DES öOLD A.TENCOUR A NT-van Vriidag X& Juni 1916 Marinezaken. Correspondentie. Uit Leger ën Vloot. Uit onze Moppentrommel. met de verpleging van den patiënt, gemerkt had, dat patiënt zijn bed verliet cn zich vrij bewoog, terwijl zoodra do oppasser weer binnen kwam hij deed alsof hij pijn in den nek had. Den daarop volgenden avond gelukte het mij dan patiën te verrassen, terwijl hij opge staan was en kaljn ia de observatieatdeeling rondliep. ïoen hij mij zag greep hij naar zijn achter hoofd en zette een pijnlijk gezicht. Den vol genden dag ongeveer Lo Mei, werd patiënt overgebracht op de groote zaal van lichte zie- ken.'Eeii paar dagen daarna werd mij een rap port voorgelegd, dat patiënt 's avonds zijn bed had verlaten cn had staan ronddansen op do zaal. Wegens een geval van roodvonk, dat zich op de zaal had voorgedaan 's avonds na aan komst van den patiënt op die zaal, kon hij niet ontslagen worden voor 22 Mei j-1-, waarop zijn straf, 3 dagen politiekamer, hem door zijn compagniescommandant opgelegd, inging. Toen do t'éndaagsche isolatie van de sol datenbarak was opgeheven, liep op de com pagnie hot praatje, dat de man een geheime besmettelijke ziekte zou hebben gehad en nog zon hebbenHiervan zijn echter geen symp tomen gevonden. De chef v/d. mil. geneesk. dienst Legerplaats bij Laren, Holfrich. Het militaire hospitaal In Den Haag. (Officieel.) Het Departement van Oorlog bericht: In De Nieuwe. Courant van 3 Juni j.l., tweede avondblad, kwam onder bovenstaanden titel een ingezonden stuk voor, onderteekend C. van der Pol. Door den chef van genoemd hospitaal is tegen don schrijver terstond een klacht bij de justitie ingediend wegens den inhoud van dat stuk. De feitelijke onwaarheden daarin kun nen intusschen worden weerlegd. Dat het Haagsohe hospitaal intens ver- vuild" is, is onjuist, al maakt het oude ge- bouw uiteraard niet den frisschen en zindel ij ken indruk van een modern ziekenhuis. Het is niet waar, dat „nooit een dokter op wacht" is. Twee officieren van gezondheid, beurtelings inwonend, doen om de week dienst als officier van gezo'ndheid van de wacht. De bewering, dat het verplegend personeel van dien aard is, dat het den behandelenden l geneesheer „geen enkele betrouwbare inlich- [ting" kan geven, wordt weersproken door een f door alle geneesheeren van liet hospitaa l af- r gelegde verklaring, waaruit blijkt, dat zulke inlichtingen, dikwijls zelfs ongevraagd, wel I. worden verstrekt. Tegenover .de mededeeling, dat de hoofdver- Ipleegster wordt tegengewerkt, staat haar eigen verklaring, dab zij alle medewerking onder- i,vindt. Dat het doen houden van een bepaald diëet door den dokter vergeten zou zijn en j niemand hem daaraan lïerinnerd zou hebben, is onjuist. De betrokken verpleger heeft hier op de aandacht gevestigd en de geneesheer heeft de toediening van pap gedurende enkele dagen met volkomen bewustheid doen voorfc- f duren. Uitoefenen van kiesrecht. ïn een order voor de Landmacht deelt de i ^Opperbevelhebber het volgende mede „Met het oog op de uitoefening van het kies recht door dienstplichtige militairen, wordt ibépaald 10. aan de militairen, die hun kiesrecht voor de Gemeenteraden, de Provinciale Staten dan ,wel der Staten-Generaal wenschen uit te oefe nen en die daartoe blijkens de aan hen uitge reikte oproepingskaart gerechtigd zijn, zal daai"toe zooveel' mogelijk gelegenheid gegeven moeten, worden, voor zooverre zij niet door straf dan wel door voorschriften van den hen behan delenden militairen arts verhinderd worden 2o. door de bovenbedoelde vergunning mag geen nadeel ontstaan voor. dé veiligheid, voor den goeden gang, van den dienst of voor ,de verrichting van de hoofdoefening, pijnde de verschillende commandanten ieder binnen zijne bevoegdheid overigens gerechtigd om door het verleenen van beperkte vrijstellingen gelegenheid te schenken, dat zij, die zulks wen schen, het kiesrecht zullen kunnen uitoefenen- 3o. vergunningen tot het uitoefenen van het kiesrecht mogen geen aanleiding geven, dat meer verlof verleend zal worden, dan op grond van de van kracht zijnde bepalingen ver gund is; 4o. reizen, uitsluitend voor de uitoefening van het kiesrecht, mogen niet ton koste van het Rijk geschieden." De order voor de Land- en Zeemacht van 22 Juni 1915, B. L. no. 0. V. I. 26063/A 2113, wordt in verband met het vorenstaande Inge trokken. Rijwielbelasting voor gemobiliseerden. Op de in ons vorig no. opgenomen vragen betreffende bovenstaand onderwerp van het Kamerlid, den heer Koster, heeft do Minister van Financiën het volgende antwoord inge zonden. I. In Januari 1915 is naar aanleiding van een daaromtrent gedane vraag, aan de ambte naren der directe belastingen te kennen gege ven dat op grond van het bepaalde bij a rei Kei '48, 3e, der wet van 16 April 1896 (Staatsblad no. 72) tot regeling der personeels belasting, de aanslag voor de rijwielen van militairen, die zich ten gevolge van de mobilisatie buiten .hun woonplaatsen bevinden, dient te worden opgelegd in de gemeente waar de rijwielen ge houden worden, Aangezien nu de in de eerste .vraag bedoelde militairen, volgens de bewoor dingen van art. 32, 2, der wet, niet meer tor het gezin behooren, waarvan zij vóór de mobilisatie lid waren, en zij zelf geen perceel in- gebruik had'den of namen, is het gevolg hiervan dat zij persoonlijk en tot het bedrag van 2 in hoofdsom, verhoogd met het maxi mum aantal opcenten, moeten worden aange slagen. 11. Dat do bedoelde aanslagen in het alge meen onbillijk zouden zijn, kan de onderge- 'teekende niet toegeven. Wel komt bet uitter- 'aard in bijzondere gevallen voor dat de aange slagene tot betaling van den aanslag bezwaar lijk in staat is. Hierbij zij opgemerkt dat, waar do ambtenaren der directe belastingen aangeschreven zijn om aan militairen, houders van een rijwiel die nog geen aangifte hebben gedaan, een beschrijvmgsbiljet uit te reiken, en eerst dan een aanslag tot heb verdubbeld bedrag der belasting op te leggen wanneer na die uitreiking aan de verplichting tot aan gifte niet wordt voldaan, het opleggen van een verdubbelden aanslag in den -regel aan de nalatigheid van den belastingplichtige zelf te .wijten is. lil. Daar artikel 48, 3o, der wet een uit drukkelijk gebod inhoudt om den aanslag op te loggen in de gemeente waar het rijwiel wordt gehouden, acht de ondergeteekendo zich niet hevoegd eene aanschrijving als in deze vraag bedoeld, uit te vaardigen. Zulk een afwijken van do wet zou trouwens voor bepaalde geval len, in verband met heb cijfer der provinciale en gemeente-opcenten, onbillijk kunnen wer ken. IV. De ondergeteekende kan er niet toe overgaan een aanschrijving aan de ambtenaren te richten waarbij bevolen wordt de gemobili- seerden voor de door hen wegens het houden van een rijwiel verseliuldigdo belasting niet te bemoeilijken. In de gevallen echter waarin betaling der .belasting niet dan met buitenge woon bezwaar zon geschieden, wordt reeds en zal ook in de toekomst op daartoe in te dienen verzoeken ontheffing van den aanslag ver leend worden krachtens art. 65, 3, dor wet. Instructie-Bataljon, Aangezien er te weinig ruimte in de kazerne van het Instructie-Bataljon was door den grooten toeloop van vrijwilligers in 1915, kon de gewone oproeping in April 1916 niet plaats hebben. Het ö^gem€$n^ziekei^j.ys thans tijdelijk .wor den ingericht tot militair hospitaal, en laatstge noemde inrichting worden bestemd voor logies enz. van ongeveer 2-50 manschappen. Aardappelen-uitvoer verboden. De commandant der Stelling voor do monden der Maas en van het Haringvliet maakt be kend, dat bij 9 dezer den uitvoer van aardap pelen uit de gemeenten in deze Stolling (uitge zonderd 's-Gravcnzande) heeft verboden. („St.-Ct.") Uit de Staatscourant. Bij K. B. is b/d. geneesk. dienst v/h leger in Ned.-Indië benoemd en aangest,. tot off. v. gez. 2e kl, de arts F. J. v a n Wes t. Bij K. B. is op non-activ. gesteld ter zake van tijd. ongesteldh, kap. H. d e H a a n H u- genboltz, 7e rcg. inf., en zijn ben. b/d inf., tot kap. Ie luit. G. Dames, ode reg. b/d vest. art. ing. 16 Juni, tot kap. de le luit. D. van R i e in s d ij lr. v/h 2de reg.b/K 3do reg., tot majoor, de kap. U. J. N. Doorn bos, v/h 1ste reg. veld-art. Bij K. B. is a/d majoor b/d gen. staf v/h leger in Ned.-Indië J. C. Pabet, verlof rerl. tot liet aannemen der versierselen 4do klasse (off.) der orde van de Rijzende Zon, van Ja pan. Bij K. B. is aan majoor P. V e r z ij 1, 3de reg: vest.-art., en kapt, G. A. J. Rovers, pi. adj. te Haarlem, resp, ing. 16 Juni en 1 Juli, ter zake van lichaamsgebr., onder toe kenning van pensioen, resp. van 1642 en 1-500, eervol ontslag uit den mil. dienst ver leend- Bij K. B. van 23 Mei (St.bl. 194) zijn onge grond verklaard de bezwaren van de weduwe van den landwecrplichtige van het 2de Bat. Landweer-In f. J. Hof t. geb.. R. Botter, tegen, do afwijzende beschikking, genomen op hare aanvrage bm in liet genot te worden ge steld van Rijks-weduwepensioen. De Raad van State had geadviseerd recla- mante een pensioen toe te kennen van 110 :'s jaars. Dit advies pn de redenen, waarom do Minis ter van Oorlog zich daarmede niet kon ver eenigen, zijn omschreven in „St. Ct." 137. Eervol ontheven. De kapitein-kwartiermeester F. H. Hen derson va.n den Staf der Cavaleriebrigade wordt met ingang van 19 Juni a.s. werkzaam gesteld bij de VIII afdeel ing van het Depar tement van Oorlog en zulks ter vervanging van den kapitein-kwartiermeester T. Rut gers, die op 1 Juli .e.k. eervol van zijne deta cheering bij opgemeld Departement wordt ont heven. Naar Oost-lndië. De voor liet leger in Ned.-Indië bestemde 2e luitenant der inf. C. C. A. van Loon zal 15 Juli met het stoomschip „Wilis" zijn be stemming volgen. Bekendmaking. I. Bij aanvullingsblad No. 5 is in de „Rege ling onderofficieren en, manschappen'(I -Y.K. M. een nieuw artikel 24 opgenomen, krach tens hetwelk voortaan de aanspraken op heb bezit of de verkrijging van het certificaat van goed gedrag bij dienstonderbreking, ook wan neer deze langer dan een jaar heeft geduurd, met meer verloren gaan. De nieuwe bepaling heeft terugwerkende kracht, welke zich echter niet uitstrekt tot de geldelijke voordeelen, verbonden aan liet bezit van het certificaat: genot van toelage of ver meerdering van toelage, als gevolg van de nieuwe bepaling, zullen eerst ingaan op 1 Mei 1916. TI. Bij aanvullingsblad No. 16 zijn in de „Regeling van het personeel der Koninklijke Marine-reserve" (1 V.K.M. VI H) nieuwe voorschriften opgenomen, krachtens welke de bepalingen nopens de toekenning van het cer tificaat van goed gedrag, vervat in de Regeling O. O. en Ms,, van overeenkomstige toepassing zullen zijn op het personeel der marine-reserve. Bij de berekening van den tijd, noodig om voor het certificaat of een verhooging van de daar aan verbonden toelage in aanmerking te komen, zullen niet medetellen het tijdvak van eerste oefening van hen, die niet te voren bij de zee macht gediend hebben, de tijdvakken, niet in wer kol ijken dienst doorgebracht en verlofstijd vakken. van meer dan twee achtereenvolgende maanden. (Beschikking van 31 Mei 1916, Afd. B. No. 62). In de'„Regeling betreffende vergoeding van reis- en verblijfkosten en van verhuiskosten bij overplaatsing" (3 V. Iv. M. XII bladz. 34 e.v.) is een nieuw artikel 17 opgenomen, waarin o.m. wordt, bepaald, dat wanneer onderofficieren en manschappen verhuiskosten aan het Rijk in rekening kunnen brengen, de kosten van ver voer haar de nieuwe standplaats van hunne echtgenooten en tot hun gezin behoorende wet tige kinderen berekend naar de klasse van liet gebezigde vervoermiddel, waarin het ge zinshoofd recht op vervoer voor Rijksrekening heeft mede voor rekening van den lande komen. Hat nieuwe artikel treedt in werking 1 Juni 1916. (Beschikking van 31 Mei 1916, Afd. B. No. 62). ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen worden regelmatig en zoo spoedig mo ge I ij k en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wie bij zijn vraaga3 cent postzegels insluit krijgt apart „Do ^Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Geef steeds uw juiste en volledige mili taire adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. Adressen gevraagd. Eerste plaatsing. De Directeur Hoofdexpeditie Veldpost verzoekt tegenwoordig adres van: J a c. v. Arcen, 3-2 R. H. J. v. d. Bergh, 3 R. H. G. H. C oen e n, 2 R. I. J. Dekker, 3-1 R. H.; L. v. Dij'ck., 4e Comp. ?Bat. 18 R. I. J osédeFries, mil. wielr. Breda; Dorus Groenendaal, le comp. Bat. 17 R. I. j P. de Haan, 2-2 R. H. J. Huitema, 4 III 15 R. I,; Frans Imandt, depot X; E. de Jonge, 2-2 R. H.; Mil. D. No or land er, 3e Divisie; F. van Oplagen, 2 R. H. A. M. Overliof f, grensw. Millingen; J. P a s m an s, korp. 2 III 2 R. I. IJ. z e n d p o r n, 1-3 R. EL; Adres luitnt. Weisveld gevraagd. Beleefd opgave verzocht van het adre« van luitn.-kwartiermeester Weisveld. door L. BLITZ, 7e Inf. Brigade Dépot Batj. 3e Compagnie. Adressen Slijkhuis en Cehoorzaam gevraagd. (Tweede plaatsing.) Zij, die bekend zijn met het tegenwoordig adres van den mil. korp. 81 ij k h u i e Hendrik, lichting 1907, en den mil. tamb. Gehoor zaam Leonardus, eveneens van 1907,worden beleefd verzocht daarvan mededeeling te doen aan den administrateur van 3-I1I 22 11. II Div. Veldleger. H. J. Z., Heu'men. De regeling van bet periodieke verlof, waarbij ook do Zondag wordt inbegrepen, is ter beoordeeling van den com mandant'. Den Zondag voorafgaande of volgen- do op het periodieke verlof moet naar onze meening ook als' periodiek verlof beschouwd worden. Red. G. K., Arnhem. De chef van het Militair Hospitaal regelt den dienst. Het is dus ter beoordeeling van die autoriteit op welke wijze de dienstverhouding tussehen verplegers en verpleegsters en hospitaalsoldaten geregeld is. K e d. A. de K., Katwijk a. Zee. Behalve de drie dagen periodiek verlof kan ook nog de Zondag als gunstverlof worden toegestaan. Red. J. G. J., Schoonhoven. Het is nog niet be kend, wanneer de lichting 1907 van het korps pantserforten artillerie met klein verlof naar huis gaat. R e d. H. S., Tilburg. Het bedrag der vergoeding is -ter beoordeeling van den burgemeester. Er bestaat echter hooger beroep op deze beslissing bij de commissie van voorlichting enz. Een minimum-bedrag der vergoeding is niet vast gesteld. Red. A. J„ Sluis. Er is niets van voorgeschreven, dat men bij vrijspraak, na in preventieve hech tenis te hebben doorgebracht, nog reohb' heeft op de verloopen periodieke verlofdagen. Wij raden u echter aan, uw commandant hierover te spreken. Red. G. M. de K., Bérgen-op-Zoom. Omdat gij in Maart op grenswacht zijt geweest, kunt g\j naar onze meening, nog aanspraak maken, op het periodieke verlof van die maand. Red. J., Utrecht. Richt «en verzoekschrift aan den Operbevelhebber van Band- en Zeemacht om als monteur-bankwerker bij het verlichtings park geplaatst te mogen worden. Red. L„ Zeist. Omdat de Minister v. O. uw ver zoek om verlof reeds heeft afgewezen, kunt gij verdere pogingen opgeven. Red. U. R., Eindhoven. Indien uw vader nog in leven is, kunt gij slechts aanspraak maken op het periodieke verlof volgen.? klasse b der rege ling. Red. I. S., Harderwijk. Laat uw broeder een ver zoekschrift tot het Departement v. 0. richten om teruggave van de gedane uitgaven van de reis. Red. I. v. N., Amersfoort. Gedurende het zieken verlof hebt gij als sergeant recht op jaarwedde en gedurende de eerste 4 dagen ook op menage- geld en mobilisatietoelage. Red. J. O. J. Z.. Ede. le. Richt een verzoek tot den burgemeester van uw woonplaats om voor de vergoeding in aanmerking te mogen komen. 2e. Voor huwelijk wordt geen extra-verlof ver leend. 3e. Ondertrouwkaarten mogen niet port vrij worden verzonden. Red. G. v. d. L., Nieuw-Helvoet. Indien gij u vervoegd had bij den stationscommandant, zou deze autoriteit den datum van uw vervoer- bewijs wel hebben gewijzigd, vooral omdat gij een dag te vroeg van verlof zijt teruggekeerd. Red. G. M., Zutphen. De tijd, dat een request aan den M. v. 0. in behandeling is, hangt van verschillende omstandigheden af. Red. C. M„ Velsen. Als men van Zaterdag tot en met Zondag met gunstverlof gaal.heeft de kwartiergever bij wien men ingekwartierd is met voeding, recht op één dag inkwartierings- geld. Red. H. d. L., Sprang. Informeer zulks bij den Commissaris van Politie te Enschedé. Red. M. S. L„ Baarle-Nassau. De milicien-ser geant heeft van rijkswege recht op 1 stel bovenkleeding van scldatenlaken. De herstel lingen aan die kleeding kunnen voor rijksreke ning geschieden. Hij heeft geen recht op ver strekking noch herstelling van schoeisel voor rijksrekening. Red. W. M., Harskamp. Het is nog niet bekend, wanneer de militielichting 1910 naar do land weer overgaat en ook nog niet, wanneer deze met klein verlof naar huis wordt gezonden. Red. R. d. J.. 4e Divisie. Indien de schoenen bui ten uwe schuld zijn zoek geraakt, behoeft gij de waarde daarvan niet te vergoeden. Red. A. v. N., Middelburg. Als de omstandig heden er aanleiding toe geven, kunt gij in aan merking komen voor de vergoeding wegens kostwinnerschap van den datum af-, waarop gij gehuwd zijt. Richt daartoe een verzoek tot den burgemeester van uwe woonplaats. 11 e d. D. KL, Budel. Het is ons niet officieel be kend, dat de vergoeding voor inkwartiering met voeding van ƒ0.80 op ƒ0.90 per dag zal worden gebracht. Red. J. P., Zeist. Gij hebt gedurende den tijd, dat gij wegens ziekte uwer moeder zijt thuis ge weest, alleen gedurende de eerste 4 dagen recht op soldij, menagegeld en mobilisatietoelage. Red. H. A. de V.j Rilla.nd-Ba.tii. Voor de bepalin gen, betreffende de toelage aan hulpgeweer makers verwijzen wij u naar bladzijden 703 en 763 van het Recueil Militair 1914. Red. J. W„ Na-arden De Commandant heeft het volste recht om eigendunkelijk genomen verlof dagen in te houden van verlofdagen, die. men later zal genieten. Red. Max te G. Weten op het oogenblik niets maar houden uw verzoek in onze gedachten. Red. Serg. O., fort Middenweg. Na de betreffen de circulaire van den Opperbevelhebber wor den geen, ruilberichten geplaatst. Ruiling of overplaatsing zijn langs den hierarchieken weg bij den Opperbevelhebber aan te vragen. R e d, M.' Verloren. Gaande van Middelburg naar Koudekerke verloren een paar gummi broekspijpen (Militair Wielrijder). De eerlijke vinder wordt beleefd verzocht ze tegen onkosten op te zenden aan Mil. ord. Th. Schippers, le comp. te Koude kerke. Grijze overjas laten liggen. Ik heb Woensdagnamiddag in den trein van Amsterdam naar Deventer een militaire grijze overjas laten liggen. Denkelijk staat er no. 19 in met O.-I. inkt, maar zeker weet ik dat niet. Verzoeke beleefd bericht aan Mil. P. KISTEMAKER 24 Res. Regt. 3 Bat. 1 Comp. Pakje in den J?eln verloren. Zondag 11 Juni pakje inhoudende 1 hemd, 1 onderbroek, 1 overhemd en twee paar sokken, in den trein laten liggen. Verzoeke beleefd be richt aan W. v. WEM ER ING, 4-1-10 R.I. Gevonden voorwerpen. Eerste Lijst. Lijst van militaire kleeding- ev. uitrusting stukken, gevonden in epoorwegrijt-uigen of aan do stations to Rotterdam en bezorgd, ten hu reel o van den Garnizoens-Commandant te K o t te v d a m, waar ze door belanghebbenden Kunnen worden opgevraagd. Toezending geschiedt voor rekening van do eigenaren. i tiverjas, gemerkt 3. C. 4910; 1 pakjo waar in: 1 hemd, 1 onderbroek en 1 paar sokken (ongenummerd); 1 pakje met inhoud als voren; 1 zaïc waarin 1 revolver, 1 foudraai, 1 tasch en 1 veldflesch met riem, de revolver gen. 3. V. 338; i pakjo waarin: 1 lepel gen. 8229, 1 strandhemd en 1 boezeroen2 vekiflesscken 1 Taschjo met klimsporon1 pionniersBohop ongeil.; 1 koppel caveierie, gemerkt 3. O. 814 1 bajonet met Koppel en drager gemerkt L.W.l. 2798; 1 id. id. ongein.; 1 uroouzak waarin: i Kwartiermuts, 1 lepel, gem. 5142, 1. paar wol len handschoenen, i mes. 1 eetketel, 1 naai zakje en 1 handdoek, de broodzak is gemerkt i wieltje; 1 broodzak waarin: 1 kwartiermuts, 1 lepel, 1 zakdoek, 1 handdoek, 1 naaizakje, 1 paar wallen handschoenen, 1 vetdoos, gem. wieltje 125; 1 broodzak waarin: 1 paar schoenzakjes, 1 naaizakje, 1 halsdas, gein. 3. B. 22(ieen mantel voor wielrijders gem. 87; 1 bajonet met' seheede en drager gom. 1658 1 karwats gc-in. P. C. 10; 1 ïoode zakdoek waar in 1 handdoek, gem. 4. C. 36261 roode zak doek waarin i nenid, 1 onderbroek, 3 ransel- riemen (alles ongen.)1 pakje waarin: 1 paar broekspijpen en 1 jaeger borstrok gem. G. (Dit pakjo is op den openbaren weg gevonden); 1 pakje waarin: 1 hemd, 2 Jmnddoeken, en 2 zakdoeken, alles ongemerkt; 1 kepi zonder kokarde, zeer onduidelij gemerkt; 1 veldvTesch van aluminium, met vilt omklee- ding; 1 Pakje waarin: 2 onderbroeken onge merkt; Pakje waarin: 2 roode en 2 witte zak doeken, 1 stalbroek ongemerkt1 Pakje waar in 1 paar sokken gemerkt 3518 (1O.)en 1 flanellen hemd; 1 Bajonet met scheede en dra. gar gemerkt 6971 1 Pakje waanin muziek en patronen; 1 Veldmuts, nieuw model, onge merkt (gevonden te Schiedam)1 Pakje waar in 1 paar sokken gemerkt 6. B. 1042, 1 hemd gemérkt A. M. en 1 geëmailleerd ijzeren plaat je met wapen van Antwerpen en. nummer1 Pakje waarin1 bonte handdoek en 1 paar model sokken gemerkt 3. '1. 5329. Om dit pakje waren 2 riempjes gemerkt L. E. L. 6482 A. 1 Paar wollen handschoenen, gemerkt 1. C. P. 7333; 1 Sabel (gemerkt 2791862) met drager gemerkt 279, koppel gemerkt Kruis 156 en koppelplaat II1 Kwartiermuts (rond) zonder voering; 1 Kwartiermuts oud model gemerkt T. B. 980 (onduidelijk): 1 Kwartiermuts oud mode] gemerkt 3 V. I. 25; 1 Kepïdoos waarin 1 kepi gemerkt 13 D. 1388, 1 paar wollen hand schoenen (buiten model en ongemerkt), 1 stuk zeep -in. doos, 1 hangslot, 1 nagelborstel en 1 haarborstel1 Pakje waarin 1 onderbroek en 1 paar sokken falies ongenummerd); 1 Pakje waarin: 1 hemd (ongenummerd)1 onderbroek gemerkt 17 E. 1669 (onduidelijk). 1 handdoek (nummer onleesbaar), 2 paren 6okken (ongenum merd; 1 Kwartiermuts'oud model ongemerkt Zij die meenen in het bovenstaande hunne eigendommen te herkennen, worden uitgenoo- digd bij het opvragen vooral wanneer het 'ongemerkte godeeren betreft, zooveel mogelijk nadere aanwijzingen te vermelden, zooals ver pakking, enz. De Luitenant-Kolonel Garnizoens-Commandant te Rotterdam, J. A. VAN TOORENBURG. Bevorderingen, mutaties enz.' De volgende Landstormkorporaals, jaarklasse 1914, zijn geslaagd voor onderofficier (aan stelling 1 Juli 1916) H. Veonstra, J. v a n V e 1 d e. H en r i R i p p e, A. J. A. M. Headri chs, J. Roos, J anvan.En.de, W. d e K i e v_i e t, J. v. A d r i c h e m, A. Romer, K. W ij - brands en G. S p e e s t e n b r i n k, allen -an het 2o Reg. Inf. Er zijn er 11 geslaagd van de 21, die oplei ding gehad hebben van den 2en luitenant N. Voskuil, bij de le comp. 3e bat. 2e reg. inf., comp. oomm. kapt. Harms. „Wat ge wilt Van sergt. Fred, te 's-Gravenhage. Wanneer men verschillende boeken leest en de daarin behandelde personen eens aandach tig beschouwt, bemerkt men weldra allerlei fouten aan hen. Dat is nu eenmaal lots wat het publiek wil hebben. De hoofdpersoon in een boek moet wezen een held. of wel iemand met veel tekortkomingen. Wij verbeelden ons altijd beter te zijn dan zoo iemand, doch wan neer wij ons zelf eens onderzoeken, vinden wij tussehen den laatst aangehaalden persoon en ons zelf zeer veel overeenkomst op verschil lende punten, en ik beschouw het dan ook altijd alhof die boeken, naast het bezorgen van afleiding, ten doel hebben ons op ouzo fouten opmerkzaam te maken, opdat wij ons beteren. Dit ter inleiding van de schets, die hier volgt. Sedert jaren woonde Jansen op een boerderij nabij een klein dorpje in Gelderland. Het huis gezin bestond uit man en vrouw en vrer kin deren. Jausen was een kleine vijftiger; zijn vrouw een paar jaar jonger; de drie oudste kinderen meisjes van resp. 26, 23 en 21 jaar, terwijl de jongste een jongen was van 18 jaar. Het was een gelukkig gezin, want mét ziekte had men hoogst zelden te kampen gehad, en doordat J. met zijn bedrijf nogal voorspoe dig was geweest, zat hij er warmpjes in, wat het financieels aangaat. Ofschoon hij wel wist, dat iedereen hem als gierig beschouwde, vond hij zich zelf een goed mensch, want hij ging toch steeds getrouw iederen Zondag ter kerk en offerde dan ook een paar centep voor de aimoD, wat naar zijn meening voldoende was, „want" zei hij altijd „niet dat ik gierig ben, doch als je begint met de lui aan de deur wat te geven, heb je geen oogenblik rust." Toen do dominee hem er eens over aansprak, dat de aardappelen, die J. aan het nabijzijnde garnizoen leverde, reeds tweemaal waren a f ge keurd, en zoo iets toch heel sleoht was, gaf J. met een .schouderophalen onverschillig ten ant woord„Zaken zijn nu eenmaal zaken, en het is toch maar voor de soldaten." .Zijn zoon, die bij dit gesprek tegenwoordig was, vond dat vader groot gelijk had en begreep ook niet dat men in de kazerne er zooveel drukte van had gemaakt, want J. had op het bureau moeten komen, waar hem werd meegedeeld, dat hij andere aardappelen voor do afgekeurde moest verstrekken en. indien hij het nog eens waagde om mindere qualiteit te leveren, hem de leve rantie voöïgoed zou worden afgenomen. Jansen werd nu voorzichtiger, want hij zou niet gaarne de levering a;.n de kazerne ver liezen, en allss ging weer zijn gewonen gang, totdat de dag aanbrak waarop Koes zoo heette do jongen moest loten. Dat was een dag van groo'te spanning, en tegen den tijd, dat men K. terugverwachtte, stond vader of een der andere huisgenooten op den uitkijk, oin toch maar zoo spoedig mogelijk den uitslag' te vernemen. Eindelijk zag men Kees naderen en aan zijn houding zag men terstond, dat hij er ingeloot was. Een heele teleurstelling was het, want K. was al zoo'n goede hulp in het bedrijf, en Jansen koesterde nu nog maar de hoop, dat zijn zöon afgekeurd zou wordendoch toen het zoover was, viel ook dit „tegen" en K. werd ingedeeld in een der grootste garnizoens plaatsen, heel ver van huis verwijderd. Moe der deed dien dag niets dhuilen ea J. was ook ouder den judrub, Hot oog op den rug. Een jonge belastingkommi», die reeds Binds het begin van do mobilisatie aan de grens gestationeerd in, klaagt over rugpijn door het vele loopen cn vraagt overplaatsing met het O0£ °P z'jn r"g- Do chef aenkt na over het ernstige geval, ziet dan opeens in, dat hij hier met» een ambtenaar met bijzondere lichamelijke gaven, met een n'.oogigo te doen heeft en schrijft den re- questranc terug Aan den kommiès... enz. In antwoord op uw verzoek diene, dat een ambtenaar met l\?t oor/ op den rug in deze tij den, waarin nauwlettend op smokkelaars dient gelet te worden, aan de grenzen onschatbare diensten kun bewijzen, zoodat het zeker niet in het belang van den dienst kun worden ge acht, aan uw verzoek om overplaatsing te vol doen." De geschiedenis vermeldt niet, of de ambte naar zijn derde oog sinds dien tijd ook met schele oogen aanzirt. en ook niet of hij nu een oogje dicht (loet als hij smokkelaars ziet. Op ©on examen. Professor in de anatomie. Zeg mij eens. wanneer men met een mos iemand diep tussehen de tweede en derde rib stoot, tot waar dringt men dan door? Candidaat. Tot in de gevangenis, pro fessor. Recht duidelp. „Hoeveel i» acht maal twaalf Frita? Fritfl geeft, geen antwoord en krijgt van den leeraar m klap om de ooren. „Zeg, deugniet, weet je niet hoorocl f$x 12 i»? „Acht maal twaalf is zea-en-nogentig.'' ..Nu. waarom heb je dat niet dadelijk ge zegd?" Frits (onder tranen door). Omdat u 't me niet dadelijk zo duidelijk gevraagd heeft. Kellner6-logica. Kellner, is dut oen nieuw© of een oude haring; dien je roi.j daar gegeven hebt? Kan u dat niet proeven Neen. Dan zal 't u wel onverschillig wezen! Afdoend oordeel, A. Je kent mijn aanstaande vrouw, niet waar? B. Jawel. ■A. Wat bevalt je het best 3an haar? B. Dat ik niet met. haar behoef te trou wen Integendeel I Waarom is u todh zoo koel tegen mij, juffrouw. Houdt u me soms voor een wolf in schapenvacht? O, volstrekt niet integendeel! Enkele dagen later "kwam er een brief van K. Het was hem zoo tegengevallen. Alles was er heel anders als thuis, en vooral 's avonds miste hij zoo erg zijn pap, terwijl het eten hem ook niet aanstond, want het was steeds gestampte pot maar niet zoo lokker als thuis. Moeder pinlctc menige traan weg, en zij stelde haar mail voor om K. een pakje met wat worst en spek voor zijn brood en ook geld te sturen, daar K. als hij niet in de ka:vrne at, ergens anders moest eten want do jongen kon toch niet zonder eten. Jansen zat in gedachten, maar eensklaps helderde zi jn gelaat op een zei hij „Neen. met geld sturen beginnen wij niet. want K. moet nog zoo lang in dienst blijven, en .je weet ook niet, hoeveel hij ieder© week noodig heeft, daar in een stad alles zoo duur is. In de courant heb ik gelezen dat er in die stad voor de soldaten tehuizen zijn waar heto heel gezel lig is, en zij kunnen er van dames voor niemen dal een kop .thee of koffie krijgen en daar moet Kees heengaan." Moeder bracht er nog het een en ander tegen in. doch zweeg ton slot,te daar zij wel wist, dat haar man zelden van zijn voornemen was af te brengen, en nam zich voor - ofschoon zij anders nooit iets huiten medeweten van haar man deed, K, in stilte af en toe wat geld te zenden. Dienzelfden avond nog schreef vader een brief aan Kees met den raad om toch vooral zoo'n mil. tehuis te bezoeken. Nu, die raad kwam als mosterd na den maaltijd, want den eersten avond was K. 'reeds door een slapie meegenomen naar zoo'n inrichting en het beviel hem daar best. Het was er echt gezel lig, er kwamen fatsoenlijke jongens, en dan kreeg je bovendien voor niemandal thee of koffie. De eerste paar dagen gevoelde hij er zich wat vreemd, doch zijn slapie had gezegd: ..over een week gevoel je jezelf hier net'eender of je thuis bent". Nu K. begon zich ook een beetje thuis te gevoelen daar hij de overige bezoekers nu ook leerde kennen, en toen er op een avond een dam© was, die K. nog niet had ge zien, waagde hij liet aan een der oude bezoe kers te vragen wie of die dame was. „O, dat is de freule" was het antwoord. Kees keek vreemd op, want hij kon het moeilijk geloovon daar de freule die op het kasteel in hunne nabij heid woonde hee lander© kleeren droeg, en ook nooit voor soldaten koffie en thee zou schen ken. Hij keek Gteeds naar haar en daar kwam de freule op hem af en zei vriendelijk: „Kijk eens, hier is een kopje thee. want je hebt nog niets gehad". Aan K. werd door de eenvoudig© manier, waarop deze dame tot hem sprak, ai dadelijk alle verlegenheid ontnomen, en binnen een paar minuten zat hij te praten, alsof hij de freule reeds jaren kende. A^s vanzelf kwam het gesprek op het eten en toen K. zijn nood klaagde, wist de dame te vertellen dat het in bun kazerne niet zoo slecht was. clock natuur lijk niet zoo kon wezen als thuis. „Ja" ,éi K. „ze denken ,,'t is toch maar voor de mldaten" want vader geeft ook nooit van het beste." „Zoo" klonk het antwoord zou je'den ken dat iedereen dat zegt, ook de dame die hier nu weer die mooie bloemen beeft gebracht en die hier zooveel voor jelui doet? Maar weet je wat je moet doen? Schrijf naar huis of je vader als hij aan de kazerne levert, steeds wil denken dat zijn zoon ook soldaat is. Na afloop an bet gesprok zette K. zich terstond san het schrijven, en toen boer J. den beef ontving en eerst las„Al wat ge'wilt dat u de mensehen doen. doet hen alzoo en later onderaan de woorden: ..Denk i°ods dat uw zoon ook soldaat bleven die woorden hem voortdurend in ge- ■^hten. 's Nachts had hij een benauwden droom, want <Ve twee zinnen verlieten hem niet i toén hij vermoeid ontwaakte, beloofde hij „.ch zelf. voortaan steeds toe te passen: „Al wat ge wilt. dat n de menschen doen, do© hen zoo". Hij heeft woord gehouden en bekende later dathij zich nu veel gelukkiger gevoelt dan TrOCger" Sergt. FRED. 24 uurs-marsch Stelling van Amsterdam. Men meldt ons: De regeling van bovengenoemden tocht, ter gelegenheid van de a.s. militaire sportfeesten üi het Stadion, is als volgt: Zaterdag 1 Juli: Afmarsch 3 uur n.m., langs Kalfjesloan én Amstel naar fort Uithoorn. Vandaar om 9 uur n.m. langs Kwa- kelspad, de Kwakel, verbindingswal Kudel- straat, Aalsmeer, Kruiswegfcocht, naar fort Hoofddorp. Aankomst 12 uur n.m. Zondag 2 Juli: Vertrek 2 uur v.m. Dan langs werk bij de Cruquius, Heemstede (langs tram), Tol.' Oud-Berkenrode. Tol, spoorweg overgang Tol. Aerdenhoutslaan, O verveen. Bloemendaal, Santpoort, Spaarndam naar fort ben. Spaarndam. Vertrek 9.30 v.m., langs Spaarndam, Hooge Spaarndammerdijk. Half weg, Slimmerweg, Sloten. Dan rust 1.20 n m.. om 3 uur n.m. in het Stadion aan te komen. De totale afstand is 75.6 K.M. Deelnemers ■zijn verplicht zich aan het geneeskundig onder zoek te onderwerpen. Sportfeesten Stelling Amsterdam. Men bericht ons: In het programma der Sportfeesten in de Stelling van Amsterdam, welke feesten door de Centralö Sportcommissie worden georgani seerd en op 1 en 2 Juli a.s. zullen worden ge houden in het Stadion, is eene wijziging ge komen, die er zeer zeker toe bij zal dragen de belangrijkheid en aantrekkelijkheid der feesten nog te Verhoogen. Het nummer hindernisloop n.l. wordt in den vijfkamp vervangen door kogelstooten, terwijl de hindernisloop als af zonderlijk nummer wordt gehandhaafd. Even als voor het nummer hardloopen 1500 M. wor den hiervoor personeele prijzen uitgereikt. De' vijfkamp bestaat dus uit de volgende num mers: hardloopen 100 M.. speerwerpen, ver springen, polsstokhoogspringer! en kogel stooten. Vroeger werd abusievelijk medegedeeld, dat 1500 M. hardloopen zal plaats hebben op 25 Juni a.s. Alle wedstrijden dezer Sportfeesten der Centrale Sportcommissie hebben plaats op 1 en 3 Juli ftiS. - .i.: Concours Hlppique Bergen op Zoom. Men meldt ons: Het weder was ongunstig, waardoor het bezoek van het Concours Hippiqu© te Bergen op Zoom slecht» matig was. Om 1,30 ving het nationaal conoour* voor het beste Jandbouwpaard type trekpaard aan. le pr. J. H. Koopman» van Steenbergen met Caline; 2de C L. Punt van Fijnaart met Belle; Jd© VL. >\illem»en.s van (Vendrecht met Ca lino; 4de mr. van Gils© van Roo«ondaal met Marieke van 't Hof; 5de G. O. Sneep van Ussendrecht met Julie, terwijl bestuureprijzen werden toegekend aan H. P. Koopmaim van Dinteloorcl met Mario Alaiaise, G. O. Sneep van Oseendrecht met Jeanette, gebroeders van Meir van "Woensdreoht met Caroline en G. J. de Vilde van St. Maartensdijk met Miss. De caroussel ter opluistering gereden door officieren van een afdeeling Véld-Artilleri© slaagde uitstekend. oor het nationaal concours voor hot best© landbouwpaard, type tuigpaarcl, was een negental deelnemers opgekomenlo nr. L. C. Punt van Klundert met Zarif 12d© J. A." Siels van Sintphilipsland met Snel3de A. Af Nelemans van Moerdijk met Maria IV, terwijl aan C. van Turenhont van Dinteloord met Jetta ©n aan A Testen* van Dinteloord met Alane bestuursprijzen werden toegekend. Het Nationaal concours voor springpaarden was als altijd belangrijk. Do nitslajr was: le pr. Af. R. A. Bisschoff van Heemskerk. 1© luit. Huz. met Bortha; 2de Jhr. 8. Laman Trip, 1© luit. inf., met Hunter; 3do Henri Kaven van Hilversum rnct Ann:©; 4do ©n do door Tï. M. <1© Koningin beschikbaar gesteld© groote zilveren medaille V. E. Wilmnr, le luit veldart. met Tobias; 5de le luit. Borc-1(Vlo •Ti' res. 2d© luit. huz. met Blücher7do ol" tA't ran Heemskerk met Wapiti öe J. L. van Dam lcyTuit. vcldart. met Max. \oor het nummer Tallyho waarbij de deel nemers 200 Af. in stap. dan in draf 400 Af. en s er> olgens in galop o09 M. moesten afleggen, was de uitslag: le Repeteer: 2de Willink 3de Afomma 4de Kreuller 5de Van d© Kroon öd© an Lynden7de Borcl. Tot slot werd ©en manoeuvre door een afdee- Jmg V e:d-Artiilerie uitgevoerd, dia zeer eood voldeed. Pandoeren. Dankbetuiging. Bij deze brengen we onzen welgemeende» dank aan de pandoerclub „de Havenartist" voor oe prachtige oplossing van het pandoer- praatje van de „Chirurgie patiënten zaal 26", Bergen op Zoom, voorkomende in do Soldaten- courant. no. 2-32, daar wij ons den ganschen dag onze hersens gepijnigd hebben en tob geen resultaat kwamen. Namens de Pandoerclub „De Kwikpil". Zaal 4, Hospitaal Hellevoetshiis. Wie helpt? Een soldaat, bezig zijnde eene inductie-klos t© maken, heeft gebrek aan dun hobinedraad (oude electriseermachinetjes) en blaadjes zil verpapier (groot). Wie helpt hem daaraan» Adres A. R. RENSSEN, Café Gulden, Oudenbpsch. Het Aanvullings-Depot. (Van korporaals Barent en Obefke.) Wij hebben nog nooit iets in uw oourant ver. n i gekomen, Urn ons best eens t© doen als het wel kon En te verteilen van het Aanvullings-Eskadrón. 's Morgens om half zes is het reveille voor het heelo koor. Urn half negen komt de Majoor, Inspecteert de wacht nauwkeurig en gaat dan n j-i j j- naar bureel, .öesiist den dienst en om nog te noemen te ve©L Bij alle Regimenten, zoowel een, twee, drie tv- a's vier, Weten wij geen beter Commandant zooals Zoo is hij dan ook bekend bij ons alom En zullen den naam gaan noemenRitmeester; Eberson. Dan krijgen wij nog een le en een 2© Luit©. ■ei - nant, En dan niet te vergeten Lange Jan, den Ad ju- TT- i- i dant, Hij kijkt en tuurt of allen hebben hun werk™ zaamheid, En zorgt er voor, dat alles geregeld, wordt «net beleid. Zoo hebben wij nog een Opper, ,.d© Vogel" is zijn naam. Het is dan oog d© moeder in alle dingen bo- kwaam; Daarbij zijn twe© schrijvers en een dienst. doend Fourier, Een Korporaal, die loopt met brieven voor 't bureel met zwier. De Korporaals zullen wij dan ook nog eens noemen, Op Vink valt dan ook oprecht te roemen; Hij is landbouwer en zoekt dan ook altijdi zijn. fortuin, Om met de schop steeds te werken in den springtuin. Zoo ben ik nu gekomen en krijgen de anderen ook eon beurt. De meesten zijn voor het Veldleger door dr. Doetere afgekeurd Aan horst, oog, beenen, oor en vel© andere gebreken, Zijn zij voor den dienst te velde ongeschikt j gebleken. Hier zijn wij als vrienden in alle rangen en standen, Met sc&eeve beenen, dooven of geheel geen tanden Zoo hebben wij nog de hoefsmidschool ook niet te vergeten, Want de vriendschap is goed, moet jo weten. Zoo hebbenwij verteld hetgeen wij onder- yonden^

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3