lililie Landweer. KOOPT Laatste Berichten. Geld verdienen! Van Seventer en Paludanus, bij de Adverteerders Damspel. Nieuwe Uitgaven. Gemengd Nieuws. rwijs. Gevraagd bekwame Groetweikeis voos thuisweik. s voo: Atelier. ol ~v an 5g*ioi? cig\j£r l i Juni 10 3. C5 Ik had haar lief, en ik had mij niet bedrogen Mijn liefde had hier weder] iefd' gebaard, Ik las het reeds in haar diep blauwe oogen, Dic-u eersten aanblik heeft mijn hart bewaard. jMaar als ik dan uit haren mond moc-ht hooren, „Ik hob u lief, ik blijf u eeuwig trouw", Dan werd in mij een nieuw gevoel geboren, Een gevoel, dat mij nog tranen vragen zou. Zoo was ons beider liefde dan bezegeld, Zoo dan ons leven elkander toegewijd. lil ij n blik die door mijn liefde werd beneveld, Die zag slecktk liaar in droom en werkelijkheid. Doch evenals de eerste zonnestralen "Kief, steeds de moeder zijn eens schoonen dags, Zoo moest ik ook maar al te gauw -uitwaren, Dat niet mijn toekomst in mijn eerste liefde lag. Het smart mij, maar toch moest het gebeuren, jWij' waren voor elkander niet bestemd, Mij was 't geen scheiden, neen, 't was scheuren, £k had voorheen geen liefde nog gekend. Ik had haar lief, het heeft niet mogen baten, [Wij zijn gescheiden, hoewel mij 't harte brak, Ik heb haar met een droeve zucht verlaten, üerwijl mijn hart nogmaals no woorden sprak „Ik had haar lief." H. v. H. }Ü1. sergt. 4 III 2 R. I. Ille Div. Veldleger. Aan mijn vriend bij 't tweede. (Van mil. H. Verheijen.) Mijnheer de Redacteur, zou het niet gaan, Wat ik u vraag fuj dezen Om mij een plaatsje af te staan, Ik zal li daarvoor dankbaar wezen. Ik wilde gaarne iets vertellen Van mijn vriend Martin Geilen; Hij was eerlang mijn beste vrind, Zooals men er maar weinig vindt. Wij gingen samen naar de school In onze kinderjaren Wij hadden toen .de meeste jool, Wij knapen onervaren. Toen men ons van de school ontsloeg. Werken moesten we laat en vroeg; Toen des Zondags, ja 't is waar, •Waron wij altijd bij elkaar. Wij werden achttien jaar gezwind, De tijd, dat de liefde ontwaakt; Toen werd opeens mijn goede vrind Door Amor's pijl geraakt. 'Amnemie is zijn liefjes naam, Ik zag ze wandelen altijd saam; Hij ging toen van mij heen, En liet mij heel alleen. Thans nu wij gemobiliseerd nog zijn, Deelde men' mij mede, Dat mijn oude vriend Mart.ijn i In het huwelijk gaat treden. Welaan dan, mijn beste vrind. Ik hoop dat gij met de vrouw, die gij minfc, Gelukkig saam zult leven Dit wensck ik, dat God u zal geven. Dat de golven stuwen uw scheepje voort Haar een veilige reê; Die n zoo vroolijk tegengloort In deze levenszee. Dat op het pad, dat gij zult begaan. Geen distels, maar rozen zullen staan. - Dat wensch ik n van harte toe, Tot ziens, Vriend Martin, Houdt Oei H. VERHEIJEN, Moerdijk. ,Voor de Pinksterdagen. (Van mil. S. M. I. T.) Mest de Pascken Smeerden de soldaten hem als hazen, Doch met de daarvoor opgeloopen straf Liep het buiten verwachting slecht af. Toen moesten de Kamerleden Het ijzer, toen 't heet was, voor hen smeden. Menigeen nam op de pof Eén of meer dagen verlof, ,Toen het aankwam op betalen, al was het zonder duit, Hoorde ik velen zeggen, wij waren toch duur uit; Met de Pinksterdagen, Zal ik mij er ten minste niet aan wagen. Nu is er echter weer verlof, En behoeft men niet op de pof; Is het met Pinksteren niet mijn beurt, Daarom dan ook niet getreurd, Want over -het verlof wordt zoo beschikt, Dat toch ieder het zijne pikt. Er zijn or, die nemen op de pof Zonder nadenken, een dag verlof; Dit wordt door den commandant beloond, Door „Je bent ivoorloopig van verlof ver schoond", Zoo met verlof, dht is toch ook niet slim, yimlt gij wetTYimf. s. M. I. T. 1e Comp. Res. II 23e Reg. Inf. (Van mil. A. J. M. van Oosterhout.) Geachte lezer van „De Soldateuoourant' l)e reden van dit schrijven is Dat wij een huwelijk hebben, aan de hand. Dn daar 'het nog niet voorgevallen is Dat de le comp. van Reserve twee lets, meldde in dit veelgelezen blad van huwelijk of feest geen van twee. Maar Blankere-heeft geluk gehad l)m te krijgen een meisje naar zijn zin Kii houdt van hem en hij va.n haar Daarom gaat hij met haar het leven in. Maandag gingen zij naar 't altaar, Dinsdagavond kwam hij thuis. •Ziin krib was toen in feestgewaad, Zoodat hij dacht ik ben nog thuis. Én Blankere lang niet kwaad Werd bestormd raet wenschen van geluk, [Van voorspoed en van zegen. [Want Blanken is een Pietje Puk Bij den marseh op alle wegen. WÜ gingen rond op de comp ie Uri-rai, in cantine en op zolder, Met een bakje en een lijst, en zie! Een-resultaat, het was een wonder. Blankere is dan ook een flinke vent, iedereen heeft heeft met hem pleizier Én overal is hij mee content Zoowel met koffie als met bier. ■Zaterdag gaan wij naar elders Dan krijgt hij zijn geschenk. Ik wed, het gaat zijn verstand te. bovén [Want bij weet van niets, zoo ik denk. Ziin Cor, zoojieet zijn vrouw, Is nog pas 25 jaar. ■Zij waren elkander altijd trouw, Dus het moet gezegd, een flink paar. Wij moeten hen nogmaals feliciteeren. Dat hij zijn plicht zal doen als mensch Én zij gezegend worden door den Heere, Dat is ons aller wensch. ..Namens onderoff., korp. en manschappen (van de le Comp. Pes. II 23e Beg. Inf. Mil. J. M. VAN OOSTERHOUT. De zes vrienden. (Van mil. Boekei). Wij li ggen met z'n vijven in een kleine zaal, Van het Delftsche Militaire Hospitaal. Ik wil ons allen even typeeren, En daarom zal ik me maar niet geneeren. No. één dat is een visschersman, Die liegt er op los zoo hard hij kan Hij vertelde laatst, en reken dat hij er op stond, Van een makreelvisch van 500 pond. No. twee ben ik zelf, En lig al een half jaar in 't hospitaal te Delft; Moppen vertellen is mijn leus, In '4 fpocjielga ga gedachtenlezen ben ik im rm- No. drie is onze. acrobaat, Hij doet het voor pleizier, maar niet op de (straat. Hoogstandjes uitdrukken, met een stok balan ceren. Dat wou hij me laatst ook eens leeren. Dan moet je eens probeeren, om met je hoofd (op den grond te staan. Ik zei gauw't Zal wel kunnen, maar niet gaan. No. vier ds een chauffeur, de big geheeten, Maar achter het stuurrad heeft hij nog nooit (gezeten. Maar och, wat komt dat er op aan? Hij heeft toch ook autokappen aan. No. vijf is Piet van do G as thuis I nan, Als je praat van doorslaan, kan die doorslaan, Als hij iets vertelt, zijn het meestal grappen, Hij kan zoo mooi uit de hoek komen, maar (zou' hem er zoo weer intrappen Nu heb ik nog den zesden vriend vergeten, Het is de oppasser, Hein geheeten. Het is een reusachtig sterke vent, In 't worstelen is hij goed bekend; Maar voor oppasser deugt hij niet, Want hij loopt hard weg als hij bloed ziet. Ziehier -een kleine 6chets van zes vrinden, Zoo zal men ze heuseh niet_ vinden. En zijn ze wel in Nederland", Typeer ze dan ook eens in de ..Soldatenkrant' Mil. BOEKEL, Mil. Hospitaal, Delft- Het Soldatenleven, (Van mil. J. Landheer.) Soldaat te zijn is niet steeds een pret, 's Morgens vroeg op en laat naar bed. Dikwijls dwalen in de hei, Of ook wel sjouwen in de klei. Nu hebben wij echter een reuzen bof, Een ieder krijgt nu weer verlof. Verlof te hebben is zeer fijn. Zoo eens per maand bij de- meid of vrouw tezijn. Naar huis te reizen gaat zeer vlug. Maar keeren dan verheugd terug. Het is wel hard van vrouw of kind te zijn, Maar komen wij terug .met trein of boot, Dan is de vreugde ook weer groot. En keert de vrede nog eens terug, Dan gaan wij zelfs zeer vlug, Met geweer en ransel op den rug, Allen verblijd het pad weer pp, Met een gullen lach en een grappige mop, Met luid geschater En Wijde klanken. De vrede is terug. Wij zullen God dan danken. J. LANDHEER, mil. Bes. Bat. E., 2 comp. Een hartelijke groet aan onzen Vriend C. Cluwen. (Van het Keukonpersoneel 4. III. 5 R.I.) Acht maanden zijn voorbijgegaan, Lief en i.*id'werd onderling gedeeld, Met ware^<Viendschap steeds belaan, Hebben wij ons nooit verveeld. Maar nu gij ons zijt gaan verlaten, Is de rol geheel gedraaid, En is onder ons, geëmployeerde soldaten, Alle gezelligheid weggemaaid. Acht maanden lang waart gij met ons tezear Om voor de jongens het eten te koken, Altijd vroolijk en goed bèkwaam, Stond gij de potten aan te stoken. Ieder verrichtte zoo zijn werk, Zoodat alles goed van stapel liep; Maar dat ge nu weg moest, dat is sterk Wij verlangen je terug. „Hoera! hiep, hiep! En dan in ons gezellig kwartier Hebben wij menig uurtje doorgebracht, Altijd hadden wij er plezier, Ja, tot soms midden in den nacht. En was uw meisje nu maar hier, Dan werd er nergens meer aan gedacht, Je weet wel, bij ons in het kwartier Krijg je zeker, w.ij je is toegedacht. Bijvoorbeeld Kolthof is zeer correct, Eu treedt bij ongevallen handelend op, Voor hem hebben wij ook alle respect, Want menigeen bevrijdt hij van een strop. Ook. weet hij zeer goed, Wat jonge lui dj es graag verlangen, De kans, die hij dan geeft, is zoet, Zoo 6tiekum een kamer, rondom behangen. En nu van ons ieder nog een woordje, Hetwelk je zeker zal behagen; De chefkok „R. Hagen"is haantje de voorste, Hij wensoht u veel gelukkige levensdagen. Ten 2e' de slager B. v. Hocijen, Hij wenscht u ook blij te moe, Omdat hij heeft uitgebeend heel veel koeien, Een gelukkig en voorspoedig leven toe. Ten 3e uw vriend M. Hulleman, Die u niet gaarne zag verdwijnen, Hij zal de vriendschap bewaren, zooveel hij kan, En hoopt, dat voor u steeds het-zonnetje in water zal schijnen. Ten 4e Kolthof, scheidsrechter in alle zaken, Biedt u ook zijn beste wenschen aan, Eens hoopt hij alles weer goed te kunnen maken En spreekt hierbij uit „het gaat u goed voortaan" Ten slotte uw collega E. de Haan Zendt hierbij ook zijn beste groeten, Hij hoopt, dat het u steeds goed mag gaan, En dat hij nog dikwijls u zal ontmoeten. Nogmaals vaartwel beste vrind, Bij ons allen steeds bemind, Dat het u bij de lieg. Staf, mag bevallen, ïs de wensch van ons allen, Keukenpersoneel en Vrienden van -4/111. 5e Regt. Infanterie, Allesdeze rubriek betreffend, te richten aan den heer J. Mijer, Graaf Florisitraat 15 Amsterdam, Oplossing van het probleem van S. E. van der Meer te Amsterdam. Stand in cijfers Zwart schijven op 7, 8, 17, 18, 20, 23, 24 en een dam op 12. Wit schijven op 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 en een dam op 36. Wit speelt en wint als volgt Wit. Zwart. 1. 27—22 Een verrassende sleutelzet. 1. 17:30 2. 26—21'! 1 12:2S 3. 36:19 Dit is het nieuwe en meest verrassende in dit vraagstuk. De witte dam kan op twee manieren 6 stukken slaan. Hij moet echter den weg ne men over de ruiten van 36 op 9; 25, 39, 11, 2 op 19. Op de andere manier kan de witte dam niet op 19 komen en daarom is het juist be gonnen. Zwart kan thans op 4 manieren slaan, doch steeds is hij verloren. Goede oplossingen. De belangstelling was hijzonder groot. Het aantal ingekomen correcte oplossingen heeft onze verwachtingen ver overtroffen. Hier vol gen de namen der inzenders: Pieter de Groot, L. W. Steenwijk, F. E. Frank, sergeant G. Owerkerk, P. Jellema Azn., C. de Gooyer, J. M. Mander, luitenant J. Lapère, J. R. Lager- wev, J. van Swecden, P. J. van Walsem, F. van Alstede, F. Geurts, W. Scholtes, D. Kléen, W. Hoekstra, H. Etienné, G. J. C. van Ravels, D. A. Bruyn, G. J. Hoftijzer, J. M. Martens, R. Koperberg, T. Tensink, J. Wagenaar, N. Rodenburg, sergeant F. Goedbloed, korp. G. v. d. Pol, L. J. Pierse, A. Th. Bosma namens de damclub „De Frjeonen" E. van Rees, D. Kals- hoven, sergeant B. Grösso, D. F. Hesterman, korp. J. Visser, sergeant A. JipSSYgty, A- jan Ew3jh;t> Fopa., Niet minder dan 37 inzenders van dit inge nieus© vraagstuk, waarvan de meesten hulde brengen aan den auteur en verklaren zelden zooveel genoegen te hebben gehad bij het oplos sen van een probleem. Wij sluiten ons gaarne bij de hulde aan den auteur aan, doch maken eveneens ons compli ment aan de Hollandsche militairen, die deze harde noot gekraakt hebben. Probleem ingezonden door militair T. Tensink. I. iÉÜ lÈSl JÊKÉ 4Üf 'üéF 'ar i m |ff 4 s n ,'i I Zwart 8, 9, 45. Wit. 10, 12, 14, 17, 29, 30, 3-3, 34, 18, 20, 21, 26, 36, 37, 40, 43, Wit 25, 2S, 2 47, 48. Wit speelt en wint. Hoe De heer Tensink verzuimt te melden, of hij de auteur is van dit vraagstuk. Correspondentie. W e e n i s. Uw oplossing is foutief. Da stuk ken. mogen .tijdens den slag niet van het bord genomen worden. Dus kunt u den dam op 12 niet mee slaan. H. Muck. Zie antwoord aan Weenis. J. M a n d e n. "Wendt u tot den heer D. P. van Wageningen, Rodenrijschenlaan. 7a, Rot- "V an de soms schalksche en humoristisohe, soms iron i sch-gevoel ige Cabaret-liedjes van Dirk Witte zijn bij de uitgevers G. Alsbach en Co. te Amsterdam weer een drietal versche nen, nl. no. 7 De kleine Soubrette, no. <8 Een Liedje van verlangen en no. 9 Handschoentje's brief. Ook in deze nieuwe liederen treffen ons weer dezelfde eigenschappen van eenvoud en innigheid, in de woorden zoowel als in de melo dieën. En weer is er oök in, vooral in „de Sou brette-', maar ook in „Handschoent.je's brief", de stille weemoed, die lacht met een traan in 't oog. SCHAKEN. Marohand en dr. Oland naar Kopenhagen. Van 2 tot 16 Juli wordt te Kopenhagen een internationaal meestertournooi gehouden, waar voor de sterkste spelers uit Skandinavië uitge- noodigd zijn, benevens tor. Marchand te Am sterdam. dr. A. G. Oil and te Ut-reoht en G. J. van Gelder te Leiden. In het geheel zullen onge veer van acht tot tien spelers deelnemen. De mjzen bij acht deelnemers zijn 500, 300, 100 en 50 kronen. Bovendien krijgen de spelers 10 kr. voor iedere gewonnen partij, terwijl d© Neder- landsehe deelnemers 100 kr. voor ro skosten ver goed krijgen. Van Gelder zal zeer waarschijn- ijk de uitnoodiging niet aannemen. Een slachtoffer. Woensdagavond is aan de grens bij Veldwezelt L.) de werkman Rooks, gehuwd en vader van vier kinderen, die te Maastricht bij een aan nemer werkzaam "-as en aan zijn vrouw een 'akje met levensmiddelen wilde overgooien op Belgisch grondgebied, voor den eleetrischen draad door een Duitochen schildwacht dood geschoten. Ergerlijk. Dinsdagavond drong een twaalftal beschon ken polderwerkers een café in de buurtschap Lindvelde, onder Eibergen, binnen en eischte zonder betaling drank. De bewoner, die alleen thuis was, voldeed aan hun verlangen. Nauwe lijks echter waren zij gezeten of erger tooneelen rolgden. Zij gooiden met de glazen en sloegen alles kort en klein wat onder hun bereik kwam. Zelfs de kozijnen werden uit hun verband ge rukt. Toen de gemeenteveldwachter verscheen, dreigden de indringers met hun messen, zoodat de veldwachter zes revolverschoten lostte, waar van vijf doel troffen. De politie uit Groenio bracht weldra hulp en zoo konden de woestelin gen in arrest worden gesteld. Twee van hen moesten ter verpleging in het ziekenhuis wor den opgenomen. eigenlijke hoofdgebouw, dat gedeeltelijk aan de Kanonstraat en aan het Smidswater staat, en tegen welks afbraak om redenen van kunst- li istorischen-en anderen aard door verschillende vereenigfngen adressen bij het Departement van Oorlog waren ingediend. Een bijzonder geval van blikseminslag. Uit Do Bilt wordt ons gemeld Een bijzonder geval van blikseminslag werd gistermiddag waargenomen op het vliegersta- t-ion van het Meteorologisch Instituut op het militair vliegterrein te Soesterberg. Niettegenstaande'in het Z.W. laag aan den horizon een bui zichtbaar was, werd te 12 uur besloten tot het doen van een vliegeropla.tmg en word te 12.29 de eerste vlieger met het Tegistreerinstrument opgelaten. Te 1 uur werd, nadat 2000 M. staaldraad waren uitgevierd, een hulp'vlieger aangezet. De bui -was inmid dels naderbij gekomen, to 1.06 vielen de eer- ste regendruppels, te 1.12 verdween de eerst opgelaten vlieger op 1350 M. hoogte in de wolken en begon de zwaro regen te vallen. Eenigo minuten later zagen de leider der op iating en zijn personeel een helliohten vuur straal uit de wolken schieten en hoorden een lichten donderslag; een lmhtbruino rook- streep,. die langzaam door den wind werd weg gevoerd, gaf de plaats in do lucht aan, waar •zich eenïge seconden te voren de staaldraad 'bevond. Op do stalen rol, waarvan de draad van de lier af uitloopt, lagen eenigo droppels gesmolten metaal, terwijl in de buis, waarop deze rol was bevestigd, den weg, dien do ont lading naar de aarde had genomen, was na to gaan. De bui, die niet langer dan eenige minuten aanhield, verliep overigens geheel zonder, onweereverschijnselen; de donderslag werd ook te Do Bilt (7 K.M. afstand) zwak gehoord. Daar men op de mogelijkheid van blikseminslag verdacht was, verliep alles zon der persoonlijke ongelukken en is als schade slechts het verlies van 3140 M. staaldraad te boeken. De vliegers zelve lijden in een dergt lijk geval doorgaans geen schade; ze vallen rustig neer en worden hier of daar onverlet teruggevonden. Jachtongeluk in Indië. Te Laboean Bilik is Paaschmaandag een vreeselijk ongeluk gebeurd. Vijf heeren waren op krokodillenjaoht gegaan op de rivier, waar bij ze in twee sampans gezeten waren. In een sampan zaten de lieer Brouwer, agent van de Handel Maatschappij Güntzol en Schumacher en nog een jager. Plotseling ging een der ge weren af en de kogel, een zwaar kaliber ont plof bare. patroon trof dén heer B. in den buik Een vreeselijke verwoesting werd aangericht er niet lang na het ontvangen der verwonding blies hij den Inatsten adem uit. Dé heer B. was Ongeveer 24 jaar oud en was slechts een paar jaar jn, Indië werkzaam. Omtrent de toedracht van het jachtongeluk t-a Laboean Bjlik vernam de „Deli Crt." enkele tragische bijzonderheden. De lieer Brouwer zat achtér in de sampan. Voor hem zat een jecht genoot. Het geweer lag op don bodom der bóót. Op een gegeven oogenblik werd een krokodil gesignaleerd, waarop de laatste het geweer wilde opnemen, met het gevolg, dat dit onver wacht afging. De. kogel drong den heer Br. in de dij en vervolgens in den onderbuik, waar hij ontplofte. De getroffene zeide nog geruststel lend ,,'t Is niets, alleen maar een schamp schot", doch toen hij wilde opstaan, viel hij neer in do boot onder de hevigste pijnen. Eer hij'stierf heeft hij nog verklaard, dat het geval zuiver een ongeluk was en dat niemand zich eenig verwijt kan maken. Onderscheidingen door president Poincaré verleend. Onder de onderscheidingen door den pre sident dér Fransche Republiek tijdens zijn jongste bezoek aan het Belgische front verleend, verdienen vermelding, die ver leend aaii de prinsen Siste en Navier de Bour- bon-Parme, onderlurtenants der artillerie. Beide prinsen, broeders van aartshertogin Z'ita, gemalin van den Oostenrijkschen trconopvol- gerj.die van den boginne af aan in het Belgische leger dienst doen, ontv'ngen het oorlogskruis. Pégoud gewroken. Naar een „Exchange "-telegram uit Parijs meldt, is de Duitsche vlieger Kan- dulslci, die Pégoud indertijd in een lucht gevecht gedood heeft, eenige .dagen geleden in een strijd, bij Mühïhausen door een jon gen Franschèn vlieger naar beneden gescho ten en gedood. Groote legers. De enorme: soldaten-massa's, die in dezen wereldoorlog in het vuur gebracht worden, brengen ons ertoe eens na te gaanhoe groot de legermachten in vroegere oorlogen wel Als eerste militaire staat uit de oude woreld wordt het Assyrische rijk be schouwd, welks leger wordt geschat op 100,000 man. Van Saul wordt gemeld, dat hij de -Ammonieten met 330,000 man, de Amale- kieten met 210.000 man bestreed. De legers van het Perzische wereldrijk schatte men op 700,000 man en van Xerxes wordt ver teld, dat hij over millioenen soldaten be schikte. Maar dit vond hierin oorzaak, dat de Grieken de Perzische legers overweldigend toeschenen, zoo overweldigend, dat zij niet konden schatten. Ilerodötus, die voor overdrijving niet terugschrok, gaf voor de Perzische mach ten een aantal van niet minder dan 5 mil lioen, waarbij 1.700.000 infanteristen en 80.000 cavaleristen geweest moeten zijn. Op het inschrift van het bij den Thermo pylae opgerichte standbeeld is dit aantal echter 2 millioën kleiner en bedraagt -het dus 3 raillioen. Een later Grieksch ge schiedschrijver daalde reeds tot 800.000 en de meest bekende -Vorschers schatten de grootte van de Perzische legers op 50.000 a 100.000 man. Ook bij latere oorlogen werd dikwijls zwaar overdreven. Zoo schreef men der Mongolen, dié als sprinkhanenzwermen op hun vijanden neerstreken, de meest buiten sporige getallen toe. Hoe jonger de geschie,- denis, des te meer verdwijnt de al te krasse overdrijving. De Turken begonnen hun veldtocht tegen Weenen 'met minder dan 84.000 man. In de drie eerste eeuwen van den 'nie-uweren tijd varieerde de gemiddelde grootte van de legers ongeve-ea* fcusschen 30 en 50.000 man. Frederik de Groote begon den Zevenjarigen Oorlog met 150.000 man. Echte millioenenlegers zijn pas in den laat- sten tijd mogelijk geworden, door het betere verkeer en de techniek en de daardoor gemakkelijker geworden organisatie. Yaüaf de armeeën van Napoleon, die Rusland wilden veroveren' en- de honderd duizenden. die elkander bij Leipzig en Koniggratz bevochten, tot aan de tot nu toe ongekende millioenenlegers verliepen slechts 100 jaren. De ontwikkeling is zoo snel geweest, dat zelfs de getallen van den Russisch-Japan- sohen oorlog daarbij vergelekenklein zijn. Wat een enorm verschil is er niet tus- schen den ongeveer 10 jaar geleden voor gevallen slag bij Moekden, waarbij aan beide zijden 4000 soldiaten stonden en de veldslagen van nu, waaraan duizenden tegelijk deelnemen. Het is een gegronde veronderstelling, dat het in latere oorlogen niet mogelijk zal zijn, meer troepen in het vuur te brengen, dan in dezen oorlog het geval was. H. M. de Koningin te Aalsmeer. De Koningin, was voornemens Zatordag een bezoek te brengen aan de rozententoonstelling te Aalsmeer. Z. K. H. Prins Hendrik en de Padvinders. Prins Hendrik is voornemens, aanstaanden Maandagmiddag een liczook to brengen aan het padvindovskamp te Soesterlierg, alwaar alle padvindersafdeolingen uit Amsterdam aanwezig zullen zijn. Toelatmg tot de Koninklijke Militaire Academie. Do gofegenheid, zich aan to moldon voor toe lating bij do Koninklijke Militaire Academie, blijft opengesteld tot 24 Juni 1916. Voor toelating tot deze inrichting zijn open gesteld ten beboovo van de adspiranten uit de burgermaatschappijvoor het legor hier te lando30 voor do infanterie, 5 voor do cava lerie, 18 voor de :artillerie on 4 voor do genie; en voor liet legér in Nederlandsch-Indië8 voor do infanterie, 1 voor do cavalerie, 3 voor de artillerie en.l voor de genie. Geneeskundige Dienst, Eerstdaags zal de Tweode Kamer bereiken een nota van den Mininstor van Oorlog, in ver band nog mot do debatten, onlangs in de Kamer gehóuden nopens don geneeskundigen dienst. Politiebeambten wegens spionnaae ontslagen. Naar het „Hdbl." verneemt, zijn de recher- cheuhs van politie, verbonden aan het hoofd bureau, Hoogcveen en Iseger, door <len burgemeester ontslagen, omdat zij betrok ken waren hij een spionnogedienst ton bate van Duitschland. Do rechercheur Hoogececn werd oonigen tijd geleden reeds ontslagen aanleiding ertoe gaf het feit. dat bij een vreemdeling, als verdaoht van spionnage gearresteerd, een aanteeken- boekje werd gevonden met den naam van den rechercheur erin en een bedrag erachter. Het ontslag van den rechercheur Iseger had dezer dagen plaats. Met een valschclijk inge vulde reisorder was hij naar een anilinefnbrick in Bussum gegaan om to infornieeren of daar ook Duitschers werkten. Hij gaf zich uit voor beambte der Rotterdamsche politie, doch door dat men het nummer van zijn ambtspenning had ontbonden, kwam het uit, wie hij was. Naar het „Hdbl." tor ooree kwam zouden do beide rechercheurs thans in vasten dienst zijn getreden van een spionna.geburoau ten dienste van Duitschland. De rechercheur Iseger moet zelfs in het bezit zijn gesteld van een kaart om het geheele land te kunnen bereizen en een salaris van 200.'s maands genieten. Tegen liera wordt een strafvervolging inge steld wegens valschheid in geschrifte (het ge bruik maken van een valsche reisorder). Hij moet de opdracht, om naar Bussum te gaan, indertijd van Hoogeveen gekregen hebben. De „Schelde". Het Marine-vaartuig „Schelde", dat in do haven van Nieuwediep was gezonken, is gedeel telijk gelicht en achter in de haven gesleept, ten einde op ondiep water te worden gebracht om vervolgens liet gat te dichten,. Op het Westelijk oorlogstooneel, BERLIJN. (Officieel.) Onze artillerie bracht bij Li-hons, ten Z.W. van Peronne, een vijan delijk munitio-depót tot ontploffing. Wij be schoten een vijandelijk kamp en troepentrans porten bij het station Suippes in Champagne, en hadden ten W. van de Maas zichtbaar suc ces. tegen Fransche batterijen en infanterie en aan vullingsco) on nes Aan den rechter Maasoever gaat de strijd voor ons gunstig voort. Vijandelijke tegenaan vallen, met sterke krachten ondernomen, in het gehucht Thiaumont en tusschen het Chapitro- bosch en het fort aux, mislukten, met zwa.re vijandelijke verliezen. In de Vogezen, ten O. van St.-Dié, konden wij door mijnen to doen ontploffen een uitge strekt gedeelte der Fransch© loopgraven: ver woesten. PARIJS. Aan den linker Maasoever weerden de Franschèn in den loop van Vrijdagnacht twee kleine Duitsche aanvallen op de Fransche stellingen ten zuidwesten van hoogte 304 af. Aan don rechter oever zetten de Duitschers hunne hevige aanvallen over een front van twee kilometer ongeveer ten oosten en ten wes ten van de hoeve Thiaumont voort. Tusschen de boerderij -en het 'bosch van Cail- lette drongen de Duitschers een der Fransche loopgraven binnen. Allo op het westen gerichte pogingen werden met voor de Duitschers aan zienlijke verliezen to stilstand gebracht. In de streek rond St. Mihiel werd een Duitsch detachement, dat de Fransche linie ten oosten van Bislée traoiitto te naderen, door een Fransche fusillade uiteengedreven. Van de Engelsche en Belgische fronten wor den plaatselijke acties en artillorioschermut.se- - lingen gemeld. Een artllloriegevecht voor de Vlaamsche kuat. B-RUG-GE. Donderdagmorgen had voor dó VJaamsclie kust een artilleriégovecht op groe ten afstand plaa'ts tusschen Duitsche voorpos tenvaartuigen en vijandelijke monitors en tor pedojagers. Verschillende onzer salvo's troffen doel. De vijand trok daarop terug in de rich ting van Duinkerken. De Duitsche schepen kregen geen averij, 's Middags werd door een onze.r marinevliegtuigen een Fransch marine- gevechtsvliegtuig neergeschoten. Do inzitten den werden door een onzer zich in da nabij heid bevindende.duikbooten opgepikt ca in de lmven gebracht. Hot Ru&sisch offensief. PETROGRAD, 9 Juni. (R e u t er.) De successen der Russen in Wolhynië' en Ga- licië duren voort. Behalve de reeds vroeger vermelde zijn nog 13714 soldaten en 185 officieren krijgs gevangen gemaakt. Schepen gezonken. LONDEN. Lloydt meldt., dat liet Italiaan- sche zeilschip „Rosario Madre" op 21 Mei Een briefkaart 131 Jaar onderweg. Poststukken zijn soms lang onderweg, maar. dat een briefkaart- 13j jaar noodig heeft om van het Arnhemsche postkantoor in de woning van een Arnhemmer te komen zal wel een zeld- amheid blijven. Een inwoner van Arnhem ontving een briefkaart, die 13 December 1902 aan het postkantoor aldaar aankwam blijkens het poststempel... 7 Juni 1916 werd de kaart bij den geadresseerde thuis bezorgdook deze datum is door een poststempel aangegeven. De kaant kwam niet eens met de eerste- be stelling van 7 Juni mee, dat had toch wel gekund. Door den trein gedood. De 9-j'a.rige Cofnelis Hoppe, wonende te VJ,aardingen, is Woensdagavond, toen het reutje trachtte de spoorlijn over te steken, terwijl de trein aankwam, door de locomotief gegrepen en gedood. Moord? Een meisje uit Volkel, die als dienstbode werkzaam was op de Hoeve, een gehucht onder deze gemeente, is gepasseerd en Zondag naar haar familie te Volkel gegaan, doch keerde niet "n haar dienst terug. Thans is haar lijk ge- •onden hangend aan een boom in een bosck tus schen Uden en Volkel. (Eindh. Dgbl.) Huis ingestort. Woensdagmiddag stortte te Nieuwkuyk, ter ijl men aan de in aanbouw zijnde magazijnen der graanhandelaren Hol en Pouwels bezig was den zolder te ankeren, een gedeelto van het ge bouw ten gevolge van de zwaarte der ijzeren balken met een donderend geraas ineen. Een timmerman uit Vlijmen werd ernstig gekwetst onder de puinc-u vandaan gehaald. De inge kwartierde stukrijder Reuvers uit Enschede word zeer ernstig verwond. Zijn toestand is levensgevaarlijk. De kanongieterij te 'S-Cravenhage. Men is begonnen met de afbraak van een ge deelte van de voormalige kanongieterij, nl. van dat deel, hetwelk grenst aan de Prinoessegraoht., om op het vrijkomende terrein een nr.euw ge bouw voor de Topografische Inrichting té plaat- S&£0tèdg bet Ter overname aangeboden- weinig gedragen, fjjn lakensche grjjze Onderoff. Uniform en mantel Pers. lengte 1.62 M. mantel 1.10 M. Ook afzonderlijk. Tegen billjjken prjjs. AdresSCHEEFFER, Polstr. 55. Deventer. Nederlandsch Bijbelgenootschap. Te lezen schriftgedeelten van 11—25 Juni. Zondag 11 Juni Hand. 2: 118 Maandag 12 Juni Hand. 2:1947 Dinsdag 13 Juni Joh. 13: 120 Woensd. 14'Juni Joh. 13:2130 Donderd. 15 Juni Joh. 13:3138 Vrydag 16 Juni Joh. 14: 114 Zaterdag 17 Juni Joh. 14:1531 Zondag 18 Juni Joh. 15: 111 Maandag 19 Juni Joh. 15:1227 Dinsdag'20 Juni Joh. 16: 116 "Woensd. 21 Juni Joh. 16:1733. Donderd. 22 Juni Joh. 17: 112 Vrjjdag 23 Juni Joh. 17:1326 Zaterdag 24 Juni Joh. 18: 111 Wie bovenstaande schriftlezing zou weiischen te volgen, maar geenNienw Testament bezit, geve hiervan ken nis aan het Bjjbelhuis, Heeren gracht 366, Amsterdam. Wordt gevraagd voor Den Haag, JONGMENSCH, -ook gemobiliseerde, voor lichte kantoorwerkzaamheden, ©enige avon den per week." Br. met opg. v. get. onder lett. X'L 1411, Adv. Bur. D. Y. ALTA, Den Haag. Kelkinrichting DE LANDBOUW" Den Haag-Scheveningen. Ilocldkantoor Alles wat U van Koek eh Banket behoort te weten is, dat het komt uit de Fabriek van J. J. A. v. d. BURG, Z. O. Binnensingel 1 F, DEN HAAG. Rookt „Congo" Sigaretten rijn niet in prijs verhoogd, terwjjl de kwaliteit even voor treffelijk bljjft. Verkrijgbaar in blauwe pakjes van IS stuks voor 6 cent zjjn het dubbele waard. Voor Engros „ACIFA". Verkoop: Kloveniersburgwal 131, Amsterdam. Volledige sohriftelijke op leiding voor KOMMIES, HULP KEURMEESTER, BEWAARDER bij 't gevangeniswezen en P0LI- TIE-BEAMBTE. Alleen voor 't kommies-examen telde onze inrichting in twee Jaar t.ijds 200 gesfaagden. Uitvoerig prospectus met adreslijst van geslaagden gratis en franco M. v d. BROEK, Groningen, Postbus 70. Deze 'advertentie staat in elk Zondagsblad. Privaatles 20 cent. Wil u in korten tijd verrassend vlugge vorderingen maken in één of meer Van de vakken Nederl. taal, Engelsch, Fransch, Boek houden en Rekenen^ volg dan onzen spoedcursus, waarbij u voor al uw vakken samen slechts 20 cent per week betaalt. We sturen de lessen franoo per post. U stuurt daarna per post uw werk in. We kijken alles na en sturen het per post terug. Vraag gratis en franco prospecten met proef. Instituut HOLARHOF, Do Clercqstraat 75, Amsterdam. Dames en Heeren Kleermakerij, Heerengracht 38, Teleph. 4214, DEN HAAG. IN DE en De aandacht van militie- plichtigen wordt gevestigd op het telt, dat zij die eene verbintenis volbrengen als matroos bij de Koninklijke Marine voor den tijd van 3^ jaar werkelijken dienst en \y. jaar reservedienst geheel vrijgesteld zijn van hunne militie- en landweer- verplichtingen. Men kan zich ook ver binden voor 4j., jaar wer kelijken dienst en a jaar reservedienst en Is dan eveneens vrijgesteld. Premie na diensteindiging is f 400 (bij 3h j.) en f 550 (bij 4H j.). Vraagt inlichtingen per briefkaart aan den Com mies van Aanneming der Marine te Willems oord of bij het Bureau van den Plaatselijken

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4