand in dezen sector. WEENEN. Ten zuiden van Bojan en ten noorden van Czernowitz sloegen onze troe pen Russische aanvallen af. Boven Czerno witz verijdelde ons geschutvuur een poging van den vijand om de Proeth over te trek ken. Tusschen Dnjester en Proeth geen ge beurtenissen van belang. De vijand overschreed de lijn Horodenka- Sniatyn naar het westen slechts weinig. Bij AVismorsjyk wordt uiterst verbitterd gevochten. Hier werden evenals ten N. W. van Rydom en ten N. W. van Krenenetsj alle Russische aanvallen afgeslagen. In het gebied ten zuiden en ten westen van Loezk is de toestand ongewijzigd. Bil Lokaczy kwam wederzijds afgezeten cavalerie in gevecht. Tusschen de lijn Kowno-Kowel en Kalki trachtte de vijand op talrijke plaatsen door den Stachad- Styr-sector t© komen, waarbij hij nieuw© divisies in het vuur bracht; hij werd echter overal teruggeslagen en leed zware v-r- liezen BERLIJN. Officieel. Het leger van v. Bothmer sloeg verschillende in dichte gol ven opdringende aanvallen der Russen af bij en ten N. van Przewloka. De Russen over hun succes. LONDEN. De „Morning Post" meldt uit Petrograd: De Russische artillerie was schit terend gedurende dezen oorlog, maar than3 overtreft zij al het tot dusver verrichte. De uitwerking op den vijand was vreeselijk en gewoonlijk werd een algemeene paniek ge wekt, daar d© Rus3©n een nieuwe granaat hebben uitgevonden en die in groot© hoe veelheden gebruiken. De verovering van vijandelijke stellingen ging buitengewoon snel en de vernietiging en gevangenneming van mannen ging met zoo onverwacht© snelheid, dat de stafoffi cieren, die vijf, tien of vijftien mijlen achter de vuurlinie zich bevonden, geen hoop meer hadden het kwaad te herstellen en eenvoudig de vlucht namen. De hoe-, veelheid buit is verrassend groot. De toestand in Lithaucn. Volgens een P.T.A. bericht h©3rscht in het door <\e Duitsehers bezette Lithaucn een ontzet tend gebrek aan levensmiddelen, tengevolge van de Duitsche vorderingen. Brood en vleesch ont breken gelieel. Een pond paardenvleesch kost een rooliel. Er komen besmettelijke ziekten voor, terwijl er gebrek is san medisch personeel. De geheele mannelijke bevolking boven de 14 jaar moet arbeiden aan militaire werken. ITALIË. Van het Italiaansche front. ROME. De generale staf rapporteert: Tusschen Etsch en Brenta Woensdag hevige artillerie-actie van weerszijden en be- drijvigheid van onze verkenningsdetache- menten. Onze artillerie verstrooide mar- cheerende vijandelijke kolonnes en beschoot op verschillende punten met succes de vijan delijk© batterijen. Op het Posinafront, werden twee vijan delijke aanvallen beproefd in de richting van den Monte Gione en den Monte Ra- zene, doch werden afgeslagen. In den sector-Monfalcone drongen Woens dagavond, na een kortstondige, maar hevige en succesvolle artilleristische voorbereiding, onze infanteriebrigades-Napoligesteund door afgezeten cavalerie, verrassend- door in de vijandelijke stellingen ten oosten van Monfalcone en ten westen van San Anto nio, waarvan zij ric-h na een verbitterd ge vecht geheel meester maakten. In onze handen vielen 488 krijgsgevangenen onder wie tien officieren; verder zeven mitrail leurs en een rijke buit aan wapens, munitie en ander oorlogsmaterieel. Vliegers bombardeerden met zeer goede resultaten het station MattaroHo (in het Lagarinadal), verder kampementen in het Het is een zenuwspannend© bezigheid, zoo, achter een bosohje, te wachten op een man! De stilte hield aan. Zou Crandall achterdocht koesteren? Dat was natuurlijk onmogelijk. Duncan had iedere omstandig heid voorzien. Zelfs al had. de man in den tnjn gestaan, dan nog had hij Duncan niet kunnen zien aankomen. Duncan had ver der ervoor gezorgd, -dat geen tabakslucht hem kon verraden. Zijn kleeren had hij ©enige weken laten luchtenen hij was zoo voorzichtig geweest om onderweg geen sigaer op te steken. De man in de portiek daalde nn de treden af een, twee, drie, vier, vijf. Hij stond nn op den grond. Duncan trok rich nog meer in het boschje terug en telde weer de voetstappen langs den muur. Tusschen de stoep en de haag moesten zeventien schreden worden afgelegd. Dat had hij allemaal reeds zeer zorgvuldig bij zijn vorig© bezoeken - vastge steld. Hij telde van een tot negen en vatte het werktuig vaster in zijn hand. Tién, elf, twaalf. Crandall was nu vlak bij het "boschje. Dertien. Zijn breed geschouderde figuur was nu slechts vaag te onderscheiden. Duncan had slechts zijn hand uit te steken om hem te- kunnen aanraken, zoo dicht was hij lrij hem. Veertien, vijftien. Het maanlicht viel nu op zijn rug, juist zooals Duncan had voorzien. Wat nu volgde, gebeurde bijna auto matisch, zooa-ls een jager den trekker van zijn geweer overhaalt, zoodra de buit op het aarier komt. Toen de ander in het maanlicht trad, sloop Duncan over het gras naar voren, sprong op hein af en sloeg voor zich uit4 Er werd geen kreet geslaakt. Met een gesmoorden snik plofte de zware man tegen de haag en zakte toen op het gras ineen. Duncan boog zich een oogenblik "over het lichaam heen, richtte zich toen weer op, keek op zijn horloge, tastte met zijn hand naar de plaats, waar de bankbiljetten zaten, om zich ervan te overtuigen, dat hij niet bestolen wasverplaatst© den inhoud van zijn linkerzijzak naar den rechter en liep toen naar den stal. Toen ging hij het huis binnen. III. Duncan kwam vijftig seconden eerder dan hij had gedacht, aan het station. Dien avond benutte hij meer dan ooit de minu ten en profiteerde van zijn onverstoorbare koelbloedigheid j,Gracian" zegt immers: „Voor den bedachtzame bestaan geen moeilijkheden, de voorzichtige vindt altijd een uitweg." Hij had zijn plannen gemaakt tot in de kleinste bijzonderheden, had alles voor zien, had met alle tegenspoeden rekening gehouden, alle mogelijke veiligheidsmaat regelen genomen, de dingen van klle kan ten bekeken en niets over het hoofd gezien. Zelfs zulke onbeduidende kleinigheden als broek beschermers waren niet vergeten. Hij ovist nauwkeurig, wat hem t© doen stond, hoe hij moest handelen. Plotseling vroeg hij zichzelf af: „Waar waren zijn broekbesohermers V' Hij zocht in al zijn zakken. Ze wa ren er niet! Kon het- mogelijk zijn, dat hij ze in zijn kamer had vergeten? Geen Aan het station deed hij geen moeite, om rich te yerbergen of te vermommen; Campallutodal en op hot Asiagoplateau, Vijandelijke vliegers wierpen enkel© bom men op Padua, San Giorgio, Nogaro en Porto Rosega, waarbij twee personen ge wond werden en zeer licht© schade werd aangericht. AVEENEN, De generale staf rappor teert: AVoensdagavond openden de ItAlianen een hevig artillerie- en mijnwerpersvuur tegen de hoogvlakte van Dobordo en het brugge- hoofd van Gorz. In den mocht volgden daar op tegen het zuidelijk doel van de hoog vlakte vijandelijke infanterieaan vallen, welke reeds grootendeels afgeslagen rijn op enkele punten is het gevecht nog niet ge ëindigd Aan het Tirol er front zet de vijand rijn vergeefsche aanvallen voort tegen onze Do lomietenstellingen bij Peutelstcin en Schlu- derbach. Onze vliegers bombardeerden de stations van Verona en Padna,. AFRIKA. De strijd in Duitsch Z.-O. Afrika. LONDEN. Het departement van oorlog meldt, dat volgens rapport van generaal Smuts van 13 Juni de noordelijke colonne Makuyuni bereikt heeft en AVilhelmstal in Engelsch bezit is. Tanga is vrij van vijan den. WEREENIGDE STATEh De Presidentsverkiezing in de Ver. Staten. ST. LOUIS. De democratische Conventie- ia Dinsdag geopend door oud-goua-erneur Glynn. Deze bracht warme hulde aan de staafc-nnanswijsbeid van President Wilson en a-erklaarde, dat de neutraliteitspolitiek van dezen even echt Amerikaansch is als de Amerikaansche vlag. De'democratische Conventie te 8t. Louis. ST. LOUIS. De Democratische Conven tie heeft bij acclamatie de heeren Wilson en Marshal! opnieuw candidaat gesteld voor het presidentschap en vice-presidentschap. Wilson betoogt voor „preparedness". AVASHIXGTON. Jüx eene „Prepareclncss"- optoeht, waaraan 75.(XX) mannen vrouwen en kinderen deelnamen, liep president Wilson, een Amerikaansche vlag dragend, voorop. Deze op- toch was bedoeld als ©ene betooging vóór den eisch om rijksgelden voor de inrichting van een leger en eene vloot, overeenkomstig go grootte van het land beschikbaar te stellen. (Het woord „preparedness" wordt in den laatsten tijd in de A'erecnigde Staten gebruikt in de beteekenis van „uitgerust zijn om de belangen des lands krachtdadig te kannen verdedigen". Red.) Een Engeischa meaning. In „The Teachers World" behandelt een medewerker de vraag, «f de vrede spoedig verwacht kan worden en zegt o.a. „Uit het uitstellen van de Pinkster-vacantie tot in den zomer heeft men gemeend logisch te mogen afleiden, dat er omstreeks het begin van Augustus heel belangrijke dingen zullen zijn voorgevallen. Het is echter ongerijmd zich voor to stellen, dat de oorlog tegen dien tijd zal geëindigd zijn hierop bestaat niet de minste kans en zelfs is do kans gering, dat hij ia den loop van dit jaar zal zijn afgeloopen. Uit den stand» der oorlogs-verzekeringen blijkt, dat de kansen op vrede voor dit jaar geacht worden zich te verhouden als 1 tegen 4; gelijk -te staan ten aanzien van eene beëindi ging vóór 31 Jnli 1917 en als 3 tot 1 te staan ten gunste van een afloop vóór einde 1917. De ware beteekenis van het uitstellen der vacantie^ is waarschijnlijk geen andere, dan dat wij juist nu alle krachten tot het uiterste zullen hebben in te spannen, met het oog, op een offensief van dezen of geenen aard waar toe het, al ware het slechts om den op de Franschen te Verdun uitgeoefenden druk te verlichten, zeker zal moeten komen. In tus schen worden steeds nieuwe ammunitiewerk- plaatsen aangebouwd, die niet vóór het vol gend jaar in vollen gang zullen kunnen zijn. Er is een groot verschil tusschen gezond en onbekookt optimisme. Het is dwaas te geloo- ven, dat de oorlog zal kunnen worden ten nadat hij een sigaar had aangestoken, nam hij aan het loket een kaartje naar San Francisco. Slechts -weinig reizigers wachtten op den trein. Het was niet onwaarschijnlijk, dat de helft van hen, die op het perron heen en weer drentelden, zich morgenavond dui delijk zanden herinneren, hem nu gezien te hebben. En hij hoopt© het. Dat paste volkomen in zijn programma, want hij ver wachtte geen oogenblik, dat de identiteit van den moordenaar niet binnen een paar uur na aankomst van Crandall's bedien den zou zijn vastgesteld. Toen de trein om negep uur twintig bin nenstroomde, gooide hij zijn sigaar weg. Hij dacht niet aan den gevaarlijken toestand, waarin hij zich bevond, maar aan een zin uit zijn boek. „Gracian" spreekt er van, hoe wijs het is, om elke zaak apart te be handelen. Als de trein laat was geweest had hij hierin moeten berusten. Zulke mogelijk heden waren nu eenmaal onvermijdelijk. Hij zag duidelijk in, dat werkelijk ge vaar voor hem van een anderen kant dreig de dat het gevaar voor hem was gelegen in zijn angst a-oor wat toevallig zou kun nen gebeur eq. Een man met een gezonden geest mag ovèr zulke dingen niet, tobben. Ongerust heid zal niet maken, dat een trein vroeger of later aankomt en zal evenmin een paar broekbeschermers weer te voorschijn doen komen. Daarom wachtte hij geduldig met de an dere reizigers, liep langs den trein en vond, ea'enals vroeger, ©en plaatsje achterin. En evenals toen, deed hij precies, wat gedaan moest worden.. CWordt vervolgd./

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1