ïerpéiiÉrs, Stelers. latei, Msriiiers. Laatste Berichten. KONINKLIJKE MARINE. G. TREURNIET, Koopt bij de Adverteerders in Je SoJdatmCMmnr, _Nie_uwe Uitgaven Schaakspel. Gemengd Nieuws. Wie een betrekking wil J. J. A. v. d. BURG, PE SQiuDATEivroopRAiv^ vrijaag x<b Juni x o x e En ons best gedaan zoovee! .wij konden. Want in het rijmen zijn wij niet zoo bekwaam En hopen daarom dat u niet zult noemen onzen naam. De Korporaals: BAKENT on CHEFKE. Het hospitaalleven to Schoonüijke. <V 'an mil. hosp. sold. E. C. Van Doventer.) Wij zijn bier in een Centraal Hospitaal, Waar er veel liggen met een kwaal Den één mankeert dit, den andor dat, "Wij krijgen, er bier uit elko stad. De iuitenant-dokter, een beste man, Doet voor zijn zieken wat hij kan. Hij komt ze eiken morgen trouw bezoeken, Eri haalt genezing uit zijn boeken, Is de visite dan gedaan. Ziet men hem vroolijk benen gaan. Dan worden de medicijnen uitgedeeld, il'faar gelang wat ieder scheelt. Asperine is er ook wel eens bij, Die helpen goed voor pijn in de zij Bièarbones voor de maag, Zjjju voor hen, die eten. traag, i Ook drukverbanden voor knie- en voet "Worden aangelegd met spoed. Over bet eten hebben ze niet to klagen, Alleen bruine boonen zijn niet goed voor zwakke magen. Wier centen is hun tra clement. De metsten zijn daarmee niet content. Over de verpleging heliben ze niet te klagen, Hun wordt gegeven wat zo vragen De oppassers in 't getal tien lnan, ;iAan 't hoofd c!e sergeant er van, Doen eiken dag hun werk piek fijn, Dat moet ook zoo in een Hospitaal zijn. De korporaals De Naayer en Wests tra te, •Zullen, ons waarschijnlijk moeten verlaten, •Want c-v is een order gekomen. Dat, ze weer bij den troop worden genomen. Veel hebben ze er niet mee op, .Het is voor hen een reuzenstrop. Maar wij wenschcn hun voortaan, •Dab het bij dc compagnie hun goed zal gaan. Ook LimcRii, de oudste, wat een bof, •Do gaat 10 Juli met klein verlof. Wij wenschcn hem uit aller naam, Dat het burgerleven hom goed mag gaan. Dan burgers, wat zijt ge goed, Wij krijgen k.arnemelkschepap in overvloed. DaaromHim-gers, groote en klein, Wij wenschen hier "nog 'lang te zijn, Nu staak ik met mijn rijmerij, En leg ds pen nu eens op zij. E. C. VAN DEVENTER, kosp.-soldaat. Het Noodlot of De val in dan teren! Wijze: Het Brugje aan de vliet. (Van mil. Cór. de Wagenaar.) Hoort, vrienden, wat ik u verhalen zal, Wat op Loevestein hier is gebeurd, De nachtelijke stilte werd eensklaps Door angstgesohrei verscheurd. Wij rezen op, o wat eenstrop, Daar lag Wagenaar op zijn kop Hier in den toren aan de vliet, Daar is het ongeluk geschied. Daar lag hij nu alleen, Ach ja, in droef geween, ■•Gelijk een held op het slagveld Daar terneer geveld. Den volgenden dag op het appèl, Toen las men Wagenaar, .Toep. hoorde men van allen kant, Hij bevindt zich in gevaar. Maar zijn vrienden van weleer, •Bezochten hem keer op keer; En zagen daar nu door de ruiji Onzen grooten schavuit. O, wat een droevig lot, In zoo'11 verlaten kot, •Maar de dokter, die zei: houd moed, Alïe-s komt toch weer goed. Des anderen daags op het ziekenrapport, Valt. iedereen wel eens ten deel, De deur ging open en mijnheer Polak Verscheen toen op het tooneel. De dokter vroeg toen heel charmant: Wat is er met jou aan de hand? Polak zei toen, ik heb het in mijn lijf, En kwam toen in hetzelfde verblijf. O. wat een zaligheid, Wij waren zeer verblijd, Maar onze vreugde steeg nog ten top, (Böudenetein paste ons op. Mijnheer Boudenstein, een goed soldaat Hier van het hospitaal, Die paste ons heel© dagen op, En verzorgde ons radikaal; Wij ieerden toen op ons gemak Wat wij hier ten tooneele gaven, En toen alles was kant en klaar Toen zongen wij met groot gebaar. Heeft u dit lied bekoord, Wat op Loevestein steeds wordt gehoord? Nu zal ik mijnheer Manassen danken gaan, Voor de plaatsruimte mij afgestaan. CORN. DE WAGENAAR, Milicien. Terug hij ons detachement. (Van landst.pl. F. v. d. Berk.) Een paar weken geleden 'kregen wy bericht, Dat wij zouden worden gedetacheerd Toen zijn wij naar de grens getransporteerd, Waarvan wij nu zijn teruggekeerd. Nou, dat grensleven valt ons met tegen, 'Dat zeggen wij allemaal Eoo .te wandelen door de wegen (Van den een naar den anderen paal. 's Nachts om één uur gingen, wy op re;s, Dat hadden wij niet gedacht; Doch de commandant deed zeer vijs, Om ons met onze zware vracht 's Nachts te laten loopen, 'Anders hadden wij onzen marsch •Met zweet moeten bekoopen. Toen do dag kwam. aan de lucht •En het gevogelte begon te zingen, Toen zagen wij in zoo'n gehucht Een bende smokkelaars springen...... Twee -soldaten van. een ander regiment Hadden die lui gevangen genomen; De namen van hen zijn mij onbekend, Dat zal ook zoo precies niet komen. Die lui, die waren goed belaan, Zoo als ik in der haast heb gezien: Ik dacht bij mij zelf, jongens het zal niet, gaan, jProbeer het maar elders, daar gaat liet mis schien, In Putte daar bestaat het smokkelen niet meer, Want ik heb daar niets van gezien, Doch past op, dat je niet zegt die menheer Heeft niets gedaan dan geslapen misschien. Wij zijn nu toch eindelijk weer In Oudenbosch gearriveerd Wij hopen, dat wy nog eens een keer, Van onze compagnie worden gedetacheerd. Maar dan niet nadr de grens Om ia gakn waken voor 'Jat smokkelgespuis, Ma gr naar een ander 'oord Naar ons dierbaar Ouderhuis. F. r. d. BERK. Landstormplichtige Maar och, wij hebben ons vergist, We doen het wel, da's glad. Want heel ons rug zit nu vol touw Van 'n ruigo gonjeüak, Jo jast je dol, je jast je. naar, En Jieuscli, liet is geen bak. Ik heb nu zeker in mijn dienst Zoo'n zak al ingeslikt, Ik zeg er niets yin aan mijn vrouw, Omdat zij anders schrikt. Want zo gelooft mij op mijn woord, Zo weet, dat ik nooit jok. Ik eindig nu, en noem mij dan Uw dienaar JAN BLOK, 2-II-7 R. I. lVe Div. Veldleger. 'Jassen. (Van rail. Jan Blok.) Tegen dichters van deez' krant Ben ik lang niet opgewassen, Maar ik zeg toch gaarne iets Over aordappelsjassen. Dat is bij onze compagnie Gelukkig van de baan, Want voor een duppie in de week Kijkt niemand 't jassen aan. Er zijn nu vrouwen, -.-lug cu net. Die jassen heel den dag, Diaeeren mee, al wat er is. Do kok zegt, dat zulks mag. Wij dachten nuwe zijn er &it m .•jassen pepit mcoy wat, -. ',,Zön zingt Hollaud". Lieder bundel voor den Nederlandschen Volkszang; saamgesteld door Job. Oostveen. Uitgave van HupfelcLs' Filiaal, directie Duwaer en Naes- sens, Amsterdam. Een Liederenbundel aan Holland voor Hol land. Hollanfische' componisten, die Holland- sche gedichten op muziek liebben gezet. Ons volle staSt als zingende natie niet hoog, al er beterschap. Vair harte juichen we daarom deze uitgave toe. Er komen eenige bekende liederen in voor, maar zeer vele worden hier voor liet eerst gebundeld. En al de componisten zijn Nederlandsch, al de verzen oorspronkelijk. Er zijn er van allen aard, bezingend de meest uiteenloopend© onderwerpen liedekens van min ne en marsclten en danswijzen, matrozenliederen en kerstliedjes, volkszangen, en andere uit Valerius Gedenckelanck"Wij kunnen geen opsomming geven van componisten en dichters, maar er zijn vele bekende namén bij, om een greep ie doen, onder de eersten Hub. Cuypers, Ivor Kuiler, 'Louis Seknitzler, zoo goed als Uatli. van Keimesonder de dichters Schimmel Heye, zoo goed als, René de Clerq, Reddinghis en'Jacques Perk. Wij bevelen den bundel met zijn 66 liederen gaarne aan. F. C. Grissen, I Nieuwe en Volledige Taalmethode voor Zelfonderricht om in zes maanden de Fransclie taal te leeren lezen, schrijven en spreken; II Fransch Leesboek met Holland- sche vertaling. Uitgaven van Engelhard, Van Embden Co. te Amsterdam. Over 't algemeen zijn wij geen voorstanders van zelfstudie-boeken, vooral niet wat de vreemde talen betreft. In de eerste plaats is het heel moeilijk om de uitspraak eener andere taal in scliriftteekens ook maar te benaderen en is er van goed leeren spreken dezer taal door boekstudie alleen eigenlijk geen sprake, doch bovendien is er zeer groote wilskracht en niet alledaagsche intelligentie noodig om zon der mondeling onderwijs een vak van weten schap te leeren. Daar staat natuurlijk tegen over, dat zelfonderrk-ht-sfrudie veel goedkocper komt. dat menigeen niet in de gelegenheid is privaatlessen te nemen, dat zelfstudie ook ge bruik kan maken van vele verloren oogen- •bliken. Eii wie nu werkelijk geen geld of geen ge legenheid heeft om lessen te nemen, wien het bovendien hooge ernst is met zijn studie en daarvoor kracht van wil heeft zonder anderen spoorslag, dien zullen wij zeker niet ontraden, zich door zelfstudie eenige kennis, ook van vreemde talen, te verschaffen. De lieer Gijsen heeft voor dit doel een ♦elfstudieboek gesch re ven voor het Eransch, waarvan de titel hier boven staat afgedrukt. Wij hebben het boek en het daarbij behoorende Fransche Leesboek eens doorgelezen, en het lijkt ons zeer geschikt voor het doel. Natuurlijk moet dé praktijk uit maken of deze methode inderdaad naai- het aangewezen doel leidt: Of men daarmee in zes maanden klaar kcjnt, hangt ook af van den tijd, die de leerling beschikbaar heeft, van zijn ontwikkeling en wilskracht, van zijn geheugen, enz. De eene leert gemakkelijker dan de ander. Maar de wijze, waarop de schr. zijn onderwerp behandelt, lijkt ons zeer goed. reeds dadelijk de aanduiding der uitspraak, verder de verbuiging en vervoeging, waarbij de voornaamste uitzon deringen niet zijn vergeten. Een voordeel is het ook, dat telkens bij een woord opnieuw de uitspraak wordt aangegeven. Van den eigenlijken syntaxis, de zinvorming, geeft het boek natuurlijk betrekkelijk weinig, maar overigens is er een ontzaglijk materiaal op handige wijze in verwerkt. En waar men kon meenen, dat liet aantal oefeningen in de Methode wat heel klein is, zij verwezen naar het Leesboek, waarvan het eerste gedeelte Fransc-he stukken bevat,.dio in het tweede zijn vertaald in 't Hollandsch. Men kan daaraan dus zijn vertalingen uit het Fransch toetsen, maar bovendien liet Hollandsclie gedeelte terug ver talen in 't Fransch. Ook de handelstaal is •niet verwaarloosd in de boeken. Alles, deze rvbrieTz betreffendete richten aan den heer B. J. van TrotsenburgJohannes Vcrhulststraat 78, Amsterdam. Wit moet trachten zich zoo snel mogelijk te ontwikkelen, en aldus hat verlies van de roehade compeneeeren. Ook 9. l'go l^an gespeeld worden, dreigende 10. Pf7:, Kf7 11. Df3 en daarna Ld5 Na 9. Pgö, 00; kan zwart liet Paard moeilijk verjagen, want op h6 volgt h4, waarna Zwart voorloopig het Paard niet ongestraft kan nemen. Vermoedelijk .'s echter 9. Pc3 toch béter, in bet algemeen moet men eerst alle stukken ont wikkelen, voor men een goed ontwikkeld stuk nogmaals verplaatst. 9. Lb4 Deze zet werd ook door ons gespeeld in een party tegen mr. dr. W. Fick (clubmatch Haar- lemsclie Schaak vereen iging versus Parkwijk, Januari 1916). Zwart versterkt door dezen af ruil "Wit's centrum. De bgste zet is hier 9. Lefi; en kan dan volgen 10. De2, L©3: 11. bc3Pc3:; 12. Del, Pdo13. La 3!. Zwart is daarna een pion voor, maar toch heeft Wit waarschijnlijk d© hetero kansen, wegens zijne open lijnen en betere ontwikkeling. 10." h2 xc3 li7—hb? In de bovengenoemde partij geschiedde 10—00; wat zeker beter is, 10Pc3: faalt wegens 11. Delf en daarna Dc3;. 11. Lel—a3! Deze zet, die zwart's schade belemmert is van reel beteekenis. Ddl—©1 Pf3eo Lc4b3 Del—d'2 Tal—el La3—cl li2—h-t Dd2d3 c3c4 Lb3—c2 Stelling na 21. Zwart. abode De volgende partij, gespeeld in liet 42e cor respondent ie-tou mooi van de „Revue Suisse d'Echecs", werd met een schoonheidsprijs be kroond. Italïaansclie Partij. "Wit: J. Pfrommer, Zwart: V. Costin, 1e2e4 e7eo 2. Pgl—f3 Pb8c6 3. Lfl—c4 Lf8c-5 4. c2c3 Deze zet heeft in het algemeen het nadeel de 'natuurlijke ontwikkeling van Pbl te belèm- Mneren. In stellingen als deze, waar spoedig d2d4 kan volgen, is de zet echter zeer goed te spelen. 4. Pg8—f6 5. d2d^ eo x d4 Zwart is hier gedwongen tot dezen afruil, waardoör Wit de beheeracliing van het cen trum verkrijgt. Bij goede verdediging is dat. voordeel hier slechts tijdelijk, Wit kan het cen trum niet behouden. 6. c-3xd4 Leo—b4t 7. Kei—fl Wiit kan hier ook spelen 7. Ld2 of 7. Pe3, de zet van Greco, di6 door Steinitz vaak ge speeld werd. Na 7. Pe3, Pel:; 8. 00, Lc3:, kan 9. do!, de "bekende aanval van Muller vol gen. De tekstzet werd het eerst gespeeld door Lcrd in het tournooi te Londen (1883). Daar na raakte de zet in het vergeetboek, totdat in ]!)0ö Marshall weder met 7. Kfl„ een prachtige partij won van Burn. In 1909 werd deze ope ning nader onderzocht door de Schaohchib te Krakau, en daarom tegenwoordig veelal de „Krakausche" genoemd. 7. d7do Waarschijnlijk hët beste antwoord, ook 7 I'e4;; kan gespeeld worden, "Wit krijgt dan voor zijn pion ©en sterken aanval, bijv. 7. Pel:; 8. dó!, Pe7; 9. Dd4, Pf6; 10. Lgo, c111. De3<1(312. Lf6:, gf6:; 13. Pbd2, dreigende Pe4 en Pf6oeemt Zwart het Paarc! met den Looper, dan volgt Pfd2en d6 dreiging blijft bestaak- De bovengenoemde pariij MarshallBum had het volgende interessante verloop 7. Pe4 8dö, Pe7(8. Pao?; dan 9. Ld3 en zwart verliest een stuk). 9. Dd4, Pf8: 10. Lgë, Pgö; 11. Pbd2. 16; 12. Tes -f, Kf8:' 13. Ld3!, L©7; 14. Lg6, hgó; 15. Pe-5, fg6; 16. Pg6:t, Kf7; 17. Te7:t, Kg6; 18. Dd-3+, Kh6; 19. h4, g4; 20. hu, Pho: 21. Dfo! en zwart geeft op. immers het mat is niet meer te dekken, bijv. 21. g6 22. Tbö: gho j 23, DfG±. 8. c4 x d-5. 9. £bl—£3» Dfe8e6 Pc6e7 c7c6 0—0 TfSe8 Pe7—fo Dd8c8 Pf5e" Kg8—li8 Pd-5c7. fb Wit. 21. Le6—fö? Een voor de hand liggende, maar slechte zet, zooals weldra blijken zal. immers èr volgde 22. Pf7:t, Kg8; 23. Ph6;f. gh6:(anders volgt Pfo:) 24. Dg3t, Kh725. Lh6:!, (dreigt Dg7+) Tg8; (25. KhG:, .dan 26. Dg5f, Ivh7; 27. Te7;t, Te7:; 28. Lf5;+ en 29. Lc8:, cdz.) 26. Te7;t, KkG;; 27. Df4t. rt geeft op, immers op 27. Kh5; volgt 28. Lfö:, dreigende zoowel 29. Lc8:, als ook 29. Th7±. Een aardige partij. Probleem No. 2 van Jolin Keeble. (British Chess Magazine.) Wit. Wit begint en geeft in twee (2) zetten mat. Wit: Kc4, Deo, La6, c6, c7. Zwart: Kn8, Tb8, 17. c3. Probleem No. 2 is een voorbeeld van het .Picaninny Thema". Het eigenaardige van deze problemen bestaat hierin, dat. vier varian ten gevormd worden door de verschillende zet ten van één zwarten pion. Opl. van probl. No. 1 (S. Lovd) 1. Dal. 1. Pc3; 2. Dc3±. 1. Pb4; 2. ah4:±, 1. b2; 2. Tc5±. Goede, opl. outv. van No. 1 van: D. Sinkel- dam, Breda; G. Vooys Jr., Katwijk a/d. Rijn. De problemen van Loyd zijn fraaimaar dik- wijls moeilijk. Wij hopen van No. 2, wat niet zoo moeilijk is, meer opl, te ontvangem Heb mat in 5 zetten is als volgt: 1. Db3f, Kc6:; 2. Db5f, Kd5; 3. Tadlf, Ld24. Td2:f, Dd4f5. Td4:±. Ook 3. c4+, Kd4; 4. Tadl-f, I.d25. Td2:±. Ook 3. c4t, Kd4; zetten. Goede opl. ontv. van G. Vooys Jr., Kat wijk a/d Rijn. Aangespoeld. In de nabijheid van paal 3 aan liet strand by Huisduinen is Zaterdagmorgen het lijk aan gespoeld van den luit. ter zee vlieger der Duitsche marine Kurt Faber. Het stoffelijk overschot wordt Woensdag middag om 1 uur van uit het Marinehospita.al te Willemsoord met militaire eerbewijzen ter aarde besteld. De aanslag te Vlaardingon. De toestand van den heer J. H. van Linden van den Heuvcll te Vlaardingen, die Zaterdag levensgevaarlijk met een mes werd verwond, is op 't o ogen blik iets beter. Onnifddellij'k levens gevaar is er niet meer. Do dader heeft een volledige bekentenis af gelegd. Bijna verongelukt. Te Enkliiiizen werden door de stoomboot „Nijverheid" twee omstreeks 12-jarige kna pen.. binnengebracht, dio zich in een visscliers- hoofc buiten de dammen van do haven te Broe kerhaven hadden begeven. Hier werd hun de ebstroom te sterk, zoodat zo, wrikkend, met de eenige roeispaan, die in de boot was, zich daar niet uit konden trekken. Gelukkig wisten ze een hakenton te grijpen, waaraan ze zich jedurende 6 uur vastgeklemd hielden, totdat ze door de Nijverheid werden opgepikt. Een gevaarlijk Laboratorium. Het oude Anorganisch Chemisch Labora torium te Leiden zal spoedig vervangen wor den door een nieuw gebouw. Toch zou dit oude, onhygiënisch ingericht' laboratorium bijna slachtoffers hebben gemaakt. Do directeur, een onzer meest bekende hoogleeraren, gevoel de zich sedert geruinien tijd onwel, evenals zijn assistente. Daar de verschijnselen bij de patiënten op vergiftiging wezen, werd een onderzoek ingesteld naar de gehalte der lucht en dit moes hebben uitgemaakt dat arseni- cumdampen in het gebouw aanwezig waren. Het medisch onderzoek wees op een arsenic- vergiftiging in lichten graad bij beide patiën ten. Gelukkig nog niet van dien aard, dat volkomen herstel niet spoedig zal volgen. Geheelonthouders Wapenschouw. In het Oranjepark te Ba.arn werd Pinkster- Maandag een wapenschouw gehouden door ver schillende onthoudei'svereenigingen. De meeting werd voorafgegaan door ©en optocht, waaraan mede deelnamen twee muziekkorpsen en twee zangvereenigingen. Als sprekers traden op mej. Titia van der Tuuk en do heeren prof. Van Rees, Van der Horst en De Vries. Een misdadig plan. De Rotterdamsche politie, heeft, naar „Het Vad." mededeelt, dezer dagen een onderzoek ingesteld naar de handelingen van een jeugdig, to Antwerpen geboren, Duitscher, te Rotterdam woonachtig, die verdacht werd een plan be raamd te hebben, om een der booten van de Harwicli-lijn op zee in de lucht te doen sprin gen. Het zou in zijn bedoeling gelegen liebben, door bemiddeling van een Rotterdamsch koop man een partij aniline naar Engeland te zenden in kisten, waarvan sommigen bommen in een dubbelen bodem zoudon bevatten. Bij die bom men zouden gevoegd worden uurwerken, welke, wanneer het schip in volle zee was, de bommen tot ontploffing zouden brengen. De verdachte zou erkend hebben nadat ontkenning niet meer kon baten, doordat een gesprek hierover, tussclien hem en bedoelden koopman, door de politie was afgeluisterd dit plan te hebben beraamd, doch weder in vrij heid gesteld zijn, uit overweging, dat een „be gin van uitvoering", vcreischt door artikel 45 AVetboek van Strafrecht voor het vaststellen van strafbare poging, zich niet zou hebben ge openbaard. Het blad vernam nog, dat het dossier in deze zaak thans in handen is van den Minister van Justitie. De jongeman moet reeds in verschillende smokkelarij zaken betrokken zijn geweest en zelfs daarvoor gevangenisstraf ondergaan heb ben. Ter waarschuwing. Voor een der Londemsche polit!:erecbt|>a.nken heeft een aantal Nedorlandsohe zeelieden een de ..Vliestroom" terechtgestaan wegens een po ging om soda en bleekpoeder uit te voeren. Bij een onderzoek aan bnord van het schip was ont dekt dat deze zeelieden verschillende hoeveel^ heden soda en bleekpoeder in bezit hadden om naar Nederland mee te nemen. Alle beklaagden, dio bekenden, kregen een boet© van 5 p.st. sub- sidair een maand hechten/s. Er zijn nog meer van dergelijke zaken tegen Nederlandsche zeelieden hangende. Nieuwe spoorwegen. De Russische regeering heeft, volgens een mededoeling van het 1'. T. A. het plan in een tijdvak van vijf jaar, te beginnen niet .Tan. 1917, in Eufopeesch en Aziatisch Rusland nieuwe spoorwegen 'aan to leggen over een totale lengte van 35.000 werst. Diamantmijn ontdekt. De „Times" publiceert een telegram uit Johannesburg, meldende dat ei- op 18 mijlen Pretoria, dicht bij do Premier-mijn, een nieuwe diamantmijn is ontdekt. De wegen zijn vol wagens met lieden,'die een „claim" willen aanvragen. Wilde dieren voor Antwerpen. Naar de ..Times" verneemt, zal de stad New-Iork de taak op zich nemen om de wilde dieren in den Jardin Zoologiqnc te Antwerpen, die, zooals men weet, bij den aanvang van het beleg der stad gedood werden, te vervangen. Een ware arke Noaeh's, gevuld met al" do exemplaren die de New-Yorksche dierentuin missen kan, zal, zoodra de omstandigheden .dat mogelijk maken, naar Antwerpen gezonden worden. Een Engelsche korporaal, die zijn leven voor zijn vijand offerde. Een krijgsmakker schreef in een brief t© Preston, uit Yimy ontvangen, en afgedrukt in „South Africa" „Een onzer mannen (van liet Loyal North Lancashire regiment) was zóó bewogen door de hulpkreten van een gewonden Duitscher, die vóór do loopgraven lag, dat liij op handen en voeten naar huiten kroep, om to trachten den armen kerel naar binnen te halen. Jnderdaai slaagde hij erin, hem te bereiken en het twee tal was al -op weg" naar ons toe, toen het vuur der machine-gew eren in hevigheid toenam en beiden getroffen werden. Later vonden wij beiden, dood, elkander bij de armen vasthou dend. De daad maakte op onze Duitsche ge vangenen ©en dispen indruk en verse/heidenen van hen vroegen tegenwoordig te mogen zijn, wanneer de doode Lancashire-man en de Duit scher, voor wien liii het leven liet, in hetzelfde graf zouden worden ter ruste gelegd.'' De „Tubantia". "Wolffs Bureau seint uit Berlijn: De ÏY ordcL, Allgcm. Zeit. publiceert het resultaat van het Duitsche officieele onder zoek in zake de' „Tubantia", dat kort gele den aan de Nederlandsche Regeering werd medegedeeld. In hoofdzaak komt het onder zoek op het volgende neer: Op een der door overste Canters aan den Duitsche marinestaf voorgelegde torpe dostukken was het nummer 2033 ingeslagen. Er werd uitgemaakt, dat-«dit stuk een hef boom van het afsluitventiel van de Duitsche 45 cI0. bronstorpedo 2033 was. De Duitsche torpedo 2033 werd den 6en Maart 1916 te 4 uur 43 's nam. (midden- Europeesche tijd) ongeveer vier zeemijlen ten noordoosten van het lichtschip Noord- Hinder door een Duitsche torpedo op een Engelschen torpedojager met drie schoor- steenen afgeschoten, die met nog twee an dere Engelsche torpedojagers voerhij miste echter het doel. Er was toen ook een Engel sche onderzeeër in de buurt. De torpedo no. 2033 werd door geen Duitscheu onderzeeër, noch door eenig an der Duitsch oorlogsschip weder aan boord* genomen. In den nacht van 15 op 16 Maart, waarin de „Tubantia" verging, bevond zich geen Duitsche onderzeeër noch eenig ander Duitsch oorlogsvaartuig binnen het zeege bied van tien zeemijlen rondom de plaats, waar de „Tubantia" ten onder is gegaan. Uit de resultaten van het onderzoek van het wrak door duikers eu de verklaring van het „Werfdepartement" van het rijks departement van marine blijkt, 4at bet punt, waar de torpedo had getroffen, in de waterlinie van het schip of weinig daar be neden had gelegen. Deze positie maakt het, volgens de verklaring der technische des kundigen, zeer wel mogelijk, dat het schip tegen een drij venden torpedo is gestooten. Dat torpedo's, die geen doel hebben ge troffen, niet zinken, kan volgens de verkla ring der Duitsche marine-autoriteiten, ten gevolge van een weigering van het zink- apparaat voorkomen. Dergelijke torpedo's drijven, zooals de ondervinding leert, dik wijls dagen lang rond en nemen, naarmate van de ondichtheid van de drijfkamers aan kop- en staarteinde, een meer of minder schuine houding in het water aan. Gewoonlijk verzamelt, zich water in de ach ter den kop liggende drijfkamer, mét het ge volg dat de nog ontplofbare kop in schuine houding verscheiden meters onder- water staat en bij een botsing met een of ander voorwerp moét ontploffen. Bij het door de Duitsche autoriteiten inge stelde onderzoek werd, zooals ook het door hen betreurde verlies van het kostbare schip oischte, gebruik gemaakt van alle ten dien ste staande middelen, en dit onderzoek leid de de Duitsche regeering tot de besliste over tuiging, dat geen Duitsch oorlogsvaartuig de „Tubantia" in den grond heeft geboord. Uit de Staatsoourant. Benoemd tot reserve-officier van gezond- üeM 2e kla.vso rle arts F. Daubauton Bevorderd tot. officier van gezondheid le kl die der 2© dr. G. W. Bakker, H. R. J i r- r e n s, W. Reilingh en J. M. A. J H v o n Froytag Dralibe. Benoemd tot officier van gezondheid der zeemacht de arts B. Bosch. kl. Vliegtuigen voor Nederland. Jlarjntis v»n .Veel, de tekende «via. tour, is Tin Plymouth met. de „Kieuw Am. sterdam to Nou-York aangekomenhii is -rin San JranMo np neg naar Java en sal, naar ..Wallatreefc Journal" meldt, in Amerika terug, komen oin aeroplanes en materiaal voor aero- pianes voor do Nederlandsche regeering. te koo- •pon Zijn plan is om een studio te maken van de Amerikaansclio legor-aviatiek, en daarover een verslag mt te brengen aan de Ncderlnnd- sciie regeering. Van het Westelijk oorlogsterrein. PARIJS. Tussclien Oi.so en Aisne werd ©en sterke Duitsche patrouille teruggeworpen met geweervuur ten Z.O. van Moulin Soustoutmut. Ten Oosten van Soissons lichtten de Franschen ©en kleine Duitsche post op. Op den rechter Maasoever hombardeerden do Duit,sellers van nacht hevig de Fransche stel lingen ten. noorden van het werk Thiaumont m het bosch Vaux-Chapitre en ten zuiden van het'fort "Yaux. Geen enkele infanterie-actie. Awisselende artillerie-actie in de sectoren op den linkeroever. In de Vogezen gelukte het hij een overval uit de Fransche sectoren op de zuidelijke verdedigingsgroep ten zuiden van Sergern (ten noorden van Thann) krijgsgevangenen te maken. BERLIJN. Officieel. Op de hoogten ten Z.O. van Zillebekc is een deel van onze nieuwe posities in den loop van het gisteren geleverd© gevecht verloren gegaan. Rechts van de Maas werden in de gevech ten op 12 en 13 Juni de ten W. der hoeve Thiaumont gelegen vijandelijke posities ver overd daarbij zijn 793 Franschen, onder wie 27 officieren, gevangen genomen, 15 mitrail- leu-s -buit gemankt. Duitsche patrouille-ondernemingen bij Mar». court, ten n. van de Somme, en in de Argon- nen, hadden succes. Op het Oostelijk oorlogstooneel. BERLIJN. Officieel. Ten Zuiden va.n liet Narocz-meer vernielden verlcennings- af deelingen de vooruitgeschoven vijandelijke versterkingen en brachten zij 60 Russische gevangenen binnen. Aan het front ten N. van Baranowitsji ging de vijand tot den aanval over, Na een hevige artillerie-voorbereiding gingen dichte massa's zevenmaal tot den storm op onze .linies over. Do Russen werden geheel verslagen en terug gedreven, mot zware verliezen. Duiischo vliegers voerden in de laatste dagen groote ondernemingen uit tegen de spoorwegen achter het Russische front. Herhaaldelijk wer den troepentransporttreinen tot staan ge- bracht, spoorweginrichtingen vernield. WEENEN. De generale staf meldt:. Ten zuiden van Boinn en noordelijk van Tsjernowitsj werden Russisch© aanvallen af geslagen. Yerder zuidelijk van de Pripjet hij on veranderden toestand geen bijzondere ge beurtenissen. Ten noorden van Abranowitsji kregen gis terenmorgen Duitsche en O.-H. troepen aller hevigst Russisch artillerievuur-, 's Avonds viel de vijand de stellingen aan, doch werd overal krachtig afgeslagen; ten laatste schoot de Russische artillerie op de terugvloeiende Rus sische infanteriemassa's. PETROGRAD. De Russen hebben de spoor wegverbinding van de Oostenrijkers van Tsjer nowitsj met liet noorden verbroken. Er wordt hevig gevochten in de 'oostelijke, zuidoostelijke en noordelijke butenwijken van de stad. Slachtoffers van do „Hampshire". Volgens de „Nowoje Wremija" waren aan boord van de „.Hampshire", - ter- begeleiding van Lord Kitchener; ook een aantal van do meest gezaghebbende vertegenwoordigers van. den handel en d© industrie van Engeland, onder anderen was daar ook de hoofddirecteur van de firma Bickers Parker, die onderhan delingen zou voeren met de Russische regeering ovQr oorl-ogslevernnties en over overeenkomsten op handelspolitiek gebied. De Bulgaarsche kust beschoten. SOFIA. Officieel bericht van den generalen staf. Op 10 Juni naderden zes vijandelijke schepen den mond van de Mesta (Karaau) en openden het vuur op de kust van de monding der rivier tot Kal'e Boerocn. Het vuur werd voornamelijk gericht op de dorpen en gehuch ten aan den oever, en op de onafgemaaide graanvelden. Vier onzer vliegtuigen deden een aanval op de schepen efi dwongen ze, door hommen te werpen, zich snel te verwijderen in do richting van Thasos. De vliegtuigen werden heftig, maar zonder succes door de vijandelijke artillerie en door mitrailleurs be schoten zij keerden alle ongedeerd basis terug. De kustbeschiöting veroorzaakte f zen aan monschenlevens. Overigens is do toestand onveranderd. naar de geen vGrlie- Correspondentie. Een Scliaakliefhebber. U heeft gelijk, een pion, die dam haalt kan in elk stuk veranderen, ook al is dat stuk nog op het hord. Sg. G. H. te V. 1. Kb2, faalt- wegens 1.Pb4; 2. ab4:f, Ka3:. Een brutale inbreker. Maandagmorgen om 6 uur vond de heer Nobels, toen hij in zijn bureau in de Spaarn- wouderstraat kwam, een man op de binnen plaats van het perceel. Deze had een metalen buis en drie koperen lampen bij zich. Toen de heer Nobels op hem toeging en hem de voor werpen wilde ontnemen, trok d© indringer een mes, waarop de lieer Nobels het raadzaam achtte er van door'te gaan. Toen hij met de politie terugkwam was deinbreker, natuurlijk verdwenen. Verdronken. Dinsdagochtend omstreeks halfelf Is aan de Schenkkade te 's-Gravenliage een man gevon den liggende met. het hoofd naar beneden in het'water. Op het politiebureau aan de Adel- lieidstraat werd zijn dood geconstateerd. Do man had een hengel bij zich en was lijdende aan toeval. Op grond daarvan wordt vermoé^, dat de ongelukkige aan den waterkant zat te vissollen, toen hij door een toeval werd ge troffen en aldus te water geraakte. Hij laat e©n weduwe met twaalf kinderen achter. Onder een auto. Een v ielvijdcr, die volgens de bij hem ge vonden papieren P. Meijer heet en uit Bergen (N.-H.) afkomstig is, fietste Maandagmiddag op de Leidsche Vaart te Haarlem, toen hij slipte en terecht kwam onder de auto bestuurd door iemand uit Aerdenhout. De gewonde werd naar het St. Elisabethsgasthuis vervoerd, waar schedelbreuk geconstateerd werd. Dinsdagmor- m u- raxu.Mi uw sist &ft.tesinMi>.gslsaiga>..l MOÜtJSM0. ÏSfe: Zelfonderricht 80 ct. —In den Boekh. of anders na toezend, v. postw. v. 80 ct. aan RIËNTS BALT, Den Haag. rMijn 2 eerste leerl. hebb. dadei. na het verlaten van pensionaat een mooie betr. gekregen." (w. g.) Zr. L. te B. m*s Aanneming van metaal bewerkers als: Aanneming vannlet-vak- iieden als: Vraagt inlichtingen per briefkaart aan den Commies de mobilisatie, vrage gratis prospectus met bonderden attes- ;n en dankbetuigingen! WSeer dan 300 onzer cursisten danken een ruim bestaan aan onze Pestschool-diploma's voor Eoek- houden un voor Algemeene Ontwikkeling. Alleen schriftelijke privaat lessen per brief. Nederlandsche Pestschool, Alles wat U van Koek en Banket behoort te weten is, dat het komt uit de Fabriek van Z, O. Binnensingel 1 F, DEN HAAG. Tabak- en Sigarenfabrikant. Westeinde DEN HAAG. Tel. H. 2959. Reeds laren Cantine-leveracctar.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4